AEG EWA1726 Benutzerhandbuch

Typ
Benutzerhandbuch

Dieses Handbuch ist auch geeignet für

EWA 1580 CORDLESS
Expresswasserkocher
Express kettle
Chaleira expressa
Expressvattenkokare
Vedenkeitin
Rychlovarná konvice
Czajnik bezprzewodowy
Expressz-vízforraló
Gebrauchsanweisung
Operating instructions
Instruções de utilização
Bruksanvisning
Käyttöohje
Návod k použití
Instrukcja obs³ugi
Használati útmutató
2
B
A
G
F
E
D
C
H
J
K
L
c
23
c
Vážená zákaznice,
vážený zákazníku,
pøeètìte si laskavì peèlivì návod k
použití. Dbejte pøedevším
bezpeènostních ustanovení na
prvních stránkách tohoto návodu k
použití! Návod k použití laskavì
uschovejte pro pozdìjší vyhledání.
Pøedejte jej pøípadným dalším
vlastníkùm pøístroje dále.
1
Prostøednictvím výstražného trojúhel-
níku a/nebo návìstí (Výstraha!,
Opatrnì!, Pozor!) jsou zdùraznìny
pokyny, které jsou dùležité pro Vaši
bezpeènost èi pro funkènost
pøístroje. Bezpodmíneènì si jich
laskavì povšimnìte.
0 Tato znaèka Vás povede krok za
krokem pøi obsluze tohoto pøístroje.
3
Po této znaèce obdržíte doplòující
informace k obsluze a praktickému
použití pøístroje.
2
Trojlístek oznaèuje tipy a upozornìní
pro hospodárné a ekologicky vhodné
použití pøístroje.
Dojde-li k technickým problémùm, je
vám k dispozici centrální servisní
støedisko. Pøeètìte si prosím také
èást "Servis zákazníkùm".
Popis pøístroje
A Pouzdro z ušlechtilé oceli
B Víko
C Rukojet’
D Indikátor hladiny vody
E Zapínací/vypínací spínaè
F Indikátor provozního stavu
G Separátní díl podstavce a pøívodního
kabelu
H Typový štítek
J Vylévací otvor
K Sítová vložka
L Tlaèítko
Bezpeènostní pokyny
Bezpeènost elektrických pøístrojù
firmy AEG odpovídá osvìdèeným
pravidlùm v technice a zákonu o
bezpeènosti pøístrojù. Jako výrobce
máme však nicménì zapotøebí Vás
seznámit s následujícími
bezpeènostními pokyny.
Obecná bezpeènost
Pøístroj se smí pøipojit pouze k takové
elektrické síti, jejíž napìtí souhlasí
s údajem na typovém štítku (H)!
Nikdy nevytahujte za pøipojovací
kabel sít’ovou zástrèku ze zásuvky.
Je-li pøipojovací kabel tohoto pøístroje
poškozen, musí se prostøednictvím
výrobce nebo jeho servisní služby èi
jiné kvalifikované osoby vymìnit, aby
se tím zamezilo ohrožení.
Neuvádìjte varnou konvici nikdy do
provozu, spadla-li nebo vykazuje-li
viditelné poškození.
Opravy tohoto pøístroje smí být
provádìny pouze odbornými
pracovníky. V dùsledku neodborných
oprav mùže vzniknout znaèné
nebezpeèí. V pøípadì opravy se
obrat’te na servis firmy AEG nebo na
Vašeho autorizovaného odborného
prodejce.
Bezpodmíneènì vytáhnìte sít’ovou
zástrèku
pøed každým èistìním a ošetøová-
ním pøístroje,
po každém použití,
pri poruchách behem provozu.
Zabezpeèení pøed dìtmi
Nenechávejte rychlovarnou konvici
v provozu bez dozoru!
Uchovejte mimo dosah dìtí!
Obalový materiál jako napøíklad
fóliové pytle nepatøí do rukou dìtem.
c
24
Pøi provozu rychlovarné
konvice byste mìli dbát
následujících pokynù
Pøed uvedením do provozu dbejte na
to, aby pøívodní kabel a zástrèka byly
suché.
Neuvádìjte konvici do provozu,
máte-li mokré ruce.
Nikdy nepoužívejte pøístroj mimo
uzavøené prostory.
Pøi provozu rychlovarných konvic
vznikají vysoké teploty, které mohou
pøi neopatrné manipulaci s pøístrojem
vést k popáleninám. Uchopte proto
k tomuto úèelu pøístroj vždy jen za
rukojet’ (C), která je k tomu úèelu
kdispozici.
Rychlovarnou konvici provozujte
pouze pod dohledem. Neodstavuje
nebo nepoužívejte ji na horkých
povrchových plochách nebo v
blízkosti otevøeného ohnì.
Pozor: Pøeplnìní mùže vést
k vystøikování vroucí vody. Proto
naplòujte rychlovarnou konvici pouze
po znaèku maxima.
Rychlovarnou konvici používejte
výhradnì k ohøívání vody! Nikdy do ní
nedávejte potraviny nebo potravinové
pøísady. Nikdy v ní neohøívejte mléko
nebo vývary! Nevkládejte do
rychlovarné konvice žádné pøedmìty!
Nikdy nepoužívejte pøístroj
sotevøeným víkem (B), nebot’ tak
nelze uvést v èinnost vypínací
automatiku.
Bìhem provozu pøístroj neposunujte.
Nikdy neponoøujte pøístroj do vody!
Chraòte pøístroj a pøívodní kabel pøed
horkem a mokrem.
Výrobce neruèí za pøípadné škody,
které byly zpùsobeny nevhodným
použitím pøístroje nebo jeho chybnou
obsluhou.
Konvici okamžitì zcela vyprázdnìte.
Zbylou vodu nenechávejte v pøístroji
po delší dobu.
Nezapínejte pøístroj, pokud je konvice
prázdná.
Varnou konvici používejte jen s
pøíslušným podstavcem.
2 Likvidování
Zlikvidujte obalový materiál!
Obalový materiál jednoduše
neodhoïte. Dbejte laskavì
následujících pokynù:
Obal z kartonu lze odevzdat do
sbìren starého papíru.
Pytlík z polyetylenu (PE) odevzdejte
do sbìren PE k opìtnému
zužitkování. Fixaèní obalové èásti z
lehèeného polystyrenu (PS)
neobsahují freony a lze je odevzdat
do odpovídajících sbìren
(recyklaèních støedisek). Informujte
se laskavì u Vaší obecní správy o
recyklaèním støedisku, ke kterému
pøíslušíte.
Zlikvidujte starý pøístroj!
Vyøadíte-li pøístroj jednoho dne
navždy z provozu, odevzdejte jej
laskavì v nejbližším recyklaèním
støedisku nebo Vašemu prodejci,
který jej za nepatrný poplatek
pøevezme.
Pokyny k obsluze
Vaši novou rychlovarnou konvici
byste mìli z hygienických dùvodù
pøed uvedením do provozu oèistit
uvnitø i vnì vlhkým hadøíkem.
Uvedení do provozu
0 Postavte separátní díl podstavce
apøívodního kabelu (G) na pevnou
podložku.
0 Sít’ovou zástrèku pøipojte do zásuvky
s ochranným kontaktem.
3
Pøívodní kabel lze navinout na dno
podsatvce (G) pøístroje až po
požadovanou délku.
0 Stlaète tlaèítko (L) smìrem dolù a
otevøete víko (B).
0 Naplòte konvici alespoò takovým
množstvím vody,aby byl stav hladiny
viditelný na indikátoru (D), nejvýše
však po znaèku "max".
0 Zavøete víko (B) tak, aby zaklaplo.
Stlaète tlaèítko (L) zcela nahoru. Jen
c
25
tak pracuje spolehlivì vypínací
automatika.
0 Rychlovarnou konvici postavte v
libovolné poloze na postavec.
0 Stlaète vypínaè (E) dolù, provozní
indikátor (F) se rozsvítí a zaøízení
zaène ohøívat.
3
Zapínací/Vypínací spínaè (E) se
zaklapne jen tehdy, stojí-li konvice na
podstavci (G).
3
Horkou vodu získanou prvním
varným postupem nepoužívejte k
pøípravì potravin.
Vypínací automatika
Jakmile voda zaène vaøit nebo
jakmile sejmete konvici z podstavce,
pøístroj se automaticky vypne a
indikace provozu zhasne.
Chcete-li ohøívací proces pøed auto-
matickým vypnutím pøerušit, stisknìte
jednoduše zapínací/vypínací spínaè
(E) nahoru nebo konvici
nadzvednìte. Chcete-li už ohøátou
vodu ještì jednou ohøát, stisknìte
zapínací/vypínací spínaè (E) znovu
dolù. Vøe-li voda, rychlovarná konvice
se opìt automaticky vypne. Pokud je
v konvici málo vody, prodlouží se
doba, kdy konvici nebude možné
zapnout.
Bezpeènostní systém
Všechny rychlovarné konvice firmy
AEG jsou vybaveny ochranou proti
chodu nasucho, která chrání pøístroj
pøed pøehøátím pøi uvedení do
provozu bez vody nebo s otevøeným
víkem. Stane-li se, že je pøístroj
neúmyslnì v provozu bez vody, je
automaticky chránìn pøed pøehøátím.
Ohøevný proces se automaticky
pøeruší. Pøed opìtovným uvedením
do provozu nechte pøístroj ca.
5-10 minut ochladit.
V dùsledku funkce rychlovarné
konvice mùže z otvorù dole na
rukojeti uniknout trochu
kondenzované vody na okraj
podstavce. To je podmínìno
technicky a bezpeènost pøístroje to
nijak neohrozí.
Èistìní a ošetøování
1
Pøed každým èistìním rychlovarné
konvice vytáhnìte zástrèku ze sítì.
1
Nikdy neèistìte varnou konvici
a podstavec v tekoucí vodì nebo
dokonce ve vodì oplachováním.
0 Rychlovarnou konvici vypláchnìte
pøíležitostnì èistou vodou.
0 Vnìjšek pøístroje oèistìtì jen vlhkým
hadøíkem. Nepoužívejte ostré èisticí
prostøedky nebo jiné abrazivní
prostøedky.
0 Pøi èištìní vytáhnìte sítovou vložku
(K) nahoru. Až budete chtít vložku
nasadit zpìt, stlaète ji dolù tak, aby
zapadla na své místo.
0 Plášt’konvice je vyroben z
korozivzdorné ušlechtilé oceli. Pokud
se na nem pøesto objeví známky rzi,
jedná se pouze o usazeniny, které
ulpìly na povrchu. Seškrábnìte je
èisticím prostøedkem z ušlechtilé
oceli.
Odvápnìní
Vápenné usazeniny na dnì konvice
mají za následek ztráty elektrické
energie a mohou omezit životnost
pøístroje. Pokud je vrstva vodního
kamene pøíliš silná, pøístroj se vypne
ještì pøed dosažením varu.
Usazeniny pak pùjde jen velmi tìžko
odstranit.
Pøístroj by se mìl podle tvrdosti vody
pravidelnì odvápòovat. K tomu
použijte bìžné, ekologicky
nejvhodnìjší odvápòovací prostøedky
vhodné pro zaøízení z ušlechtilé oceli
podle údajù výrobce.
0 Pøístroj naplòte nejprve vodou a
potom bìžným odvápòovacím
prostøedkem, jehož dávka nesmí být
pøíliš velká.
c
26
1
Roztok neuvádìjte do varu, protože
jinak se mùže vytvoøit pìna.
0 Po odvápnìní vypláchnìte
rychlovarnou konvici dùkladnì èistou
vodou. Nikdy nevylévejte
odvápòovací prostøedky do výlevek
z emailu a nikdy je znovu
nepoužívejte.
Co dìlat, když...
se pøístroj vypíná ještì pøed
dosažením varu?
Dno konvice je již pøíliš zaneseno
vodním kamenem. Ošetøete
konvici obvyklými prostøedky pro
odstraòování vodního kamene.
Dodržujte pokyny výrobce
prostøedku.
se pøístroj nevypíná vùbec?
Zavøete víko tak, aby zaklaplo.
Nasad’te správnì sítovou vložku.
se vroucí voda z konvice obtížnì
vylévá?
Odstraòte vodní kámen ze sítové
vložky.
pøístroj nelze zapnout?
po provozu zcela bez vody nebo s
malým množstvím vody pøístroj
ještì dostateènì nevychladl. Chvíli
poèkejte a zkuste pøístroj zapnout
znovu.
Technické údaje
Napìtí sítì: 230 V/50 Hz
Pøíkon: 2000 W
Maximální objem vody: 1,5 litrù
Tento pøístroj odpovídá následujícím
smìrnicím EH:
73/23/EHS ze dne 19.2.1973
"Nízkonapìt’ové smìrnice", vèetnì
modifikaèní smìrnice 93/68/EHS.
89/336/EHS ze dne 3.5.1989
"Smìrnice EMV (elektromagnetická
sluèitelnost)", vèetnì modifikaèní
smìrnice 92/31/EHS.
Servis zákazníkùm
Naše pøístroje vyhovují nejvyšším
jakostním požadavkùm. Vyskytne-li
se však pøesto porucha, pro jejíž
odstranìní nenaleznete pokyn
v návodu k použití, tak se obrat’te na
odborného prodejce èi servis firmy
AEG.
Garantiebedingungen
Der Endabnehmer dieses Geräts (Verbraucher) hat bei einem
Kauf dieses Geräts von einem Unternehmer (Händler) in
Deutschland im Rahmen der Vorschriften über den Ver-
brauchsgüterkauf gesetzliche Rechte, die durch diese Garantie
nicht eingeschränkt werden. Diese Garantie räumt dem Ver-
braucher also zusätzliche Rechte ein. Dies vorausgeschickt, lei-
sten wir, AEG Hausgeräte GmbH, gegenüber dem Verbraucher
Garantie für dieses Gerät für den Zeitraum von 24 Mona-
ten ab Übergabe zu den folgenden Bedingungen:
1. Mit dieser Garantie haften wir dafür, dass dieses neu her-
gestellte Gerät im Zeitpunkt der Übergabe vom Händler an
den Verbraucher die in unserer Produktbeschreibung für
dieses Gerät aufgeführten Eigenschaften aufweist. Ein
Mangel liegt nur dann vor, wenn der Wert oder die Ge-
brauchstauglichkeit dieses Geräts erheblich gemindert ist.
Zeigt sich der Mangel nach Ablauf von sechs (6) Monaten
ab dem Übergabezeitpunkt, so hat der Verbraucher nach-
zuweisen, dass das Gerät bereits im Übergabezeitpunkt
mangelhaft war. Nicht unter diese Garantie fallen Schäden
oder Mängel aus nicht vorschriftsmäßiger Handhabung so-
wie Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisungen.
2. Dieses Gerät fällt nur dann unter diese Garantie, wenn es
in einem der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union ge-
kauft wurde, es bei Auftreten des Mangels in Deutschland
betrieben wird und Garantieleistungen auch in Deutsch-
land erbracht werden können. Mängel müssen uns inner-
halb von zwei (2) Monaten nach dessen Kenntnis angezeigt
werden.
3. Mängel dieses Geräts werden wir innerhalb angemessener
Frist nach Mitteilung des Mangels unentgeltlich beseiti-
gen; die zu diesem Zweck erforderlichen Aufwendungen,
insbesondere Arbeits- und Materialkosten werden von uns
getragen. Über diese Nachbesserung hinausgehende An-
sprüche werden durch diese Garantie dem Verbraucher
nicht eingeräumt.
4. Im Garantiefall ist das Gerät vom Verbraucher an die für
seinen Wohnort zuständige AEG-Zentralwerkstatt zu ver-
senden, wobei das Gerät gut zu verpacken ist und die voll-
ständige Anschrift des Verbrauchers zusammen mit einer
kurzen Fehlerbeschreibung in das Paket zu legen ist. Zum
Nachweis des Garantie-Anspruchs ist der Sendung der Ori-
ginal-Kaufbeleg (Kassenzettel, Rechnung) beizufügen.
5. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung
noch einen Neubeginn der Garantiezeit für dieses Gerät;
ausgewechselte Teile gehen in unser Eigentum über.
6. Mängelansprüche aus dieser Garantie verjähren in zwei (2)
Jahren ab dem Zeitpunkt der Übergabe des Geräts vom
Händler an den Verbraucher, der durch den Original-Kauf-
beleg (Kassenzettel, Rechnung) zu belegen ist; wenn dieses
Gerät gewerblich genutzt wird, beträgt die Verjährungs-
frist sechs (6) Monate.
AEG Kundendienst in Deutschland
Sollte dieses AEG Gerät wider Erwarten nicht
funktionieren, wenden Sie sich bitte an unseren
Service. Wir werden die Abholung und
Instandsetzung durch unsere Werkstatt veranlassen.
AEG Kleingeräte-Zentralwerkstatt
Firma Trepesch GmbH
Steinstraße 500
90419 Nürnberg
In Deutschland stehen wir Ihnen für Fragen,
Anregungen oder bei Problemen rund um unsere
Kleingeräte und Raumpflegegeräte
montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr
zur Verfügung.
AEG-Serviceline: 01805-30 60 80
(Deutsche Telekom 0,12 Euro/Min.)
Fax: 0911/ 3 23-49 19 30
E-Mail:
service.kleingeraete@aeg-hausgeraete.de
AEG Kundendienst in Europa
In diesen Ländern gelten die Garantiebedingungen der örtlichen
Vertriebsorganisationen. Diese können dort eingesehen werden.
In these countries our AEG sales organisations own guarantee
conditions are applicable. Please obtain further details direct.
Österreich, 4010 Linz, 0732 / 770101 - 30
Belgique/België, 1502 Lembeek, 02/363.04.44
Czech Republic, Hanusova ul., Praha 4, 02/6112 6112
Danmark, 7000 Fredericia, 70 11 74 00
España, Madrid, 1-885-2700
France, 60307 Senlis, 03-44 62 24 24
Great Britain, Service Force 08705 929 929
Hellas, 18346 MOÓXATO, 01/4822646
Island, Reykjavik (Bræóurnir Ormsson hf), 91-3 88 20
Italia, 33080 Porcia (PN), 0434 39 41
Kroatien, 10000 Zagreb, 385 1 6323 333
Luxembourg, 1273 Luxembourg-Hamm, 4 24 31-443
Magyarország, 1142 Budapest, 36-1-252-1773
Nederland, 2400 AC Alphen aan den Rijn, 0172-468 300
Norge, 0516 Oslo, 22 72 58 00
Poland, 02-034 Warszawa, 022 874 33 33
Portugal, 2635-445 Rio de Mouro, (21) 926 75 75
Romania, Bucuresti, B-dul Timisoara 90, 01-444-25-81
Russia, 129090 Moscow, +7 095 956 2917, 937 7893
Slovakia, 81105 Bratislava, 07/4333 9757
Slovenija, Tražaška 132, 1000 Ljubljana, 01 24 25 730
Schweiz/Svizzera, 5506 Mägenwil, 062/889 93 00
Suomi, Porissa, puh. (02) 622 3300
Sverige, 10545 Stockholm, 08-672 53 60
Turkey, Tarlabasi cad no:35 Taksim/Istanbul-0, 262-7249420
AEG Hausgeräte GmbH, D-90429 Nürnberg, Muggenhofer Straße 135 Änderungen vorbehalten
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
http://www.aeg.hausgeraete.de
© Copyright by AEG
822 949 215 - 0203
  • Page 1 1
  • Page 2 2
  • Page 3 3
  • Page 4 4
  • Page 5 5
  • Page 6 6
  • Page 7 7
  • Page 8 8

AEG EWA1726 Benutzerhandbuch

Typ
Benutzerhandbuch
Dieses Handbuch ist auch geeignet für