LIVARNO 107584 Bedienungsanleitung

Typ
Bedienungsanleitung
GB GB GB GB GB GB GB GB
SI
HU
limited in any way by our war-
ranty detailed below.
The warranty for this device is
3 years from the date of purchase.
Should this device show any fault
in materials or manufacture with-
in three years from the date of
purchase, we will repair or re-
place it - at our choice - free of
charge to you.
The warranty period begins on
the date of purchase. Please
keep the original sales receipt in
a safe location. This document is
required as your proof of purchase.
This warranty becomes void if
the device has been damaged or
improperly used or maintained.
The warranty applies to faults in
material or manufacture. This
warranty does not cover product
parts subject to normal wear,
thus possibly considered consum-
ables (e.g. batteries) or for dam-
age to fragile parts, e.g. switch-
es, rechargeable batteries or
glass parts.
HUHUHUHU
PLPLPLPLPLPL
SISISIHU
PL HU
radi tega v takšnih primerih
nosite primerne zaščitne
rokavice.
J Kadar izdelka dlje časa ne
uporabljate, vzemite ven
baterije.
J Pri vstavljanju pazite na pra-
vilno polarizacijo! Ta je pri-
kazana v predalčku za bate-
rijo. V nasprotnem primeru
lahko baterije eksplodirajo.
J Iztrošene baterije odstranite
iz naprave. Zelo stare ali iz-
trošene baterije lahko iztekajo.
Kemična tekočina povzroči
poškodbe izdelka.
Q
Začetek uporabe
j Prepričajte se, da je svetilka
izklopljena.
j Varnostni trak potegnite ven
iz predalčka za baterije.
Svetilka je zdaj pripravljena
za uporabo.
Q
Menjavanje baterij
j glejte sliko A
Q
Pritrditev svetilke
(slika C)
j Prepričajte se, da je podlaga
ravna, suha in trdna.
j Odstranite zaščitno folijo z
dvostranske lepilne blazinice
na montažni plošči 2.
j Montažno ploščo 2 močno
pritisnite ob steno.
lahko pride do deformiranja
izdelka.
J L
ED žarnic se ne da zamenjati.
Varnostna
navodila
o baterijah
OPOZORILO!
ŽIVLJENJSKA NEVAR-
NOST! Baterije ne sodijo v
otroške roke. Baterij ne pustite
ležati naokrog. Obstaja ne-
varnost, da jih otroci ali do-
mače živali pogoltnejo. V
primeru, da nekdo baterije
pogoltne, takoj poiščite
zdravniško pomoč.
J NEVARNOST
EKSPLOZIJE!
Baterij, ki niso
predvidene za ponovno pol-
njenje, nikoli ne polnite, ne
povzročite kratkega stika
in / ali jih ne odpirajte. Posle-
dica tega so lahko pregreva-
nje, nevarnost požara ali raz-
počenje baterije. Baterij nikoli
ne mečite v ogenj ali vodo.
Baterije lahko eksplodirajo.
J Iztrošene baterije takoj od-
stranite iz izdelka. V naspro-
nevarnost iztekanja baterij.
J Vse baterije vedno zamenjajte
istočasno. Ne uporabljajte
različnih tipov baterij ali ra-
bljenih in novih baterij hkrati.
J Redno kontrolirajte, da bate-
rije ne iztekajo.
J Baterije, ki puščajo ali so po-
škodovane, lahko pri stiku s
kožo povzročijo razjede, za-
Varnostna
navodila
NAVODILA ZA UPORABO
SKRBNO SHRANITE!
J Obstaja nevar-
nost zadušitve z
embalažnim
materialom. Otroci pogosto
podcenjujejo nevarnosti.
Otrok ne pustite v bližino
embalažnega materiala. Ta
izdelek ni igrača.
J To napravo lahko uporablja-
jo otroci od 8. leta naprej ter
osebe z zmanjšanimi fizični-
mi, čutilnimi ali duševnimi
sposobnostmi ali osebe s po-
manjkanjem izkušenj in/ali
znanja, če so pod nadzorom
ali če so bili poučeni o varni
uporabi naprave in razume-
jo nevarnosti, do katerih lah-
ko pride med uporabo. Otro-
ci se ne smejo igrati z
napravo. Otroci ne smejo
brez nadzora izvajati čišče-
nja in vzdrževanja.
POZOR! NEVARNOST
POŠKODB! Naprave ne
uporabljajte, če ugotovite ka-
kršnekoli poškodbe.
J Preverite, če so vsi deli pra-
vilno montirani. Pri nepravilni
montaži obstaja nevarnost
poškodb.
J Izdelek hranite stran od vlage.
J Naprave ne izpostavljajte
ekstremnim temperaturam ali
močnim mehanskim obreme-
nitvam. V nasprotnem primeru
LED-svetilka s senzorjem
Q
Uporaba v skladu
z določili
Ta izdelek je primeren izključno
za osvetlitev v suhih notranjih
prostorih za privatne namene.
Ta izdelek ni predviden za profe-
sionalno uporabo.
Q
Sestavni deli
1 LED svetilka s senzorjem
2 montažna plošča
3 pokrov predalčka za baterije
4 LED lučke
5 stikalo
6 senzor gibanja
Q
Tehnični podatki
LED lučke: 4 x LED
Tip baterije: 3 x 1,5 V , tip
AAA (vsebovane v
obsegu dobave)
Q
Obseg dobave
1 LED svetilka s senzorjem
1 montažna plošča
3 baterije 1,5 V , tip AAA
1 navodilo za montažo
Az elemeket nem szabad a ház-
tartási szeméttel mentesíteni.
Mérgező hatású nehézfémeket
tartalmazhatnak és ezért különle-
ges kezelöést ígénylő hulladékok-
nak számítanak. A nehézfémek
szimbólumai a következők: Cd =
kádmium, Hg = higany, Pb = ólom.
Ezért juttassa el az elhasznált
elemeket egy községi gyűjtőhelyre.
Garancia
A készüléket szigorú minőségi
előírások betartásával gondosan
gyártottuk, és szállítás előtt lelki-
ismeretesen ellenőriztük. Ha a
készüléken hiányosságot tapasz-
tal, akkor a termék eladójával
szemben törvényes jogok illetik
meg Önt. Ezeket a törvényes jo-
gokat a következőkben ismerte-
tett garancia vállalásunk nem
korlátozza.
Ön erre a készülékre a vásárlás
időpontjától számított 3 év ga-
ranciát kap. A garanciális idő a
vásárlás dátumával kezdődik.
Kérjük, jól őrizze meg a pénztári
blokkot. Ez a bizonylat szüksé-
ges a vásárlás tényének az iga-
zolásához.
Ha a készülék vásárlásától szá-
mított három éven belül anyag-
vagy gyártási hiba merül fel,
akkor a választásunk szerint a
készüléket ingyen megjavítjuk
vagy kicseréljük. A garancia
megszűnik, ha a terméket meg-
rongálták, nem szakszerűen ke-
zelték vagy tartották karban.
A garancia az anyag- vagy
gyártáshibákra vonatkozik. A
garancia nem terjed ki azokra a
termékrészekre, melyek normál
kopásnak vannak kitéve és ezért
fogyóeszköznek tekinthetők (pl.
elemek), vagy a törékeny részek-
re sérülésére, pl. kapcsolók, ak-
kuk, vagy üvegből készült részek.
HUHU
PL
j A tisztításhoz és ápoláshoz
használjon egy száraz,
szöszmentes törlőkendőt.
j Ne tisztítsa a lámpát vízzel,
vagy más folyadékokkal.
Q
Mentesítés
A csomagolás környe-
zetbarát anyagokból
áll, amelyeket a helyi
újraértékesítési helye-
ken mentesíthet.
A kiszolgált készülék mentesíté-
sének a lehetőségeit a községe,
vagy városa illetékes hivatalánál
tudhatja meg.
A környezetvédelem
érdekében, ne dobja
a kiszolgált terméket
a háztartási szemétbe, hanem
juttassa azt el egy szakszerű
mentesítéshez. A gyűjtőhelyeket
és azok nyitvatartási diejét az il-
letékes hivatalánál érdeklődheti
meg.
A hibás vagy elhasznált eleme-
ket a 2006 / 66 / EC irányelv ér-
telmében reciklálni kell. Juttassa
vissza az elemeket és / vagy a
készüléket az ajánlott gyűjtőcé-
geken keresztül.
Pb
Az elemek hibás
mentesítése miatt
előálló környezeti
károsodások!
2. 0: a lámpa tartósan ki
van kapcsolva
3. II: a lámpát a mozgásjel-
kapcsolja
j A „II“ helyzetben a lámpa
bekapcsolódik, ha a környezet
kivilágítása nagyon gyenge
és abban a mozgásérzékelő
mozgást állapít meg (infravö-
rös-érzékelő). A lámpa kb. 10
sodperc múlva automatiku-
san kikapcsolódik, ha a moz-
gásjelző mozgást már nem
érzékel.
Q
Hibák elhárítása
j A készülék érzékeny elektro-
nikus szerkezeti elemeket tar-
talmaz. Ezért lehetséges,
hogy a közvetlen közelben
levő rádiójeleket kisugárzó
készüléket zavarják. Ha
azavarok állnak elő, távolítsa
el az ilyen készülékeket a
készüléke közeléből.
j Elektrosztatikus kisülések
működési zavarokhoz vezet-
hetnek. Ilyen működési zava-
rok fellépése esetén távolítsa
el a készülékből az elemeket
és utána helyezze azokat
vissza.
Q
Tisztítás és ápolás
J A tisztításhoz, hogy az
anyag megkárosítását elke-
rülje, semmiképpen se hasz-
náljon agresszív tisztítószereket
vagy súrolószereket.
Q
A lámpa rögzítése
(C ábra)
j Biztosítsa, hogy az alap sima,
száraz és szilárd legyen.
j Távolítsa el a védőfóliát a
szerelőlap 2 kétoldalú ra-
gasztópárnájáról.
j Nyomja a szerelőlapot 2
szorosan a falhoz.
j Erősítse a szenzoros LED lám-
pa
1
a szerelőlapra
2
ú
gy,
hogy a szerelőlapon 2 ta-
lálható horgokat a szenzoros
LED lámpa 1 hátsó oldalán
található nyílásokba hatolja-
nak. Végezetül tolja el a
szenzoros LED lámpa 1
úgy, hogy a horgok bepat-
tanjanak.
Utalás: Hagyja a szerelőla-
pot 2 legalább 24 órán
keresztül ragadni. Ellenkező
esetben a ragasztás hatása
leromolhat.
j A szenzoros LED lámpat 1
úgy távolíthatja el, hogy azt
oldalirányban eltolja úgy,
hogy a szerelőlapon 2 ta-
lálható horgokat a szenzoros
LED lámpa 1 hátsó oldalán
található nyílásokból kiold-
hatja.
Q
Használat
j A lámpa három beállítással
rendelkezik (lásd a B ábrát):
1. I: a lámpa tartósan be
van kapcsolva
(a zöld LED felvillan)
J Vizsgálja meg rendszeresen
az elemeket tömítettség szem-
pontjából.
J A kifutott vagy sérült elemek
a bőrrel való érintkezés esetén
marási sérüléseket okozhat-
nak; ezért egy ilyen esetben
viseljen feltétlenül megfelelő
védőkesztyűt!
J Hosszabb idejű nemhasználás
esetén vegye ki az elemeket
a termékből.
J Az elemek behelyezésénél
ügyeljen a helyes polarításra!
Azt az elemrekeszben meg-
jelölték. Ellenkező esetben
az elemek felrobbanhatnak.
J Távolítsa el az elhasznált ele-
meket a készülékből. A na-
gyon régi vagy az elhasznált
elemek kifuthatnak. A kifolyó
vegyi folyadék a készülék
megkárosodásához vezethet.
Q
Üzembevétel
j Biztosítsa, hogy a lámpa ki
legyen kapcsolva.
j Húzza ki a biztosító csíkokat
az elemrekeszből. A lámpa
most készen áll az üzemelésre.
Q
Az elemek cseréje
j lásd az ábrát A
J Ne tegye ki a készüléket
szélsőséges hőmérsékleteknek
vagy erős mechanikai terhe-
lések igénybevételeknek. El-
lenkező esetben a termék de
formálódhat.
J
A LED-eket nem lehet kicserélni.
Az elemekre
vonatkozó
biztonsági
tudnivalók
FIGYELMEZTETÉS!
ÉLETVESZÉLY! Az elemek
nem tartóznak gyerekkézbe.
Ne hagyja az elemeket széj-
jel heverni. Fennáll annak a
veszélye, hogy azokat gye-
rekek vagy állatok lenyelhe-
tik. Ilyen elemlenyelés esetén
forduljon azonnal orvoshoz.
J ROBBANÁSVE-
SZÉLY! Ne tölt-
sön fel újra nem
feltölthető elemeket, ne zárja
azokat rövidre és / vagy ne
nyissa fel azokat. A következ-
mények túlhevülés, tűzveszély
vagy széthasadás lehetnek.
Sohase dobja az elemeket
tűzbe vagy vízbe. Az elemek
felrobbanhatnak.
J Távolítsa el a termékből
azonnal az elhasznált ele-
meket. Ellenkező esetben fo-
kozott kifutás veszélye áll fenn.
J Cserélje ki mindig egyszerre
az összes elemet.Ne használ-
jon együtt külömböző típusú
vagy használt és új elemeket.
Biztonsági
figyelmeztetés
KÉRJÜK GONDOSAN ŐRIZZE
MEG A HASZNÁLATI ÚTMU-
TATÓT!
J
A csomagoló-
anyagok által ful-
ladásveszély áll
fenn. A gyerekek gyakran le-
becsülik a veszélyeket. Tartsa
a gyerekeket a csomagoló-
anyagoktól mindig távol. A
termék nem játékszer.
J A készüléket 8 éves kor feletti
gyermekek, valamint korláto-
zott fizikai, érzékszervi vagy
szellemi képességgel élő
vagy nem megfelelő tapasz-
talattal és tudással rendelke-
ző személyek csak felügyelet
mellett, illetve a készülék
biztonságos használatára
vonatkozó felvilágosítás és a
lehetséges veszélyek megér-
tése után használhatják. A
gyermekek nem játszhatnak
a készülékkel. A tisztítást és
az ápolást gyermekek felügye-
let nélkül nem végezhetik.
VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVE-
SZÉLY! Ne használja a
készüléket ha rajta károso-
dásokat állapít meg.
J Vizsgálja meg, hogy a ké-
szülék valamennyi részét
szakszerűen szerelték e fel.
Szakszerűtlen felszerelés
esetén sérülésveszély áll fenn.
J Tartsa a terméket nedvességtől
távol.
Szenzoros LED lámpa
Q
Rendeltetésszerű
használat
Ez a termék kizárólag száraz
beltéri helyiségekben, privát hasz-
nálatban való világításra alkalm
as.
A termék nem ipari felhasználásra
készült.
Q
Alkatrészleírás
1 szenzoros LED lámpa
2 szerelőlap
3 elemrekesz fedél
4 LED-ek
5 kapcsoló
6 mozgásérzékelő
Q
Műszaki adatok
LED-ek: 4 x LED
Elem típus: 3 x 1,5 V
AAA típusú (részei
a szállítmánynak)
Q
Csomagolás
tartalma
1 szenzoros LED lámpa
1 szerelőlap
3 elem 1,5 V , AAA típusú
1 szerelési útmutató
PL
W interesie ochrony
środowiska nie wyrzu-
cać produktu,
gdy wysłuży się, do śmieci do-
mowych, tylko przekazać go do
specjalistycznego punktu utylizacji.
Informacje odnośnie punktów
zbiórki odpadów przeznaczonych
do utylizacji oraz godzin ich
otwarcia można uzyskać u lokal-
nych władz administracyjnych.
Uszkodzone lub zużyte baterie
muszą być poddane procesowi
recyklingu zgodnie z wytyczną
2006 / 66 / EC. Baterie i / lub
urządzenie należy zdać w lokal-
nym punkcie zbiorczym.
Pb
Zagrożenie dla
środowiska na
skutek niewłaści-
wego usuwania
baterii!
Baterii nie wolno wyrzucać do
odpadów komunalnych. Mogą
one zawierać trujące metale
ciężkie i dlatego należy je trakto-
wać jak odpady niebezpieczne.
Chemiczne symbole metali cięż-
kich są następujące: Cd = kadm,
Hg = rtęć, Pb = ołów. Dlatego też
zużyte baterie należy przekazy-
wać do komunalnych punktów
gromadzenia odpadów niebez-
piecznych.
Gwarancja
Urządzenie wyprodukowano
według wysokich standardów
jakości i poddano skrupulatnej
kontroli przed wysyłką. W przy-
padku wad produktu nabywcy
przysługują ustawowe prawa.
Gwarancja nie ogranicza ustawo-
wych praw nabywcy urządzenia.
Szanowny kliencie, uzyskują Pań-
stwo na niniejsze urządzenie
3 lata gwarancji od daty zakupu.
Gwarancja wygasa w razie
zawinionego przez użytkownika
uszkodzenia produktu, niewłaści-
wego użycia lub konserwacji.
W przypadku wystąpienia w
ciągu trzech lat od daty zakupu
wad materiałowych lub fabrycz-
nych, dokonujemy – według wła-
snej oceny – bezpłatnej napra-
wy lub wymiany urządzenia.
Świadczenie gwarancyjne
obejmuje wady materiałowe i
fabryczne. Gwarancja nie obej-
muje części produktu ulegających
normalnemu zużyciu, uznawa-
nych za części zużywalne (np.
baterie) oraz uszkodzeń części
łamliwych, np. przełączników,
akumulatorów lub wykonanych
ze szkła.
powodu do zakłόceń. W
przypadku wystąpienia
zakłόceń należy usunąć tego
typu urządzenia z bezpośed-
niego otoczenia urządzenia.
j Wyładowania elektrostatycz-
ne mogą doprowadzić do
zakłόceń funkcjonalnych. W
przypadku takich zakłόceń
należy krόtkotrwale usunąć
baterie, a następnie ponownie
je założyć.
Q
Czyszczenie i
pielęgnacja
J W żadnym wypadku nie
używaj agresywnych środków
czyszczących ani środków
szorujących, aby nie uszko-
dzić materiału.
j Do czyszczenia i pielęgnacji
używać suchej ściereczki, nie
pozostawiającej strzępków.
j Nie czyść lampy wodą ani
innymi cieczami.
Q
Usuwanie
Opakowanie składa
się wyłącznie z mate-
riałów przyjazny-ch
dla środowiska, które
można oddać do uty-
lizacji do lokalnych
punktów recyklingu.
O możliwościach utylizacji zuży-
tego produktu zasięgnijcie P-
stwo informacji w urzędach gminy
lub miasta.
Lampka LED z
czujnikiem
Q
Użycie zgodne z
przeznaczeniem
Niniejszy produkt nadaje się wy-
łącznie do oświetlania suchych
pomieszczeń wewnętrznych i jest
przeznaczony do użytku prywat-
nego. Produkt nie jest przezna-
czony do użytku komercyjnego.
Q Wyposażenie
1 L
ampa LED z czujnikiem ruchu
2 Płyta montażowa
3 Przykrywa pojemnika na
baterie
4 LEDs
5 Przełącznik
6 Czujnik ruchu
Q
Dane techniczne
LEDs: 4 x LED
Typ baterii: 3 x 1,5 V
typ AAA
(załączo-ne w
zakresie dostawy)
Q
Zakres dostawy
1 Lampa LED z czujnikiem ruchu
1 Płyta montażowa
3 Baterie 1,5 V , typu AAA
1 Instrukcja montażu
Wskazówki
dot. bezpie-
czeństwa
PROSIMY O ZACHOWANIE
INSTRUKCJI OBSŁUGI!
J Materiał opako-
wania grozi udu-
szeniem. Dzieci
nie respektują tego niebez-
pieczeństwa. Proszę prze-
strzegać, aby dzieci nie
kontaktowały się z materiałem
opakowania. Niniejszy pro-
dukt nie jest przeznaczony
do zabawy.
J Niniejsze urządzenie może
być używane przez dzieci
od lat 8 oraz przez osoby z
obniżonymi zdolnościami fi-
zycznymi, sensorycznymi lub
mentalnymi lub brakiem do-
świadczenia i/lub wiedzy,
jeśli pozostają pod nadzo-
rem lub zostały pouczone w
kwestii bezpiecznego użycia
urządzenia i rozumieją wyni-
kające z niego zagrożenia.
Dzieci nie mogą bawić się
urządzeniem. Czyszczenie i
konserwacja przez użytkow-
nika nie mogą być bez nad-
zoru przeprowadzane przez
dzieci.
OSTROŻNIE! ZAGROŻE-
NIE OBRAŻENIEM! Pro-
szę nie stosować urządzenia
w przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek uszkodzeń.
J Proszę skontrolować, czy
wszystkie części należycie
zmontowane są. W przy-
padku wadliwego montażu
istnieje niebezpieczeństwo
obrażeniem.
J Proszę przechowywać niniej-
szy produkt z dala od wilgoci.
J Proszę nie kontaktować urzą-
dzenia z ekstremalnymi tem-
peraturami lub nie poddaw
mocnemu działaniu mecha-
nicznemu. W przeciwnym
przypadku może dojść do de-
formacji niniejszego produktu.
J Brak możliwości wymiany
żarόwek LED.
Wskazόwki
bezpieczeń-
stwa dotycząc
e
baterii
OSTRZEŻENIE! ZAG -
ROŻENIE ŻYCIA! Baterie
nie powinny się znaleźć w
rękach dzieci. Baterie nie po-
winny nigdzie wolno leżeć.
Istnieje niebezpieczeństwo,
że mogą one zostać połknię-
te przez dzieci lub zwierzę-
ta. W przypadku połknięcia
proszę się natychmiast skon-
sultować z lekarzem.
J ZAGROŻENIE
EKSPLOZJĄ!
Proszę nie łado-
wać ponownie baterii nie
nadających się do tego, pro-
szę ich nie zamykać na krόtko
oraz / lub nie otwierać ich.
Przegrzanie, zagrożenie
pożarem lub pęknięcie mogą
b tego następstwem. Pro-
szę nigdy nie wrzucać baterii
do wody lub ognia. Może
dojść do eksplozji baterii.
J Proszę niezwłocznie usunąć
zużyte baterie z niniejszego
produktu. W przeciwnym
przypadku istniej zagrożenie
wycieku.
J Proszę zawsze dokonać
rόwnoczesnej wymiany bate-
rii. Proszę nigdy nie stoso-
wać baterii rόżnego typu lub
nowych oraz używanych
rόwnocześnie.
J Proszę regularnie kontrolować
baterie pod względem ich
szczelności.
J Nieszczelne lub uszkodzone
baterie mogą doprowadzić
w trakcie kontaktu ze skόrą do
oparzeń; proszę w takim przy-
padku używać niezwłocznie
stosownych rękawic ochronnych!
J Proszę usunąć baterie w
przypadku dłuższego okresu
nie stosowania produktu.
J Zakładając baterie należy
zwracać uwagę na właściwą
polaryzację! Jest ona zazna-
czona w schowku na baterie.
W przeciwnym przypadku
może dojść do eksplozji
baterii.
J Zużyte baterie należy usunąć
z urządzenia. Bardzo stare
lub zużyte baterie mogą ulec
wyciekowi. Ciecz chemiczna
może doprowadzić do uszko-
dzenia produktu.
Q
Uruchomienie
j Proszę się upewnić, czy lampa
jest wyłączona.
j Proszę ściągnąć pasek
zabezpieczający z pojemnika
na baterie. Lampa jest gotowa
do zastosowania.
Q
Wymiana baterii
j zobacz rysunek A
Q
Umocowanie
lampy (rysunek C)
j Proszę się upewnić, że pod-
łoże jest rόwne, suche oraz
mocne.
j Proszę usunąć folię ochronnę
z dwustronnego przylepca
płyty montażowej 2.
j Proszę nacisnąć mocno płytę
montażową 2 do ściany.
j Proszę umocować lampę LED
z czujnikiem ruchu 1 na
ycie montażowej 2 w ten
sposόb, aby haki umieszczo-
ne na płycie montażowej 2
weszły w otwory umieszczo-
ne na odwrocie lampy nocnej
LED 1. Proszę następnie w
ten spob przesunąć lampę
LED z czujnikiem ruchu 1,
aby haki zaskoczyły.
Wskazόwka: Płytę mon-
tażową 2 należy pozosta-
wić na okres co najmniej 24
godzin, aż do całkowitego
przyklejenia. W przeciwnym
przypadku może dojść do
osłabienia przyczepności.
j Lampę LED z czujnikiem ruchu
1 można usunąć przesuwa-
jąc ją bocznie, w ten sposόb
aby haki umieszczone na płyci
e
montażowej 2 uwolniły się
ponownie z otworόw umiesz-
czonych na odwrocie lampy
LED z czujnikiem ruchu 1.
Q
Zastosowanie
j Lampa dysponuje trzema
ustawieniami (zobacz rysu-
nek B):
1. I: Lampa załączona na
trwale
(świeci się zielona
lampka LED)
2. 0: Lampa wyłączona na
trwale
3. II: Czujnik ruch przełą-
cza lampę.
j W pozycji „II“ lampa zostaje
załączona, kiedy warunki
świetlne otoczenia bardzo
słabe są oraz stwierdzony
został ruch (Czujnik promieni
podczerwonych). Światło
wyłącza się automatycznie
po upływie ok. 10 sekund,
kiedy nie został stwierdzony
kolejny ruch.
Q
Usuwanie błędόw
j Niniejsze urządzenie posiada
wrażliwe elektroniczne części
składowe. Znajdujące się w
pobliżu nadajniki radiowe
mogą doprowadzić z tego
To help protect the
environment, please
dispose of the product
properly when it has reached the
end of its useful life and not in
the household waste. Information
on collection points and their
opening hours can be obtained
from your local authority.
Defective or used batteries have to
be recycled in line with Directive
2006 / 66 / EC. Return batteries
and / or the device via the recy-
cling facilities provided.
Pb
Environmental
damage through
incorrect disposal
of the batteries!
Batteries may not be disposed of
with the usual domestic waste.
They may contain toxic heavy
metals and are subject to hazard-
ous waste treatment rules and
regulations. The chemical symbols
for heavy metals are as follows:
Cd = cadmium, Hg = mercury,
Pb = lead. That is why you should
dispose of used batteries at a local
collection point.
Warranty
The device has been manufactured
to strict quality guidelines and
meticulously examined before
delivery. In the event of product
defects you have legal rights
against the retailer of this prod-
uct. Your legal rights are not
signals, it could cause inter-
ference. If interference oc-
curs, move such objects
away from it.
j Electrostatic charge can lead
to the appliance failing. In
cases of the appliance failing
to work remove the batteries
for a short while and then
replace them.
Q
Cleaning and care
J Under no circumstances
should you use aggressive
detergents or abrasives in
order to avoid damaging the
material.
j Use a dry, lint-free cloth to
clean and take care of the
product.
j Do not clean the light with
water or other liquids.
Q
Disposal
The packaging is made
entirely of recyclable
materials, which you
may dispose of at lo-
cal recycling facilities.
Contact your local refuse dispos-
al authority for more details of
how to dispose of your worn-out
product.
slide the LED sensor light 1
so that the hooks engage.
Note: Allow the mounting
plate 2 to build up its ad-
hesive bond for at least 24
hours. Otherwise the adhesive
action could be detrimentally
affected.
j You can remove the LED sen-
sor light 1 by sliding it to
the side so that the hooks on
the mounting plate 2 are
released from recesses on
the back of the LED sensor
light 1.
Q
Use
j The light has three settings
(see Figure B):
1. I: Light permanently on
(the green LED will
illuminate)
2. 0: Light permanently off
3. II: Light is switched on by
the movement detector
j In setting “II” the light is
switched on if the ambient
light is very weak and move-
ment is detected (infra-red
sensor). The light switches off
automatically after approx.
10 seconds if no further
movement is detected.
Q
Troubleshooting
j This appliance has delicate
electronic components.This
means that if it is placed near
an object that transmits radio
the battery compartment. The
batteries can otherwise ex-
plode.
J Remove used batteries from
the device. Very old or used
batteries may leak. The
chemical fluid can damage
the product.
Q
Initial Use
j Make sure that the light is
switched off.
j Pull the insulating strip out of
the battery compartment.
The light is now ready for
operation.
Q
Replacing the
batteries
j see Figure A
Q
Mounting the light
(Figure C)
j Ensure that the supporting
surface is solid, flat and even.
j Remove the protective film
from the double-sided adhe-
sive pad of the mounting
plate 2.
j Press the mounting plate 2
firmly on to the wall.
j Attach the LED sensor light 1
to the mounting plate 2 so
that the hooks on the mounting
plate 2 hook into the re-
cesses on the back of the
LED sensor light 1. Then
Battery Safety
Instructions
WARNING! DANGER
TO LIFE! Keep batteries out
of the reach of children. Do
not leave batteries lying
around. There is a risk of
children or animals swallow-
ing them. Consult a doctor
immediately if a battery is
swallowed.
J EXPLOSION
HAZARD!
Never recharge
nonrechargeable batteries,
short-circuit and / or open bat-
teries. This can cause them to
overheat, burn or burst. Never
throw batteries into fire or
water. The batteries may ex-
plode.
J Remove spent batteries from
the product immediately.
Otherwise there is an in-
creased risk of leakage.
J Always replace all batteries
at the same time and only
use batteries of the same type.
J Check regularly that the bat-
teries are not leaking.
J Leaked or damaged batteries
can cause chemical burns if
they come into contact with
the skin; in such cases you
must wear suitable protective
gloves.
J Remove the batteries from
the product if it is not in use
for any length of time.
J Make sure that the polarity is
correct when you insert the
batteries. This is indicated in
J Children frequent-
ly underestimate
the dangers.
Always keep children away
from the packaging material.
This is not a toy.
J This appliance can be used
by children aged from 8 years
and above and persons with
reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of
experience and knowledge
if they have been given su-
pervision or instruction con-
cerning use of the appliance
in a safe way and understand
the hazards involved. Chil-
dren shall not play with the
appliance. Cleaning and
user maintenance shall not
be made by children without
supervision.
CAUTION! RISK OF IN-
JURY! Please do not use this
device if you find that it is
damaged in any way.
J Check whether all of the parts
are correctly fitted. If the device
is not correctly assembled
there is a danger of injury.
J Keep the product away from
humidity.
J Do not subject the device to
any extreme temperatures or
severe mechanical stress.
Otherwise this may result in
deformation of the product.
J The LEDs cannot be replaced.
LED Sensor Light
Q
Intended use
This product is only suitable for
private use for illuminating dry
indoor rooms. This product is not
intended for commercial use.
Q
Description of parts
1 LED sensor light
2 Mounting plate
3 Battery compartment cover
4 LEDs
5 Switch
6 Movement sensor
Q
Technical data
LEDs: 4 x LED
Battery type: 3 x 1.5 V AAA
(included in delivery)
Q
Includes
1 LED sensor light
1 Mounting plate
3 Batteries 1.5 V , type AAA
1 Assembly instructions
General Safety
Instructions
KEEP ALL THE SAFETY ADVICE
AND INSTRUCTIONS IN A
SAFE PLACE FOR FUTURE
REFERENCE!
LED SENSOR LIGHT
Assembly and safety advice
LAMPKA LED Z
CZUJNIKIEM
Wskazówki dotyczące
montażu oraz bezpieczeństwa
LED SENZOROVÉ
SVÍTIDLO
Pokyny k montáži a
bezpečnostní pokyny
LED-SVETILKA
S SENZORJEM
Navodila za montažo in varnost
SZENZOROS LED LÁMPA
Használati- és biztonsági utasítások
LED SENZOROVÉ
SVIETIDLO
Pokyny pre montáž a bezpečnosť
LED-SENSORLEUCHTE
Montage- und Sicherheitshinweise
LED SENSOR LIGHT
C
A
3
2
B
1 4
6
5
1.2.
IAN 107584
DE/AT/CH
DE/AT/CH DE/AT/CH DE/AT/CH DE/AT/CH DE/AT/CH DE/AT/CH DE/AT/CH DE/AT/CH
kostenlos repariert oder ersetzt.
Diese Garantie verfällt, wenn das
Produkt beschädigt, nicht sach-
gemäß benutzt oder gewartet
wurde.
Die Garantieleistung gilt für
Material- oder Fabrikationsfehler.
Diese Garantie erstreckt sich
nicht auf Produktteile, die norma-
ler Abnutzung ausgesetzt sind
(z. B. Batterien) und daher als
Verschleißteile angesehen werden
können oder für Beschädigungen
an zerbrechlichen Teilen, z. B.
Schalter, Akkus oder die aus
Glas gefertigt sind.
Záruka
Tento prístroj bol dôkladne vyro-
bený podľa prísnych akostných
smerníc a pred dodaním svedomi-
to testovaný. V prípade nedostat-
kov tohto výrobku Vám prinále-
žia zákonné práva voči
predajcovi produktu. Tieto zá-
konné práva nie sú našou nižšie
uvedenou zárukou obmedzené.
Vážený zákazník, na toto zaria-
denie dostávate záruku 3 roky
od dátumu kúpy. Záručná doba
začína plynúť dátumom kúpy.
Starostlivo si prosím uschovajte
originálny pokladničný lístok.
Tento doklad je potrebný ako
dôkaz o kúpe.
Ak sa v rámci troch rokov od
dátumu nákupu tohto zariadenia
vyskytne chyba materiálu alebo
výrobná chyba, zariadenie Vám
bezplatne opravíme alebo vyme-
níme - podľa nášho výberu. Táto
záruka zaniká, ak bol prístroj po-
škodený, neodborne používaný
alebo neodborne udržiavaný.
Poskytnutie záruky sa vzťahuje
na chyby materiálu a výrobné
chyby. Táto záruka sa nevzťahu-
je na časti produktu, ktoré sú
vystavené normálnemu opotrebo-
vaniu a preto ich je možné pova-
žovať za opotrebovateľné diely
(napr. batérie) alebo na poško-
denia na rozbitných dieloch,
napr. na spínači, akumulátoro-
vých batériach alebo častiach,
ktoré sú zhotovené zo skla.
straňte taková zařízení zoko
zařízení.
j Elektrostatické výboje mohou
vést kporuchám funkce. Při
poruchách funkce odstraňte
krátce baterii a znovu ji vložte.
Q
Čistění a
ošetřování
J Nikdy nepoužívejte agresivní
čisticí prostředky nebo drhnou-
cí prostředky, aby se materiál
nepoškodil.
j K čistění a ošetřování použí-
vejte suchou tkaninu bez nitek.
j Svítidlo nečistěte vodou
nebo jinými kapalinami.
Q
Zlikvidování
Obal se skládá z eko-
logicky vhodných ma-
teriálů, které můžete
jednoduše zlikvidovat
prostřednictvím místních
recyklačních středisek.
Možnosti ke zlikvidování vyslou-
žilých výrobků se dozvíte u vaší
správy obce nebo města.
Vysloužilé zařízení ne-
odhoďte do domácího
odpadu, nýbrž je
odevzdejte k odbornému zlikvi-
dování. O sběrnách a jejich
otevíracích hodinách se můžete
informovat u příslušné správy.
CZ
SKSKSKSK
CZCZ
OWIM GmbH & Co. KG
Stiftsbergstraße 1
D-74167 Neckarsulm
Model-No.: 107584-14-01
Version: 03 / 2015
Last Information Update
Stan informacji · Információk
állása · Stanje informacij
Stav informací · Stav informácií
Stand der Informationen:
01 / 2015 · Ident.-No.:
107584-14-01012015-4
Pb
Umweltschäden
durch falsche
Entsorgung der
Batterien!
Batterien dürfen nicht über den
Hausmüll entsorgt werden. Sie
können giftige Schwermetalle
enthalten und unterliegen der
Sondermüllbehandlung. Die che-
mischen Symbole der Schwerme-
talle sind wie folgt: Cd = Cadmi-
um, Hg = Quecksilber, Pb = Blei.
Geben Sie deshalb verbrauchte
Batterien bei einer kommunalen
Sammelstelle ab.
Garantie
Das Produkt wurde nach strengen
Qualitätsrichtlinien sorgfältig pro-
duziert und vor Anlieferung ge-
wissenhaft geprüft. Im Falle von
Mängeln dieses Produkts stehen
Ihnen gegen den Verkäufer des
Produkts gesetzliche Rechte zu.
Diese gesetzlichen Rechte wer-
den durch unsere im Folgenden
dargestellte Garantie nicht einge-
schränkt.
Sie erhalten auf dieses Gerät
3 Jahre Garantie ab Kaufdatum.
Die Garantiefrist beginnt mit dem
Kaufdatum. Bitte bewahren Sie
den Original Kassenbon gut auf.
Diese Unterlage wird als Nach-
weis für den Kauf benötigt.
Tritt innerhalb von drei Jahren ab
dem Kaufdatum dieses Produkts
ein Material- oder Fabrikations-
fehler auf, wird das Produkt von
uns – nach unserer Wahl – für Sie
j Verwenden Sie zur Reinigung
und Pflege ein trockenes, fus-
selfreies Tuch.
j Reinigen Sie die Leuchten
nicht mit Wasser oder ande-
ren Flüssigkeiten.
Q
Entsorgung
Die Verpackung besteht
aus umweltfreundlichen
Materialien, die Sie
über die örtlichen
Recyclingstellen ent-
sorgen können.
Möglichkeiten zur Entsorgung
des ausgedienten Produktes
erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde-
oder Stadtverwaltung.
Werfen Sie Ihr Produkt,
wenn es ausgedient
hat, im Interesse des
Umweltschutzes nicht in den
Hausmüll, sondern führen Sie es
einer fachgerechten Entsorgung
zu. Über Sammelstellen und
deren Öffnungszeiten können
Sie sich bei Ihrer zuständigen
Verwaltung informieren.
Defekte oder verbrauchte Batteri-
en müssen gemäß Richtlinie
2006 / 66 / EC recycelt werden.
Geben Sie Batterien und / oder
das Gerät über die angebotenen
Sammeleinrichtungen zurück.
1. I: Leuchte dauerhaft an
(die grüne LED leuch-
tet auf)
2. 0: Leuchte dauerhaft aus
3. II: Leuchte wird über
Bewegungsmelder
geschaltet
j In Stellung „II“ wird die
Leuchte angeschaltet, wenn
das Umgebungslicht sehr
schwach ist und eine Bewe-
gung festgestellt wird (Infrarot-
Sensor). Das Licht schaltet sich
automatisch nach ca. 10 Se-
kunden ab, wenn keine Bewe-
gung mehr festgestellt wird.
Q
Fehlerbehebung
j Das Gerät enthält empfindli-
che elektronische Bauteile.
Daher ist es möglich, dass es
durch Funkübertragungsgeräte
in unmittelbarer Nähe gestört
wird. Treten Störungen auf, ent-
fernen Sie solche Geräte aus
der Umgebung des Gerätes.
j Elektrostatische Entladungen
können zu Funktionsstörun-
gen führen. Entfernen Sie bei
solchen Funktionsstörungen
kurzzeitig die Batterie und
setzen Sie sie erneut ein.
Q
Reinigung und
Pflege
J Verwenden Sie keinesfalls
aggressive Reinigungsmittel
oder Scheuermittel, um das
Material nicht zu beschädigen.
CZSI SI
lichen Typen oder gebrauchte
und neue Batterien miteinan-
der.
J Prüfen Sie die Batterien re-
gelmäßig auf Undichtigkeit.
J Ausgelaufene oder beschä-
digte Batterien können bei
Berührung mit der Haut
Verätzungen verursachen;
tragen Sie deshalb in diesem
Fall unbedingt geeignete
Schutzhandschuhe!
J Entfernen Sie bei längerer
Nichtverwendung die Batte-
rien aus dem Produkt.
J Achten Sie beim Einlegen auf
die richtige Polarität! Diese
wird im Batteriefach ange-
zeigt. Andernfalls können
die Batterien explodieren.
J Entfernen Sie verbrauchte
Batterien aus dem Gerät.
Sehr alte oder gebrauchte
Batterien können auslaufen.
Die chemische Flüssigkeit
führt zu Schäden am Produkt.
Q
Inbetriebnahme
j Stellen Sie sicher, dass die
Leuchte ausgeschaltet ist.
j Ziehen Sie den Sicherungs-
streifen aus dem Batteriefach.
Die Leuchte ist nun betriebs-
bereit.
Q
Batterien
auswechseln
j siehe Abbildung A
J Setzen Sie das Gerät keinen
extremen Temperaturen oder
starken mechanischen Bean-
spruchungen aus. Andernfalls
kann es zu Deformierungen
des Produkts kommen.
J Die LEDs können nicht aus-
getauscht werden.
Sicherheits-
hinweise zu
Batterien
LEBENS-
GEFAHR! Batterien gehö-
ren nicht in Kinderhände.
Lassen Sie Batterien nicht
herumliegen. Es besteht die
Gefahr, dass diese von
Kindern oder
Haustieren ver-
schluckt werden. Suchen
Sie
im Falle eines Verschluckens
sofort einen Arzt auf.
J EXPLOSIONS-
GEFAHR! Laden
Sie nicht auflad-
bare Batterien niemals wie-
der auf, schliessen Sie sie
nicht kurz und / oder öffnen
Sie sie nicht. Überhitzung,
Brandgefahr oder Platzen
können die Folge sein. Wer-
fen Sie Batterien niemals ins
Feuer oder Wasser. Die Batte-
rien können explodieren.
J Entfernen Sie verbrauchte
Batterien umgehend aus dem
Produkt. Andernfalls besteht
erhöhte Auslaufgefahr.
J Tauschen Sie immer alle Bat-
terien gleichzeitig aus. Ver-
wenden Sie keine unterschied-
Sicherheits-
hinweise
BEWAHREN SIE ALLE SICHER-
HEITSHINWEISE UND ANWEI-
SUNGEN FÜR DIE ZUKUNFT
AUF!
J Kinder unterschät-
zen häufig die
Gefahren. Halten
Sie Kinder stets vom Verpa-
ckungsmaterial fern. Das
Produkt ist kein Spielzeug.
J Dieses Gerät kann von
Kindern ab 8 Jahren und
darüber sowie von Personen
mit verringerten physischen,
sensorischen oder mentalen
Fähigkeiten oder Mangel an
Erfahrung und Wissen benutzt
werden, wenn sie beaufsich-
tigt oder bezüglich des siche-
ren Gebrauchs des Gerätes
unterwiesen wurden und die
daraus resultierenden Gefah-
ren verstehen. Kinder dürfen
nicht mit dem Gerät spielen.
Reinigung und Benutzerwar-
tung dürfen nicht von Kindern
ohne Beaufsichtigung durch-
geführt werden.
VORSICHT! VERLET-
ZUNGSGEFAHR! Verwen-
den Sie das Gerät nicht, wenn
Sie irgendwelche Beschädi-
gungen feststellen.
J Kontrollieren Sie, ob alle Teile
sachgerecht montiert sind. Bei
unsachgemäßer Montage
besteht Verletzungsgefahr.
J Halten Sie das Produkt von
Feuchtigkeit fern.
O možnostiach likvidácie výrobku,
ktorý už doslúžil, sa informujte
na vašej obecnej alebo mestskej
správe.
Ak výrobok doslúžil,
vzáujme ochrany ži-
votného prostredia
nehádžte ho do domového od-
padu, ale prineste ho na odbor-
nú likvidáciu. Ozberných
miestach aotváracích časoch sa
môžete informovať uVášho kom-
petentného správneho úradu.
Chybné alebo použité batérie sa
musia odovzdať na recykláciu
podľa smernice 2006/66/EC.
Vráťte batérie a/alebo zariade-
nie prostredníctvom uvedených
zberných miest.
Pb
Škody na život-
nom prostredí v
dôsledku nespráv-
nej likvidácie
batérií!
Batérie sa nesmú likvidovať spolu s
domovým odpadom. Môžu obsa-
hovať jedovaté ťažké kovy a pod-
liehajú manipulácii ako nebezpečný
odpad. Chemické značky ťažkých
kovov sú nasledovné: Cd = kad-
mium, Hg = ortuť, Pb = olovo.
Spotrebované batérie preto odo-
vzdajte v komunálnej zberni.
LED-Sensorleuchte
Q
Bestimmungsge-
mäße Verwendung
Dieses Produkt ist ausschließlich zur
Beleuchtung in trockenen Innen-
räumen für den privaten Einsatz
geeignet. Das Produkt ist nicht für
den gewerblichen Einsatz be-
stimmt.
Q
Teilebeschreibung
1 LED-Sensorleuchte
2 Montageplatte
3 Batteriefachabdeckung
4 LEDs
5 Schalter
6 Bewegungssensor
Q
Technische Daten
LEDs: 4 x LED
Batterietyp: 3 x 1,5 V
Typ AAA (im Liefer-
umfang enthalten)
Q
Lieferumfang
1 LED-Sensorleuchte
1 Montageplatte
3 Batterien 1,5 V , Typ AAA
1 Montageanleitung
Q
Odstraňovanie
porúch
j Prístroj obsahuje citlivé elek-
tronické súčiastky. Preto je
možné, že bude rušený rá-
diovými prenosovými zaria-
deniami v bezprostrednej
blízkosti. Ak sa vyskytnú poru-
chy, odstráňte takéto prístroje
z okolia prístroja.
j Elektrostatické výboje môžu
viesť k funkčným poruchám.
Pri takýchto funkčných poru-
chách vyberte na krátky čas
batériu a znova ju vložte.
Q
Čistenie a údržba
J V žiadnom prípade nepouží-
vajte agresívne čistiace pros-
triedky alebo prostriedky na
drhnutie, aby ste nepoškodili
materiál.
j Na čistenie a údržbu použí-
vajte suchú handričku bez
chlpov.
j Svietidlo nečistite vodou ani
inými tekutinami.
Q
Likvidácia
Obal sa skladá zeko-
logických materiálov,
ktoré môžete likvido-
vať prostredníctvom
miestnych recyklač-
ných stredísk.
j Senzorové LED svietidlo 1
pripevnite na montážnu dosku
2, tak aby háčiky na mon-
tážnej doske 2 zasahovali
d
o vyhĺbenín na zadnej strane
senzorové LED svietidlo 1.
Nás
ledne presuňte senzorové
LE
D svietidlo 1 tak, aby há-
čiky zapadli.
Upozornenie: Montážnu
dosku 2 nechajte stáť mini-
málne 24 hodín, aby sa zle-
pila. Inak sa môže obmedziť
lepiaci účinok.
j Senzorové LED svietidlo 1
môžete zložiť presunutím na-
bok, tak aby sa háčiky na
montážnej doske 2 dali
znovu uvoľniť z vyhĺbenín na
zadnej strane senzorové LED
svietidlo 1.
Q
Používanie
j Svietidlo má k dispozícii tri
nastavenia (pozri obrázok B):
1. I: Svietidlo je trvalo
zapnuté
(zelená LED
sa rozsvieti)
2. 0: Svietidlo je trvalo
vypnuté
3. II: Svietidlo sa zapína
prostredníctvom
hlásiča pohybu
j V polohe „II“ sa svietidlo za-
pne vtedy, keď je svetlo v okolí
veľmi slabé a zaznamená sa
pohyb (infračervený senzor).
Svetlo sa automaticky vypne
po cca 10 sekundách, ak nie
je zaznamenaný ďalší pohyb.
SKSKSKSKCZCZ
kožkou spôsobiť poleptanie;
v takom prípade preto bez-
podmienečne noste vhodné
ochranné rukavice!
J Ak batérie dlhší čas nepouží-
vate, vyberte ich z výrobku.
J Pri vkladaní dbajte na správnu
polaritu! Tá je znázornená v
priečinku na batérie. Inak
môžu batérie explodovať.
J Vybité batérie vyberte z prí-
stroja. Veľmi staré alebo vybité
batérie môžu vytiecť. Chemic-
ká tekutina vedie k poškode-
niam výrobku.
Q
Uvedenie do
prevádzky
j Zabezpečte, aby bolo svie-
tidlo vypnuté.
j Vytiahnite bezpečnostný prú-
žok z priečinka na batérie.
Svietidlo je teraz pripravené
na prevádzku.
Q
Výmena batérií
j pozri obrázok A
Q
Upevnenie svietidla
(obrázok C)
j Zabezpečte, aby bol pod-
klad rovný, suchý a pevný.
j Stiahnite ochrannú fóliu na
obojstrannej lepiacej podlož-
ke montážnej dosky 2.
j Montážnu dosku 2 pevne
pritlačte k stene.
Inak môže dôjsť k deformáci-
ám výrobku.
J LED diódy sa nedajú vymeniť.
Bezpečnostné
pokyny k
batériám
VAROVANIE!
NEBEZ-
PEČENSTVO OHROZE-
NIA
ŽIVOTA! Batérie ne-
patria
do rúk deťom. Nene-
chávajte batérie voľne
položené. Existuje nebezpe-
čenstvo ich prehltnu
tia deťmi
alebo domácimi z
vieratami. V
prípade prehltnutia ihneď vy-
adajte lekára.
J NEBEZPEČEN-
STVO EXPLÓ-
ZIE! Batérie, ktoré
sa nedobíjajú, nikdy znovu
nedobíjajte, neskratujte ich
a / ani ich neotvárajte. Dô-
sledkom môže byť prehriatie,
nebezpečenstvo požiaru ale-
bo explózia. Batérie nikdy
neodhadzujte do ohňa alebo
do vody. Batérie môžu ex-
plodov.
J Vybité batérie ihneď vyberte z
prístroja. V opačnom prípade
existuje zvýšené nebezpe-
čenstvo ich vytečenia.
J Vymeňte súčasne vždy všetky
batérie. Nepoužívajte roz-
dielne typy ani nekombinujte
vybité a nové batérie.
J Pravidelne kontrolujte utesne-
nie batérií.
J Vytečené alebo poškodené
batérie môžu pri styku s po-
Bezpečnostné
pokyny
VOD NA OBSLUHU PROSÍ
M
STAROSTLIVO USCHOVAJTE!
J Existuje nebezpe-
čenstvo zaduse-
nia obalovým
materiálom. Deti často pod-
ceňujú nebezpečenstvá.
Obalový materiál držte vždy
mimo dosahu detí. Výrobok
nie je určený na hranie.
J Tento prístroj môžu používať
deti od 8 rokov ako aj osoby
so zníženými psychickými,
senzorickými alebo duševný-
mi schopnosťami alebo s ne-
dostatkom skúseností a vedo-
mostí, ak sú pod dozorom,
alebo ak boli poučené ohľa-
dom bezpečného používa-
nia prístroja a ak porozumeli
nebezpečenstvám spojeným
s jeho používaním. Deti sa s
prístrojom nesmú hr. Čiste-
nie a údržbu prístroja nesmú
vykonávať deti bez dozoru.
POZOR! NEBEZPEČEN-
STVO PORANENIA! Príst
roj
nepoužívajte vtedy, keď zistíte
akékoľvek poškodenia.
J Skontrolujte, či sú všetky časti
správne namontované. Pri
nesprávnej montáži existuje
nebezpečenstvo poranenia.
J Výrobok držte mimo pôsobe-
nia vlhkosti.
J Prístroj nevystavujte extrém-
nym teplotám alebo silnému
mechanickému namáhaniu.
LED senzorové
svietidlo
Q
Použitie podľa
určenia
Tento výrobok je určený výlučne
na súkromné účely na osvetlenie
v suchých interiéroch. Výrobok nie
je určený na podnikateľské účely.
Q
Popis častí
1 senzorové LED svietidlo
2 montážna doska
3 kryt priečinka na batérie
4 LED diódy
5 spínač
6 senzor pohybu
Q
Technické údaje
LED diódy: 4 x LED
Typ batérie: 3 x 1,5 V , typ
AAA (sú súčas-
ťou dodávky)
Q
Rozsah dodávky
1 senzorové LED svietidlo
1 montážna doska
3 batérie 1,5 V , typ AAA
1 návod na montáž
vada, výrobek Vám – dle naše-
ho rozhodnutí – bezplatně
opravíme nebo vyměníme. Tato
záruka zaniká, jestliže se výro-
bek poškodí, neodborně použil
nebo neobdržel pravidelnou
údržbu.
Záruka platí na vady materiálu a
výrobní vady. Tato záruka se ne-
vztahuje na díly výrobku podlé-
hající opotřebení (např. na bate-
rie), dále na poškození křehkých,
choulostivých dílů, např. vypína-
čů, akumulátorů nebo dílů zhoto-
vených ze skla.
Defektní nebo vybité baterie se
podle směrnice 2006 / 66 / ES
musí recyklovat. Baterie a / nebo
zařízení odevzdejte do nabíze-
ných sběren zpět.
Pb
Ekologické škody
v důsledku chyb-
ného zlikvidování
baterií!
Baterie se nesmí zlikvidovat vdo-
mácím odpadu. Mohou obsahova
t
jedovaté těžké kovy a podléhají
zpracování zvláštního odpadu.
Chemické symboly těžkých kovů:
Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb =
olovo. Proto odevzdejte opotře-
bované baterie u komunální sběrny.
Záruka
Výrobek byl vyroben snejvyšší
pečlivostí podle přísných kvalita-
tivních směrnic a před odesláním
prošel výstupní kontrolou. V pří-
padě závad máte možnost uplat-
nění zákonných práv vůči prodej-
ci. Vaše práva ze zákona nejsou
omezena naší níže uvedenou
zárukou.
Vážený zákazníku, na tento výro-
bek dostáváte 3 roky záruku ode
dne zakoupení. Záruční lhůta za-
číná od data zakoupení. Uscho-
vejte si dobře originál pokladní
stvrzenky. Tuto stvrzenku budete
potřebovat jako doklad o zakou-
pení.
Pokud se do tří let od data za-
koupení tohoto výrobku vyskytne
vada materiálu nebo výrobní
Upozornění: Montážní
desku 2 nechejte aspoň po
dobu 24 hodin lepit. Jinak by
se mohl lepicí účinek omezit.
j Senzorové LED světlo 1
můžete odstranit tím, že jej
bočně posunete tak, aby se
háky na montážní desce 2
znovu z vybrání na zadní stra-
ně senzorové LED světlo 1
nechaly uvolnit.
Q
Použití
j Svítidlo disponuje třemi na-
staveními (viz obr. B):
1. I: Svítidlo je trvale zapnu-
té (rozsvítí se zelená
LED)
2. 0: Svítidlo je trvale
vypnuté
3. II: Svítidlo se zapíná
prostřednictvím hlásiče
pohybu
j V poloze „II“ se svítidlo vypne,
je-li okolní světlo velmi slabé
a zjistí-li se pohyb (senzor
infračerveného záření). Svítidlo
se automaticky po cca 10
vteřinách vypne, nebyl-li zjiš-
těn už více pohyb.
Q
Odstranění chyb
j Zařízení obsahuje choulosti-
vé elektronické konstrukční
díly. Proto je možné, že je ru-
šeno prostřednictvím zařízení
přenášejících radiové signály
v bezprostřední blízkosti.
Vyskytnou-li se poruchy, od-
CZCZ
na ve schránce na baterie. Ji-
nak mohou baterie explodovat.
J Opotřebované baterie nepro-
dleně ze zařízení odstraňte.
Velmi staré baterie mohou
vytéci. Chemická kapalina
způsobí škodu na výrobku.
Q
Uvedení do
provozu
j Zajistěte, aby bylo svítidlo
vypnuté.
j Vytáhněte pojistný proužek ze
schránky na baterie. Svítidlo
je nyní připraveno k provozu.
Q
Výměna baterií
j viz obrázek A
Q
Upevnění svítidla
(obr. C)
j Zajistěte, aby byl podklad
rovný, suchý a pevný.
j Odstraňte ochrannou fólii na
dvojstranné lepicí podložce
montážní desky 2.
j Přitlačte montážní desku 2
pevně na stěnu.
j Upevněte senzorové LED svět-
lo 1 na montážní desce 2
tak, aby háky na montážní
desce 2 zasahovaly do
vybrání na zadní straně sen-
zorové LED světlo 1. Pak
posuňte senzorové LED svět-
lo 1 tak, aby háky zapadly.
Bezpečnostní
pokyny kba-
teriím
VÝSTRAHA!
NEBEZPEČÍ
OHROŽENÍ ŽIVOTA! Ba-
terie nepatří do rukou dětí.
Nenechejte baterie se pova-
lovat. Existuje nebezpečí, že
by je mohly děti nebo zvířata
spolknout. Vpřípadě spolknu-
tí vyhledejte okamžitě lékaře.
J NEBEZPEČÍ EX-
PLOZE! Nenabí-
jitelné baterie nikdy
znovu nenabíjejte, nezkratujte
je a / nebo je neotvírejte. Dů-
sledkem mohou být přehřátí,
nebezpečí požáru nebo
prasknutí. Nikdy neodhoďte
baterie do ohně nebo do
vody. Baterie mohou explo-
dovat.
J Opotřebované baterie ne-
prodleně z výrobku odstraňte.
Jinak existuje nebezpečí vy-
tečení.
J Vyměňte vždy všechny baterie
současně. Nepoužívejte spolu
různé typy nebo opotřebo-
vané a nové baterie.
J Pravidelně přezkoušejte ba-
terie vzhledem k netěsnosti.
J Vyteklé nebo poškozené ba-
terie mohou způsobit při kon-
taktu spokožkou poleptání,
noste proto vtomto případě
bezpodmínečně vhodné
ochranné rukavice!
J Při delším nepoužívání od-
straňte baterie zvýrobku.
J Při vložení dbejte na správnou
polaritu! Polarita je zobraze-
Bezpečnostní
pokyny
VOD K OBSLUZE SI PEČLIVĚ
USCHOVEJTE!
J Existuje nebezpe-
čí udušení obalo-
vým materiálem.
Děti často podcení nebezpe-
čí. Chraňte neustále obalo
materiál před dětmi. Výrobek
není hračkou.
J Tento přístroj mohou používat
děti starší než 8 let, osoby se
sníženými fyzickými, senzo-
rickými nebo duševními
schopnosti nebo s nedosta-
tečnými zkušenostmi a zna-
lostmi o používání přístroje
jen tehdy, jestliže byly pouče-
ny o jeho bezpečném použí-
vání a porozuměly možným
ohrožením. Děti si nesmí s
přístrojem hrát. Děti nesmí
provádět čištění a údržbu
bez dohledu.
POZOR! NEBEZPEČÍ
PORANĚNÍ! Zařízení ne-
používejte, zjistili-li jste nějaká
poškození.
J Zkontrolujte, jsou-li všechny
díly odborně namontovány.
Při neodborné montáži existu-
je nebezpečí poranění.
J Výrobek chraňte před vlhkostí.
J Zařízení nevystavujte extrém-
ním teplotám nebo silným
namáháním. Jinak může dojít
kdeformacím výrobku.
J Diody LED nelze vyměnit.
LED senzorové svítidlo
Q
Použití k
určenému účelu
Tento výrobek je výhradně určen
kosvětlení vsuchých vnitřních
místnostech pro soukromé použití.
Výrobek není určen pro použití k
podnikatelským účelům.
Q
Popis součástí
1 Senzorové LED světlo
2 Montážní deska
3 Kryt schránky na baterie
4 LED
5 Spínač
6 Senzor pohybu
Q
Technické údaje
LED: 4 x LED
Typ baterie: 3 x 1,5 V , typ
AAA (zahrnuta v
rozsahu dodávky)
Q
Obsah dodávky
1 senzorové LED světlo
1 montážní deska
3 baterie 1,5 V , typ AAA
1 montážní návod
na lokalnim lokacijah
za recikliranjem.
Vse o možnostih za odstranjevanje
odsluženega izdelka boste izvedeli
pri Vaši občinski ali mestni upravi.
V interesu varovanja
okolja odsluženega iz-
delka ne odvrzite med
hišne odpadke, temveč ga oddajte
v strokovno odstranjevanje. O
zbirnih mestih in njihovem odpiral-
nem času se lahko informirate pri
pristojni upravi.
Pokvarjene ali iztrošene baterije
je treba reciklirati v skladu z di-
rektivo 2006 / 66 / ES. Baterije
in / ali napravo oddajte na enem
od ponujenih zbirnih mestih.
Pb
Škoda na okolju
zaradi napačne-
ga odstranjeva-
nja baterij!
Baterij se ne sme odstraniti skupaj
s hišnimi odpadki! Lahko vsebujejo
strupene težke kovine in so podvr-
žene določilom za ravnanje z ne-
varnimi odpadki. Kemični simboli
težkih kovin so naslednji: Cd =
kadmij, Hg = živo srebro, Pb =
svinec. Zato iztrošene baterije od-
dajte na komunalnem zbirnem
mestu.
potrdilo in dokazilo o nakupu.
6. V primeru, da proizvod po-
pravlja nepooblaščeni servis
ali oseba, kupec ne more
uveljavljati zahtevkov iz te
garancije.
7. Vzroki za okvaro oz. nede-
lovanje izdelka morajo biti
lastnosti stvari same, in ne
vzroki, ki so zunaj proizva-
jalčeve oz. prodajalčeve
sfere. Kupec ne more uvelja-
vljati zahtevkov iz te
garancije, če se ni držal pri-
loženih navodil za sestavo
in uporabo izdelka ali, če je
izdelek kakorkoli spremenjen
ali nepravilno vzdrževan.
8. Jamčimo servisiranje in re-
zervne dele za minimalno
dobo, ki je zahtevana s
strani zakonodaje.
9. Obrabni deli oz. potrošni
material so izvzeti iz garan-
cije.
10. Vsi potrebni podatki za
uveljavljanje garancije se
nahajajo na dveh ločenih
dokumentih (garancijski list,
račun).
11. Ta garancija proizvajalca ne
izključuje pravic potrošnika,
ki izhajajo iz odgovornosti
prodajalca za napake na
blagu.
SISI SI
če naprava ne zaznava več
nikakršnega gibanja.
Q
Odpravljanje
napak
j Naprava vsebuje občutljive
elektronske konstrukcijske
dele. Zato je možno, da jo
naprave za prenos radijskih
signalov, ki se nahajajo v ne-
posredni bližini, motijo. Če
se pojavijo motnje, takšne
naprave odstranite iz okolice
naprave.
j Elektrostatične razelektritve
lahko vodijo do motenj v
delovanju. V primeru takšnih
motenj v delovanju baterijo
za kratek čas odstranite in jo
ponovno vstavite.
Q
Čiščenje in nega
J Na noben način ne upora-
bljajte agresivnih čistilnih
sredstev ali grobih čistil, da
ne poškodujete materiala.
j Za čiščenje in nego upora-
bljajte samo suho krpo, ki ne
pušča vlaken.
j Svetilke ne čistite z vodo ali
drugimi tekočinami.
Q
Odstranjevanje
E
mbalaža je sestavljena
iz ekoloških materialov,
ki jih lahko odlagate
OWIM GmbH & Co. KG
Stiftsbergstraβe 1
74167 Neckarsulm
Deutschland
Servisna telefonska številka:
00386 (0) 80 28 60
Garancijski list
1. S tem garancijskim listom
jamčimo Owim GmbH &
Co. KG, da bo izdelek v ga-
rancijskem roku ob normalni
in pravilni uporabi brezhib-
no deloval in se zavezuje-
mo, da bomo ob izpolnjenih
spodaj navedenih pogojih
odpravili morebitne pomanj-
kljivosti in okvare zaradi na-
pak v materialu ali izdelavi
oz. po svoji presoji izdelek
zamenjali ali vrnili kupnino.
2. Garancija je veljavna na
ozemlju Republike Slovenije.
3. Garancijski rok za proizvod
je 3 leta od dneva izročitve
balga. Dan izročitve blaga
je enak dnevom prodaje, ki
je razviden iz računa.
4. Kupec je dolžan okvaro javi-
ti pooblaščenemu servisu
oz. se informirati o nadalj-
njih postopkih na zgoraj
navedeni telefonski številki.
Svetujemo vam, da pred tem
natančno preberete navodi-
la o sestavi in uporabi
izdelka.
5. Kupec je dolžan pooblašče-
nemu servisu predložiti
garancijski list in račun, kot
j LED svetilka s senzorjem 1
pritrdite na montažno ploščo
2, tako da se kavlji na mon-
tažni plošči 2 zataknejo v
odprtine na hrbni strani LED
svetilka s senzorjem 1. Nato
LED svetilka s senzorjem 1
premaknite tako, da se kavlji
zaskočijo.
Opozorilo: Pustite, da je
montažna plošča 2 pred
uporabo svetilke prilepljena
najmanj 24 ur. V nasprotnem
primeru to lahko negativno
vpliva na lepilni učinek.
j LED svetilka s senzorjem 1
lahko odstranite, s tem da jo
pomaknete v stran, tako da
se
kavlji na montažni plošči 2
sprostijo iz odprtin na hrbni
strani LED svetilka s senzor-
jem 1.
Q
Uporaba
j Svetilka razpolaga s tremi
nastavitvami (glejte sliko B):
1. I: Svetilka trajno
vklopljena
(zelena LED dioda
zasveti)
2. 0: Svetilka trajno
izklopljena
3. II: Svetilka se preklaplja
preko javljalnika gi-
banja
j V položaju »II« se svetilka
vklopi, kadar je okoliška sve-
tloba zelo šibka in naprava
zazna gibanje (infrardeč
senzor). Svetilka se po ca. 10
sekundah avtomatsko izklopi,
Q
Leuchte befestigen
(Abbildung C)
j
Stellen Sie sicher, dass der Un-
tergrund
eben, trocken und
fest ist.
j Entfernen Sie die Schutzfolie
am doppelseitigen Klebepad
der Montageplatte 2.
j Drücken Sie die Montageplat-
te 2 fest an die Wand an.
j Befestigen Sie die LED-Sen-
sorleuchte 1 an der Monta-
geplatte 2, so dass die Ha-
ken an der Montageplatte
2 in die Aussparungen an
der Rückseite der LED-Sensor-
-Leuchte 1 greifen. Verschie-
ben Sie anschließend die
LED-Sensorleuchte 1 so,
dass die Haken einrasten.
Hinweis: Lassen Sie die
Montageplatte 2 mindestens
24 Stunden kleben. Ansonsten
kann die Klebewirkung
beeinträchtigt werden.
j Sie können die LED-Sensor-
leuchte 1 entfernen, indem
Sie sie seitlich verschieben, so
dass die Haken an der Mon-
tageplatte 2 sich wieder
aus den Aussparungen an
der Rückwand der LED-Sen-
sorleuchte 1 lösen lassen.
Q
Gebrauch
j Die Leuchte verfügt über drei
Einstellungen (siehe Abbil-
dung B):
Prodajalec:
Lidl d.o.o.k.d., Pod lipami 1,
SI-1218 Komenda
4
  • Page 1 1
  • Page 2 2

LIVARNO 107584 Bedienungsanleitung

Typ
Bedienungsanleitung

in anderen Sprachen