Meec tools 002781 Benutzerhandbuch

Typ
Benutzerhandbuch
DoC: EN-SE-NO-PL-DE-FI-FR-NL
EU DECLARATION OF CONFORMITY / EU FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE / EU SAMSVARSERKLÆRING /
DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE / EU KONFORMITÄTSERKLÄRUNG / EU VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS / DÉCLARATION
UE DE CONFORMITÉ / EU CONFORMITEITSVERKLARING
Item number / Artikelnummer / Artikkelnummer / Numer artykułu / Artikkelnummer / Tuotenumero / Numéro de référence / Artikelnummer
002781
Jula AB, Box 363, SE-532 24 SKARA, SWEDEN
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer./ Denna försäkran om överensstämmelse utfärdas
på tillverkarens eget ansvar./ Denne samsvarserklæring er utstedt under ansvaret til produsenten./ Niniejsza deklaracja zgodności wydana
zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta./ Diese Konformitätserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers
ausgestellt./ Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla./ La présente déclaration de conformité
est émise sous la seule responsabilité du fabriquant. / Deze conformiteitsverklaring wordt afgegeven onder de uitsluitende
VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE FABRIKANT./
SNOW BLOWER ELECTRIC / SNÖSLUNGA ELEKTRISK/ SNØFRESER ELEKTRIS / ODŚNIEŻARKA ELEKTRYCZNA/
ELEKTRISCHE SCHNEEFRÄSE/ SÄHKÖINEN LUMILINKO/ FRAISE À NEIGE ÉLECTRIQUE/ ELEKTRISCHE
SNEEUWBLAZER
230V, 2000W
Conforms to the following directives, regulations and standards:/ Överensstämmer med följande direktiv, förordningar och standarder:/ Er i samsvar med følgende direktiver, forordning og
standarder:/ Są zgodne z następującymi dyrektywami, regulacja i normami:/ Entspricht den folgenden Richtlinien, Vorschriften und Normen:/ Seuraavien direktiivien, asetusten ja
standardien mukainen:/ Conforme aux directives, règlements et normes suivants: / Voldoet aan de volgende richtlijnen, voorschriften en normen:
Directive/Regulation
Harmonised standard
MD 2006/42/EC
ISO/DIS 8437:2008, EN 12100:2010, EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2, EN 62233:2008
EMC 2014/30/EU
EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013
OND 2000/14/EC + 2005/88/EC
RoHS 2011/65/EU + 2015/863
EN 50581:2012
Measured sound power level on an equipment representative for this type:
Uppmätt ljudeffektnivå på en utrustning som är representativ för denna typ:
Målt lydeffektnivå for utstyr som er representativt for vedkommende type:
Zmierzony poziom mocy akustycznej urządzenia reprezentatywnego dla
danego typu:
Gemessener Schallleistungspegel eines für diesen Typ repräsentativen
Geräts:
Mitattu äänitehotaso tätä tyyppiä edustavassa laitteessa:
Niveau de puissance acoustique mesurée sur un équipement représentatif
de ce type :
Gemeten geluidsvermogen aan een apparaat dat representatief is voor dit
type:
Guaranteed sound power level:
Garanterad ljudeffektnivå:
Garantert lydeffektnivå:
Gwarantowana moc akustyczna:
Garantierter
Schallleistungspegel:
Taattu äänitehotaso:
Puissance acoustique garantie :
Gegarandeerd geluidsvermogen:
Conformity assessment procedure according to 2000/14/EC:
Förfarande för bedömning av överensstämmelse enligt 2000/14/EC:
Framgangsmåter for samsvarsvurdering iht. 2000/14/EC:
Procedura oceny zgodności na podstawie dyrektywy 2000/14/WE:
Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Richtlinie 2000/14/EG:
2000/14/EY:n mukainen vaatimustenmukaisuuden
arviointimenettely:
Procédure d’évaluation de la conformité conformément à
2000/14/CE :
Conformiteitsbeoordeling conform 2000/14/EG:
96,4 dB(A) 97 dB(A) Annex V / Bilaga V / Vedlegg V / Załącznik V /
Anhang V / Liite V / Annexe V / Bijlage V
This product was CE marked in year:/ Produkten CE-märktes år:/ Dette produktet ble CE-merket dette året:/ Wyrób oznakowany znakiem CE w roku:/ Dieses Produkt erhielt die CE-
Kennzeichnung im Jahr:/ Tämä tuote on CE-merkitty vuonna:/ Ce produit a reçu le marquage CE en:/ Dit product werd CE-gemarkeerd in het jaar: -2017
Skara 2020-05-28
Mattias Lif
BUSINESS AREA MANAGER (Signatory for Jula and authorised to compile the technical documentation.
/Undertecknat för Jula samt behörig att sammanställa den tekniska dokumentationen. /
Signert for Jula og kvalifisert til å sammenfatte
den tekniske dokumentasjonen. / Podpisano w imieniu Jula oraz osoby upoważnionej do sporządzenia dokumentacji technicznej. /
Unterzeichnet im Namen von Jula und befugt, die technische Dokumentation zusammenzustellen, / Allekirjoittanut Julan puolesta ja
valtuutettu kokoamaan tekniset asiakirjat. / Signé au nom de Jula et habilité à établir la documentation technique. / Ondertekend
namens
Jula en gemachtigde voor de samenstelling van de technische documentatie
1
1
3
4
2
6
5
7
5
2
4
3
6
SV
6
Allmänna säkerhetsanvisningar
Denna snöslunga är uteslutande avsedd
för snöröjning
På belagda vägar samt på ytor vid
hus och fritidsområden.
I enlighet med beskrivningarna och
säkerhetsanvisningarna i denna
bruksanvisning.
Om maskinen används på annat sätt än
det avsedda eller ändras utan tillstånd
upphör tillverkarens garanti att gälla.
Användaren ansvarar för skador på tredje
part eller dennes egendom som uppstår i
samband med att maskinen används.
Alla användare ska noga läsa igenom
denna bruksanvisning innan de använder
maskinen första gången. Följ
bruksanvisningen och spara den för senare
användning eller då maskinen byter ägare.
De personer som använder maskinen får
inte vara påverkade av berusningsmedel
som exempelvis alkohol, droger eller
läkemedel.
Låt ingen person under 16 år använda
maskinen (åldersgränsen kan vara
fastlagd i lokala bestämmelser).
Använd aldrig maskinen inomhus. Den får
uteslutande användas utomhus.
Gångvägar med tak eller höga väggar får
endast röjas om det kan ske helt utan risk.
Förebygg egendoms- och personskador
genom att vara speciellt uppmärksam på
fönster och personer i närheten.
Rikta aldrig snöutkastet direkt mot någon
person.
Använd inte snöslungan i närheten av
glas, bilar, fönster osv. utan att ställa in
utkastvinkeln på rätt sätt.
Bär handskar, skyddsglasögon, tätt
åtsittande vinterkläder och stabila skor
med greppsäkra sulor då maskinen
används eller underhålls.
Håll kroppsdelar och kläder borta från
maskinens roterande delar.
Använd maskinen endast under goda
ljusförhållanden. Håll alltid fast maskinen
med ett stadigt grepp om handtagen.
SÄKERHETSANVISNINGAR
Maskinen är endast avsedd för
utomhusbruk.
Under arbetet med maskinen ansvarar
användaren för tredje part.
Personer som inte är förtrogna med
bruksanvisningen, barn, ungdomar som
inte nått åldersgränsen för användning av
maskinen samt personer som är
påverkade av alkohol, droger eller
läkemedel får inte använda maskinen.
Använd maskinen endast för det avsedda
ändamålet.
Håll barn och husdjur på säkert avstånd
medan maskinen används.
Kontrollera att nätspänningen
överensstämmer med uppgifterna
märkskylten innan stickproppen ansluts till
nätuttaget.
Stå alltid stadigt, speciellt i lutningar.
När maskinen startas måste rotorn kunna
rotera fritt.
Håll händer och fötter borta från
roterande delar. Skaderisk!
Dra alltid förlängningskabeln på ett säkert
sätt.
Kontrollera alltid om maskinen skadats
efter kontakt med främmande föremål. Se
till att eventuella skador repareras innan
maskinen startas igen för fortsatt arbete.
Om maskinen börjar vibrera på ett
onormalt sätt, stäng av motorn och ta
reda på orsaken. Vibration är i allmänhet
ett tecken på att något är fel.
Stäng av maskinen, dra ut stickproppen
och vänta tills rotorn stannat helt innan
underhåll och/eller rengöring påbörjas.
Se upp! Rotorn stannar inte omedelbart
när maskinen stängs av.
Det är förbjudet att ytta på eller
modiera elektriska eller mekaniska
skyddsanordningar.
SV
7
Personer (inklusive barn) som på grund av
sin fysiska, sensoriska eller mentala förmåga
eller på grund av oerfarenhet eller okunskap
inte kan använda maskinen på ett säkert sätt
får inte använda maskinen utan uppsikt eller
vägledning av en ansvarig person.
Barn ska hållas under uppsikt så att de
inte leker med maskinen.
Elsäkerhet
Använd endast anslutningskablar (max.
50 m) som uppfyller kraven för
användning utomhus, t.ex H07RN-F 2x1,5
mm2 ned till −25°C.
Anslutningskablarnas anslutningsdelar
ska vara stänkvattenskyddade och
tillverkade av gummi eller överdragna
med gummi.
Kontrollera före varje användning att
anslutningskablarna inte är skadade, porösa
eller tilltrasslade. Stäng av maskinen och dra
ut stickproppen. Använd endast
anslutningskablar som är i felfritt skick.
Stäng av motorn och dra ut stickproppen
när:
Maskinen inte används.
Maskinen lämnas utan uppsikt.
Inställnings-, underhålls- eller
reparationsarbeten utförs.
Maskinen ska anslutas till
jordfelsbrytarförsedd nätspänning
(jordfelsbrytare med högst 30 mA
utlösningsström).
Se till att anslutningskabeln inte hamnar i
arbetsområdet under arbetet. Om kabeln
kapas under arbetet uppstår risk för
personskador och dödsfall. Dra ut
stickproppen ur nätuttaget.
När maskinen vänds nns risk för att
användaren snubblar på anslutningskabeln
och skadar sig. Dra kabeln så att den aldrig
kan hamna i maskinens arbetsområde
eller framför fötterna.
Kör maskinen i promenadtakt. Spring
aldrig med maskinen.
Arbeta långsamt och försiktigt, i synnerhet
på ojämna eller obelagda vägar eller vid
backning.
Frusen snö och is får inte röjas med den
här snöslungan.
Låt motorn svalna innan du ställer in
maskinen i slutna utrymmen.
Använd endast originaldelar från
tillverkaren eller reservdelar från annan
part som tillverkaren godkänt.
Låt endast en auktoriserad serviceverkstad
reparera maskinen.
Gör inga inställningar då maskinen är
igång (förutom de inställningar som
tillverkaren själv rekommenderar).
Det säkerhetsavstånd till rotorn som
körbygeln utgör måste alltid hållas.
Stäng först av motorn innan maskinen
föryttas över gångvägar, uppfarter eller
andra ytor som inte ska röjas.
Undersök området där maskinen ska
användas. Ta bort alla föremål som kan
fångas upp och slungas ut av maskinen.
jliga skador på maskinen: Om
maskinen kör på främmande föremål (t.ex.
stenar) eller om det uppstår onormala
vibrationer ska maskinen stängas av och
skadorna undersökas. Åtgärda fastställda
skador innan maskinen används igen.
Genomför alltid en visuell kontroll innan
maskinen används. Kontrollera framför
allt säkerhetsanordningarna, de elektriska
reglagen, elkablarna och skruvförbanden
avseende skador och säker fastsättning.
Byt eventuellt skadade delar innan
maskinen används.
Vid extrema temperaturskillnader ska
snöslungan kortvarigt anpassas till
omgivningstemperaturen innan arbetet
påbörjas. Om arbetet startas direkt kan
drivaxeln och andra delar, som t.ex.
gummiplattorna, slitas ut i förtid.
Arbeta långsamt och försiktigt, i synnerhet
vid ändring av körriktning. Kör maskinen rakt
uppför eller nedför, aldrig på tvären i
stigningar. Se upp med hinder och arbeta
aldrig i närheten av kraftiga lutningar.
Använd inte maskinen i lutningar över 20 %.
Röj snön direkt efter snöfall. Senare fryser
det undre lagret till is som försvårar
snöröjningen.
Röj om möjligt snön i vindriktningen.
Röj snön så att de röjda spåren överlappar
varandra något.
SV
8
Ta inte bort smuts med händerna. Stäng
av maskinen innan materialrester tas
bort. Gå inte framför maskinen när den är
igång. Rikta inte snö direkt mot
kringstående personer.
Vid arbete med maskinen ska handtagen
hållas fast med båda händerna.
Använd personlig skyddsutrustning.
Använd alltid skyddsglasögon. Om du
använder personlig skyddsutrustning som
halksäkra skyddsskor, skyddshjälm eller
hörselskydd (beroende på hur elverktyget
används) minskar risken för personskador.
Om skydd eller någon annan del skadats
måste maskinen omsorgsfullt kontrolleras
innan den används för att säkerställa att
den kommer att fungera korrekt och på
avsett sätt.
Kontrollera att rörliga delar fungerar korrekt
och inte kärvar samt att inga delar är
skadade. Samtliga delar måste vara korrekt
monterade och uppfylla alla krav för att
maskinen ska fungera utan problem.
En skadad strömbrytare måste bytas av en
behörig servicerepresentant. Använd inte
maskinen om det inte går att starta eller
stänga av den med strömbrytaren.
Underhåll maskinen noga. Kontrollera att
rörliga delar fungerar korrekt och rör sig
fritt, att inga delar är trasiga eller skadade
samt att inga andra faktorer föreligger som
kan påverka maskinens funktion. Skadade
delar måste repareras innan maskinen
används igen. Många olycksfall orsakas av
bristfälligt underhållna elverktyg.
Särskilda säkerhetsanvisningar
Undvik att halka eller falla, speciellt vid
backning, genom att arbeta försiktigt.
Anslut maskinen till den spänning som
anges på typskylten med elektriska data.
Om maskinen drivs med en spänning som
är högre än den angivna märkspänningen
kan det uppstå otillåtet höga
temperaturer i motorn.
Vid kontroller, reparationer, rengöring samt
borttagning eller byte av delar ska maskinen
För att förhindra farliga situationer får en
skadad nätkabel endast bytas av tillverkaren,
tillverkarens kundservice eller annan person
med motsvarande kvalikationer.
Användning
Använd inte maskinen innan dess arbetssätt
och användningsområde har förståtts. För
att garantera ett säkert och eektivt arbete
måste anvisningarna i bruksanvisningen
följas till punkt och pricka.
Undvik kroppskontakt med jordade ytor som
rör, radiatorer, spisar och kylskåp. Risken för
elolycksfall är större om kroppen är jordad.
Använd inte maskinen för något annat
ändamål än det avsedda, annars nns risk
för mekaniska fel eller allvarliga
egendoms- och personskador.
Använd aldrig kabeln för att bära eller
hänga upp maskinen och håll inte i
kabeln då stickproppen dras ut. Skydda
kabeln från värme, olja, skarpa kanter och
rörliga maskindelar. Skadade eller
trassliga kablar ökar risken för elolycksfall.
Använd inte maskinen i explosiv miljö,
exempelvis i närheten av brännbara vätskor,
gaser eller damm. Elverktyg genererar
gnistor som kan antända damm eller ångor.
Var mycket uppmärksam på omgivningen
och förändringar då maskinen används.
Små stenar och andra föremål i snön kan
slungas iväg och orsaka personskador.
I följande situationer ska maskinen
stängas av och stickproppen dras ut:
Om maskinen inte används liksom
vid reparationer, borttagning av
delar, rengöring och underhåll samt
tillhörande risksituationer.
Om en defekt kabel är ansluten ska
stickproppen dras ut ur nätuttaget.
Bär aldrig en ansluten maskin, utan dra
först ut stickproppen ur nätuttaget.
Maskinen får inte startas oavsiktligt eller
av misstag. För att förhindra potentiella
skador är det inte tillåtet att låta nätkabeln
vara ansluten eller huvudströmbrytaren
intryckt då maskinen transporteras.
SV
9
Kontrollera maskinen avseende
skador.
Se till att eventuella skador repareras innan
maskinen startas igen för fortsatt arbete.
Håll händerna borta från rörliga delar.
Stäng av motorn och skilj maskinen från
spänningsnätet innan kåpan tas bort.
Förebygg personskador på roterande
delar – håll händer, fötter och kläder på
säkert avstånd.
Kontrollera att det inte nns några
dörrmattor, pulkor, linor och liknande i
arbetsområdet innan arbetet påbörjas.
Håll barn och djur på nödvändigt
säkerhetsavstånd.
Använd aldrig maskinen utan lämpliga
vinterkläder.
Gör aldrig några inställningar på
maskinen när motorn är igång.
Under arbete, inställningar och underhåll
nns risk för kringytande föremål som
kan träa ögonen. Bär alltid lämpliga
skyddskläder och skyddsglasögon.
Håll alltid snöutkastet under uppsikt.
Om utkaströret täpps igen, stäng av
motorn, skilj nätkabeln från
spänningsnätet och vänta tills
snöslungans rotor har stannat.
Låt maskinen svalna till utetemperaturen
innan arbetet påbörjas.
Använd endast tillbehör/reservdelar som
är godkända av tillverkaren.
Använd maskinen med skyddsanordningar
eller kåpor som är i felfritt tillstånd. Om
skador upptäckts får maskinen inte tas i drift.
Övriga risker
Även vid korrekt användning av snöslungan
föreligger alltid en viss kvarstående risk. På
grund av maskinens typ och konstruktion kan
följande potentiella risker härledas:
Kontakt med utslungad snö.
Kroppsdelar som sticks in i
snöslungan medan den är igång
(risk för skärskador).
Oförutsedda plötsliga rörelser hos
stängas av och kabeln skiljas från
spänningsnätet. Sådana arbeten får endast
påbörjas när de roterande delarna stannat.
Första gången maskinen används eller
efter att delar bytts ut ska en provkörning
genomföras. Förebygg skador och
olycksfall genom att kontrollera att det
inte förekommer onormala ljud.
Transportera inte maskinen med
stickproppen ansluten och strömbrytaren
aktiverad.
Eftersom maskinen har hög ljudnivå måste
lokalt gällande lagar och regler följas vid
arbetet. Förlägg arbetstiderna till tidpunkter
då andra personer inte störs av bullret.
Undvik att falla genom att vara
uppmärksam på mark- och
snöförhållandena.
Vidrör aldrig delar som är i rörelse! Håll
aldrig händer, ngrar, fötter eller andra
kroppsdelar i närheten av roterande delar
eller snöutkastet.
Om maskinen vält ska den kontrolleras
avseende skador och sprickor.
Undvik fallrisk genom att se upp med
hinder bakom fötterna vid backning.
Om det hörs främmande eller onormala
ljud då maskinen används ska maskinen
stängas av och stickproppen dras ut.
Kontakta återförsäljaren.
Ställ inte undan maskinen för förvaring
när den fortfarande är ansluten till
nätspänning.
Följden kan annars bli egendoms- och
personskador.
Se till att ingen går framför maskinen före
eller under arbetet.
Förebygg elolycksfall genom att endast
använda kablar som är lämpliga för
utomhusbruk.
Undvik kabelbrott i förlängningskabeln
under arbetet.
Gör enligt följande om snöslungan kört på
ett föremål:
Stäng av maskinen och skilj den från
spänningsnätet.
SV
10
snöslungan (risk för skärskador).
Delar av snöslungans rotor slungas
iväg.
Föremål som legat i snön slungas
iväg.
Risk för hörselskada om hörselskydd
inte används.
Elolycksfall vid beröring av icke-
isolerade elektriska komponenter.
Symboler
VARNING!
Läs bruksanvisningen noga.
Risk för elstöt.
Använd skyddsglasögon och
hörselskydd.
Använd skyddshandskar.
Använd skyddsskor.
Håll barn och kringstående
personer på behörigt avstånd.
Se upp för utslungade föremål.
Får inte utsättas för regn.
Skador på ngrar eller händer
– löphjulslameller.
Risk för skärskador på fötterna
eller att fötterna fastnar –
roterande rotor.
Vänta tills alla rörliga delar har
stannat. Rotorn fortsätter att
rotera efter maskinen stängts av.
Stäng av maskinen och koppla
bort den från nätspänning innan
justering, service eller reparation.
Koppla omedelbart bort från
nätspänning om kabeln skadats.
Godkänd enligt gällande
direktiv.
Kasserad produkt ska
återvinnas enligt gällande
bestämmelser.
TEKNISKA DATA
Märkspänning 230 V ~ 50 Hz
Eekt 2 000 W
Tomgångsvarvtal 2 150 /min
Max. utkasthastighet Ca 70 m/s
Max. utkastlängd 4 m
Max utkasthöjd 6 m
Rotorns djup/bredd 250/450 mm
Max. röjningskapacitet 1 800 m²/h
Ljudtrycksnivå, LpA 86,0 dB(A), K=2 dB
Uppmätt ljudeektnivå, LwA
96,4 dB(A), K=2 dB
Garanterad ljudeektnivå, LwA
97 dB(A), K=2 dB
Vibrationsnivå 2,5 m/s², K=1,5 m/s²
Vikt 16 kg
Använd alltid hörselskydd!
SV
11
BESKRIVNING
1. Motorbromsbygel
2. Startspärr
3. Reglage för utkastriktning
4. Utkast
5. Gummiplattor
6. Löphjul
BILD 1
MONTERING
Montering av handtag
1. Se till att snöslungan inte är ansluten till
nätspänning.
2. Montera först det undre handtaget på
rotorskyddet. Rikta in handtagets hål till
spåret och skjut sedan säkerhetsskruven
(ST4,2x9,5) genom bussningen i hålet.
3. Dra åt skruven.
4. Sätt därefter ihop handtagets undre och
övre del.
BILD 2
HANDHAVANDE
Avsedd användning
Snöslungan är avsedd för att röja snö från
gångvägar, garageuppfarter och liknande. Snön
som ska röjas ska inte vara djupare än 25 cm.
Före användning
Kontrollera följande innan maskinen används:
Strömkällan ska överensstämma med
snöslungans märkskylt.
Kontrollera före första användning att alla
skruvar på snöslungan är fastskruvade och
att gummiplattorna är monterade åt rätt
håll.
Start/stopp
1. Tryck först in startspärren på högra
handtaget.
BILD 3
2. Tryck in motorbromsbygeln medan
startspärren hålls intryckt.
3. När motorbromsbygeln tryckts in startar
snöslungan och arbetet kan börja.
4. När motorbromsbygeln släpps upp stängs
snöslungan av.
Justering av utkastvinkel
Med reglaget för utkastvinkeln går det att
ställa in utkastlängden. När reglaget för
utkastvinkeln ställs uppåt ökas utkastlängden.
När reglaget för utkastvinkeln ställs nedåt
minskas utkastlängden. Justera reglaget för
utkastvinkeln genom att först lossa ratten
på sidan av utkastet. Dra åt ratten igen när
önskad lutning ställts in.
BILD 4
VARNING!
Denna justering får endast göras då snöslungan
är frånkopplad från spänningsnätet.
Justering av utkastriktning
Utkastriktningen kan justeras genom att
reglaget vrids enligt följande:
Veva medurs för att rikta utkastet åt
vänster.
Veva moturs för att rikta utkastet åt
höger.
BILD 5
VARNING!
Låt inte motorn arbeta för tungt då
maskinen används.
Var under arbetet med snöslungan
uppmärksam på andra personer, galler,
fönster och alla andra hinder. Det kan
nnas föremål i snön som kan orsaka
personskador.
SV
12
Överbelastningsskydd
Snöslungan är försedd med överbelastningsskydd
som stänger av snöslungan vid för hård
belastning. Tryck på återställningsknappen för att
få snöslungan att gå igen.
BILD 6
UNDERHÅLL
VARNING!
Innan snöslungan kontrolleras, rengörs eller
underhålls måste den stängas av och nätkabeln
dras ut ur nätuttaget. Genomför sådana
arbeten först när rotorn har stannat helt.
Förebygg mekaniska problem genom att
underhålla snöslungan korrekt före, under
och efter säsongen.
Rotorns gummiplattor som slungar upp
snön är slitdelar som regelbundet ska
kontrolleras.
Kontrollera brytpinnarna och andra bultar
för att säkerställa att både maskinen och
arbetsförhållandena är säkra.
Följ alltid anvisningarna om snöslungan
ska förvaras under en längre tid.
Låt snöslungan gå några minuter när
snöröjningen slutförts så att de rörliga
delarna inte fryser fast.
Förvaring
När vintersäsongen är över ska snöslungan
ställas undan på en säker plats för förvaring:
Oåtkomligt för barn.
Där temperaturer och luftfuktighet
inte varierar för ofta eller för kraftigt.
Där snöslungan inte utsätts för direkt
solljus.
Där det inte ständigt är regnigt eller
dimmigt.
Där underlaget inte lutar eller är
instabilt.
Förvara inte snöslungan utomhus.
Fällning av övre handtag
1. Lossa klämspakarna på vridleden (en på
varje sida av handtaget).
2. Därefter kan det övre handtaget fällas
framåt eller bakåt, beroende på hur
snöslungan ska förvaras.
BILD 7
VARNING!
Kontrollera att klämspakarna är i stängt
läge innan snöslungan används. Kontrollera
att det inte nns något spel mellan de båda
handtagshalvorna.
Om snöslungan behöver repareras
Reparera inte snöslungan på egen hand.
Kontakta auktoriserad serviceverkstad om
det uppstått fel på snöslungan. Låt endast en
auktoriserad tekniker reparera snöslungan.
SV
13
FELSÖKNING
Problem Möjlig orsak
Stickproppen sitter i nätuttaget, men det går
inte att starta snöslungan.
Båda säkerhetsbrytarna trycks inte in på samma
gång.
Förreglingsbrytaren är frigjord och båda
säkerhetsbrytarna hålls intryckta samtidigt, men
snöslungan kan inte startas.
Stickkontakten har inte satts in ordentligt i
nätuttaget.
Förlängningskabeln har för liten dimension och
är därför olämplig för snöslungan.
Rotorn har blockerats av snöklumpar eller andra
föremål. Det kan ha uppstått ett fel på motorn.
Vilka orsaker nns det till att röjningskapaciteten
har minskat?
Nätspänningen stämmer inte med snöslungans
krav.
Förlängningskabeln har för liten area.
Gummiplattorna kan vara skadade eller
skruvarna har lossnat.
Gummiplattorna har vänts fel vid monteringen.
Utkaströret har blockerats av snöklumpar eller
andra föremål.
Det hörs ovanliga ljud. Vad kan det bero på? Rotorn har blockerats av snöklumpar eller andra
föremål.
Gummiplattornas fästskruvar har lossnat.
Rotorn har fallit ned eller skadats, alternativt har
det uppstått ett fel på motorn.
Varför slutar snöslungan plötsligt att fungera? Stickproppen har plötsligt dragits ut ur
nätuttaget.
Rotorn är trasig. Det har uppstått motorskador.
NO
14
Generelle sikkerhetsanvisninger
Denne snøfreseren er utelukkende
beregnet for snømåking
På belagte veier samt på overater
ved hus og fritidsområder.
I henhold til beskrivelsene og
sikkerhetsanvisningene i denne
bruksanvisningen.
Hvis maskinen brukes på andre måter enn
den som er tiltenkt, eller hvis den endres
uten tillatelse, opphører produsentens
garanti å gjelde.
Brukeren har ansvar for skader på tredjepart
eller dennes eiendom som oppstår i
forbindelse med at maskinen benyttes.
Alle brukere skal lese denne
bruksanvisningen nøye før de bruker
maskinen for første gang. Følg
bruksanvisningen og ta vare på den for
senere bruk eller når maskinen bytter eier.
Personer som bruker maskinen, skal ikke
være påvirket av rusmidler som alkohol,
narkotika eller legemidler.
La ikke personer under 16 år få bruke
maskinen (aldersgrensen kan være
fastlagt i lokale bestemmelser).
Bruk aldri maskinen innendørs. Den skal
utelukkende brukes utendørs. Gangveier
med tak eller høye vegger skal bare ryddes
hvis det kan skje uten risiko. Forebygg
skade på eiendom eller personer ved å
være spesielt oppmerksom på vinduer og
personer i nærheten.
Rett aldri snøutkastet direkte mot en person.
Ikke bruk snøfreseren i nærheten av glass,
biler, vinduer osv. uten å stille inn
utkastvinkelen på riktig måte.
Bruk hansker, vernebriller, tettsittende
vintertøy og stabile sko med grepsikre såler
når maskinen brukes eller vedlikeholdes.
Hold kroppsdeler og klær unna maskinens
roterende deler.
Bruk maskinen bare under gode
lysforhold. Hold alltid maskinen fast med
et godt grep om håndtaket.
Frossen snø og is skal ikke ernes med
denne snøfreseren.
SIKKERHETSANVISNINGER
Maskinen er kun beregnet på utendørs bruk.
Brukeren er ansvarlig for tredjepart under
arbeidet med maskinen.
Personer som ikke er kjent med
bruksanvisningen, barn, ungdommer som
ikke har nådd aldersgrensen for bruk av
maskinen, samt personer som er påvirket
av alkohol, andre rusmidler eller
legemidler, skal ikke bruke maskinen.
Maskinen skal kun brukes til det formålet
den er beregnet for.
Hold barn og kjæledyr på trygg avstand
mens maskinen brukes.
Kontroller at nettspenningen stemmer
overens med opplysningene på typeskiltet
før støpselet settes inn i stikkontakten.
Stå alltid stødig, særlig i helninger.
Når maskinen startes, skal motoren kunne
rotere fritt.
Hold hender og føtter borte fra roterende
deler. Fare for skade!
Dra alltid forlengelseskabelen på en sikker
måte.
Kontroller alltid om maskinen har blitt
skadet, etter kontakt med
fremmedlegemer. Sørg for at eventuelle
skader repareres før du starter maskinen
igjen for å fortsette arbeidet.
Hvis maskinen begynner å vibrere på en
unormal måte, må du slå av motoren og
nne årsaken. Vibrasjon er generelt et
tegn på at noe er feil.
Slå av maskinen, trekk ut støpselet og
vent til rotoren har stanset helt, før
vedlikehold og/eller rengjøring
påbegynnes. Se opp! Rotoren stopper ikke
umiddelbart når maskinen slås av.
Det er forbudt å ytte på eller modisere
elektriske eller mekaniske
beskyttelsesanordninger.
NO
15
Måk om mulig snøen i vindretningen.
Måk snøen slik at de måkede sporene
overlapper hverandre litt.
Personer (inklusive barn) som på grunn av
sin fysiske, sensoriske eller mentale evne,
eller på grunn av manglende erfaring eller
kunnskap, ikke kan bruke maskinen på en
sikker måte, skal ikke bruke maskinen uten
tilsyn eller veiledning av en ansvarlig person.
Barn skal holdes under oppsyn, slik at de
ikke leker med maskinen.
Elsikkerhet
Bruk bare tilkoblingskabler (maks. 50 m)
som oppfyller kravene for bruk utendørs,
f.eks. H07RN-F 2 x 1,5 mm2 ned til −25 °C.
Tilkoblingskablenes tilkoblingsdeler skal
være beskyttet mot vannsprut og produsert
av gummi eller overtrukket med gummi.
Kontroller før hver gangs bruk at
tilkoblingskablene ikke er skadet, porøse
eller har oket seg. Slå av maskinen og
trekk ut stikkontakten. Bruk bare
tilkoblingskabler som er i feilfri stand.
Slå av motoren og trekk ut støpselet når:
Maskinen ikke brukes.
Maskinen etterlates uten tilsyn.
Installerings-, vedlikeholds- eller
reparasjonsarbeid utføres.
Maskinen skal kobles til nettspenning
med jordfeilbryter (jordfeilsbryter med
utløsningsstrøm på maks. 30 mA).
Sørg for at tilkoblingskabelen ikke havner i
arbeidsområdet under arbeidet. Hvis
kabelen kappes under arbeidet, oppstår
det fare for personskader og dødsfall.
Koble støpselet fra stikkontakten.
Når maskinen snus, er det fare for at
brukeren snubler på tilkoblingskabelen og
skader seg. Dra kabelen slik at den aldri
kan havne i maskinens arbeidsområde
eller foran føttene.
Kjør maskinen i gåtakt. Løp aldri med
maskinen.
Arbeid langsomt og forsiktig, særlig på
La motoren kjøle seg ned før du stiller inn
maskinen i lukkede rom.
Bruk bare originaldeler fra produsenten
eller reservedeler fra annen part som
produsenten har godkjent.
La bare et autorisert serviceverksted
reparere maskinen.
Ikke gjør noen innstillinger når maskinen
er i gang (bortsett fra innstillinger som
produsenten selv anbefaler).
Sikkerhetsavstanden til rotoren som
kjørebøylen utgjør, skal alltid opprettholdes.
Slå av motoren før maskinen foryttes
over gangveier, oppkjørsler eller andre
ater som ikke skal måkes.
Undersøk området der maskinen skal
brukes. Fjern alle gjenstander som kan
fanges opp og slynges ut av maskinen.
Mulige skader på maskinen: Hvis maskinen
kjører på fremmedlegemer (f.eks. steiner),
eller hvis det oppstår unormale vibrasjoner,
skal maskinen slås av og skadene under-
søkes. Utbedre fastslåtte skader før
maskinen brukes igjen.
Gjennomfør alltid en visuell kontroll før
maskinen brukes. Kontroller først og fremst
alle sikkerhetsanordningene, de elektriske
betjeningensinnretningene, strømkablene
og skrueforbindelsene med tanke på
skader og sikker festing. Bytt eventuelt
skadede deler før maskinen brukes.
Ved ekstreme temperaturforskjeller skal
snøfreseren kortvarig tilpasses til
omgivelsestemperaturen før arbeidet
påbegynnes. Hvis arbeidet startes direkte,
kan drivakselen og andre deler, som f.eks.
gummiplatene, bli slitt ut for tidlig.
Arbeid langsomt og forsiktig, særlig ved
endring av kjøreretning. Kjør maskinen
rett oppover eller nedover, aldri på tvers i
skråninger. Se opp for hindringer, og
arbeid aldri i nærheten av kraftige
helninger. Maskinen må ikke brukes i
helninger på over 20 %.
Måk snøen rett etter snøfall. Senere fryser
det underste laget til is og gjør
snømåkingen vanskeligere.
NO
16
ved en feil. For å hindre potensielle skader
er det ikke tillatt å la nettkabelen være
tilkoblet eller hovedstrømbryteren inntrykt
når maskinen transporteres.
Ikke ern smuss med hendene. Slå av
maskinen før materialrester ernes. Ikke
gå foran maskinen når den er i gang. Ikke
rett snø direkte mot personer som står i
nærheten.
Ved arbeid med maskinen skal håndtaket
holdes fast med begge hendene.
Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
vernebriller. Hvis du bruker personlig
verneutstyr som sklisikre vernesko,
vernehjelm eller hørselsvern (avhengig av
hvordan el-verktøyet benyttes), reduseres
faren for personskader.
Hvis beskyttelsen eller en annen del blir
skadet, må maskinen kontrolleres nøye før
den brukes for å sikre at den kommer til å
fungere riktig og på tiltenkt måte.
Kontroller at bevegelige deler fungerer som
de skal og ikke låser seg, samt at ingen
deler er skadet. Samtlige deler skal være
korrekt montert og oppfylle alle krav for at
maskinen skal fungere uten problemer.
En skadet strømbryter må byttes ut av en
kvalisert servicerepresentant. Ikke bruk
maskinen hvis den ikke kan slås på og av
med strømbryteren.
Vedlikehold maskinen nøye. Kontroller at
bevegelige deler fungerer riktig og
beveger seg fritt, at ingen deler er ødelagt
eller skadet, samt at det ikke foreligger
andre forhold som kan påvirke maskinens
funksjon. Skadede deler må repareres før
maskinen brukes igjen. Mange
ulykkeshendelser forårsakes av dårlig
vedlikeholdt el-verktøy.
Spesielle sikkerhetsanvisninger
Unngå å skli eller falle, spesielt ved
rygging, ved å arbeide forsiktig.
Koble maskinen til den spenningen som
er angitt på typeskiltet med elektriske
data. Hvis maskinen drives med en
spenning som er høyere enn den angitt
nominelle spenningen, kan det opps
ulovlig høye temperaturer i motoren.
Ved kontroller, reparasjoner, rengjøring samt
erning eller bytte av deler skal maskinen
slås av og kabelen kobles fra strømnettet.
ujevne eller ubelagte veier eller ved
rygging.
For å hindre farlige situasjoner skal en skadet
nettkabel bare byttes av produsenten,
produsentens kundeservice eller av annen
person med tilsvarende kvalikasjoner.
Bruk
Ikke bruk maskinen før arbeidsmåte og
bruksområde er forstått. For å garantere
et sikkert og eektivt arbeid må
anvisningene i bruksanvisningen følges til
punkt og prikke.
Unngå kroppskontakt med jordede
overater som rør, radiatorer, komfyrer og
kjøleskap. Risikoen for el-ulykker er større
om kroppen er jordet.
Bruk ikke maskinen til andre formål enn
det tilsiktede, ellers er det fare for
mekaniske feil eller alvorlige eiendoms-
og personskader.
Bruk aldri kabelen til å bære eller henge
opp maskinen, og ikke hold i kabelen når
støpselet trekkes ut. Beskytt kabelen mot
varme, olje, skarpe kanter og bevegelige
maskindeler. Skadde eller sammenltrede
kabler øker faren for el-ulykker.
Ikke bruk maskinen i eksplosive miljøer,
for eksempel i nærheten av brannfarlig
væske, gass eller støv. El-verktøy skaper
gnister som kan antenne støv og damp.
Vær svært oppmerksom på omgivelsene
og forandringer når maskinen brukes.
Små steiner og andre gjenstander i snøen
kan slynges av gårde og forårsake
personskader.
I følgende situasjoner skal maskinen slås
av og støpselet trekkes ut:
Hvis maskinen ikke brukes, ved
reparasjoner, erning av deler,
rengjøring og vedlikehold samt
tilhørende risikosituasjoner.
Hvis en defekt kabel er koblet til, skal
støpselet trekkes ut av stikkontakten.
Bær aldri en maskin som er tilkoblet, trekk
først støpselet ut av stikkontakten.
Maskinen skal ikke startes utilsiktet eller
NO
17
Forebygg personskader på roterende deler
– hold hender, føtter og klær på sikker
avstand.
Kontroller at det ikke er dørmatter,
akebrett, tau eller tilsvarende i
arbeidsområdet før arbeidet påbegynnes.
Hold barn og dyr på nødvendig
sikkerhetsavstand.
Bruk aldri maskinen uten egnet vintery.
Gjør aldri innstillinger på maskinen når
motoren er i gang.
Under arbeid, innstillinger og vedlikehold
er det fare for at gjenstander som slynges
rundt, kan tree øynene. Bruk alltid egnet
vernetøy og vernebriller.
Hold alltid snøutkastet under oppsikt.
Hvis snøutkastet tettes igjen, slå av
motoren, koble nettkabelen fra strømnettet
og vent til snøfreserens rotor har stanset.
La maskinen kjøle seg ned til
utetemperatur før arbeidet påbegynnes.
Bruk bare tilbehør/reservedeler som er
godkjent av produsenten.
Bruk maskinen med
beskyttelsesanordninger eller deksler som
er i feilfri stand. Hvis skader oppdages,
skal ikke maskinen settes i drift.
Annen risiko
Selv ved riktig bruk av den elektriske
snøfreseren er det en viss fare for skader. På
grunn av maskinens type og konstruksjon
nnes følgende potensielle farer:
Kontakt med snø som kastes ut.
Kroppsdeler som stikkes inn i
snøfreseren mens den er i gang (fare
for kuttskader).
Uforutsette plutselige bevegelser for
snøfreseren (fare for kuttskader).
Deler av snøfreserens rotor slynges
av gårde.
Gjenstander som har ligget i snøen,
kastes av gårde.
Fare for hørselskade hvis det ikke
brukes hørselvern.
Slikt arbeid skal bare påbegynnes når de
roterende delene har stanset.
Første gang maskinen brukes eller etter at
deler er byttet ut, skal en prøvekjøring
gjennomføres. Forebygg skader og ulykker
ved å kontrollere at det ikke forekommer
unormal lyd.
Ikke transporter maskinen med støpselet
tilkoblet og strømbryteren aktivert.
Fordi maskinen har et høyt lydnivå må lokalt
gjeldende lover og regler følges ved arbeidet.
Legg arbeidstidene til tidspunkt der andre
personer ikke forstyrres av støyen.
Unngå å falle ved å være oppmerksom på
bakke- og snøforholdene.
Berør aldri deler som er i bevegelse! Hold
aldri hender, ngre, føtter eller andre
kroppsdeler i nærheten av roterende deler
eller snøutkastet.
Hvis maskinen har veltet, skal den
kontrolleres med tanke på skader og
sprekker.
Unngå fallrisiko ved å se opp for
hindringer bak føttene ved rygging.
Hvis ukjent eller unormal lyd høres når
maskinen brukes, skal maskinen slås av og
støpselet trekkes ut. Kontakt forhandleren.
Ikke sett vekk maskinen for oppbevaring
når den fortsatt er koblet til nettspenning.
Konsekvensen kan ellers bli eiendoms- og
personskader.
Sørg for at ingen går foran maskinen før
eller under arbeidet.
Forebygg el-ulykker ved bare å bruke
kabler som er egnet for bruk utendørs.
Unngå kabelbrudd i forlengelseskabelen
under arbeidet.
Gå frem på følgende måte hvis
snøfreseren har kjørt på en gjenstand:
Slå av maskinen og koble den fra
strømnettet.
Kontroller maskinen med tanke på
skader.
Sørg for at eventuelle skader repareres før
du starter maskinen igjen for å fortsette
arbeidet.
Hold hendene unna bevegelige deler. Slå
av motoren og koble den fra strømnettet
før dekselet ernes.
NO
18
El-ulykke ved kontakt med ikke-
isolerte elektriske komponenter.
Symboler
ADVARSEL!
Les bruksanvisningen nøye.
Fare for elektrisk støt.
Bruk vernebriller og hørselvern.
Bruk beskyttelseshansker.
Bruk vernesko.
Hold barn og tilskuere på sikker
avstand.
Se opp for objekter som blir
slynget ut.
Må ikke utsettes for regn.
Skader på ngre eller hender –
løpehjulslameller.
Fare for kuttskader på føttene,
eller at føttene setter seg fast –
roterende rotor.
Vent til alle bevegelige deler
har stoppet. Rotoren fortsetter
å rotere etter at maskinen er
slått av.
Slå av maskinen og koble den
fra strømnettet før justering,
service eller reparasjon.
Koble umiddelbart fra
strømkilden hvis kabelen blir
skadet.
Godkjent i henhold til
gjeldende direktiv.
Produktet skal gjenvinnes etter
gjeldende forskrifter.
TEKNISKE DATA
Nominell spenning 230 V ~ 50 Hz
Eekt 2000 W
Tomgangsturtall 2 150/min
Maks. utkasthastighet Ca. 70 m/s
Maks. utkastlengde 4m
Maks. utkasthøyde 6 m
Rotorens dybde/bredde 250/450 mm
Maks. måkekapasitet 1 800 m²/h
Lydtrykknivå, LpA 86,0 dB(A), K=2 dB
Målt lydeektnivå, LwA
96,4 dB(A), K=2 dB
Garantert lydeektnivå, LwA
97 dB(A), K=2 dB
Vibrasjonsnivå 2,5 m/s², K=1,5 m/s²
Vekt 16 kg
Bruk alltid hørselvern!
BESKRIVELSE
1. Motorbremsebøyle
2. Startsperre
NO
19
3. Innstilling for utkastretning
4. Utkast
5. Gummiplater
6. Løpehjul
BILDE 1
MONTERING
Montering av håndtak
1. Pass på at snøfreseren ikke er
strømtilkoblet.
2. Monter først det underste håndtaket
på rotorbeskyttelsen. Juster håndtakets
hull med sporet og skyv deretter
sikkerhetsskruen (ST4,2 x 9,5) gjennom
bøssingen i hullet.
3. Trekk til skruen.
4. Sett deretter sammen håndtakets
underste og øvre del.
BILDE 2
BRUK
Bruksområde
Snøfreseren er beregnet for å måke snø fra
gangveier, garasjeoppkjørsler og tilsvarende.
Snøen som skal måkes, skal ikke bære dypere
enn 25 cm.
Før bruk
Kontroller følgende før maskinen brukes:
Strømkilden skal stemme overens med
typeskiltet på snøfreseren.
Kontroller før første gangs bruk at alle
skruer på snøfreseren er skrudd fast, og at
gummiplatene er montert i riktig retning.
Start/stopp
1. Trykk først inn startsperren på det høyre
håndtaket.
BILDE 3
2. Trykk inn motorbremsebøylen mens
startsperren holdes inntrykt.
3. Når motorbremsebøylen er trykt inn, starter
snøfreseren og arbeidet kan begynne.
4. Når motorbremsebøylen er sluppet opp,
slås snøfreseren av.
Justering av utkastvinkel
Med reguleringen for utkastvinkel er det mulig
å stille inn utkastlengden. Når reguleringen for
utkastvinkel stilles oppover, økes utkastlengden.
Når reguleringen for utkastvinkel stilles nedover,
minskes utkastlengden. Juster reguleringen for
utkastvinkel ved først å løsne rattet på utsiden av
utkastet. Skru til rattet igjen når ønsket helning
er stilt inn.
BILDE 4
ADVARSEL!
Denne justeringen skal bare utføres når
snøfreseren er koblet fra strømnettet.
Justering av utkastretning
Utkastretningen kan justeres ved at
reguleringen vris i henhold til følgende:
Sveiv medurs for å rette utkastet mot
venstre.
Sveiv moturs for å rette utkastet mot
høyre.
BILDE 5
ADVARSEL!
La ikke motoren arbeide for tungt når
maskinen brukes.
Under arbeidet må du være
oppmerksom på andre personer, rister,
vinduer og alle andre hindringer. Det
kan være gjenstander i snøen som kan
forårsake personskader.
Overbelastningsvern
Snøfreseren er utstyrt med overbelastningsvern
som slår av snøfreseren ved for hard
belastning. Trykk på tilbakestillingsknappen for
å få snøfreseren til å gå igjen.
BILDE 6
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147

Meec tools 002781 Benutzerhandbuch

Typ
Benutzerhandbuch