LIVARNO 315035 Bedienungsanleitung

Typ
Bedienungsanleitung
GB GB GB GBGB GB GB GB
GB
PL PLPLPL
SESESE
nieuprawnionych, a także części zużywalne (jak
np. żarówka). Usługa gwarancyjna nie przedłuża
ani nie odnawia okresu gwarancji.
Deklaracja zgodności
Niniejszy produkt spełnia wymagania
obowiązujących dyrektyw europejskich i krajo-
wych. Zgodność została wykazana. Odpowied-
nie deklaracje i dokumenty są przechowywane
przez producenta.
Producent / Serwis
Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Im Kissen 2
DE-59929 Brilon
NIEMCY
Tel.: +49 (0) 29 61 / 97 12–800
Faks: +49 (0) 29 61 / 97 12–199
www.briloner.com
IAN 315035
Przed skontaktowaniem się z działem serwiso-
wym należy przygotować paragon i numer ar-
tykułu (np. IAN 12345) jako dowód zakupu.
Przygotowanie
Potrzebne narzędzia
i materiał
Wymienione narzędzia i materiały nie są częścią
zestawu. Są to jedynie niewiążące informacje
i wartości orientacyjne. Właściwości materiału
zależą od indywidualnych warunków w po-
mieszczeniu.
- ołówek / narzędzie do oznaczania
- śrubokręt
- wiertarka
- wiertło
- poziomica
- miara krawiecka
Uruchomienie
Montaż lampy
Wskazówka: Przed montażem należy upew-
nić się, że gniazdo wtykowe jest w pobliżu i jest
dostępne przy użyciu dołączonego kabla sie-
ciowego 5.
1. Należy zmierzyć ścianę lub powierzchnię
montażową na wiercone otwory. W celu
dokładnego ustawienia użyć poziomicy.
2. Zaznaczyć odległość dla obu otworów do
zamocowania.
3. Teraz należy wywiercić otwory na mocowa-
nia (ø ok. 6 mm, głębokość ok. 30 mm). Uwa-
żać, aby nie uszkodzić żadnego przewodu.
4. Włożyć kołki 1 do nawierconych otworów.
5. Przykręcić klamry 2 przy użyciu śrub 3
(patrz rys. A).
6. Wcisnąć lampę w przykręcone klamry 2
(patrz rys. B).
7. Złącze przewodu sieciowego 5 włożyć w
gniazdko lampy 6.
8. Włożyć wtyczkę sieciową do gniazdka.
Lampa jest gotowa do zastosowania.
Połączenie ze sobą
kilku lamp
OSTROŻNIE!
P
rzed podłączeniem przewodu sieciowego
5
do
gniazdka, należy mieć na uwadze, że najpierw
należy połączyć ze sobą wszystkie lampy.
Wskazówka: Należy przy tym pamiętać, aby
podłączyć jedynie maksymalnie 10 lamp tego
samego typu do jednego gniazdka.
Można zmontować do 10 lamp tego sa-
mego typu ze sobą. Należy postępować
zgodnie z krokami roboczymi 1–5 rodziału
„Montaż lampy“.
Wskazόwka: Należy pamiętać, aby
odstęp pomiędzy lampami nie był większy
niż 16 cm.
1. Złącze przewodu sieciowego 5 włożyć w
gniazdko lampy 6 pierwszej lampy.
2. Ostrożnie usunąć zaślepkę 4 gniazdka
lampy 9 przy pomocy śrubokręta.
3. Włożyć przewód połączeniowy 8 do
gniazdka lampy 9.
4. Drugie złącze przewodu połączeniowego 8
włożyć w połączenie lampy 6 następnej
lampy.
5. Alternatywnie lampy można bezpośrednio
ze sobą połączyć, w tym celu lampy należy
podłączyć poprzez gniazdko lampy 9 do
połączenia lampy 6.
6. Włożyć wtyczkę sieciową do gniazdka.
Lampa jest gotowa do zastosowania.
Włączanie/ Wyłączanie
Należy uruchomić przełącznik WŁĄCZ /
WYŁĄCZ 7, aby włączyć oraz wyłączyć
lampę.
Konserwacja i czyszczenie
NIEBEZPIECZEŃSTWO
PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!
Wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!
Ze względu na zachowanie bezpieczeń-
stwa w zakresie elektryczności nie wolno
czyścić lampy za pomocą wody lub innych
płynów, ani też zanurzać w wodzie.
Nie używać rozpuszczalników, benzyny
itp. Mogłoby to spowodować uszkodzenie
lampy.
Odczekać, aż lampa całkowicie ostygnie.
Do czyszczenia należy używać wyłącznie
suchej, niestrzępiącej się szmatki.
Po oczyszczeniu włożyć wtyczkę siecio
ponownie do gniazdka.
Utylizacja
Opakowanie wykonane jest z materiałów przy-
jaznych dla środowiska, które można przekazać
do utylizacji w lokalnym punkcie przetwarzania
surowców wtórnych.
b
a
Przy segregowaniu odpadów prosimy
zwrócić uwagę na oznakowanie ma-
teriałów opakowaniowych, oznaczone
są one skrótami (a) i numerami (b) o
następującym znaczeniu: 1–7: Two-
rzywa sztuczne / 20–22: Papier i tek-
tura / 80–98: Materiały kompozytowe.
Z uwagi na ochronę środowiska nie
wyrzucać urządzenia po zakończe-
niu eksploatacji do odpadów domo-
wych, lecz prawidłowo zutylizować.
Informacji o punktach zbiorczych i
ich godzinach otwarcia udziela od-
powiedni urząd.
Informacje
Gwarancja
W momencie zakupu otrzymują Państwo na to
urządzenie 36 miesięcy gwarancji. Urządzenie
wyprodukowano starannie i poddano dokładnej
kontroli jakości. W okresie gwarancji usuwamy
bezpłatnie wszystkie wady materiałowe lub fa-
bryczne. Jeśli mimo to w okresie gwarancji po-
jawią się usterki, urządzenie należy przesłać na
podany adres serwisowy, podając następujący
numer artykułu: 14137306L.
Gwarancji nie podlegają uszkodzenia wynika-
jące z nieprawidłowego użytkowania, nieprze-
strzegania instrukcji obsługi lub ingerencji osób
dotyczących bezpieczeństwa, nie ponosimy
żadnej odpowiedzialności!
ZAGROŻENIE ŻYCIA I
NIEBEZPIECZEŃSTWO
WYPADKU DLA DZIECI!
Nigdy nie należy pozostawiać dzieci bez
nadzoru z materiałem opakowaniowym. Ist-
nieje zagrożenie uduszeniem spowodowane
przez materiał opakowaniowy. Dzieci czę-
sto nie dostrzegają niebezpieczeństwa.
Należy zawsze trzymać dzieci z dala od
produktu.
Niniejsze urządzenie może być używane
przez dzieci od lat 8 oraz przez osoby z
obniżonymi zdolnościami fizycznymi, senso-
rycznymi lub mentalnymi lub brakiem do-
świadczenia i/lub wiedzy, jeśli pozostają
pod nadzorem lub zostały pouczone w
kwestii bezpiecznego użycia urządzenia i
rozumieją wynikające z niego zagrożenia.
Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
Czyszczenie i konserwacja nie mogą być
wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
Porażenie prądem elektryc-
znym grozi śmiercią
Przed każdym podłączeniem do sieci należy
skontrolować lampę, przewód sieciowy, jak
również ewentualnie przewód połączeniowy
pod względem istniejących uszkodzeń. Ni-
gdy nie używać lampy w razie stwierdzenia
jakichkolwiek uszkodzeń.
Uszkodzony przewód sieciowy oraz prze-
wód połączeniowy oznaczają zagrożenie
życia poprzez porażenie prądem.
Przed montażem należy upewnić się, że
istniejące napięcie sieci jest zgodne z wy-
maganym napięciem roboczym oprawy
oświetleniowej (patrz „Dane techniczne“).
Bezwzględnie unikać kontaktu lampy z
wodą lub innymi cieczami.
Nigdy nie należy otwierać żadnej elektrycz-
nej części roboczej (np. włącznik, oprawa
itp.) lub wtykać do niej jakichkolwiek przed-
miotów. Taka ingerencja oznacza zagroże-
nie życia poprzez porażenie prądem.
Podczas włączania i wyłączania z sieci na-
leży chwytać za izolowaną część wtyczki
sieciowej!
W przypadku, kiedy zewnętrzne giętkie
przewody niniejszej lampy uszkodzone są,
mogą one wymienione być jedynie przez
specjalne przewody lub przewody, ktόre
osiągalne są wyłącznie za pośrednictwem
producenta lub jego przedstawiciela serwi-
sowego.
Lampę podwieszaną należy podłączyć do
sieci energetycznej jedynie za pomocą ory-
ginalnego przewodu sieciowego.
Należy połączyć ze sobą jedynie lampy
podwieszane tego samego typu.
Lampy podwieszane, połączone ze sobą, na-
leży podłączyć jedynie do jednego gniazdka.
Należy przy tym przestrzegać, aby podłą-
czyć jedynie maksymalnie 10 lampy tego
samego typu do jednego gniazdka. W
przeciwnym razie może dojść do przecią-
żenia połączeń oraz kabli.
Przed podłączeniem przewodu sieciowego
do gniazdka, należy mieć na uwadze, że
najpierw należy podłączyć ze sobą wszyst-
kie lampy za pomocą przewodu połącze-
niowego.
Nie należy montować lampy na wilgotnej
lub przewodzącej powierzchni.
Nie zginać przewodu sieciowego.
Nie rozkładać przewodu nad ostrymi
krawędziami.
Jak uniknąć zagrożenia
pożarowego i obrażeń ciała
NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ
CIAŁA!
Bezpośrednio po rozpakowaniu sprawdzić
każdą żarówkę i szklany klosz pod kątem
uszkodzeń. Nie włączać lampy z uszkodzo-
nym źródłem światła i / lub uszkodzonym
kloszem lampy. W razie uszkodzenia należy
skontaktować się z punktem serwisowym.
Odczekać, aż lampa całkowicie ostygnie.
Nie należy bezpośrednio wpatrywać się w
źródło światła (elementy świetlne LED, itp.).
Element świetlny jest niewymienny.
Jeśli na koniec czasu żywotności źródło świa-
tła nie będzie już działać, należy wymienić
całą lampę.
ZAGROŻENIE POPARZENIEM!
Aby uniknąć oparzenia, należy upewnić się
przed dotknięciem lampy, że jest ona wyłą-
czona i schłodzona. Żaróka wydziela dużo
ciepła.
Tej lampy nie należy używać z regulatorem
jasności światła i wyłącznikami elektronicz-
nymi. Nie jest do tego przeznaczona.
Włączonej lampy nie pozostawiać bez
nadzoru.
Nie należy zakrywać lampy żadnymi przed-
miotami. Nadmierne wydzielanie się ciepła
może spowodować pożar.
Lampy i materiału opakowania nie pozosta-
wiać bez nadzoru. Folie / woreczki plastik
owe,
elementy z tworzywa sztucznego itp. mogą
zostać użyte przez dzieci jako niebezpieczna
zabawka.
Prawidłowy sposób
postępowania
Lampę zamontować w taki sposób, aby była
zabezpieczona przed wilgocią, wiatrem i
zanieczyszczeniami.
Starannie przygotować montaż i zarezer-
wować sobie wystarczającą ilość czasu.
Wszystkie pojedyncze elementy i dodatkowo
potrzebne narzędzia lub materiał należy
wcześniej ułożyć w sposób przejrzysty i
pod ręką.
Zachować ostrożność! Zawsze zwracać
uwagę na wykonywane czynności i kierować
się rozsądkiem. Nie należy wykonywać mon-
tażu lampy w przypadku braku koncentracji
lub złego samopoczucia.
PLPLPL
Legenda zastosowanych piktogramów
Należy przeczytać instrukcje!
Lampka do montażu w / na me-
blach, powierzchnia montażowa
nie jest łatwopalna podczas nor-
malnej pracy do 95 °C.
Niniejsza lampa nadaje się wyłącz-
nie do pracy wewnątrz, w suchych i
zamkniętych pomieszczeniach.
Przestrzegać wskazówek ostrze-
gawczych i bezpieczeństwa!
Wolt (napięcie przemienne) Ostrzeżenie o możliwości pora-
żenia prądem!
Herc (częstotliwość) Niebezpieczeństwo utraty życia
lub odniesienia obrażeń przez
dzieci!
Wat (moc czynna)
Prawidłowy sposób postępowania
Klasa ochrony II Ostrożnie! Niebezpieczeństwo
poparzenia gorącymi powierzch-
niami!
Montaż na suficie b
a
Opakowanie i urządzenie przeka-
zać do utylizacji zgodnie z prze-
pisami o ochronie środowiska!
Montaż na ścianie O
pakowanie składa się z w 10
0 %
zutylizowanego papieru.
Oprawa oświetleniowa LED
Instrukcja
Gratulujemy Państwu zakupu nowego
urządzenia. Zdecydowali się Państwo
na zakup produktu najwyższej jakości.
Proszę dokładnie przeczytać całą niniejszą inst
ruk-
cję obsługi. Proszę rozłożyć stronę z rysunkami.
Niniejsza instrukcja obsługi należy do produktu.
Zawiera ona ważne wskazówki dotyczące uru-
chamiania i posługiwania się nim. Zawsze należy
przestrzegać wszystkich wskazówek dotyczących
bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem proszę
sprawdzić, czy występuje prawidłowe napięcie i
czy wszystkie części są prawidłowo zamontow
ane.
W przypadku zapytań lub niepewności odnośnie
obchodzenia się z urządzeniem prosimy o kon-
takt ze sprzedawcą lub punktem serwisowym.
Proszę starannie przechowywać niniejszą instruk-
cję obsługi i ewentualnie przekazać ją osobom
trzecim.
Użycie zgodne z
przeznaczeniem
Niniejsza lampa nadaje się wyłącz-
nie do pracy wewnątrz, w suchych i
zamkniętych pomieszczeniach.
Z uwagi na obsługę wyłącznika lampa powinna
być umieszczona w zasięgu ręki. Lampa może
być mocowana na wszystkich powierzchniach
o normalnym stopniu palności. Użycie lampy w
sposób inny od wyżej opisanego lub zmiany do-
konywane w urządzeniu są niedopuszczalne i
prowadzą do uszkodzenia produktu. Skutkiem
mogą być ponadto dalsze zagrożenia niebez-
pieczne dla życia i obrażenia ciała oraz niepra-
widłowe funkcjonowanie techniczne (na przykład
zwarcie, pożar, porażenie prądem elektrycznym).
To urządzenie przewidziano wyłącznie do użytku
w prywatnym gospodarstwie domowym.
Zakres dostawy
Bezpośrednio po wypakowaniu należy spraw-
dzić, czy zestaw jest kompletny oraz czy urzą-
dzenie znajduje się w nienagannym stanie.
1 oprawa oświetleniowa LED, model
14137306L
1 przewód sieciowy
1 przewód połączeniowy
2 kołki
2 klamry
2 śruby
1 instrukcja montażu i obsługi
Opis części
1 Kołek
2 Klamra
3 Śruby
4 Zaślepka
5 Przewód sieciowy
6 Połączenie lampy
7 Przełącznik
WŁĄCZ / WYŁĄCZ
8 Przewόd
połączeniowy
9 Gniazdko lampy
Q Dane techniczne
Napięcie robocze: 230–240 V∼ 50 Hz
Źródło światła: 43 diod LED
Moc znamionowa: 8 W
Wymiary: (dł. x szer. x wys.)
57,3 x 3,0 x 2,2 cm
Klasa ochrony: II
Rodzaj ochrony: IP20
Bezpieczeństwo
Wskazówki
bezpieczeństwa
W przypadku szkód spowodowanych nieprze-
strzeganiem niniejszej instrukcji obsługi wygasa
prawo do gwarancji! Za szkody pośrednie pro-
ducent nie ponosi odpowiedzialności!
W przypadku szkód materialnych lub osobowych,
które powstały wskutek niewłaściwego obcho-
dzenia się lub nieprzestrzegania wskazówek
SESESE
Q
Seriekoppling av flera lampor
SE UPP!
Beakta att alla underbelysningar först måste
seriekopplats innan du sätter nätkabeln 5 i
vägguttaget.
Hänvisning: Observera att endast maximalt
10 underbelysningar av samma typ får serie-
kopplas till samma vägguttag.
Montera upp till 10 lampor av samma typ
bredvid varandra. För detta ändamål följ
arbetsmomenten 1–5 i kapitel „Montering
av lampan“.
Hänvisning: Se till att avståndet mellan
lamporna inte är större än 16 cm.
1. Sätt nätkabelns 5 anslutning i den första
lampans lamputtag 6.
2. Avlägsna locket 4 på lampdosan 9 för-
siktigt med hjälp av en skruvdragare.
3. Sätt anslutningskabeln 8 i lampdosan 9.
4. Sätt anslutningskabelns 8 andra anslutning
i nästa lampas lamputtag 6.
5. Alternativt har du möjlighet, att ansluta lam-
porna direkt till varandra genom att ansluta
lamporna via lampdosan 9 till lamputta-
get 6.
6. Sätt in stickkontakten i vägguttaget. Din
lampa kan nu användas.
Till- / Frånkoppling
Tryck på TILL- / FRÅN-knappen 7, för att
tända eller släcka lampan.
Underhåll och rengöring
RISK FÖR ELEKTRISKA
STÖTAR!
Dra ut nätkontakten ur vägguttaget.
RISK FÖR ELEKTRISKA
STÖTAR!
Av säkerhetsskäl får lampan aldrig rengöras med
vatten eller annan vätska och under inga oms-
tändigheter doppas i vatten.
Använd inga lösningsmedel, bensin eller
dylikt. Lampan kan bli skadad.
Låt lampan svalna helt.
Använd endast en torr luddfri duk för
rengöring.
Sätt åter nätkontakten i vägguttaget efter
rengöring.
Avfallshantering
Förpackningen består av miljövänliga material,
som kan lämnas på lokala återvinningsstationer.
b
a
Beakta märkningen på förpacknings-
materialet för rätt källsortering vid av-
fallshantering. Dessa har markerats
med förkortningar (a) och siffror (b)
med följande betydelse: 1–7: plas-
ter / 20–22: papper och kartong /
80–98: kompositmaterial.
Var rädd om miljön och kasta inte den
uttjänta produkten i hushållsavfallet
utan säkerställ en fackmässig avfalls-
hantering. Information om återvinnings-
stationer och deras öppettider erhåller
du hos de lokala myndigheterna.
Information
Garanti
Vi lämnar 36 månaders garanti, från köpedatum,
på denna utrustning. Utrustningen har tillverkats
med omsorg och genomgått en sträng kvalitets-
kontroll. Samtliga material- eller tillverkningsfel
åtgärdas kostnadsfritt under garantitiden. Skulle
du trots detta upptäcka fel på produkten under
garantitiden ber vi dig skicka produkten till den
angivna serviceadressen och uppge följande
artikelnummer: 14137306L.
Garantin omfattar inte skador som förorsakas av
icke fackmässig hantering, icke beaktande av
bruksanvisningen eller otillåtet ingrepp av obe-
hörig person samt slitdelar (som t.ex. ljuskällor).
Garantitiden förlängs inte ytterligare efter ian-
språktagande av densamma.
Q
Försäkran om
överensstämmelse
Denna produkt motsvarar kraven för gällande
europeiska och nationella direktiv. Överensstäm-
melse har fastställts. Motsvarande förklaringar
och handlingar finns hos tillverkaren.
Q Tillverkare / Service
Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Im Kissen 2
D-59929 Brilon
TYSKLAND
Tel.: +49 (0) 29 61 / 97 12–800
Fax: +49 (0) 29 61 / 97 12–199
www.briloner.com
IAN 315035
Ha alltid kassakvitto och artikelnummer i bereds-
kap (t.ex. IAN 12345) för att bevisa köpet.
och om de förstått de risker som användn
ingen
kan medföra. Barn får inte leka med utrust-
ningen. Rengöring och användarunderhåll
får inte utföras av barn utan uppsikt av
vuxen person.
Undvik livsfara till följd av
elektriska stötar
Kontrollera lampan, nätkabeln samt eventuellt
anslutningskabeln med avseende på skador
före varje anslutning till elnätet. Använd ald-
rig lampan om den är skadad på något sätt.
Skadade nätkablar och anslutningskablar
betyder livsfara genom elstötar.
Före montering bör du förvissa dig om, att
befintlig nätspänning överensstämmer med
lampans driftspänning (se „Tekniska data“).
Undvik under alla omständigheter att lampan
kommer i kontakt med vatten eller annan
vätska.
Öppna aldrig elektriska komponenter (t.ex.
strömbrytare, fattning och liknande). Stick
inte in främmande föremål i dem. Dylika in-
grepp kan innebära livsfara på grund av
elektriska stötar.
Ta endast i den isolerade delen på nätkon-
takten när du sätter in eller drar ut den ur
vägguttaget!
Om den yttre böjbara ledningen på denna
lampa är skadad får den endast ersättas med
en speciell ledning eller med en ledning, som
endast kan köpas hos tillverkaren eller en
servicerepresentant.
Underbelysningen får endast anslutas till
elnätet med original nätkabeln.
Seriekoppla endast original underbelysningar
av samma typ.
Underbelysningar som är seriekopplade får
endast anslutas till ett vägguttag. Observera
att endast maximalt 10 underbelysningar
av samma typ får seriekopplas till samma
vägguttag. I annat fall föreligger risk för över-
belastningar av anslutningar och kablar.
Beakta att alla underbelysningar först måste
seriekopplats med anslutningskablar innan
du sätter nätkabeln i vägguttaget.
Montera inte lampan på fuktiga eller led
ande
underlag.
Nätkabeln får ej knäckas.
Dra inte kabeln över vassa kanter.
Undvik risker för brand
eller personskador
RISK FÖR PERSONSKADOR!
Kontrollera att varje ljuskälla och lampglasen
inte är skadade omedelbart när du packar
upp lampan. Använd inte en lampa med
skadad ljuskälla och / eller skadat lampglas.
Kontakta i detta fall kundtjänst och be om
ny lampa.
Låt lampan svalna helt.
Titta inte direkt in i ljuskällan (glödlampor,
lysdioder etc.).
Ljuskällan är inte utbytbar.
När ljuskällan nått slutet av sin livslängd
måste hela lampan bytas.
RISK FÖR BRÄNNSKADOR!
För att undvika brännskador, se till att lam-
pan är släckt och har svalnat innan du rör
vid den. Ljuskällor blir mycket varma.
Använd inte denna lampa tillsammans med
dimmer eller elektroniska brytare. Den är
inte lämplig för detta ändamål.
Lämna inte lampan utan uppsikt när den är
drift.
Täck inte över lampan med föremål. En kraf-
tig värmeutveckling kan medföra brandrisk.
Låt inte lampan eller förpackningsmaterialet
ligga framme utan uppsikt. Plastfolier / -påsar,
delar av plast etc., kan bli till farliga leksaker
för barn.
Korrekt hantering
Montera lampan så att den är skyddad mot
fukt och smuts.
Förbered monteringen noga och ta god tid
på dig. Placera ut samtliga komponenter
med nödvändiga verktyg eller monterings-
material inom räckhåll.
Var uppmärksam hela tiden! Tänk alltid på
vad du gör och handla förnuftigt. Montera
inte lampan om du är okoncentrerad eller
inte mår bra.
Förberedelse
Q
Nödvändiga verktyg och
material
Leveransen omfattar inte nedanstående verktyg
och material. Dessa uppgifter är inte bindande
och kan variera. Materialets beskaffenhet riktar
sig efter de individuella omständigheterna på
den plats där installationen ska ske.
- Blyertspenna / markeringsstift
- Skruvmejsel
- Borrmaskin
- Borr
- Vattenpass
- Måttband
Idrifttagning
Q
Montering av lampan
Hänvisning: Förvissa dig före montering om,
att det finns ett vägguttag i närheten som kan nås
med den medföljande nätkabeln 5.
1. Mät upp borrhålen i väggen resp. montering-
splatsen. Använd ett vattenpass för att be-
stämma den exakta riktningen.
2.
Markera avståndet för båda monteringshål
en.
3. Borra nu upp monteringshålen (ø ca 6 mm,
djup ca 30 mm). Se till att inga ledningar
skadas.
4. Sätt i de medföljande pluggarna 1 i borr-
hålen.
5. Skruva fast klämmorna 2 med hjälp av
skruvarna 3 (se bild A).
6. Tryck in lampan i de fastskruvade klämmorna
2 (se bild B).
7.
Sätt nätkabelns
5
anslutning i lamputtaget
6
.
8. Sätt in stickkontakten i vägguttaget. Din lampa
kan nu användas.
Teckenförklaring till använda piktogram
Läs anvisningarna! Lampor för montering i / på möbler,
monteringsyta vid normal använd-
ning ej antändlig upp till 95 °C.
Denna lampa är endast avsedd för
användning i torra och slutna utrym-
men inomhus.
Beakta varnings- och säkerhetsin-
formationen!
Volt (växelspänning) Varning för elektriska stötar!
Hertz (frekvens) Risk för livsfara och olycksfall för
småbarn och barn!
Watt (effekt) Korrekt hantering
Skyddsklass II Se upp! Risk för brännskador på
grund av varma ytor!
Montering på innertaket b
a
Lämna förpackning och utrustning
till miljövänlig avfallshantering!
Väggmontering Förpackningen består av 100 %
återvunnet papper.
LED-underbelysning
Inledning
Vi gratulerar till köpet av din nya ut-
rustning. Du har valt en produkt av h
ög
kvalitet. Läs noga igenom hela denna
bruksanvisning. Vik ut sidan med bilderna. Denna
handledning tillhör produkten och innehåller vik-
tiga instruktioner för idrifttagning och användning.
Beakta alltid samtliga säkerhetsanvisningar. Kont-
rollera före idrifttagning om korrekt nätspänning
står till förfogande och om alla delar är korrekt
monterade. Kontakta din återförsäljare eller kund-
tjänst om frågor uppstår eller du är osäker när
det gäller utrustningens handhavande. Förvara
denna handledning väl och låt den följa med
produkten om den lämnas vidare till tredje part.
Q
Ändamålsenlig användning
Denna lampa är endast avsedd för
användning i torra och slutna utrym-
men inomhus.
Lampan bör monteras inom räckhåll eftersom den
har en brytare som används för hand. Lampan
kan monteras på alla normalt brännbara ytor.
En annan användning än den ovan beskrivna
eller förändringar på produkten är inte tillåtna
och kan medföra skador. Därutöver kan annan
användning innebära livsfarliga risker och skador
samt tekniska felfunktioner (t.ex. kortslutning, bra
nd,
elektriska stötar). Denna utrustning är endast av-
sedd för användning i privata hushåll.
Q Leveransomfattning
Kontrollera omedelbart efter uppackningen att
alla delar finns med i leveransen och att utrust-
ningen är i felfritt skick.
1 LED-underbelysning, modell 14137306L
1 nätkabel
1 nätkabel
2 pluggar
2 klämmor
2 skruvar
1 monterings- och bruksanvisning
Q Beskrivning av delarna
1 Pluggar
2 Klämma
3 Skruvar
4 Lock
5 Nätkabel
6 Lamputtag
7 TILL- / FRÅN-knapp
8 Anslutningskabel
9 Lampdosa
Q Tekniska data
Driftspänning: 230–240 V∼ 50 Hz
Glödlampor: 43 lysdioder
Nominell effekt: 8 W
Mått: (L x B x H)
57,3 x 3,0 x 2,2 cm
Skyddsklass: II
Kapslingsklass: IP20
Säkerhet
Säkerhetsinformation
Garantin gäller inte för skador som förorsakas
på grund av att bruksanvisningen inte har beak-
tats! Vi ansvarar inte för följdskador!
Vi ansvarar inte för personskador eller materiella
skador som förorsakas på grund av felaktig han-
tering eller på grund av att säkerhetsinformatione
n
inte har beaktats!
RISK FÖR LIVSFARA OCH
OLYCKOR FÖR SMÅBARN
OCH BARN!
Lämna aldrig barn med förpackningsmate-
rial utan uppsikt. Risk för kvävning på grund
av förpackningsmaterialet. Barn förstår inte
farorna som lurar. Håll alltid barn borta från
produkten.
Denna utrustning kan användas av barn
från och med 8 år samt av personer med
nedsatt fysisk, motorisk eller mental förmåga
eller med bristande erfarenhet och kunskap,
om de hålls under uppsikt eller instruerats
om en säker användning av utrustningen
and fibreboard / 80–98: composite
materials.
To help protect the environment, please
dispose of the product properly when
it has reached the end of its useful
life and not in the household waste.
Information on collection points and
their opening hours can be obtained
from your local authority.
Q Information
Q Guarantee
You receive a 36 month warranty on this product,
valid from the date of purchase. The device has
been carefully produced under strict quality con-
trol. Within the warranty period we shall rectify
without charge all material and manufacturing
defects. In the event of a defect arising during the
warranty period, please send the device to the
listed Service Centre address, making reference
to the following article number: 14137306L.
Wear parts (such as bulbs) and damage caused
by improper handling, non-observance of the op-
erating instructions or unauthorised interference
are excluded from the warranty. The performance
of services under the warranty does not extend
or renew the warranty period.
Q Declaration of conformity
This product conforms to the requirements of the
applicable European and national directives.
Conformity has been demonstrated. The rele-
vant declarations and documents are held by
the manufacturer.
Q Manufacturer / Service
Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Im Kissen 2
DE-59929 Brilon
GERMANY
Tel.: +49 (0) 29 61 / 97 12–800
Fax: +49 (0) 29 61 / 97 12–199
www.briloner.com
IAN 315035
When inquiring about your product, please
have your receipt and product number (e.g.
IAN 12345) ready as your proof of purchase.
If the illuminant has reached the end of its
life, the entire light must be replaced.
RISK OF INJURY FROM BURNS!
Ensure the lamp has been switched off and
allowed to cool before you touch it. In this
way you will avoid the danger of burns.
Light bulbs develop a great deal of heat.
Do not operate this light with a dimmer or
an electronic switch. It is not suitable for this
mode of operation.
Never leave the light operating unattended.
Do not allow any objects to cover the light.
Fire can result from the development of too
much heat.
Do not allow the lamp or the packaging
materials to lie around unattended. Plastic
film or bags, Styrofoam etc. can turn into
dangerous toys for children.
Working safely
Fit the light in such a way to ensure it is pro-
tected from damp and dirt.
Make careful preparations for the assembly
and take sufficient time. Clearly lay out all
components and any additional tools or ma-
terials that might be required so that they are
readily to hand.
Remain alert at all times and always watch
what you are doing. Always proceed with
caution and do not assemble the lamp if you
cannot concentrate or feel unwell.
Q Preparation
Q Required tools and materials
The tools and materials mentioned are not in-
cluded in the delivery. The details and values
given are non-binding and for guidance only.
The nature of the material depends on the indi-
vidual circumstances on site.
- Pencil / Marking tool
- Screwdriver
- Electric drill
- Drill
- Spirit level
- Measuring tape
Q Preparations for use
Q Fitting the light
Note: Prior to installation, verify there is a
socket nearby within reach of the included
power cable 5.
1. Measure up the wall or mounting surface
for drilling the holes. Use a spirit level to im-
prove accuracy.
2. Mark the distance between the two mount-
ing holes.
3. Now drill the mounting holes (ø approx.
6 mm, depth approx. 30 mm). Make sure
that you do not damage any electrical ca-
bles during this operation.
4. Insert the supplied wall plugs 1 into the
drilled holes.
5. Screw the clips 2 tightly using the screws
3 (see Fig. A).
6. Press the lights into the tightly screwed clips
2 (see Fig. B).
7. Place the connector of the power cable 5
onto the light connection 6.
8. Insert the mains plug of the mains lead into
a convenient mains socket. Your light is now
ready for operation.
Q
Connecting several
lights together
CAUTION!
Ensure that all the under-cabinet lights are con-
nected before you insert the power cable 5 into
the mains socket.
Note: Make sure that you only connect a max-
imum of 10 linked-up under-cabinet lights of the
same type to one socket.
Install up to 10 lights of the same model
next to each other. To do so, follow steps
1–5 of the section called “Fitting the light”.
Note: Make sure that the distance between
the lights is not more than 16 cm.
1. Insert the connector of the power cable 5
into the light connection 6 of the first light.
2. Carefully remove the cap 4 of the light
connection socket 9 using a screwdriver.
3. Insert the connecting cable 8 into the light
connection socket 9.
4. Insert the second connection of the connec-
tion cable 8 into the light connection 6
of the next light.
5. Alternatively, you can directly connect the
lights to each other by connecting the lights
through the light connection socket 9 to
the light connection 6.
6. Insert the mains plug into the mains socket.
Your lamp is now ready to use.
Q Switching On / Off
Switch the ON / OFF switch 7 to turn the
light on or off.
Q Maintenance and cleaning
DANGER OF ELECTRIC
SHOCK!
Unplug the mains plug from the socket.
DANGER OF ELECTRIC
SHOCK!
For electrical safety, never clean the light with
water or other liquids, nor immerse it in water.
Do not use solvents, benzene or similar
substances. They could damage the light.
Allow the light to cool off completely.
Only clean with a dry, lint-free cloth.
Reinsert the mains plug into the socket after
cleaning.
Q Disposal
The packaging is made entirely of recyclable
materials, which you may dispose of at local
recycling facilities.
b
a
Observe the marking of the packag-
ing materials for waste separation,
which are marked with abbreviations
(a) and numbers (b) with following
meaning: 1–7: plastics / 20–22: pap
er
The light should be positioned within reach so
that the switch can be operated conveniently.
The light can be fitted to all normally inflamma-
ble surfaces. Any use other than that described
above or modification to the lamp is not permitted
and may lead to damage to people or property.
Moreover, there is the risk of injury or loss of life
and that the lamp may develop technical faults
such as short circuit or fire or give an electric s
hock.
This lamp is intended for use only in a domestic
environment.
Q Included items
Check that all the items and accessories are
present and that the lamp is in perfect condition
immediately after unpacking.
1 Under-cabinet LED light, Model 14137306L
1 Mains cable
1 Connection lead
2 Wall plugs
2 Clips
2 Screws
1 Set of assembly instructions and instructions
for use
Q Description of parts
1 Wall plug
2 Clip
3 Screws
4 Cap
5 Power cable
6 Light connection
7 ON / OFF switch
8 Connection cable
9 Light connection
socket
Q Technical data
Operational voltage: 230–240 V∼ 50 Hz
Bulb: 43 LEDs
Nominal output: 8 W
Dimensions: (L x W x H)
57.3 x 3.0 x 2.2 cm
Protection class: II
Protection type: IP20
Q Safety
Safety advice
The right to claim under the guarantee shall be
rendered invalid in respect of damage caused by
the non-observance of these operating instruc-
tions! No liability is accepted for consequent
damage!
No liability is accepted for damage to property
or persons caused by improper handling or non-
observance of the safety advice!
DANGER TO LIFE AND
ACCIDENT HAZARD FOR
TODDLERS AND SMALL
CHILDREN!
Never leave children unsupervised with the
packaging materials. The packaging material
p
oses a suffocation hazard. Children frequen
tly
underestimate dangers. Please always keep
the product out of the reach of children.
This device may be used by children age
8 years and up, as well as by persons with re-
duced physical, sensory or mental capacities,
or lacking experience and / or knowledge,
so long as they are supervised or instructed
in the safe use of the device and understand
the associated risks. Do not allow children
to play with the device. Cleaning and user
maintenance must not be performed by chil-
dren without supervision.
To avoid danger to life
from electric shock
Before connecting it to the mains, always
check the light, the power cable as well
as the connecting cable if need be for any
damage. Never use the light if you see any
damage.
Damaged power cables and connecting
cables are a danger to life as you could
suffer an electric shock.
Before assembly, ensure that the mains volt-
age available corresponds to the operating
voltage necessary of the light (see “Technical
data“).
Never let the lamp come into contact with
water or other liquids.
Never open or insert anything into electrical
fittings or equipment. Doing this sort of thing
can lead to a serious danger to life from
electric shock.
Touch only the insulated part of the plug
when
connecting to or disconnecting from the
mains supply.
If the external flexible cable of this lamp is
damaged, it may only be replaced by a spe-
cial cable or a cable that is only available
from the manufacturer or his service repre-
sentative.
Only connect the under-cabinet light to the
mains current using the original power cable.
Only connect original under-cabinet lights
of the same type with each other. Only use
the original connecting cable supplied to
do so.
Connect the under-cabinet lights that are
linked up together to one socket only. Make
sure that you only connect a maximum of
10 linked-up under-cabinet lights of the same
type to one socket. Otherwise this might
overload the connections and cables.
Make sure that all under-cabinet lights are
linked up via connecting cables before in-
serting the power cable into the socket.
Do not install the lamp on damp or conduc-
tive surfaces.
Do not kink the power cable.
Do not lay the cable on sharp corners.
To avoid danger of fire
and injury
RISK OF INJURY!
Check every bulb and lampshade for dam-
age immediately upon unpacking. Do not
operate the light with a defective bulb or
glass cover. If they are, contact the service
point for a replacement.
Allow the light to cool off completely.
Do not look directly into the light source
(lamp, LED, etc.).
The light bulb is not replaceable.
List of pictograms used
Read the instructions! Lights for fitting in or on furniture,
mounting surface is flame-resistant
up to 95 °C in normal operation.
This light is only suitable for indoor
use in dry and enclosed spaces. Observe warning and safety
notices!
Volt (AC) Electric shock warning!
Hertz (frequency) Danger to life and risk of accidents
for infants and children!
Watt (effective power) For your safety
Safety class II Caution! Risk of burns due to hot
surfaces!
Ceiling-mounted b
a
Dispose of the packaging and de-
vice in an environmentally-friendly
manner!
Wall-mounted The packaging is made from 100 %
recycled paper.
Under-cabinet LED light
Q Introduction
Congratulations on your new product.
You have selected a high quality
product. Please read carefully and
completely through these operating instructions.
Fold out the page with the illustrations. These in-
structions form part of the product and contain
important information about bringing the product
into use and its handling. Always observe all
the safety advice. Check that the correct mains
voltage is available and that all the parts have
been properly assembled before bringing into
use. Should you have any questions or be un-
certain as to how to operate the device, please
get in touch with your dealer or service point.
Please keep these instructions in a safe place
and hand them on to a third party if necessary.
Q Proper use
This light is suitable only for interior
use, in dry and enclosed spaces.
14137306L
1
2
3
8 6
7
A B C
4
5
9
6
IAN 315035
UNDER-CABINET LED LIGHT
LED-UNDERBEL YSNING
Monterings-, bruks- och säkerhetsanvisningar
UNDER-CABINET LED LIGHT
Assembly, operating and safety instructions
LED-UNTERBAULEUCHTE
Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise
OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED
Wskazówki montażu, obsługi i bezpieczeństwa
PO PAGRINDU TVIRTINAMAS
LED ŠVIESTUVAS
Nurodymai dėl montavimo, naudojimo
ir saugumo
DE/AT/CH DE/AT/CHDE/AT/CH DE/AT/CH DE/AT/CH DE/AT/CH
LTLTLTLT
Entsprechende Erklärungen und Unterlagen sind
beim Hersteller hinterlegt.
Q Hersteller / Service
Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Im Kissen 2
DE-59929 Brilon
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 (0) 29 61 / 97 12–800
Fax: +49 (0) 29 61 / 97 12–199
www.briloner.com
IAN 315035
Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon
und die Artikelnummer (z. B. IAN 12345) als
Nachweis für den Kauf bereit.
- Bleistift / Markierwerkzeug
- Schraubendreher
- Bohrmaschine
- Bohrer
- Wasserwaage
- Maßband
Inbetriebnahme
Q
Leuchte montieren
Hinweis: Vergewissern Sie sich vor der Mon-
tage, dass eine Steckdose in der Nähe ist, die mit
dem mitgelieferten Netzkabel 5 erreichbar ist.
1. Vermessen Sie die Wand bzw. Montageflä-
che für die Bohrungen. Verwenden Sie zur
genauen Ausrichtung eine Wasserwaage.
2. Markieren Sie den Abstand für die beiden
Befestigungslöcher.
3. Bohren Sie nun die Befestigungslöcher
(ø ca. 6 mm, Tiefe ca. 30 mm). Stellen Sie
sicher, dass Sie keine Zuleitung beschädigen.
4. Führen Sie die beigefügten Dübel 1 in die
Bohrlöcher ein.
5. Schrauben Sie die Klammern 2 mit Hilfe
der Schrauben 3 fest (siehe Abb. A).
6. Drücken Sie die Leuchte in die festgeschraub-
ten Klammern 2 (siehe Abb. B).
7. Stecken Sie den Anschluss des Netzkabels
5 auf den Leuchtenanschluss 6.
8. Stecken Sie den Netzstecker in die Steck-
dose. Ihre Leuchte ist nun betriebsbereit.
Q
Mehrere Leuchten
miteinander verbinden
VORSICHT!
Achten Sie darauf, dass erst alle Unterbauleuch-
ten verbunden sein müssen, bevor Sie das Netz-
kabel 5 in die Steckdose stecken.
Hinweis: Achten Sie darauf, dass Sie nur
maximal 10 Unterbauleuchten des gleichen
Typs über eine Steckdose zusammenschalten.
Montieren Sie bis zu 10 Leuchten des gleich
en
Typs nebeneinander. Befolgen Sie dazu die
Arbeitsschritte 1.–5. des Kapitels „Leuchte
montieren“.
Hinweis: Achten Sie darauf, dass der Ab-
stand zwischen den Leuchten nicht größer
als 16 cm ist.
1. Stecken Sie den Anschluss des Netzkabels
5 in den Leuchtenanschluss 6 der ersten
Leuchte.
2. Entfernen Sie die Abdeckkappe 4 der
Leuchtenbuchse 9 vorsichtig mit Hilfe eines
Schraubendrehers.
3. Stecken Sie das Verbindungskabel 8 in die
Leuchtenbuchse 9.
4. Stecken Sie den zweiten Anschluss des
Verbindungskabels 8 in den Leuchtenan-
schluss 6 der nächsten Leuchte.
5. Alternativ haben Sie die Möglichkeit, die
Leuchten direkt miteinander zu verbinden,
indem Sie die Leuchten über die Leuchten-
buchse 9 an den Leuchtenanschluss 6
anschließen.
6. Stecken Sie den Netzstecker in die Steck-
dose. Ihre Leuchte ist nun betriebsbereit.
Ein- / Ausschalten
Betätigen Sie den EIN- / AUS-Schalter 7,
um die Leuchte ein- oder auszuschalten.
Wartung und Reinigung
STROMSCHLAGGEFAHR!
Ziehen Sie den Netzstecker aus der
Steckdose.
STROMSCHLAGGEFAHR!
Aus Gründen der elektrischen Sicherheit
darf die Leuchte niemals mit Wasser oder
anderen Flüssigkeiten gereinigt oder gar in
Wasser getaucht werden.
Benutzen Sie keine Lösungsmittel, Benzin o. Ä.
Die Leuchte würde hierbei Schaden nehmen.
Lassen Sie die Leuchte vollständig abkühlen.
Verwenden Sie zur Reinigung nur ein
trockenes, fusselfreies Tuch.
Stecken Sie den Netzstecker nach der
Reinigung wieder in die Steckdose.
Entsorgung
Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen
Materialien, die Sie über die örtlichen Recycling-
stellen entsorgen können.
b
a
Beachten Sie die Kennzeichnung
der Verpackungsmaterialien bei der
Abfalltrennung, diese sind gekenn-
zeichnet mit Abkürzungen (a) und
Nummern (b) mit folgender Bedeu-
tung: 1–7: Kunststoffe / 20–22: Pa
pier
und Pappe / 80–98: Verbundstoffe.
Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es
ausgedient hat, im Interesse des Um-
weltschutzes nicht in den Hausmüll,
sondern führen Sie es einer fachge-
rechten Entsorgung zu. Über Sam-
melstellen und deren Öffnungszeiten
können Sie sich bei Ihrer zuständigen
Verwaltung informieren.
Informationen
Garantie
Sie erhalten zum Zeitpunkt des Kaufs auf dieses
Gerät 36 Monate Garantie. Das Gerät wurde
sorgfältig produziert und einer genauen Qualitäts-
kontrolle unterzogen. Innerhalb der Garantiezeit
beheben wir kostenlos alle Material- oder Her-
stellerfehler. Sollten sich dennoch während der
Garantiezeit Mängel herausstellen, senden Sie
das Gerät bitte an die aufgeführte Service-Ad-
resse unter Angabe folgender Artikel-Nummer:
14137306L.
Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden
durch nicht sachgemäße Handhabung, Nichtbe-
achtung der Bedienungsanleitung oder Eingriff
durch nicht autorisierte Personen sowie Verschleiß-
teile (wie z. B. Leuchtmittel). Durch die Garantie-
leistung wird die Garantiezeit weder verlängert
noch erneuert.
Q Konformitätserklärung
Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der gel-
tenden europäischen und nationalen Richtlinien.
Die Konformität wurde nachgewiesen.
DE/AT/CH
LTLTLT
LEBENS- UND UNFALLGE-
FAHR FÜR KLEINKINDER
UND KINDER!
Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt
mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Er-
stickungsgefahr durch Verpackungsmaterial.
Kinder unterschätzen häufig die Gefahren.
Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern.
Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren
und darüber, sowie von Personen mit verring
er-
ten physischen, sensorischen oder mentalen
Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und
Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsich-
tigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs
des Gerätes unterwiesen wurden und die
daraus resultierenden Gefahren verstehen.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht
von Kindern ohne Beaufsichtigung durchge-
führt werden.
Vermeiden Sie Lebensgefahr
durch elektrischen Schlag
Überprüfen Sie vor jedem Netzanschluss
die Leuchte, das Netzkabel sowie ggf. das
Verbindungskabel auf etwaige Beschädi-
gungen. Benutzen Sie Ihre Leuchte niemals,
wenn Sie irgendwelche Beschädigungen
feststellen.
Beschädigte Netzkabel und Verbindungska-
b
el bedeuten Lebensgefahr durch elektrisch
en
Schlag.
Vergewissern Sie sich vor der Montage,
dass die vorhandene Netzspannung mit der
benötigten Betriebsspannung der Leuchte
übereinstimmt (siehe „Technische Daten“).
Vermeiden Sie unbedingt die Berührung
der Leuchte mit Wasser oder anderen
Flüssigkeiten.
Öffnen Sie niemals eines der elektrischen
Betriebsmittel (z. B. Schalter, Fassung o. Ä.)
oder stecken irgendwelche Gegenstände
in dieselben. Derartige Eingriffe bedeuten
Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
Fassen Sie nur den isolierten Bereich des
Netzsteckers beim Anschluss oder Trennen
vom Netzstrom an!
Wenn die äußere flexible Leitung dieser
Leuchte beschädigt ist, darf sie nur durch eine
spezielle Leitung oder durch eine Leitung
ersetzt werden, die ausschließlich über den
Hersteller oder seinen Servicevertreter er-
hältlich ist.
Schließen Sie die Unterbauleuchte nur mit de
m
Original-Netzkabel an den Netzstrom an.
Verbinden Sie nur original Unterbauleuchten
des gleichen Typs.
Schließen Sie miteinander verbundene Un-
terbauleuchten nur an eine Steckdose an.
Achten Sie darauf, dass Sie nur maximal
10 Unterbauleuchten des gleichen Typs
über eine Steckdose zusammenschalten.
Andernfalls kann es zu Überlastungen der
Anschlüsse und Kabel kommen.
Achten Sie darauf, dass erst alle Unterbau-
leuchten mittels Verbindungskabel verbunden
sein müssen, bevor Sie das Netzkabel in die
Steckdose stecken.
Montieren Sie die Leuchte nicht auf feuchten
oder leitenden Untergründen.
Knicken Sie das Netzkabel nicht.
Verlegen Sie das Kabel nicht über scharfe
Kanten.
Vermeiden Sie Brand- und
Verletzungsgefahr
VERLETZUNGSGEFAHR!
Überprüfen Sie unmittelbar nach dem Aus-
packen jedes Leuchtmittel und Lampenglas
auf Beschädigungen. Betreiben Sie die Le
uchte
nicht mit defektem Leuchtmittel und / oder
Lampenglas. Setzen Sie sich in diesem Fall
für Ersatz mit der Servicestelle in Verbindung.
Lassen Sie die Leuchte vollständig abkühlen.
Nicht direkt in die Lichtquelle (Leuchtmittel
LED, etc.) hineinschauen.
Das Leuchtmittel ist nicht austauschbar.
Wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebens-
dauer erreicht hat, ist die gesamte Leuchte
zu ersetzen.
VERBRENNUNGSGEFAHR!
Stellen Sie sicher, dass die Leuchte ausge-
schaltet und abgekühlt ist, bevor Sie diese
berühren, um Verbrennungen zu vermeiden.
Leuchtmittel entwickeln eine starke Hitze.
Verwenden Sie diese Leuchte nicht für Dim-
mer und elektronische Schalter. Sie ist dafür
nicht geeignet.
Lassen Sie die Leuchte im Betrieb nicht
unbeaufsichtigt.
Decken Sie die Leuchte nicht mit Gegenstän-
den ab. Eine übermäßige Wärmeentwicklu
ng
kann zu Brandentwicklung führen.
Lassen Sie die Leuchte oder Verpackungsma-
terial nicht achtlos liegen. Plastikfolien / -tüten,
Kunststoffteile, etc. könnten für Kinder zu ei
nem
gefährlichen Spielzeug werden.
So verhalten Sie sich richtig
Montieren Sie die Leuchte so, dass sie vor
Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt ist.
Bereiten Sie die Montage sorgfältig vor und
nehmen Sie sich ausreichend Zeit. Legen Sie
alle Einzelteile und zusätzlich benötigtes W
erk-
zeug oder Material vorher übersichtlich und
griffbereit zurecht.
Seien Sie stets aufmerksam! Achten Sie immer
darauf was Sie tun und gehen Sie stets mit
Vernunft vor. Montieren Sie die Leuchte in
keinem Fall, wenn Sie unkonzentriert sind
oder sich unwohl fühlen.
Vorbereitung
Q
Benötigtes Werkzeug
und Material
Die genannten Werkzeuge und Materialien
sind nicht im Lieferumfang enthalten. Es handelt
sich hierbei um unverbindliche Angaben und
Werte zur Orientierung. Die Beschaffenheit des
Materials richtet sich nach den individuellen
Gegebenheiten vor Ort.
Šioje instrukcijoje naudojamų piktogramų reikšmės
Perskaitykite nurodymus!
Balduose / prie baldų tvirtinami
šviestuvai; įprastai naudojant, tvirti-
nimo paviršius turi būti nedegus iki
95 °C.
Šį šviestuvą leidžiama naudoti tik
sausose ir uždarose patalpose. Laikykitės įspėjamųjų ir saugos
nurodymų!
Voltai (kintamoji įtampa) Saugokitės elektros smūgio!
Hercai (dažnis) Pavojus kūdikių bei vaikų gyvybei
ir nelaimingo atsitikimo pavojus!
Vatai (aktyvioji galia) Saugus naudojimas
II apsaugos klasė Atsargiai! Karšti paviršiai – pavo-
jus nusideginti!
Tvirtinama prie lubų b
a
Pakuotę ir nebetinkamą naudoti
produktą išmeskite atsižvelgdami į
aplinkos apsaugos reikalavimus!
Tvirtinama prie sienos Pakuotė pagaminta iš 100 %
perdirbto popieriaus.
Po pagrindu tvirtinamas
LED šviestuvas
Įžanga
Sveikiname įsigijus naują prietaisą.
Tai aukštos kokybės produktas. Ati-
džiai perskaitykite visą šią naudojimo
instrukciją. Atsiverskite puslapį su paveikslėliais.
Ši instrukcija yra produkto dalis, joje pateikta
svarbių produkto pradėjimo naudoti ir naudo-
jimo nurodymų. Visada laikykitės visų saugos
nurodymų. Prieš pradėdami naudoti gaminį pati-
krinkite, ar įtampa tinkama ir ar tinkamai sumon-
tuotos visos dalys. Kilus klausimų ar abejonių
dėl šio gaminio naudojimo, susisiekite su parda-
vėju arba klientų aptarnavimo tarnyba. Būtinai
išsaugokite šią instrukciją ir perduodami gaminį
kitam asmeniui kartu perduokite ir ją.
Q
Naudojimo paskirtis
Šį šviestuvą leidžiama naudoti tik
sausose ir uždarose patalpose.
Siekiant patogiai naudotis šviestuvo jungikliu,
šviestuvą reikia sumontuoti taip, kad jį būtų len-
gva pasiekti ranka. Šviestuvą galima tvirtinti prie
visų įprasto degumo paviršių. Bet koks kitas šio
gaminio naudojimas, neatitinkantis pirmiau nu-
rodytos paskirties, arba jo modifikavimas yra
draudžiamas ir nulems gaminio pažeidimus.
Taip pat gali kelti sveikatai ar net gyvybei pavo-
jingų sužeidimų arba techninės žalos (pvz.,
trumpojo jungimo, gaisro, elektros smūgio) pa-
vojų. Šis prietaisas skirtas tik buitinio naudojimo
reikmėms.
Q Tiekiamas rinkinys
Išpakavę nedelsdami patikrinkite, ar pakuotėje yra
visos dalys ir ar prietaiso būklė nepriekaištinga.
1 Po pagrindu tvirtinamas LED šviestuvas,
modelis 14137306L
1 tinklo laidas
1 jungiamieji laidai
2 kaiščiai
2 laikikliai
2 varžtai
1 surinkimo ir naudojimo instrukcija
Q Dalių aprašas
1 Kaištis
2 Laikiklis
3 Varžtai
4 Gaubtelis
5 Tinklo laidas
6 Šviestuvo jungtis
7 ĮJUNGIMO /
IŠJUNGIMO
jungiklis
8 Jungiamasis laidas
9 Šviestuvo lizdas
Q Techniniai duomenys
Veikimo įtampa: 230–240 V~ 50 Hz
Šviesos šaltinis: 43 LED
Vardinė galia: 8 W
Dydis: (I x P x A)
57,3 x 3,0 x 2,2 mm
Apsaugos klasė: II
Apsaugos laipsnis: IP20
Sauga
Saugos nurodymai
Garantinės pretenzijos dėl žalos, patirtos nesi-
laikant šios naudojimo instrukcijos, nepriimamos!
Neprisiimame jokios atsakomybės dėl netiesio-
ginės žalos!
Neprisiimame atsakomybės dėl žmonėms ar tur-
tui padarytos žalos, atsiradusios netinkamai nau-
dojant produktą ar nesilaikant saugos nurodymų!
KŪDIKIAMS IR VAIKAMS
GRESIA PAVOJUS GYVYBEI
IR NELAIMINGO ATSITI-
KIMO PAVOJUS!
Niekada nepalikite neprižiūrimų vaikų su pa-
kuotės medžiagomis. Pakuotės medžiagos
kelia pavojų uždusti. Vaikai dažnai neįver-
tina galimų pavojų. Vaikai visada turi būti
atokiai nuo šio produkto.
Legende der verwendeten Piktogramme
Anweisungen lesen!
Leuchten für die Montage in / an
Möbeln, Befestigungsfläche im
normalen Betrieb bis 95 °C nicht
entflammbar.
Diese Leuchte ist ausschließlich
für den Betrieb im Innenbereich,
in trockenen und geschlossenen
Räumen geeignet.
Warn- und Sicherheitshinweise
beachten!
Volt (Wechselspannung) Warnung vor elektrischem Schlag!
Hertz (Frequenz) Lebens- und Unfallgefahr für
Kleinkinder und Kinder!
Watt (Wirkleistung) So verhalten Sie sich richtig
Schutzklasse II Vorsicht! Verbrennungsgefahr
durch heiße Oberflächen!
Montage an der Decke b
a
Entsorgen Sie Verpackung und
Gerät umweltgerecht!
Montage an der Wand Die Verpackung besteht aus
100 % recyceltem Papier.
LED-Unterbauleuchte
Einleitung
Wir beglückwünschen Sie zum Kauf
Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich
damit für ein hochwertiges Produkt
entschieden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsan-
leitung vollständig und sorgfältig durch. Klappen
Sie die Seite mit den Abbildungen aus. Diese
Anleitung gehört zu diesem Produkt und enthält
wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Hand-
habung. Beachten Sie immer alle Sicherheitshin-
weise. Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob die
korrekte Spannung vorhanden ist und ob alle Teile
richtig montiert sind. Sollten Sie Fragen haben
oder unsicher in Bezug auf die Handhabung
des Gerätes sein, setzen Sie sich bitte mit Ihrem
Händler oder der Servicestelle in Verbindung.
Bewahren Sie diese Anleitung bitte sorgfältig
auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.
Q
Bestimmungsgemäße
Verwendung
Diese Leuchte ist ausschließlich für den
Betrieb im Innenbereich, in trockenen
und geschlossenen Räumen geeignet.
Wegen der Schalterbedienung sollte die Leuchte
im Handbereich angebracht werden. Die Leuchte
kann auf allen normal entflammbaren Oberfläche
n
befestigt werden. Eine andere Verwendung als
zuvor beschrieben oder eine Veränderung des
Gerätes ist nicht zulässig und führt zur Beschä-
digung. Darüber hinaus können weitere lebens-
gefährliche Gefahren und Verletzungen sowie
t
echnische Fehlfunktionen (z. B. Kurzschluss, Br
and,
elektrischer Schlag) die Folge sein. Dieses Ge-
rät ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten
vorgesehen.
Q Lieferumfang
Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken
immer den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie
den einwandfreien Zustand des Gerätes.
1 LED-Unterbauleuchte, Modell 14137306L
1 Netzkabel
1 Verbindungskabel
2 Dübel
2 Klammern
2 Schrauben
1 Montage- und Bedienungsanleitung
Q Teilebeschreibung
1 Dübel
2 Klammer
3 Schrauben
4 Abdeckkappe
5 Netzkabel
6 Leuchtenanschluss
7 EIN- / AUS-Schalter
8 Verbindungskabel
9 Leuchtenbuchse
Q Technische Daten
Betriebsspannung: 230–240 V∼ 50 Hz
Leuchtmittel: 43 LEDs
Nennleistung: 8 W
Abmessungen: (L x B x H)
57,3 x 3,0 x 2,2 cm
Schutzklasse: II
Schutzart: IP20
Sicherheit
Sicherheitshinweise
Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser
Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt
der Garantieanspruch! Für Folgeschäden wird
keine Haftung übernommen!
Bei Sach- oder Personenschäden, die durch un-
sachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung
der Sicherheitshinweise verursacht werden, wird
keine Haftung übernommen!
3. Išgręžkite skyles (apie 6 mm skersmens ir
apie 30 mm gylio). Pasirūpinkite, kad nepa-
žeistumėte jokių elektros laidų ar vamzdžių.
4. Įkiškite pakuotėje esančius kaiščius 1 į iš-
gręžtas kiaurymes.
5. Tvirtai priveržkite laikiklius 2 varžtų 3
pagalba (žr. A pav.).
6. Paspauskite šviestuvą į pritvirtintus laikiklius
2 (žr. B pav.).
7. Įkiškite tinklo laido 5 jungtį į šviestuvo
jungtį 6.
8. Įkiškite tinklo laido kištuką į elektros lizdą. Da-
bar Jūsų šviestuvas yra parengtas naudoti.
Q
Kelių šviestuvų sujungimas
ATSARGIAI!
Atminkite, kad iš pradžių visi po spintelėmis mon-
tuojami šviestuvai turi būti sujungti ir tik paskui
tinklo laido 5 kištuką bus galima įjungti į elek-
tros tinklo lizdą.
Nurodymas: atminkite, kad į vieną elektros
tinklo lizdą galima sujungti ne daugiau kaip 10
vieno tipo po spintelėmis montuojamų šviestuvų.
Vieną šalia kito leidžiama sumontuoti ne dau-
giau kaip 10 vieno tipo šviestuvų. Atlikite
skyrelyje „Šviestuvo montavimas“ nurodytus
1–5 veiksmus.
Nurodymas: atminkite, kad atstumas tarp
šviestuvų turi būti ne didesnis nei 16 cm.
1. Įkiškite tinklo laido 5 jungtį į pirmo švies-
tuvo jungtį 6.
2. Atsargiai nuimkite šviestuvo lizdo 9 gaub-
telį 4 atsuktuvo pagalba.
3. Įkiškite jungiamojo laidą 8 į šviestuvo
jungiamąjį lizdą 9.
4. Įkiškite tinklo laido 8 antrą jungtį į kitą
šviestuvo jungtį 6.
5. Be to, šviestuvus galite prijungti tiesiogiai
vieną su kitu, sujungiant šviestuvo jungia-
mąjį lizdą 9 su šviestuvo jungtimi 6.
6. Įkiškite tinklo laido kištuką į elektros lizdą.
Dabar Jūsų šviestuvas yra parengtas naudoti.
Įjungimas / išjungimas
Paspauskite ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO jun-
giklį 7, kad įjungtumėte arba išjungtumėte
šviestuvą.
Priežiūra ir valymas
ELEKTROS SMŪGIO
PAVOJUS!
Ištraukite tinklo kištuką iš elektros lizdo.
ELEKTROS SMŪGIO
PAVOJUS!
Elektros saugos sumetimais šį šviestuvą drau-
džiama valyti vandeniu ar kitais skysčiais
arba panardinti į vandenį.
Nenaudokite jokių tirpiklių, benzino ir pan.,
nes kitaip galite pažeisti šviestuvą.
Palaukite, kol šviestuvas visiškai atvės.
Valykite tik sausa, plaušelių nepaliekančia
šluoste.
Vėl įkiškite nuvalytą kištuką į elektros lizdą.
Išmetimas
Pakuotė pagaminta iš aplinkai nekenksmingų
medžiagų, kurias galite išmesti įprastose grąži-
namojo perdirbimo vietose.
b
a
Rūšiuodami atliekas, atkreipkite dėmesį
į pakuočių ženklinimą, kurį sudaro
santrumpos (a) ir skaičiai (b), reiškian-
tys: 1–7: plastikai / 20–22: popierius
ir kartonas / 80–98: kombinuotosios
pakuotės.
Aplinkos apsaugos sumetimais neiš-
meskite nebetinkamo naudoti gaminio
kartu su buitinėmis atliekomis; prista-
tykite jį į nurodytus surinkimo punktus.
Informacijos apie surinkimo punktus
ir jų darbo laiką suteiks vietos kompe-
tentingos institucijos.
Informacija
Garantija
Šiam gaminiui suteikiama 36 mėnesių garantija
nuo jo įsigijimo dienos. Šis gaminys buvo kruopš-
čiai pagamintas, o jo kokybė patikrinta vadovau-
jantis griežtais kriterijais. Garantiniu laikotarpiu
mes nemokamai pašalinsime visus šio gaminio
medžiagų arba gamybos trūkumus. Jei garanti-
niu laikotarpiu išryškėtų kokių nors šio gaminio
trūkumų, išsiųskite gaminį nurodytu klientų aptar-
navimo tarnybos adresu, nurodydami šį gaminio
numerį: 14137306L.
Garantija netaikoma trūkumams, atsiradusiems
gaminį netinkamai naudojus, nesilaikius naudo-
jimo instrukcijos, gaminį taisius neįgaliotiems as-
menims bei susidėvinčioms dalims (pvz., šviesos
šaltiniams).
Garantiniu laikotarpiu suteikus paslaugų, garan-
tinis laikotarpis nepratęsiamas ir neskaičiuojamas
iš naujo.
Atitikties deklaracija
Šis produktas atitinka galiojančių Europos ir na-
cionalinių teisės aktų reikalavimus. Atitiktis buvo
įrodyta. Atitinkamas deklaracijas ir dokumentus
turi gamintojas.
Gamintojas / Klientų
aptarnavimas
Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Im Kissen 2
DE-59929 Brilon
VOKIETIJA
Tel.: +49 (0) 29 61 / 97 12–800
Faks.: +49 (0) 29 61 / 97 12–199
El.pašto
adresas: kundenservice@briloner.com
www.briloner.com
IAN 315035
Kreipdamiesi bet kokiu klausimu, turėkite kasos
čekį kaip pirkimo įrodymą ir gaminio numerį
(pvz., IAN12345).
Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių
fiziniai, jutiminiai ar protiniai gebėjimai sil-
pnesni ir kurie turi mažiau patirties ir žinių,
šį prietaisą gali naudoti tik tuomet, jei yra
prižiūrimi arba buvo išmokyti saugiai nau-
doti prietaisą ir supranta jo keliamą pavojų.
Neleiskite vaikams žaisti su šiuo prietaisu.
Neprižiūrimiems vaikams draudžiama valyti
šį produktą ir atlikti naudotojo atliekamus
techninės priežiūros darbus.
Saugokitės elektros smūgio
pavojaus gyvybei
Kiekvieną kartą prieš jungdami šviestuvą į
elektros tinklą patikrinkite, ar šviestuvas, tin-
klo laidas ir jungiamasis laidas (jei jis yra)
nėra pažeisti. Niekada nenaudokite šio švies-
tuvo, jei pastebėjote kokių nors jo pažeidimų.
Pažeistas tinklo laidas arba jungiamasis lai-
das kelia gyvybei pavojingo elektros smūgio
pavojų.
Prieš montuodami įsitikinkite, ar esama tinklo
įtampa sutampa su reikiama šio šviestuvo
veikimo įtampa (žr. „Techniniai duomenys“).
Pasirūpinkite, kad šviestuvas visada būtų
atokiau nuo vandens ar kitų skysčių.
Niekada neatidarykite elektrinių komponentų
(tokių kaip jungiklis, patronas ir kt.) ir nekiš-
kite į juos jokių daiktų. Tokie veiksmai kelia
elektros smūgio pavojų gyvybei.
Jungdami tinklo kištuką į elektros tinklą ar
atjungdami nuo jo, imkite tik už izoliuotos
tinklo kištuko dalies!
Jei išorinis lankstus šio šviestuvo laidas yra
pažeistas, jį galima pakeisti tik specialiu
laidu arba tokiu laidu, kurį galima įsigyti tik
iš gamintojo arba jo klientų aptarnavimo
tarnybos atstovo.
Po spintele montuojamą šviestuvą prijunkite
prie elektros tinklo tik naudodami originalų
tinklo laidą.
Tarpusavyje leidžiama sujungti tik origina-
lius po spintelėmis montuojamus vieno tipo
šviestuvus.
Vieną su kitu sujungtus po spintelėmis mon-
tuojamus šviestuvus prijunkite tik prie vieno
elektros tinklo lizdo. Pasirūpinkite, kad į vieną
elektros tinklo lizdą būtų sujungta ne daugiau
kaip 10 vieno tipo po spintelėmis montuo-
jamų šviestuvų. Kitaip galimos jungčių ir laido
perkrovos.
Atminkite, kad iš pradžių visi po spintelėmis
montuojami šviestuvai turi būti sujungti jun-
giamaisiais laidais ir tik paskui tinklo laido
kištuką bus galima įjungti į elektros tinklo
lizdą.
Netvirtinkite šviestuvo ant drėgno arba
srovei laidaus pagrindo.
Nelankstykite tinklo laido.
Jungiamojo laido netieskite per aštriais
briaunas.
Venkite gaisro ir
sužeidimo pavojų
SUŽEIDIMO PAVOJUS!
Išpakavę nedelsdami patikrinkite visus šviesos
šaltinius ir stiklinius lempų gaubtus ir
įsitikinkite,
kad jie nepažeisti. Nenaudokite šviestuvo,
jei pastebėjote jo lempos ir (ar) lempos stiklo
defektų. Aptikę kokių nors pažeidimų, kreip-
kitės į mūsų klientų aptarnavimo tarnybą, kad
produktas būtų pakeistas.
Palaukite, kol šviestuvas visiškai atvės.
Nežiūrėkite tiesiai į šviesos šaltinį (LED lem-
putes ir pan.).
Šviesos šaltinis yra nekeičiamas.
Pasibaigus šviesos šaltinio naudojimo trukmei
reikia pakeisti visą šviestuvą.
NUDEGIMO PAVOJUS!
Siekdami nenusideginti, prieš paliesdami
šviestuvą įsitikinkite, kad jis yra išjungtas ir
atvėsęs. Šviesos šaltiniai labai įkaista.
Nenaudokite šio šviestuvo su apšvietimo
reguliatoriais ir elektroniniais jungikliais. Šis
šviestuvas jiems nepritaikytas.
Niekada nepalikite įjungto neprižiūrimo
šviestuvo.
Neuždenkite šviestuvo jokiais daiktais. Susi-
kaupus pertekliniai šilumai, gali kilti gaisras.
Nepalikite nerūpestingai padėto šviestuvo ar
pakuotės medžiagų. Plastikinę plėvelę, maiše-
lius, plastikines dalis ir pan. daiktus vaikai
gali palaikyti žaislais, o tai pavojinga.
Saugus naudojimas
Surinkite šviestuvą taip, kad jis būtų apsau-
gotas nuo drėgmės ir nešvarumų.
Surinkimui pasirenkite rūpestingai ir neskubė-
kite. Išdėliokite visas dalis ir papildomai rei-
kalingus įrankius ar medžiagas, kad viskas
būtų aiškiai matoma ir pasiekiama.
Visada būkite atidūs! Visada stebėkite, ką
darote, ir dirbkite apgalvotai. Jokiu būdu
nesurinkinėkite šviestuvo, jei negalite susi-
kaupti ar prastai jaučiatės.
Paruošimas
Q
Reikalingi įrankiai ir
medžiagos
Toliau išvardytų įrankių ir medžiagų gaminio pa-
kuotėje nėra. Čia pateikta informacija ir nurodyti
dydžiai yra tik rekomenduojamojo pobūdžio.
Medžiagos priklauso nuo konkrečių vietos
aplinkybių.
- Pieštukas / žymeklis
- Atsuktuvas
- Gręžtuvas
- Grąžtas
- Gulsčiukas
- Matuoklė
Naudojimo pradžia
Q
Šviestuvo montavimas
Nurodymas: prieš montuodami įsitikinkite, kad
netoliese yra kištukinis lizdas, kuris būtų pasiekia-
mas gaminio pakuotėje esančiu tinklo laidu 5.
1. Išmatuokite sieną arba montavimo paviršių,
kur gręšite skyles. Naudokite gulsčiuką, kad
gręžimo taškus nustatytumėte kuo tiksliau.
2. Pažymėkite abiejų skylių gręžimo taškus.
BRILONER LEUCHTEN GMBH & CO. KG
Im Kissen 2
DE-59929 Brilon
GERMANY
Last Information Update · Informationsstatus
Stan informacji · Informacijos pobūdis
Stand der Informationen: 12 / 2018
Ident.-No.: 14137306L122018-SE / PL / LT
  • Page 1 1
  • Page 2 2

LIVARNO 315035 Bedienungsanleitung

Typ
Bedienungsanleitung