Ferm PSM1010 Bedienungsanleitung

Typ
Bedienungsanleitung

Dieses Handbuch ist auch geeignet für

GB Subject to change
D Änderungen vorbehalten
NL Wijzigingen voorbehouden
F Sous réserve de modifications
E Reservado el derecho de modificaciones
técnicas
P Reservado o direito a modificações
I Con riserva di modifiche
S Ändringar förbehålles
FIN Pidätämme oikeuden muutoksiin
N Rett till endringer forbeholdes
DK Ret til ændringer forbeholdes
H Változtatás jogát fenntartjuk
CZ Změny vyhrazeny
SK Změny vyhrazeny
SLO Predmet sprememb
PL Temat do zmiany
LT Akeitimų objektas
LV Var tikt veiktas izmaiņas
EST Võimalikud on muudatused
RO Cuprinsul poate suferi modificări
HR Podložno promjenama
SB Podloæno izmenama
RUS Технические характеристики
могут вноситься измнения без
предварительного уведомления.
UA Технічні характеристики можуть
вноситися без попереднього
повідомлення
GR HÚԇ̠ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ·ÏÏ·ÁÒÓ
www.ferm.com
Art. no. PSM1010
FOS-180
www.ferm.com0712-27.1
DK
N
FIN
S
I
P
E
F
NL
D
GB
USERS MANUAL 03
GEBRAUCHSANWEISUNG 06
GEBRUIKSAANWIJZING 10
MODE D’EMPLOI 13
MANUAL DE INSTRUCCIONES 16
MANUAL DE INSTRUÇÕES 20
MANUALE UTILIZZATI 23
BRUKSANVISNING 27
YTTÖOHJE 30
BRUKSANVISNING 33
BRUGERVEJLEDNING 36
D
6 Ferm
Damaged and/or disposed of electrical
or electronic devices must be dropped
off at recycling stations intended for that
purpose.
Warranty
For the conditions of warranty, please refer to the
separately provided warranty card.
WINKELSCHLEIFER
Die Zahlen im nachstehenden Text
entsprechen den Abbildungen auf Seite 2
Lesen Sie diese Bedienungs anleitung
aufmerksam, bevor Sie die Maschine in
Betrieb nehmen. Machen Sie sich mit
der Funk tions weise und der Bedienung
vertraut. Warten Sie die Maschine
entsprechend der Anweisungen, damit
sie immer einwandfrei funktioniert. Die
Betriebsanleitung und die dazugehörige
Dokumen tation müssen in der Nähe der
Maschine aufbewahrt werden.
Einführung
Der Schwingschleifer ist zum trockenen Schleifen
von Holz, Kunststoff und Spachtelmasse sowie
lackierten Oberflächen bestimmt.
Inhalt
1. Technische Daten
2. Sicherheitsvorschriften
3. Wartungs- und Verschleißteile
4. Bedienung
5. Wartung und Pflege
1. TECHNISCHE DATEN
Gerätedaten
Spannung 230 V~
Frequenz 50 Hz
Leistungsaufnahme 180 W
Schutzklasse II
Leerlaufdrehzahl 5000-10000/min
Gewicht 2,4 kg
Lpa (Schalldruckpegel) 70,5 dB(A)
Lwa (Schallleistungspegel) 81,5 dB(A)
Vibrationswert 4,31 m/s
2
Inhalt der Verpackung
1 Schwingschleifer
1 Schleifblatt (Körnung 80)
1 Staubbeutel
1 Bedienungsanleitung
1 Garantiekarte
1 Sicherheitsvorschriften
DK
39Ferm
Skub støvposen tilbage på maskinens adapter,
indtil den låses på plads.
Husk, at støvsamling kun fungere når
der anvendes perforeret sandpapir.
Udskiftning af slidt sandpaper
Fig. 3
Før der udskiftes sandpapir, skal du altid
fjerne stikket fra stikkontakten.
Velcro
®
-sandpapir (189 x 92 mm)
Sandpapiret er sat fast med Velcro
®
luk for at gøre
det nemmere at udskifte det.
Træk bare sandpapiret af.
Pres det nye papir ned i midten af slibesålen.
Universal-sandpapir (240 x 92 mm)
Fig. 3
Slibemaskinen er leveret med en rektangulær
slibesål. Ved at stramme sandpapiret slides det
ikke så hurtigt og det vil holde længere.
Åben den bagerste papirklemme (4) ved at
trække håndtaget (5) opad.
Indsæt sandpapiret under klemmen. Sæt
papiret i midten af slibesålen og se efter
huller i papiret. Disse skal passe med dem på
slibesålen, sådan at støv kan blive samlet.
Skub håndtaget tilbage i dets originale position.
Gentag dette for at ordne sandpapiret på
forsiden.
Indsæt sandpapiret så stramt så muligt.
Grovt sandpapir (korn 50) fjerner generelt store
dele af materialet og fint sandpapir (korn 120)
anvendes til finpudsning.
Udskiftning af slibesålen
Sålen skal udskiftes når velcroen er slidt ned.
Før udskiftning af slibesålen, skal du
afbryde strømtilførslen til slibemaskinen.
Fjern sandpapiret fra slibesålen.
Fjern skruerne som holder sålen på
slibemaskinen.
Fjern sålen.
Anbring den nye sål på slibemaskinen.
Stram skruerne til.
4. ANVENDELSE
Drift
Skub på afbryderen (1) for at starte maskinen.
Ved at justere på justeringhjulet (10) kan du
regulere hastigheden.
Ventilationsåbningen (6) på maskinen må
ikke tildækkes, da den sikre at motoren ikke
overophedes.
Bevæg slibemaskinen på overfladen af dit
arbejdsstykke.
Frigiv den samme afbryderknap (1) for at
afbryde maskinen.
Afbryderen kan blokeres i position “ON” ved
at skubbe låseknappen (11) på siden, mens
du stadig skubber på afbryderen. Maskinen
kan stoppes ved hurtigt at skubbe afbryderen
tilbage igen.
Lad være med at skubbe for meget til
maskinen, mens der slibes. Overdrevent
tryk på slibemaskinen føre ikke til bedre
slibekapacitet, men slider bare på
maskinen og sandpapiret.
Håndtag
Slibemaskinen er udstyret med to håndtag: Et
håndtag på forsiden og et på bagsiden.
Hold altid slibemaskinen med begge hænder
på håndtagene (2); så har du bedst mulig
kontrol over dit slibearbejde. Derudover
risikere du ikke at komme i kontakt med dele i
bevægelse.
Brugertips
Skub slibemaskinen med lange ensartede
bevægelser for at få det bedst mulige resultat.
Overfladekvaliteten efter slibning afhænger af
det valgte sandpapirskorn.
5. SERVICE &
VEDLIGEHOLDELSE
Sørg for at maskinen ikke står under
strøm, når der udføres vedligeholdelses-
arbejder på mekanikken.
Disse maskiner er fremstillet til at fungere
problem frit i lang tid og med minimal vedlige-
holdelse.
DK
38 Ferm
2. Håndtag
3. Støvpose
4. Papirklemme
5. Papirklemme på håndtag
6. Ventilationsåbning
7. Sandpapir
8. Slibesål
9. Håndtag (for)
10. Justér hjul
11. Låseknap til afbryder
2. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
Symbolforklaring
Betegnelse for risiko for personskader,
dødsfald eller beskadigelse af værk jet
i tilfælde af at du er uopmærksom på
instruktioner i denne manual.
Indikerer farer for elektrisk stød
Maskinens omdrejningstal kan indstilles
elektronisk.
Skal man bære støvmaske
Brug beskyttelsesbriller og høreværn
Specifikke sikkerhedsinstruktioner
Kontakt eller indånding af støv som hvivles op
mens der slibes (f.eks. blymalede overflader,
træ og metal), kan være skadeligt for
brugerens samt tilstedeværendes helbred.
Bær altid velegnet udstyr, såsom støvmaske
og støvposer, mens der slibes.
Check at maskinen ikke står indstillet til “ON”
position, før maskinen tilsluttes strøm.
Hold altid ledning væk fra maskindele i
bevægelse.
Når du arbejder med maskinen, skal du altid
holde på den med begge hænder og holde den
på sikker afstand.
Anvend beskyttelsesbriller, særligt ved slibing
over hovedhøjde.
Maskinen skal øjeblikkeligt slukkes i til fælde af:
Defekt netstik, netledning eller beskadigelse af
ledning.
Defekt kontakt.
Gnistdannelse i kullene eller ringild i
kollektoren.
Røg eller lugt fra sveden isolering.
Elektrisk sikkerhed
Ved anvendelse af elektriske mas kiner skal man
altid følge de lokalt gældende sikkerhedsforskrifter
i forbindelse med brandfare, fare for elektrisk stød
og legemensbeskadigelse.
Læs udover de nedenstående instruktioner også
sikkerhedsforskrifterne i den separat vedlagte
sikkerhedsfolder.
Kontroller altid om netspændingen
svarer til værdien på typeskiltet.
Klasse II maskine - Dobbelt isolering -
Du behøver ingen jordforbindelsestik.
Udskiftning af ledninger eller stik
Hvis netledningen er blevet beskadiget, skal den
udskiftes med en speciel netledning, som kan fås
via fabrikanten eller fabrikantens kundeservice.
Gamle ledninger og stik skal kasseres, når de er
blevet udskiftet med nye. Det er farligt at sætte
stikket på en løs ledning i en stikkontakt.
Ved brug af forlængerledninger
Brug udelukkende godkendte forlæn gerledninger,
der er beregnede til maskinens effekt. Lederne
skal have et gennemsnit på mindst 1,5 mm
2
. Hvis
forlængerledningen sidder på en tromle, rulles
ledningen helt af.
3. MONTERING AF TILBEHØR
Tag altid stikket ud af kontakten før
montage.
Støvsamling
Fig. 2
Slibemaskinen er udstyret med en støvpose (3)
for at holde arbejdsfladen ren. Støvposen skal
installers på bagsiden af maskinen på åbningen.
Det er vigtigt ofte at tømme støvposen, så er den
mere effektiv.
Sådan tømmes den:
Drej støvposen en smule, og træk den ud af
maskinens adapter.
Tøm støvposen et passende sted.
D
7Ferm
Überprüfen Sie die Maschine sowie das Zubehör
auf Transportschäden.
Produktinformationen
Abb. 1
1. in/Aus-Schalter
2. Griff
3. Staubbeutel
4. Papierklemme
5. Papierklemmengriff
6. Lüftungsschlitze
7. Schleifblatt
8. Schleifplatte
9. Griff (vorn)
10. Stellrad
11. Feststellknopf für Ein-/Ausschalter
2. SICHERHEITSVORSCHRIFTEN
Erläuterung der Symbole
Lebens- und Verletzungsgefahr und
Gefahr von Beschädigungen am Gerät
bei Nichteinhaltung der Sicherheits-
vorschriften in dieser Anleitung.
Deutet das Vorhandensein elektrischer
Spannung an.
Die Drehzahl der Maschine kann
elektronisch eingestellt werden.
Tragen Sie eine Staubschutzmaske
Schutzbrille und Gehörschutz tragen
Spezifische Sicherheitsvorschriften
Kontakt mit oder Einatmen von Schleifstaub
(z. B. von bleihaltigen Anstrichstoffen, Holz
und Metall) kann beim Bediener und anderen
Anwesenden zu Gesundheitsschäden
führen. Tragen Sie immer eine angemessene
persönliche Schutzausrüstung, z. B. eine
Staubmaske, und verwenden Sie beim
Schleifen den Staubbeutel.
Stellen Sie sicher, dass der Schalter nicht auf
der „EIN“-Stellung steht, ehe Sie das Gerät an
das Stromnetz anschließen.
Das Netzkabel immer von den bewegten Teilen
des Geräts fernhalten.
Beim Arbeiten das Gerät immer mit beiden
Händen gut festhalten und für einen sicheren
Stand sorgen.
Tragen Sie eine Schutzbrille, besonders beim
Schleifen über Kopf.
Das Gerät sofort ausschalten bei:
Übermäßigen Funken der Kohlebürsten und
Ringfeuer im Kollektor.
Störung im Netzstecker, dem Netzkabel oder
Schnurbeschädigung.
Defektem Schalter.
Rauch oder Gestank verschmorter Isolation.
Elektrische Sicherheit
Beachten beim Benutzen von Elektro mas chinen
immer die örtlichen Sicherheits vorschriften
bezüglich Feuerrisiko, Elektroschock und
Verletzung. Lesen Sie außer den folgenden
Hinweisen ebenfalls die Sicherheitsvorschriften im
einschlägigen Sonderteil.
Überprüfen Sie immer, ob Ihre
Netzspannung der des Typenschilds
entspricht.
Gerät der Schutzklasse II - schutzisoliert
- kein Schutzkontakt erforderlich.
Austauschen von Kabeln oder Steckern
Wenn die Anschlussleitung beschädigt wird, muss
sie durch eine besondere Anschlussleitung ersetzt
werden, die vom Hersteller oder seinem Kunden-
dienst erhaltlich ist. Entsorgen Sie alte Kabeln
oder Stecker, unmittelbar nachdem Sie durch neue
ersetzt sind. Das Anschließen eines Steckers eines
losen Kabels an eine Steckdose ist gefährlich.
Verwendung von Verlängerungskabeln
Benutzen Sie nur ein genehmigtes Verlänge rungs-
kabel, das der Maschinen leistung entspricht.
Die Ader müssen einen Mindest querschnitt von
1,5 mm
2
haben. Befindet das Kabel sich auf einem
Haspel muß es völlig abgerollt werden.
3. WARTUNGS- UND
VERSCHLEISSTEILE
Staub auffangen
Abb. 2
Die Schleifmaschine wurde mit einem Staubbeutel
(3) ausgestattet, um die Arbeitsfläche sauber zu
D
8 Ferm
halten. Der Staubbeutel muss an der Öffnung
hinten am Gerät angebracht werden.
Um eine optimale Funktion zu gewährleisten,
muss der Staubbeutel regelmäßig geleert werden.
Dazu gehen Sie folgendermaßen vor:
Den Staubbeutel leicht drehen und aus dem
Staubbeutelhalter ziehen.
Den Staubbeutel an geeigneter Stelle leeren.
Den Staubbeutel auf den Staubbeutelhalter
drücken, bis er einrastet.
Achtung: Die Staubaubsaugung
funktioniert nur bei Verwendung von
perforierten Schleifblättern.
Schleifblatt wechseln
Abb. 3
Das Gerät kann mit Velcro
®
- und mit Universal-
Schleifpapier verwendet werden.
Vor dem Anbringen eines Schleifblatts
immer den Netzstecker ziehen.
Velcro
®
-Schleifpapier (189 x 92 mm)
Die Klettbefestigung für das Schleifblatt
vereinfacht den Schleifblattwechsel.
Das Schleifblatt einfach abziehen.
Das neue Schleifblatt auf die Mitte der
Schleifplatte legen und andrücken.
Universal-Schleifpapier (240 x 92 mm)
Abb. 3
Die Schleifmaschine ist mit einer rechteckigen
Schleifplatte ausgestattet. Festes Aufspannen des
Schleifblatts sorgt für langsameren Verschleiß und
eine längere Lebensdauer.
Öffnen Sie die hintere Papierklemme (4).
indem Sie den Griff (5) nach oben ziehen.
Schleifblatt unter der Klemme befestigen.
Das Blatt in der Mitte der Schleifplatte
auflegen, dabei die Löcher im Schleifblatt
beachten. Diese müssen mit den Löchern in
der Schleifplatte übereinstimmen, sodass der
Staub abgeführt werden kann.
Den Griff wieder in seine Ausgangsstellung
drücken.
Zur Befestigung des Schleifblatts auf der
Vorderseite den Vorgang wiederholen.
Das Schleifblatt so fest wie möglich spannen.
Schleifplatte wechseln
Wenn die Klettbefestigung verschlissen ist, muss
die Schleifplatte gewechselt werden.
Vor dem Auswechseln der Schleifplatte
den Netzstecker des Geräts ziehen.
Das Schleifblatt von der Schleifplatte
entfernen.
Die Schrauben, mit denen die Schleifplatte am
Gerät befestigt ist, lösen.
Die Schleifplatte abnehmen.
Die neue Schleifplatte am Gerät montieren.
Die Schrauben fest anziehen.
4. BEDIENUNG
Funktionsweise
Zum Einschalten des Geräts den Ein-/
Ausschalter (1) eindrücken.
Die Drehzahl kann durch Verdrehen des
Stellrads (10) geregelt werden.
Die Lüftungsschlitze (6) im Gehäuse müssen
frei bleiben, um optimale Motorkühlung zu
gewährleisten.
Bewegen Sie das Gerät über die Oberfläche
Ihres Werkstücks.
Lassen Sie den Ein-/Ausschalter los, um das
Gerät auszuschalten.
Der Ein-/Ausschalter kann durch Betätigen
des Feststellknopfes (11), während gleichzeitig
der Ein-/Ausschalter eingedrückt gehalten
wird, in der „EIN“-Stellung arretiert werden.
Durch einen erneuten kurzen Druck auf den
Ein-/Ausschalter kann das Gerät angehalten
werden.
Beim Schleifen das Gerät nicht zu fest
anpressen. Ein zu hoher Anpressdruck
führt nicht zu verbesserten Schleif-
leistungen, sondern zu verschnelltem
Verschleiß des Geräts und des
Schleifblatts.
Griffe
Die Schleifmaschine ist mit zwei Griffen
ausgestattet: einer vorne und einer hinten.
Halten Sie das Gerät immer mit beiden Händen
an den Griffen fest, um die bestmögliche
Kontrolle über Ihre Arbeit zu haben. Außerdem
können Sie so nicht mit den bewegten Teilen
des Geräts in Kontakt kommen.
DK
37Ferm
Garanti
Les garantibetingelsene på det vedlagte
garantikortet.
PLANSLIBEMASKINE
Numrene i den nedenstående tekst henviser til
illustrationerne på side 2
For din egen og andres sikkerhed
anbefaler vi at du læser denne
brugsanvisning nøje igennem,r
maskinen tages i brug. Opbevar denne
brugsanvisning og den øvrige
dokumentation ved maskinen.
Indledning
Planslibemaskinen er designet til at størpudse
overflader af træ, plastik og spartelmasse men
også malede overflader.
Indhold
1. Maskindata
2. Sikkerhedsinstruktioner
3. Montering af tilbehør
4. Anvandelse
5. Service & vedligeholdelse
1. MASKINDATA
Tekniske specifikationer
Volt 230 V~
Frekvens 50 Hz
Indgående strøm 180 W
Værktøjsklasse II
Ubelastet hastighed 5000-10000/min
Vægt 2,4 kg
Lpa (Lydtryksniveau) 70,5 dB(A)
Lpa (Lydkraftsniveau) 81,5 dB(A)
Vibration 4,31 m/s
2
Pakkens indhold
1 Planslibemaskine
1 Stykke sandpapir (struktur 80)
1 Støvpose
1 Brugermanual
1 Garantibevis
1 Sikkerhedsinstruktioner
Kontroller maskinen, løsdelene og tilbehøret for
transportskader.
Produktinformation
Fig. 1
1. Afbryderknap
N
36 Ferm
Fjern sandpapiret på sålen.
Fjern skruene som fester sålen til
slipemaskinen.
Fjern sålen.
Monter den nye sålen på slipemaskinen.
Trekk skruene godt til.
4. BETJENING
Drift
Trykk inn på/av-bryteren (1) for å starte
maskinen.
Du kan regulere hastigheten med
reguleringsskiven (10).
Luftehullene (6) på huset må holdes åpne for å
sørge for optimal avkjøling av motoren.
Beveg slipemaskinen over overflaten på
arbeidsstykket.
Slipp ut den samme på/av-bryteren for å
stanse maskinen.
På/av-bryteren kan låses i ”ON” (på)-stillingen
ved å trykke på låseknappen (11) på siden
samtidig som du trykker på på/av-bryteren.
Maskinen kan stanses ved å trykke kort på på/
av bryteren en gang til.
Unngå å trykke for mye på maskinen
under sliping. Stort slipetrykk gir ikke
bedre slipeevne, men øker slitasjen på
maskinen og sandpapiret.
Håndtak
Slipemaskinen har to håndtak: ett på forsiden og
ett på baksiden. Du må alltid holde slipemaskinen
med begge hender på håndtakene, slik at du
har best mulig styring over slipingen. Dessuten
unngår du da faren for å komme i berøring med
bevegelige deler.
Brukertips
La slipemaskinen gå i lange, jevne bevegelser.
Da får du de beste resultatene.
Kvaliteten på overflaten etter sliping
bestemmes av hvilket korn du velger.
5. SERVICE OG VEDLIKEHOLD
Sørg for at maskinen er spenningsløs
når det skal utføres vedlikeholdsarbeid
på de mekaniske delene.
Disse maskinene er produsert for å kunne fungere
problemløst med minimalt vedlikehold over lengre
tid. Hvis du rengjør maskinen regelmessig og
ivaretar den etter forskriftene, vil den vare lenger.
Feil
Dersom maskinen ikke fungerer som den skal, kan
du se gjennom oversikten over mulige årsaker og
løsninger nedenfor:
1. Elektromotoren blir varm:
Rengjør luftehullene
2. Støvet suges ikke opp:
Støvposen er full / tøm støvposen
3. Sandpapiret er fullt av lim, maling eller
lignende materiale:
Maling eller lim er ikke skikkelig tørt.
Noen malinger fester seg lettere til sandpapir
enn andre / rengjør sandpapiret regelmessig
La alltid reparasjoner utføres av en
anerkjent installatør eller service-
bedrift!
Rengjøring
Rengjør maskinhuset regelmessig med en
myk klut, helst etter hver bruk. Sørg for at
ventilasjonsåpningene er fri for støv og skitt.
Hardnakket skitt fjernes med en myk klut som er
fuktet med såpevann. Bruk ikke løsemidler som
bensin, alkohol, ammoniakk o.kl. Slike stoffer
skader kunststoffdelene.
Smøring
Maskinen trenger ikke ekstra smøring.
Feil
Hvis det f eks skulle opptre en feil etter at en del
er blitt slitt, må du ta kontakt med serviceadressen
som står på garantikortet. På det vedlagte
brosjyren står en utførlig oversikt over deler som
kan bestilles.
Miljø
For å forhindre transportskader leveres maskinen
med solid emballasje. Emballasjen består for det
meste av gjenvinnbart materiale. Lever derfor
emballasjen til gjenvinning.
Defekte og/eller kasserte elektriske eller
elektroniske apparater må avhendes
ved egnete returpunkter.
D
9Ferm
Tipps
Optimale Ergebnisse erzielen Sie, wenn
Sie mit dem Gerät lange gleichförmige
Bewegungen ausführen.
Die Oberflächenqualität nach dem Schleifen
hängt von der gewählten Körnung ab.
5. WARTUNG UND PFLEGE
Trennen Sie die Maschine vom Netz,
wenn Sie am Mechanismus
Wartungsarbeiten ausführen müssen.
Die Maschinen sind entworfen, um während einer
langen Zeit problemlos und mit minimaler Wartung
zu funktionieren. Sie Verlängern die Lebensdauer,
indem Sie die Maschine regelmäßig reinigen und
fachgerecht behandeln.
Fehlerbehebung
Sollte die Maschine nicht korrekt funktionieren,
finden Sie nachstehend einige mögliche Ursachen
sowie die jeweiligen Lösungen:
1. Elektromotor wird heiß
Lüftungsschlitze reinigen
2. Staub wird nicht abgesaugt
Voller Staubbeutel / Staubbeutel leeren
3. Das Sandpapier ist voll mit Leim, Lack oder
einem ähnlichen Material
Der Lack oder Leim ist nicht richtig trocken
Manche Lacke bleiben mehr an Sandpapier
hängen als andere / Sandpapier regelmäßig
reinigen
Lassen Sie Ihre Maschine nur von
einem qualifizierten Fachmann oder
einer qualifizierten Reparatur werkstatt
warten und reparieren.
Reinigen
Reinigen Sie das Maschinengehäuse regelmäßig
mit einem weichen Tuch, vorzugsweise nach
jedem Einsatz. Halten Sie die Lüfterschlitze frei
von Staub und Schmutz. Entfernen Sie hartnäck-
igen Schmutz mit einem weichen Tuch, ange-
feuchtet mit Seifenwasser. Verwenden Sie keine
Lösungsmittel wie Benzin, Alkohol, Ammonia, usw.
Derartige Stoffe beschädigen die Kunststoffteile.
Schmieren
Die Maschine braucht keine zusätzliche
Schmierung.
Reparatur
Wenn eine Störung als Folge von Verschleiß eines
Einzelteils auftritt, setzen Sie sich bitte mit der
auf der Garantiekarte angegebenen Adresse in
Verbindung.
Die nachbestellbaren Einzelteile sind auf einer
Zeichnung am Ende dieser Bedienungsanleitung
dargestellt.
Umwelt
Um Transportschäden zu verhindern, wird das
Gerät in einer robusten Verpackung geliefert.
Die Verpackung ist so viel wie möglich aus
wiederverwertbarem Material hergestellt.
Bitte nutzen Sie darum die Gelegenheit zur
Wiederverwertung der Verpackung.
Schadhafte und/oder entsorgte
elektrische oder elektronische Geräte
müssen an den dafür vorgesehenen
Recycling-Stellen abgegeben werden.
Garantie
Die Garantiebedingungen können Sie auf der
beigelegten separaten Garantiekarte nachlesen.
1 / 1

Ferm PSM1010 Bedienungsanleitung

Typ
Bedienungsanleitung
Dieses Handbuch ist auch geeignet für