Window Master WMX 526 Installation Instructions Manual

Typ
Installation Instructions Manual

Dieses Handbuch ist auch geeignet für

WMX 523/823-n
EN
Installation instruction
DE
Montageanleitung DK
Installationvejledning
FR
Consignes d´installation
SE
Montageinstruktion
Read this installation instruction carefully before
proceeding and keep for future reference. (Translated text)
1 Size
2 Operation of windows
3 Mounting
4 Connection
5 Initialisation
6 Calibration
7 Product code composition
8 Important information
Vor Montagebeginn bitte sorgfältig diese Montageanleitung
lesen und für spätere Verwendung ewahren. (Übersetzer Text)
1 Grösse
2 Bedienungen von Fenster
3 Montage
4 Anschluss
5 Initialisieren
6 Kalibrieren
7 Zusammensetzung der Artikkelnummer
8 Wichtige Informationen
Læs denne monteringsvejledning grundigt igennem før
montering. Vejledningen bør gemmes. (Original tekst)
1 Størrelse
2 Betjening af vinduer
3 Montage
4 Tilslutning
5 Initialisering
6 Kalibrering
7 Varenummersammensætning
8 Vigtig information
Lire attentivement les consignes d‹installation avant de
commance et les censerver pour consultation
future. (Texte traduit)
1 Dimensions
2 Fonctionnement des fenêtres
3 Montage
4 Connexion
5 Initialisation
6 Etalonnage
7 Composition de code de produit
8 Informations importantes
Läs igenom instruktionerna noga innan du påbörjar monteringen.
Spara denna instruktion. (Översatt text)
1 Stolek
2 Manövring av fenster
3 Montering
4 Anslutning
5 Initiering
6 Kalibrieren
7 Artikelnummer sammensätning
8 Viktig information
Chain actuator / Kettenantrieb / Kædemotor / Actionneur à chaîne / Kedjemotor
1. Size 1. Grösse 1. Størrelse 1. Dimensions 1. Stolek
IMPORTANT!
The yellow warning lable must face
towards the center of the window!
WICHTIG!
Der gelbe Achtung Aufkleber muß sich
Richtung Fenstermitte montiert werden.
VIGTIGT!
Den gule advarslinglabel skal
vende mod vinduets midte.
IMPORTANT !
L'étiquette d'avertissement jaune
doit vers le cnetre de la fenêtre!
VIKTIGT!
Den gula advarlslingsetiketten måste
vara vänt mot fönstrets mitt.
2. Operation of windows 2. Bedienungen von Fenster 2. Betjening af vinduer 2. Fonctionnement des fenêtres 2. Manövring av fenster
1/8
WMX_523_823_install_EN_DE_DK_FR_SV_1810 ©WindowMaster 2011, 2018 ®WindowMaster is a registered trademark used under licence by WindowMaster International A/S
WindowMaster International A/S, Skelstedet 13, DK-2950 Vedbæk
Chain only like this
Kette nur wie dieses
Kæde vendes således
La chaîne ne doit se présenter que de cette manière.
Kedjan vänds så här.
Special version: if 600m stroke min. 10mm/max. 15mm
Sonderversion: wenn 600mm Hub Min. 10mm/Max. 15mm
Special version: når 600mm slaglængde min. 10mm/max. 15mm
Version spéciale: quand 600mm longeur de course min. 10mm/max. 15mm
Special version: när 600mm slaglängd min. 10mm/max. 15mm
517
472
125.5±1
6.5
16
42.5
24
12
26
6.5
19
6.5
7
16
ø8.5
ø4.5
504
10
6.5
6
30
20.5±1
.
Motor line / Motorlinie / Gamme de moteurs / Motorlinje #1
Motor line / Motorlinie / Gamme de moteurs / Motorlinje #2
Window #1
Fenster #1
Vindue #1
Fenêtre #1
Fönster #1
MotorController / Unité de commande
Window #2
Fenster #2
Vindue #2
Fenêtre #2
Fönster #2
Open / Schliessen / Åbne / Ouvrir / Öppna
Close / Zu / Luk / Fermé / Stänga
Open / Schliessen / Åbne / Ouvrir / Öppna
Close / Zu / Luk / Fermé / Stänga
Keypad window #1
Lüftungstaster Fenster #1
Betjeningstryk vindue #1
Clavier (sélecteur) fenêtre #1
Manuelt tryck fönster #1
Keypad window #2
Lüftungstaster Fenster #2
Betjeningstryk vindue #2
Clavier (sélecteur) fenêtre #2
Manuelt tryck fönster #2
3. Mounting 3. Montage 3. Montage 3. Montage 3. Montering
2/8
Installation instruction for concealed installation:
Mortise frame for WMX.
Please ensure that mortising and installation are
carried out so that cold bridging is avoided.
When positioning the WMX the closing tightness must
be maintained.
It is recommended, that where possible, the wiring is
concealed within the window profiles.
Montageanleitung für den versteckten Einbau:
Fräsen Sie den Blendrahmen für den WMX aus.
Achten Sie bitte darauf, dass Kältebrücken beim
Ausfräsen und Einbau vermieden werden.
Beim Positionieren des WMX ist Rücksicht auf die
Fensterdichtigkeit zu nehmen.
Es wird empfohlen, die Kabel-führung im Fensterprofil
vorzunehmen.
Monteringsvejledning for skjult indbygning:
Der foretages udfræsning i karm til WMX.
Vær opmærksom på, at udfræsning og indbygning
foretages således, at kuldebroer undgås.
Positionering af WMX skal yderli-gere tage hensyn til
vinduets tæthed.
Ledningsføring anbefales foretaget skjult i
vinduesprofilet.
Placering
Såvel vandret som lodret placering af kædemotor og
kædebeslag skal udføres med en nøjagtighed på 1
mm.
Kædebeslaget skal placeres, så punktet, hvor kæden
kommer ud, ligger præcis over for vinduesåbneren.
For at undgå skader, bør der altid anvendes
saksebeslag i forbindelse med bundhængte vinduer.
Positionnement
Qu'il soit horizontal ou vertical, le placement du moteur
à chaine et de ses fixations doit respecter une
exactitude de +- 1 mm.
Les fixations doivent être placées de manière à ce que
le point où la chaine sort, soit exactement en face de la
fixation sur le profil opposé.
Afin d'éviter les accidents, il est important de placer des
compas sur les côtés de la fenêtre dans le cas de
fenêtres à soufflet (fixes en partie basse).
Montage en intégré en pivot
Si c'est nécessaire, le moteur à chaine peut être monté
de manière à pouvoir pivoter. Cela nécessite que
l'espace réservé au moteur soit supérieur aux
dimensions extérieures de celui-ci.
Plats
Både horisontell och vertikal placering av kedjemotor
och kedja tillbehör skall utföras med en noggrannhet på
1 mm.
Kedjan fästet bör placeras så att den punkt där kedjan
kommer ut, är exakt till fönstret operatören.
För att undvika skador, använd alltid säkerhetsbeslag
(öppningsbegränsar) i samband med bottenhängda
fönster
Roterbart installation
Vid behov kedjan motor kan inbyggda vridbart. Detta
innebär att kaviteten i profilen bör vara större än de
yttre dimensionerna hos kedjan motor (29x42 mm).
Platzierung
Dabei ist sowohl senkrecht als auch waagerecht eine
Genauigkeit von 1 mm bei Platzierung von dem
Einbauantrieb und dem Flügelbeschlag einzuhalten.
Der Flügelbeschlag muss so platziert werden, dass er
den Kettenaustrittspunkt des Antriebs genau
gegenüber liegt.
Um Schäden zu vermeiden sind bei Kippflügeln immer
Fangscheren zu verwenden.
Installation
Both vertically and horizontally the placing of the
window actuator and the chain bracket is to be
observed with a precision of 1 mm.
The chain bracket must be placed so that the point
where the chain comes out is exactly opposite the
window actuator.
In order to avoid damages use opening restrictors in
connection with bottom-hung windows.
Instructions pour montage dissimulé dans le profilé :
Effectuer un fraisage dans le profilé pour le WMX
Faire en sorte que le fraisage et l’intégration du moteur
soient effectués de manière à éviter les ponts
thermiques.
Lors du positionnement du WMX, il est important de
s’assurer de l’étanchéité de la fenêtre
Il est conseillé d’insérer le câblage dans le profilé de la
fenêtre
Installationsanvisningar för dold installation:
Utför fräsning i ram till WMX.
Var uppmärksam på att fräsning och installationen
utförs så att köldbryggor undviks.
Placering av WMX måste ytterligare ta hänsyn till
fönstrets täthet.
Det rekommenderas att dölja kablarna i fönsterkarm.
Rules for concealed installation Regeln für den vesteckten Einbau Regler for indbygning Règles pour montage dissimulé Regler för dold installation
Pivotal installation
If necessary the actuator can be built-in pivotally. This
means that the cavity in the profile should be larger
than the outer dimensions of the actuator for concealed
installation (29x42 mm).
Drehbarer Einbau
Der Antrieb kann, wenn es notwendig ist, drehbar
eingebaut werden. Das bedeutet, dass der Hohlraum
im Profil größer sein muss als die Außenmaße des
Einbauantriebs (29x42 mm).
Drejelig indbygning
Hvis det er nødvendigt, kan kædemotoren indbygges
drejeligt.
Det betyder, at hulrummet i profilet skal være større
end ydermålene på kædemotoren (29x42 mm).
Distribution of window actuator / actuators in the window sash
Verteilung Antriebs / der Antrieben in dem Fenserflügel
Fordeling af vinduesmotor / -motorer i vinduesrammen
Répartition des moteurs de fenêtre/Moteurs dans le châssis de la fenêtre
Fördelning av fönster motor /motorer i fönsterbågen
Sash / Flügel / Ramme / Châssis / Båge Sash / Flügel / Ramme / Châssis / Båge
Sash / Flügel / Ramme / Châssis / Båge Sash / Flügel / Ramme / Châssis / Båge
.
3. Mounting (continued) 3. Montage (forgefahren) 3. Montage (fortsat) 3. Montage (continue) 3. Montering (fortsatt)
3/8
Sash edge – top-operated windows
When top hung windows be aware that the
internal/lowest sash edge does not press against the
chain when opening the window.
Flügelkante bei Senkklappfenster
Bei Senkklappfenstern muss darauf geachtet werden,
dass die innere/untere Flügelkante bei der
Öffnungsdrehung nicht auf die Kette drückt.
Rammekant ved topstyrede vinduer
Ved topstyrede vinduer skal man være opmærksom på,
at den indvendige/nederste rammekant ved åbning af
vindue ikke trykker på kæden.
Lavt topstyret vindue
Hvis kædemotoren bygges ind i rammen ved lave
topstyrede vinduer slår kæden et „s-slag“ i åben
position, hvorved kæden bliver stærkt belastet.
I stedet kan kædemotoren bygges ind i karmen og
kæde fastgøres på rammen vha. kædebeslaget WAB
801.
Niedriges Senkklappfenster
Wird bei niedrigen Senkklappfenstern der Antrieb im
Flügel eingebaut, weist die Kette in geöffneter Stellung
einen S-Schlag auf, wobei sie stark belastet wird.
Vorteilhafter ist es, den Antrieb im Blendrahmen
einzubauen und die Kette am Flügel mit
Kettenbeschlag WAB 801 zu befestigen.
Low top-operated windows
If you build the actuator into the sash in connection with
low top hung windows; the chain will make an “S” turn
and thus load the chain heavily when the window is
open. It is advisable to build the actuator into the frame
and fix the chain on the sash with the chain bracket
WAB 801.
Bordure du battant (fenêtres à l'italienne : Fixes en
partie haute)
Dans le cas de fenêtres à l'italienne, il faut faire
attention à ce que la bordure intérieure basse du
battant ne touche pas la chaine
Fenêtres à l'italienne de petite hauteur
Si le moteur à chaine est monté à l'intérieur du châssis
d'une fenêtre à l'italienne de petite hauteur, la chaine
risque de former un « S » en position ouverte car elle
est trop chargée. Dans ce cas, placer le moteur dans le
dormant et fixer la chaine sur le chassis avec la fixation
de chaine WAB 801."
Câblage correct
Pour éviter les problèmes, il est important de protéger
les cables contre les angles aigus et autres trous.
Découplage des fixations
Lors du choix des fixations, faites en sorte de pouvoir
découpler la fixation de chaine en position fermée, en
cas de panne de courant par exemple.
Ramen kanten av toppstyrda fönster
Pä topp hängda fönster skal man vara medveten om
att den interna / undre ramen kanten inte trycker mot
kedjan när fönstret öppnar.
Låg fångsten är
Om kedjamotorn inbyggs i ramen vid låga toppstyrda
fönster slår kedjan ett "s-slag" i öppet läge, varvid
kedjan blir tungt lastad.
Inbygg istället kedjamotoren i ramen och kedja fäst på
ramen med kedjabeslaget WAB 801.
Korrekt ledningsdragning
För att undvika kabelskada i profiler med vassa kanter,
bör kabeln skyddas när den leds genom hålen.
Frikopplingen av kedjan fäste
Var uppmärksam på valet av kedjanbeslag att en
frikoppling av kedjanbeslag också vara möjligt när
fönster är stängda till exempel i samband med ett
strömavbrott.
Correct wiring
To avoid cable damage in profiles with sharp edges,
the cable should be protected when led through holes.
Chain bracket disengages for access
When selecting a chain bracket be aware it is possible to
disengage a closed window e.g. in connection with
power failure.
Korrekte Leitungsverlegung
Um Beschädigung der Leitungen in Profilen mit
scharfen Ecken zu vermeiden, soll die Leitung bei
Durchführungen geschützt werden.
Flügelbeschlag entriegelt für Zutritt
Bei der Auswahl des Flügelbeschlags ist immer zu
beachten, dass eine Entriegelung auch bei
geschlossenem Fenster z. B. in Verbindung mit
Stromausfall möglich sein muss.
Korrekt ledningsføring
For at undgå beskadigelse af ledningen i profiler med
skarpe kanter, skal ledningen beskyttes ved
gennemføring gennem huller.
Afkobling af kædebeslag
Vær opmærksom på ved valget af kædebeslag, at en
afkobling af kædebeslaget også skal være muligt ved
lukket vindue f.eks. i forbindelse med strømsvigt
Longueur de chaine adaptée
La longueur de chaine ne doit pas excéder l'angle
d'ouverture des compas de la fenêtre.
Korrekt kedjelängd
Kedjan längd får inte överskrida max. öppning av
fönsterfästen.
Correct chain length
The chain length must not exceed the max. opening
of the window brackets.
Richtige Kettenlänge
Die Kettenlänge darf die max. Öffnung der
Fensterscheren nicht überschreiten.
Rigtig kædelængde
Kædelængden må ikke overskride den max. åbning på
vinduesbeslagene.
Gap – actuator and bracket
The free distance between the window actuator and the
chain bracket should be at least 3 mm, so the sash
above the proofing stops and the chain bracket does
not strike against the window operator.
Genug Distanz
Die freie Distanz zwischen Fensterantrieb und
Flügelbeschlag muss mindestens 3 mm beantragen,
damit der Flügel beim Schließen über die Dichtungen
abgebremst wird und der Flügelbeschlag nicht am
Fensterantrieb anschlägt.
Afstand nok
Spillerummet mellem kædemotor og rammebeslag skal
mindst være 3 mm, så rammen bliver bremset via
tætningerne og rammebeslaget ikke støder mod
vinduesåbneren.
Ecart suffisant
L'espace libre entre le la moteur à chaine et la fixation
sur le profil opposé doit être d'au moins 3 mm, pour
que le profil soit freiné par les joints d'étanchéité et les
fixations sans se heurter.
Tillräckligt distans
Mellanrum mellan fönster motor och kedjafästet bör
vara minst 3 mm, så att ramen hålls tillbaka av sälarna
och inte för att kedja fästet slår mot fönsteroperatören.
.
4. Connection 4. Anschluss 4. Tilslutning 4. Connexion 4. Anslutning
Wiring lenght/dimension Leitungslänge/-querschnitt Ledningslængde/-tværsnit Longueur/dimension du câblage Kabellängd/-tvärsnitt
Tillåten spänningsförlust för motorledningen är max.
2 V.
När MotorLink™ max. 50m kabe till den sidsta motor.
1 kabel per fönster.
La baisse de tension autorisée dans le câble
d'actionneur est de 2V maximum.
Quand MotorLink™ max. 50m câble pour le dernier
mouteur. 1câble par le fenêtre.
Permitted voltage drop in the actuator cable is max.
2V.
When MotorLink™ max. 50m cable to the last actuator.
1 cable per window.
Der zulässige max. Spannungsabfall auf der
Motorleitung beträgt 2V.
Bei MotorLink™max. 50m Leitung bis zu dem letzten
Fenster.1 Leitung pro Fenster.
Det tilladelige spændingstab på motorled-ningen må
max. være 2V.
Ved MotorLink™ max. 50m kabel til sidste motor.1
kabel per vindue.
±24V Actuators / Antriebe / Motorer / Moteur / Motorer
Wiring dimensions / Leitungsquerschnitt / Ledningstværsnit / Dimensions du câblage / Kabeltvärsnitt 0,75mm² 1,50 mm² 2,50 mm² 4,00 mm²
Wiring length max.
Leitungslänge max.
Ledningslængde max.
Longueur max. du câblage
Max kabellängd
1 Actuator / Antrieb / Motor / Moteur / Motor 42m 84m 140m 224m
2 Actuators / Antriebe / Motorer / Moteurs / Motorer 21m 42m 70m 112m
3 Actuators / Antriebe / Motorer / Moteurs / Motorer 14m 28m 47m 75m
4 Actuators / Antriebe / Motorer / Moteurs / Motorer 11m 21m 35m 56m
MotorLink™Actuators / Antriebe / Motorer / Moteur / Motorer
Wiring dimensions / Leitungsquerschnitt / Ledningstværsnit / Dimensions du câblage / Kabeltvärsnitt 0,75mm² 1,50 mm² 2,50 mm² 4,00 mm²
Wiring length max.
Leitungslänge max.
Ledningslængde max.
Longueur max. du câblage
Max kabellängd
1 Actuator / Antrieb / Motor / Moteur / Motor 42m 50m
2 Actuators / Antriebe / Motorer / Moteurs / Motorer 21m 42m 50m
3 Actuators / Antriebe / Motorer / Moteurs / Motorer 14m 28m 47m 50m
4 Actuators / Antriebe / Motorer / Moteurs / Motorer 11m 21m 35m 50m
Connexion des actionneurs Anslutning av motorer
För anslutning till styrenhet se styrenhetvägledningen
Pour la connction de la unitde commande voir la unité de
commande-instruction
Tilslutning af motorerConnection of actuators
For connetion to control unit see the Control Unit instruction
Verbindung von Antrieben
Für den Anschluss an die Steuereinheit siehe
Steuereinheitanleitung
For tilslutning til styreenhed se styreenhedsvejledningen
WCC / WSC
WLC / WLS
WIC xxM
WCC xxx
WSC xxx
WCC xxx
WSC xxx ML-comm
2
M1M
24V DC
4
M3M
2
M1M
+/-
-/+ SYNC
24V DC
Maintenance cable
4
M3M
SYNC SYNC
Maintenance cable
M1
24V DC
+/-
-/+
WMX 523/823-n
n = 1 (Single/Simple)
n = 2 (Double/Synchro)
n = 3 (Triple/Trial/Trippel)
n = 4 (Quad/Quattro)
Cable colour
Kabelfarbe
Kabelfarve
Couleur des câbles
Kabelfärg
White
Weiss
Hvid
Blanc
Vit
Green
Grün
Grøn
Vert
Grön
Brown
Braun
Brun
Brun
Brun
±24VDC (-1) Open
Auf
Åbn
Ouvrir
Öppna +
Maintenance
cable
- ±24VDC (-2/-3/-4) Sync
MotorLink™ (-1/-2/-3/-4) *
ML-
comm
MotorLink™
(-1/-2/-3-4)
±24V
(-2/-3/-4)
±24V
(-1)
Explanation of words
When ±24V DC actuators DO NOT connect the
cable to the control unit. The cable can be used
for maintenance.
Synchronization communication
Depending on ML-comm
MotorLink™ communication from WCC / WLC /
WLS / WSC / WIC xxM
Worterklärung
Bei ±24V DC Antrieben werden das Kabel NICHT zu der
Stromver-sorgung angeschlossen. Das Kabel kann in
verbindung mit Service verwendet werden.
Synchronisations-Kommunikation
Abhängig von ML-comm
MotorLink™ Kommunikation mit WCC / WLC / WLS / WSC
/ WIC xxM
Ordforklaring
Ved ±24V DC motorer tilsluttes kablet IKKE
strømforsyningen. Kablet kan anvendes ifbm. service.
Synkroniserings-kommunikation
Afhængig af ML-comm
MotorLink™ kommunikation med WCC / WLC / WLS /
WSC / WIC xxM
Explication des termes
Actionneurs ±24V DC : NE PAS connecter le câble à
l'unité de commande. Le câble peut être utilisé pour la
maintenance.
Communication de synchronisation
Selon ML-comm
La communication MotorLink™ provenant de WCC / WLC
/ WLS / WSC / WIC xxM
Ordförklaring
För ±24V DC-motorer ska kabeln INTE anslutas till
strömförsörjningen. Kabeln kan användas vid underhåll
och service.
Synkroniseringskommunikation
Beroende på ML-comm
MotorLink™-kommunikation från WCC / WLC / WLS /
WSC / WIC xxM
k
Maintenance
cable
Sync
*
ML-comm
Europa
Förlängningskabel kan levereras som standardvara
(WLL-kabel) och måste beställas separat.
Om kedjemotorn används tillsammans med
brandventilation måste de förmonterade kontakterna
klippas loss. Använd i stället anslutningar godkända för
brandventilation.
Övriga länder
För anslutning använder kabeln och kontakten i enlighet
med gällande nationella bestämmelser.
UL certifierade motorer levereras med 100mm kabel
med kontakt.
Inte UL godkända motorer levereras med 100mm
anslutningskabel med kontakt.
Vigtig! Enlighet med nationell lagstiftning, EN 60204-1
och direktivet om maskiner måste gulgrön kabel inte
användas för något annat som jord (PE).
Europe
For connection use WindowMaster standard
WLLextention cable (to be ordered
seperately).
If the chain actuator is used in connection
with smoke ventilation, the plugs mounted
are to be cut off, and replaced by plugs /
connectors approved for smoke ventilation.
Other countries
For connection use cables and plugs
according to national regulation.
UL approved actuators are delivered with
100mm cable and connectors.
Not UL approved actuators are delivered
with 100mm cable and connectors.
Important! According to national regulation,
EN 60204-1 and the directive of machinery,
the yellow-green cable must not be used for
anything else that earth (PE).
Europa
Als eine weiterführende Leitung/Verlängerung ist eine
WLL Standardleitung lieferbar und gesondert bestellt
werden.
Wenn der Ketten-antrieb im Zusammen-hang mit RWA
verwendet werden soll, sind die montierten Stecker
abschneiden, und stattdessen sollen RWA genehmigte
Stecker/Muffen verwendet werden.
Andere Länder
Für den Anschluss müssen Kabel und Stecker nach die
Nationale Richtlinien eingehalten werden.
UL geprüfte Antriebe werden mit 100mm Leitung mit
Anschlusssteckern geliefert.
Nicht UL geprüfte Antriebe werden mit 100mm Leitung
mit Anschlusssteckern geliefert.
Wichtig! Nach den nationalen Vorschriften, EN 60204-
1 und der Maschinendirektive, darf die grün-gelbe Ader
zu keinem anderen Zweck als Erde (PE) verwendet
werden.
Europa
Forlængerkabel WLL kan leveres som standardvare og
skal bestilles separat.
Såfremt kædemotor anvendes i forbindelse med
brandventilation, skal de fabriksmonterede stik klippes
af, og der skal i stedet anvendes stik/muffer godkendt
til brandventilation.
Øvrige lande
For tilslutning anvendes kabler og stik iht. de gældende
nationale regler.
UL godkendte motorer leveres med 100mm tilledning
med tilslutningsstik.
Ikke UL godkendte motorer leveres med 100mm
tilledning med tilslutningsstik.
Vigtigt! I henhold til stærkstrømsreglementet, DS EN
60204-1 og maskindirektivet må den gulgrønne
beskyttelsesleder ikke anvendes til andet end jord
(PE).
Europe
Une rallonge WLL est disponible en tant que produit
standard et doit être commandé séparément.
Si l'moteur à chaîne est utilisé en liaison avec
l'évacuation de fumée, les connecteurs montées
doivent être coupé et remplacées par des prises/des
connecteurs homologués pour l'évacuation de fumée.
D'autres pays
Pour utiliser le câble de raccordement et connecteur
selon la réglementation nationale applicable.
Moteurs UL-certifiés sont livrés avec un câble de
100mm avec connecteur.
Moteurs non UL-certificés sont livrés avec un câble de
100mm avec connecteur.
Important! Conformément à la règlementation
nationale en vigueur, EN 60204-1et la directive des
machines, le câble jeune-vert ne doit pas être utilisé
pour autre chose que la terre (PE).
4/8 .
4. Connection (continued)
5. Initialisation
4. Anschluss (fortgefahren)
5. Initialisieren
4. Tilslutning (fortsat)
5. Initialisering
4. Connexion (continue)
5. Initialisation
4. Anslutning (fortsatt)
5. Initiering
5/8
±24V
1. Activer brièvement l'actionneur/les actionneurs tout à
tour dans les directions d'OUVERTURE /
FERMETURE jusqu'à ce que l'actionneur / les
actionneurs fonctionne / fonctionnent.
2. L'actionneur/les actionneurs est/sont maintenant
prêt(s) pour l'étalonnage
MotorLink™
1. Couper l'alimentation électrique.
2. Brancher l'actionneur/les actionneurs.
3. Mettre en marche l'alimentation électrique.
4. Dans les 20 secondes moteurs fonctionnent dans
le MotorLink™ mode.
±24V DC
1. Den Antrieb/die Antriebe kurz abwechselnd in der
öffnen/schliessen Richtung aktivieren bis der
Motor/die Motoren wieder laufen.
2. Der Antrieb/die Antriebe ist/sind nun bereit zum
Kalibrieren.
MotorLink™
1. Den Strom ausschalten.
2. Den Antrieb/die Antriebe an der MotorLink™
Stromversorgung anschliessen.
3. Die Stromversorgung einschalten.
4. Innerhalb von 20Sek. laufen die Antriebe im
MotorLink™ Modus.
±24V
1. Aktivera motorerna (en eller två) helt kort och växla
mellan ÖPPNA/STÄNG tills motorn/motorerna börjar
gå.
2. Du kan nu kalibrera motorn/motorerna.
MotorLink™
1. Stäng av strömförsörjningen.
2. Anslut motorn/motorerna till MotorLink™
strömförsörjningen..
3. Slå på strömförsörjningen.
4. Inom 20 sekunder motorerna körs i MotorLink™ läge.
±24V DC
1. Activate the actuator/actuators shortly by turns in the
OPEN/CLOSE directions until the actuator/actuators
operate/operates.
2. The actuator/actuators is/are now ready for
calibration.
MotorLink™
1. Turn of the power supply.
2. Connect the actuator/actuators to the MotorLink™
power supply.
3. Turn on the power supply.
4. Within 20sec. the actuators will run in MotorLink™
mode.
±24V DC
1. Aktiver motoren/motorerne kortvarigt skiftevis i ÅBN-
/ LUK-retningen indtil motoren/motorerne begynder
at køre.
2. Motoren/motorerne er nu klar til kalibrering.
MotorLink™
1. Sluk for strømforsyningen.
2. Tilslut motor/motorerne til MotorLink™
strømforsyningen.
3. Tænd for strømforsyningen.
4. Inden for 20sek. vil motorerne køre i MotorLink™
mode.
Valid combinations of actuators on one motor line: Zulässige Kombinationen von Antrieben auf einer Motorlinie:
WMX 523/823-4 Quad*/Quattro*/Quattro*
WMX 523/823-1 Single*/ Single*/ Single*/ Simple*
WMX 523/823-2 Double*/Synchro*/Synkro*
WMX 523/823-3 Triple*/Trial*/Trippel*
Control Unit
Steuereinheit
Styreenhed
Unité de commande
Styrenhet
Nur MotorLink™
MotorLink™ only
Tilladelige motorkombinationer på én motorlinie:
Kun MotorLink™ Endast MotorLink™
Combinaisons valides d'actionneurs sur une gamme de
moteurs:
Tillåtna motorkombinationer på en motorlinje:
Seulement MotorLink™
* Op til to låsemotorer type WMB 81x-n kan tilsluttes på
et vindue (max. en single eller to synkro WMB’er på en
motorlinie) - se produktblad for mulige
motorkombinationer.
* Bis zu zwei Verriegelungsantriebe Typ WMX 81x-n
können an ein Fenster angeschlossen werden (max.
ein Single oder zwei Synchro WMB auf einem Motor-
linien) - Bitte das Produktblatt der möglichen
Antriebskombinationen beachten.
* Upp till två låsmotorer av typ WMB 81x-n kan anslutas
till ett fönster (högst en singel-WMB eller två synkro-
WMB på en motorlinje) se produktblad för möjliga
motorkombinationer.
* Jusqu'à deux actionneurs d'espagnolette de type
WMB 81x-n peuvent être installés sur une fenêtre (au
max. un WMB simple ou deux WMB doubles sur
chaque gamme de moteur) voir fiche produit pour les
combinaisons d'actionneurs valides.
* Up to two espagnolette actuators type WMB 81x-n
can be installed on a window (max. one single or two
double WMBs on each motor line) - see product sheet
for valid actuator combinations.
.
Actuators with connection to pressure safety strip can
be connected to both ±24V and MotorLink™ panels.
Per window is one actuator with connection to pressure
safety strip sufficient .
When using pressure safety strip all actuators on the
same motor line be mounted in the same window.
Antriebe mit Klemmschutzleisteanschluss können an
sämtlichen ±24V sowie MotorLink™ Steuerungen
angeschlossen werden.
Je Fenster ist nur ein Antrieb mit
Klemmschutzleisteanschluss erforderlich.
Bei Verwendung einer Klemmschutzleiste an einem
Fenster, müssen sämtliche Antriebe an der gleichen
Motorlinie der Steuerung angeschlossen werden.
Antriebe mit Klemmschutzleiste
Actuators with pressure safety strip
Motorer med tilslutning til klemliste kan anvendes på
±24V og MotorLink™ styringer.
Per vindue er én motor med tilslutning til klemliste
tilstrækkelig.
Når der anvendes klemliste, skal alle motorer på samme
motorlinien monteres i samme vindue.
Motorer med klemliste Motorer med klämlisten
Les moteurs avec connexion au bornier peuvent être
appliquées à les ±24V et MotorLink™ contrôleurs.
Il suffit qu'un moteur par fenêtre a le connexion au
bornier.
Tous les moteurs de la même gamme de moteur
doivent être monté dans la même fenêtre lors
connexion au bornier est utilisé.
Motorer med anslutning till klämlisten kan användas på
±24V och MotorLink™ styrenheter.
Per fönster är en motor med anslutning till klämlisten
tillräcklig.
Vid använding av klämlisten är alle motorer på
motorlinjen monterad i ett fönster.
Moteurs avec borniers
WCC xxx
WSC xxx Maintenance cable
M1
24V DC
+/-
-/+
±24V
(WMX xxx-nxxxxE 0103) 1-10kΩ
WMX xxx-n x xxxE 0103:
Klemmleiste mit integriertem Widerstand
Pressure safety strip with integrated resistor
Klemliste med integreret modstand
Bornier avec résistance intégrée
Klämmalista med slutmodstånd
1-10kΩ
WCC / WSC
WLC / WLS
WIC xxM
ML-comm
2
M1M
24V DC
MotorLink™
(WMX xxx-nxxxxE 0103)
WMX xxx-n x xxxE 0103:
Klemmleiste mit integriertem Widerstand
Pressure safety strip with integrated resistor
Klemliste med integreret modstand
Bornier avec résistance intégrée
Klämmalista med slutmodstånd
6. Calibration 6. Kalibrieren 6. Kalibrering 6. Etalonnage 6. Kalibrieren
Kalibrering och inställning av 0%- punkten
1. Fönster motor måste kalibreras så att den har den
0%-punkten vid stängt fönster. 0%-punkt
bestämmas före användning och i motorbyte.
2. Montera kedjan på ramfästet.
3. Fönster motor anslutas och fönstret stängas.
a) Fönstren stängas inte helt:
Om fönstret motor stoppar förrän fönstren är helt
stängda, öppna då fönstren bara några millimeter
och stäng dom igen. Detta upprepas till dess att
fönstren är helt i stängda.
b) Fönstren backar ca. 5cm:
Fönster motorens inbyggda säkerhetslist kan
orsaka att fönstret vid stängning öppnar ca. 5 cm.
Om detta inträffar, öppna då fönstret bara några
millimeter (låt det ALDRIG öppnas helt !) och stäng
fönstret igen.
Det kan vara nödvändigt att upprepa proceduren
upp till 3-5 gånger tills fönstret är stängt (motoren
har härvid korrekt 0% punkt) Oppna fönstret helt
och se till att det öppnas 100%.
4. Öppna fönstret helt och se till att det öppnas 100%
5. Kedjans position 0% och 100% är nu kalibrerad.
Endast i händelse av problem med för liten
öppning!
Inställning av ny 0%-punkten och / eller ny maximal
kedjelängd.
1. Öppna fönstret 5cm.
2. Placera ett träblock eller liknande föremål med en
minsta storlek på 25 mm Mellan fönsterbåge och
karm, så att fönstret inte går att stänga helt när den
stängs igen.
3. Stäng fönstret tills den träffar blocket; detta kommer
att orsaka att motorn backar.
4. Öppna fönstret ett par millimeter mer och stänga
fönstret igen - motorn backar. Upprepa proceduren
tills motorn slutar backa men stannar och pressar
blocket.
5. Öppna fönstret 5mm och ta bort blocket.
6. Stäng fönstret, om fönstret inte stänger helt, öppna
och stänga fönstret igen.
7. Öppna fönstret helt igen.
8. Stäng fönstret, kedjans 0% och 100% läge är nu
korrekt.
Calibrage et réglage de la position de chaine
au point 0%
1. Le moteur de fenêtre doivent être calibrés de sorte
qu il soient au point 0 quand la fenêtre est fermée. Le
calibrage de la position de la chaine à 0 doit être
effectué avant la première utilisation et en cas de
remplacement d'un moteur.
2. Montez la chaine aux fixations du châssis.
3. Connectez tout le moteur à l'alimentation électrique
quand les fenêtres sont fermées.
a) Les fenêtres ne ferment pas complètement:
Si le moteur de fenêtre s'arrêtent avant que les
fenêtres soient complètement fermées.
Ouvrez les fenêtres de quelques millimètres et
refermez-les. Répétez cette procédure jusqu'à ce
que les fenêtres soient entièrement fermées
b) Les fenêtres s' inversent d'env. 5cm:
A cause de la fonction anti-pincement Intégrée, les
moteurs peuvent parfois garder une ouverture de
fenêtre de 5cm lors de la fermeture de celle-ci. Si
cela arrive, ouvrez la fenêtre de quelques
millimètres (NE JAMAIS OUVRIR LA FENÊTRE
EN ENTIER) et fermez-là à nouveau. Parfois il peut
être nécessaire de répéter l'opération 3 à 5 fois
avant que la fenêtre soit fermée (le point 0 voulu a
été trouvé)
4. Ouvrez la fenêtre entièrement et assurez-vous que la
fenêtre s'ouvre à 100%.
5. Le calibrage de la chaîne en position 0% et en
position 100% est maintenant effectué.
En cas de problèmes de trop petite ouverture
de fenêtre!
Réglage d'une nouvelle position de la chaine au point
0% et/ou d'une nouvelle longueur maximale de la
chaîne.
1. Ouvrez la fenêtre de 5cm.
2. Positionnez un morceau de bois ou un objet similaire
d'une taille minimale de 25mm entre le châssis et le
cadre, cela empêchera la fenêtre de se fermer
entièrement lors de la fermeture de la fenêtre.
3. Fermez la fenêtre jusqu'à ce qu'elle touche le
morceau de bois; cela provoquera une inversion du
moteur.
4. Ouvrez la fenêtre de quelques millimètres de plus et
fermez la fenêtre à nouveau, le moteur s'inversera.
Répétez l'opération jusqu'à ce que le moteur arrête
de s'inverser et compresse l'objet ou le morceau de
bois.
5. Ouvrez la fenêtre de 5mm et enlevez l'objet.
6. Fermez la fenêtre; si la fenêtre ne se ferme pas
complètement, ouvrez la fenêtre et fermez-la à
nouveau.
7. Ouvrez la fenêtre entièrement.
8. Fermez la fenêtre; le réglage de la chaine au point
0% et 100% est maintenant effectué.
Kalibrering og fastsættelse af 0%-punkt
1. Vinduesmotoren skal kalibreres, så den har 0%-
punkt ved lukket vindue. 0%-punktssætning udføres
inden ibrugtagning samt ved motorskift.
2. Kæde monteres i rammebeslag.
3. Vinduesmotoren tilsluttes strømforsyningen og
vinduet lukkes.
a) Vinduet lukker ikke helt:
Hvis vinduesmotoren stopper førend vinduet er
lukket helt, åbnes vinduet et par millimeter og
lukkes igen. Denne procedure gentages indtil
vinduet er helt inde.
b) Vinduet reversere ca. 5cm:
Vinduesmotorens indbyggede klemsikring kan
bevirke, at vinduet under lukning vil åbne ca. 5cm.
Hvis dette sker åbn vinduet et par millimeter
(ALDRIG HELT OP!) og luk vinduet.
Det kan være nødvendigt at gentage denne
procedure op til 3-5 gange førend vinduet er helt
lukket, derefter er korrekt 0%-punkt er fastsat.
4. Åbn vinduet helt op og kontroller at vinduet åbner
100%.
5. Kædepositionen 0% og 100% er nu fastsat.
Kun ved problem med for lille åbning!
Fastsættelse af nyt 0%-punkt og/eller ny max
kædelængde.
1. Vinduet åbnes 5cm.
2. En træklods eller lignede genstand på min. 25mm
sættes i klemme mellem karm og ramme, således at
vinduet ikke kan lukkes helt, når det igen lukkes.
3. Vinduet lukkes indtil det støder på klodsen, hvilket
medfører at motoren reverserer.
4. Åbn vinduet et par millimeter yderligere og luk
vinduet igen, motoren reverserer. Gentag dette indtil
motoren bliver stående og klemmer på klodsen.
5. Vinduet åbnes 5mm og klodsen fjernes.
6. Luk vinduet. Hvis ikke vinduet lukker helt, åbn
vinduet en lille smule og luk igen.
7. Vinduet åbnes helt.
8. Luk vinduet og kædepositionen 0% og 100% er nu
fastsat.
Calibration and setting of 0%-point
1. The window actuator is to be calibrated
to find the 0%-point when the window is closed.
Calibration of the chain position 0%-point has to be
determined before using the actuator for the first
time and when replacing an actuator.
2. Mount the chain to the frame bracket.
3. Connect the actuator to the power supply and close
the window.
a) The windows do not close completely:
If the actuator stop before the window is
completely closed, open the windows a couple of
millimeters and close again. Repeat the procedure
until the windows are completely closed.
b) The windows reverse ca. 5cm:
Due to the build in function that reduces the risk of
entrapment the actuator can sometimes open up
to 5cm while closing. If this happens, open the
window a few millimeters (NEVER OPEN
COMPLETELY) and then close it. It might be
necessary to repeat the procedure up to 3-5 times
until the window is closed (the right 0% point has
been set).
4. Open the window completely and see that it opens
100%.
5. The chain position 0% and 100% is now calibrated.
Only in case of problems with too small
opening!
Setting of new 0%-point and/or new max chain length.
1. Open the window 5cm.
2. Place a wooden block or similar object with a
minimum size of 25mm between sash and frame,
this will prevent the window from closing completely
when it is being closed.
3. Close the window until it hits the block; this will
cause the motor to reverse.
4. Open the window a couple of millimeters more and
close the window again, the motor will reverse.
Repeat this procedure until the motor stops
reversing and squeezes the block.
5. Open the window 5mm and remove the block.
6. Close the window, if the window does not close
completely open it a bit and close the window again.
7. Open the window completely.
8. Close the window, the chain position 0% and 100%
has now been set.
Kalibrieren und Einstellen des 0%-Punktes
1. Der Fensterantrieb muss bei geschlossenem
Fenster auf seinen 0%-Punkt kalibriert werden. Die
Kalibrierung ist vor der Anwendung des Antriebs
sowie beim Austausch des Antriebs durchzuführen.
2. Die Ketten in den Kettenbeschlag einhängen.
3. Alle Antriebe an eine Stromversorgung anschließen
und das Fenster schließen.
a) Stoppen die Fensterantriebe bevor das Fenster
ganz geschlossen ist:
Öffnen Sie das Fenster wieder ein paar Millimeter
und schließen Sie es erneut. Wiederholen Sie
dieseProzedur bis alle Ketten ganz eingefahren
sind.
b) Das Fenster reversiert ca. 5cm:
Die eingebaute Klemmschutzfunktion
(Überstromabschaltung am falschen Nullpunkt)
kann verursachen dass das Fenster beim
Schließen sich wieder bis zu 5cm öffnet. Sollte
dieses einmal vorkommen, dann das Fenster ein
paar Millimeter weiter öffnen (NIE GANZ
ÖFFNEN) und es wieder schließen. Es kann
notwendig sein, dass dieses 3-5Mal wiederholt
werden muss, bis das Fenster geschlossen bleibt
(Korrekter 0% Punkt ist eingestellt).
4. Öffnen Sie das Fenster komplett und überprüfen Sie
dass es 100% frei öffnen kann.
5. Die Kettenposition 0% und 100% sind nun
eingestellt
Nur im Falle von Problemen mit einer zu
geringen Öffnungsweite!
Einstellen von neuem 0%-Punkt und/oder neuer max.
Kettenlänge.
1. Öffnen Sie das Fenster 5cm.
2. Legen Sie einen Holzklotz oder ein ähnliches Objekt
mit einer Mindestgröße von 25mm zwischen Flügel
und Rahmen, so dass das Fenster nicht vollständig
schließen kann.
3. Schließen Sie das Fenster bis es den Klotzt trifft und
der Motor reversiert.
4. Öffnen Sie das Fenster ein paar Millimeter mehr und
schließen Sie das Fenster wieder, bis der Motor
reversiert. Wiederholen Sie dies bis der Motor
stehen bleibt und den Klotz einklemmt.
5. Öffnen Sie das Fenster 5mm und entfernen Sie den
Klotz.
6. Schließen Sie das Fenster, falls das Fenster nicht
komplett schließt, öffnen und schließen Sie das
Fenster erneut.
7. Öffnen Sie das Fenster komplett und überprüfen Sie
dass es 100% frei öffnen kann.
8. Die Kettenposition 0% und 100% sind nun
eingestellt.
6/8 .
7. Product code composition 7. Zusammensetzung der
Artikkelnummer
7. Varenummersammensætning 7. Composition de code de
produit
7. Artikelnummer sammansätning
7/8
WMX 523
WMX 823 -n yz v 3xxx
Product version: 3 / Produktversion: 3 / Version de produit: 3
Certification: 0 = CE, U = CE + UL/ETL* / Zertifikation: 0 = CE, U = CE + UL/ETL*
Certificering: 0 = CE, U = CE + UL/ETL* / Certification: 0 = CE, U = CE + UL/ETL*
Certifiering: 0 = CE, U = CE + UL/ETL*
Actuator hardware version: S = standard, E = with connection for pressure safety (E: not UL actuator)
Platineausführung: S = Standard, E = mit Klemmschutzleisteanschluss (E: nicht UL-Antrieb)
Motor hardware version: S = standard, E = med tilslutning for klemliste (E: ikke UL-motorer)
Version hardware du moteur: S = standard, E = avec fiche de connection au bornier (E: pas de UL-moteur)
Motor hardware version: S = standard, E = med anslutning til klämmalista (E: ej UL-motorer)
Chain opening: 50 - 250mm, in increments of 10mm ( 50mm = 050) / Kettenhub: 50 - 250mm, in Schritten von 10mm (50mm = 050)
Slaglængde: 50 - 250mm, i spring af 10mm (50mm = 050) / Longueur de course: 50 - 250mm par incréments de 10mm (50mm =
050) Slaglängd: 50 - 250mm, i steg om 10mm (50mm = 050)
Colour: G = grey, W = white / Farbe: G = grau, W = weiss / Farve: G = grå, W = hvid / Colour: G = gris, W = blanc / Färg: G = grå, W = vit
Actuator variant: 1 = single, 2 = double, 3 = triple, 4 = quad / Antriebsvariate: 1 = Single, 2 = Synchro, 3 = Trial, 4 = Quattro
Motorvariant: 1 = singel, 2 = synchro, 3 = trippel, 4 = quattro / Variantes de moteur: 1 = simple, 2 = synchro, 3 = triple, 4 = quadruple
Explanation of product code structure
WMX 523-2G070E 03
WMX 523 actuator, double synchronisation grey, 70mm
chain opening, with connection for pressure safety, with
CE certification, product version 3
(Actuator supplied in sealed plastic packaging)
Beispiel einer zusammengesetzten Artikel nr.:
WMX 523-2G070E 03
WMX 523-Antrieb, Synchro Variante, grau, 70mm Hub,
mit Klemmschutzleistenanschluss, CE-Zertifizierung,
Produktversion 3
(Der Antrieb wird in Schlauchfolienverpackung geliefert)
* Antriebe mit “U“ in der Artikel-Nr. sind ETL zertifiziert
entsprechend UL 325 und CAN/CSA-22.2 Nr. 247-92
und UL- und werden mit UL-zugelassenen Kabeln UL
STYLE 2464 geliefert (primär für USA / Kanada).
UL-geprüfte Antriebe sind mit dem ETL Logo
gekennzeichnet.
* Actuators with “U“ in the article no. are ETL certified
accordingly to UL 325 and CAN/CSA-22.2 No. 247-92
and is supplied with UL approved cables UL STYLE
2464 (primary for USA/Canada)
UL approved actuators are marked with the ETL logo.
* Motorer med “U“ i varenummeret er ETL certificeret
iht. UL 325 og CAN/CSA-22.2 No. 247-92 og leveres
med UL-godkendte kabler UL STYLE 2464 (primært for
USA/Canada)
UL-godkendte motorer er markeret med ETL-logoet.
* Moteurs à “U“ dans le numéro de pièce est certifiée
d’ETL UL 325 et n° CAN/CSA-22.2. 247-92 et vient
avec un câble UL STYLE 2464 approuvé de UL
(principalement pour les Etats-Unis / Canada).
Moteurs UL-certifés sont marqués avec le logo le ETL.
* Motorer med “U“på artikel nummer är ETL certifierade
enligt UL 325 och CAN/CSA-22..2 nummer 247-92 och
levereras med UL-godkända kablar UL STYLE 2464
(primärt för USA / Canada).
UL-certifierade motoer är märkta med ETL-logotypen.
Eksempel på varenummersammensætning
WMX 523-2G070E 03
WMX 523-motor, synkro-variant, grå, 70mm
slaglængde, med tilslutning for klemliste, CE-mærket,
produktversion 3
(Motoren leveres i forseglet plastemballage)
Exemple de composition de code de produit
WMX 523-2G070E 03
WMX 523-moteur, variante synchro, gris, longueur de
course 70mm, avec fiche de connection au bornier,
certification CE, version de produit 3.
(Le moteur est livré dans un emballage plastique
étanche)
Exempel på artikelnummer sammansätning
WMX 523-2G070E 03
WMX 523 motor, synchro, grå, 70mm slaglängd, med
anslutning til klämmalista, med with CE certifiering,
produkt version 3
(Motorn levereras i förseglade plastförckaningar)
Current consumption / Stromaufnahme / Strømforbrug / Consommation électriaque / Effektforbrukning: 5 = max 0,5A, 8 = max 1A
.
8. Important information 8. Wichtige Information 8. Vigtig information 8. Informations importantes 8. Viktig information
8/8
ŸRisk för allvarlig personskada:
Motorn får inte vara ansluten till strömförsörjningen
under pågående montering.
ŸElmanövrerade fönster kan innebära klämrisk för
kroppsdelar som befinner sig inom fönstret
rörelseområde. Mer information finns i bifogad
säkerhetsbroschyr.
ŸBör inte monteras på fönster som används som
nödutgång.
ŸVid sidohängd montering ska motorn placeras med
kabelinföringsänden uppåt, för att öka tryckeffekten
från kedjan.
ŸVid fönstertvätt eller annat underhåll av fönster /
tillbehör måste strömförsörjningen brytas och
säkras mot oavsiktlig återinkoppling.
ŸBrandventilationsmotorer: Om fönstermotorerna har
utsatts för temperaturer över 90°C måste
WindowMaster utföra service av dem.
ŸMotorn är en 24 VDC-produkt och får inte anslutas
till det vanliga elnätet eftersom den i så fall blir
förstörd.
ŸSe till att fönstret är i sådant skick att det lämpar sig
för elmanövrering.
ŸVi rekommenderar att fönsterbeslagen smörjs minst
en gång per år.
ŸAv säkerhetsskäl rekommenderar vi att
säkerhetsbeslag monteras på vippfönster.
ŸVi rekommenderar att en regnsensor monteras på
systemet.
ŸDenna product er underhållsfritt. Vi rekommenderar
att ett serviceavtal tecknas med WindowMaster för
att säkra en lång livslängd och problemfri funktion
av det hela systemet.
ŸVi rekommenderar att WindowMaster-
fönsteröppnare endast ansluts till äkta
WindowMaster-styrenheter. Om styrenheter från
annan leverantör ansluts till WindowMaster-
fönsteröppnare, upphör WindowMasters garanti att
gälla och det är därefter inte WindowMasters
ansvar att se till att kombinationen av produkter från
olika leverantörer fungerar problemfritt och
ändamålsenligt.
ŸKabel specifikation är vägledande. Det
övergripande ansvaret ligger hos installeraren.
ŸInstallation skall göras i enlighet med de nationella
elektriska föreskrifter.
ŸMontering i rum med hög luftfuktighet måste ske i
enlighet med relevanta regelverk (kontakta vid
behov en behörig elektriker).
ŸSkyddas mot fukt i samband med transport,
förvaring och inbyggnad.
ŸMotorns arbetsområde: 5 °C till +74 °C, högst 90 %
luftfuktighet (ej kondenserande).
ŸElektriska produkter får ej kasseras tillsammans
med vanligt hushållsavfall, utan måste överlämnas
till återvinningscentralens särskilda inlämning för
elektriskt och elektroniskt avfall.
ŸEmballaget kan slängas tillsammans med det
vanliga hushållsavfallet.
ŸMed förbehåll för eventuella tekniska ändringar.
ŸVid tekniska problem, kontakta leverantören.
ŸAttention ! Ne pas raccorder le moteur à
l'alimentation électrique tant que l'installation n'est
pas terminée.
ŸLes fenêtres électriques peuvent provoquer des
blessures corporelles. Si des parties du corps sont
coincées dans la zone de manœuvre de la fenêtre,
veuillez suivre les consignes de sécurité ci-jointes.
ŸNe doit pas être installé sur une fenêtre qui est
utilisée pour une évacuation/un accès d'urgence.
ŸLors d'une installation à suspension latérale, monter
l'actionneur avec l'extrémité du câble orientée vers
le haut, ceci permettra d'augmenter la force de
pression de la chaîne.
ŸS'assurer que la tension de secteur est
déconnectée lors du nettoyage ou pendant d'autres
opérations de maintenance/d'entretien de la fenêtre
et s'assurer qu'elle ne peut pas être rebranchée par
inadvertance.
ŸActionneurs de fenêtre pour l'évacuation de fumée :
si l'actionneur de fenêtre a été exposé à des
températures supérieures à 90°C, il doit être vérifié
par un technicien WindowMaster.
ŸL'actionneur est un produit fonctionnant sur 24 Vdc
et ne doit pas être branché sur le secteur, sous
peine d'être endommagé.
ŸS'assurer la fenêtre est dans un état approprié pour
un fonctionnement électrique.
ŸIl est recommandé de graisser les charnières de la
fenêtre au moins une fois par an après l'installation
de l'élément moteur.
ŸPour des raisons de sécurité, nous recommandons
d'installer des limiteurs d'ouverture sur les fenêtres
à soufflet.
ŸIl est recommandé d'équiper le système d'un
capteur de pluie.
ŸCe produit est exempt d'entretien.
Nous vous recommandons de souscrire un contrat
d'entretien WindowMaster pour garantir une longue
durée de vie et un fonctionnement fiable du
systeme.
ŸLes actionneurs de fenêtres WindowMaster ne
doivent être branchés qu'à des alimentations
électriques WindowMaster d'origine. L'utilisation
d'alimentations électriques autres que
WindowMaster pour le branchement à des
actionneurs de fenêtre WindowMaster entraînera
l'annulation totale de la garantie des actionneurs de
fenêtre WindowMaster. WindowMaster n'est dans
ce contexte en aucun cas responsable de la
performance des produits WindowMaster ou de
produits provenant de tiers.
ŸSpécifications des câbles sont à titre indicatif. La
responsabilité globale incombe à l'installateur.
ŸL'installation doit être réalisée conformément à la
réglementation électrique nationale.
ŸL'installation dans des pièces à niveau d'humidité
élevé doit se conformer aux réglementations
concernées (contacter un électricien qualifié si
nécessaire).
ŸAssurer la protection contre l'humidité lors du
transport, du stockage et de l'installation.
ŸConditions opérationnelles : température ambiante
5°C à +74°C, 90 % d'humidité relative max. (sans
condensation).
ŸLe produit doit être mis au rebut en conformité avec
la réglementation nationale régissant les déchets
électroniques et non pas les déchets domestiques
habituels.
ŸL'emballage doit être mis au rebut avec les déchets
domestiques ordinaires.
ŸNous nous réservons le droit d'apporter des
modifications techniques.
ŸEn cas de problèmes techniques, veuillez contacter
votre fournisseur.
ŸFare for legemsbeskadigelse:
Motoren må ikke være tilsluttet spænding under
selve montagen.
ŸElbetjente vinduer kan indebære klemningsrisiko for
legemsdele, der befinder sig inden for vinduets
funktionsområde, se venligst vedlagte
sikkerhedsfolder.
ŸBør ikke monteres på et vindue der benyttes som
nødudgang.
ŸVed sidehængt montage monteres motoren med
kabelindførinsenden op ad for at forøge trykstyrken
på kæden.
ŸVed pudsning eller anden vedligeholdelse/service af
vinduet/tilbehøret skal netspænding afbrydes, og
det skal sikres, at den ikke uforvarende kan
genindkobles.
ŸBrandventilationsmotorer: Hvis vinduesmotorerne
har været udsat for temperaturer over 90°C, skal
den serviceres af WindowMaster.
ŸMotoren er et 24V DC produkt og må ikke tilsluttes
netspænding, da den derved bliver ødelagt.
ŸSørg for, at vinduet er i en stand, der gør det
velegnet til elektrisk betjening.
ŸDet anbefales, at vinduets beslag smøres mindst én
gang årligt.
ŸAf hensyn til sikkerheden anbefales det ved
kipvinduer at montere sikkerheds-beslag.
ŸDet anbefales at montere en regnsensor på
systemet.
ŸDette produkt er vedligeholdelsesfrit.
Det anbefales at tegne en WindowMaster
serviceaftale for at sikre en lang levetid samt en
upåklagelig funktion af det samlede system.
ŸDet anbefales, at WindowMaster vinduesåbnere
tilkobles originale WindowMaster styreenheder. Hvis
styreenheder fra anden leverandør tilkobles
WindowMaster vinduesåbnere bortfalder
WindowMasters garantiforpligtelse, og det er
følgende op til andre at sikre sig, at kombinationen
af produkter fra forskellige leverandører fungerer
problemfrit og efter hensigten.
ŸKabelspecifikationen er vejledende. Det
overordnede ansvar ligger hos installatøren.
ŸInstallation skal ske iht. gældende nationale regler.
ŸMontering i rum med høj fugtighed skal følge
relevante regulativer (Kontakt om nødvendigt en
autoriseret elektriker).
ŸBeskyt imod fugt i forbindelse med transport,
opbevaring og indbygning.
ŸMotorens arbejdsområde: -5°C til +74°C, i maks.
90% fugtighed (ikke konden-serende).
ŸElektriske produkter må ikke smides ud med
almindeligt husholdningsaffald, men skal bortskaffes
i henhold til nationale regler for elektronisk affald.
ŸEmballagen kan bortskaffes sammen med
almindeligt husholdningsaffald.
ŸDer tages forbehold for tekniske ændringer.
ŸVed tekniske problemer kontakt venligst Deres
leverandør.
ŸK rperverletzungsgefahr: ö
Der Antrieb darf während der Montage nicht an
einer Stromversorgung angeschlossen sein.
ŸElektrisch betätigte Fenster können Klemmgefahr,
für Körperteile welche sich im Funktionsbereich des
Fensters befinden, verursachen. Bitte beachten Sie
hierzu die mitgelieferte Sicherheits-anweisungen.
ŸDer Antrieb darf nicht an einem Fenster montiert
werden, das als Notausstieg verwendet wird.
ŸBei Drehfensterinstallation, montieren Sie den
Antrieb mit dem Kabelende nach oben, dieses wird
die Druckkraft der Kette erhöhen.
ŸBei Reinigung oder Wartung des Fensters ist die
Stromversorgung zu unterbrechen, und gegen
unbeabsichtiges wiedereinschalten abzusichren.
ŸFür RWA-Fensterantrieb: Falls der Fensterantrieb
Temperaturen über 90°C ausgesetzt war, muss er
von einem WindowMaster Service-Technikern
übgeprüft werden.
ŸDer Antrieb ist ein 24 VDC Produkt und darf, um
eine Beschadigung zu vermeiden, nicht an eine
andere Spannung angeschlossen werden.
ŸDen für die elektrische Bedienung erforderlichen
Zustand des Fensters sicherstellen.
ŸEs wird empfohlen die Fensterbeschläge einmal im
Jahr zu schmieren.
ŸAus Sicherheitsgründen empfehlen wir an
Kippflügeln Fangscheren einzubauen.
ŸEs wird empfohlen, einen Regensensor zu
montieren.
ŸDieses Produkt ist wartungsfrei.
Um eine lange Lebensdauer und einwandfreie
Funktion des Gesamtsystemes zu gewährleisten,
empfolen wir einen WindowMaster Wartungsvertrag
abzuschließen.
ŸWir empfehlen, den oder die eingesetzten
WindowMaster Fensterantriebe nur mit original
WindowMaster Steuereinheiten zu betreiben. Bei
Vervendung von Fremdzentralen gewähren keine
Garantie.
ŸDie Kabelspezifikation ist unverbindlich. Die
Gesamtverantwortung liegt bei dem Installateur.
ŸInstallation muss in Übereinstimmung mit den
nationalen elektrischen Bestimmungen werden.
ŸBei Montage in Feuchträumen sind die geltenden
Bestimmungen einzuhalten. Wenn notwendig
wenden sich Sie an einen Elektroinstallateur.
ŸBei Transport, Lagerung und Einbau sind die
Antriebe gegen Feuchtigkeit zu schützen.
ŸUmgebungsbedingungen: Umgebungs-temperatur -
5°C zu +74°C, max. 90% relative feuchtigkeit (nicht
kondensierend).
ŸDas Produkt ist nach Nationalen Bestimmungen als
elektronischer Sonndermüll zu entsorgen und darf
nicht in den Hausmüll gelangen.
ŸDie Verpackung kann zusammen mit dem
allgemeinen Haushaltsmüll beseitigt werden.
ŸTechnische Änderungen vorbehalten.
ŸBei technischen Problemen wenden Sie sich bitte
an Ihren Lieferanten.
ŸAttension!
Do not connect motor to power supply until
installation is complete.
ŸElectrically operated windows may cause personal
injury if body parts are caught within the operating
area of the window, please follow the enclosed
safety instructions.
ŸShould not be fitted to a window, which is used for
emergency escape/access.
ŸDuring side hung installation mount the actuator
with the cable end facing upwards, this will
increase the pressure force of the chain.
ŸMake sure that mains voltage is disconnected
when cleaning or other maintenance/service of the
window is being undertaken, and ensure that it
cannot be unintentionally reconnected.
ŸWindow actuators for smoke ventilation: If the
window actuator has been exposed to
temperatures above 90°C it has to be checked by
a WindowMaster technician.
ŸThe actuator is a 24V DC product and must not be
connected to the mains voltage, as it thereby will
be damaged.
ŸMake sure that the window is in suitable condition
for electric operation.
ŸIt is recommended to grease window hinges at
least once a year after installation of the motor
unit.
ŸFor safety reasons we recommend to install
opening restrictors on bottom-hung windows.
ŸIt is recommended that the system is equipped
with a rainsensor.
ŸThis product is maintenace free.
we recommend a WindowMaster service contract
is taken out to ensure a long term functioning of
the system.
ŸWindowMaster window actuators must only be
connected to genuine WindowMaster power
supplies. If power supplies other than
WindowMaster are used for connection to
WindowMaster window actuators then this will
invalidate in full any warranty or guarantee for
WindowMaster window actuators. WindowMaster
take no responsibility for the performance of
WindowMaster products or third party products in
this instance.
ŸCable specifications is a guide only, the overall
responsibility resides with the electrical contractor
on site.
ŸInstallation must be in accordance with the
nationall electrical regulations.
ŸInstallation in rooms with a high level of humidity
must comply with relevant regulations (contact a
qualified electrician if necessary).
ŸProtect against humidity in connection with
transportation, storing and installation.
ŸOperating conditions: Ambient temperature -5°C
to +74°C, max. 90% relative humidity (not
condensating).
ŸThe product must be disposed of in conformity
with national regulations for electronic waste and
not with usual household waste.
ŸThe packing can be disposed of together with
ordinary household waste.
ŸWe reserve the right to make technical changes.
ŸIn case of technical problems, please contact your
supplier.
DK: +45 4567 0300 [email protected]
UK: +44 (0) 1536 510990 [email protected]
DE: +49 (0) 5221 6940 - 500 Vertrieb / - 650 Technik [email protected]
CH +41 (0) 62 289 22 22 [email protected]
Other markets: -45 4567 0300 [email protected]
www.windowmaster.com
Mitglied im
Fachkreis
elektromotorisch
betriebene
Rauch- und Wärme-
abzugsanlagen .
  • Page 1 1
  • Page 2 2
  • Page 3 3
  • Page 4 4
  • Page 5 5
  • Page 6 6
  • Page 7 7
  • Page 8 8

Window Master WMX 526 Installation Instructions Manual

Typ
Installation Instructions Manual
Dieses Handbuch ist auch geeignet für