LIVARNO 359578 Bedienungsanleitung

Typ
Bedienungsanleitung
359578_2101_livh_LED-Stehleuchte_cover_SE_PL_LT.indd 1 18.03.21 11:36
EDI Light GmbH
Heiligkreuz 22
6136 Pill
AUSTRIA
Informationsstatus · Stan informacji
Informacijos pobūdis · Stand der
Informationen: 03/2021 · Ident.-No.:
55677/55678032021-SE/PL/LT
IAN 359578_2101
C145595
359578_2101_livh_LED-Stehleuchte_cover_SE_PL_LT.indd 2 18.03.21 11:36
STARS LED FLOOR LAMP/LED FLOOR LAMP
LED-STEHLEUCHTE „STERNENHIMMEL“/
LED-STEHLEUCHTE
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
PASTATOMAS LED ŠVIESTUVAS
„ŽVAIGŽDĖTAS DANGUS“/
PASTATOMAS LED ŠVIESTUVAS
Nurodymai dėl valdymo ir saugumo
LED-GOLVLAMPA ”STJÄRNHIMMEL“/
GOLVLAMPA, LED
Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar
LAMPA STOCA LED „GWIEŹDZISTE
NIEBO”/LAMPA STOJĄCA LED
Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa
IAN 359578_2101
C145595
359578_2101_livh_LED-Stehleuchte_cover_SE_PL_LT.indd 3 18.03.21 11:36
SE Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Sidan 5
PL Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa Strona 13
LT Nurodymai dėl valdymo ir saugumo Puslapis 21
DE/AT /CH Bedienungs- und Sicherheitshinweise Seite 29
LED-STEHLEUCHTE „STERNENHIMMEL“/
LED-STEHLEUCHTE
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Vik ut båda bildsidorna och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med
apparatens/maskinens funktioner.
Przed przeczytaniem proszę rozłożyć obie strony z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z
wszystkimi funkcjami urządzenia.
Prieš skaitydami išlankstykite abu lapus su paveikslėliais ir susipažinkite su visomis prietaiso funkcijomis.
Klappen Sie vor dem Lesen die beiden Seiten mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend
mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
359578_2101_livh_LED-Stehleuchte_cover_SE_PL_LT.indd 4 18.03.21 11:36
1
3
55677
2
359578_2101_livh_LED-Stehleuchte_cover_SE_PL_LT.indd 5 18.03.21 11:36
55678
3 2
1
359578_2101_livh_LED-Stehleuchte_cover_SE_PL_LT.indd 6 18.03.21 11:36
359578_2101_livh_LED-Stehleuchte_cover_SE_PL_LT.indd 7 18.03.21 11:36
A
B
4
5
6
7
359578_2101_livh_LED-Stehleuchte_cover_SE_PL_LT.indd 8 18.03.21 11:36
5 SE
Teckenförklaring till använda piktogram..........................................................Sidan 6
Inledning.........................................................................................................................................Sidan 7
Ändamålsenlig användning ..............................................................................................................Sidan 7
Leveransomfattning ............................................................................................................................Sidan 7
Beskrivning av delarna ......................................................................................................................Sidan 7
Tekniska specifikationer.....................................................................................................................Sidan 7
Säkerhet..........................................................................................................................................Sidan 7
Säkerhetsinformation .........................................................................................................................Sidan 7
Säkerhetsinformation om batterier/ batteripack..............................................................................Sidan 9
Idrifttagning.................................................................................................................................Sidan 9
Produktens installation .......................................................................................................................Sidan 9
Isättning av batterier/ bytning (fjärrkontroll)....................................................................................Sidan 9
Påslagning och avstängning av produkten ......................................................................................Sidan 10
Styrning av ljuseffekter med fjärrkontrollen ......................................................................................Sidan 10
Underhåll och rengöring...................................................................................................Sidan 10
Avfallshantering ......................................................................................................................Sidan 10
Försäkran om överensstämmelse ............................................................................Sidan 11
Garanti och service................................................................................................................Sidan 11
Garanti ...............................................................................................................................................Sidan 11
Serviceadress .....................................................................................................................................Sidan 11
Garantikort .........................................................................................................................................Sidan 12
359578_2101_livh_LED-Stehleuchte_content_SE_PL_LT.indd 5 18.03.21 11:37
6 SE
Teckenförklaring till använda piktogram*
Läs anvisningarna! Beakta varnings- och
säkerhetsinformationen!
Säkerhetsinformation
Instruktioner Livsfara och risk för olyckor för
småbarn och barn!
Denna lampa är endast avsedd för
användning i torra och slutna utrymmen
inomhus. Varning! Risk för elektriska stötar!
Växelström/ -spänning Se upp för varma ytor!
Hertz (frekvens) Ej dimbar via externa styrenheter.
Likström/ -spänning ta Omgivningstemperatur
tc Höljets temperatur på angiven
punkt VI Energiklass
Polaritet output Godkänd av TÜV SÜD/GS
Kortslutningssäker
skyddstransformator Oberoende driftdon
Watt (effekt) Endast för användning inomhus
Kopplingscykler Använd skyddshandskar.
Skyddsklass II Risk för miljöskador p.g.a. felaktig
avfallshantering av batterier!
Se upp! Explosionsrisk! b
a
Lämna förpackning och enhet till
miljövänlig avfallshantering!
* Mer detaljer, t.ex. ytterligare förklaringar till symboler och teknisk information finns på www.edi-light.com
359578_2101_livh_LED-Stehleuchte_content_SE_PL_LT.indd 6 18.03.21 11:37
7 SE
LED-golvlampa ”Stjärnhimmel”/
Golvlampa, LED
Inledning
Grattis till köpet av din nya produkt. Du
har valt en produkt av hög kvalitet. Läs
noga igenom hela denna bruksanvisning.
Vik upp sidan med illustrationen. Denna bruksanvis-
ning tillhör produkten och innehåller viktiga instruk-
tioner för idrifttagning och användning. Beakta alltid
den kompletta säkerhetsinformationen. Kontrollera
före idrifttagning om korrekt nätspänning står till
förfogande och om alla delar är korrekt monterade.
Vänd dig till din återförsäljare eller kundtjänst om
frågor uppstår i samband med produktens handha-
vande. Förvara denna bruksanvisning väl och låt
den följa med produkten om den lämnas vidare till
tredje part.
Ändamålsenlig användning
Denna lampa är endast avsedd för an-
vändning i torra och slutna utrymmen in-
omhus. Denna produkt är endast avsedd
för användning i privata hushåll.
Leveransomfattning
Kontrollera omedelbart efter uppackningen att alla
delar finns med i leveransen och att produkten är i
felfritt skick.
1 golvlampa, LED
1 fjärrkontroll
2 batterier (AAA, 1,5 V)
1 bruksanvisning
Beskrivning av delarna
1LED-golvlampa
2Till-/Från-fotströmbrytare
3 LED-nätadapter (kan endast bytas ut av en
specialist)
4Fjärrkontroll
5Batteri
6Batterifackets lock
7Batterifack
Tekniska specifikationer
Artikelnummer: 55677 (med stjärneffekt),
55678 (utan stjärneffekt)
Driftspänning: 100–240V∼ 50 /60Hz
LED-ljuskälla: Artikelnummer:
2835-L3000-90-10,2W-
3000K
RGB-dekorationsbelysning
LED-ljuskällorna kan endast
bytas ut av en specialist.
Total effekt: 12,5 Watt
Skyddsklass: II/
Mått: Höjd ca 103,5cm,
Ø ca 13cm
Längd nätkabel: ca 180cm
Kapslingsklass: IP20
Batterityp (fjärrkontroll): 2 x AAA 1,5V
Distributör:
EDI Light GmbH, Heiligkreuz 22, 6136 Pill,
ÖSTERRIKE
www.edi-light.com
Säkerhet
Säkerhetsinformation
Garantin gäller inte för skador som orsakas på
grund av att den här bruksanvisningen inte har
beaktats! För följdskador ansvaras ej! Vi ansvarar
inte för person- eller materialskador, som förorsakats
på grund av felaktig hantering eller icke beaktande
av säkerhetsinformationen!
359578_2101_livh_LED-Stehleuchte_content_SE_PL_LT.indd 7 18.03.21 11:37
8 SE
LIVSFARA
OCH RISK FÖR OLYCKSFALL
FÖR SMÅBARN OCH BARN!
Lämna aldrig barn utan uppsikt med förpack-
ningsmaterialet. Det föreligger risk för kvävning
genom förpackningsmaterialet. Barn underskat-
tar ofta farorna som lurar. Förpackningsmaterial
är ingen leksak.
Denna produkt kan användas av barn från och
med 8 år samt av personer med nedsatt fysisk,
motorisk eller mental förmåga eller med bristande
erfarenhet och kunskap, om de hålls under
uppsikt eller instruerats om en säker användning
av produkten och om de förstått de risker som
användningen kan medföra. Barn får inte leka
med produkten. Rengöring och användarunder-
håll får inte utföras av barn utan uppsikt av
vuxen person. Denna produkt är ingen leksak.
Stäng omedelbart av produkten och dra ut
LED-nätadaptern ur vägguttaget om du vid an-
vändning lägger märke till något ovanligt (t.ex.
ovanliga ljud, konstig lukt eller rökutveckling).
Använd därefter inte produkten längre förrän
den kontrollerats av en auktoriserad person.
Undvik livsfara till följd
av elektriska stötar
Vi ansvarar inte för person-eller materialskador,
som förorsakats på grund av felaktig hantering
eller icke beaktande av säkerhetsinformationen!
Använd aldrig lampan om den är skadad på
något sätt.
Kontrollera lampan och nätkabeln med LED-
nätadaptern med avseende på eventuella skador
före anslutning till elnätet.
Undvik under alla omständigheter att lampan
kommer i kontakt med vatten eller annan vätska.
Öppna aldrig elektriska komponenter och stick
inte in främmande föremål i dessa. Dylika
ingrepp kan innebära livsfara på grund av
elektriska stötar.
Ta endast i den isolerade delen på LED-näta-
daptern när du ansluter till eller skiljer den från
strömmen!
För att undvika faror får den skadade yttre
flexibla ledningen till denna lampa endast
bytas ut av tillverkaren, dennes servicerepre-
sentanter eller en jämförbart sakkunnig person.
Förvissa dig före användning om att den befint-
liga nätspänningen stämmer överens med lam-
pans erforderliga driftspänning (100–240V~,
50/ 60Hz).
Dra alltid ut LED-nätadaptern ur vägguttaget
före rengöring eller om du inte tänker använda
lampan en längre tid.
Undvik risker för brand eller
personskador
SE UPP! RISK FÖR BRÄNN-
SKADOR PÅ GRUND AV
VARMA YTOR! För att undvika
brännskador, se till att lampan är släckt och
har svalnat innan du rör vid den. Ljuskällorna
blir mycket varma.
Täck inte över lampan med föremål. En kraftig
värmeutveckling kan medföra brandrisk.
Placera lampan så att den är skyddad mot fukt
och nedsmutsning.
Häng inga föremål, t.ex. kläder, på produkten.
Ställ produkten alltid på en stabil och plan yta.
Linda inte nätkabeln kring produkten.
Bär eller dra inte produkten i nätkabeln.
Lämna inte lampan utan uppsikt när den an-
vänds. En kraftig värmeutveckling kan medföra
brandrisk.
Lägg alltid nätkabeln så att ingen kan snubbla
över den.
Denna lampas ljuskälla får endast bytas ut av
tillverkaren, en tekniker som tillverkaren auktori-
serat eller en person med liknande kvalifikationer.
LED-lampan är ej dimbar via externa
styrenheter.
Titta inte direkt in i ljuskällan (glödlampor, lysdi-
oder etc.). Titta inte på ljuskällan (glödlampor,
lysdioder etc.) med ett optiskt instrument (t.ex.
förstoringsglas).
359578_2101_livh_LED-Stehleuchte_content_SE_PL_LT.indd 8 18.03.21 11:37
9 SE
Säkerhetsinformation om
batterier/batteripack
LIVSFARA! Håll batterier /batteripack utom
räckhåll för barn. Uppsök omedelbart läkare
om någon råkar svälja ett batteri!
Sväljning kan leda till brännskador, perforering
av mjuk vävnad och död. Allvarliga brännska-
dor kan uppträda inom 2 timmar efter sväljning.
EXPLOSIONSRISK! Ladda aldrig
icke-laddbara batterier. Kortslut ald-
rig batterier/batteripack och/eller
öppna dem ej. Följden kan bli överhettning,
brandfara eller spruckna batterier.
Kasta aldrig batterier/batteripack i öppen eld
eller vatten.
Utsätt inte batterier/batteripack för mekanisk
belastning.
Risk för läckande batterier/batteripack
Undvik extrema förhållanden och temperaturer
som kan påverka batterier/batteripack, t.ex.
på värmeelement/ i direkt solljus.
Om batterier/batteripack runnit ut undvik att
kemikalierna kommer i kontakt med hud, ögon
och slemhinnor! Spola omedelbart av de drab-
bade ställena med rent vatten och uppsök
läkare omgående!
ANVÄND SKYDDSHANDSKAR!
Läckande eller skadade batterier /
batteripack kan vid beröring föror-
saka frätskador på huden. Använd därför i
detta fall lämpliga skyddshandskar.
Om batterierna/batteripacken skulle läcka
måste de omedelbart tas ut ur produkten för att
undvika skador.
Använd endast batterier/batteripack av samma
typ. Blanda inte gamla och nya batterier /
batteripack!
Ta ut batterierna/batteripacken, om produkten
inte ska användas en längre tid.
Risk för skador på produkten
Använd endast den angivna typen av batteri /
batteripack!
Sätt i batterierna/batteripacken enligt polaritets-
markeringen (+) och (-) på batteri/ batteripack
och produkt.
Rengör kontakterna på batteriet/batteripacket
och i batterifacket med en torr luddfri duk eller
bomullstops innan du sätter i batteriet/ batteri-
packet!
Ta alltid omgående ut förbrukade batterier /
batteripack ur produkten.
Idrifttagning
Produktens installation
Ta försiktigt ut LED-golvlampan 1 ur förpack-
ningen och avlägsna allt förpackningsmaterial.
Ställ LED-golvlampan 1 alltid på en stabil och
plan yta.
Se till att ingen kan snubbla över nätkabeln.
Sätt därefter LED-nätadaptern 3 i ett korrekt
installerat vägguttag.
Isättning av batterier/
bytning (fjärrkontroll)
nvisning: Batterierna 5 ingår i leveransom-
fattningen och måste sättas i före första använd-
ningen.
När fjärrkontrollens 4 räckvidd avtar, måste
batterierna 5 bytas ut.
För att göra detta drar
du batterifackets lock
6
från fjärrkontrollen
4
i pilens riktning.
Ta ut batterierna 5 och sätt i de nya batterierna
5. Du hittar batteritypen i kapitlet ”Tekniska
specifikationer”.
Hänvisning: Korrekt polaritet visas i batteri-
facket 7.
Sätt åter på batterifackets lock 6 på batteri-
facket 7.
Produkten är nu driftklar.
359578_2101_livh_LED-Stehleuchte_content_SE_PL_LT.indd 9 18.03.21 11:37
10 SE
Påslagning och avstängning
av produkten
Tänd resp. släck produkten med Till-/Från-fot-
strömbrytaren 2 eller med fjärrkontrollen 4.
Styrning av ljuseffekter med
fjärrkontrollen
Hänvisning:
Se till att det inte finns några hinder
mellan fjärrkontrollen
4
och mottagaren.
Fjärrkon-
trollens 4 räckvidd är ca 6m.
Följande funktioner står till förfogande:
öka ljusstyrkan
minska ljusstyrkan
påslagning av produkten
avstängning av produkten
1x inställning av önskad färg (röd)
1x inställning av önskad färg (grön)
1x inställning av önskad färg (blå)
1x inställning av önskad färg (vit)
12x inställning av 12 förinställda varianter
snabb färgskiftning
långsam färgskiftning
flytande färgskiftning
långsam, flytande färgskiftning
Underhåll och rengöring
VARNING! RISK FÖR ELEK-
TRISKA STÖTAR!
Dra ut LED-näta-
daptern
3
ur vägguttaget före varje
rengöring.
VARNING! RISK FÖR ELEK-
TRISKA STÖTAR! På grund av den
elektriska säkerheten får lampan aldrig
rengöras med skarpa rengöringsmedel eller
doppas i vatten.
SE UPP! RISK FÖR BRÄNNSKA-
DOR PÅ GRUND AV VARMA
YTOR! Låt lampan svalna helt.
Använd inga lösningsmedel, bensin eller dylikt.
Risk föreligger att lampan därvid kan bli skadad.
Använd endast en torr luddfri duk för rengöring.
Avfallshantering
Förpackningen består av miljövänliga material,
som kan lämnas på lokala återvinningsstationer.
b
a
Beakta märkningen på förpacknings-
materialet för rätt källsortering vid av-
fallshantering. Dessa har markerats med
förkortningar (a) och siffror (b) med föl-
jande betydelse: 1–7: plaster/20–22:
papper och kartong/ 80–98: komposit-
material.
Produkten och förpackningsmaterialet
kan återvinnas. Källsortera dem för en
bättre avfallshantering. Triman-logotypen
gäller endast för Frankrike.
Kontakta kommunen för närmare
information om avfallshantering av den
förbrukade produkten.
Var rädd om miljön och kasta inte den
uttjänta produkten i hushållsavfallet utan
säkerställ en fackmässig avfallshantering.
Information om återvinningsstationer
och deras öppettider erhåller du hos de
lokala myndigheterna.
Defekta eller förbrukade batterier/batteripack måste
återvinnas i enlighet med direktiv 2006/66/EG och
dess ändringar. Lämna batterier/ batteripack och /
eller produkten på befintliga återvinningsstationer.
Risk för miljöskador på grund
av felaktig avfallshantering av
batterier/batteripack!
Batterier/batteripack får inte kastas i hushållssopo
rna.
De kan innehålla giftiga tungmetaller och ska be-
handlas som farligt avfall. De kemiska symbolerna
för tungmetaller är följande: Cd = kadmium, Hg =
359578_2101_livh_LED-Stehleuchte_content_SE_PL_LT.indd 10 18.03.21 11:37
11 SE
kvicksilver, Pb = bly. Lämna därför förbrukade batte-
rier/batteripack på kommunens återvinningsstation.
Försäkran om
överensstämmelse
Denna produkt motsvarar kraven för gäl-
lande europeiska och nationella direktiv.
Motsvarande förklaringar och handlingar
finns hos tillverkaren. Produkten motsvarar kraven i
den tyska lagen om säkerhet för apparater och
produkter.
Inom ramen för produktförbättringar förbehåller vi
oss tekniska och optiska förändringar av artikeln.
Sättnings- och tryckfel förbehålles.
Garanti och service
Garanti
Vi lämnar 3 års garanti från och med inköpsdatum.
Våra produkter tillverkas enligt moderna produktions-
metoder och underkastas en noggrann kvalitetskon-
troll. Vi garanterar denna artikels felfria beskaffenhet.
Alla material- eller tillverkningsfel åtgärdas kostnads-
fritt under garantitiden. Skicka den noggrant för-
packade artikeln till angiven serviceadress om det
trots allt skulle uppstå några brister.
Garantin omfattar inte skador, som beror på icke
fackmässig användning eller skador på slitdelar och
förbrukningsmaterial. Dessa delar och material kan
du beställa mot betalning på angivit telefonnummer.
Reparationer som inte omfattas av garantin (t.ex.
ljuskällor), kan mot individuell beräkning till själv-
kostnadspris även utföras på angiven serviceadress.
Denna artikel repareras på angiven serviceadress.
Endast om du skickar den direkt till denna adress,
kan en snabb handläggning och retursändning ut-
föras.
Ring vår kundtjänst på angivet telefonnummer om
du behöver ytterligare produktinformation, vill be-
ställa tillbehör eller har frågor om handläggningen
av våra servicetjänster. Ange alltid ditt
artikelnummer (se ”Tekniska specifikationer”) om
du har frågor.
Denna produkt innehåller en ljuskälla
av energiklass F.
Serviceadress
Sverige
EGLO SVERIGE AB
Honungsgatan 3
SE-432 48 VARBERG, SVERIGE
T: +46 340 623505
Suomi
EGLO FINLAND OY
Malmin raitti 17 A
00700 Helsinki, SUOMI
T: +358 20 7649820
IAN 359578_2101
Ha alltid kassakvittot och artikelnumret i beredskap
(t.ex. IAN 123456_7890) för att bevisa köpet.
359578_2101_livh_LED-Stehleuchte_content_SE_PL_LT.indd 11 18.03.21 11:37
12 SE
Garantikort
Avsändare:
Namn / Förnamn:
Land / Postnummer / Ort / Gata:
Telefonnummer:
Artikelnummer / Beteckning:
Inköpsdatum / Inköpsort:
Uppgift om fel:
Datum / Underskrift:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Inget garantifall föreligger:
Skicka tillbaka den icke reparerade artikeln mot resp. transportkostnad.
Informera mig om kostnaderna. Reparera artikeln mot betalning.
359578_2101_livh_LED-Stehleuchte_content_SE_PL_LT.indd 12 18.03.21 11:37
13 PL
Legenda zastosowanych piktogramów ........................................................... Strona 14
Instrukcja...................................................................................................................................... Strona 15
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem .....................................................................................Strona 15
Zawartość.........................................................................................................................................Strona 15
Opis części.......................................................................................................................................Strona 15
Dane techniczne ..............................................................................................................................Strona 15
Bezpieczeństwo......................................................................................................................Strona 16
Wskazówki bezpieczeństwa...........................................................................................................Strona 16
Wskazówki bezpieczeństwa dla baterii/ akumulatorów .............................................................Strona 17
Uruchomienie............................................................................................................................Strona 18
Postawienie produktu....................................................................................................................... Strona 18
Wkładanie/ Wymiana baterii (pilot zdalnego sterowania).........................................................Strona 18
Włączanie i wyłączanie produktu..................................................................................................Strona 18
Sterowanie efektami oświetleniowymi za pomocą pilota zdalnego sterowania ........................Strona 18
Konserwacja i czyszczenie............................................................................................Strona 18
Utylizacja .....................................................................................................................................Strona 19
Deklaracja zgodności........................................................................................................Strona 19
Gwarancja i serwis..............................................................................................................Strona 19
Gwarancja .......................................................................................................................................Strona 19
Adres serwisu ................................................................................................................................... Strona 20
Karta gwarancyjna.......................................................................................................................... Strona 20
359578_2101_livh_LED-Stehleuchte_content_SE_PL_LT.indd 13 18.03.21 11:37
14 PL
Legenda zastosowanych piktogramów*
Należy przeczytać instrukcje! Przestrzegać wskazówek
ostrzegawczych i bezpieczeństwa!
Wskazówki bezpieczeństwa
Instrukcja postępowania Zagrożenie dla życia i niebezpie-
czeństwo wypadku dla dzieci!
Ta lampa nadaje się wyłącznie
do pracy wewnątrz, w suchych i
zamkniętych pomieszczeniach.
Ostrzeżenie! Niebezpieczeństwo
porażenia prądem elektrycznym!
Prąd zmienny/ napięcie zmienne Uwaga – gorące powierzchnie!
Herc (częstotliwość) Bez możliwości ściemniania za
pomocą regulatorów zewnętrznych.
Prąd stały/napięcie stałe ta Temperatura otoczenia
tc Temperatura obudowy w danym
punkcie VI Klasa efektywności energetycznej
Biegunowość wyjścia Sprawdzone na zgodność z TÜV
SÜD/ GS
Transformator bezpieczeństwa
odporny na zwarcie Niezależne urządzenie sterujące
Wat (moc czynna) Tylko do zastosowania w
pomieszczeniach
Cykle włączania Należy zakładać rękawice
ochronne.
Klasa ochrony II Szkody ekologiczne w wyniku
niewłaściwej utylizacji baterii!
Ostrożnie! Niebezpieczeństwo
wybuchu! b
a
Opakowanie i urządzenie przekazać
do utylizacji zgodnie z przepisami
o ochronie środowiska!
* Inne szczegóły, np. dodatkowe wyjaśnienia symboli lub informacje techniczne, znaleźć można na stronie
www.edi-light.com
359578_2101_livh_LED-Stehleuchte_content_SE_PL_LT.indd 14 18.03.21 11:37
15 PL
Lampa stojąca LED „Gwieździste
niebo”/Lampa stojąca LED
Instrukcja
Gratulujemy zakupu nowego produktu.
Zdecydowali się Państwo na zakup pro-
duktu najwyższej jakci. Proszę dokład-
nie przeczytać całą niniejszą instrukcję obsługi. Proszę
wypiąć stronę z rysunkiem. Niniejsza instrukcja obsługi
należy do produktu. Zawiera ona ważne wskazówki
dotyczące uruchamiania i posługiwania się nim.
Zawsze należy przestrzegać wszystkich wskazówek
dotyczących bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem
proszę sprawdzić, czy występuje prawidłowe napię-
cie sieciowe i czy wszystkie części są prawidłowo
zamontowane. W przypadku zapytań lub niepew-
ności odnośnie obchodzenia się z produktem prosimy
o kontakt ze sprzedawcą lub punktem serwisowym.
Proszę starannie przechowywać niniejszą instrukcję
obsługi i ewentualnie przekazać ją osobom trzecim.
Zastosowanie zgodne z
przeznaczeniem
Ta lampa nadaje się wyłącznie do pracy
wewnątrz, w suchych i zamkniętych po-
mieszczeniach. Niniejszy produkt prze-
znaczony jest wyłącznie do użytku w prywatnym
gospodarstwie domowym.
Zawartość
Niezwłocznie po rozpakowaniu należy sprawdzić
zawartość pod kątem kompletności i nienagannego
stanu produktu.
1 lampa stojąca LED
1 pilot zdalnego sterowania
2 baterie (AAA, 1,5 V)
1 instrukcja obsługi
Opis części
1Lampa stojąca LED
2Przełącznik nożny Włącz/Wyłącz
3 Zasilacz sieciowy z wtyczką LED (Może być
wymieniany tylko przez specjalistę.)
4Pilot zdalnego sterowania
5Bateria
6Pokrywa komory baterii
7Komora baterii
Dane techniczne
Numer artykułu: 55677 (z efektem gwiazd),
55678 (bez efektu gwiazd)
Napięcie robocze: 100–240V∼ 50 /60Hz
Źródło światła LED: numer artykułu:
2835-L3000-90-10,2W-
3000K
Oświetlenie dekoracyjne
RGB
Źródła światła LED mogą
być wymieniane tylko przez
specjalistę.
Moc całkowita: 12,5W
Klasa ochrony: II/
Wymiary: wysokość ok. 103,5cm,
Ø ok. 13cm
Długość kabla
sieciowego: ok. 180cm
Rodzaj ochrony: IP20
Typ baterii (pilot
zdalnego sterowania): 2 x AAA 1,5 V
Podmiot wprowadzający do obrotu:
EDI Light GmbH, Heiligkreuz 22, 6136 Pill,
AUSTRIA
www.edi-light.com
359578_2101_livh_LED-Stehleuchte_content_SE_PL_LT.indd 15 18.03.21 11:37
16 PL
Bezpieczeństwo
Wskazówki
bezpieczeństwa
W przypadku szkód spowodowanych nieprzestrze-
ganiem niniejszej instrukcji obsługi wygasa prawo
do gwarancji! Za szkody pośrednie nie będzie
przejmowana żadna odpowiedzialność! W przy-
padku szkód materialnych lub szkód osobowych,
które zostaną spowodowane niewłaściwym posłu-
giwaniem się lub nieprzestrzeganiem wskazówek
bezpieczeństwa, nie będzie przejmowana żadna
odpowiedzialność!
ZAGROŻE-
NIE ŻYCIA I NIEBEZPIECZEŃ-
STWO WYPADKU DLA DZIECI!
Nigdy nie należy pozostawiać dzieci bez nad-
zoru z materiałem opakowaniowym. Istnieje
niebezpieczeństwo uduszenia się materiałem
opakowaniowym. Dzieci często nie dostrzegają
niebezpieczeństwa. Materiał opakowaniowy
nie jest zabawką.
Niniejszy produkt może być używany przez
dzieci od lat 8 oraz przez osoby z obniżonymi
zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub
mentalnymi lub brakiem doświadczenia i wie-
dzy, jeśli pozostają pod nadzorem lub zostały
pouczone w kwestii bezpiecznego użycia pro-
duktu i rozumieją wynikające z niego zagroże-
nia. Dzieci nie mogą bawić się produktem.
Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wy-
konywane przez dzieci bez nadzoru. Produkt
nie jest zabawką.
W razie zauważenia jakichkolwiek dziwnych
zjawisk (np. niezwykłych odgłosów, dziwnego
zapachu lub dymu) należy natychmiast wyłą-
czyć produkt i wyjąć zasilacz z wtyczką LED z
gniazdka. Następnie nie używać już produktu,
aż nie zostanie sprawdzony przez osobę z od-
powiednimi kwalifikacjami.
Porażenie prądem elektrycznym
grozi śmiercią
W przypadku szkód materialnych lub szkód
osobowych, które zostaną spowodowane nie-
właściwym posługiwaniem się lub nieprzestrze-
ganiem wskazówek bezpieczeństwa nie będzie
przejmowana żadna odpowiedzialność!
Nigdy nie należy używać lampy w przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń.
Przed każdym podłączeniem do sieci upewnić
się, czy lampa i zasilacz z wtyczką LED nie są
uszkodzone.
Bezwzględnie unikać kontaktu lampy z wodą
lub innymi cieczami.
Nigdy nie otwierać elementów elektrycznych
ani nie wkładać do nich jakichkolwiek przed-
miotów. Tego rodzaju ingerencje oznaczają
zagrożenie życia wskutek porażenia prądem
elektrycznym.
Podczas włączania i wyłączania z sieci należy
chwytać za izolowaną część zasilacza z
wtyczką LED!
Aby uniknąć zagrożeń, uszkodzony przewód
zewnętrzny tej lampy może być wymieniany
wyłącznie przez producenta, serwis lub innego
odpowiednio wykwalifikowanego specjalistę.
Przed użyciem upewnić się, że dostępne
napięcie sieciowe jest zgodne z wymaganym
napięciem roboczym lampy (100–240V∼,
50/ 60Hz).
Przed przystąpieniem do czyszczenia lub jeśli
lampa jest przez długi czas nieużywana, należy
zawsze wyciągnąć zasilacz z wtyczką LED z
gniazdka.
Jak uniknąć zagrożenia
pożarowego i obrażeń ciała
OSTROŻNIE! NIEBEZPIECZEŃ-
STWO POPARZENIA GORĄ-
CYMI POWIERZCHNIAMI!
Należy upewnić się przed dotknięciem lampy,
że jest ona wyłączona i schłodzona, aby unik-
nąć oparzenia. Źródła światła wydzielają dużo
ciepła.
359578_2101_livh_LED-Stehleuchte_content_SE_PL_LT.indd 16 18.03.21 11:37
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40

LIVARNO 359578 Bedienungsanleitung

Typ
Bedienungsanleitung