LIVARNO 367070 Bedienungsanleitung

Kategorie
Baby Nachtlichter
Typ
Bedienungsanleitung
EDI Light GmbH
Heiligkreuz 22
6136 Pill
AUSTRIA
Informationsstatus · Stan informacji · Informacijos pobūdis
Info esitamise aeg · Informācija aktualizēta · Stand der Informationen:
07/2021 · Ident.-No.: 55154/55155072021-SE/PL/LT /LV
IAN 367070_2101
367070_2101_V2.0_livh_LED-Tischleuchte_Cover_SE_PL_LT_LV.indd 1 06.07.21 12:08
IAN 367070_2101
LED DESK LAMP
LED-TISCHLEUCHTE
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
STALINIS LED ŠVIESTUVAS
Nurodymai dėl valdymo ir saugumo
LED-BORDSLAMPA
Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar LAMPKA BIURKOWA LED
Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa
LED-LAUALAMP
Kasutus- ja ohutusnõuded
LED GALDA LAMPA
Lietošanas un drošības norādījumi
367070_2101_V2.0_livh_LED-Tischleuchte_Cover_SE_PL_LT_LV.indd 2 06.07.21 12:08
SE Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Sidan 5
PL Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa Strona 15
LT Nurodymai dėl valdymo ir saugumo Puslapis 25
EE Kasutus- ja ohutusnõuded Lehekülg 35
LV Lietošanas un drošības norādījumi Lpp. 45
DE/AT /CH Bedienungs- und Sicherheitshinweise Seite 55
Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med
apparatens/ maskinens funktioner.
Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi
funkcjami urządzenia.
Prieš skaitydami išlankstykite lapą su paveikslėliais ir susipažinkite su visomis prietaiso funkcijomis.
Keerake enne lugemist lahti joonistega lehekülg ja õppige seejärel tundma seadme kõiki funktsioone.
Pirms lasīšanas atlokiet lapu ar attēliem un tad iepazīstieties ar visām ierīces funkcijām.
Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen
Funktionen des Gerätes vertraut.
367070_2101_V2.0_livh_LED-Tischleuchte_Cover_SE_PL_LT_LV.indd 3 06.07.21 12:08
B13
14
16
8
15
C
3
A
7
2
1
5
3
10
11
12
4
6
9
8
367070_2101_V2.0_livh_LED-Tischleuchte_Cover_SE_PL_LT_LV.indd 4 06.07.21 12:09
367070_2101_V2.0_livh_LED-Tischleuchte_Cover_SE_PL_LT_LV.indd 5 06.07.21 12:09
367070_2101_V2.0_livh_LED-Tischleuchte_Cover_SE_PL_LT_LV.indd 6 06.07.21 12:09
5 SE
Teckenförklaring till använda piktogram..........................................................Sidan 6
Inledning.........................................................................................................................................Sidan 7
Ändamålsenlig användning ..............................................................................................................Sidan 7
Leveransomfattning ............................................................................................................................Sidan 7
Beskrivning av delarna ......................................................................................................................Sidan 7
Tekniska specifikationer.....................................................................................................................Sidan 7
Säkerhetsinformation.........................................................................................................Sidan 8
Säkerhetsinformation om batterier....................................................................................................Sidan 9
Idrifttagning.................................................................................................................................Sidan 9
Kontroll av lampan och leveransomfattningen.................................................................................Sidan 9
Borttagning/ byte av stödbatteri.......................................................................................................Sidan 9
Anslutning av lampan till elnätet.......................................................................................................Sidan 10
Inställning av tid och datum ..............................................................................................................Sidan 10
Användning..................................................................................................................................Sidan 10
Tända och släcka lampan.................................................................................................................Sidan 10
Påslagning och avstängning av väckarklockan...............................................................................Sidan 11
Aktivering av larmfunktionen.............................................................................................................Sidan 11
Väckningstiden, snooze-tiden och väckningssignalen.....................................................................Sidan 11
Rengöring......................................................................................................................................Sidan 11
Förvaring........................................................................................................................................Sidan 12
Avfallshantering ......................................................................................................................Sidan 12
Försäkran om överensstämmelse ............................................................................Sidan 12
Information/garanti............................................................................................................Sidan 13
Garanti ...............................................................................................................................................Sidan 13
Serviceadress .....................................................................................................................................Sidan 13
Garantikort .........................................................................................................................................Sidan 13
367070_2101_V2.0_livh_LED-Tischleuchte_Content_SE_PL_LT_LV.indd 5 06.07.21 12:09
6 SE
Teckenförklaring till använda piktogram*
Läs bruksanvisningen! tc Höljets maximala temperatur på
angiven punkt
Lampan är uteslutande avsedd som
belysning i torra och slutna utrymmen
inomhus. Nätanslutningens polaritet
Volt USB-anslutningens polaritet
Växelström / -spänning Se upp! Explosionsrisk!
Likström / -spänning Kortslutningssäker
skyddstransformator
Hertz (frekvens) Oberoende driftdon
Watt (eff ekt) Energieff ektivitet extern nätadapter
klass VI
Skyddsklass II Godkänd av TÜV SÜD / GS
Skyddsklass III b
a
Lämna förpackningen och produk-
ten till miljövänlig avfallshantering!
Risk för livsfara och olycksfall för
småbarn och barn!
Risk för miljöskador på grund
av felaktig avfallshantering av
batterier / batteripack!
Korrekt hantering Inklusive batterier
Beakta varnings- och
säkerhetsinformationen! ON OFF Kopplingscykler
Livslängd lysdiod USB-uttag
Varning! Risk för elektriska stötar! Ra ≥ 80
LED-belysningens färgåtergivningsindex
Inget skydd mot vatten! SELV Skyddsklenspänning
(Safety extra low voltage)
ta Omgivningstemperatur
* Mer detaljer, t.ex. ytterligare förklaringar till
symboler och teknisk information fi nns på
www.edi-light.com
Förpackning från ansvarsfulla källor
367070_2101_V2.0_livh_LED-Tischleuchte_Content_SE_PL_LT_LV.indd 6 06.07.21 12:09
7 SE
LED-bordslampa
Inledning
Gör dig bekant med produkten innan du
använder den för första gången. Läs för
detta ändamål noga igenom följande
bruksanvisning och säkerhetsinformation. Använd
endast produkten i enlighet med beskrivningen och
för angivna ändamål. Förvara denna handledning
på säker plats. Lämna även över alla handlingar
om du överlåter produkten till tredje part.
Ändamålsenlig användning
Lampan är avsedd som belysning i torra
och slutna utrymmen inomhus och är ut-
rustad med indikering av tid, datum och
temperatur. Om du aktiverar larmfunktionen kan
lampan användas som väckarklocka. Den är uteslu-
tande avsedd för användning i privata hushåll och
inte lämplig för yrkesmässigt bruk.
Använd lampan endast enligt beskrivningen i den
här bruksanvisningen. All annan användning är ej
ändamålsenlig och kan orsaka materialskador eller
till och med personskador. Lampan är ingen leksak
för barn. Tillverkaren eller återförsäljaren ansvarar
inte för skador som beror på icke ändamålsenlig
användning eller felaktig hantering.
Leveransomfattning
1 LED-bordslampa, modell 55154 (svart)/
55155 (grå)
1 nätkabel
1 nätadapter K05S050100G
1 bruksanvisning
Beskrivning av delarna
1LED-belysning
2Lamphuvud (flexibel)
3Lock (batterifack)
4Mode-knapp
5Meny-knapp
6Knappar resp.
7Anslutningsuttag (lampa)
8Omkopplare med Touch It funktion
9LC-indikering
10 Nätkabel
11 Anslutningsuttag (nätadapter)
12 Nätadapter
13 Temperaturvisning
14 Funktionsindikator / / /
15 Tidvisning
16 Datumvisning
Tekniska specifikationer
Artikelnummer: 55154/ 55155
Modell: LED-bordslampa med
LCD-display
Skyddsklass (lampa): III/
Stödbatteri: 3V litium knappcells-
batteri; typ CR2032
(ingår i leveransen,
förmonterat)
SMD-LED: 3,2W
Ljusfärg: 5000K
LED-ljuskälla:
Artikelnummer: 2835-L111W35-25-
3.2W-5000K
LED-ljuskällan kan endast bytas ut av en fackman.
Nätadapter: K05S050100G
Total effekt: 6,0W
Ingångsspänning: 100–240V∼
50/ 60Hz
Ingångsström: 0,2A (max.)
Utgångsspänning: 5V
Utström: 1,0A
Uteffekt: 5,0W
Skyddsklass: II/
Omgivningstemperatur (ta): max. 45°C
Höljets temperatur (tc): max. 79°C
Distributör:
EDI Light GmbH, Heiligkreuz 22, 6136 Pill,
ÖSTERRIKE
www.edi-light.com
367070_2101_V2.0_livh_LED-Tischleuchte_Content_SE_PL_LT_LV.indd 7 06.07.21 12:09
8 SE
Säkerhetsinformation
RISK FÖR
LIVSFARA OCH OLYCKOR
FÖR SMÅBARN OCH BARN!
Denna produkt kan användas av barn från och
med 12 år samt av personer med nedsatt fysisk,
motorisk eller mental förmåga eller med bristande
erfarenhet och kunskap, om de hålls under upp-
sikt eller instruerats om en säker användning av
produkten och om de förstått de risker som an-
vändningen kan medföra. Barn får inte leka med
produkten. Rengöring och användarunderhåll
får inte utföras av barn utan uppsikt av vuxen
person.
Håll barn under åtta år borta från lampan,
nätkabeln och nätadaptern.
Håll batterier borta från barn. Risk för sväljning
och kvävning.
Uppsök omedelbart läkare om barn eller husdjur
sväljer batterier.
Lämna inte lampan utan uppsikt när den anvä
nds.
Låt inte barn leka med förpackningsfolien. Barn
kan fastna i den och kvävas.
RISK FÖR ELEKTRISKA
STÖTAR! Felaktiga elinstallationer eller för hög
nätspänning kan leda till elektriska stötar.
Lampan får endast anslutas när vägguttagets
nätspänning överensstämmer med uppgifterna
på typskylten.
Anslut lampan till ett lättillgängligt vägguttag
så att du snabbt kan skilja lampan från elnätet
om ett fel inträffar.
Använd inte lampan om den har synliga skador
eller nätkabeln resp. nätadaptern är defekt.
Öppna inte höljet utan låt fackpersonal utföra
reparationen. För detta ändamål vänd dig till
en fackverkstad. Vid egna reparationer, icke
fackmässig anslutning eller felaktig manövre-
ring är ansvar och garantianspråk uteslutna.
Vid reparationer får endast delar användas som
motsvarar de ursprungliga uppgifterna på ut-
rustningen. I denna lampa finns elektriska och
mekaniska delar, som är oumbärliga som skydd
mot riskkällor.
Lampans ljuskälla är inte utbytbar; när ljuskällan
nått slutet av sin livslängd måste hela lampan
ersättas.
Använd inte lampan med en extern timer eller
en separat fjärrstyrning.
Doppa aldrig lampan, nätkabeln eller nätadap-
tern i vatten eller andra vätskor.
Ta aldrig tag i nätadaptern med fuktiga eller
våta händer.
Dra aldrig ut nätadaptern ur vägguttaget genom
att hålla i nätkabeln, utan håll alltid i nätadaptern.
Använd aldrig nätkabeln som bärhandtag.
Håll lampan, nätadaptern och nätkabeln borta
från öppen eld och varm ytor.
Lägg alltid nätkabeln på ett sätt, som gör det
omöjligt att snubbla över den.
Böj inte nätkabeln och lägg den inte över skarpa
kanter.
Använd lampan endast i utrymmen inomhus.
Använd den aldrig i våtrum eller i regn.
Förvara aldrig lampan på ett sätt så att den
kan falla ner i ett badkar eller ett tvättställ.
Försök aldrig hämta upp elektrisk utrustning om
den fallit ner i vatten. Dra i ett sådant fall ome-
delbart ut nätadaptern ur vägguttaget.
SE UPP!
RISK FÖR PERSONSKADOR!
En icke fackmässig hantering av lampan kan orsaka
personskador.
Titta inte direkt in i LED-belysningen, för att und-
vika skador på näthinnan. Informera även andra
användare om denna risk.
LED-belysningen och nätadaptern blir varma
under driften. Låt lampan och nätadaptern
svalna ett tag innan du rör vid dem.
HÄNVISNING: RISK FÖR SKADOR!
Icke fackmässig hantering av lampan kan orsaka
skador.
Placera lampan på en lättillgänglig, plan, torr
och tillräckligt stabil yta. Placera inte lampan
längst ut eller på kanten av ytan.
Ställ aldrig lampan på eller i närheten av varma
ytor (t.ex. spishällar etc.).
Täck inte över lampan.
367070_2101_V2.0_livh_LED-Tischleuchte_Content_SE_PL_LT_LV.indd 8 06.07.21 12:09
9 SE
Undvik att nätkablen kommer i kontakt med
varma komponenter.
Utsätt aldrig lampan för höga temperaturer
(värmeelement etc.) eller påverkas av väder
(regn etc.).
Doppa aldrig lampan i vatten för att rengöra
den och använd ingen ångtvätt för rengöring.
Använd inte lampan längre om byggdelar har
sprickor eller repor eller om de har deformerats.
Byt ut skadade delar mot passande originalre-
servdelar.
Säkerhetsinformation
om batterier
BATTERIER MÅSTE FÖRVARAS
UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN!
Förtäring kan orsaka kemiska bränn-
skador, perforering av mjuk vävnad och död.
Svåra brännskador kan uppträda inom 2 timmar
efter förtäring. Uppsök läkare omedelbart.
RISK FÖR FRÄTSKADOR!
Läckande batterisyra kan orsaka frätskador.
Undvik att hud, ögon och slemhinnor kommer
i kontakt med batterisyra.
Avlägsna inte batterivätska med bara händerna.
Använd vanliga diskhandskar som finns i hus-
hållet.
Ta ut stödbatteriet ur lampan om du inte använ-
der lampan under mer än en månad.
Ta ut ett tomt batteri ur lampan.
SE UPP!
EXPLOSIONSRISK!
Batterier kan explodera, om de värms upp för
mycket.
Värm inte upp batterier och kasta dem inte i
öppen eld.
Utsätt inte batteriet och lampan för direkt solljus.
Kortslut inte batterier.
Försök aldrig ladda icke-laddbara batterier.
Idrifttagning
Kontroll av lampan och
leveransomfattningen
HÄNVISNING: RISK FÖR SKADOR!
Om du öppnar förpackningen oförsiktigt med en
vass kniv eller andra spetsiga föremål kan lampan
skadas.
Var försiktig när du öppnar.
1. Ta ut lampan, nätkabeln 10 och nätadaptern 12
ur förpackningen och ta bort alla skyddsfolier.
2. Kontrollera om leveransen är fullständig
(se bild A).
3. Kontrollera om lampan eller tillbehören är
skadade. Om detta är fallet får lampan inte
monteras. Vänd dig till tillverkaren (se kapitel
“Serviceadress“).
Stödbatteri
Stödbatteriet är redan isatt.
Ta bort säkerhetsremsan på lampans baksida
innan du använder lampan för första gången.
Om du skiljer lampan från elnätet förloras lagrade
data såsom inställd tid och väckningstid. Tack vare
stödbatteriet upprätthålls lagringen av inställning-
arna, trots att indikeringen 9 saknar belysning
och LED-belysningen 1 inte kan tändas. Så snart
strömförsörjningen åter utförs via nätanslutningen är
indikeringen 9 åter belyst och LED-belysningen 1
kan tändas igen.
Borttagning/byte av
stödbatteri (se bild C)
1.
Öppna batterifacket på lampans baksida genom
att lossa skruven på locket
3
med en stjärn-
skruvmejsel.
2. Ta ut det gamla batteriet.
3. Sätt vid behov i ett nytt batteri av samma typ
(se “Tekniska data“).
4. Sätt åter locket 3 på den nyinsatta batteriet.
367070_2101_V2.0_livh_LED-Tischleuchte_Content_SE_PL_LT_LV.indd 9 06.07.21 12:09
10 SE
5. Stäng batterifacket genom att trycka in locket 3
lätt i batterifacket och åter dra åt stjärnskruven.
Anslutning av lampan till elnätet
1. Sätt DC-pluggen på nätkabeln 10 i lampans
anslutningsuttag 7.
2. Sätt nätkabelns USB-kontakt i nätadapterns
anslutningsuttag 11 .
3. Sätt nätadaptern 12 i ett korrekt installerat
vägguttag för att ansluta lampan till elnätet.
Inställning av tid och datum
HÄNVISNING: Om du under inställning av tid
resp. datum inte trycker på någon knapp inom 60
sekunder avbryts processen och de inställningar du
gjort hittills förloras.
HÄNVISNING: Medan du utför inställningarna
i klock-läge blinkar symbolen på funktionsindika-
torn permanent.
1. T
ryck på Mode-knappen
4
, för att växla frå
n
väcknings-läge till klock-läge. En ljudsignal utlö-
ses och funktionsindikatorn 14 visar symbolen .
2. Tryck på meny-knappen 5:
En ljudsignal utlöses och på tidvisningen 15
blinkar den övre raden.
3. Ställ in den aktuella timmen med knapparna
resp. 6.
4. Tryck på meny-knappen 5, för att bekräfta
ditt val.
En ljudsignal utlöses och på tidvisningen blinkar
den nedre raden.
5. Ställ in den aktuella minuten med hjälp av knap-
parna resp. 6.
6. Tryck på meny-knappen 5, för att bekräfta
ditt val.
En ljudsignal utlöses och på tidvisningen blinkar
båda raderna.
7. Ställ in det aktuella året med knapparna
resp. 6.
Veckodagarna på datumvisningen 16 anpassas
därvid automatiskt.
8. Tryck på meny-knappen 5, för att bekräfta
ditt val.
En ljudsignal utlöses och på datumvisningen
blinkar det första fältet.
9. Ställ in den aktuella månaden med knapparna
resp. 6.
10. Tryck på meny-knappen 5, för att bekräfta
ditt val.
En ljudsignal utlöses och på datumvisningen
blinkar det andra fältet.
11. Ställ in den aktuella dagarna med knapparna
resp. 6.
12. Tryck på meny-knappen 5, för att bekräfta
ditt val. Du har ställt in datum och tid.
Symbolen på funktionsindikatorn slutar att
blinka och lyser permanent.
Hänvisning: Du kan när som helst byta
temperaturenhet (°C resp. °F), genom att
trycka på knappen 6.
Du kan när som helst byta mellan 12- och
24-timmars-läget, genom att trycka på knap-
pen 6.
Användning
Rikta LED-belysningen med hjälp av det böjliga
lamphuvudet 2.
Tända och släcka lampan
Lampan är utrustad med tre ljusstyrkeni-
våer:
1. Rör vid omkopplaren med Touch It funktionen
8 en gång, för att tända LED-belysningen 1.
2. Rör vid omkopplaren med Touch It funktion 8
en andra gång för att höja ljusstyrkan.
3. R
ör vid omkopplaren med Touch It funktion
8
en tredje gång för att höja ljusstyrkan ytterligare.
4. Rör vid omkopplaren med Touch It funktionen
8 en fjärde gång, för att släcka LED-belys-
ningen 1.
367070_2101_V2.0_livh_LED-Tischleuchte_Content_SE_PL_LT_LV.indd 10 06.07.21 12:09
11 SE
Påslagning och avstängning
av väckarklockan
Aktivera larmfunktionen (se kapitel “Aktivering
av larmfunktionen“). Väckningssignalen utlöses
vid inställd väckningstid.
Tryck på en valfri knapp ( 4, 5, 6) på lam-
pans baksida, för att stänga av väckningssignalen.
När snooze-funktionen har aktiverats blinkar
symbolen på funktionsindikatorn efter avstäng-
ning. Väckningen startas åter när den inställda
snooze-tiden har gått ut (max. men 2 x).
Aktivering av larmfunktionen
Tryck vid behov på Mode-knappen 4, för
att växla från klock-läge till väcknings-läge. En
ljudsignal utlöses och funktionsindikatorn 14 vi-
sar . Tidvisningen 15 och datumvisningen 16
visar den aktuella väckningstiden resp. aktuellt
datum.
Tryck på vid behov flera gånger på knapparna
resp. 6, för att aktivera resp. avaktivera
de önskade funktionerna.
• Symbolen visas på funktionsindikatorn:
Larmfunktionen har aktiverats.
• Symbolen visas dessutom på funktionsin-
dikatorn: Snooze-funktionen har aktiverats.
Tryck på Mode-knappen 4, för att växla
från väcknings-läge tillbaka till klock-läge. En
ljudsignal utlöses Symbolen försvinner och
funktionsindikatorn visar symbolerna / och
dessutom symbolen för de eventuellt inställda
funktionerna.
Om ingen inmatning sker inom 60 sekunder
kopplar LC-displayen 9 automatiskt tillbaka
från väcknings-läge till klockläge.
Väckningstiden, snooze-tiden
och väckningssignalen
1. Tryck vid behov på Mode-knappen 4, för
att växla från klock-läge till väcknings-läge. En
ljudsignal utlöses och funktionsindikatorn 14 vi-
sar symbolen . På tidvisningen 15 visas den
aktuella väckningstiden.
2. Tryck på meny-knappen 5:
En ljudsignal utlöses, den övre raden blinkar på
tidvisningen och på funktionsindikatorn blinkar
symbolen .
3. Ställ in önskad timme med hjälp av knapparna
resp. 6.
4. Tryck på meny-knappen 5, för att bekräfta
ditt val.
En ljudsignal utlöses, den nedre raden blinkar
tidvisningen och på funktionsindikatorn blinkar
symbolen .
5. Ställ in önskad minut med hjälp av knapparna
resp. 6.
6. Tryck på meny-knappen 5, för att bekräfta
ditt val.
En ljudsignal utlöses, den nedre raden blinkar på
tidvisningen och på funktionsindikatorn blinkar
symbolen .
7. Ställ in önskad snooze-tid (i minuter) med hjälp
av knapparna resp. 6.
8. Tryck på meny-knappen 5, för att bekräfta
ditt val.
En ljudsignal utlöses och på tidvisningen blinkar
den nedre raden.
9. Ställ in en av åtta önskade väckningssignaler
med hjälp av knapparna resp. 6.
10. Tryck på meny-knappen 5, för att bekräfta
ditt val.
Du har ställt in väckningstiden, snoozetiden och
väckningssignalen.
Symbolen på funktionsindikatorn lyser
permanent.
Rengöring
RISK FÖR KORTSLUTNING!
Vatten eller andra vätskor som trängt in i kåpan kan
orsaka kortslutning.
Se till att inget vatten eller andra vätskor tränger
in i kåpan.
Doppa aldrig lampan i vatten eller andra vätskor.
HÄNVISNING: RISK FÖR SKADOR!
Icke fackmässig hantering av lampan kan orsaka
skador.
367070_2101_V2.0_livh_LED-Tischleuchte_Content_SE_PL_LT_LV.indd 11 06.07.21 12:09
12 SE
Använd inga aggressiva rengöringsmedel, bor-
star med metall- eller nylonborst samt rengörings-
f
öremål som är vassa eller av metall såsom kn
ivar
eller hårda spatlar. Dessa kan skada ytorna.
1. Skilj nätadaptern 12 från strömförsörjningen
före rengöring.
2. Låt lampan och nätadaptern svalna fullständigt.
3. Torka av alla delar med en lätt fuktad duk.
4. Torka alla delar fullständigt torra med en mjuk
duk efter rengöring.
Förvaring
Alla komponenter måste vara fullständigt torra
innan de förvaras.
Förvara alltid lampan på en torr plats.
Skydda lampan och allt tillbehör mot direkt
solljus.
Förvara lampan utom räckhåll för barn, säkert
inlåst och vid en lagringstemperatur mellan
+5°C och +20°C (rumstemperatur).
Avfallshantering
Förpackningen består av miljövänliga material, som
kan lämnas på lokala återvinningsstationer.
b
a
Beakta märkningen på förpackningsm
ateri-
alet för rätt källsortering vid avfallshanteri
ng.
Dessa har markerats med förkortningar
(a) och siffror (b) med följande betydelse:
1–7: plaster/ 20–22: papper och kar-
tong/ 80–98: kompositmaterial.
Produkten och förpackningsmaterialet
kan återvinnas. Källsortera dem för en
bättre avfallshantering. Triman-logotypen
gäller endast för Frankrike.
Kontakta kommunen för närmare infor-
mation om avfallshantering av den
förbrukade produkten.
Var rädd om miljön och kasta inte den
uttjänta produkten i hushållsavfallet utan
säkerställ en fackmässig avfallshantering.
Information om återvinningsstationer och
deras öppettider erhåller du hos de lokala
myndigheterna.
Defekta eller förbrukade batterier/batteripack måste
återvinnas i enlighet med direktiv 2006/66/EG och
dess ändringar. Lämna batterier/batteripack och/
eller produkten på befintliga återvinningsstationer.
Risk för miljöskador på grund
av felaktig avfallshantering av
batterier/batteripack!
Batterier/batteripack får inte kastas i hushållssopo
rna.
De kan innehålla giftiga tungmetaller och ska be-
handlas som farligt avfall. De kemiska symbolerna
för tungmetaller är följande: Cd = kadmium, Hg =
kvicksilver, Pb = bly. Lämna därför förbrukade batte-
rier/batteripack på kommunens återvinningsstation.
Försäkran om
överensstämmelse
Denna produkt motsvarar kraven för gäl-
lande europeiska och nationella direktiv.
Motsvarande förklaringar och handlingar
finns hos tillverkaren. Produkten motsvarar kraven
i den tyska lagen om säkerhet för apparater och
produkter.
Inom ramen för produktförbättringar förbehåller vi
oss tekniska och optiska förändringar av artikeln.
Sättnings- och tryckfel förbehålles.
Denna produkt innehåller en ljuskälla av
energiklass ”F“.
367070_2101_V2.0_livh_LED-Tischleuchte_Content_SE_PL_LT_LV.indd 12 06.07.21 12:09
13 SE
Information/ garanti
Garanti
Vi lämnar 3 års garanti från och med inköpsdatum.
Våra produkter tillverkas enligt moderna produktions-
metoder och underkastas en noggrann kvalitetskontr
oll.
Vi garanterar denna artikels felfria beskaffenhet.
Alla material- eller tillverkningsfel åtgärdas kostnads-
fritt under garantitiden. Skicka den noggrant förpack-
ade artikeln till angiven serviceadress om det trots
allt skulle uppstå några brister.
Garantin omfattar inte skador, som beror på icke
fackmässig användning eller skador på slitdelar och
förbrukningsmaterial. Dessa delar och material kan
du beställa mot betalning på angivit telefonnummer.
Reparationer som inte omfattas av garantin (t.ex.
ljuskällor), kan mot individuell beräkning till självkost-
nadspris också utföras på angiven serviceadress.
Denna artikel repareras på angiven serviceadress.
E
ndast om du skickar den direkt till denna adress, ka
n
en snabb handläggning och retursändning utföras.
Ring vår kundtjänst på angivet telefonnummer om du
behöver ytterligare produktinformation, vill beställa
tillbehör eller har frågor om handläggningen av
våra servicetjänster. Ange alltid ditt artikelnummer
(se ”Tekniska specifikationer”) om du har frågor.
Serviceadress
Sverige
EGLO SVERIGE AB
Honungsgatan 3
SE-432 48 VARBERG, SVERIGE
T: +46 340 623505
IAN 367070_2101
Ha alltid kassakvittot och artikelnumret i beredskap
(t.ex. IAN 123456_7890) för att bevisa köpet.
Garantikort
Avsändare:
Namn / Förnamn:
Land / Postnummer / Ort / Gata:
Telefonnummer:
Artikelnummer / Beteckning:
Inköpsdatum / Inköpsort:
Uppgift om fel:
Datum / Underskrift:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Inget garantifall föreligger:
Skicka tillbaka den icke reparerade artikeln mot resp. transportkostnad.
Informera mig om kostnaderna. Reparera artikeln mot betalning.
367070_2101_V2.0_livh_LED-Tischleuchte_Content_SE_PL_LT_LV.indd 13 06.07.21 12:09
14
367070_2101_V2.0_livh_LED-Tischleuchte_Content_SE_PL_LT_LV.indd 14 06.07.21 12:09
15 PL
Legenda zastosowanych piktogramów............................................................Strona 16
Instrukcja...................................................................................................................................... Strona 17
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem .....................................................................................Strona 17
Zawartość.........................................................................................................................................Strona 17
Opis części.......................................................................................................................................Strona 17
Dane techniczne .............................................................................................................................. Strona 17
Wskazówki bezpieczeństwa......................................................................................Strona 18
Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące baterii ............................................................................Strona 19
Uruchomienie............................................................................................................................Strona 20
Sprawdzanie lampy i zawartości dostawy.................................................................................... Strona 20
Wyjmowanie/ Wymiana baterii wspierającej .............................................................................. Strona 20
Podłączanie lampy do sieci elektrycznej .......................................................................................Strona 20
Ustawianie godziny i daty...............................................................................................................Strona 20
Obsługa.........................................................................................................................................Strona 21
Włączanie i wyłączanie lampy ...................................................................................................... Strona 21
Włączanie i wyłączanie budzika ................................................................................................... Strona 21
Aktywowanie funkcji alarmu ........................................................................................................... Strona 21
Ustawianie czasu budzenia, czasu drzemki i dźwięku budzika ..................................................Strona 22
Czyszczenie................................................................................................................................Strona 22
Przechowywanie ..................................................................................................................Strona 22
Utylizacja .....................................................................................................................................Strona 23
Deklaracja zgodności........................................................................................................Strona 23
Informacje/Gwarancja................................................................................................... Strona 23
Gwarancja .......................................................................................................................................Strona 23
Adres serwisu ................................................................................................................................... Strona 24
Karta gwarancyjna.......................................................................................................................... Strona 24
367070_2101_V2.0_livh_LED-Tischleuchte_Content_SE_PL_LT_LV.indd 15 06.07.21 12:09
16 PL
Legenda zastosowanych piktogramów*
Przeczytać instrukcję obsługi! tc Maksymalna temperatura obudowy
w danym punkcie
Lampa zaprojektowana jest wyłącznie
do oświetlania suchych i zamkniętych
pomieszczeń. Biegunowość przyłącza sieciowego
Wolt Biegunowość przyłącza USB
Prąd zmienny / napięcie zmienne Ostrożnie! Niebezpieczeństwo
wybuchu!
Prąd stały / napięcie stałe Odporny na zwarcie
transformator bezpieczeństwa
Herc (częstotliwość) Niezależne urządzenie sterujące
Wat (moc czynna) Wydajność energetyczna zasilaczy
zewnętrznych klasa VI
Klasa ochrony II Sprawdzono na zgodność z
TÜV SÜD / GS
Klasa ochrony III b
a
Opakowanie oraz produkt zutylizo-
wać zgodnie z zaleceniami dotyczą-
cymi ochrony środowiska naturalnego!
Niebezpieczeństwo utraty życia i
wypadku dla dzieci!
Niewłaściwa utylizacja baterii /
akumulatorów stwarza zagrożenie
dla środowiska naturalnego!
Prawidłowy sposób postępowania Z bateriami w zestawie
Przestrzegać wskazówek ostrzegaw-
czych i bezpieczeństwa! ON OFF Cykle włączania
Żywotność diod LED Złącze USB
Ostrzeżenie! Niebezpieczeństwo
porażenia prądem elektrycznym! Ra ≥ 80 Wskaźnik odtwarzania kolorów
oświetlenia LED
Brak ochrony przed wodą! SELV Bardzo niskie napięcie bezpieczne
(Safety extra low voltage)
ta Temperatura otoczenia
* Inne szczegóły, np. dodatkowe wyjaśnienia
symboli lub informacje techniczne, znaleźć
można na stronie www.edi-light.com
Opakowanie z odpowiedzialnych źródeł
367070_2101_V2.0_livh_LED-Tischleuchte_Content_SE_PL_LT_LV.indd 16 06.07.21 12:09
17 PL
Lampka biurkowa LED
Instrukcja
Przed pierwszym uruchomieniem pro-
duktu należy się z nim zapoznać. W tym
celu należy przeczytać uważnie poniż-
szą instrukcję obsługi oraz wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa. Produktu należy używać wyłącz-
nie w sposób tu opisany i zgodnie z określonym tu
zakresem zastosowania. Niniejszą instrukcję należy
zachować. W przypadku przekazania produktu
innej osobie należy dołączyć do niego całą jego
dokumentację.
Zastosowanie zgodne
z przeznaczeniem
Lampa zaprojektowana jest do oświetla-
nia suchych i zamkniętych pomieszczeń i
wyposażona jest w wyświetlacz godziny,
daty i temperatury. Jeśli aktywuje się funkcję alarmu,
można dodatkowo używać lampy jako budzika.
Lampa przeznaczona jest wyłącznie do prywat-
nego użytku i nie nadaje się do zastosowania
komercyjnego.
Lampy należy używać wyłącznie w sposób opisany
w niniejszej instrukcji obsługi. Każde inne zastoso-
wanie uznawane jest za niezgodne z przeznacze-
niem i może prowadzić do szkód rzeczowych, a
nawet szkód osobowych. Lampa nie jest zabawką
dla dzieci. Producent lub sprzedawca nie bierze
żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane
niezgodnym z przeznaczeniem lub niewłaściwym
użyciem.
Zawartość
1 lampka stołowa - LED, model 55154 (czarny)/
55155 (szary)
1 przewód połączeniowy
1 adapter sieciowy K05S050100G
1 instrukcja obsługi
Opis części
1Oświetlenie LED
2Głowica lampy (elastyczna)
3Pokrywa (komora baterii)
4Przycisk trybu
5Przycisk wyboru
6Przyciski lub
7Gniazdo przyłączeniowe (lampa)
8Przycisk z funkcja dotykową
9Wyświetlacz LCD
10 Przewód połączeniowy
11 Gniazdo przyłączeniowe (adapter sieciowy)
12 Adapter sieciowy
13 Wyświetlacz temperatury
14 Wyświetlacz funkcji / / /
15 Wyświetlacz godziny
16 Wyświetlacz daty
Dane techniczne
Numer artykułu: 55154/55155
Model: lampa stołowa LED z
wyświetlaczem LCD
Klasa ochrony (lampa): III /
Bateria wspierająca: litowa bateria guzikowa
3V; typ CR2032 (zawarta
w zestawie, zamontowana
fabrycznie)
LED SMD: 3,2W
Kolor światła: 5000K
Źródło światła LED:
Numer artykułu: 2835-L111W35-25-
3.2W-5000K
Źródło światła LED może być wymienione wyłącznie
przez specjalistę.
Adapter sieciowy: K05S050100G
Moc całkowita: 6,0W
Napięcie wejściowe: 100–240V∼ 50 /60Hz
Prąd wejściowy: 0,2A (maks.)
Napięcie wyjściowe: 5V
Prąd wyjściowy: 1,0A
Moc wyjściowa: 5,0W
Klasa ochrony: II/
367070_2101_V2.0_livh_LED-Tischleuchte_Content_SE_PL_LT_LV.indd 17 06.07.21 12:09
18 PL
Temperatura otoczenia (ta): maks. 45°C
Temperatura obudowy (tc): maks. 79°C
Podmiot wprowadzający do obrotu:
EDI Light GmbH, Heiligkreuz 22, 6136 Pill,
AUSTRIA
www.edi-light.com
Wskazówki
bezpieczeństwa
NIEBEZPIE-
CZEŃSTWO UTRATY ŻYCIA I
ODNIESIENIA OBRAŻEŃ W
WYPADKU PRZEZ DZIECI! Niniejszy pro-
dukt może być używany przez dzieci od lat 12
oraz przez osoby z obniżonymi zdolnościami
fizycznymi, sensorycznymi lub mentalnymi lub
brakiem doświadczenia i/lub wiedzy, jeśli po-
zostają pod nadzorem lub zostały pouczone
w kwestii bezpiecznego użycia produktu i rozu-
mieją wynikające z niego zagrożenia. Dzieci
nie mogą bawić się produktem. Czyszczenie
i konserwacja nie mogą być wykonywane przez
dzieci bez nadzoru.
Dzieci poniżej ósmego roku życia należy trzy-
mać z dala od lampy, przewodu połączeniow
ego
i adaptera sieciowego.
Baterie trzymać poza zasięgiem dzieci. Istnieje
niebezpieczeństwo połknięcia i uduszenia się.
Jeśli dzieci lub zwierzęta domowe połkną ba-
terie, należy natychmiast skorzystać z pomocy
lekarskiej.
N
ie pozostawiać włączonej lampy bez nadzo
ru.
Nie należy pozwalać dzieciom bawić się folią
opakowaniową. Podczas zabawy dzieci mogą
się w niej zaplątać i udusić.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
PORAŻENIA PRĄDEM! Wadliwa instalacja
elektryczna lub za wysokie napięcie sieciowe
mogą prowadzić do porażenia prądem.
Lampę należy podłączać tylko wtedy, jeśli
napięcie sieciowe gniazdka wtykowego jest
zgodne z danymi na tabliczce znamionowej.
Lampę należy podłączać wyłącznie do dobrze
dostępnego gniazdka wtykowego, aby w razie
awarii móc szybko odłączyć lampę od sieci
elektrycznej.
Nie uruchamiać lampy, jeśli wykazuje widoczne
uszkodzenia lub przewód połączeniowy albo
adapter są uszkodzone.
Nie otwierać obudowy, lecz zlecić naprawę
fachowcom. W tym celu należy zwrócić się do
profesjonalnego warsztatu. W przypadku samo-
dzielnie przeprowadzanych napraw, nieprawi-
dłowego podłączenia lub niewłaściwej obsługi
r
oszczenia z tytułu odpowiedzialności i gwaran
cji
są wykluczone.
W przypadku napraw wolno używać wyłącznie
części, które odpowiadają oryginalnym danym
urządzenia. W tej lampie znajdują się części
elektryczne i mechaniczne, które ą niezbędne
do ochrony przed źródłami zagrożenia.
Źródło światła tej lampy nie podlega wymianie;
jeśli źródło światła zakończy swoje działanie,
należy wymienić całą lampę.
Nie uruchamiać lampy za pomocą zewnętrz-
nego zegara sterującego lub osobnego systemu
sterowania.
Nigdy nie zanurzać lampy, przewodu połącze-
niowego ani adaptera sieciowego w wodzie
lub innych płynach.
Nigdy nie należy dotykać adaptera sieciowego
wilgotnymi lub mokrymi rękami.
Nigdy nie wyciągać adatera sieciowego z
gniazdka ciągnąć za przewód połączeniowy,
lecz zawsze chwytać za adapter sieciowy.
Nigdy nie używać przewodu połączeniowego
jako uchwytu do przenoszenia.
Trzymać lampę, adapter sieciowy i przewód
połączeniowy z dala od otwartego ognia i
gorących płomieni.
Przewód połączeniowy należy układać w taki
sposób, aby nie stanowiło zagrożenia potknię-
ciem.
Nie zginać przewodu połączeniowego ani nie
kłaść go na ostrych krawędziach.
Lampy należy używać wyłącznie w pomieszcze-
niach. Nigdy nie należy używać jej w wilgotnych
pomieszczeniach lub w deszczu.
Nie przechowywać lampy nigdy w taki sposób,
aby mogła wpaść do wanny lub umywalki.
367070_2101_V2.0_livh_LED-Tischleuchte_Content_SE_PL_LT_LV.indd 18 06.07.21 12:09
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66

LIVARNO 367070 Bedienungsanleitung

Kategorie
Baby Nachtlichter
Typ
Bedienungsanleitung