Bestron AST2200 Bedienungsanleitung

Kategorie
Eisen
Typ
Bedienungsanleitung
AST2200
2200W, 220-240V ~ 50/60Hz
v 170329-02
Handleiding stoomstrijkijzer
Gebrauchsanweisung Dampfbügeleisen
Mode d’emploi fer à repasser à vapeur
Instruction manual steam iron
Istruzioni per l’uso da stiro a vapor
Manual del usuario plancha a vapor
Gebruikershandleiding
3
Nederlands
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN - Algemeen
• Leesdegebruiksaanwijzinggoeddoorenbewaardezezorgvuldig.
• Gebruikditapparaatalleenzoalsbeschrevenindezegebruiksaanwijzing.
• Ditapparaatmagwordengebruiktdoorkinderenouderdan8jaarenpersonenmetverminderde
lichamelijke,zintuiglijkeofgeestelijkevermogensofgebrekaanervaringenkennis,maaralleenonder
toezichtofalszeinstructiehebbengekregenoverhetveiliggebruikvanhetapparaatendemogelijke
gevarenervanbegrijpen.
• Kinderenmoetenindegatengehoudenwordenomerzekervantezijndatzenietmethetapparaatspelen.
• Reinigingenonderhoudmoetennietwordengedaandoorkinderen,behalvealszijouderdan8jaar
zijnenondertoezichtstaan.
• Houdhettoestelendekabelbuitenbereikvankinderentot8jaaroud.
• Laatreparatiesuitvoerendooreengekwalificeerdemonteur.Probeernooitzelfhetapparaatterepareren.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN - Elektriciteit en warmte
• Controleerofdenetspanningovereenkomtmetdeaangegevennetspanningophettypeplaatjevanhet
apparaat,voordatuhetapparaatgebruikt.
• Controleerofhetstopcontactwaaropuhetapparaataansluitgeaardis.
• Haalaltijddestekkeruithetstopcontactwanneeruhetapparaatnietgebruikt.
• Alsudestekkeruithetstopcontactneemt,trekdanaandestekkerzelf,nietaanhetsnoer.
• Controleerregelmatigofhetsnoervanhetapparaatnogintactis.Gebruikhetapparaatnietalshet
snoerbeschadigingenvertoont.Laateenbeschadigdsnoervervangendooreengekwalificeerde
servicedienst.
• Bepaaldedelenvanhetapparaatkunnenheetworden.Raakdezenietaanomtevoorkomendatu
zichverbrandt.
• Hetapparaatmoetzijnwarmtekwijtkunnenombrandgevaartevoorkomen.Zorgerdusvoordathet
apparaatvoldoendevrijisennietincontactkankomenmetbrandbaarmateriaal.Hetapparaatmag
nietwordenbedekt.
• Zorgervoordathetapparaatenhetsnoernietinaanrakingkomenmethittebronnen,zoalseenhete
kookplaatofopenvuur.
• Zorgervoordathetapparaat,hetsnoerendestekkernietinaanrakingkomenmetwater.
Bepaaldedelenvanhetapparaatkunnenheetworden.
Raakdezenietaanomtevoorkomendatuzichverbrandt.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN - Gebruik
• Gebruikhetapparaatnooitbuitenshuis.
• Dompelhetapparaat,hetsnoerendestekkernooitonderinwaterofeenanderevloeistof.
• Laathetapparaattijdensgebruiknooitonbeheerdachter.
•
Plaatshetapparaatopeenstabieleenhittebestendigeondergrond,opeenplaatswaarhijnietkanvallen.
• Voorkomdatublijfthakenachterhetsnoer.
• Zorgervoordatuwhandendroogzijnalsuhetapparaat,hetsnoerofdestekkeraanraakt.
• Gebruikhetapparaatnooitinvochtigeruimten.
• Pakhetapparaatnietopwanneerhetinhetwaterisgevallen.Trekdirectdestekkeruithet
stopcontact.Gebruikhetapparaatnietmeer.
• Maakhetapparaatnagebruikgrondigschoon(zie‘Reinigingenonderhoud’).
• Houdhetstrijkijzertijdenshetgebruiknooitondersteboven.Erkandanheetwateruithetstrijkijzer
druppenwatbrandwondenkanveroorzaken.
• Controleervoorgebruikofhetwaterniveauinhetwaterreservoirzichnietbovendeaanduiding‘max’
bevindt.Alserteveelwaterinhetreservoirzit,dankandittijdenshetstrijkenuithetreservoirlopenen
kortsluitingveroorzaken.
MILIEU
• Werpverpakkingsmateriaalzoalsplasticendozenindedaarvoorbestemdecontainers.
• Ditproductaanheteindvandegebruiksduurnietinleverenalsnormaalhuishoudelijkafval,maar
bijeeninzamelpuntvoorhergebruikvanelektrischeenelektronischeapparatuur.Letophet
symboolophetproduct,degebruiksaanwijzingofdeverpakking.
• Dematerialenkunnenhergebruiktwordenzoalsaangegeven.Dooruwhulpbijhergebruik,de
verwerkingvandematerialenofandervormenvandebenuttingvanoudeapparatuurlevertueen
belangrijkebijdrageaandebeschermingvanonsmilieu.
• Informeerbijdegemeentenaarhetjuisteinzamelpuntbijuindebuurt.
Gebruikershandleiding
4
Nederlands
WERKING - Algemeen
Hetapparaatisalleenbedoeldvoorhuishoudelijke
doeleinden,nietvoorprofessioneelgebruik.
1. Keramischestrijkzool
2.Waterreservoir
3.Sproeigaatje
4. Vulopeningwaterreservoir
5. Stoominstelknop
6. Keuzeknopstoom/sproei
7. Handgreep
8. Snoerenstekker
9. Temperatuurindicatielampje
10.Temperatuurknop
11.Vulbeker Figuur 1
VOOR HET EERSTE GEBRUIK
Alsuhetstrijkijzervoordeeerstekeergebruikt,testhetdanopeenoudstukjestofomtecontrolerenofde
strijkzoolenhetwaterreservoirschoonzijn.Doeditookalsuhetstrijkijzerlangetijdnietheeftgebruikt.
Deeerstekeerdatuhetapparaatingebruikneemt,kanerlichterookontwikkelingeneenspecifiekegeur
ontstaan.Ditisnormaalenzalvanzelfverdwijnen.Zorgvoorvoldoendeventilatie.
GEBRUIK - WATERRESERVOIR VULLEN
1. Neemdestekkeruithetstopcontact.
2. Zetdestoominstelknopindepositie .
3. Vulhetwaterreservoirmetschoonkraanwater.
Gebruikhiervoordemeegeleverdevulbeker.
Hetwaterniveaumagnietbovendeaanduiding
‘MAX’(200ml)ophetwaterreservoirkomen.
Controleerditdoorhetstrijkijzeropdeachterkant
tezetten.Alserteveelwaterinhetreservoirzit,
dankandittijdenshetstrijkenuithetreservoir
lopenenkortsluitingveroorzaken.
4. Droogdebuitenzijdevanhetstrijkijzermeteen
drogedoek.
Figuur 2
GEBRUIK - Droog strijken
1. Steekdestekkerinhetstopcontact.
2. Draaidestoominstelknopnaardepositie .
3. Draaidetemperatuurschakelaarnaardegewenstepositie(zietabelbij‘Strijkinstructies’).Het
temperatuurindicatielampjegaataan.
4 Zethetstrijkijzeropdeachterkantenwachttotdathettemperatuurindicatielampjeisuitgegaan.
5. Strijkdestofdoorhetstrijkijzeroverdestoftebewegen.Tijdenshetstrijkenzalhet
verwarmingselementcontinuin-enuitschakelenomdetemperatuurvandestrijkzoolconstantte
houden.Hettemperatuurindicatielampjezaldusookaanenuitgaan.
6. DraainagebruikdetemperatuurschakelaarnaardepositieMIN,neemdestekkeruithetstopcontact
enzethetstrijkijzeropdeachterkantomaftekoelen.
11
8
1 2
3
4
5
6
10
7
9
Gebruikershandleiding
5
Nederlands
GEBRUIK - Sproeifunctie
Metdesproeifunctiekuntudestofdieuaanhet
strijkenbent,natmaken.Hetisdaneenvoudigerom
eventuelekreukelsindestofteverwijderen.De
sproeifunctiekuntubijelketemperatuurgebruiken
doordesproeifunctieknop(6)intedrukken 
(ziefiguur3).
Omdesproeifunctietekunnengebruikenmoet
ervoldoendewaterinhetwaterreservoir
aanwezigzijn.
Figuur 3
GEBRUIK - Stoomstrijken
1. Vulhetwaterreservoirmetwater(zie‘Reservoir
metwatervullen’).
2. Steekdestekkerinhetstopcontact.
3. Draaidetemperatuurschakelaarnaarde
gewenstepositiebinnenhet‘stoomgebied’
(zietabelbij‘Strijkinstructies’).Hettemperatuur
indicatielampjegaataan.
Bijeentelagetemperatuurkanerwateruitde
strijkzoollekken.Ditkanvlekkenveroorzaken.
Alsditgebeurt,draaidandetemperatuurschakelaar
naardegeadviseerdepositie.Hetstomenbegint
weeralsdejuistetemperatuurisbereikt.
4. Zethetstrijkijzeropdeachterkantenwachttotdat
hettemperatuurindicatielampjeisuitgegaan. Figuur 4
5. Stelmetbehulpvandestoominstelknopdegewenstehoeveelheidstoomin(ziefiguur4).
6. Strijkdestofdoorhetstrijkijzeroverdestofte bewegen.Tijdenshetstrijkenzalhet
verwarmingselementcontinuin-enuitschakelenomdetemperatuurvandestrijkzoolconstantte
houden.Hettemperatuurindicatielampjezaldusookaanenuitgaan.
7. Destoomstootfunctiekuntugebruikendoordekeuzeknop(6)intedrukken.
8. DraainagebruikdetemperatuurschakelaarnaardepositieMIN,neemdestekkeruithetstopcontact
en
zethetstrijkijzeropdeachterkantomaftekoelen.
GEBRUIK - Strijkinstructies
• Controleervoordatugaatstrijkenofaanhetkledingstukdatuwiltstrijkeneenlabelmet
strijkinstructiesisbevestigd.Volgdezeinstructiesaltijdop.Zieonderstaandetabelvooruitlegoverde
mogelijkesymbolenopeenlabel.
• Alseenlabelontbreektmaaruweetweluitwelkestofhetkledingstukbestaat,volgdande
strijkinstructiesindevolgendetabelop.
Symbool Soort textiel MateriaalTemperatuur
schakelaar
Het artikel mag niet worden gestreken.
SynthetischAcryl
Polypropyleen
Polyurethaan
Nylon
SynthetischAcetaat
SynthetischPolyester
Viscose
ZijdeZijde
WolWol
stoom of droog
KatoenKatoen
LinnenLinnen
stoom of droog
Gebruikershandleiding
6
Nederlands
• Devoorgeschreventemperatuurinstellingengeldenalleenvoordeaangegevenmaterialen.Strijk
stoffenwaarglansofreliëfopisaangebracht,opeenlageretemperatuur.
• Sorteerdestoffenopstrijktemperatuur:wolbijwol,katoenbijkatoen,etcetera.
• Strijkeerstdekledingstukkendieopeenlagetemperatuurmoetenwordengestrekenenpasdaarna
dekledingstukkendieopeenhogeretemperatuurmoetenwordengestreken.Hetstrijkijzerwordt
namelijksnellerwarmdandathetafkoelt.
• Alseenstofuitbijvoorbeeld60%polyesteren40%katoenbestaat,houddandelaagste
strijktemperatuur,dusdievoorpolyester,aan.
• Alsunietweetuitwelkestofeenkledingstukbestaat,begindatmetdelaagstetemperatuur.Doedit
opeenonopvallendeplaats,bijvoorbeeldaandebinnenzijdevanhetkledingstuk.
• Puurwollenstoffen(100%wol)kuntumetstoompersen.Gebruikbijvoorkeureendrogepersdoek.U
kuntdewollenstoffenhetbesteaandebinnenzijdepersen.
• Strijkfluweelenanderestoffenwaarsnelglimmendevlekkenopkomenaltijdinéénrichting;oefen
daarbijslechtslichtedrukuit
Wikkel de kabel na gebruik niet om het toestel!
REINIGING EN ONDERHOUD
1. Zetdestoominstelknopindepositie .
2. DraaidetemperatuurschakelaarnaardepositieMIN.
3. Neemdestekkeruithetstopcontact.
4. Zethetstrijkijzeropdeachterkantenlaathetapparaatvolledigafkoelen.
5. Verwijdereventueelresterendwateruithetwaterreservoirdoorhetstrijkijzerboveneenwasbak
ondersteboventehouden.
6. Reinigdestrijkzoolmeteendoekeneenwater-azijnoplossing.
7. Berghetstrijkijzerop.
• Gebruiknooitmetalenvoorwerpenofeenschuursponsjeomdestrijkzooltereinigen.Dezekunnen
destrijkzoolbeschadigen.
• Dompelhetapparaat,destekkerenhetsnoernooitonderinwater.
• Gebruikgeenagressieveofschurendeschoonmaakmiddelenofscherpevoorwerpen(zoals
messenofhardeborstels)bijhetreinigen.
TECHNISCHE GEGEVENS
Type: AST2200
Vermogen: 2200W
Netspanning: 220-240V~50/60Hz
Symbool Soort textiel MateriaalTemperatuur
schakelaar
Het artikel mag niet worden gestreken.
SynthetischAcryl
Polypropyleen
Polyurethaan
Nylon
SynthetischAcetaat
SynthetischPolyester
Viscose
ZijdeZijde
WolWol
stoom of droog
KatoenKatoen
LinnenLinnen
stoom of droog
Gebruikershandleiding
7
Nederlands
GARANTIEBEPALINGEN
Deimporteurgeeftonderdevolgendevoorwaarden60maandennaaankoopdatumgarantieopdeze
apparatuurtegendefectendiezijnontstaandoorfabricage-en/ofmateriaalfouten.
1. Indegenoemdegarantieperiodezullengeenkostenwordenberekendvoorarbeidsloonenmateriaal.
Deondergarantieuitgevoerdereparatieverlengtdegarantietermijnniet.
2. Defecteonderdelenofbijremplace(omruiling)dedefecteapparatenzelf,wordenautomatisch
eigendomvandeimporteur.
3. Elkeaanspraakopgarantiedientvergezeldtegaanvanhetaankoopbewijsvandefirma.
4. Aansprakenopgarantiemoetenwordengedaanbijdedealerwaarhetapparaatisgekochtofbijde
importeur.
5. Degarantieisuitsluitendgeldigvoordeeerstekoperennietoverdraagbaar.
6. Degarantieisnietgeldigvoorschadedieisontstaandoor:
a. ongevallen,verkeerdgebruik,slijtageen/ofverwaarlozing;
b. foutieveinstallatieen/ofgebruikopeenmanierdieinstrijdismetdegeldendewettelijke,
technischeofveiligheidsnormen;
c. aansluitingopeenanderenetspanningdandieophettypeplaatjestaatvermeld;
d. eenongeautoriseerdewijziging;
e. eenreparatiedieisuitgevoerddoorderden;
f. eenonzorgvuldigetransportwijzezondergeschikteverpakkingrespectievelijkbescherming.
7. Opdezegarantiebepalingenzalgeenaanspraakgemaaktkunnenwordenbij:
a. verliezendiezichtijdenshettransportvoordoen;
b. hetverwijderenofwijzigenvanhetserienummervanhetapparaat.
8. Uitgezonderdvangarantiezijnsnoeren,lampenenglazenonderdelen.
9. Degarantiegeeftgeenenkelrechtopvergoedingvaneventueleschade,buitendevervanging
respectievelijkreparatievandedefecteonderdelen.Deimporteurkannooitaansprakelijkgesteld
wordenvooreventuelevervolgschadeofenigerleiandereconsequentiesdiedoorofinrelatiemetde
doorhemgeleverdeapparatuurzijnontstaan.
10.Omaanspraaktemakenopgarantiekuntuzichwendentotuwwinkelier.Bestronbiedtookde
mogelijkheidomhetapparaatrechtstreeksterreparatieaantebiedenaandeBestronServiceDienst.
Stuurechternooitzomaarietsop.Hetpakketkandannamelijkgeweigerdwordeneneventuelekosten
zijnvooruwrekening.NeemcontactopmetdeServiceDienstenzijzullenuvertellenhoeuhet
apparaatmoetinpakkenenverzenden.
11.Hetapparaatisnietvoorprofessioneelgebruikgeschikt.
SERVICE
Mochtzichonverhoopteenstoringvoordoen,dankuntuzichinverbindingstellenmetdeBESTRON-
servicedienst:www.bestron.com/service
CE-CONFORMITEITSVERKLARING
DitproductvoldoetaandebepalingenindevolgendeEuropeserichtlijnenophetgebiedvanveiligheid:
• EMC-Richtlinie 2014/30/EU
• Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
• RoHS–Richtlinie 2011/65/EU
R. Neyman
Quality control
Gebrauchsanweisung
8
Deutsch
SICHERHEITSBESTIMMUNGEN - Allgemein
• LesenSiedieBedienungsanleitunggutdurchundbewahrenSiediesesorgfältigauf.
• VerwendenSiediesesGerätnursowieindieserBedienungsanleitungbeschrieben.
• DiesesGerätkannvonKinderab8Jahrenverwendetwerden,undPersonenmitBehinderungen
körperlichen,sensorischenodergeistigenFähigkeitenodereinemMangelanErfahrungundWissen,
esseidenn,siewurdenvoneinerfürihreSicherheitverantwortlichenPersonimGebrauchdes
GerätesunterrichtetoderbeidessenGebrauchbeaufsichtigtunddieGefahrenbeteiligtverstehen.
• Kindermüssenbeaufsichtigtwerden,damitsienichtmitdemGerätspielen.
• ReinigungundWartungdiesesGerätistnichtgeeignetfürKinder,ausserfürKinderelterdann8Jahr
undmitAufsicht.
• BehaltetGerätundKabelnichtindeNähevonKinderunter8jahr.
• LassenSieReparaturenvoneinemqualifiziertenMechanikerausführen.VersuchenSienie,dasGerät
selbstzureparieren
SICHERHEITSBESTIMMUNGEN - Elektrizität und Wärme
• BevorSiedasGerätverwenden,prüfenSie,obdieNetzspannungmitderaufdemTypenschilddes
GerätsangegebenenStromstärkeübereinstimmt.
• KontrollierenSie,obdieSteckdose,andieSiedasGerätanschließen,geerdetist.
• ZiehenSieimmerdenSteckerausderSteckdose,wennSiedasGerätnichtbenutzen.
• ZiehenSiebeimEntfernendesSteckersausderSteckdoseamSteckerundnichtamKabel.
• ÜberprüfenSieregelmäßig,obdasGerätekabelnochintaktist.BenutzenSiedasGerätnicht,wenn
dasKabelbeschädigtist.LassenSieeinbeschädigtesKabelvoneinemqualifiziertenWartungsdienstersetzen.
• BestimmteTeiledesGerätskönnenheißwerden.UmVerbrennungenzuvermeiden,solltenSiediese
nichtberühren.
• UmBrandgefahrzuverhindern,mussdasGerätseineWärmeabgebenkönnen.SorgenSiealso
dafür,dassdasGerätausreichendfreistehtundnichtinKontaktmitbrennbaremMaterialkommen
kann.DasGerätdarfnichtabgedecktwerden.
• SorgenSiedafür,dassdasGerätunddasKabelnichtmitHitzequellenwieheißenKochplattenoder
offenemFeuerinBerührungkommen.
• SorgenSiedafür,dassdasGerät,dasKabelundderSteckernichtmitWasserinBerührungkommen.
BestimmteTeiledesGerätskönnenheißwerden.
UmVerbrennungenzuvermeiden,solltenSiediesenichtberühren.
SICHERHEITSBESTIMMUNGEN - Verwendung
• BenutzenSiedasGerätnieimFreien.
• TauchenSiedasGerät,dasKabelunddenSteckernieinWasseroderandereFlüssigkeiten.
• LassenSiedasGerätbeiderBenutzungniemalsunbeaufsichtigt.
• StellenSiedasGerätaufeinenstabilenundhitzbeständigenUntergrundundaneineStelle,woes
nichtherunterfallenkann.
• VermeidenSie,dassSiehinterderSchnurhängenbleiben.
• SorgenSiedafür,dassIhreHändetrockensind,wennSiedasGerät,dasKabeloderdenSteckerberühren.
• BenutzenSiedasGerätnieinfeuchtenRäumen.
• NehmenSiedasGerätnichtauf,wennesinsWassergefallenist.ZiehenSiesofortdenSteckeraus
derSteckdose.BenutzenSiedasGerätnichtmehr.
• ReinigenSiedasGerätnachderBenutzunggründlich(zie‘ReinigungundWartung’).
• HaltenSiedasBügeleisenwährendderBenutzungkeinesfallsverkehrtherum.Ansonstenkannheißes
WasserausdemBügeleisentropfen,wasBrandwundenverursachenkann.
• KontrollierenSievorderVerwendung,obsichderWasserstandimWasserbehälternichtüberder
„max“-Anzeigebefindet.WennzuvielWasserimBehälterist,kanndiesbeimBügelnausdemBehälter
herauslaufenundeinenKurzschlussverursachen.
UMWELT
• WerfenSieVerpackungsmaterialwieKunststoffundKartonsindiedafürvorgesehenenContainer.
• GebenSiediesesProduktamEndederNutzungsdauernichtalsnormalenHaushaltsabfallab,
sondernbeieinemSammelpunktfürdieWiederverwendungelektrischerundelektronischerGeräte.
AchtenSieaufdasSymbolaufdemProdukt,derGebrauchsanweisungoderderVerpackung.
• DieMaterialienkönnenwieangegebenwiederverwendetwerden.DurchIhreHilfebeider
Wiederverwendung,derVerarbeitungderMaterialienoderanderenFormenderBenutzungalter
GeräteliefernSieeinenwichtigenBeitragzumSchutzunsererUmwelt.
• ErkundigenSiesichbeidenStadtverwaltungennachdemrichtigenSammelpunktinIhrerNähe.
Gebrauchsanweisung
9
Deutsch
FUNKTION - Allgemein
DasGerätistnurfürdenHausgebrauch
vorgesehenundnichtfürdieprofessionelle
Verwendung.
1. Keramik-Bügelsohle
2. Wasserbehälter
3. Sprühöffnung
4. Einfüllöffnung
5. Dampfeinstellknopf
6. Wahlknopfdampf/sprüh
7. Griff
8. KabelundStecker
9. Temperaturanzeigelampe
10.Temperaturknopf
11.Füllbecher Abbildung 1
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG
WennSiedasBügeleisenzumerstenMalbenutzen,danntestenSieesaufeinemaltenStückStoffumzu
kontrollieren,obdieBügelsohleundderWasserbehältersaubersind.VerfahrenSieebenso,wennSiedas
BügeleisenlängereZeitnichtbenutzthaben.
BeidererstenVerwendungdesGerätskönneneineleichteRauchentwicklungsowieeinspeziellerGeruch
entstehen.Dasistnormalundgehtvonselbstwiederweg.SorgenSiefürausreichendeBelüftung.
BENUTZUNG - Wasserbehälter füllen
1. ZiehenSiedenSteckerausderSteckdose.
2. StellenSiedenDampfeinstellknopfaufStufe .
3. FüllenSiediesenmitsauberemLeitungswasser.
VerwendenSiehierzudenmitgeliefertenFüllbecher
(sieheAbbildung2).
DerWasserstanddarfdieAnzeige“max“(200ml)
aufdemWasserbehälternichtüberschreiten.
ÜberprüfenSiedies,indemSiedasBügeleisen
aufdasBügelheckstellen.WennzuvielWasserim
Behälterist,kanndiesbeimBügelnausdem
BehälterherauslaufenundeinenKurzschlussverursachen.
4. TrocknenSiedieAußenseitedesBügeleisensmit
einemtrockenenTuchab.
Abbildung 2
BENUTZUNG - Trocken bügeln
1. SteckenSiedenSteckerindieSteckdose.
2. DrehenSiedenDampfeinstellknopfaufStufe .
3. DrehenSiedenTemperaturschalteraufdiegewünschteStufe(sieheTabelleunter
‘Bügelanweisungen’).DieTemperaturanzeigelampegehtan.
4. StellenSiedasBügeleisenaufdasBügelheckundwartenSie,bisdieTemperaturanzeigelampe
erlischt.
5. BügelnSiedenStoff,indemSiemitdemBügeleisendarüberfahren.DasHeizelementschaltetsich
währenddesBügelnsständigeinundaus,umdieTemperaturderBügelsohlekonstantzuhalten.Die
Temperaturanzeigelampeschaltetsichfolglichaucheinundaus.
6. StellenSienachderBenutzungdenTemperaturschalteraufStufeMIN,ziehenSiedenSteckeraus
derSteckdoseundstellenSiedasBügeleisenaufdasBügelheck,damitesabkühlenkann.
11
8
1 2
3
4
5
6
10
7
9
Gebrauchsanweisung
10
Deutsch
BENUTZUNG - Sprühfunction verwenden
MitderSprühfunktionkönnenSiedenStoff,denSie
geradebügeln,befeuchten.DamitkönnenSieeventuelle
KnitterimStoffbesserentfernen.DieSprühfunktion
könnenSiebeijederTemperaturverwenden,indem
SieaufdenWahlknopf(6)drücken 
(sieheAbbildung3).
DamitSiedieSprühfunktionverwendenkönnen,
mussimWasserbehälterausreichendWasser
vorhandensein.
Abbildung 3
BENUTZUNG - Dampfbügeln
1. FüllenSiedenWasserbehältermitWasser(siehe
‘BehältermitWasserfüllen’).
2. SteckenSiedenSteckerindieSteckdose.
3. DrehenSiedenTemperaturschalterinnerhalbdes
“Dampfbereichs“aufdiegewünschteStufe(siehe
Tabelleunter‘Bügelanweisungen’).Die
Temperaturanzeigelampegehtan.
BeiniedrigerTemperaturkannWasserausder
Bügelsohlelaufen.DieskannFleckenverursachen.
Wenndiespassiert,danndrehenSieden
TemperaturschalteraufdieempfohleneStufe.
WenndierichtigeTemperaturerreichtist,können
SiewiedermitDampfbügeln.
4. StellenSiedasBügeleisenaufdasBügelheckund Abbildung 4
wartenSie,bisdieTemperaturanzeigelampeerlischt.
5. StellenSiemithilfedesDampfeinstellknopfsdiegewünschteDampfmengeein(sieheAbbildung4).
6. BügelnSiedenStoff,indemSiemitdemBügeleisendarüberfahren.DasHeizelementschaltetsich
währenddesBügelnsständigeinundaus,umdieTemperaturderBügelsohlekonstantzuhalten.Die
Temperaturanzeigelampeschaltetsichfolglichaucheinundaus.
7. DieDampfstoßfunktionkönnenSieverwenden,indemSieaufdenWahlknopf(6)drücken
8. StellenSienachderBenutzungdenTemperaturschalteraufStufeMIN,ziehenSiedenSteckeraus
derSteckdoseundstellenSiedasBügeleisenaufdasBügelheck,damitesabkühlenkann.
BENUTZUNG - Bügelanwisungen
• ÜberprüfenSievordemBügeln,obsichandemKleidungsstück,dasSiebügelnwollen,einEtikettmit
Bügelanweisungenbefindet.RichtenSiesichimmernachdiesenAnweisungen.Inderunten
stehendenTabellewerdendiemöglichenSymboleaufeinemEtiketterläutert.
• WenneinEtikettfehlt,aberSietrotzdemwissen,auswelchemStoffdasKleidungsstückbesteht,dann
richtenSiesichnachdenBügelanweisungeninderfolgendenTabelle
Symbol Textilsorte MaterialTemperatur-
schalter
Der Artikel darf nicht gebügelt werden.
SynthetischAcryl
Polypropylen
Polyurethan
Nylon
SynthetischAcetat
SynthetischPolyester
Viskose
SeideSeide
WolleWolle
Dampf oder trocken
BaumwolleBaumwolle
LeinenLeinen
Dampf oder trocken
Gebrauchsanweisung
11
Deutsch
DievorgeschriebenenTemperatureinstellungengeltennurfürdiegenanntenMaterialien.BügelnSie
Stoffe,dieglänzenoderaufdenenDruckeangebrachtsind,aufniedrigerTemperatur.
• SortierenSiedieStoffenachBügeltemperatur:WollezuWolle,BaumwollezuBaumwolleetc.
• BügelnSiezuerstdieKleidungsstücke,dieaufniedrigerTemperaturgebügeltwerdenmüssenunderst
danachdieKleidungsstücke,dieaufeinerhöherenTemperaturgebügeltwerdenmüssen.Das
Bügeleisenwirdnämlichschnellerwarm,alsdassessichabkühlt.
• WenneinStoffbeispielsweiseaus60%Polyesterund40%Baumwollebesteht,dannnehmenSiedie
niedrigsteBügeltemperatur,alsodiefürPolyester.
• WennSienichtwissen,auswelchemStoffeinKleidungsstückbesteht,dannbeginnenSiemitder
niedrigstenTemperatur.BügelnSieaneinerunauffälligenStelle,zumBeispielanderInnenseitedes
Kleidungsstücks.
• ReineWollstoffe(100%Wolle)könnenSiemitDampfbügeln.VerwendenSievorzugsweiseein
trockenesBügeltuch.SiekönnenWollstoffeambestenanderInnenseitebügeln.
• BügelnSieSamtundandereStoffe,aufdenenschnellglänzendeFleckenentstehen,immerineine
RichtungundübenSiedabeinurgeringenDruckaus.
REINIGUNG UND WARTUNG
1. StellenSiedenDampfeinstellknopfaufStufe .
2. DrehenSiedenTemperaturschalteraufdieStufeMIN.
3. ZiehenSiedenSteckerausderSteckdose.
4. StellenSiedasBügeleisenaufdasBügelheckundlassenSiedasGerätkomplettabkühlen.
5. EntfernenSieeventuellimWasserbehälterzurückgebliebenesWasser,indemSiedasBügeleisenüber
einWaschbeckenverkehrtherumhalten.
6. ReinigenSiedieBügelsohlemiteinemTuchundeinerWasser-Essiglösung.
7. VerstauenSiedasBügeleisen.
• VerwendenSienieMetallgegenständeodereinenScheuerschwamm,umdieBügelsohlezu
reinigen.DiesekönnendieBügelsohlebeschädigen.
• TauchenSiedasGerät,denSteckerunddasKabelnieinsWasser.
• VerwendenSiezurReinigungkeineaggressivenReinigungs-oderScheuermitteloderscharfen
Gegenstände(wieMesseroderharteBürsten).
TECHNISCHE DATEN
Type: AST2200
Leistung: 2200W
Netzspannung: 220-240V~5/600Hz
Symbol Textilsorte MaterialTemperatur-
schalter
Der Artikel darf nicht gebügelt werden.
SynthetischAcryl
Polypropylen
Polyurethan
Nylon
SynthetischAcetat
SynthetischPolyester
Viskose
SeideSeide
WolleWolle
Dampf oder trocken
BaumwolleBaumwolle
LeinenLeinen
Dampf oder trocken
Gebrauchsanweisung
12
Deutsch
GARANTIEBESTIMMUNGEN
DerImporteurgewährtfürdiesesGerätunterdenfolgendenBedingungen60MonateGarantieab
KaufdatumaufSchäden,dieaufgrundvonHerstellungs-und/oderMaterialfehlernentstandensind.
1. InnerhalbdergenanntenGarantiefristwerdenkeineKostenfürArbeitslohnundMaterialberechnet.Die
GarantiefristwirddurchdieunterGarantieausgeführteReparaturnichtverlängert.
2. SchadhafteTeileoder,imFalleeinesUmtauschs,dieschadhaftenGeräteselbstwerdenautomatisch
EigentumdesImporteurs.
3. BeijedemGarantieanspruchmusseinKaufbelegderFirmavorgelegtwerden.
4. GarantieansprüchemüssenentwederbeimHändler,beidemdasGerätgekauftwurde,geltend
gemachtwerdenoderbeimImporteur.
5. DieGarantiegiltnurfürdenerstenKäuferundistnichtübertragbar.
6. DieGarantiegiltnichtfürSchäden,dieentstandensinddurch:
a. Unfälle,verkehrteBenutzung,Abnutzungund/oderVerwahrlosung
b. falscheMontageund/oderBenutzung,diegegendieeinschlägigengesetzlichenundtechnischen
NormenodergegenSicherheitsnormenverstößt
c. AnschlussaneineandereNetzspannungalsdieaufdemTypenschildangegebene
d. eineungenehmigteVeränderung
e. eineReparatur,diedurchDritteausgeführtwurde
f. nachlässigenTransportohnegeeigneteVerpackungbzw.ohnegeeignetenSchutz
7. AufdieseGarantiebestimmungenkannkeinAnsprucherhobenwerdenimFallevon:
a. Verlusten,diewährenddesTransportsauftreten
b. EntfernungoderÄnderungderGeräteseriennummer
8. AusgenommenvonderGarantiesindKabel,LampenundGlasteile.
9. AußereinemErsatzbzw.einerReparaturderschadhaftenTeileräumtdieGarantiekeinRecht
aufErstattungeineseventuellenSchadensein.DerImporteurkanninkeinemFallfüreventuelle
FolgeschädenoderirgendwelcheanderenFolgenhaftbargemachtwerden,diedurchdasvonihm
gelieferteoderinVerbindungmitdemvonihmgeliefertenGerätentstandensind.
10.UmGarantieleistungeninAnspruchzunehmen,wendenSiesichtdirektanIhrenHändler.Bestron
bietetauchdieMöglichkeitdirektmitdemWerkskundendienstabzuwickeln.Voraussetzunghierfür
ist,dassSiesichzunächsttelefonisch,perFaxoderMailandenWerkskundendienstwenden.Bitte
schickenSiekeineGeräteunaufgefordert.InsbesonderedürfenPaketeniemalsunfreieingesendet
werden.SprechenSiedaherzuerstmituns.WirsagenIhnenwieSieIhrGerätanunseinsenden
sollen.
11.DasGeräteignetsichnichtfürdieprofessionelleVerwendung.
KUNDENDIENST
SollteunerwarteteineStörungauftretendannkönnenSiesichmitdemBESTRON-Kundendienstin
Verbindungsetzen:www.bestron.com/service
CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
DiesesProduktentsprichtaufdemGebietderSicherheitdenBestimmungenderfolgendeneuropäischen
Richtlinien:
• EMC-Richtlinie 2014/30/EU
• Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
• RoHS–Richtlinie 2011/65/EU
R. Neyman
Qualitätskontrolle
Mode d’emploi
13
Français
CONSIGNES DE SÉCURITÉ - Généralités
• Lisezsoigneusementlemoded’emploietconservez-leprécieusement.
• Utilisezcetappareiluniquementsuivantlesinstructionsdécritesdanslemoded’emploi.
• Cetappareilpeutêtreutiliséparlesenfantsàpartirde8ansetlespersonnesayantréduitles
capacitésphysiques,sensoriellesoumentalesoumanqued’expérienceetdeconnaissancessielles
ontétéaidéesouinstruitesconcernantl’utilisationdel’appareilentoutesécuritéetcomprennentles
risquesqu’ilpeutentraîne.
• Cetappareiln’estpasunjouet.Enprésenced’enfants,ilestimportantdes’assurerqu’ilsnejouent
pasavecl’appareil.
• Nettoyageetentretiennedoiventpasêtreeffectuésparlesenfants,saufs’ilssontâgésdeplusde8
ansetsupervisés.
• Gardezl’appareiletlecâblehorsdeportéedesenfantsdemoinsde8ans.
• Faiteseffectuerlesréparationsparuntechnicienqualifié.Netentezjamaisderéparervous-mêmel’appareil.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ - Électricité et chaleur
• Avantd’utilisercetappareil,assurez-vousquelatensionduréseaucorrespondàlatensionduréseau
indiquéesurlaplaquettetypedel’appareil.
• Assurez-vousquelaprisesurlaquellevousbranchezl’appareilestraccordéeàlaterre.
• Débrancheztoujoursl’appareillorsquevousnel’utilisezpas.
• Lorsquevousdébranchezlafiche,saisissezlaficheelle-même;netirezpassurlecordon.
• Vérifiezrégulièrementquelecordondel’appareilestintact.N’utilisezpasl’appareilsivousconstatez
quelecordonestendommagé.Faitesremplacerlecordonendommagéparunservicetechniquequalifié.
• Certainespartiesdecetappareilpeuvents’échaufferfortement.Évitezdelestoucherpournepas
vousbrûler.
• L’appareildoitpouvoirévacuersachaleur,sinonilyrisqued’incendie.Laissezdoncsuffisamment
d’espaceautourdel’appareiletéviteztoutcontactavecdesmatériauxinflammables.L’appareilnedoit
jamaisêtrerecouvert.
• Assurez-vousquenil’appareil,nilecordonn’entreencontactavecunesourcedechaleurtellequ’une
plaqueélectriquechaudeouuneflamme.
• Assurez-vousquenil’appareil,nilecordon,nilafichen’entreencontactavecdel’eau.
Certainespartiesdecetappareilpeuvents’échaufferfortement.
Évitezdelestoucherpournepasvousbrûler.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ - Pendant l’utilisation
• N’utilisezjamaisl’appareilàl’extérieur.
• N’immergezjamaisl’appareil,lecordonnilafichedansl’eauoutoutautreliquide.
• Nelaissezjamaisl’appareilenmarchesanssurveillance.
• Installezl’appareilsurunesurfacestableetrésistanteàlachaleur,àunendroitoùilnerisquepasdetomber.
• Faitesattentionànepasaccrocherlecordonparmégarde.
• Assurez-vousquevosmainssontsèchesavantdetoucherl’appareil,lecordonoulafiche.
• N’utilisezjamaisl’appareildansunepiècehumide.
• Sil’appareilesttombéàl’eau,nelerattrapezpas.Débranchezimmédiatementlafiche.Cessez
d’utiliserl’appareil.
• Nettoyezsoigneusementl’appareilaprèsl’utilisation(voir‘Nettoyageetentretien’).
• Nerenversezjamaisleferàrepasserdurantl’utilisation.Del’eauchaudepeutcoulerduferàrepasser
etcauserdesbrûlures.
•
Avantl’utilisation,contrôlezqueleniveaud’eaudansleréservoirnedépassepasleniveau‘max’.Sile
réservoircontienttropd’eau,celle-cirisquedes’enéchapperpendantlerepassage,causantuncourtcircuit.
ENVIRONNEMENT
• Jetezlematérield’emballage,telqueleplastiqueetlesboîtes,danslesconteneursprévusàcet
effet.
• Lorsquel’appareilestusé,nelemettezpasauxorduresménagères,maisportez-ledansun
centredecollecteagréépourlesappareilsélectriquesetélectroniques.Attentionausymbole
figurantsurleproduit,lemoded’emploioul’emballage.
• Lesmatériauxpeuventêtrerecyclésselonlesindications.Votrecollaborationaurecyclagedes
appareilset/ouauretraitementdesmatériaux,sousquelleformequecesoit,estunecontribution
précieuseàlasauvegardedenotreenvironnement.
• Lesautoritésdevotrecommunevousrenseignerontsurlecentredecollecteleplusproche.
Mode d’emploi
14
Français
FONCTIONNEMENT - Généralités
Cetappareilestdestinéuniquementàl’utilisation
domestique,etnonàl’usageprofessionnel.
1. Semelleencéramique
2. Réservoird’eau
3. Ouvertureduspray
4. Orificederemplissage
5. Réglagedelavapeur
6. Boutondefonctionspray
coupdevapeur
7. Poignée
8. Cordonetfiche
9. Témoinindicateurdetempérature
10.Boutonderéglagedelatempérature
11.Godetderemplissage Figure 1
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
Lorsquevousutilisezleferàrepasserpourlapremièrefois,essayez-led’abordsurunchiffonpour
contrôlerquelasemelleetleréservoird’eausontpropres.Cecivautaussilorsqu’ilyalongtempsque
vousavezutiliséleferàrepasserpourladernièrefois.
Lorsquevousutilisezl’appareilpourlapremièrefois,unelégèrefuméepeutsedévelopper,accompagnée
d’uneodeurcaractéristique.C’estunphénomènenormalquidisparaîtdelui-même.Laventilationdoit
toujoursêtresuffisante.
UTILISATION - Remplissage du réservoir d’eau
1. Débranchezlafiche.
2. Mettezleboutonderéglagedelavapeursurlaposition .
3. Remplissezleréservoird’eauavecdel’eauclaire.
Servez-vouspourceladugodetderemplissage
fourniavecl’appareil.
Contrôlezqueleniveaud’eaudansleréservoir
nedépassepasleniveau‘MAX’(200ml).Pour
vérifier,posezleferàrepassersursonarrière.
Sileréservoircontienttropd’eau,celle-cirisque
des’enéchapperpendantlerepassage,causant
uncourt-circuit.
4. Séchezbienl’extérieurduferàrepasseravec
unchiffonsec(voirlafigure2).
Figure 2
UTILISATION - Repassage à sec
1. Branchezlafiche.
2. Mettezleboutonderéglagedelavapeursurlaposition
.
3. Mettezleboutonderéglagedelatempératuresurlapositiondésirée(voirletableausous‘Instruction
derepassage’).Letémoinindicateurdetempératures’allume.
4. Posezleferàrepasserdeboutsurl’arrièreetattendezqueletémoinindicateurdetempératuresesoit
éteint.
5. Passezetrepassezleferàrepassersurl’étoffepourlalisser.Pendantquel’appareilestenmarche,la
résistancethermiques’allumeets’éteintpourmaintenirlasemelleduferàrepasseràtempérature
constante.Letémoinindicateurdetempératures’allumeets’éteintdoncluiaussi.
6. Quandvousavezfinid’utiliserl’appareil,mettezleboutonderéglagedelatempératuresurlaposition
MIN,débranchezlaficheetposezleferàrepassersursonarrièrepourlelaisserrefroidir.
11
8
1 2
3
4
5
6
10
7
9
Mode d’emploi
15
Français
UTILISATION - Utilisation du spray
Lesprayvouspermetd’humecterl’étoffequevous
êtesentrainderepasser.Ceciaideàlisserl’étoffe.
Vouspouvezutiliserlespraypourtousles
\température:mettezleboutondefonctionspray(6)
surlaposition etilsuffitd’appuyersurlebouton
(voirlafigure3).
Ilfautqu’ilyasuffisammentd’eaudansle
réservoirpourquevouspuissiezutiliserlespray.
Figure 3
UTILISATION - Rempassage à la vapeur
1. Remplissezleréservoird’eau(voir‘Remplissage
duréservoir’).
2. Branchezlafiche.
3. Mettezleboutonderéglagedelatempérature
surlapositiondésirée,danslazone‘vapeur
(voirletableausous‘Instructionderepassage’).
Letémoinindicateurdetempératures’allume.
Silatempératureesttropbasse,del’eaupeut
s’écoulerdelasemelle.Ellepeutlaisserdes
taches.Sicecivousarrive,mettezleboutonde
réglagedelatempératuresurlaposition
recommandée.Lavapeursortiraquandla
températuresuffisanteseraatteinte.
4. Posezleferàrepasserdeboutsurl’arrièreet Figure 4
attendezqueletémoinindicateurdetempératuresesoitéteint.
5. Mettezleboutonderéglagedelavapeursurlapositiondésiréepourlaquantitédevapeurvoulue(voir
lafigure4).
6. Passezetrepassezleferàrepassersurl’étoffepourlalisser.Pendantquel’appareilestenmarche,la
résistancethermiques’allumeets’éteintpourmaintenirlasemelleduferàrepasseràtempérature
constante.Letémoinindicateurdetempératures’allumeets’éteintdoncluiaussi.
7. Lecoupdevapeurs’utilisedecettemaniere:mettezleboutonpourcoupdevapeur(6).
8. Quandvousavezfinid’utiliserl’appareil,mettezleboutonderéglagedelatempératuresurlaposition
MIN,débranchezlaficheetposezleferàrepassersursonarrièrepourlelaisserrefroidir.
UTILISATION - Instruction de repassage
• Avantderepasseruntextile,cherchezs’ilaunétiquettedonnantdesinstructionsd’entretien.Suivez
toujourscesinstructions.Voirletableaucidessouspourl’explicationdessymbolespouvantfigurersur
l’étiquette.
• Danslecasoùiln’yapasd’étiquette,maisoùvousconnaissezlacompositiondutextile,suivezles
instructionsdutableauci-dessous.
SymboleTextile Composition Position
température
SynthétiqueAcrylique
Polypropylène
Polyuréthane
Nylon
SynthétiqueAcétate
SynthétiquePolyester
Viscose
SoieSoie
LaineLaine
à vapeur ou à sec
CotonCoton
Lin Lin
à vapeur ou à sec
Mode d’emploi
16
Français
• Lespositionsindiquéespourlatempératurenesontvalablesquepourlesmatériauxindiqués.
Lorsqu’uneétoffeaétéapprêtée(lustrage,relief),repassez-laàunetempératureplusbasse.
• Triezvostextilesselonlatempératureàlaquellevouslesrepassez:lalaineaveclalaine,lecoton
aveclecoton,etainsidesuite.
• Commencezparlestextilesàrepasseràbassetempérature,etpoursuivezparceuxquidemandent
unetempératureplusélevée.Eneffet,leferàrepasserseréchauffeplusrapidementqu’ilnese
refroidit.
• Siuntextilesecomposede60%depolyesteretde40%decoton,retenezlatempératurede
repassagelaplusbasse,celledupolyester.
• Sivousneconnaissezpaslacompositiond’untextile,commencezparlatempératurelaplusbasse.
Choisissezunendroitcaché,àl’intérieurd’unvêtementparexemple.
• Lesétoffesdepurelaine(100%laine)peuventêtrepresséesàlavapeur.Utilisezalorsune
pattemouille.Ilestrecommandédepresserlesétoffesdelaineàl’intérieur.
• Danslecasdesveloursetautrestextilesoùlerepassagelaissefacilementdestachesluisantes,
faitesattentionàrepassertoujoursdanslamêmedirectionetànepasappuyertropfortsurlefer
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
1. Mettezleboutonderéglagedelavapeursurlaposition .
2. MettezleboutonderéglagedelatempératuresurlapositionMIN.
3. Débranchezlafiche.
4. Posezleferàrepassersursonarrièreetlaissezrefroidircomplètementl’appareil.
5. S’ilrestedel’eaudansleréservoir,videz-le:tenezleferàrepasseràl’enversau-dessusdel’évier.
6. Nettoyezlasemelleavecunchiffonetunpeud’eauvinaigrée.
7. Rangezleferàrepasser.
• N’utilisezjamaisd’objetsmétalliquesnid’épongeàrécurerpourlenettoyagelasemelle.Ils
peuventendommagerlasemelle.
• N’immergezjamaisl’appareil,lecordonnilafichedansl’eau.
• N’utilisezpasdedétergentsagressifsoudécapantsnid’objetstranchants(telsquecouteauxou
brossesdures)pourlenettoyage.
DONNÉES TECHNIQUES
Type: AST2200
Puissance: 2200W
Tensionréseau: 220-240V~50/60Hz
CONDITIONS DE GARANTIE
Àcompterdeladated’achatdecetappareil,l’importateurdonne,auxconditionssuivantes,60moisde
garantiecouvranttouslesdéfautsconsécutifsàdesdéfautsdepièceetmaind’œuvre.
1. Pendantlapériodedegarantieaucunfraisneserafacturépourlespiècesetlamaind’œuvre.Les
réparationseffectuéessousgarantieneprolongentpasledélaidegarantie.
2. Encasd’échange,lespiècesdéfectueusesoulesappareilsdéfectueuxdeviennentautomatiquement
lapropriétédel’importateur.
SymboleTextile Composition Position
température
SynthétiqueAcrylique
Polypropylène
Polyuréthane
Nylon
SynthétiqueAcétate
SynthétiquePolyester
Viscose
SoieSoie
LaineLaine
à vapeur ou à sec
CotonCoton
Lin Lin
à vapeur ou à sec
Mode d’emploi
17
Français
3. Toutedemandedegarantiedoitêtreassortiedelapreuved’achatdel’entreprise.
4. Toutedemandedegarantiedoitêtrefaiteauprèsdurevendeuroùl’appareilaétéachetéouauprèsde
l’importateur.
5. Lagarantieestuniquementvalablepourlepremieracheteuretnepeutêtretransférée.
6. Lagarantienecouvrepaslesdommagescauséspar:
a. lesaccidents,l’utilisationimpropre,l’usureet/oulanégligence;
b. l’installationincorrecteet/ouuneutilisationcontraireauxnormesdesécurité,auxnormes
techniquesouauxdispositionslégalesenvigueur;
c. lebranchementsurunréseaud’unetensionautrequecellefigurantsurlaplaquettetype;
d. toutemodificationnonautorisée;
e. touteréparationeffectuéepardestiers;
f. letransportsansprécautionssuffisantes,tellesquelaprotectionetl’emballageappropriés.
7. Lesprésentesconditionsdegarantienepeuventpasêtreinvoquéesdanslescassuivants:
a. pertessurvenuespendantletransport;
b. effacementoumodificationdunumérodesériedel’appareil.
8. Lescordons,ampoulesetpiècesenverrenesontpascouvertsparlagarantie.
9. Lagarantienedonneaucundroitd’indemnisationpourdesdommageséventuels,autresquele
remplacementoularéparationdepiècesdéfectueuses.L’importateurnepeutêtretenuresponsable
d’aucundommageindirect,nid’aucuneconséquencequellequ’ellesoit,causéparouayantun
quelconquerapportavecl’appareilqu’ilafourni.
10.Pourpouvoirfaireappelàlagarantie,vouspouvezvousadresseràvotrerevendeur.Bestronoffre
aussilapossibilitédefaireréparerl’appareildirectementparleserviceaprès-ventedeBestron.
Toutefois,n’envoyezjamaisriensansavoirreçud’instructionsaupréalable.Lecolispourraiteneffet
êtrerefuséetlesfraiséventuelsseraientàvotrecharge.Prenezcontactavecleserviceaprès-vente
quivousexpliqueracommentvousdevezemballeretexpédierl’appareil.
11.L’appareiln’estpasdestinéàl’usageprofessionnel.
MAINTENANCE
Si,parmalheur,unepanneseproduisait,veuillezcontacterleservicedemaintenancedeBESTRON:
www.bestron.com/service
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE
Leprésentproduitrépondauxdispositionsdesdirectiveseuropéennessuivantesenmatièredesécurité.
• DirectiveEMC 2014/30/EU
• Directivesurlabassetension 2014/35/EU
• RoHS–Directive 2011/65/EU
R. Neyman
Contrôle de la qualité
Users instructions
18
English
SAFETY INSTRUCTIONS - General
• Pleasereadtheseinstructionscarefullyandretainthemforfuturereference.
• Usethisappliancesolelyinaccordancewiththeseinstructions.
• Thisappliancecanbeusedbychildrenolderthan8yearsandpersonswithreducedphysical,sensoryor
mentalcapabilitiesorlackofexperienceandknowledge,butonlyiftheyhavebeengivensupervisionor
instructionconcerninguseoftheapplianceinasafewayandunderstandthehazardsinvolved.
• Childrenshouldbesupervisedtoensurethattheydonotplaywiththeappliance.
• Cleaningandmaintenancemustnotbedonebychildren,exceptiftheyareolderthan8yearsand
supervised.
• Keeptheapplianceandthecableoutofreachofchildrenunder8years.
• Haveanyrepairscarriedoutsolelybyaqualifiedelectrician.Nevertrytorepairtheapplianceyourself.
SAFETY INSTRUCTIONS - Electricity and heat
•
Verifythatthemainsvoltageisthesameasthatindicatedonthetypeplateontheappliancebeforeuse.
• Makesurethesocketintowhichyouplugtheapplianceisearthed.
• Alwaysremovetheplugfromthesocketwhentheapplianceisnotinuse.
• Alwaysremovetheplugfromthewallsocketbypullingontheplug,notthepowercord.
• Checktheappliance’spowercordregularlytomakesureitisnotdamaged.Donotusetheapplianceif
thepowercordisdamaged.Haveadamagedpowercordreplacedbyaqualifiedservicedepartment.
• Certainpartsoftheappliancecanbecomehot.Donottouchthem,asyoumayburnyourself.
• Theapplianceneedsspacetoallowheattoescape,therebypreventingtheriskoffire.Makesurethat
theappliancehassufficientspacearoundit,anddoesnotcomeincontactwithflammablematerial.
Theappliancemustnotbecovered.
• Makesurethattheapplianceandthepowercorddonotcomeincontactwithsourcesofheat,suchas
ahothobornakedflame.
• Makesurethattheappliance,thepowercordandplugdonotcomeincontactwithwater
Certainpartsoftheappliancemaygethot.
Donottouchthesepartstopreventburningyourself.
SAFETY INSTRUCTIONS - During use
• Neverusetheapplianceoutdoors.
• Neverimmersetheappliance,theplugorthepowercordinwaterorotherliquid.
• Neverleavetheapplianceunsupervisedwhilstitisswitchedon.
• Placetheapplianceonastable,heat-resistantsurfacewhereitcannotfall.
• Makesureyoudonotbecomecaughtupinthepowercord.
• Makesurethatyourhandsaredrybeforetouchingtheappliance,powercordorplug.
• Neverusetheapplianceinahumidroom.
• Donotpickuptheapplianceifitfallsintowater.Removetheplugfromthewallsocketimmediately.Do
notusetheapplianceanymore.
• Cleantheappliancethoroughlyafteruse(see‘Cleaningandmaintenance’).
• Neverholdtheironupsidedownduringuse.Hotwatercoulddripfromtheironandcauseburns.
• Beforeusingtheironverifythatthewaterreservoirisnotfilledabovethe‘max’level.Excesswaterin
thereservoircouldoverflowduringuseandcauseashortcircuit.
THE ENVIRONMENT
• Disposeofpackagingmaterial,suchasplasticandboxes,intheappropriatewastecontainers.
• Whenthisproductreachestheendofitsusefullifedonotdisposeofitbyputtingitinadustbin;
handitinatacollectionpointforthereuseofelectricalandelectronicequipment.Pleasereferto
thesymbolsontheproduct,theusersinstructionsorthepackaging.
• Thematerialscanbere-usedasindicated.Yourhelpinthere-use,recyclingorothermeansof
makinguseofoldelectricalequipmentwillmakeanimportantcontributiontotheprotectionofthe
environment.
• Contactyourmunicipalityfortheaddressoftheappropriatecollectionpointinyourneighbourhood.
TECHNICAL INFORMATION
Type: AST2200
Output: 2200W
Powersupply: 220-240V~50/60Hz
Users instructions
19
English
OPERATION - General
Theapplianceisintendedonlyfordomesticuse,
notforprofessionaluse.
1. Ceramicsoleplate
2. Waterreservoir
3. Spraynozzle
4. Waterfillingfunnel
5. Steam-controldial
6. Selectionbuttonsteam/spray
7. Handle
8. Powercordandplug
9. Temperatureindicationlight
10.Temperature-controldial
11.Fillingcup Figure 1
BEFORE FIRST USE
Beforeusingtheironforthefirsttimebeginbyironingapieceofoldfabrictoverifythatthesoleplateand
waterreservoirareclean.Repeatthiswhentheironhasnotbeenusedforaperiodoftime.Theappliance
mayemitalittlesmokeandacharacteristicsmellwhenyouswitchitonforthefirsttime.Thisisnormal,
andwillsoonstop.Makesuretheappliancehassufficientventilation.
USE - Fillig the water reservoir
1. Removetheplugfromthewallsocket.
2. Turnthesteam-controldialtothe position.
3. Fillthewaterreservoirwithcleantapwater.
Usethefillingcuptofillthewaterreservoir.
NoteDonotfillthewaterreservoirabovethe
‘max’(200ml)level.Verifybythisbystanding
theironupright.Excesswaterinthereservoir
couldoverflowduringuseandcauseashortcircuit.
4. Drytheexterioroftheironwithadrycloth(seeFigure2).
Figure 2
USE - Dry ironing
1. Puttheplugintothewallsocket.
2. Turnthesteam-controldialtothe position.
3. Turnthetemperature-controldialtotherequiredposition(see‘Ironinginstructions’).The
temperature-indicationlightwillilluminate.
4. Standtheironuprightandwaituntilthetemperature-indicationlightextinguishes.
5. Ironthefabricbyslidingtheironoverthefabric.Whileyouareironingtheheatingelementwill
automaticallyswitchonandofftomaintainthesoleplateatthesettemperature.Consequentlythe
temperature-indicationlightwillalsoautomaticallyilluminateandextinguish.
6. Whenyouhavefinishedironingturnthetemperature-controldialtotheMINposition,removetheplug
fromthewallsocket,andstandtheironuprighttoallowittocool.
11
8
1 2
3
4
5
6
10
7
9
Users instructions
20
English
USE - Using the spray function
Youcanusethesprayfunctiontomoistenthefabric
youareironing.Moisteningthefabricmakesiteasier
tosmoothenanywrinkles.Youcanusethespray
functionatanytemperaturebypressingthesprayfunction
knob(6) (seefigure3).
Thesprayfunctioncanonlybeusedwhenthe
waterreservoircontainssufficientwater.
Figure 3
USE - Steam ironing
1. Fillthewaterreservoirwithcleantapwater
(see‘Fillingthereservoirwithwater’).
2. Puttheplugintothewallsocket.
3. Turnthetemperature-controldialtotherequired
positionwithinthe‘steamrange’(see‘Ironing
instructions’).Thetemperature-indicationlight
willilluminate.
Watercanleakfromthesoleplateifthe
temperatureissettotoolowatemperature.
Thiscancausestains.Ifyouseedropsofwater
youshouldturnthetemperature-controldialto
therecommendedrange.Steamwillbeemitted
oncethecorrecttemperatureisreached.
4. Standtheironuprightandwaituntilthe
temperature-indicationlightextinguishes.
5. Usethesteam-controldialtoadjustthequantity Figure 4
ofsteamtotherequiredlevel(seeFigure4).
6. Ironthefabricbyslidingtheironoverthefabric.Whileyouareironingtheheatingelementwill
automaticallyswitchonandofftomaintainthesoleplateatthesettemperature.Consequentlythe
temperature-indicationlightwillalsoautomaticallyilluminateandextinguish.
7. Youcanusethesteamshotfunctionbypressingthesteamfunctionknob(6)
8. Whenyouhavefinishedironingturnthetemperature-controldialtotheMINposition,removetheplug
fromthewallsocket,andstandtheironuprighttoallowittocool.
USE - Ironing instructions
• Beforeironingagarmentcheckwhetherthegarmenthasalabelwithironingdirections.Always
observethesedirections.Thefollowingtableexplainsthemeaningsofsymbolsthatmaybeshownon
theselabels.
• Youcanalsousethefollowingtablewhenthegarmentdoesnothavealabelbutyoudoknowwhich
fabricwasusedtomakethegarment.
Symbol Type of fabric FabricTemperature-
control dial
Do not iron.
SyntheticAcryl
Polypropylene
Polyurethane
Nylon
SyntheticAcetate
SyntheticPolyester
Viscose
SilkSilk
Wool Wool
steam or dry
CottonCotton
Linen Linen
steam or dry
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36

Bestron AST2200 Bedienungsanleitung

Kategorie
Eisen
Typ
Bedienungsanleitung