Exido 245106 Benutzerhandbuch

Marke
Exido
Modell
245106
Typ
Benutzerhandbuch
www.adexi.eu
DK ELKEDEL ..................................................................2
SE VATTENKOKARE ......................................................7
NO ELEKTRISK VANNKOKER .......................................12
FI VEDENKEITIN ...........................................................17
UK ELECTRIC KETTLE ..................................................22
DE ELEKTRISCHER WASSERKOCHER ........................27
245106/ 12130043
2
INTRODUKTION
For at du kan få mest mulig glæde
af dit nye apparat, beder vi dig
gennemlæse denne brugsanvisning,
før du tager apparatet i brug.
Vær særligt opmærksom på
sikkerhedsforanstaltningerne. Vi
anbefaler dig desuden at gemme
brugsanvisningen, hvis du senere skulle
få brug for at genopfriske din viden om
apparatets funktioner.
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
Generelt
Forkert brug af apparatet kan
medføre personskade og beskadige
apparatet.
Anvend kun apparatet til det,
det er beregnet til. Producenten
er ikke ansvarlig for skader, der
opstår som følge af forkert brug
eller håndtering (se også under
Reklamationsbestemmelser).
Apparatet er udelukkende beregnet
til husholdningsbrug. Apparatet må
ikke anvendes udendørs eller til
erhvervsbrug.
Apparatet må kun sluttes til 230 V,
50 Hz.
Apparatets base, kedel, ledning
og stik må ikke nedsænkes i vand,
og der må ikke trænge vand ind i
basen.
r aldrig ved apparatet, ledningen
eller stikkontakten med våde eller
fugtige hænder.
Udsæt ikke apparatet for direkte
sollys, høje temperaturer, fugt, støv
eller ætsende stoffer.
Brug kun tilbehør, der følger med
apparatet eller er anbefalet af
producenten.
Apparatet må kun bruges med den
medfølgende base.
Brug af apparatet
Anbring altid apparatet på et tørt,
plant, stabilt og varmebestandigt
underlag med god afstand til
bordkanten.
Apparatet må ikke placeres eller
opbevares i nærheden af andre
varmekilder.
Apparatet må ikke tildækkes.
Apparatet må kun være tændt, når
der er fyldt vand i det.
Vandstanden i apparatet må
ikke være under mærket ”MIN”
eller over mærket ”MAX” på
vandstandsleren.
Undgå at berøre apparatets
yderside under og lige efter brug,
da den bliver varm. r kun ved
håndtaget og knapperne. Pas på
den varme damp, når låget åbnes.
DK
Apparatet må anvendes af børn på
over 8 år og personer med nedsat
følsomhed, fysiske eller mentale
handicap, forudsat at de overvåges
eller er blevet instrueret i brugen af
apparatet på en sikker måde og
forstår de dermed forbundne risici.
Børn må ikke lege med apparatet.
Rengøring og vedligeholdelse må
ikke udføres af børn, medmindre de
er under opsyn.
3
• Væropmærksompå,atapparatet
stadig er varmt et stykke tid efter,
at du har slukket for det. Lad altid
apparatet køle helt af, før du stiller
det væk eller rengør det.
Ledning og stik
• Ladikkeledningenhængeudover
bordkanten.
• Holdledningenogapparatetvæk
fra varmekilder, varme genstande
og åben ild.
• Tagstikketudafstikkontakten,
inden låget tages af apparatet,
før renring, og hvis apparatet
ikkeeribrug.Undladattrækkei
ledningen, når du tager stikket ud af
stikkontakten, men tag fat om selve
stikket.
• Kontrollérjævnligt,omledningen
eller stikket er beskadiget, og
brug ikke apparatet, hvis dette er
tilfældet, eller hvis det har været
tabt eller er blevet beskadiget på
anden måde.
• Hvisapparatet,ledningeneller
stikket er beskadiget, skal apparatet
efterses og om nødvendigt
repareres af en autoriseret reparatør.
Forsøg aldrig at reparere apparatet
selv. Kontakt købsstedet, hvis der
er tale om en reparation, der falder
ind under reklamationsretten.
Hvis der foretages uautoriserede
indgreb i apparatet, bortfalder
reklamationsretten.
OVERSIGT OVER APPARATETS DELE
1. Kalklter(ikkevistpåbilledet)
2. Åbningsknap til låg
3. g
4. 4temperaturindikatorer(40°C,60
°C,80°C,100°C)
5. Knap til indstilling af
temperaturniveau
6. Tænd/sluk-knap
7. Stik og ledning
8. Studs
9. Ledningsholder
10. Base
11. Knap til varmholdningsfunktion
12. Vandstandsmåler
FØR FØRSTE ANVENDELSE
Inden du anvender apparatet første
gang (eller efter længere tids opbevaring
uden brug), bør du koge det igennem to
gange, før det tages i brug.
1. Fyld vand i apparatet op til
maksimummærket (”MAX”) på
vandstandsmåleren (12) (apparatet
kan maks. rumme 1,2 liter).
2. Tænd apparatet som beskrevet
under ”Brug af apparatet. Lad
vandet koge.
3. Hældvandetud,nårdetharkogt.
4. Gentagpunkt2yderligereéngang.
Apparatet er herefter klar til brug.
4
BRUG AF APPARATET
1. Åbnlåget(3)vedhjælpaf
åbningsknappen (2).
2. Hæld friskt koldt vand i apparatet.
Apparatet skal mindst indeholde
vand op til minimummærket (”MIN”)
og må højst indeholde vand op
til maksimummærket (”MAX”).
Mærkernendespådenudvendige
vandstandsmåler.
3. Luklåget,ogsørgfor,atdetklikker
fast.
4. Anbringapparatetpåbasen(10)
vedatstilledet,såstudsen(8)på
basen passer op i hullet i bunden af
apparatet.
5. Tilslut apparatet ved at sætte stikket
(7) i stikkontakten og tænde for
strømmen
6. Indstildentemperatur,vandet
skal opvarmes til, ved at trykke
på knappen til indstilling af
temperaturniveau (5). Du kan
vælgemellemreforskellige
temperaturniveauer:40°C,
60°C,80°Celler100°C.
Temperaturindikatoren (4) lyser,
når den ønskede temperatur er
indstillet.
7. Trykpåtænd/sluk-knappen
(6).Indikatorenfordenvalgte
temperatur begynder at blinke, og
apparatet begynder at varme vandet
op.
o Når vandet er opvarmet til det
indstillede temperaturniveau,
holder indikatoren op med at
blinke, og apparatet slukker
automatisk.
o Hvis du vil afbryde
opvarmningen, kan du altid
slukke for apparatet ved at
trykkepåtænd/sluk-knappen
igen.
o Apparatet er som standard
indstillet til at opvarme vandet til
100°C:Hvisdumeddetsamme
vilopvarmevandettil100
°C,skalduderforblottrykke
påtænd/sluk-knappenforat
begynde at opvarme vandet.
8. Nårvandeteropvarmet,kan
du ved hjælp af knappen til
varmholdningsfunktionen (11)
holde det varmt på en bestemt
temperatur:
o Indstil det ønskede
temperaturniveau ved
at trykke på knappen til
indstilling af temperaturniveau.
Tryk på knappen til
varmholdningsfunktionen, og
trykderefterpåtænd/sluk-
knappen.
o Når varmholdningsfunktionen
er aktiveret, begynder knappen
til varmholdningsfunktionen
at blinke i stedet for at
lyse konstant. Knappen til
varmholdningsfunktionen
kan deaktiveres ved at
trykke på knappen til
varmholdningsfunktionen
igen eller ved at trykke på
tænd/sluk-knappen.Den
aktive tid vil være 2 timer i
varmholdningsfunktionen.
o Mens varmholdningsfunktionen
er aktiveret, kan knappen til
indstilling af temperaturniveau
ikke benyttes.
5
o Apparatet husker det
temperaturniveau, knappen til
varmholdningsfunktionen sidst
var indstillet på. Hvis du vil
ændre dette temperaturniveau,
skal du derfor indstille
temperaturniveauet, næste gang
du bruger apparatet.
o Apparatet kan indstilles til at
opvarme vandet til en ønsket
temperatur og automatisk holde
vandet varmt på den ønskede
temperatur fra begyndelsen.
Tryk på knappen til indstilling af
temperaturniveau for at indstille
den ønskede temperatur,
tryk derefter på knappen til
varmholdningsfunktionen
for at vælge
varmholdningsfunktionen, og
trykpåtænd/sluk-knappen
for at begynde at opvarme
vandet. Når apparatet begynder
at opvarme vandet, blinker
temperaturindikatoren i stedet
for at lyse konstant. Når
vandet er opvarmet til den
ønskede temperatur, lyser
temperaturindikatoren konstant i
stedet for at blinke, og knappen
til varmholdningsfunktionen
begynder at blinke i stedet for
at lyse konstant. Apparatet er
nu indstillet til at holde vandet
varmt på den indstillede
temperatur.
Tip: Du kan rulle overskydende ledning
op på ledningsholderen (9) under
bunden af apparatet.
Tørkogningssikring
Hvis du tænder for apparatet uden at
have fyldt vand i, eller når vandstanden
er under mærket ”MIN”, slukker
tørkogningssikringen automatisk for
apparatet. Apparatet kan tændes
normalt, så snart det er kølet helt af, og
du har påfyldt en tilstrækkelig mængde
vand.
RENGØRING
Ved rengøring af apparatet bør du være
opmærksom på følgende punkter:
• Tagstikketudafstikkontakten,og
lad apparatet køle helt af, før du
rengør det.
• Apparatetsbase,kedel,ledning
og stik må ikke nedsænkes i vand,
og der må ikke trænge vand ind i
basen.
• Rengørkedlenogbasenvedat
tørre delene af med en fugtig klud.
Tilsæt eventuelt lidt opvaskemiddel
til vandet, hvis apparatet er meget
snavset.
• Brugikkestålsvampe,skuresvampe
eller nogen former for stærke,
opløsende eller slibende
rengøringsmidler til at rengøre
apparatet med, da det kan
ødelægge apparatets udvendige
overader.
• Tagkalklteret(1)udafapparatet,
og rengør det forsigtigt med en
blød børste. Filteret afmonteres
ved at trække det op af holderen.
Monterlteretiapparatetigenefter
rengøring.
• VIGTIGT!Ladapparatetsudvendige
overadertørreheltefterrengøring,
inden apparatet bruges igen.
Apparatet må ikke bruges, hvis
basen og kedlens bund er fugtige.
• Sørgfor,atapparateterrentogtørt,
inden det gemmes bort.
6
AFKALKNING
Da der er kalk i almindeligt postevand,
vildermedtidenaejreskalkiselve
apparatet. Denne kalk kan løsnes ved
hjælp af eddikesyre (IKKE almindelig
husholdningseddike) eller kalkfjerner,
der bl.a. fås i supermarkeder.
1. Bland1dleddikesyremed3dl
koldt vand, eller følg anvisningerne
på emballagen til kalkfjerneren.
2. Hæld opløsningen i apparatet, og
tændpåtænd/sluk-knappen.
3. Ladvandetkoge,tilapparatetselv
slår fra.
4. Lad opløsningen stå i apparatet i
ca.10minutter,førduhælderden
ud.
5. For at fjerne de sidste rester af
kalk og eddikesyre skal du koge
apparatetigennem3gangemed
friskt kold vand. Apparatet er nu klar
til brug igen.
OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE
OG GENBRUG AF DETTE PRODUKT
Bemærk,atdetteAdexi-produkter
forsynet med dette symbol:
Det betyder, at produktet ikke må
kasseres sammen med almindeligt
husholdningsaffald, da elektrisk og
elektronisk affald skal bortskaffes
rskilt.
IhenholdtilWEEE-direktivetskal
hver medlemsstat sikre korrekt
indsamling, genvinding, håndtering
og genbrug af elektrisk og elektronisk
affald.PrivatehusholdningeriEU
kangratisaeverebrugtudstyrpå
rlige genbrugsstationer. I visse
medlemsstater kan du i visse tilfælde
returnere det brugte udstyr til den
forhandler, du købte det af,
på betingelse af at du køber nyt udstyr.
Kontakt forhandleren, distributøren eller
de kommunale myndigheder for at få
yderligere oplysninger om, hvordan du
skal håndtere elektrisk og elektronisk
affald.
REKLAMATIONSBESTEMMELSER
Reklamationsretten gælder ikke:
• hvisovennævnteikkeiagttages
• hvisderharværetforetaget
uautoriserede indgreb i apparatet
• hvisapparatetharværetmisligholdt,
udsat for en voldsom behandling
eller lidt anden form for overlast
• hvisfejliapparateteropståetpå
grund af fejl på ledningsnettet.
Da vi hele tiden udvikler vores
produkterpåfunktions-ogdesignsiden,
forbeholder vi os ret til at foretage
ændringer i produktet uden forudgående
varsel.
SPØRGSMÅL & SVAR
Har du spørgsmål omkring brugen af
apparatet,somduikkekanndesvar
påidennebrugsanvisning,ndessvaret
muligvis på vores hjemmeside www.
adexi.dk.
Dundersvaretvedatklikkepå
”Spørgsmål & svar” i menuen
”Forbrugerservice”, hvor de oftest
stillede spørgsmål er vist.
Påvoreshjemmesidenderduogså
kontaktinformation, hvis du har brug
for at kontakte os vedrørende teknik,
reparation, tilbehør og reservedele.
IMPORTØR
Adexi Group
www.adexi.dk
Vi tager forbehold for trykfejl.
7
INTRODUKTION
För att du skall få ut så mycket som
möjligt av din nya apparat är det
lämpligt att du läser igenom denna
bruksanvisning innan du använder
apparaten första gången. Var speciellt
uppmärksam på säkerhetsföreskrifterna.
Vi rekommenderar också att du sparar
bruksanvisningen så att du kan använda
den som referens senare.
SÄKERHETSÅTGÄRDER
Allmänt
Felaktig användning av den här
apparaten kan orsaka personskador
och skador på apparaten.
Använd endast apparaten för dess
avsedda ändamål. Tillverkaren
ansvarar inte för skador som uppstår
till följd av felaktig användning eller
hantering (se även Garantivillkor).
Endast för hemmabruk. Får ej
användas för kommersiellt bruk eller
utomhusbruk.
Får endast anslutas till 230 V, 50 Hz.
Sänk aldrig ned apparatens bas,
sladd eller kontakt i vatten och
vatten får heller inte tnga in i
apparatens bas.
Rör aldrig apparaten, sladden
eller stickkontakten med våta eller
fuktiga händer.
Utsätt inte apparaten för direkt
solljus, höga temperaturer, fukt,
damm eller frätande ämnen.
SE
Denna apparat kan användas av barn
från 8 år och uppåt och av personer
med nedsatt fysisk, sensorisk eller
mental funktionsförmåga eller av
personer som saknar erfarenhet och
kunskap, om de inte får anvisningar
av en person som ansvarar för deras
säkerhet och användningen sker
under uppsikt av denna person. Barn
får inte leka med apparaten.
Rengöring och skötsel ska inte
utföras av barn utan tillsyn.
Använd endast medföljande tillbehör
eller sådana som rekommenderas
av tillverkaren.
Apparaten får endast användas
tillsammans med den medföljande
basen.
Användning
Placera alltid apparaten på ett
torrt, jämnt, stadigt och värmeligt
underlag, på behörigt avstånd från
kanter.
Apparaten får inte placeras eller
förvaras nära andra värmekällor.
Får ej övertäckas.
Apparaten får inte sättas på om det
inte är vatten i den.
Vattennivån i apparaten får inte
ligga under markeringen ”MIN”
eller över markeringen ”MAX” på
vattennivåmätaren.
Undvik att vidröra apparatens utsida
när den används, eftersom den blir
varm. Rör endast vid handtaget och
knapparna. Se upp för den heta
ånga som stiger upp när locket
öppnas.
Observera att apparaten fortfarande
är varm en stund efter att du har
stängt av den. Låt alltid apparaten
svalna helt innan du sller undan
den eller rengör den.
8
Sladd och kontakt
• Låtintesladdenhängautöver
kanten på arbetsunderlaget.
• Undvikatthasladdenoch
apparaten i närheten av värmekällor,
heta föremål och öppna lågor.
• Drautkontaktenureluttagetinnan
du tar bort locket från apparaten,
före rengöring eller när apparaten
inteskaanvändas.Undvikattdra
i sladden när stickkontakten skall
dras ur vägguttaget. Håll i kontakten
i stället.
• Kontrolleraregelbundetattvarken
sladd eller kontakt är skadade.
Använd inte apparaten om så är
fallet eller om apparaten har tappats
i golvet eller skadats på annat sätt.
• Omapparaten,sladdeneller
kontakten har skadats ber du en
auktoriserad reparationstekniker
inspektera dem och vid behov
reparera dem. Försök aldrig
reparera apparaten själv. Kontakta
inköpsstället för reparationer som
täcks av garantin. Ej auktoriserade
reparationer eller ändringar på
utrustningen gör garantin ogiltig.
BESKRIVNING AV APPARATENS
DELAR
1. Kalklter(synsejpåbild)
2. Utlösningsknappförlock
3. Lock
4. Fyratemperaturindikatorer(40°C,
60°C,80°C,100°C)
5. Knapp för temperaturinställning
6. /av-knapp
7. Sladd och kontakt
8. Anslutning
9. Sladdhållare
10. Base
11. Knapp för värmeunderhållsfunktion
12. Vattennivåmätare
INNAN FÖRSTA ANVÄNDNING
Innan du använder apparaten för första
gången (eller efter långvarig förvaring),
fyll den med vatten och låt det koka
upp. Töm, fyll på med mer vatten och
låt koka upp igen.
1. Fyll apparaten upp till max.
nivå (”MAX”) som visas på
vattennivåmätaren (12) (apparaten
rymmer max. 1,2 liter).
2. Sätt på enligt beskrivning under
Använda apparaten”. Låt vattnet
koka upp.
3. Hällutvattnetefterattdetharkokat
upp.
9
4. Upprepapunkt2engångtill.Nuär
apparaten klar att användas.
ANVÄNDA APPARATEN
1. Öppnalocket(3)medhjälpav
utlösningsknappen (2).
2. Häll friskt vatten i apparaten. Fyll
apparaten med vatten åtminstone
till minimimarkeringen (”MIN”) men
inte över maximummarkeringen
(”MAX”). Markeringarna syns på
vattennivåmätaren.
3. Stänglocketochsetillattdetsätts
på plats med ett klickljud.
4. Placeraapparatenpåbasen(10)så
attkopplingen(8)ibasenpassarini
hålet på apparatens undersida.
5. Anslut apparaten genom att sätta in
kontakten (7) i eluttaget och slå på
strömmen.
6. Ställinvilkentemperaturvattnetska
värmas upp till genom att trycka på
knappen för temperaturinställning
(5). Du kan välja mellan fyra olika
temperaturer:40°C,60°C,80°C
eller100°C.Temperaturindikatorn
(4) tänds när önskad temperatur har
ställts in.
7. Tryckpåpå/av-knappen(6).
Indikatorlampan för vald temperatur
blinkar och apparaten börjar hetta
upp vattnet.
o När vattnet har hettats upp
till vald temperatur slocknar
indikatorlampan och apparaten
stängs av automatiskt.
o Om du vill avbryta kokningen
kan du stänga av vattenkokaren
när som helst genom att trycka
påpå/av-knappen.
o Som standard är apparaten
inställd på att hetta upp vattnet
till100°C:Omduvillhettaupp
vattnettill100°Cbehöverdu
baratryckapåpå/av-knappen
för att börja hetta upp vattnet.
8. Närvattnetärupphettatkandu
hålla kvar värmen med hjälp av
värmeunderhållsfunktionen (11).
o Ställ in önskad temperatur
genom att trycka på knappen
för temperaturinställning. Tryck
sedan först på knappen för
värmeunderhållsfunktionen
ochtryckdärefterpåpå/av-
knappen.
o När värmeunderhållsfunktionen
är aktiverad, kommer knappen
för värmeunderhållsfunktionen
att börja blinka i stället för
att lysa stadigt. Du kan
inaktivera knappen för
värmeunderhållsfunktionen
genom att trycka en gång till
på knappen, eller genom att
tryckapåpå/av-knappen.
Aktiv tid är 2 timmar i
värmeunderhållsfunktionen.
o När värmeunderhållsfunktionen
är aktiverad kan du inte
använda knappen för
temperaturinställning.
o Apparaten minns den senaste
inställda temperaturen för
värmeunderhållsfunktionen. Om
du vill ändra denna temperatur,
ställ in temperaturen nästa gång
du använder apparaten.
10
o Apparaten kan redan från
början ställas in på att hetta upp
vattnet till önskad temperatur
och automatiskt hålla vattnet
på denna temperatur. Tryck
först på knappen för att
ställa in temperaturen på
önskad temperatur, tryck
därefter på knappen för
värmeunderhållsfunktion
för att välja
värmeunderhållsfunktionen,
ochtryckslutligenpåpå/av-
knappen för att börja hetta upp
vattnet. Temperaturindikatorn
kommer att börja blinka i
stället för att lysa stadigt när
vattnet börjar hettas upp. När
vattnet nått önskad temperatur,
kommer temperaturindikatorn
att lysa stadigt i stället för
att blinka, och indikatorn för
värmeunderhållsknappen
kommer att börja blinka i stället
för att lysa stadigt. Apparaten
försätts i läget för att hålla
vattnet varmt med den inställda
temperaturen.
Tips: Du kan linda överskottssladd runt
sladdhållaren (9) på vattenkokarens
undersida.
Torrkokningsskydd
Om du sätter på apparaten utan
attdetnnsnågotvattenideneller
när vattennivån är lägre än märket
”MIN”, stänger torrkokningsskyddet
automatiskt av apparaten. Apparaten
kan sättas på som vanligt när den fyllts
med tillräcklig mängd vatten.
RENGÖRING
När du rengör apparaten bör du tänka
på följande:
• Drautstickproppenureluttagetoch
låt apparaten svalna helt innan du
rengör den.
• Sänkaldrignedapparatensbas,
sladd eller kontakt i vatten och
vatten får heller inte tränga in i
apparatens bas.
• Rengörapparatochbasgenom
att torka med en fuktig trasa. Lite
rengöringsmedel kan användas om
apparaten är mycket smutsig.
• Användaldrigenskursvamp,
stålull eller någon form av starka
lösningsmedel eller slipande
rengöringsmedel för att rengöra
apparaten eftersom det kan skada
apparatens utsida.
• Tabortkalkltret(1)frånapparaten
och rengör det försiktigt med en
mjukborste.Tabortltretgenom
att dra det uppåt och ut ur hållaren.
Sätttillbakaltretiapparatenefter
rengöring.
• VIKTIGT!Låtapparatentorkahelt
efter rengöring innan du använder
den igen. Använd inte apparaten om
basen eller apparatens undersida är
våt.
• Setillattapparatenärrenochtorr
innan du ställer undan den.
AVKALKNING
Kalket i vanligt kranvatten gör att
avlagringar gradvis kan bildas inuti
apparaten. Dessa kalkavlagringar kan
avlägsnas med ättiksyra (INTE vanlig
vinäger) eller avkalkningsmedel som går
att köpa i bl.a. livsmedelsbutiker.
1. Blanda100mlättiksyramed
300mlkalltvatten,ellerfölj
instruktionerna på förpackningen till
avkalkningsmedlet.
11
2. Häll lösningen i apparaten och sätt
påapparatenmedpå/av-knappen.
3. tdetkokatillsapparatenstängs
av automatiskt.
4. t lösningen vara kvar i apparaten
i cirka tio minuter innan du häller ut
den.
5. Du avlägsnar de sista resterna av
kalkavlagringar och ättika genom
att fylla apparaten med rent, kallt
vatten och låta det koka upp.
Upprepadettatregånger.Nuär
apparaten klar att användas.
INFORMATION OM KASSERING OCH
ÅTERVINNING AV DENNA PRODUKT
ggmärketillattdennaAdexi-produkt
är märkt med följande symbol:
Det innebär att denna produkt inte får
kasseras ihop med vanligt hushållsavfall
eftersom avfall som utgörs av eller
innehåller elektriska eller elektroniska
delar måste kasseras separat.
WEEE-direktivetomavfallsomutgörs
av eller innehåller elektriska eller
elektroniska produkter kräver att varje
medlemsstat vidtar åtgärder för korrekt
insamling, återvinning, hantering
och materialåtervinning av sådant
avfall.PrivatahushållinomEUkan
utan kostnad återlämna sin använda
utrustning till angivna insamlingsplatser.
I en del medlemsländer kan man i vissa
fall returnera den använda utrustningen
till återförljaren när man köper ny
utrustning. Kontakta din återrsäljare,
distributör eller lokala myndighet för
ytterligare information om hantering
av avfall som utgörs av eller innehåller
elektriska eller elektroniska delar.
GARANTIVILLKOR
Garantin gäller inte om:
• ovanståendeinstruktionerintehar
följts
• apparatenharmodierats
• apparatenharblivitfelhanterad,
utsatts för vårdslös behandling eller
fått någon form av skada
• apparatenärtrasigpågrundav
felaktig nätströmsförrjning.
Då vi ständigt utvecklar våra produkter
i fråga om funktion och design
förbehåller vi oss rätten till ändringar
av våra produkter utan föregående
meddelande.
VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR
Om du har några frågor angående
användningen av apparaten och du inte
kan hitta svaret i denna bruksanvisning
kan du gå in på vår webbplats på www.
adexi.se.
Gå till menyn ”Konsumentservice” och
klicka på ”Frågor och svar” för att läsa
frågor som ställs ofta.
På webbplatsen hittar du också
kontaktinformation om du behöver
kontakta oss med frågor om tekniska
problem, reparationer, tillbehör och
reservdelar.
IMPORTÖR
Adexi Group
www.adexi.se
Adexi ansvarar inte för eventuella
tryckfel.
12
INNLEDNING
For at du skal få mest mulig glede av det
nye apparatet ditt, ber vi deg lese nøye
gjennom denne bruksanvisningen før
første gangs bruk. Legg spesielt merke
til sikkerhetsreglene. Vi anbefaler også
at du tar vare på bruksanvisningen,
slik at du kan slå opp i den ved senere
anledninger.
SIKKERHETSREGLER
Generelt
Feilaktig bruk av apparatet kan
føre til personskader og skader på
apparatet.
Apparatet må ikke brukes til andre
formål enn det er beregnet for.
Produsenten er ikke ansvarlig
for skade som skyldes feilaktig
bruk eller håndtering (se også
garantibetingelsene).
Apparatet er bare beregnet på bruk
i private husholdninger. Apparatet
er ikke egnet til utendørs eller
kommersiell bruk.
Bare for tilkobling til 230 V, 50 Hz.
Apparatet, ledningen eller støpselet
må aldri legges i vann, og det må
ikke komme vann inn i sokkelen på
apparatet.
Ikke ta på apparatet, ledningen eller
støpselet med våte eller fuktige
hend
er.
Ikke utsett apparatet for direkte
sollys, høye temperaturer, fuktighet,
støv eller korroderende stoffer.
Bruk kun tilbehør som følger med
apparatet eller som anbefales av
produsenten.
Apparatet skal bare brukes med
sokkelen som følger med.
Bruk
Plasser alltid apparatet på et tørt,
jevnt, fast og varmebestandig
underlag, og unngå kontakt med
skarpe kanter.
Apparatet må ikke plasseres eller
oppbevares i nærheten av andre
varmekilder.
Må ikke tildekkes.
Ikke slå på apparatet uten at det er
vann i det.
Vannstanden i apparatet må
ikke være under merket ”MIN”
eller over merket ”MAX” på
vannstandsleren.
Unngå å ta på utsiden av apparatet
når det er i bruk, da den blir varm.
Ta bare på håndtaket og knappene.
Vær forsiktig så du ikke brenner deg
på varm damp når du åpner lokket.
Vær oppmerksom på at apparatet
fortsatt er varmt en stund etter at
du har slått det av. Vent til det er
helt kaldt før du setter det vekk eller
rengjør det.
NO
Dette apparatet kan brukes av barn
fra åtte år og oppover og personer
med reduserte fysiske, sensoriske
eller mentale evner eller manglende
erfaring og kunnskap dersom de er
under tilsyn eller har fått opplæring i
sikker bruk av apparatet og forstår
farene ved bruk av apparatet. Barn
skal ikke leke med apparatet. Barn
skal ikke utføre rengjøring og
brukervedlikehold på apparatet når
de ikke er under tilsyn.
13
Ledning og støpsel
• Sørgforatledningenikkehenger
over kanten av arbeidsbenken.
• Holdledningenogapparatetunna
varmekilder, varme gjenstander og
åpen ild.
• Trekkstøpseletutavstikkontakten
før du tar lokket av apparatet, før
rengjøring eller når apparatet ikke er
i bruk. Ikke trekk i ledningen når du
tar støpselet ut av stikkontakten. Ta
i stedet tak i støpselet.
• Kontrollerregelmessigatledningen
og støpselet ikke er skadet. Ikke
bruk apparatet dersom dette skulle
være tilfelle, eller dersom apparatet
har falt i gulvet eller er skadet på
annen måte.
• Dersomapparatet,ledningeneller
støpselet er skadet, skal disse
undersøkes og om nødvendig
repareres av en autorisert reparatør.
Prøv aldri å reparere apparatet selv.
Kontakt forretningen hvor du kjøpte
apparatet ved garantireparasjoner.
Uautorisertereparasjonereller
endringer på apparatet vil gjøre
garantien ugyldig.
BESKRIVELSE AV APPARATETS
DELER
1. Kalklter(visesikke)
2. Utløserknappforlokk
3. Lokk
4. Firetemperaturindikatorer(40°C,60
°C,80°C,100°C)
5. Knapp for innstilling av temperatur
6. Av/på-knapp
7. Ledning og støpsel
8. Tilkoblingselement
9. Ledningsholder
10. Sokkel
11. Knapp for varmholdingsfunksjon
12. Vannstandsmåler
FØR APPARATET TAS I BRUK
FØRSTE GANG
Før apparatet brukes første gang (eller
etter lengre tids oppbeavring), skal det
fylles med vann som kokes opp. Tøm ut
vannet, fyll på nytt og kok opp igjen.
1. Fyll apparatet opp til
maksimumsmerket (”MAX”) på
vannstandsmåleren (12) (apparatet
tar maks. 1,2 liter).
2. Slå på som beskrevet under ”Bruke
apparatet. La vannet koke opp.
3. Hellutvannetnårdeterkokt.
4. Gjenta punkt 2. Apparatet er nå
klart til bruk.
14
BRUKE APPARATET
1. Åpnelokket(3)medutløserknappen
(2).
2. Hell friskt vann i apparatet. Fyll
apparatet med vann minst opp
til minimumsmerket (”MIN”) og
ikke over maksimumsmerket
(”MAX”). Merkene vises på
vannstandsmåleren.
3. Lukklokketogpasspåatdetklikker
på plass.
4. Sett apparatet på sokkelen
(10)vedåplasseredetslikat
tilkoblingselementet(8)påsokkelen
passer inn i hullet på undersiden av
apparatet.
5. Koble til apparatet ved å sette
støpselet (7) i stikkontakten og slå
på strømmen.
6. Velghvilkentemperaturvannet
skal varmes opp til ved å trykke på
knappen for innstilling av temperatur
(5).Dukanvelgemellomreulike
temperaturer:40°C,60°C,80°C
eller100°C.Temperaturindikatoren
(4) tennes etter at ønsket temperatur
er valgt.
7. Trykkpåav/på-knappen(6).
Indikatoren for valgt temperatur
blinker, og apparatet begynner å
varme opp vannet.
o Når vannet er varmet opp
til valgt temperatur, slokker
indikatoren og apparatet slår
seg automatisk av.
o Hvis du vil avbryte kokingen,
kan du når som helst slå av
apparatetvedåtrykkepåav/
på-knappen.
o Apparatet er som standard
innstilt til å varme opp vannet til
100°C:Ønskerduåvarmeopp
vannettil100°C,erdetbareå
trykkepåav/på-knappenforå
starte oppvarmingen.
8. Nårvannetervarmetopp,kan
du holde det varmt ved hjelp av
varmholdingsfunksjonen (11).
o Velg ønsket temperatur ved å
trykke på knappen for innstilling
av temperatur. Trykk på knappen
for varmholdingsfunksjonen
ogtrykkderetterpåav/på-
knappen.
o Når varmholdingsfunksjonen
aktiveres, skifter knappen for
varmholdingsfunksjonen fra
å lyse konstant til å blinke.
Varmholdingsfunksjonen
kan deaktiveres ved å trykke
på knappen en gang til
ellervedåtrykkepåav/på-
knappen. Den aktive tiden for
varmholdingsfunksjonen er to
timer.
o Mens varmholdingsfunksjonen
er aktivert, kan ikke knappen for
innstilling av temperatur brukes.
o Apparatet husker hvilken
temperatur som sist ble valgt
for varmholdingsfunksjonen.
Hvis du vil endre denne
temperaturen, justerer du
temperaturen neste gang du
bruker apparatet.
15
o Apparatet kan fra begynnelsen
stilles inn slik at det varmer opp
vannet til en ønsket temperatur
og automatisk holder vannet
varmt ved den ønskede
temperaturen. Trykk på knappen
for innstilling av temperatur for
å justere ønsket temperatur, og
trykk deretter på knappen for
varmholdingsfunksjonen for å
velge varmholdingsfunksjonen.
Trykkpåav/på-knappenforå
starte oppvarmingen av vannet.
Temperaturindikatoren skifter
fra å lyse konstant til å blinke
når apparatet har begynt å
varme opp vannet. Når vannet
har nådd ønsket temperatur,
skifter temperaturindikatoren
fra å blinke til å lyse
konstant, og knappen for
varmholdingsfunksjonen skifter
fra å lyse konstant til å blinke.
Apparatet holder nå vannet
varmt ved valgt temperatur.
Tips: Du kan vikle eventuell
overskytende ledning inn i
oppbevaringsholderen (9) på undersiden
av sokkelen.
Tørrkokingssikring
Hvis du slår på apparatet uten
at det er fylt med vann eller hvis
vannstandenerunder”MIN”-merket,
vil tørrkokingssikringen automatisk slå
av apparatet. Apparatet kan slås på
som vanlig straks det er fylt med en
tilstrekkelig mengde vann.
RENGJØRING
Vær oppmerksom på følgende ved
rengjøring av apparatet:
• Trekkstøpseletutavstikkontakten
og la apparatet avkjøle helt før du
rengjør det.
• Apparatet,ledningenellerstøpselet
må aldri legges i vann, og det må
ikke komme vann inn i sokkelen på
apparatet.
• Rengjørapparatetogsokkelen
med en fuktig klut. Bruk litt
rengjøringsmiddel hvis apparatet er
svært skittent.
• Ikkebrukskuresvamper,
stålull, sterke løsemidler eller
rengjøringsmidler med slipemidler
til å rengjøre apparatet, da de kan
skadeapparatetsutvendigeater.
• Takalklteret(1)utavapparatetog
rengjør det grundig med en myk
børste.Tautlteretvedåtrekkedet
oppogutavholderen.Settlteret
på plass i apparatet igjen etter
rengjøring.
• VIKTIG!Laapparatettørkehelt
før du bruker det igjen. Apparatet
må ikke brukes hvis sokkelen eller
undersiden av apparatet er våt.
• Kontrolleratapparateterrentog
tørt før du setter det vekk.
AVKALKING
Vannet i springen inneholder kalk som
gradvis kan forårsake kalkavleiringer
inne i apparatet. Kalkavleiringene
kan fjernes med eddiksyre (IKKE
vanlig husholdningseddik) eller
et avkalkingsmiddel som er å få i
dagligvarebutikker og så videre.
1. Bland100mleddiksyremed
300mlkaldtvann,ellerfølg
anvisningene på emballasjen til
avkalkingsmiddelet.
16
2. Hell oppløsningen i apparatet og s
detpåmedav/på-knappen.
3. Kokinntilapparatetslårseg
automatisk av.
4. La oppløsningen bli stående i
apparatetica.10minutterførdu
heller den ut.
5. Fyll vannkokeren med friskt, kaldt
vann og kok opp for å fjerne de siste
restene av kalk og eddiksyre. Gjør
dette tre ganger. Apparatet er nå
klart til bruk.
INFORMASJON OM KASSERING
OG RESIRKULERING AV DETTE
PRODUKTET
MerkdegatdetteAdexi-produkteter
merket med følgende symbol:
Det betyr at dette produktet ikke
må kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall, da elektrisk og
elektronisk avfall skal kasseres separat.
IhenholdtilWEEE-direktivetskaldet
enkelte medlemslandet sørge for riktig
innsamling, gjenvinning, håndtering og
resirkulering av elektrisk og elektronisk
avfall. Private husholdninger innen
EUkankostnadsfrittleverebrukt
utstyr til gjenvinningsstasjoner. I
noen medlemsland er det i enkelte
tilfeller mulig å levere brukt utstyr til
forhandleren som solgte det. Ta kontakt
med forhandleren, distributøren eller
offentlige myndigheter for ytterligere
informasjon om hva du skal gjøre med
elektrisk og elektronisk avfall.
GARANTIVILKÅR
Garantien gjelder ikke hvis:
• anvisningeneovenforikkeerfulgt
• apparatetharblittendret
• apparateterbruktfeil,harvært
utsatt for hard håndtering eller blitt
skadet på annen måte
• apparateterdefektpågrunnavfeili
strømtilførselen.
På grunn av at vi hele tiden utvikler
funksjonen og utformingen på
produktene våre, forbeholder vi oss
retten til å endre produktet uten
forvarsel.
VANLIGE SPØRSMÅL
Hvis du har spørsmål om bruk av
apparatetsomduikkennersvarpåi
denne bruksanvisningen, kan du ta en
titt på nettsidene våre på www.adexi.eu.
Gå til menyen ”Consumer Services” og
klikk på ”Frequently asked questions”
for å se de vanligste spørsmålene.
Se også kontaktinformasjonen på
nettstedet vårt hvis du trenger å
kontakte oss vedrørende tekniske
problemer, reparasjoner, tilbehør og
reservedeler.
IMPORTØR
Adexi Group
www.adexi.eu
Vi står ikke ansvarlige for eventuelle
trykkfeil.
17
JOHDANTO
Lue tämä käytopas huolellisesti ennen
laitteen ensimmäistä käyttökertaa,
niin saat parhaan hyödyn uudesta
laitteestasi. Lue turvallisuusohjeet
eritin huolellisesti. Suosittelemme
myös, että säilytät nämä ohjeet. Näin
voit perehtyä laitteesi eri toimintoihin
myöhemminkin.
TURVALLISUUS
Yleistä
Laitteen virheellinen käyttö voi
aiheuttaa henkilövahinkoja ja
laitteen vaurioitumisen.
Käytä laitetta vain sen oikeaan
käyttötarkoitukseen. Valmistaja ei
ole vastuussa virheellisestä käytöstä
tai käsittelystä johtuvista vahingoista
(katso myös kohta Takuuehdot).
Vain kotitalouskäyttöön. Laite
ei sovellu ulkokäyttöön eikä
kaupalliseen käyttöön.
Laite voidaan kytkeä vain 230 V, 50
Hz verkkoon.
Älä koskaan upota laitteen
pohjalevyä, virtajohtoa tai pistoketta
veteen, äläkä päästä vettä laitteen
pohjalevyyn.
Älä koske laitteeseen, virtajohtoon
tai pistokkeeseen märillä tai kosteilla
sil.
Älä jätä laitetta suoraan
auringonpaisteeseen tai altista sitä
kuumuudelle, kosteudelle, pölylle tai
syövytville aineille.
Käytä vain laitteen mukana
toimitettuja tai valmistajan
suosittelemia lisävarusteita.
Laitteessa saa käyttää vain
toimitussisältöön kuuluvaa
pohjalevyä.
Käyt
Sijoita laite aina kuivalle, tasaiselle,
tukevalle ja lämnkestävälle
alustalle riittävän kauas reunoista.
Laitetta ei saa sijoittaa tai
varastoida muiden l
ämnlähteiden
läheisyyteen.
Älä peitä laitetta.
Älä kytke vedenkeitintä päälle, jos
sisällä ei ole vettä.
Vedenkeittimen vesimäärä ei saa
alittaa vesimään ilmaisimen
minimirajaa MIN eikä ylitä
maksimirajaa MAX.
Älä koske ulkopintaa laitteen ollessa
käytössä, sillä pinta kuumenee.
Koske ainoastaan kahvaan ja
painikkeisiin. Varo kuumaa höyr,
kun avaat kannen.
Muista, että laite on kuuma
jonkin aikaa sen jälkeen, kun olet
sammuttanut sen.
Anna laitteen
jäähtyä täysin ennen säilytykseen
laittamista tai puhdistamista.
Johto ja pistoke
Älä anna johdon roikkua työtason
reunan yli.
Suojaa virtajohto ja laite
lämmönlähteiltä, kuumilta esineiltä
ja avotulelta.
FI
Tätä laitetta saavat käyttää myös 8
vuotta täyttäneet lapset sekä
henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen
tila, kokemus sekä osaaminen ovat
puutteelliset, mikäli he ovat saaneet
laitteen turvallista käyttöä koskevan
opastuksen tai vastaavat ohjeet ja
ymmärtävät sen käyttöön liittyvät
vaarat. Lapset eivät saa leikkiä
laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa
tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
18
• Irrotapistokepistorasiastaennen
kannen irrottamista laitteesta,
ennen laitteen puhdistamista tai kun
laite ei ole käytössä. Pistoketta ei
saa irrottaa pistorasiasta vetämällä
johdosta. Ota sen sijaan kiinni
pistokkeesta.
• Tarkistasäännöllisesti,ettei
virtajohto tai pistoke ole vaurioitunut,
äläkä käytä laitetta, jos se on
pudonnut tai muuten vaurioitunut.
• Joslaite,johtotaipistokeon
vaurioitunut, tarkastuta laite
ja korjauta se tarvittaessa
valtuutetullakorjaajalla.Äläyritä
koskaanitsekorjatalaitetta.Jos
tarvitset takuuhuoltoa, ota yhteyt
liikkeeseen, josta ostit laitteen.
Takuu ei ole voimassa, jos laitetta
korjataan tai muunnellaan ilman
valtuuksia.
LAITTEEN PÄÄOSAT
1. Kalkkisuodatin (ei kuvassa)
2. Kannen avauspainike
3. Kansi
4. mpötilanmerkkivalot(40°C,60
°C,80°C,100°C)
5. mpötilan säätöpainike
6. Virtapainike
7. Johtojapistoke
8. Liitin
9. Johtopidike
10. Pohjalevy
11. Lämmön ylläpitopainike
12. Vesimäärän osoitin
ENNEN ENSIMMÄISTÄ
YTTÖKERTAA
Ennen ensimmäistä käyttökertaa
(tai pitkän säilytysajan jälkeen) täytä
vedenkeitin vedellä ja anna kiehua.
Tyhjennä keitin, täytä uudelleen vedellä
ja keitä vesi.
1. ytä vettä enintään vesimäärän
ilmaisimen (12) maksimirajaan
(MAX). Keittimeen sopii enintään 1,2
litraa).
2. Kytke virta päälle Laitteen käyt
-kohdanohjeidenmukaisesti.Anna
veden kuumentua kiehuvaksi.
3. Kunvesionkiehunut,kaadase
pois.
4. Toista kohta 2 vielä kerran. Laite on
nyt käyttövalmis.
LAITTEEN KÄYT
1. Avaakansi(3)painamalla
avauspainiketta (2).
2. ytä keitin raikkaalla vedellä. Täytä
vettä vähintään minimirajaan (MIN)
ja enintään maksimirajaan (MAX).
Merkinnät näkyvät vesimäärän
ilmaisimessa.
3. Suljekansiniin,ettäsenapsahtaa
paikalleen.
4. Asetakeitinpohjalevylle(10)niin,
ettäpohjalevynliitin(8)napsahtaa
vedenkeittimen pohjassa olevaan
aukkoon.
5. Kytke pistoke (7) pistorasiaan ja
käynnistä laite virtakytkimestä.
19
6. Asetavedenkeittolämpötila
painamalla lämpötilan
säätöpainiketta (5).
mpötilavaihtoehtojaonneljä:40
°C,60°C,80°Ctai100°C.Asetetun
lämpötilan merkkivalo (4) syttyy.
7. Painavirtapainiketta(6).Valitun
lämpötilan merkkivalo vilkkuu, ja
laite alkaa kuumentaa vettä.
o Kun vesi saavuttaa asetetun
lämpötilan, lämpötilan
merkkivalo sammuu, ja laite
sammuu automaattisesti.
o Joshaluatkeskeyttääveden
kuumentamisen, voit sammuttaa
keittimen koska tahansa
painamalla virtakytkintä.
o Vedenkeittimen tehdasasetus
keittääveden100°C:eeseen:
Joshaluatkeitäveden100
°C:eeseen,käynnistäkeitin
painamalla virtapainiketta.
8. Kunvesikiehuu,voitvalitalämmön
ylläpitotoiminnon (11).
o Valitse haluamasi lämpötila
painamalla lämpötilan
ätöpainiketta. Paina ensin
lämmön ylläpitopainiketta ja
sitten virtapainiketta.
o Kun lämmön ylläpitotoiminto
on päällä, toimintopainikkeen
vilkkuva valo vaihtuu
palamaan jatkuvasti. Lämmön
ylläpitopainike valitaan pois
päältä painamalla sitä uudelleen
tai painamalla virtapainiketta.
Aktiivinen aika on 2 tuntia
lämmön ylläpitotilassa.
o Kun lämmön ylläpitotoiminto on
päällä, lämpötilan säätöpainike
ei ole käytös.
o Laite muistaa lämpötilan, johon
lämmön ylläpitotoiminto on
edelliskerrallaasetettu.Jos
haluat muuttaa lämpötilaa,
säädä uusi lämpötila laitteen
seuraavalla käyttökerralla.
o Laite voidaan asettaa
kuumentamaan vesi
tiettyyn lämpötilaan ja
ylläpitämään lämpötilaa
automaattisesti. Valitse
lämpötila säätöpainikkeesta ja
valitse lämmön ylläpitotoiminto
painamalla vastaavaa painiketta.
Aloita veden kuumennus
painamalla virtapainiketta.
mpötilan jatkuvasti palava
merkkivalo alkaa vilkkua,
kun veden kuumennus on
alkanut. Kun vesi saavuttaa
asetetun lämpötilan, lämpötilan
vilkkuva merkkivalo vaihtuu
palamaan jatkuvasti, ja lämmön
ylläpitotoiminnon jatkuvasti
palava merkkivalo vaihtuu
vilkkuvaksi. Laite on nyt tilassa,
jossa se pitää veden tietys
lämpötilassa.
Vinkki: Voit kiertää ylimääräisen
johdon pohjalevyn alapuolella olevaan
virtajohdon säilytyspidikkeeseen (9).
Kuiviinkiehumissuoja
Kuiviinkiehumissuoja sammuttaa
keittimen automaattisesti, jos keitin on
kytketty päälle ilman vettä tai jos vettä
onvähemmänkuinMIN-merkintään.
Laitteen virran voi kytkeä päälle heti,
kun laitteessa on tarpeeksi vettä.
20
PUHDISTUS
Laitteen puhdistuksessa tulee noudattaa
seuraavia ohjeita:
• Irrotapistokepistorasiastaja
anna laitteen jäähtyä täysin ennen
puhdistusta.
• Äläkoskaanupotalaitteen
pohjalevyä, virtajohtoa tai pistoketta
veteen, äläkä päästä vettä laitteen
pohjalevyyn.
• Puhdistakeitinjapohjalevy
pyyhkimällänekosteallaliinalla.Jos
lika on pinttynyt, veteen voi lisätä
hieman pesuainetta.
• Äläkäytäpuhdistamiseen
teräsvillaa, hankaussientä,
voimakkaita ja hankaavia
puhdistusaineita, sillä ne saattavat
vahingoittaa laitteen ulkopintaa.
• Irrotalaitteenkalkkisuodatin(1)ja
puhdista se varovasti pehmeäl
harjalla. Irrota suodatin vetämällä
sitä ylöspäin ja irti pidikkeestä.
Aseta suodatin takaisin paikalleen
puhdistuksen jälkeen.
• TÄRKEÄÄ!Annalaitteenkuivua
kunnolla puhdistuksen jälkeen
ennen laitteen käyttämistä. Laitetta
ei saa käyttää, jos pohjalevy tai
laitteen alaosa on märkä.
• Varmista,ettälaiteonpuhdasja
kuiva ennen säilytystä.
KALKINPOISTO
Hanavesi voi olla joissakin paikoissa
niin kalkkipitoista, että laitteen
sisään kerääntyy vähitellen kalkkia.
Kalkkikerrostumat voidaan irrottaa
etikkahapolla (EI tavallisella
etikalla) tai kaupoissa myytävällä
kalkinpoistoaineella.
1. Sekoita1dletikkahappoa3
dl:aan kylmää vettä tai noudata
kalkinpoistoainepakkauksessa
olevia ohjeita.
2. Kaada liuos laitteeseen ja kytke
päälle virtapainikkeella.
3. Annakiehua,kunneslaitteenvirta
katkeaa automaattisesti.
4. Jätäliuoslaitteeseennoin10
minuutiksi, jonka jälkeen tyhjennä
laite.
5. Huuhtele kalkin ja etikkahapon
jäämät laitteesta kylmällä vedellä ja
keitä vielä täysi keittimellinen vettä.
Tee näin kolme kertaa. Laite on nyt
käyttövalmis.
/

Dieses Handbuch eignet sich auch für