AEG EWA1700CLASSIC Benutzerhandbuch

Typ
Benutzerhandbuch
EWA 1700 CORDLESS
Expresswasserkocher
Express kettle
Bollitore espressa di aqua
Chaleira expressa
Vedenkeitin
Rychlovarná konvice
Czajnik bezprzewodowy
Gebrauchsanweisung
Operating instructions
Istruzioni per l’uso
Instruções de utilização
Käyttöohje
Návod k použití
Instrukcja obs³ugi
2
B
A
G
F
E
D
C
H
c
19
c
Vážená zákaznice,
vážený zákazníku,
pøeètìte si laskavì peèlivì návod k
použití. Dbejte pøedevším
bezpeènostních ustanovení na
prvních stránkách tohoto návodu k
použití! Návod k použití laskavì
uschovejte pro pozdìjší vyhledání.
Pøedejte jej pøípadným dalším
vlastníkùm pøístroje dále.
1
Prostøednictvím výstražného trojúhel-
níku a/nebo návìstí (Výstraha!,
Opatrnì!, Pozor!) jsou zdùraznìny
pokyny, které jsou dùležité pro Vaši
bezpeènost èi pro funkènost
pøístroje. Bezpodmíneènì si jich
laskavì povšimnìte.
0 Tato znaèka Vás povede krok za
krokem pøi obsluze tohoto pøístroje.
3
Po této znaèce obdržíte doplòující
informace k obsluze a praktickému
použití pøístroje.
2
Trojlístek oznaèuje tipy a upozornìní
pro hospodárné a ekologicky vhodné
použití pøístroje.
Popis pøístroje
A Pouzdro z ušlechtilé oceli
B Víko
C Rukojet’
D Maximální plnicí množství
E Zapínací/vypínací spínaè
F Provozní indikátor (2 kusy)
G Separátní díl podstavce a pøívodního
kabelu
H Typový štítek
Bezpeènostní pokyny
Bezpeènost elektrických pøístro
firmy AEG odpovídá osvìdèeným
pravidlùm v technice a zákonu o
bezpeènosti pøístrojù. Jako výrobce
máme však nicménì zapotøebí Vás
seznámit s následujícími
bezpeènostními pokyny.
Obecná bezpeènost
Pøístroj se smí pøipojit pouze k takové
elektrické síti, jejíž napìtí souhlasí
s údajem na typovém štítku (H)!
Nikdy nevytahujte za pøipojovací
kabel sít’ovou zástrèku ze zásuvky.
Je-li pøipojovací kabel tohoto pøístroje
poškozen, musí se prostøednictvím
výrobce nebo jeho servisní služby èi
jiné kvalifikované osoby vymìnit, aby
se tím zamezilo ohrožení.
Neuvádìjte varnou konvici nikdy do
provozu, spadla-li nebo vykazuje-li
viditelné pkození.
Opravy tohoto pøístroje smí být
provádìny pouze odbornými
pracovníky. V dùsledku neodborných
oprav mùže vzniknout znaèné
nebezpeèí. V pøípadì opravy se
obrat’te na servis firmy AEG nebo na
Vašeho autorizovaného odborného
prodejce.
Bezpodmíneènì vytáhnìte sít’ovou
zástrèku
pøed každým èistìním a ošetøová-
ním pøístroje,
–po každém použití.
Zabezpeèení pøed dìtmi
Nenechávejte rychlovarnou konvici
v provozu bez dozoru!
Uchovejte mimo dosah dìtí!
c
20
Pøi provozu rychlovarné
konvice byste mìli dbát
následujících pokynù
Pøed uvedením do provozu dbejte na
to, aby pøívodní kabel a zástrèka byly
suché.
Neuvádìjte konvici do provozu,
máte-li mokré ruce.
Nikdy nepoužívejte pøístroj mimo
uzavøené prostory.
Pøi provozu rychlovarných konvic
vznikají vysoké teploty, které mohou
pøi neopatrné manipulaci s pøístrojem
vést k popáleninám. Uchopte proto
k tomuto úèelu pøístroj vždy jen za
rukojet’ (C), která je k tomu úèelu
kdispozici.
Rychlovarnou konvici provozujte
pouze pod dohledem. Neodstavuje
nebo nepoužívejte ji na horkých
povrchových plochách nebo v
blízkosti otevøeného ohnì.
Pozor: Pøeplnìní mùže vést
k vystøikování vroucí vody. Proto
naplòujte rychlovarnou konvici pouze
po znaèku maxima.
Rychlovarnou konvici používejte
výhradnì k ohøívání vody! Nikdy do ní
nedávejte potraviny nebo potravinové
pøísady. Nikdy v ní neohøívejte mléko
nebo vývary! Nevkládejte do
rychlovarné konvice žádné pøedmìty!
Nikdy nepoužívejte pøístroj
sotevøeným víkem (B), nebot’ tak
nelze uvést v èinnost vypínací
automatiku.
Bìhem provozu pøístroj neposunujte.
Nikdy neponoøujte pøístroj do vody!
Chraòte pøístroj a pøívodní kabel pøed
horkem a mokrem.
Výrobce neruèí za pøípadné škody,
které byly zpùsobeny nevhodným
použitím pøístroje nebo jeho chybnou
obsluhou.
2 Likvidování
Zlikvidujte obalový materiál!
Obalový materiál jednoduše
neodhoïte. Dbejte laskavì
následujících pokynù:
Obal z kartonu lze odevzdat do
sbìren starého papíru.
Pytlík z polyetylenu (PE) odevzdejte
do sbìren PE k opìtnému
zužitkování. Fixaèní obalové èásti z
lehèeného polystyrenu (PS)
neobsahují freony a lze je odevzdat
do odpovídajících sbìren
(recyklaèních støedisek). Informujte
se laskavì u Vaší obecní správy o
recyklaèním støedisku, ke kterému
pøíslušíte.
Zlikvidujte starý pøístroj!
Vyøadíte-li pøístroj jednoho dne
navždy z provozu, odevzdejte jej
laskavì v nejbližším recyklaèním
støedisku nebo Vašemu prodejci,
který jej za nepatrný poplatek
pøevezme.
Pokyny k obsluze
Vaši novou rychlovarnou konvici
byste mìli z hygienických dùvodù
pøed uvedením do provozu oèistit
uvnitø i vnì vlhkým hadøíkem.
Uvedení do provozu
0 Postavte separátní díl podstavce
apøívodního kabelu (G) na pevnou
podložku.
0 Sít’ovou zástrèku pøipojte do zásuvky
s ochranným kontaktem.
3
Pøívodní kabel lze navinout na dno
podsatvce (G) pøístroje až po
požadovanou délku.
0 Zdvihnìte víko
(B).
0 V žádném pøípadì nepøekroète
maximální plnicí množství (D).
0 Víko uzavøete tak, aby zapadlo. Jen
tak pracuje spolehlivì vypínací
automatika.
0 Rychlovarnou konvici postavte v
libovolné poloze na postavec.
c
21
0 Stlaète vypínaè (E) dolù, provozní
indikátor (F) se rozsvítí a zaøízení
zaène ohøívat.
3
Zapínací/Vypínací spínaè (E) se
zaklapne jen tehdy, stojí-li konvice na
podstavci (G).
3
Horkou vodu získanou prvním
varným postupem nepoužívejte k
pøípravì potravin.
Vypínací automatika
Jakmile voda vøe, pøístroj se
automaticky vypne a indikace
provozu zhasne.
Chcete-li ohøívací proces pøed auto-
matickým vypnutím pøerušit, stisknìte
jednoduše zapínací/vypínací spínaè
(E) nahoru nebo konvici
nadzvednìte. Chcete-li už ohøátou
vodu ještì jednou ohøát, stisknìte
zapínací/vypínací spínaè (E) znovu
dolù. Vøe-li voda, rychlovarná konvice
se opìt automaticky vypne.
Bezpeènostní systém
Všechny rychlovarné konvice firmy
AEG jsou vybaveny ochranou proti
chodu nasucho, která chrání pøístroj
pøed pøehøátím pøi uvedení do
provozu bez vody nebo s otevøeným
víkem. Stane-li se, že je pøístroj
neúmyslnì v provozu bez vody, je
automaticky chránìn pøed pøehøátím.
Ohøevný proces se automaticky
pøeruší. Pøed opìtovným uvedením
do provozu nechte pøístroj ca.
5-10 minut ochladit.
Èistìní a ošetøování
1
Pøed každým èistìním rychlovarné
konvice vytáhnìte zástrèku ze sítì.
1
Nikdy neèistìte varnou konvici
a podstavec v tekoucí vodì nebo
dokonce ve vodì oplachováním.
0 Rychlovarnou konvici vypláchnìte
pøíležitostnì èistou vodou.
0 Vnìjšek pøístroje oèistìtì jen vlhkým
hadøíkem. Nepoužívejte ostré èisticí
prostøedky nebo jiné abrazivní
prostøedky.
Odvápnìní
Pøístroj by se mìl podle tvrdosti vody
pravidelnì odvápòovat. K tomu
použijte bìžné, ekologicky
nejvhodnìjší odvápòovací prostøedky
podle údajù výrobce.
0 Pøístroj naplòte nejprve vodou a
potom bìžným odvápòovacím
prostøedkem, jehož dávka nesmí být
pøíliš velká.
1
R oz to k n e u v á d ìj te d o v a r u , pr o t o ž e
jinak se mùže vytvoøit pìna.
0 Po odvápnìní vypláchnìte
rychlovarnou konvici dùkladnì èistou
vodou. Nikdy nevylévejte
odvápòovací prostøedky do výlevek
z emailu a nikdy je znovu
nepoužívejte.
Technické údaje
Napìtí sítì: 220–240 V/50 Hz
Pøíkon: 2400 W
;
Tento pøístroj odpovídá následujícím
smìrnicím EH:
73/23/EHS ze dne 19.2.1973
"Nízkonapìt’ové smìrnice", vèet
modifikaèní smìrnice 93/68/EHS.
89/336/EHS ze dne 3.5.1989
"Smìrnice EMV (elektromagnetická
sluèitelnost)", vèetnì modifikaèní
smìrnice 92/31/EHS.
Servis zákazníkùm
Naše pøístroje vyhovují nejvyšším
jakostním požadavkùm. Vyskytne-li
se však pøesto porucha, pro jejíž
odstranìní nenaleznete pokyn
v návodu k použití, tak se obrat’te na
odborného prodejce èi servis firmy
AEG.
o
22
o
Szanowni klienci
Prosimy o staranne przeczytanie tej
instrukcji obs³ugi. Nale¿y szczególnie
zwróciæ uwagê na zasady
bezpieczeñstwa, które podano na
pierwszych stronach! Instrukcjê
obs³ugi nale¿y przechowywaæ w celu
korzystania z niej w póŸniejszym
terminie. Instrukcjê tê nale¿y
przekazaæ ewentualnemu nastêpnemu
u¿ytkownikowi tego sprzêtu.
1
Symbol trójk¹ta ostrzegawczego i/lub
s³owa ostrzegawcze (
Ostrze¿enie!
,
Niebezpieczeñstwo!
,
Uwaga!
) s¹
stosowane w celu podkreœlenia
zagro¿eñ osobistych lub podkreœlenia
informacji wa¿nych dla zachowania
u¿ytecznoœci sprzêtu. Prosimy o
bezwarunkowe ich przestrzeganie.
0 Ten symbol wskazuje kolejne
czynnoœci podczas obs³ugi sprzêtu.
3
Tym symbolem oznaczono informacje
uzupe³niaj¹ce, dotycz¹ce obs³ugi i
praktycznych zastosowañ sprzêtu.
2
Symbolem koniczynki oznaczono
rady i wskazówki dotycz¹ce
ekonomicznego i przyjaznego dla
naturalnego œrodowiska sposobu
u¿ywania sprzêtu.
Opis sprzêtu
A Obudowa ze stali nierdzewnej
B Pokrywa
C Uchwyt
D WskaŸnik maksymalnego nape³nienia
E W³¹cznik / Wy³¹cznik
F Dwuelementowy wskaŸnik w³¹czenia
sprzêtu
G Oddzielna podstawa i przewód
doprowadzaj¹cy zasilanie
H Tabliczka znamionowa
Zasady bezpieczeñstwa
Bezpieczeñstwo sprtu
elektrycznego firmy AEG odpowiada
ogólnie stosowanym technicznym
przepisom i zasadom dotycz¹cym
bezpieczeñstwa sprzêtu. Jako
producent sprzêtu szczególnie
zalecamy stosowanie siê do
poni¿szych zasad bezpieczeñstwa
Ogólne zasady
bezpieczeñstwa
Sprzêt ten mo¿na pod³¹czaæ tylko do
Ÿród³a zasilania, którego napiêcie
jest zgodne z podanym na tabliczce
znamionowej (H)!
Wtyk sieciowy przewodu zasilaj¹cego
nigdy nie powinien byæ wyjmowany z
gniazdka przez poci¹ganie za
przewód.
Jeœli przewód zasilaj¹cy czajnika jest
uszkodzony, w celu unikniêcia
zagro¿enia nale¿y go wymieniæ u
producenta lub w jego serwisie lub
przez inny przeszkolony personel.
Nie nale¿y w ¿adnym wypadku
u¿ywaæ czajnika, jeœli zost
upuszczony na ziemiê lub ma
widoczne uszkodzenia.
Czajnik mo¿e byæ naprawiany jedynie
przez przeszkolony personel.
Niefachowa naprawa mo¿e
spowodowaæ znaczne zagro¿enia. W
celu naprawy nale¿y zwróciæ siê do
serwisu firmy AEG lub do jego
autoryzowanego wykwalifikowanego
sprzedawcy.
Wtyk nale¿y zawsze wyj¹æ z
gniazdka,
przed ka¿dym czyszczeniem i
konserwacj¹,
–po ka¿dym u¿yciu.
Zagro¿enie dla dzieci
Czajnik nale¿y eksploatowaæ zawsze
pod kontrol¹.
Nale¿y zachowaæ szczególn¹
ostro¿noœæ w obecnoœci dzieci!
o
23
Na co nale¿y szczególnie
zwróciæ uwagê podczas
eksploatacji czajnika
Przed uruchomieniem nale¿y
sprawdziæ, czy przewód zasilaj¹cy i
wtyczka s¹ suche.
Nigdy nie nale¿y chwytaæ czajnika
wilgotnymi rêkoma podczas jego
pracy.
Nie nale¿y u¿ywaæ czajnika poza
zamkniêtymi pomieszczeniami.
Podczas pracy czajnika wystêpuj¹
wysokie temperatury, które mog¹
doprowadziæ do oparzenia d³oni przez
nieostro¿ny dotyk jego powierzchni.
Czajnik nale¿y chwytaæ tylko za
uchwyt (
C
), który jest do tego
przeznaczony.
Czajnik nale¿y u¿ytkowaæ tylko pod
kontrol¹. Czajnika nie nale¿y stawiaæ
na gor¹cych powierzchniach,
u¿ytkowaæ lub stawiaæ w bliskoœci
otwartego ognia.
Uwaga: Nadmierne nape³nienie
czajnika mo¿e spowodowaæ rozbryzg
wrz¹cej wody. Czajnik nale¿y
nape³niaæ tylko do oznakowania
maksymalnego poziomu nape³nienia.
Czajnik jest przeznaczony tylko do
gotowania i podgrzewania wody!
Nigdy nie nale¿y wk³adaæ do czajnika
œrodków spo¿ywczych lub
pó³produktów spo¿ywczych. W
czajniku nie nale¿y nigdy podgrzewaæ
mleka lub roso³u! Nie nale¿y wk³ad
do czajnika ¿adnych przedmiotów!
Nigdy nie nale¿y u¿ywaæ czajnika bez
za³o¿onej pokrywy (B), gdy¿ nie
dzia³a wówczas funkcja
automatycznego wy³¹czania.
Podczas pracy nie nale¿y odwracaæ
sprzêtu do góry dnem.
Nigdy nie zanurzaæ czajnika w
wodzie!
Chroniæ sprzêt i przewód przed
nagrzewaniem i wilgoci¹.
Producent nie odpowiada za
powsta³e szkody, spowodowane
niezgodnym z przeznaczeniem
u¿yciem lub nieprawid³ow¹ obs³ug¹.
2 Utylizacja
Utylizacja opakowania!
Materia³u na opakowanie nie nale¿y
tak po prostu wyrzucaæ. Prosimy o
przestrzeganie nastêpuj¹cych
wskazówek:
Opakowanie z kartonu nale¿y
umieœciæ w pojemniku na
makulaturê.
Torbê z tworzywa sztucznego
wykonan¹ z polietylenu (PE)
umieœciæ w pojemniku na odpady
polietylenowe do ponownego
wykorzystania. Elementy wype³nienia
wykonane z polistyrenu spienionego
(PS) s¹ wolne od freonów i mo¿na je
sk³adowaæ w pojemnikach na
odpady znajduj¹cych siê na
lokalnych sk³adowiskach materia³ów
przeznaczonych do odzysku.
Informacje dotycz¹ce sk³adowisk
materia³ów przeznaczonych do
odzysku mo¿na uzyskaæ w lokalnych
samorz¹dach.
Utylizacja zu¿ytego sprzêtu!
Jeœli sprzêt jest zu¿yty, nale¿y go
dostarczyæ do najbli¿szego centrum
materia³ów do odzysku lub do
wykwalifikowanego sprzedawcy,
który ma obowi¹zek przyj¹æ go za
drobn¹ op³at¹.
Wskazówki dotycz¹ce obs³ugi
Przed uruchomieniem nowego
czajnika, nale¿y ze wzglêdów
higienicznych wyczyœciæ go wilgotn¹
szmatk¹.
Uruchomienie
0 Podstawê (G) nale¿y ustawiæ na
stabilnym pod³o¿u.
0 Wtyk sieciowy w³o¿yæ do
zabezpieczonego gniazdka
sieciowego.
3
Odcinek zbêdnego przewodu
sieciowego nale¿y nawin¹æ wokó³
podstawy (G).
0 Podnieœæ pokrywê (B).
o
24
0 W ¿adnym przypadku nie nape³ni
czajnika powy¿ej oznaczenia
maksymalnego nape³nienia (D).
0
Pokrywê zamkn¹æ, a¿ do zatrzaœniêcia.
Zamkniêcie pokrywy zapewnia
dzia³anie funkcji automatycznego
przerwania gotowania.
0 Czajnik postawiæ w dowolnym
po³o¿eniu na podstawie.
0 W³¹cznik / Wy³¹cznik (E) wcisn¹æ do
do³u – nast¹pi zaœwiecenie
wskaŸnika pracy (F) i czajnik zaczyna
podgrzewaæ wodê.
3
W³¹cznik / Wy³¹cznik (E) daje siê
ustawiæ w dolnym po³o¿eniu, tylko
jeœli czajnik stoi na podstawie (G).
3
Wody z pierwszego gotowania nie
nale¿y u¿ywaæ do celów
spo¿ywczych.
Automatyczne wy³¹czanie
Czajnik wy³¹czy siê automatycznie i
zgaœnie wskaŸnik w³¹czenia, po
zagotowaniu siê wody. W przypadku
potrzeby wczeœniejszego przerwania
procesu podgrzewania, nale¿y po
prostu wcisn¹æ do góry W³¹cznik /
Wy³¹cznik (E) lub podnieœæ czajnik
do góry. Jeœli woda ma zostaæ
ponownie zagotowana, nale¿y
ponownie wcisn¹æ do do³u W³¹cznik
/ Wy³¹cznik (E). W momencie
zagotowania siê wody, czajnik
ponownie wy³¹czy siê automatycznie.
System bezpieczeñstwa
Wszystkie czajniki produkowane przez
firmê AEG s¹ wyposa¿one w
zabezpieczenie uniemo¿liwiaj¹ce
w³¹czenie pustego czajnika. Jest to
ochrona przed przegrzaniem siê
w³¹czonego czajnika bez wody lub
nadmiernego gotowania siê wody w
czajniku z otwart¹ pokryw¹. Jeœli
przez pomy³kê sprzêt zostanie
w³¹czony bez wody, jest
automatycznie chroniony przed
przegrzaniem. Proces podgrzewania
zostanie automatycznie przerwany.
Przed ponownym w³¹czeniem sprzêtu
musi up³yn¹æ oko³o 5–10 minut w
celu jego scodzenia.
Czyszczenie i konserwacja
1
Przed ka¿dym czyszczenie czajnika
nale¿y wyj¹æ wtyk sieciowy.
1
Nigdy nie nale¿y czyœciæ czajnika i
podstawy pod bie¿¹c¹ wod¹ lub w
k¹pieli myj¹cej.
0 Czajnik od czasu do czasu nale¿y
przep³ukaæ czyst¹ wod¹
0 Zewnêtrzn¹ obudowê nale¿y czyœciæ
wilgotn¹ szmatk¹. Nie stosowaæ
ostrych i szorstkich œrodków do
czyszczenia.
o
25
Usuwanie kamienia
W przypadku stosowania twardej
wody, nale¿y regularnie usuwaæ
kamieñ z czajnika. W tym celu nale¿y
stosowaæ dostêpne na rynku,
przyjazne dla œrodowiska œrodki
usuwaj¹ce kamieñ polecane przez
producenta.
0 Po nalaniu wody nale¿y dodaæ
dostêpny na rynku œrodek usuwaj¹cy
kamieñ w odpowiednich proporcjach.
1
Roztworu w ¿adnym wypadku nie
nale¿y gotowaæ, poniewa¿ mo¿e
nast¹piæ jego spienienie.
0 Po usuniêciu kamienia, czajnik
nale¿y gruntownie przep³ukaæ w
czystej wodzie. Nigdy nie nale¿y
ponownie u¿ywaæ ani wylewaæ
œrodka do usuwania kamienia do
emaliowanego zlewu.
Dane techniczne
Napiêcie sieci: 220–240 V/50 Hz
Moc znamionowa: 2400 W
;
Ten sprzêt odpowiada nastêpuj¹cym
wytycznym obowi¹zuj¹cym w Unii
Europejskiej:
73/23/EWG z dnia 19.2.1973
„Wytyczne dotycz¹ce niskich
napiêæ”, w³¹cznie ze zmianami
zawartymi w wytycznych 93/68/
EWG.
89/336/EWG z dnia 3.5.1989
„Wytyczne dotycz¹ce zgodnoœci
elektromagnetycznej”, w³¹cznie ze
zmianami zawartymi w wytycznych
92/31/EWG.
Serwis
Ten sprzêt zosta³ wykonany zgodnie
z najwy¿szymi wymaganiami
jakoœciowymi. W przypadku wyst¹pi¹
nieprawid³owoœci, na które nie
mo¿na znaleŸæ odpowiedzi w tej
instrukcji obs³ugi, nale¿y zwróciæ siê
do wykwalifikowanego sprzedawcy
lub serwisu firmy AEG.
Garantiebedingungen
Der Endabnehmer dieses Geräts (Verbraucher) hat bei einem
Kauf dieses Geräts von einem Unternehmer (Händler) in
Deutschland im Rahmen der Vorschriften über den Ver-
brauchsgüterkauf gesetzliche Rechte, die durch diese Garantie
nicht eingeschränkt werden. Diese Garantie räumt dem Ver-
braucher also zusätzliche Rechte ein. Dies vorausgeschickt, lei-
sten wir, AEG Hausgeräte GmbH, gegenüber dem Verbraucher
Garantie für dieses Gerät für den Zeitraum von 24 Mona-
ten ab Übergabe zu den folgenden Bedingungen:
1. Mit dieser Garantie haften wir dafür, dass dieses neu her-
gestellte Gerät im Zeitpunkt der Übergabe vom Händler an
den Verbraucher die in unserer Produktbeschreibung für
dieses Gerät aufgeführten Eigenschaften aufweist. Ein
Mangel liegt nur dann vor, wenn der Wert oder die Ge-
brauchstauglichkeit dieses Geräts erheblich gemindert ist.
Zeigt sich der Mangel nach Ablauf von sechs (6) Monaten
ab dem Übergabezeitpunkt, so hat der Verbraucher nach-
zuweisen, dass das Gerät bereits im Übergabezeitpunkt
mangelhaft war. Nicht unter diese Garantie fallen Schäden
oder Mängel aus nicht vorschriftsmäßiger Handhabung so-
wie Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisungen.
2. Dieses Gerät fällt nur dann unter diese Garantie, wenn es
in einem der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union ge-
kauft wurde, es bei Auftreten des Mangels in Deutschland
betrieben wird und Garantieleistungen auch in Deutsch-
land erbracht werden können. Mängel müssen uns inner-
halb von zwei (2) Monaten nach dessen Kenntnis angezeigt
werden.
3. Mängel dieses Geräts werden wir innerhalb angemessener
Frist nach Mitteilung des Mangels unentgeltlich beseiti-
gen; die zu diesem Zweck erforderlichen Aufwendungen,
insbesondere Arbeits- und Materialkosten werden von uns
getragen. Über diese Nachbesserung hinausgehende An-
sprüche werden durch diese Garantie dem Verbraucher
nicht eingeräumt.
4. Im Garantiefall ist das Gerät vom Verbraucher an die für
seinen Wohnort zuständige AEG-Zentralwerkstatt zu ver-
senden, wobei das Gerät gut zu verpacken ist und die voll-
ständige Anschrift des Verbrauchers zusammen mit einer
kurzen Fehlerbeschreibung in das Paket zu legen ist. Zum
Nachweis des Garantie-Anspruchs ist der Sendung der Ori-
ginal-Kaufbeleg (Kassenzettel, Rechnung) beizufügen.
5. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung
noch einen Neubeginn der Garantiezeit für dieses Gerät;
ausgewechselte Teile gehen in unser Eigentum über.
6. Mängelansprüche aus dieser Garantie verjähren in zwei (2)
Jahren ab dem Zeitpunkt der Übergabe des Geräts vom
Händler an den Verbraucher, der durch den Original-Kauf-
beleg (Kassenzettel, Rechnung) zu belegen ist; wenn dieses
Gerät gewerblich genutzt wird, beträgt die Verjährungs-
frist sechs (6) Monate.
AEG Kundendienst in Deutschland
Sollte dieses AEG Gerät wider Erwarten nicht
funktionieren, senden Sie es bitte an
folgende Adresse:
Beginnt die Postleitzahl Ihres Wohnortes
mit 2 - 3 - 4 - 5
AEG Kleingeräte-Zentralwerkstatt
Firma Elektro Stefan Irsen
Sachtlebenstraße 1, 41541 Dormagen
Beginnt die Postleitzahl Ihres Wohnortes
mit 0 - 1 - 6 - 7 - 8 - 9
AEG Kleingeräte-Zentralwerkstatt
Firma Trepesch GmbH
Steinstraße 500, 90419 Nürnberg
In Deutschland stehen wir Ihnen für Fragen,
Anregungen oder bei Problemen rund um unsere
Kleingeräte und Raumpflegegeräte
montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr
zur Verfügung.
AEG Serviceline unter 01805-30 60 80*
Fax: 0911/ 3 23-49 19 30
*(Deutsche Telekom 0,12 Euro/min.)
AEG Kundendienst in Europa
In diesen Ländern gelten die Garantiebedingungen der örtlichen
Vertriebsorganisationen. Diese können dort eingesehen werden.
In these countries our AEG sales organisations own guarantee
conditions are applicable. Please obtain further details direct.
Österreich, 4010 Linz, 0732 / 770101 - 30
Belgique/België, 1502 Lembeek, 02/363.04.44
Czech Republic, Hanusova ul., Praha 4, 02/6112 6112
Danmark, 7000 Fredericia, 70 11 74 00
España, Madrid, 1-885-2700
France, 60307 Senlis, 03-44 62 24 24
Great Britain, Service Force 08705 929 929
Hellas, 18346 MOÓXATO, 01/4822646
Island, Reykjavik (Bræóurnir Ormsson hf), 91-3 88 20
Italia, 33080 Porcia (PN), 0434 39 41
Kroatien, 10000 Zagreb, 385 1 6323 333
Luxembourg, 1273 Luxembourg-Hamm, 4 24 31-443
Magyarország, 1142 Budapest, 36-1-252-1773
Nederland, 2400 AC Alphen aan den Rijn, 0172-468 300
Norge, 0516 Oslo, 22 72 58 00
Poland, 02-034 Warszawa, 022 874 33 33
Portugal, 2635-445 Rio de Mouro, (21) 926 75 75
Romania, 713421 Bucaresti, 01-230-8730
Russia, 129090 Moscow, +7 095 956 2917, 937 7893
Slovakia, 81105 Bratislava, 07/4333 9757
Slovenija, Tražaška 132, 1000 Ljubljana, 01 24 25 730
Schweiz/Svizzera, 5506 Mägenwil, 062/889 93 00
Suomi, Porissa, puh. (02) 622 3300
Sverige, 10545 Stockholm, 08-672 53 60
Turkey, Tarlabasi cad no:35 Taksim/Istanbul-0, 262-7249420
AEG Hausgeräte GmbH, D-90429 Nürnberg, Muggenhofer Straße 135 Änderungen vorbehalten
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
http://www.aeg.hausgeraete.de
© Copyright by AEG
822 949 188 - 0502
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12

AEG EWA1700CLASSIC Benutzerhandbuch

Typ
Benutzerhandbuch