LIVARNO 85873 Bedienungsanleitung

Typ
Bedienungsanleitung
B- modell
Üzemi feszültség:
230 V∼ 50 Hz
Izzó: 40 erős LED
(a LED-ket
nem lehet
cserélni)
LED: 40 x 0,1 W
Névleges
teljesítmény: max. 5 W
Védelmi
osztály:
Biztonság
Biztonsági
tudnivalók
ŐRIZZE MEG JÓL A
KÉSŐBBIEKRE AZ ÖSSZES
BIZTONSÁGI TUDNIVALÓT
ÉS UTASÍTÁST!
Gyerekek, vagy olyan sze-
mélyek, akiknek a készülék
kezelésére vonatkozó tudá-
suk, vagy tapasztalatuk hiá-
nyos, vagy testi, érzékszervi,
illetve szellemi képességeik
korlátozottak csak egy a
biztonságukért felelős sze-
mély felügyelete, vagy irá-
nyítása mellett használhatják
a készüléket. A gyerekekre
felügyelni kell, hogy ne
játszhassanak a készülékkel.
Ne erősítse a lámpát nedves
vagy az áramot vezető
alapra.
Kerülje az
áramütés általi
életveszélyt
Soha ne használja a lámpát,
ha azon bármilyen sérülést
fedez fel.
Ha a lámpa külső rugalmas
vezetéke sérült, azt csak
Označite razdaljo 200 mm
med obema odprtinama za
pritrditev. Zvrtajte luknje s ø
pribl. 2 mm, globine pribl.
15 mm.
Namestite montažno kon-
zolo 7 v skladu z vrtinami
in privijte vijake 10 .
Svetilko namestite na pritr-
jene montažne konzole 7.
Vtaknite priključni kabel z
omrežnim vtičem 5 v vtič-
nico za priključni kabel 2.
Vtaknite priključni kabel z
omrežnim vtičem 5 v omre-
žno vtičnico. Vaša svetilka
je zdaj pripravljena za
uporabo.
Stenska montaža
Za montažo na steno upo-
rabite montažno konzolo
7, vijake 9 in stenske
vložke 8.
Izmerite steno oz. montažno
površino za vrtine. Za na-
tančno poravnavo upora-
bite vodno tehtnico.
Označite razdaljo pribl.
200mm med obema
luknjama za pritrditev.
Sedaj izvrtajte luknji za
pritrditev (ø pribl. 6 mm,
globine pribl. 30 mm).
POZOR! Zagotovite, da
pri montaži ne poškodujete
napeljav v steni.
V izvrtani luknji vstavite
priložena zatiča 8.
Namestite montažno kon-
zolo 7 v skladu s stenskimi
vložki; nato vstavite prilo-
žene vijake 9 v stenske
vložke 8 in jih privijte.
Svetilko namestite na pritr-
jeno montažno konzolo 7.
SI
w obrębie głowicy lampy
silne gorąco.
Lampy nie należy używ
w połączeniu z regulatorami
jasności światła lub
wyłącz-
nikami elektronicznymi. Lampa
się do tego nie nadaje.
Prawidłowy
sposób postępo-
wania
Lampę zamontować w taki
sposób, aby była zabezpie-
czona przed wilgocią, wia-
trem i zanieczyszczeniami.
Montaż i
uruchomienie
Montaż lampy
Przy montażu podbudowy
należy zastosować uchwyt
montażowy 7 i wkręty 10 .
W odległości 200 mm
zaznaczyć miejsca obydwu
otworów mocujących. Wy-
wiercić otwory o średnicy ø
ok. 2 mm i głębokości ok.
15 mm.
Przyłożyć uchwyt monta-
żowy 7 odpowiednio do
nawierconych otworów i
przykręcić za pomocą
wkrętów 10 .
Nałożyć lampę na zabez-
pieczony uchwyt montażowy
7.
Włożyć kabel zasilający z
wtyczką sieciową 5 do
gniazdka na listwie 2.
Włożyć wtyczkę sieciową
kabla zasilającego 5 do
gniazdka sieciowego. Lampa
jest gotowa do użytku.
na zachowanie bezpieczeństwa
w zakresie elektryczności, nie
wolno czyścić lampy za pomocą
wody lub innych płynόw, ani też
zanurzać w wodzie. Do czysz-
czenia należy używać wyłącznie
suchej, niestrzępiącej się szmatki.
Utylizacja
Opakowania i mate-
riał pakunkowy skła-
dają się wyłącznie z
materiału przyjaznego dla
środowiska. Można je usunąć
do kontenerów na recykling.
Symbol przekreślo-
nego pojemnika na
odpady oznacza, że
na terytorium Unii Europejskiej
produkt podlega selektywnej
zbiórce odpadów. Dotyczy to
produktu i wszystkich części
wyposażenia oznaczonych tym
symbolem. Oznaczonych w ten
sposób produktów nie można
wyrzucać do odpadów komu-
nalnych, lecz muszą być oddane
do punktu zbiórki zużytych urzą-
dzeń elektrycznych i elektronicz-
nych do recyklingu. Recykling
przyczynia się do zmniejszenia
zużycia surowców i zanieczysz-
czenia środowiska.
EMC
należy podłączać do niej
żadnej lampy innego typu.
Usunąć osłonę 4. Połącz
obie podwieszane lampy
za pomocą kabla przedłu-
żającego 6 z gniazdem
wtykowym 2. Do zasilania
elektrycznego potrzebny
jest w takim wypadku tylko
jeden kabel zasilający 5.
OSTROŻNIE! Należy
mieć na uwadze, że przed
włożeniem kabla zasilają-
cego do gniazdka siecio-
wego wszystkie listwy
oświetleniowe muszą być
najpierw połączone ze sobą
za pomocą kabla przedłu-
żającego 6.
Uruchomienie
Należy nacisnąć przełącznik
ZAŁ. / WYŁ. 1, aby załą-
czyć oraz wyłączyć lampę.
WSKAZÓWKA: Model B
posiada obrotową osłonę
(ok. 140 °) do bezpośred-
niego i niebezpośredniego
oświetlenia.
Konserwacja i
czyszczenie
Odczekać, aż lampa całkowicie
się ochłodzi.
ZA-
GROŻENIE ŻYCIA PRZEZ
PORAŻENIE PRĄDEM
ELEKTRYCZNYM! Przed przy-
stąpieniem do wszystkich robót
związanych z lampą należy ją
wyłączyć i wyciągnąć wtyczkę
z gniazdka.
ZA-
GROŻENIE ŻYCIA PRZEZ
PORAŻENIE PRĄDEM
ELEKTRYCZNYM! Ze względu
SISISI
Model B
Obratovalna
napetost: 230 V∼ 50 Hz
Žarnica: 40 Power-LED
(LED lučke ni
mogoče
zamenjati)
LED lučka: 40 x 0,1 W
Nazivna moč: maks. 5 W
Razred zaščite:
Varnost
Varnostna
opozorila
VSA VARNOSTNA OPOZO-
RILA IN NAVODILA SHRANITE
ZA PRIHODNJO UPORABO!
Otroci ali osebe, ki jim pri-
manjkuje znanja ali izkušenj
v ravnanju z napravo, ali ki
so omejeni v svojih telesnih,
zaznavnih ali duševnih zmo-
gljivostih, naprave ne smejo
uporabljati brez nadzora
oziroma samo pod vodstvom
druge osebe, odgovorne za
njihovo varnost. Otroke mo-
rate nadzorovati, da se ne
bodo igrali z napravo.
Svetila ne montirajte na vla-
žno ali električno prevodno
podlago.
Preprečite življenj-
sko nevarnost
zaradi električ-
nega udara
Svetilke nikoli ne uporabljajte,
če ste ugotovili kakršne koli
poškodbe.
Če je zunanji gibljivi kabel
te luči poškodovan, ga lahko
nadomestite le s specialnim
kablom, ki ga naročite
LED-svetilka za
podvgradnjo
Predvidena
uporaba
Vgradna svetila so namenjena
za osvetljevanje in montažo na
pohištvo. Prav tako jih lahko na-
mestite na stene. Proizvod lahko
uporabljate le v suhih notranjih
prostorih. Žarnic se ne da zame-
njati. Svetilke se lahko pritrdi na
vse normalno vnetljive površine.
Ta naprava je izdelana izključno
za uporabo v notranjih prostorih
zasebnih gospodinjstev.
Opis delov
1 Stikalo za vklop / izklop
2 Vtičnica za priključni kabel
3 LED lučka
4 Zaščitna kapa (samo za
model B)
5 Priključni kabel z omrežnim
vtičem
6 Razširitveni priključek (samo
za model B)
7 Montažna konzola
8 Stenski vložek ø 6 x 30 mm
9 Vijak za stensko montažo
10 Vijak za montažo svetila
Tehnični podatki
Model A
Obratovalna
napetost: 230 V∼ 50 Hz
Žarnica: 60 Power-LED
(LED lučke ni
mogoče
zamenjati)
LED lučka: 60 x 0,1 W
Nazivna moč: maks. 7 W
Razred zaščite:
leadni. Az újrahasznosítás
hozzájárul a nyersanyagok
felhasználásának a csökkenté-
séhez és a környezet tehermen-
tesítéséhez.
EMC
TUDNIVALÓ: A B-modell
(kb. 140 °-ban) forgatható
ernyővel rendelkezik a köz-
vetlen és közvetett megvilá-
gításhoz.
Karbantartás és
tisztítás
Hagyja a lámpát teljesen lehűlni.
ÁRAMÜTÉS ÁLTALI ÉLETVE-
SZÉLY! Mielőtt a lámpán mun-
kát végezne, húzza mindig ki a
hálózati dugót a konnektorból.
ÁRAMÜTÉS ÁLTALI ÉLETVE-
SZÉLY! Elektromos biztonsági
okok miatt a lámpát soha nem
szabad vízzel vagy más folya-
dékokkal tisztítani vagy akár a
vízbe meríteni. A tisztításhoz
mindössze egy száraz és szösz-
mentes kendőt használjon.
Megsemmisítés
A csomagolás és a
csomagolóanyagok
kizárólag környezet-
barát anyagokból állnak. Ezeket
a helyi újrahasznosítókban sem-
misítheti meg.
Az áthúzott kerekes
szeméttároló jelentése
az, hogy a terméket
az Európai Unióban a elkülöní-
tett hulladékgyűjtőbe kell eljut-
tatni. Ez a termékre és az összes
ezzel a szimbólummal megjelölt
tartozékrészre egyaránt vonat-
kozik. A megjelölt termékeket
nem szabad a normál háztartási
szemétbe dobni, hanem egy
elektromos és elektronikus ké-
szülékek újrahasznosítását szol-
gáló gyűjtőhelyen kell azokat
vezesse a csavarokat 9 a
tiplikbe 8 és csavarozza
szorosra a őket.
Helyezze a lámpát a bizto-
sított szerelővasakra 7.
Dugja a hálózati dugós
csatlakozó kábelt 5 a
kábel csatlakozó dugaljába
2.
Dugja a hálózati dugós
csatlakozó kábelt 5 a kon-
nektorba. A lámpája ekkor
üzemkész.
Bővítés (lásd az A- ábrát)
Tudnivaló: Ügyeljen arra,
hogy csak maximálisan
3 azonos típusú beépíthető
lámpát (csak a B- modellre
vonatkozik) szabad egy
csatlakozó dugaljzaton ke-
resztül összekapcsolni. Csak
azonos típusú lámpát csat-
lakoztasson. Ne csatlakoz-
tasson más típusú lámpát
ehhez a lámpához.
Távolítsa el a védőkupakot
4. Kösse össze a két be-
építhető lámpát az elosztó
segítségével 6 a konnek-
torral 2. Ebben az esetben
az áramellátó hálózathoz
történő csatlakoztatáshoz
csak egy csatlakozó ká-
belre 5 van szüksége.
VIGYÁZAT! Ügyeljen
arra, hogy először az ösz-
szes beépíthető lámpa ösz-
sze legyen kötve egymással
az elosztó 6 segítségével,
mielőtt a hálózati kábelt a
bedugja a konnektorba.
Üzembevétel
A lámpa be- vagy kikapcso-
lásához nyomja meg a BE- /
KI-kapcsolót 1.
Felszerelés és
üzembevétel
A lámpa szerelése
Használja a beépítéshez a
szerelővasakat 7 és a csa-
varokat 10 .
Jelőlje meg egymástól
200 mm –es távolságra a
két rögzítő lyuk helyét. Fúrja
ki a lyukakat, ø kb. 2 mm,
kb.15 mm mélyen.
Illessze a szerelővasakat
7 a furatokhoz és csava-
rozza szorosra a csavaro-
kat 10 .
Helyezze a lámpát a bizto-
sított szerelővasakra 7.
Dugja a hálózati dugós
csatlakozó kábelt 5 a
kábel csatlakozó dugaljába
2.
Dugja a hálózati dugós
csatlakozó kábelt 5 a kon-
nektorba. A lámpája ekkor
üzemkész.
Falra- szerelés
A falra- szereléshez hasz-
nálja a szerelővasakat 7,
csavarokat 9 és tipliket 8.
Mérje ki a furatok számára
a fali, ill. szerelési felületet.
A pontos beállításhoz hasz-
náljon egy vízmértéket.
Jelölje meg egymástól
200 mm–es távolságra a
két rögzítőlyuk helyét.
Most fúrja ki a rögzítőlyukakat
(ø kb. 6 mm, mélység kb.
30 mm).
VIGYÁZAT! Biztosítsa,
hogy ne sérthesse meg a
vezetéket.
Dugja a mellékelt tipliket 8
a furatokba.
Illessze a szerelővasakat
7 a furatokhoz; végül
PLPLPL
Unikać niebezpie-
czeństwa utraty
życia wskutek
porażenia prą-
dem elektrycznym
Nigdy nie należy używać
lampy w przypadku stwier-
dzenia jakichkolwiek uszko-
dzeń.
W przypadku, kiedy ze-
wnętrzne giętkie przewody
niniejszej lampy są uszko-
dzone, mogą one wymie-
nione być jedynie na
specjalne przewody, ktόre
osiągalne są wyłącznie za
pośrednictwem producenta
lub jego przedstawiciela
serwisowego.
W przypadku jakichkolwiek
wątpliwości dotyczących
instalacji należy zwrócić się
do wykwalifikowanego
elektryka.
Bezwzględnie unikać
kontaktu lampy z wodą lub
innymi cieczami.
Przed montażem należy
upewnić się, że istniejące
napięcie sieci (230 V∼ 50 Hz)
jest zgodne z wymaganym
napięciem roboczym
oprawy.
Unikać zagroże-
nia pożarowego
i obrażeń ciała
NIEBEZPIE-
CZEŃSTWO
POPARZENIA!
Aby uniknąć oparzenia, na-
leży upewnić się przed do-
tknięciem lampy, że jest ona
wyłączona i ochłodzona.
Źródła światła wytwarzają
Elementy świetlne: 60 Power-
-LED (diody
LED nie
podlegają
wymianie)
LED: 60 x 0,1 W
Moc znamionowa: maks. 7 W
Klasa ochrony:
Model B
Napięcie robocze: 230 V∼
50 Hz
Elementy świetlne: 40 Power-
-LED (diody
LED nie
podlegają
wymianie)
LED: 40 x 0,1 W
Moc znamionowa: maks. 5 W
Klasa ochrony:
Bezpieczeństwo
Wskazówki
bezpiec-
zeństwa
PRZECHOWUJ WSZYSTKIE
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA I IN-
STRUKCJE NA PRZYSZŁOŚĆ!
Niedozwolone jest używa-
nie urządzenia przez osoby
nieposiadające odpowied-
niej wiedzy i doświadczenia,
przez dzieci i osoby o
ogra-
niczonej sprawności fizycznej
,
sensorycznej bądź umysło-
wej, chyba że odbywać się
to będzie pod nadzorem
osoby odpowiedzialnej za
ich bezpieczeństwo. Należy
dopilnować, by dzieci nie
bawiły się urządzeniem.
Listwy nie należy mocow
na wilgotnym lub przewo-
dzącym prąd podłożu.
Ledowa lampka
podszafkowa
Zastosowanie
zgodne z
przeznaczeniem
Listwy oświetleniowe służą do
oświetlania i przeznaczone są
do montażu na meblach. Można
je montować także na ścianach.
Produkt może być używany wy-
łącznie w suchych pomieszcze-
niach wewnętrznych. Wymiana
diod LED jest niemożliwa. Lampy
można mocować na wszystkich
powierzchniach o normalnym
stopniu palności. To urządzenie
przewidziano do użytku tylko
wewnątrz w prywatnym gospo-
darstwie domowym.
Opis części
1 Przełącznik WŁĄCZ/
WYŁĄCZ
2 Gniazdko do podłączenia
kabla zasilającego
3 LED
4 Osłona (tylko dla modelu B)
5 Kabel zasilający z wtyczką
sieciową
6 Kabel przedłużający (tylko
dla modelu B)
7 Uchwyt montażowy
8 Kołek ø 6 x 30 mm
9 Wkręt do montażu ściennego
10 Wkręt do montażu podszaf-
kowego
Dane techniczne
Model A
Napięcie robocze: 230 V∼
50 Hz
HUHUHU
GB PLGBGB
HUHUHUHUPLPLPL
GBGBGB
J If the external flexible cable
or cord of this luminary is
damaged, it shall be replaced
by a special cord or cord
exclusively available from
the manufacturer or his
service agent.
J For installation, please con-
tact qualified electrician if
you have any doubt.
J Never let the lamp come
into contact with water or
other liquids.
J Before assembly, ensure that
the mains voltage (230 V~
50 Hz) available corresponds
to the operating voltage
necessary of the light.
To avoid danger
of fire and injury
J RISK OF IN-
JURY FROM
BURNS! Ensure
the lamp has been switched
off and allowed to cool before
you touch it. In this way you
will avoid the danger of burns.
Bulbs give off a lot of heat
around the top of the lamp.
J Do not use this light for dim-
mers or electronic switches.
It is not suitable for these
purposes.
Working safely
J Install the lamp so that it is
protected from moisture and
dirt.
Montaż na ścianie
Do montażu na ścianie użyj
uchwytu montażowego 7,
wkrętów 9 i kołków 8.
Wymierzyć miejsca na ścia-
nie względnie powierzchni
montażowej pod otwory
montażowe. Aby zapewnić
dokładne dopasowanie,
należy użyć poziomicę.
W odległości 200 mm za-
znaczyć miejsca obydwu
otworów mocujących.
Nawiercić otwory mocujące
(ø ok. 6 mm, głębokość ok.
30 mm).
OSTROŻNIE! Należy się
upewnić, że nie zostaną
uszkodzone inne przewody
doprowadzające.
Należy włożyć kołki 8 do
odwiertów.
Przyłożyć uchwyt monta-
żowy 7 odpowiednio do
kołków; następnie wprowa-
dzić dołączone wkręty 9
do kołków 8 i przykręcić.
Nałożyć lampę na zabez-
pieczony uchwyt montażowy
7.
Włożyć kabel zasilający z
wtyczką sieciową 5 do
gniazdka na listwie 2.
Włożyć wtyczkę sieciową
kabla zasilającego 5 do
gniazdka sieciowego. Lampa
jest gotowa do użytku.
Przedłużenie (patrz rys. A)
Wskazówka: Należy
przy tym uważać, aby pod-
łączyć jedynie maksymalnie
3 lampy tego samego typu
(tylko dla modelu B) do
jednego gniazdka. Podłą-
czać należy lampę tylko
tego samego typu. Nie
Q
Maintenance and
Cleaning
Allow the lamp to cool down
completely.
DANGER
TO LIFE FROM
ELECTRIC
SHOCK! Before carrying out
any tasks on the lamp, switch off
the lamp and disconnect the
plug from the mains socket.
DANGER
TO LIFE FROM
ELECTRIC
SHOCK! For reasons of electrical
safety, the light must never be
cleaned with water or other
fluids or be immersed in water.
When cleaning, only use a dry,
lint-free cloth.
Q Disposal
The packaging and
ancillary packing
consist entirely of en-
vironmentally-friendly materials.
They can be disposed of at your
local recycling facility.
The symbol of the
wheelie bin with the
line through it means
that, in the European Union, the
product has to be disposed of in
a separate refuse collection. This
applies to the product and to all
components bearing this symbol.
Products marked in this way may
not be disposed of along with
normal domestic waste but have
to be handed in at a recycling
collection point for electrical and
electronic appliances. Recycling
helps to reduce the consumption
of raw materials and to ease the
burden on the environment.
EMC
j Position the mounting bracket
7 according to the dowel
8, then insert the supplied
screws 9 into the dowels
8 and tighten them.
j Attach the light to the secured
mounting brackets 7.
j Plug the connection cable
with mains plug 5 into the
socket for the connection
cable 2.
j Plug the connection cable
with mains plug 5 into the
mains socket. Your light is
now ready for operation.
Extensions (See Fig. A)
j Note: Ensure that no more
than 3 under-unit lights of
the same type (for model B
only) are connected together
in series.
Connect only same type of
lamp only. Don’t connect
other type of lamp with this
lamp.
j Remove the protective cap
4. Connect the two under-
unit lights to the socket 2
using the extension connec-
tor 6. Then you only need
one connection lead 5 for
the power supply.
j CAUTION! First ensure
that all the under-unit lights
are connected by an exten-
sion connector 6 before
you insert the mains lead
into the mains socket.
Q Operation
j Press the ON / OFF switch
1 to turn the light on / off.
NOTE: Model B has a
rotatable shade (approx.
140°) for direct or indirect
lighting.
Q
Installation and
operation
Q
Installing light
j Use the mounting brackets
7 and the screws 10 for
under cabinet installation.
j Mark the distance of
200mm for the two fixing
holes. Drill the holes: ø ap-
prox. 2mm, approx. 15mm
deep.
j Position the mounting brack-
ets 7
according to the
drilled holes and tighten the
screws 10 .
j Attach the light to the secured
mounting brackets 7.
j Plug the connection cable
with mains plug 5 into the
socket for the connection
cable 2.
j Plug the connection cable
with mains plug 5 into the
mains socket. Your light is
now ready for operation.
Q
Mounting
on a wall
j Use the mounting brackets
7, screws 9 and dowels
8 for wall mounting instal-
lation.
j Measure up the wall or
mounting surface for drilling
the holes. Use a spirit level
to improve accuracy.
j Mark the two mounting
holes a distance of approx.
200 mm apart.
j Now drill the mounting
holes (ø approx. 6 mm,
depth approx. 30 mm).
CAUTION! Make sure that
you do not damage any
electrical cables during this
operation.
j Insert the supplied dowels 8
into the drilled holes.
Model B
Operating voltage:
230 V~
50 Hz
Lamps: 40
power
LED (LED
cannot be
replaced)
LED: 40 x 0.1 W
Nominal power: max. 5 W
Protection
category:
Q
Safety
Safety advice
YOU SHOULD STORE ALL
SAFETY INFORMATION AND
INSTRUCTIONS IN A SAFE
PLACE IN CASE YOU NEED
TO REFER TO THEM AGAIN
IN THE FUTURE!
J Children or other individuals
who do not know or have
no experience of handling
this device, or whose physical,
sensory or mental abilities
are restricted, must not use
the device without supervi-
sion or instruction by an in-
dividual responsible for their
safety. Children must be
supervised in order to en-
sure that they do not play
with the device.
J Do not attach the light to
damp or conductive sub-
strates.
To avoid danger
to life from
electric shock
J Never use your lamp if you
discover that it is damaged
in any way.
LED under-cabinet light
Q
Proper use
The under-unit lights are intended
for providing illumination and
for mounting on furniture. The
under-unit lights can also be
mounted on walls. The product
may only be used indoors in dry
rooms. The lamps cannot be
re-
placed. The lights can be mounted
on all normally flammable sur-
faces. This device is intended for
indoor use only in a domestic,
private household environment.
Q
Description of
parts and features
1 ON/OFF switch
2 Socket for connecting lead
3 LED
4 Protective cap (for Model B
only)
5 Connecting lead with mains
plug
6 Extension connector (for
Model B only)
7 Mounting bracket
8 Dowel ø 6 x 30 mm
9 Screw for wall mounting
10 Screw for under cabinet
installation
Q
Technical data
Model A
Operating voltage:
230 V~
50 Hz
Lamps: 60
power
LED (LED
cannot be
replaced)
LED: 60 x 0.1 W
Nominal power: max. 7 W
Protection
category:
Z31410A/
Z31410B
LED lámpa
Rendeltetésszerű
használat
A beépíthető lámpák bútorokhoz
készültek, megvilágítás és be-
szerelés céljából. Falra is szerel-
hetők. A terméket csak száraz
beltéri helyiségekben szabad
használni. Az izzókat nem lehet
cserélni. A lámpát normál gyúlé-
kony felületre is fel szabad
erősíteni. Ez a készülék csak
magánháztartásokban való,
beltéri alkalmazásra való.
Alkatrészleírás
1 BE- / KI kapcsoló
2 A csatlakozókábel dugalja
3 LED
4 Védősapka (csak a B-
modellhez)
5 Csatlakozókábel hálózati
dugóval
6 Elosztó-csatlakozó (csak a
B- modellhez)
7 Szerelő-kengyel
8 Tipli ø 6 x 30 mm
9 Csavar a falra szereléshez
10 Csavar a beépítéshez
Műszaki adatok
A- modell
Üzemi feszültség: 230 V∼
50 Hz
Izzó: 60 erős LED
(a LED-ket
nem lehet
cserélni)
LED: 60 x 0,1 W
Névleges
teljesítmény: max. 7 W
Védelmi osztály:
speciális vezetékre, vagy
olyan vezetékre szabad
kicserélni, amely kizárólag
a gyártón vagy annak a
szervizén keresztül szerez-
hető be.
Forduljon képzett villanysze-
relőhöz, ha a beüzemelés
során bármilyen kételye
támad.
Feltétlenül kerülje el a lám-
pának vízzel, vagy más fo-
lyadékkal való érintkezését.
Szerelés előtt bizonyosodjon
meg arról, hogy a rendelke-
zésre álló feszültség meg-
egyezik-e a lámpa
üzemeléséhez szükséges
feszültséggel (230 V∼ 50 Hz).
Kerülje a tűz és
sérülésveszélyt
ÉGÉSI SÉRÜ-
LÉS VESZÉLYE!
Égési sérülések
elkerüléséhez bizonyosod-
jon meg róla, hogy mielőtt a
lámpát megérinti az ki legyen
kapcsolva és le legyen hűlve.
A fényforrás a lámpafej kör-
nyékén erős hőt fejleszt.
Ne használja ezt a lámpát
érintő- és elektronikus kap-
csolóval. Ezekhez nem
alkalmas.
Így jár el
helyesen
Szerelje fel a lámpát úgy,
hogy az nedvességtől, szél-
től és szennyeződésektől
védve legyen.
izključno preko proizvajalca
ali servisnega zastopnika.
Če se vam ob namestitvi
porajajo kakšni dvomi, se
obrnite na kvalificiranega
električarja.
Obvezno preprečite, da bi
svetilka prišla v stik z vodo
ali drugimi tekočinami.
Pred montažo se prepričajte,
da je omrežna napetost
enaka potrebni obratovalni
napetosti svetilke (230 V∼
50 Hz).
Preprečite
nevarnost požara
in poškodb
NEVARNOST
OPEKLIN! Pre-
prečite nastanek
opeklin tako, da se vedno
prepričate, da je svetilka iz-
klopljena in ohlajena, preden
se je dotaknete. Svetila se
na zgornjem delu močno
segrejejo.
Te svetilke ne uporabljajte
za stikala za zatemnjevanje
in za elektronska stikala.
Svetilka za to ni primerna.
Tako ravnate
pravilno
Svetilko montirajte tako,
da je zaščitena pred vlago,
vetrom in umazanijo.
Montaža in prva
uporaba
Montaža svetilke
Za montažo svetila upora-
bite montažno konzolo 7
in vijake 10 .
4
approx./ca.140°
approx./ca.140°
A
3
1
8
2 x
9
2 x
5
7
2 x
10
2 x
2
38
2 x
9
2 x
10
2 x 7
2 x 5
61 4
64
2
Z31410A
Z31410B
Z31410B
LED UNDER-CABINET
LIGHT
Assembly, operating and
safety instructions
LEDOWA LAMPKA
PODSZAFKOWA
Wskazówki montażu, obsługi
i bezpieczeństwa
LED LÁMPA
Szerelési, használati és
biztonsági tudnivalók
LED-SVETILKA ZA
PODVGRADNJOL
Navodila za montažo, uporabo
in varnostna navodila
LED SVÍTIDLO POD
SKŘÍŇKU
Pokyny k montáži, obsluze
a bezpečnostní pokyny.
LED SVIETIDLO POD
SKRINKU
Pokyny pre montáž, obsluhu
a bezpečnostné pokyny
LED-UNTERBAULEUCHTE
Montage-, Bedienungs- und
Sicherheitshinweise
85873_livx_Unterbauleuchte_LB4.indd 1 10.12.12 09:47
Takto postupu-
jete správne
Svietidlo montujte tak, aby
bolo chránené pred vlhkom
a znečistením.
Montáž a uvedenie
do prevádzky
Montáž svietidla
Pri podhľadovej montáži
použite upevňovací záves
7 a skrutky 10 .
Označte vzdialenosť 200 mm
pre oba upevňovacie otvory.
Vyvŕtajte otvory, ø cca. 2 mm,
hĺbka cca. 15 mm.
Upevnite montážny záves
7
v súlade s otvormi a pevne
priskrutkujte skrutky 10 .
Umiestnite svietidlo na zais-
tený montážny záves 7.
Zasuňte pripojovací kábel
so sieťovou zástrčkou 5
do zásuvky pre pripojovací
kábel 2.
Zasuňte pripojovací kábel
so sieťovou zástrčkou 5
do elektrickej zásuvky. Vaše
svietidlo je teraz pripravené
na prevádzku.
Montáž na stenu
Pre montáž na stenu použite
montážne závesy 7, skrutky
9 a hmoždinky 8.
Zmerajte stenu resp. mon-
tážnu plochu pre otvory. Na
presné vyrovnanie použite
vodováhu.
Označte vzdialenosť cca.
200 mm pre oba upevňova-
cie otvory.
Teraz vyvŕtajte upevňovacie
otvory (ø cca. 6 mm, hĺbka
cca. 30 mm).
Zabráňte
ohrozeniu života
zásahom elek-
trickým prúdom
Svietidlo nikdy nepoužívajte
v prípade, ak zistíte akékoľ-
vek poškodenia.
Ak je vonkajšie ohybné
vedenie tohto svietidla po-
škodené, možno ho nahradiť
iba špeciálnym vedením, ktoré
je dostupné len u výrobcu
alebo jeho servisného zá-
stupcu.
V prípade pochybností ohľa-
dom montáže sa obráťte na
kvalifikovaného elektrikára.
Bezpodmienečne zabráňte
kontaktu svietidla s vodou
alebo inými kvapalinami.
Pred montážou sa uistite, že
sa sieťové napätie zhoduje
s prevádzkovým napätím
lampy (230 V∼ 50 Hz).
Zabráňte
nebez-
pečenstvu požiaru
a poranení
NEBEZPEČEN-
STVO POPÁLE-
NIA! Zabezpečte,
aby bola lampa vypnutá a
vychladnutá predtým, ako
sa jej dotknete, aby ste pre-
dišli popáleninám. Osvetľo-
vacie prostriedky vytvárajú
v oblasti hlavy lampy silné
teplo.
Toto svietidlo nepoužívajte
pre tlmiče svetla a elektro-
nické spínače. Nie je na to
vhodné.
Údržba a čištění
Nechte světlo úplně vychladnout.
NEBEZPEČÍ
ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM! Před každou
prácí na světle ho nejdříve vy-
pněte a vytáhněte zástrčku ze
zásuvky.
NEBEZPEČÍ
OHROŽENÍ ŽIVOTA ZÁSA-
HEM ELEKTRICKÉHO
PROUDU! Z důvodu elektrické
bezpečnosti se svítidlo nikdy
nesmí čistit vodou nebo jinými
kapalinami či dokonce do vody
ponořovat. Kčištění používejte
pouze suchý hadr nepouštějící
vlákna.
Odstranění
do odpadu
Obal a obalový
materiál se skládají
výhradně zekologic-
kých materiálů. Lze je zlikvidovat
vmístních kontejnerech na tří-
děný odpad.
Symbol přeškrtnuté
nádoby na odpad na
kolečkách znamená,
že výrobek musí být v Evropské
unii předán do sběrny tříděného
odpadu. Toto platí pro výrobek
a pro veškeré příslušenství ozna-
čené tímto symbolem. Označené
výrobky se nesmí likvidovat
vběžném domovním odpadu,
nýbrž se musí odevzdat ve sběrně
pro recyklaci elektrických a elek-
tronických zařízení. Recyklace
pomůže zredukovat spotřebu su-
rovin a odlehčit životní prostředí.
EMC
šrouby 9 do hmoždinek
8 a pevně je přišroubujte.
Připevněte světlo na držák
7.
Zapojte připojovací kabel
se zástrčkou 5 do zásuvky
pro připojovací kabel 2.
Připojte připojovací kabel
se zástrčkou 5 do zásuvky
elektrického proudu. Vaše
svítidlo je nyní připraveno k
provozu.
Rozšíření (viz obr. A)
Upozornění: Dbejte na
to, aby jste zapojili do jedné
zásuvky maximálně jen
3 světla stejného typu (jen
pro model B). Zapojte jen
jedno světlo stejného typu.
Nepřipojujte na toto světlo
žádný jiný typ světla.
Odstraňte krytku 4. Spojte
obě světla pomocí rozšiřovací
přípojky 6 se zásuvkou 2.
Pak potřebujete pro napájení
proudem jen jeden připojo-
vací kabel 5.
POZOR! Dbejte na to, aby
jste nejdříve spojili všechna
světla rozšiřovací přípojkou
6 než zastrčíte síťový kabel
do zástrčky.
Uvedení do
provozu
Pro zapnutí nebo vypnutí
světla stiskněte vypínač 1.
POZNÁMKA: Model B
má otočné stínidlo (cca
140 °) pro nastavení přímého
nebo nepřímého osvětlení.
Montáž a uvedení
do provozu
Montáž světelné
lišty
Pro montáž ze spodní na
spodní stranu nábytku pou-
žijte držák 7 a šrouby 10 .
Označte vzdálenost 200 mm
pro obě upevňovací díry.
Vyvrtejte díry, ø cca 2 mm,
hloubka cca 15 mm.
Umístěte držák 7 do
polohy podle navrtaných
otvorů a šrouby 10 pevně
utáhněte.
Připevněte světlo na držák
7.
Zapojte připojovací kabel
se zástrčkou 5 do zásuvky
pro připojovací kabel 2.
Připojte připojovací kabel
se zástrčkou 5 do zásuvky
elektrického proudu. Vaše
svítidlo je nyní připraveno k
provozu.
Montáž na stěnu
Pro montáž na stěnu pou-
žijte držák 7, šrouby 9 a
hmoždinku 8.
Změřte stěnu, popř. mon-
tážní plochu pro vývrty. K
přesnému seřízení použijte
vodováhu.
Označte vzdálenost cca
200 mm pro obě upevňo-
vací díry.
Nyní vyvrtejte upevňovací
díry (ø cca 6 mm, hloubka
cca 30 mm).
POZOR! Zajistěte, aby se
žádný přívodní vodič nepo-
škodil.
Nastrčte přiložené hmoždinky
8 do vyvrtaných otvorů.
Umístěte držák 7 podle
hmoždinek; nasaďte přiložené
se nahradit speciálním vodi-
čem, který lze obdržet u vý-
robce nebo jeho servisního
zástupce.
Jestliže máte při montáži
pochybnosti, obraťte se na
kvalifikovaného elektrikáře.
Bezpodmínečně zabraňte
kontaktu výrobku svodou
nebo jinými kapalinami.
Přesvědčte se před montáží,
jestli máte k dispozici proud
se stejným napětím jako je
předepsané provozní napětí
světelné lišty (230 V∼ 50 Hz).
Vyvarujte se
nebezpečí požáru
a poranění
NEBEZPEČÍ
POLENÍ!
Před dotykem se
svítidlem zajistěte, aby bylo
vypnuté a ochladlé, aby se
zabránilo popáleninám.
Svíticí prostředky vyvinou v
oblasti hlavy lampy silné
horko.
Nepoužívejte toto svítidlo
pro tlumená světla a elektro-
nické spínače. Ktomu se
nehodí.
Tak se chováte
správně
Svítidlo namontujte tak, aby
bylo chráněné před vlhkostí,
větrem a znečištěním.
Model B
Provozní napětí: 230 V∼
50 Hz
Osvětlovací
postředek: 40 Power
LED (LED
nelze
vyměnit)
LED: 40 x 0,1 W
Jmenovitý příkon: max. 5 W
Ochranná třída:
Bezpečnost
Bezpečnostní
pokyny
USCHOVEJTE SI VŠECHNY
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A
INSTRUKCE PRO BUDOUC-
NOST!
Děti nebo osoby, které ne-
mají dostatečné znalosti a
zkušenosti se zacházením s
artiklem nebo trpí omezenými
tělesnými, senzorickými nebo
duševními schopnostmi,
nesmí používat artikl bez
dohledu nebo návodu osoby
zodpovědné za jejich bez-
pečnost. Děti musí zůstat pod
dohledem, aby si nehrály s
artiklem.
Svítidlo neupevňujte na
vlhkých nebo vodivých
podkladech.
Zabraňte ohro-
žení života v
důsledku zásahu
elektrickým
proudem
Nepoužívejte svítidlo, pokud
jste zjistili, že je poškozené.
Je-li vnější pružný vodič to-
hoto svítidla poškozen, smí
lastnosti stvari same, in ne
vzroki, ki so zunaj proizva-
jalčeve oz. prodajalčeve
sfere. Kupec ne more uvelja-
vljati zahtevkov iz te garancije,
če se ni držal priloženih na-
vodil za sestavo in uporabo
izdelka ali, če je izdelek
kakorkoli spremenjen ali
nepravilno vzdrževan.
8. Jamčimo servisiranje in
rezervne dele za minimalno
dobo, ki je zahtevana s
strani zakonodaje.
9. Obrabni deli oz. potrošni
material so izvzeti iz garancije.
10. Vsi potrebni podatki za
uveljavljanje garancije se
nahajajo na dveh ločenih
dokumentih (garancijski list,
račun).
11. Ta garancija proizvajalca
ne izključuje pravic potro-
šnika, ki izhajajo iz odgo-
vornosti prodajalca za
napake na blagu.
Prodajalec:
Lidl d.o.o.k.d., Pod lipami 1,
SI-1218 Komenda
OWIM GmbH & Co. KG
Stiftsbergstraβe 1
74167 Neckarsulm
Deutschland
Servisna telefonska številka:
00386 (0) 80 28 60
Garancijski list
1. S tem garancijskim listom
jamčimo Owim GmbH & Co.
KG, da bo izdelek v garan-
cijskem roku ob normalni in
pravilni uporabi brezhibno
deloval in se zavezujemo,
da bomo ob izpolnjenih
spodaj navedenih pogojih
odpravili morebitne pomanj-
kljivosti in okvare zaradi na-
pak v materialu ali izdelavi
oz. po svoji presoji izdelek
zamenjali ali vrnili kupnino.
2. Garancija je veljavna na
ozemlju Republike Slovenije.
3. Garancijski rok za proizvod
je 3 leta od dneva nabave.
4. Kupec je dolžan okvaro ja-
viti pooblaščenemu servisu
oz. se informirati o nadaljnjih
postopkih na zgoraj navedeni
telefonski številki. Svetujemo
vam, da pred tem natančno
preberete navodila o sestavi
in uporabi izdelka.
5. Kupec je dolžan poobla-
ščenemu servisu predložiti
garancijski list in račun, kot
potrdilo in dokazilo o nakupu.
6.
V primeru, da proizvod po-
pravlja nepooblaščen
i
servis
ali oseba, kupec ne more
uveljavljati zah
tevkov iz te
garancije.
7. Vzroki za okvaro oz. nede-
lovanje izdelka morajo biti
UDARA ELEKTRIČNEGA
TOKA! Pred vsemi deli na
svetilki morate svetilko izklopiti
in izvleči omrežni vtič iz vtičnice.
SMRTNA
NEVARNOST ZARADI
UDARA ELEKTRIČNEGA
TOKA! Iz električno-varnostnih
razlogov se svetilke nikoli ne sme
čistiti z vodo ali drugimi tekoči-
nami ali je celo potapljati v vodo.
Za čiščenje uporabite suho krpo,
ki ne pušča dlačic.
Odstranitev
Embalaža in embala-
žni material sta izde-
lana izključno iz okolju
prijaznih materialov. Lahko jih
odvržete v krajevne zbiralnike
za recikliranje.
Simbol prečrtanega
smetnjaka na kolesih
pomeni, da je treba
izdelek v Evropski uniji oddati
na ločenem zbirališču odpadkov.
To velja tako za izdelek kot tudi
vse dele opreme, označene s
tem znakom. Označenih izdelkov
ni dovoljeno odstraniti z običaj-
nimi gospodinjskimi odpadki,
ampak jih je treba oddati v pre-
vzemnem mestu za recikliranje
električnih in elektronskih naprav.
Recikliranje pomaga zmanjšati
porabo surovin in razbremenjuje
okolje.
EMC
Vtaknite priključni kabel z
omrežnim vtičem 5 v vtič-
nico za priključni kabel 2.
Vtaknite priključni kabel z
omrežnim vtičem 5 v omre-
žno vtičnico. Vaša svetilka je
zdaj pripravljena za uporabo.
Razširitev (glejte sl. A)
Opozorilo: Pazite na to,
da prek ene vtičnice skupaj
priključite samo največ
3 podgradne svetilke istega
tipa (samo za model B).
Priključite samo eno svetilko
istega tipa. Na to svetilko
ne priključite nobene druge
vrste svetilke.
Odstranite zaščitno kapo 4.
Priključite obe podgradni
svetilki s pomočjo priključka
za razširitev 6 v vtičnico 2.
Tako boste za napajanje
potrebovali samo en priključni
kabel 5.
POZOR! Upoštevajte, da
morajo biti najprej vsa vgra-
dna svetila povezana s
priključkom za razširitev 6,
preden omrežni kabel vta-
knete v vtičnico.
Začetek uporabe
Za vklop ali izklop svetilke
pritisnite stikalo za VKLOP /
IZKLOP 1.
NAPOTEK: Model B ima
vrtljivo pokrivalo (pribl.
140 °) za neposredno in
posredno osvetljavo.
Vzdrževanje
in čiščenje
Svetilka naj se popolnoma ohladi.
SMRTNA
NEVARNOST ZARADI
DE/AT/CH SK SK SK
SK SK SK SK CZ CZ CZ CZ CZ CZ SISI SI SI
DE/AT/CH DE/AT/CH DE/AT/CH DE/AT/CH DE/AT/CH DE/AT/CH
IAN 85873
OWIM GmbH & Co. KG
Stiftsbergstraße 1
D-74167 Neckarsulm
Model-No.: Z31410A/
Z31410B
Version: 12 / 2012
© by ORFGEN Marketing
Last information update · Stan
informacji · Információk állása
Stanje informacij · Stav informací
Stav informácií · Stand der
Informationen:
12 / 2012
Ident no.: Z31410A/B122012-4
Q
Entsorgung
Die Verpackung und
das Verpackungsma-
terial bestehen aus-
schließlich aus umweltfreundlichen
Materialien. Sie können in den
örtlichen Recyclingbehältern ent-
sorgt werden.
Das Symbol der
durchgestrichenen
Abfalltonne auf
Rädern bedeutet, dass das
Produkt in der Europäischen
Union einer getrennten Müll-
sammlung zugeführt werden
muss. Dies gilt für das Produkt
und alle mit diesem Symbol
gekennzeichneten Zubehörteile.
Gekennzeichnete Produkte
dürfen nicht über den normalen
Hausmüll entsorgt werden, son-
dern müssen an einer Annahme-
stelle für das Recycling von
elektrischen und elektronischen
Geräten abgegeben werden.
Recycling hilft, den Verbrauch
von Rohstoffen zu reduzieren
und die Umwelt zu entlasten.
EMC
Stromversorgung nur ein
Anschlusskabel 5.
j VORSICHT! Achten Sie
darauf, das erst alle
Unterbauleuchten mittels
Erweiterungsanschluss 6
verbunden sein müssen, be-
vor Sie das Netzkabel in
die Steckdose stecken.
Q Inbetriebnahme
j Drücken Sie den EIN / AUS-
Schalter 1, um die Leuchte
ein- bzw. auszuschalten.
HINWEIS: Modell B hat
einen drehbaren Schirm
(ca. 140 °) für direkte und
indirekte Beleuchtung.
Q
Wartung und
Reinigung
Lassen Sie die Leuchte vollständig
ab kühlen.
LEBENS-
GEFAHR DURCH STROM-
SCHLAG! Schalten Sie vor allen
Arbeiten an der Leuchte diese
aus und ziehen Sie den Netzste-
cker aus der Steckdose.
LEBENS-
GEFAHR DURCH STROM-
SCHLAG! Aus Gründen der
elektrischen Sicherheit darf die
Leuchte niemals mit Wasser oder
anderen Flüssigkeiten gereinigt
oder gar in Wasser getaucht
werden. Verwenden Sie zur Rei-
nigung nur ein trockenes fussel-
freies Tuch.
j Markieren Sie den Abstand
von ca. 200 mm für die bei-
den Befestigungslöcher.
j Bohren Sie nun die Befesti-
gungslöcher (ø ca. 6 mm,
Tiefe ca. 30 mm).
VORSICHT! Stellen Sie
sicher, dass Sie keine Zulei-
tung beschädigen.
j Führen Sie die beigefügten
Dübel 8 in die Bohrlöcher
ein.
j Platzieren Sie die Montage-
bügel 7 den Dübeln ent-
sprechend; führen Sie
anschließend die beigefügten
Schrauben 9 in die Dübel
8 ein und schrauben Sie
sie fest.
j Bringen Sie die Leute an den
gesicherten Montagebügel
7 an.
j Stecken Sie das Anschluss-
kabel mit Netzstecker 5 in
die Steckdose für Anschluss-
kabel 2.
j Stecken Sie das Anschluss-
kabel mit Netzstecker 5 in
die Netzsteckdose. Ihre
Leuchte ist nun betriebsbereit.
Erweiterung (siehe Abb. A)
j Hinweis: Achten Sie
darauf, dass Sie nur maximal
3 Unterbauleuchten des
gleichen Typs (nur für
Model B) über eine Steck-
dose zusammenschalten.
Schließen Sie nur eine Lampe
gleichen Typs an. Schließen
Sie keine andere Art von
Lampe an diese Lampe an.
j Entfernen Sie die Schutz-
kappe 4. Verbinden Sie
die beiden Unterbauleuchten
mittels Erweiterungsanschluss
6 mit der Steckdose 2.
Sie benötigen dann für die
So verhalten
Sie sich richtig
J Montieren Sie die Leuchte so,
dass sie vor Feuchtigkeit und
Verschmutzung geschützt ist.
Q
Montage und
Inbetriebnahme
Q
Leuchte
montieren
j Verwenden Sie für die
Unterbaumontage die
Montagebügel 7 und
die Schrauben 10 .
j Markieren Sie den Abstand
von 200 mm für die beiden
Befestigungslöcher. Bohren
Sie die Löcher, ø ca. 2 mm,
ca. 15 mm tief.
j Platzieren Sie die Montage-
bügel 7 entsprechend der
Bohrlöcher und schrauben
Sie die Schrauben 10 fest.
j Bringen Sie die Leute an den
gesicherten Montagebügeln
7 an.
j Stecken Sie das Anschluss-
kabel mit Netzstecker 5 in
die Steckdose für Anschluss-
kabel 2.
j Stecken Sie das Anschluss-
kabel mit Netzstecker 5 in
die Netzsteckdose. Ihre
Leuchte ist nun betriebsbereit.
Q
Wandmontage
j Benutzen Sie zur Wand-
montage die Montagebügel
7, Schrauben 9 und
Dübel 8.
j Vermessen Sie die Wand
bzw. Montagefläche für die
Bohrungen. Verwenden Sie
zur genauen Ausrichtung
eine Wasserwaage.
J Wenn die äußere flexible
Leitung dieser Leuchte
beschädigt ist, darf sie nur
durch eine spezielle Leitung
ersetzt werden, die aus-
schließlich über den Hersteller
oder seinen Servicevertreter
erhältlich ist.
J Wenden Sie sich an einen
qualifizierten Elektriker, wenn
Sie bei der Installation
irgendwelche Zweifel haben.
J Vermeiden Sie unbedingt
die Berührung der Leuchte
mit Wasser oder anderen
Flüssigkeiten.
J Vergewissern Sie sich vor
der Montage, dass die vor-
handene Netzspannung
(230 V~ 50 Hz) mit der be-
nötigten Betriebsspannung
der Leuchte übereinstimmt.
Vermeiden Sie
Brand- und Ver-
letzungsgefahr
J VERBRENN-
UNGSGEFAHR!
Stellen Sie sicher,
dass die Leuchte ausge-
schaltet und abgekühlt ist,
bevor Sie diese berühren, um
Verbrennungen zu vermeiden.
Leuchtmittel entwickeln im
Bereich des Lampenkopfes
eine starke Hitze.
J Verwenden Sie diese Leuchte
nicht für Dimmer und elektro-
nische Schalter. Sie ist dafür
nicht geeignet.
Model B
Betriebsspannung: 230 V~
50 Hz
Leuchtmittel: 40 Power-LED
(LED kann nicht
ausgetauscht
werden)
LED: 40 x 0,1W
Nennleistung: max. 5 W
Schutzklasse:
Q
Sicherheit
Sicherheits-
hinweise
BEWAHREN SIE ALLE
SICHERHEITS HINWEISE UND
ANWEISUNGEN FÜR DIE
ZUKUNFT AUF!
J Kinder oder Personen, denen
es an Wissen oder
Erfahrung
im Umgang mit dem Gerät
mangelt, oder die in ihren
körperlichen, sensorischen
oder geistigen Fähigkeiten
eingeschränkt sind, dürfen
das Gerät nicht ohne Aufsicht
oder Anleitung durch eine
für ihre Sicherheit verant-
wortliche Person benutzen.
Kinder müssen beaufsichtigt
werden, damit sie nicht mit
dem Gerät spielen.
J Befestigen Sie die Leuchte
nicht auf feuchtem oder
leitendem Untergrund.
Vermeiden Sie
Lebensgefahr
durch elektrischen
Schlag
J Benutzen Sie Ihre Leuchte
niemals, wenn Sie irgend-
welche Beschädigungen
feststellen.
LED-Unterbauleuchte
Q
Bestimmungsge-
mäße Verwendung
Die Unterbauleuchten sind für
Beleuchtungszwecke und zur
Montage an Möbeln vorgesehen.
Sie können
ebenso
an Wänden
montiert werden. Das
Produkt darf
nur in trockenen Innenräumen
verwendet werden. Leucht
mittel
können nicht ausgetauscht werden.
Die Leuchten können auf allen
normal entflammbaren Oberflä-
chen befestigt werden. Dieses
Gerät ist nur für den Einsatz im
Innenraum in privaten Haushalten
vorgesehen.
Q
Teilebeschreibung
1 EIN- / AUS-Schalter
2 Steckdose für Anschlusskabel
3 LED
4
Schutzkappe (nur für Model B)
5 Anschlusskabel mit
Netzstecker
6 Erweiterungsanschluss (
nur
für
Model B)
7 Montagebügel
8 Dübel ø 6 x 30 mm
9 Schraube für Wandmontage
10 Schraube für Unterbau-
montage
Q
Technische Daten
Model A
Betriebsspannung: 230 V~
50 Hz
Leuchtmittel: 60 Power-LED
(LED kann nicht
ausgetauscht
werden)
LED: 60 x 0,1 W
Nennleistung: max. 7 W
Schutzklasse:
pre všetky súčasti príslušenstva
označené týmto symbolom.
Označené výrobky sa nesmú
likvidovať spoločne s domovým
odpadom, ale musia byť odo-
vzdané na miestach, kde sa re-
cyklujú elektrické a elektronické
prístroje. Recyklácia pomáha
znížiť spotrebu surovín a tým
chrániť životné prostredie.
EMC
Uvedenie do
prevádzky
Pre zapnutie príp. vypnutie
svietidla stlačte ZA- / VYPÍ-
NAČ 1.
POZNÁMKA: Model B
má otáčateľnú clonu (cca.
140 °) pre priame a ne-
priame osvetlenie.
Údržba a čistenie
Svietidlo nechajte úplne
vychladnúť.
NEBEZ-
PEČENSTVO OHROZENIA
ŽIVOTA ZÁSAHOM ELEK-
TRICKÝM PRÚDOM! Pred
všetkými prácami na zariadení
vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
NEBEZ-
PEČENSTVO OHROZENIA
ŽIVOTA ZÁSAHOM ELEK-
TRICKÝM PRÚDOM! Z dô-
vodov elektrickej bezpečnosti sa
lampa nesmie nikdy čistiť vodou
alebo inými kvapalinami a v
žiadnom prípade sa nesmie
ponárať do vody. Na čistenie
používajte iba suchú handričku,
ktorá nepúšťa vlákna.
Likvidácia
Obal a obalový ma-
teriál pozostávajú vý-
lučne z ekologických
materiálov. Možno ich zlikvidovať
v miestnych recyklačných nádo-
bách.
Symbol prečiarknutej
odpadovej nádoby
na kolieskach znamená,
že v
Európskej únii tento výrobok
podlieha separovanému zberu
odpadu. Platí to pre výrobok a
POZOR! Zabezpečte, aby
sa nepoškodilo prívodné
vedenie.
Vložte priložené hmoždinky
8 do vyvŕtaných otvorov.
Umiestnite montážny záves
7 v súlade s hmoždinkami;
následne vložte dodané
skrutky 9 do hmoždiniek
8 a pevne ich priskrutkujte.
Umiestnite svietidlo na zais-
tený montážny záves 7.
Zasuňte pripojovací kábel
so sieťovou zástrčkou 5
do zásuvky pre pripojovací
kábel 2.
Zasuňte pripojovací kábel
so sieťovou zástrčkou 5
do elektrickej zásuvky. Vaše
svietidlo je teraz pripravené
na prevádzku.
Rozšírenie (pozri obr. A)
Upozornenie: Dbajte na
to, aby ste do jednej zásuvky
zapojili maximálne 3 pod-
adové svietidlá rovnakého
typu (iba pre model B).
Za-
pájajte iba svietidlo rovnakého
typu. Nezapájajte žiadny
iný druh lampy na túto lampu.
Odstráňte ochranný kryt 4.
Obe podhľadové svietidlá
spojte pomocou predlžova-
cej prípojky 6 so zásuvkou
2. Pre napájanie prúdom
potom potrebujete iba jeden
pripojovací kábel 5.
POZOR! Dbajte na to, aby
boli všetky podhľadové svie-
tidlá prepojené pomocou
predlžovacej prípojky 6
predtým, ako sieťový kábel
zasuniete do zásuvky.
LED: 60 x 0,1 W
Menovitý výkon: max. 7 W
Trieda ochrany:
Model B
Prevádzkové
napätie: 230 V∼, 50 Hz
Osvetľovací
prostriedok: 40 Power-LED
(LED nie je
možné
vymeniť)
LED: 40 x 0,1 W
Menovitý výkon: max. 5 W
Trieda ochrany:
Bezpečnosť
Bezpečnostné
pokyny
USCHOVAJTE SI VŠETKY BEZ-
PEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
A POKYNY PRE NESKORŠIE
POUŽITIE!
Deti alebo osoby, ktoré majú
nedostatočné vedomosti
alebo skúsenosti pri zaob-
chádzaní s prístrojom, prí-
padne majú obmedzené
telesné, senzorické alebo
duševné schopnosti, nesmú
prístroj používať bez dozoru
alebo pokynov osoby zod-
povedajúcej za ich bezpeč-
nosť. Je potrebné dohliadať
na deti, aby sa s prístrojom
nehrali.
Svietidlo neupevňujte na
vlhký alebo vodivý podklad.
LED svietidlo
pod skrinku
Používanie v
súlade s určeným
účelom
Podhľadové svietidlá sú určené
na osvetľovacie účely a pre montáž
na nábytok. Montáž na steny je
taktiež možná. Výrobok možno
používať len v suchých interié-
roch. Osvetľovacie prostriedky
sa nedajú vymeniť. Svietidlá je
možné pripevniť na všetky nor-
málne zápalné povrchy. Tento
výrobok je určený len na použí-
vanie v súkromných domácnos-
tiach.
Popis častí
1 ZA- / VYPÍNAČ
2 Zástrčka pre pripojovací
kábel
3 LED
4 Ochranný kryt (iba pre
model B)
5 Pripojovací kábel so
sieťovou zástrčkou
6 Predlžovacia prípojka (iba
pre model B)
7 Montážny záves
8 Hmoždinka ø 6 x 30 mm
9 Skrutka pre nástennú montáž
10 Skrutka pre podhľadovú
montáž
Technic údaje
Model A
Prevádzkové
napätie: 230 V∼, 50 Hz
Osvetľovací
prostriedok: 60 Power-LED
(LED nie je
možné
vymeniť)
LED svítidlo
pod skříňku
Použití ke
stanovenému účelu
Světelná lišta je určená k osvětlení
po montáži na nábytek. Stejně
tak je možná i montáž na stěnu.
Výrobek se smí používat jen
vsuchých vnitřních prostorách.
Světelné prostředky nelze vymě-
ňovat. Svítidlo lze upevnit na
všechny běžně hořlavé povrchy.
Lišta je určená k privátnímu pou-
žití v uzavřených místnostech v
domácnosti.
Popis dílů
1 Vypínač
2 Zásuvka pro připojovací
kabel
3 LED
4 Krytka (jen pro nábytek B)
5 Připojovací kabel se sítovou
zástrčkou
6 Rozšířená přípojka (jen pro
model B)
7 Držák
8 Hmoždinka ø 6 x 30 mm
9 Šroub pro montáž na stěnu
10 Šroub pro montáž pod
skříňku
Technic data
Model A
Provozní napětí: 230 V∼
50 Hz
Osvětlovací
postředek: 60 Power LED
(LED nelze
vyměnit)
LED: 60 x 0,1 W
Jmenovitý příkon: max. 7 W
Ochranná třída:
85873_livx_Unterbauleuchte_LB4.indd 2 10.12.12 09:47
  • Page 1 1
  • Page 2 2

LIVARNO 85873 Bedienungsanleitung

Typ
Bedienungsanleitung

in anderen Sprachen