Exido Silk 12130052 Benutzerhandbuch

Marke
Exido
Kategorie
Wasserkocher
Modell
Silk 12130052
Typ
Benutzerhandbuch
DK Ledningsfri elkedel............................................ 2
SE Sladdlös vattenkokare ..................................... 5
NO Ledningsfri vannkoker ...................................... 8
FI Johdoton vedenkeitin ....................................... 11
UK Cordless kettle ................................................... 14
DE Kabelloser Wasserkocher .............................. 18
PL Czajnik bezprzewodowy ................................. 22
www.adexi.eu
2
INTRODUKTION
For at du kan få mest mulig glæde af dit nye apparat,
beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før
du tager apparatet i brug. Vær særligt opmærksom
på sikkerhedsforanstaltningerne. Vi anbefaler dig
desuden at gemme brugsanvisningen, hvis du
senere skulle få brug for at genopfriske din viden
om apparatets funktioner.
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
Generelt
• Forkertbrugafapparatetkanmedføre
personskade og beskadige apparatet.
• Anvendkunapparatettildet,deter
beregnet til. Producenten er ikke ansvarlig
for skader, der opstår som følge af forkert
brug eller håndtering (se også under
Reklamationsbestemmelser).
• Apparateterudelukkendeberegnettil
husholdningsbrug.Apparatetmåikke
anvendes udendørs eller til erhvervsbrug.
• Apparatetmåkunsluttestil230V,50Hz.
• Apparatetsbase,kedel,ledningogstikmå
ikke nedsænkes i vand, og der må ikke
trænge vand ind i basen.
• Røraldrigvedapparatet,ledningeneller
stikkontakten med våde eller fugtige hænder.
• Udsætikkeapparatetfordirektesollys,høje
temperaturer, fugt, støv eller ætsende stoffer.
• Apparatetmåanvendesafbørnpåover
8 år og personer med nedsat følsomhed,
fysiske eller mentale handicap, forudsat at de
overvåges eller er blevet instrueret i brugen
af apparatet på en sikker måde og forstår de
dermed forbundne risici. Børn må ikke lege
med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse
må ikke udføres af børn, medmindre de er
under opsyn.
• Brugkuntilbehør,derfølgermedapparatet
eller er anbefalet af producenten.
• Apparatetmåkunbrugesmedden
medfølgende base.
Brug af apparatet
• Anbringaltidapparatetpåettørt,plant,
stabilt og varmebestandigt underlag med god
afstand til bordkanten.
• Apparatetmåikkeplacereselleropbevaresi
nærheden af andre varmekilder.
• Apparatetmåikketildækkes.
• Apparatetmåkunværetændt,nårdererfyldt
vand i det.
• Vandstandeniapparatetmåikkeværeunder
mærket”MIN”ellerovermærket”MAX”på
vandstandsmåleren.
• Undgåatberøreapparatetsydersideunder
og lige efter brug, da den bliver varm. Rør
kun ved håndtaget og knapperne. Pas på den
varme damp, når låget åbnes.
• Væropmærksompå,atapparatetstadiger
varmt et stykke tid efter, at du har slukket for
det. Lad altid apparatet køle helt af, før du
stiller det væk eller rengør det.
• Dennekedelerkunberegnettilatkogevand.
Hvisderkogesandetendvand,f.eks.mælk
eller flydende madvarer, er der risiko for
brand.
• Afkalkkedlenregelmæssigt.Fortykke
kalkaflejringerikedlenkanmedførefejlog
skader på apparatet.
Ledning og stik
• Ladikkeledningenhængeudover
bordkanten.
• Holdledningenogapparatetvækfra
varmekilder, varme genstande og åben ild.
• Tagstikketudafstikkontaktenførrengøring,
oghvisapparatetikkeeribrug.Undladat
trække i ledningen, når du tager stikket ud af
stikkontakten, men tag fat om selve stikket.
• Kontrollérjævnligt,omledningenellerstikket
er beskadiget, og brug ikke apparatet, hvis
dette er tilfældet, eller hvis det har været tabt
eller er blevet beskadiget på anden måde.
DK
3
• Hvisapparatet,ledningenellerstikketer
beskadiget, skal apparatet efterses og om
nødvendigt repareres af en autoriseret
reparatør. Forsøg aldrig at reparere apparatet
selv.Kontaktkøbsstedet,hvisderertale
om en reparation, der falder ind under
reklamationsretten.Hvisderforetages
uautoriserede indgreb i apparatet, bortfalder
reklamationsretten.
FØR FØRSTE ANVENDELSE
Inden du anvender apparatet første gang (eller
efter længere tids opbevaring uden brug), bør du
koge det igennem tre gange, før det tages i brug.
1. Fyld vand i apparatet op til maksimummærket
(”MAX”)påvandstandsmåleren.
2. Tændapparatetsombeskrevetunder”Brug
af apparatet”. Lad vandet koge.
3. Hældvandetud,nårdetharkogt.
4. Gentagpunkt1-3yderligeretogange.
Apparateterherefterklartilbrug.
BRUG AF APPARATET
1. Hældfrisktkoldtvandiapparatet.Apparatet
skal som minimum indeholde vand op til
minimummærket (“MIN”) og må maksimum
indeholde vand op til maksimummærket
(“MAX”).
2. Luklågethelt.
3. Anbringapparatetpåbasen,ogsørgfor,at
det er placeret korrekt i soklen.
4. Tilslutapparatet.
o Bemærk!Hvisderertændtpåtænd/sluk-
knappen, inden du anbringer apparatet
på basen, tændes apparatet automatisk,
nårduslutterdettil.Kontrollérforen
sikkerhedsskyldtænd/sluk-knappens
position, inden du anbringer apparatet på
basen, for at undgå utilsigtet start.
5. Tændapparatet.
o Vandet vil koge i løbet af få minutter, alt
efter hvor meget vand der er i apparatet.
Hvisduvilafbrydekogningen,kandu
altidslukkeforapparatetpåtænd/sluk-
knappen.
o Når vandet koger, slukker apparatet
automatiskvedhjælpafdenindbyggede
termostat.
Tørkogningssikring
Hvisdutænderforapparatetudenathavefyldt
vand i, eller når vandstanden er under mærket
”MIN”, slukker tørkogningssikringen automatisk
forapparatet.Apparatetkantændesnormalt,så
snart det er kølet helt af, og du har påfyldt en
tilstrækkelig mængde vand.
RENGØRING
Ved rengøring af apparatet bør du være
opmærksom på følgende punkter:
• Tagstikketudafstikkontakten,oglad
apparatet køle helt af, før du rengør det.
• Apparatetsbase,kedel,ledningogstikmå
ikkenedsænkesivand,ogdermåikke
trængevandindibasen.
• Rengørkedlenogbasenvedattørredelene
afmedenfugtigklud.Tilsæteventueltlidt
opvaskemiddel til vandet, hvis apparatet er
meget snavset.
• Brugikkestålsvampe,skuresvampeeller
nogen former for stærke, opløsende eller
slibende rengøringsmidler til at rengøre
apparatet med, da det kan ødelægge
apparatets udvendige overflader.
• VIGTIGT!Ladapparatetsudvendigeoverflader
tørre helt efter rengøring, inden apparatet
brugesigen.Apparatetmåikkebruges,hvis
basen og kedlens bund er fugtige.
• Sørgfor,atapparateterrentogtørt,førdu
stiller det væk, hvis det ikke skal bruges i
længere tid.
4
AFKALKNING
Dadererkalkialmindeligtpostevand,vilder
medtidenaflejreskalkiselveapparatet.Denne
kalkkanløsnesvedhjælpafeddikesyre(IKKE
almindelighusholdningseddike)ellerkalkfjerner,
der bl.a. fås i supermarkeder.
1. Bland1dleddikesyremed3dlkoldtvand,
eller følg anvisningerne på emballagen til
kalkfjerneren.
2. Hældopløsningeniapparatet,ogtændpå
tænd/sluk-knappen.
3. Ladvandetkoge,tilapparatetselvslårfra.
4. Ladopløsningenståiapparatetica.10
minutter, før du hælder den ud.
5. Foratfjernedesidsteresterafkalkog
eddikesyreskaldukogeapparatetigennem3
gangemedfrisktkoldvand.Apparateternu
klar til brug igen.
OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE
OG GENBRUG AF DETTE PRODUKT
Bemærk,atdetteAdexi-produkterforsynetmed
dette symbol:
Detbetyder,atproduktetikkemåkasseres
sammen med almindeligt husholdningsaffald, da
elektrisk og elektronisk affald skal bortskaffes
særskilt.
IhenholdtilWEEE-direktivetskalhver
medlemsstat sikre korrekt indsamling,
genvinding, håndtering og genbrug af elektrisk
og elektronisk affald. Private husholdninger i
EUkangratisafleverebrugtudstyrpåsærlige
genbrugsstationer. I visse medlemsstater kan
du i visse tilfælde returnere det brugte udstyr til
den forhandler, du købte det af, på betingelse
afatdukøbernytudstyr.Kontaktforhandleren,
distributøren eller de kommunale myndigheder
for at få yderligere oplysninger om, hvordan du
skal håndtere elektrisk og elektronisk affald.
REKLAMATIONSBESTEMMELSER
Reklamationsretten gælder ikke:
• hvisovennævnteikkeiagttages
• hvisderharværetforetagetuautoriserede
indgreb i apparatet
• hvisapparatetharværetmisligholdt,udsatfor
en voldsom behandling eller lidt anden form
for overlast
• hvisfejliapparateteropståetpågrundaffejl
på ledningsnettet.
Daviheletidenudviklervoresprodukterpå
funktions- og designsiden, forbeholder vi os
ret til at foretage ændringer i produktet uden
forudgående varsel.
SPØRGSMÅL & SVAR
Harduspørgsmålomkringbrugenafapparatet,
som du ikke kan finde svar på i denne
brugsanvisning, findes svaret muligvis på vores
hjemmesidewww.adexi.dk.
Dufindersvaretvedatklikkepå”Spørgsmål
& svar” i menuen ”Forbrugerservice”, hvor de
oftest stillede spørgsmål er vist.
Påvoreshjemmesidefinderduogså
kontaktinformation, hvis du har brug for at
kontakte os vedrørende teknik, reparation,
tilbehør og reservedele.
IMPORTØR
AdexiGroup
www.adexi.dk
Vitagerforbeholdfortrykfejl.
5
INTRODUKTION
Förattduskallfåutsåmycketsommöjligt
av din nya apparat är det lämpligt att du
läser igenom denna bruksanvisning innan du
använder apparaten första gången. Var speciellt
uppmärksam på säkerhetsföreskrifterna.
Vi rekommenderar också att du sparar
bruksanvisningen så att du kan använda den
som referens senare.
SÄKERHETSÅTGÄRDER
Allmänt
• Felaktiganvändningavdenhärapparaten
kan orsaka personskador och skador på
apparaten.
• Användendastapparatenfördessavsedda
ändamål.Tillverkarenansvararinteförskador
somuppstårtillföljdavfelaktiganvändning
eller hantering (se även Garantivillkor).
• Endastförhemmabruk.Fårejanvändasför
kommersiellt bruk eller utomhusbruk.
• Fårendastanslutastill230V,50Hz.
• Sänkaldrignedapparatensbas,sladdeller
kontakt i vatten och vatten får heller inte
tränga in i apparatens bas.
• Röraldrigapparaten,sladdeneller
vägguttaget med våta eller fuktiga händer.
• Utsättinteapparatenfördirektsolljus,höga
temperaturer, fukt, damm eller frätande ämnen.
• Dennaapparatkananvändasavbarn
från 8 år och uppåt och av personer med
nedsatt fysisk, sensorisk eller mental
funktionsförmåga eller av personer som
saknar erfarenhet och kunskap, om de inte
får anvisningar av en person som ansvarar för
deras säkerhet och användningen sker under
uppsikt av denna person. Barn får inte leka
med apparaten. Rengöring och skötsel ska
inte utföras av barn utan tillsyn.
• Användendastmedföljandetillbehöreller
sådana som rekommenderas av tillverkaren.
• Apparatenfårendastanvändastillsammans
meddenmedföljandebasen.
Användning
• Placeraalltidapparatenpåetttorrt,jämnt,
stadigt och värmetåligt underlag, på behörigt
avstånd från kanter.
• Apparatenfårinteplacerasellerförvarasnära
andra värmekällor.
• Fårejövertäckas.
• Apparatenfårintesättaspåomdetinteär
vatten i den.
• Vattennivåniapparatenfårinteliggaunder
markeringen ”MIN” eller över markeringen
”MAX”påvattennivåmätaren.
• Undvikattvidröraapparatensutsidanärden
används, eftersom den blir varm. Rör endast
vidhandtagetochknapparna.Seuppförden
heta ånga som stiger upp när locket öppnas.
• Observeraattapparatenfortfarandeärvarm
en stund efter att du har stängt av den. Låt
alltid apparaten svalna helt innan du ställer
undan den eller rengör den.
• Dennavattenkokarenskaendastanvändasför
vatten.Allaandralivsmedel,sommjölkeller
soppa, i denna vattenkokare kan innebära risk
för eldsvåda.
• Avkalkavattenkokarenregelbundet.För
mycket kalk kan leda till fel på produkten och
materiella skador.
Sladd och kontakt
• Låtintesladdenhängautöverkantenpå
arbetsunderlaget.
• Undvikatthasladdenochapparateni
närheten av värmekällor, heta föremål och
öppna lågor.
• Drautstickkontaktenurvägguttagetvid
rengöring eller när apparaten inte används.
Undvikattdraisladdennärstickkontakten
skalldrasurvägguttaget.Hållistickkontakten
i stället.
• Kontrolleraregelbundetattvarkenströmsladd
eller–kontaktärskadade.Användinte
apparatenomsladd/kontaktärskadadeeller
om apparaten har tappats eller skadats på
något annat sätt.
SE
6
• Omapparaten,sladdenellerkontakten
har skadats ber du en auktoriserad
reparationstekniker inspektera dem och vid
behov reparera dem. Försök aldrig reparera
apparatensjälv.Kontaktainköpsstället
förreparationersomtäcksavgarantin.Ej
auktoriserade reparationer eller ändringar på
apparaten gör garantin ogiltig.
INNAN FÖRSTA ANVÄNDNING
Innan du använder apparaten för första gången
(eller efter långvarig förvaring), fyll den med
vatten, låt vattnet koka upp och häll ut det.
Upprepatregånger.
1. Fyll på vatten upp till den högsta markeringen
(”MAX”)påvattennivåmätaren.
2. Sättpåenligtbeskrivningunder”Använda
apparaten”. Låt vattnet koka upp.
3. Hällutvattnetefterattdetharkokatupp.
4. Upprepasteg1-3tvågånger.Nuär
apparaten klar att användas.
ANVÄNDA APPARATEN
1. Hällfrisktvatteniapparaten.Fyllapparaten
med vatten åtminstone till minimimarkeringen
(”MIN”)meninteövermaximimarkeringen
(”MAX”).
2. Stänglocketordentligt.
3. Placeravattenkokarenpåbasenoch
kontrollera att den är rätt positionerad på
uttaget.
4. Anslutapparatentilleluttaget.
o Försiktigt!Omdutrycktepåpå/av-
knappen innan du satte vattenkokaren
på basen, sätts apparaten på automatiskt
närduansluterdentilleluttaget.Av
säkerhetsskälskadukontrollerapå/av-
knappens position innan du sätter tillbaka
vattenkokaren på basen för att undvika att
oavsiktligt starta kokning.
5. Slåpåapparaten.
o Vattnet kokar inom några få minuter,
beroende på mängden vatten i
vattenkokaren.Omduvillavbryta
kokningen kan du stänga av vattenkokaren
närsomhelstgenomatttryckapåpå/av-
knappen.
o När vattnet kokar stängs apparaten av
automatiskt, tack vare den inbyggda
termostaten.
Torrkokningsskydd
Omdusätterpåapparatenutanattdetfinns
något vatten i den eller när vattennivån är lägre
än märket ”MIN”, stänger torrkokningsskyddet
automatisktavapparaten.Apparatenkansättas
på som vanligt när den fyllts med tillräcklig
mängd vatten.
RENGÖRING
När du rengör apparaten bör du tänka på
följande:
• Drautstickproppenureluttagetochlåt
apparaten svalna helt innan du rengör den.
• Sänkaldrignedapparatensbas,sladd
ellerkontaktivattenochvattenfårheller
inteträngainiapparatensbas.
• Rengörapparatochbasgenomatttorkamed
en fuktig trasa. Lite diskmedel kan användas
om apparaten är mycket smutsig.
• Användaldrigenskursvamp,stålulleller
någon form av starka lösningsmedel eller
slipande rengöringsmedel för att rengöra
apparaten eftersom det kan skada apparatens
utsida.
• VIKTIGT!Låtapparatentorkaheltefter
rengöring innan du använder den igen.
Användinteapparatenombaseneller
apparatens undersida är våt.
• Setillattapparatenärrenochtorrinnandu
stuvar undan den en längre tid.
7
AVKALKNING
Kalketivanligtkranvattengörattavlagringar
gradviskanbildasinutiapparaten.Dessa
kalkavlagringar kan avlägsnas med ättiksyra
(INTEvanligvinäger)elleravkalkningsmedelsom
går att köpa i bl.a. livsmedelsbutiker.
1. Blanda100mlättiksyramed300ml
kalltvatten,ellerföljinstruktionernapå
förpackningen till avkalkningsmedlet.
2. Hälllösningeniapparatenochsättpå
apparatenmedpå/av-knappen.
3. Låtdetkokatillsapparatenstängsav
automatiskt.
4. Låtlösningenvarakvariapparatenicirka10
minuter innan du häller ut den.
5. Duavlägsnardesistaresternaav
kalkavlagringar och ättika genom att fylla
apparaten med rent, kallt vatten och låta det
kokaupp.Upprepadettatregånger.Nuär
apparaten klar att användas.
INFORMATION OM KASSERING OCH
ÅTERVINNING AV DENNA PRODUKT
LäggmärketillattdennaAdexi-produktär
märktmedföljandesymbol:
Detinnebärattdennaproduktintefårkasseras
ihop med vanligt hushållsavfall eftersom avfall
som utgörs av eller innehåller elektriska eller
elektroniska delar måste kasseras separat.
Direktivetomavfallsomutgörsaveller
innehåller elektriska eller elektroniska delar
kräverattvarjemedlemsstatvidtaråtgärderför
korrekt insamling, återvinning, hantering och
materialåtervinning av sådant avfall. Privata
hushållinomEUkanutankostnadåterlämnasin
använda utrustning till angivna insamlingsplatser.
I en del medlemsländer kan man i vissa
fall returnera den använda utrustningen till
återförsäljarennärmanköpernyutrustning.
Kontaktadinåterförsäljare,distributöreller
lokala myndighet för ytterligare information om
hantering av avfall som utgörs av eller innehåller
elektriska eller elektroniska delar.
GARANTIVILLKOR
Garantin gäller inte om:
• ovanståendeinstruktionerinteharföljts
• apparatenharmodifierats
• apparatenharblivitfelhanterad,utsattsför
vårdslös behandling eller fått någon form av
skada
• apparatenärtrasigpågrundavfelaktig
nätströmsförsörjning.
Dåviständigtutvecklarvåraprodukterifråga
om funktion och design förbehåller vi oss rätten
till ändringar av våra produkter utan föregående
meddelande.
VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR
Omduharnågrafrågorangåendeanvändningen
av apparaten och du inte kan hitta svaret i denna
bruksanvisningkandugåinpåvårwebbplatspå
www.adexi.se.
Gåtillmenyn”Konsumentservice”ochklickapå
”Frågor och svar” för att läsa frågor som ställs
ofta.
Påwebbplatsenhittarduockså
kontaktinformation om du behöver kontakta oss
med frågor om tekniska problem, reparationer,
tillbehör och reservdelar.
IMPORTÖR
AdexiGroup
www.adexi.se
Adexiansvararinteföreventuellatryckfel.
8
INNLEDNING
For at du skal få mest mulig glede av det nye
apparatetditt,bervideglesenøyegjennom
denne bruksanvisningen før første gangs bruk.
Legg spesielt merke til sikkerhetsreglene.
Vi anbefaler også at du tar vare på
bruksanvisningen, slik at du kan slå opp i den
ved senere anledninger.
SIKKERHETSREGLER
Generellinformasjon
• Feilaktigbrukavdetteapparatetkan
forårsake personskade og materiell skade.
• Apparatetmåikkebrukestilandreformål
enn det er beregnet for. Produsenten er ikke
ansvarlig for eventuell personskade eller
materiell skade som oppstår fra feilaktig bruk
eller håndtering (se også Garantivilkår).
• Apparateterbareberegnetpåbrukiprivate
husholdninger.Apparateterikkeegnettil
utendørs eller kommersiell bruk.
• Barefortilkoblingtil230V,50Hz.
• Apparatet,ledningenellerstøpseletmåaldri
legges i vann, og det må ikke komme vann
inn i sokkelen på apparatet.
• Ikketapåapparatet,ledningeneller
vegguttaket med våte eller fuktige hender.
• Ikkeutsettapparatetfordirektesollys,
høye temperaturer, fuktighet, støv eller
korroderende stoffer.
• Detteapparatetkanbrukesavbarnfraåtte
år og oppover og personer med reduserte
fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
manglende erfaring og kunnskap dersom
de er under tilsyn eller har fått opplæring i
sikker bruk av apparatet og forstår farene ved
bruk av apparatet. Barn skal ikke leke med
apparatet.Barnskalikkeutførerengjøringog
brukervedlikehold på apparatet når de ikke er
under tilsyn.
• Brukkuntilbehørsomfølgermedapparatet
eller som anbefales av produsenten.
• Apparatetskalbarebrukesmedsokkelen
som følger med.
Bruk:
• Plasseralltidapparatetpåentørr,jevn,stabil
og varmebestandig overflate og i god avstand
fra alle kanter.
• Apparatetmåikkeplassereselleroppbevares
i nærheten av andre varmekilder.
• Måikketildekkes.
• Ikkeslåpåapparatetutenatdetervannidet.
• Vannstandeniapparatetmåikkeværeunder
merket”MIN”ellerovermerket”MAX”på
vannstandsmåleren.
• Unngååtapåutsidenavapparatetnårdeter
ibruk,dadenblirvarm.Tabarepåhåndtaket
og knappene. Vær forsiktig så du ikke brenner
deg på varm damp når du åpner lokket.
• Væroppmerksompåatapparatetfortsatter
varmt en stund etter at du har slått det av.
Vent til det er helt kaldt før du setter det bort
ellerrengjørdet.
• Kjelenerkunberegnetpååkokevann.Hvis
kjelenblirbrukttilnoeannet,f.eks.åvarme
melk eller annen form væske bortsett fra
melk, kan det føre til at det oppstår brann.
• Avkalkkjelenregelmessig.Hvisdetdannes
formyekalkikjelen,kandetteføretilfeilpå
produktet og skader på eiendeler.
Ledning og støpsel
• Sørgforatledningenikkehengeroverkanten
av arbeidsbenken.
• Holdledningenogapparatetunna
varmekilder,varmegjenstanderogåpenild.
• Tastøpseletutavstikkontaktenved
rengjøringellernårapparatetikkeeribruk.
Ikke trekk i ledningen når du tar støpselet ut
avstikkontakten.Taistedettakistøpselet.
• Kontrollerregelmessigatledningenog
støpselet ikke er skadet. Ikke bruk apparatet
hvis disse er skadet eller hvis apparatet har
falt ned eller har blitt skadet på annen måte.
NO
9
• Hvisapparatet,ledningenellerstøpseleter
skadet, må du få apparatet undersøkt og
eventuelt reparert av en autorisert reparatør.
Ikkeforsøkåreparereapparatetselv.Kontakt
forretningendukjøpteapparatetived
garantireparasjoner.Uautorisertereparasjoner
eller endringer på apparatet vil føre til at
garantien opphører.
FØR APPARATET TAS I BRUK FØRSTE
GANG
Før du bruker apparatet for første gang (eller
etter at det ikke har vært brukt på lengre tid),
skal du fylle det med vann, koke opp og tømme
utvannet.Gjentadettetreganger.
1. Fyllvanntilmaksimumsmerket(“MAX”)på
vannstandsmåleren.
2. Slåpåsombeskrevetunder”Brukav
apparatet”. La vannet koke.
3. Hellutvannetnårdeterkokt.
4. Gjentatrinn1-3toganger.Apparateternå
klart til bruk.
BRUKE APPARATET
1. Hellfrisktvanniapparatet.Fyllapparatetmed
vann minst opp til minimumsmerket (“MIN”)
ogikkeovermaksimumsmerket(“MAX”).
2. Lukklokketforsvarlig.
3. Settvannkokerenpåsokkelenogkontrollerat
den er plassert riktig på kontakten.
4. Kobleapparatettilstrømforsyningen.
o OBS!Hvisdutrykketpåav/på-knappen
før du satte vannkokeren på sokkelen, vil
den slå seg på automatisk når du kobler
den til strømforsyningen. For sikkerhets
skyldbørdukontrollereatav/på-
knappen står i riktig stilling før du setter
vannkokeren tilbake i sokkelen for å unngå
at den slås på utilsiktet.
5. Slåpåapparatet.
o Vannet koker i løpet av noen minutter
avhengig av hvor mye vann det er i
vannkokeren.Hvisduvilavbrytekokingen,
kan du når som helst slå av apparatet med
av/på-knappen.
o Når vannet koker, slår apparatet seg
automatisk av takket være den innebygde
termostaten.
Sikkerhetsfunksjonmottørrkoking
Hvisduslårpåapparatetutenatdeterfyltmed
vann eller hvis vannstanden er under ”MIN”-
merket,vilsikkerhetsfunksjonenmottørrkoking
slåapparatetav.Apparatetkanslåspåsom
vanlig så snart det er fylt med en tilstrekkelig
mengde vann.
RENGJØRING
Væroppmerksompåfølgendevedrengjøringav
apparatet:
• Trekkstøpseletutavstikkontaktenogla
apparatetavkjøleheltførdurengjørdet.
• Apparatet,ledningenellerstøpseletmå
aldrileggesivann,ogdetmåikkekomme
vanninnisokkelenpåapparatet.
• Rengjørapparatetogsokkelenmedenfuktig
klut. Bruk litt vaskemiddel hvis apparatet er
veldig skittent.
• Ikkebrukskuresvamper,stålull,sterke
løsemidlerellerrengjøringsmidlermed
slipemidlertilårengjøreapparatet,dadekan
skade apparatets utvendige flater.
• VIKTIG!Laapparatettørkeheltførdubruker
detigjen.Apparatetmåikkebrukeshvis
sokkelen eller undersiden av apparatet er våt.
• Sørgforatapparateterrentogtørtførdu
setter det vekk i lengre tid.
10
AVKALKING
Vannet i springen inneholder kalk som gradvis
kan forårsake kalkavleiringer inne i apparatet.
Kalkavleiringenekanfjernesmededdiksyre
(IKKEvanlighusholdningseddik)elleret
avkalkingsmiddel som er å få i dagligvarebutikker
og så videre.
1. Bland100mleddiksyremed300mlkaldt
vann,ellerfølganvisningenepåemballasjen
til avkalkingsmiddelet.
2. Helloppløsningeniapparatetogslådetpå
medav/på-knappen.
3. Kokinntilapparatetslårsegautomatiskav.
4. La oppløsningen bli stående i apparatet i ca.
10minutterførduhellerdenut.
5. Fyllvannkokerenmedfriskt,kaldtvannog
kokoppforåfjernedesisteresteneavkalk
ogeddiksyre.Gjørdettetreganger.Apparatet
er nå klart til bruk.
INFORMASJON OM AVHENDING
OG RESIRKULERING AV DETTE
PRODUKTET
VæroppmerksompåatdetteAdexi-produkteter
merket med følgende symbol:
Detbetyratdetteproduktetikkemåkastes
sammen med vanlig husholdningsavfall, da
elektrisk og elektronisk avfall skal kasseres
separat.
IhenholdtilWEEE-direktivetskaldetenkelte
medlemslandet sørge for riktig innsamling,
gjenvinning,håndteringogresirkulering
av elektrisk og elektronisk avfall. Private
husholdningerinnenEUkankostnadsfritt
leverebruktutstyrtilgjenvinningsstasjoner.
Inoenmedlemslandkandetvedkjøpav
nytt utstyr være mulig å levere brukt utstyr
tilbaketilforhandlerensomsolgtedet.Ta
kontakt med forhandleren, distributøren eller
offentlige myndigheter hvis du ønsker ytterligere
informasjonomhvaduskalgjøremedelektrisk
og elektronisk avfall.
GARANTIVILKÅR
Garantiengjelderikkehvis:
• anvisningeneovenforikkeerfulgt
• noenhartukletmedapparatet
• apparateterbruktfeil,harværtutsattforhard
håndtering eller på en eller annen måte er
blitt skadet
• apparateterdefektpågrunnavfeili
strømtilførselen.
Daviheletidenutviklerfunksjonenog
utformingen på produktene våre, forbeholder vi
oss retten til å endre produktet uten forvarsel.
VANLIGE SPØRSMÅL
Hvisduharspørsmålombrukavapparatetsom
du ikke finner svar på i denne bruksanvisningen,
kan du ta en titt på nettsidene våre på
www.adexi.eu.
Gåtilmenyen”ConsumerServices”ogklikkpå
”Frequently asked questions” for å se vanlige
spørsmål.
Seogsåkontaktinformasjonenpånettstedet
vårt hvis du trenger å kontakte oss vedrørende
tekniskeproblemer,reparasjoner,tilbehørog
reservedeler.
IMPORTØR
AdexiGroup
www.adexi.eu
Vi står ikke ansvarlig for eventuelle trykkfeil.
11
JOHDANTO
Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen
ensimmäistä käyttökertaa, niin saat parhaan
hyödynuudestalaitteestasi.Kiinnitäerityistä
huomiotaturvallisuusohjeisiin.Suosittelemme
myös,ettäsäilytätnämäohjeet.Näinvoit
perehtyä laitteesi eri toimintoihin myöhemminkin.
TURVALLISUUS
Yleistä
• Laitteenvirheellinenkäyttövoiaiheuttaa
henkilövahinkojajalaitteenvaurioitumisen.
• Käytälaitettavainsenoikeaan
käyttötarkoitukseen.Valmistajaeiole
vastuussa virheellisestä käytöstä tai
käsittelystäjohtuvistahenkilövahingoista
tai vaaratilanteista (katso myös kohta
Takuuehdot).
• Vainkotitalouskäyttöön.Eisovellu
ulkokäyttöön eikä kaupalliseen käyttöön.
• Laitevoidaankytkeävain230V,50Hz
verkkoon.
• Äläkoskaanupotalaitteenpohjalevyä,
virtajohtoataipistokettaveteen,äläkäpäästä
vettälaitteenpohjalevyyn.
• Äläkoskelaitteeseen,virtajohtoontai
pistokkeeseen märillä tai kosteilla käsillä.
• Äläjätälaitettasuoraanauringonpaisteeseen
tai altista sitä kuumuudelle, kosteudelle,
pölylle tai syövyttäville aineille.
• Tätälaitettasaavatkäyttäämyös8vuotta
täyttäneetlapsetsekähenkilöt,joiden
fyysinen tai henkinen tila, kokemus sekä
osaaminen ovat puutteelliset, mikäli he ovat
saaneet laitteen turvallista käyttöä koskevan
opastuksentaivastaavatohjeetjaymmärtävät
sen käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa
leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa
tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
• Käytävainlaitteenmukanatoimitettujatai
valmistajansuosittelemialisävarusteita.
• Laitteessasaakäyttäävaintoimitussisältöön
kuuluvaapohjalevyä.
Käyttö
• Sijoitalaiteainakuivalle,tasaiselle,tukevalle
jalämmönkestävällealustalleriittävänkauas
reunoista.
• Laitettaeisaasijoittaataivarastoidamuiden
lämmönlähteiden läheisyyteen.
• Äläpeitälaitetta.
• Äläkytkevedenkeitintäpäälle,jossisälläei
ole vettä.
• Vedenkeittimenvesimääräeisaaalittaa
vesimääränilmaisimenminimirajaa(MIN)eikä
ylittäämaksimirajaa(MAX).
• Äläkoskevedenkeittimenulkopintaalaitteen
ollessakäytössä,silläpintakuumenee.Koske
ainoastaankahvaanjapainikkeisiin.Varo
kuumaa höyryä, kun avaat kannen.
• Muista,ettälaiteonkuumajonkinaikaasen
jälkeen,kunoletsammuttanutsen.Anna
laitteenjäähtyätäysinennensäilytykseen
laittamista tai puhdistamista.
• Keitinontarkoitettuainoastaanveden
keittämiseen. Jos laitteessa yritetään
keittää mitä tahansa muuta nestettä, kuten
maitoa tai muuta nestemäistä elintarviketta,
seurauksena saattaa olla tulipalon vaara.
• Poistakalkkisäännöllisestikeittimestä.Jos
keittimeen pääsee kerääntymään liian paksu
kalkkikerros, seurauksena voi olla laitteen
vioittuminenjaesinevaurioita.
Johtojapistoke
• Äläannajohdonroikkuatyötasonreunanyli.
• Suojaavirtajohtojalaitelämmönlähteiltä,
kuumiltaesineiltäjaavotulelta.
• Irrotavirtapistokepistorasiasta,kunlaite
täytyy puhdistaa tai kun sitä ei käytetä.
Pistoketta ei saa irrottaa pistorasiasta
vetämälläjohdosta.Otasensijaankiinni
pistokkeesta.
• Tarkistasäännöllisesti,etteijohtotaipistoke
olevaurioitunut.Äläkäytäniitä,josneovat
vaurioituneettaijoslaiteonpudotettutai
vaurioitunutjollainmuullatavalla.
FI
12
• Joslaite,johtotaipistokeonvaurioitunut,
käytälaitehuollossajakorjautase
tarvittaessaammattilaisella.Äläyritäkoskaan
itsekorjatalaitetta.Jostarvitsettakuuhuoltoa,
otayhteyttäliikkeeseen,jostaostitlaitteen.
Takuueiolevoimassa,joslaitettakorjataan
tai muunnellaan ilman valtuuksia.
ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA
Ennenensimmäistäkäyttökertaa(taipitkän
säilytysajanjälkeen)täytävedenkeitinvedellä,
annakiehuajaheitäkeitettyvesipois.Toista
tämä kolme kertaa.
1. Täytäkeitinvedellävesimääränilmaisimen
enimmäisrajaan(MAX)asti.
2. KytkevirtapäälleLaitteenkäyttö-kohdan
ohjeidenmukaisesti.Annavedenkuumentua
kiehuvaksi.
3. Kunvesionkiehunut,kaadasepois.
4. Toistavaiheet1–3vieläkaksikertaa.Laiteon
nyt käyttövalmis.
LAITTEEN KÄYTTÖ
1. Täytäkeitinraikkaallavedellä.Täytävettä
vähintäänminimirajaan(MIN)jaenintään
maksimirajaan(MAX).
2. Suljekansihuolellisesti.
3. Asetakannupohjalevyllejatarkista,ettäse
on oikein paikallaan.
4. Kytkelaitepistorasiaan.
o Varoitus! Jos painat virtakytkintä ennen
kuinasetatkeittimenpohjalevylle,
keitin kytkeytyy päälle automaattisesti,
kunasetatsenpohjalevylle.Tarkista
turvallisuussyistä virtakytkimen asento
ennenkuinasetatkeittimenpohjalevylle,
jottakeitineikytkeydypäällevahingossa.
5. Kytkelaitepäälle.
o Vesi kiehuu muutaman minuutin sisällä.
Kiehumisaikariippuuvedenmäärästä.Jos
haluat keskeyttää veden kuumentamisen,
voit sammuttaa keittimen koska tahansa
painamalla virtakytkintä.
o Kunvesikiehuu,vedenkeittimen
termostaatti sammuttaa keittimen
automaattisesti.
Kuiviinkiehumissuoja
Kuiviinkiehumissuojasammuttaakeittimen
automaattisesti,joskeitinonkytkettypäälle
ilmanvettätaijosvettäonvähemmänkuinMIN-
merkintään. Laitteen virran voi kytkeä päälle heti,
kun laitteessa on tarpeeksi vettä.
PUHDISTUS
Puhdistalaiteseuraavienohjeidenmukaisesti:
• Irrotapistokepistorasiastajaannalaitteen
jäähtyätäysinennenpuhdistusta.
• Äläkoskaanupotalaitteenpohjalevyä,
virtajohtoataipistokettaveteen,äläkä
päästävettälaitteenpohjalevyyn.
• Puhdistakeitinjapohjalevypyyhkimälläne
kostealla liinalla. Jos laite on hyvin likainen,
veteen voi lisätä hieman pesuainetta.
• Äläkäytäpuhdistamiseenteräsvillaa,
hankaussientä,voimakkaitajahankaavia
puhdistusaineita, sillä ne saattavat
vahingoittaa laitteen ulkopintaa.
• TÄRKEÄÄ!Annalaitteenkuivuakunnolla
puhdistuksenjälkeenennenlaitteen
käyttämistä.Laitettaeisaakäyttää,jos
pohjalevytailaitteenalaosaonmärkä.
• Puhdistajakuivaalaitehuolellisestiennen
pitkäaikaista säilytystä.
KALKINPOISTO
Hanavesivoiollajoissakinpaikoissaniin
kalkkipitoista, että laitteen sisään kerääntyy
vähitellenkalkkia.Kalkkikerrostumatvoidaan
irrottaaetikkahapolla(EItavallisellaetikalla)tai
kaupoissa myytävällä kalkinpoistoaineella.
1. Sekoita1dletikkahappoa3
dl:aan kylmää vettä tai noudata
kalkinpoistoainepakkauksessaoleviaohjeita.
2. Kaadaliuoslaitteeseenjakytkepäälle
virtapainikkeella.
3. Annakiehua,kunneslaitteenvirtakatkeaa
automaattisesti.
4. Jätäliuoslaitteeseennoin10minuutiksi,
jonkajälkeentyhjennälaite.
13
5. Huuhtelekalkinjaetikkahaponjäämät
laitteestakylmällävedelläjakeitävielätäysi
keittimellinenvettä.Teenäinkolmekertaa.
Laite on nyt käyttövalmis.
TIETOJA TUOTTEEN HÄVITTÄMISESTÄ
JA KIERRÄTTÄMISESTÄ
TämäAdexi-tuoteonmerkittyseuraavalla
symbolilla:
Tuotettaeisiissaahävittäätavallisen
kotitalousjätteenmukana,vaansähkö-ja
elektroniikkajäteonhävitettäväerikseen.
Sähkö-jaelektroniikkalaiteromuakoskevan
WEEE-direktiivinmukaanjokaisenjäsenvaltion
onjärjestettäväasianmukainensähkö-ja
elektroniikkajätteenkeräys,talteenotto,käsittely
jakierrätys.EU-alueenyksityisetkotitaloudet
voivat palauttaa käytetyt laitteet maksutta
erityisiinkierrätyspisteisiin.Käytettylaitevoidaan
joissakinjäsenvaltioissajatietyissätapauksissa
palauttaasillejälleenmyyjälle,joltaseon
ostettu,jostilallehankitaanuusilaite.Lisätietoja
sähkö-jaelektroniikkajätteenkäsittelystäsaat
lähimmältäjälleenmyyjältä,tukkukauppiaaltatai
paikallisilta viranomaisilta.
TAKUUEHDOT
Takuueiolevoimassa,jos
• edelläoleviaohjeitaeiolenoudatettu
• laitteeseenontehtymuutoksia
• laitettaonkäsiteltyväärintairajustitaiseon
kärsinyt muita vaurioita
• laitteenvikajohtuusähköverkonhäiriöistä.
Kehitämmejatkuvastituotteidemmetoimivuutta
jamuotoilua,minkävuoksipidätämmeoikeuden
muuttaa tuotetta ilman etukäteisilmoitusta.
USEIN ESITETTYJÄ KYSYMYKSIÄ
Jos sinulla on laitteen käyttöä koskevia
kysymyksiä etkä löydä vastauksia tästä
käyttöohjeesta,käyInternet-sivuillamme
osoitteessawww.adexi.eu.
Katsouseinesitettyjenkysymystenvastaukset
ConsumerServices-valikonkohdastaFrequently
AskedQuestions.
Yhteystietomme ovat nähtävissä kotisivuillamme
siltä varalta, että haluat ottaa meihin yhteyttä
teknisiäkysymyksiä,korjauksia,lisävarusteitatai
varaosia koskevissa asioissa.
MAAHANTUOJA
AdexiGroup
www.adexi.eu
Emmeolevastuussamahdollisistapainovirheistä.
14
UK
INTRODUCTION
Togetthebestoutofyournewappliance,please
read this user guide carefully before using the
applianceforthefirsttime.Takeparticularnote
of the safety precautions. We also recommend
that you keep the instructions for future
reference, so that you can remind yourself of the
functions of your appliance.
SAFETY MEASURES
General
• Incorrect use of this appliance may cause
personalinjuryanddamage.
• Useforitsintendedpurposeonly.The
manufacturerisnotresponsibleforanyinjury
or damage resulting from incorrect use or
handling(seealsoGuaranteeTerms).
• For domestic use only. Not for outdoor or
commercial use.
• Forconnectionto230V,50Hzonly.
• Never submerge the appliance base, cord or
pluginwater,andnowatermustbeallowed
to enter the appliance base.
• Nevertouchtheappliance,cordorwallsocket
withwetordamphands.
• Donotexposetheappliancetodirectsunlight,
high temperatures, humidity, dust or corrosive
substances.
• Thisappliancecanbeusedbychildren
aged from 8 years and above and persons
withreducedphysical,sensoryormental
capabilitiesorlackofexperienceand
knowledgeiftheyhavebeengiven
supervision or instruction concerning use of
theapplianceinasafewayandunderstand
thehazardsinvolved.Childrenshallnot
playwiththeappliance.Cleaninganduser
maintenance shall not be made by children
withoutsupervision.
• Useonlyaccessoriessuppliedwiththe
appliance or those recommended by the
manufacturer.
• Theappliancemayonlybeusedwiththe
base supplied.
Use
• Alwaysplacetheapplianceonadry,level,
firmandheat-resistantsurfacewellaway
from any edges.
• Theappliancemustnotbeplacedorstored
near other sources of heat.
• Donotcover.
• Donotswitchontheapplianceunlessthereis
waterinit.
• Thewaterlevelintheappliancemustnotbe
belowthemarks“MIN”orabove“MAX”on
thewaterlevelgauge.
• Avoidtouchingtheoutsideoftheappliance
wheninuse,asitbecomeshot.Touchthe
handle and buttons only. Be careful of hot
steamwhenopeningthelid.
• Pleasenotethattheappliancewillremain
hotforawhileafteryouswitchitoff.Always
allowittocoolcompletelybeforeyouputit
awayorcleanit.
• Thiskettleisintendedonlyforboilingwater,
Anyothercookingintention,likewarming
themilk,oranyliquidfoodotherthanwater
applying to this kettle may bring the risk of
fire.
• Regularlydescalethekettle.Toothicklime
scale accumulating in the kettle may result in
the product fault and the property damage.
Cord and plug
• Donotletthecordhangoutovertheedgeof
theworksurface.
• Keepthecordandapplianceawayfromheat
sources,hotobjectsandnakedflames.
• Removetheplugfromthesocketwhen
cleaning,orwhennotinuse.Avoidpullingthe
cordwhenremovingtheplugfromthesocket.
Instead, hold the plug.
• Check regularly that neither cord nor plug is
damaged.Donotuseiftheyaredamaged
or if the appliance has been dropped or
damagedinanyotherway.
15
• If the appliance, cord or plug have been
damaged, have the appliance inspected and if
necessary repaired by an authorised repairer.
Never try to repair the appliance yourself.
Pleasecontactthestorewhereyoubought
the appliance for repairs under the guarantee.
Unauthorisedrepairsormodificationstothe
appliancewillinvalidatetheguarantee.
PRIOR TO FIRST USE
Before using for the first time (or after a long
periodofstorage),filltheappliancewithwater,
boil and empty. Repeat three times.
1. Fillwithwatertothemaximummark(“MAX”)
onthewaterlevelgauge.
2. Switchonasdescribedunder“Usingthe
Appliance”.Allowthewatertoboil.
3. Pouroutthewateronceithasboiled.
4. Repeatsteps1-3twice.Theapplianceisnow
ready for use.
USING THE APPLIANCE
1. Pourfreshwaterintotheappliance.Fillthe
appliancewithwatertoatleasttheminimum
mark (“MIN”) and no higher than the
maximummark(“MAX”).
2. Close the lid securely.
3. Place the kettle on its base, and make sure it
is correctly positioned on the socket.
4. Connect the appliance.
o Caution!IfyoupressedtheOn/Offswitch
before putting the kettle on its base, the
appliancewillswitchonautomatically
whenyouconnectit.Forsafety’ssake,
checktheOn/Offswitchpositionbefore
replacing the kettle on the base to avoid
accidentally starting the kettle.
5. Switchapparatuson.
o Thewaterwillboilwithinafewminutes,
dependingontheamountofwaterinthe
kettle.Ifyouwanttointerrupttheboiling,
you can shut off the appliance at any time
usingtheOn/Offbutton.
o Oncethewaterisboiling,theappliance
willautomaticallyswitchoffthankstothe
integrated thermostat.
Antiboil-drydevice
Ifyouswitchtheapplianceonwithouthaving
filleditwithwater,orwhenthewaterlevelis
belowthe“MIN”mark,theantiboil-drydevice
willautomaticallyswitchitoff.Theappliancecan
beswitchedonnormallyassoonasitisfilled
withasufficientamountofwater.
CLEANING
When cleaning the appliance, you should pay
attentiontothefollowing:
• Remove the plug from the mains socket, and
allowtheappliancetocooldowncompletely
before cleaning it.
• Neversubmergetheappliancebase,cord
orpluginwater,andnowatermustbe
allowedtoentertheappliancebase.
• Cleantheapplianceandbasebywipingwith
adampcloth.Alittledetergentcanbeadded
if the appliance is heavily soiled.
• Donotusescouringpads,steelwoolorany
form of strong solvents or abrasive cleaning
agents to clean the appliance, as they
candamagetheexternalsurfacesofthe
appliance.
• IMPORTANT!Allowtheappliancetodry
fullyaftercleaningbeforeusingagain.The
appliance must not be used if the base or the
undersideoftheapplianceiswet.
• Make sure the appliance is clean and dry before
stowingitawayforlongerperiodsoftime.
DESCALING
Thelimecontentofordinarytapwatermeans
lime scale may gradually be deposited inside the
appliance.Thislimescalemaybeloosenedusing
aceticacid(NOTordinaryvinegar)ordescaler,
available in supermarkets, etc.
1. Mix100mlaceticacidwith300mlcold
water,orfollowtheinstructionsonthe
descaler packaging.
2. Pour the solution into the appliance and
switchonusingtheOn/Offbutton.
3. Boiluntiltheapplianceswitchesoff
automatically.
16
4. Leavethesolutionintheapplianceforapprox.
10minutesbeforeemptying.
5. Toremovethelastresiduesoflimescale
andaceticacid,filltheappliancewithfresh
coldwaterandboil.Dothisthreetimes.The
applianceisnowreadyforuse.
FOR UNITED KINGDOM ONLY
Plugwiring:
ThisproductisfittedwithaBS136313-amp
plug. If you have to replace the fuse, only those
thatareASTAorBSIapprovedtoBS1362and
witharatedcurrentof13ampsshouldbeused.
Ifthereisafusecoverfitted,thiscovermustbe
refittedafterchangingthefuse.
If the fuse cover is lost or damaged, the plug
must not be used. You must also check if the
socketoutletsinyourhomefitwiththeplugofthe
appliance. If the socket outlet in your home does
notfitwiththeplug,theplugmustberemoved
and disposed of safely as insertion of the plug
intothesocketislikelytocauseelectrichazard.
Areplacementplugshouldbewiredaccordingto
followingdescription.
Important
Thisappliancemustbeearthed.Thewiresinthe
cord set are coloured . thus:
BLUE-Neutral,Brown-Live,Green&Yellow-
earth(Fordetachableplugonly)
Asthecoloursofthewiresinthemainslead
ofthisappliancemaynotcorrespondwiththe
coloured markings identifying the terminals in
yourplug,proceedasfollows:
ThewirethatiscolouredGreen&Yellowmust
be connected to the terminal in the plug that
ismarkedwiththeletterEorbytheearth
symbol,orcolouredgreen&yellow.
Thewirethatiscolouredbluemustbeconnected
totheterminalthatismarkedwiththeletterNor
coloured black.
Thewirethatiscoulouredbrownmustbe
connectedtotheterminalthatismarkedwith
the letter L or coloured red.
INFORMATION ON DISPOSAL AND
RECYCLING OF THIS PRODUCT
PleasenotethatthisAdexiproductismarked
withthissymbol:
Thismeansthatthisproductmustnotbe
disposedofalongwithordinaryhousehold
waste,aselectricalandelectronicwastemust
be disposed of separately.
InaccordancewiththeWEEEdirective,every
member state must ensure correct collection,
recovery, handling and recycling of electrical
andelectronicwaste.Privatehouseholdsin
theEUcantakeusedequipmenttospecial
recycling stations free of charge. In some
member states you can, in certain cases, return
theusedequipmenttotheretailerfromwhom
youpurchasedit,ifyouarepurchasingnew
equipment. Contact your retailer, distributor or
the municipal authorities for further information
onwhattodowithelectricalandelectronic
waste.
GUARANTEE TERMS
Theguaranteedoesnotapply:
• if the above instructions have not been
followed
• iftheappliancehasbeentamperedwith
• if the appliance has been mishandled,
subjectedtoroughtreatment,orhassuffered
any other form of damage
• if the appliance is faulty due to faults in the
electricity supply.
Duetotheconstantdevelopmentofourproducts
intermsoffunctionanddesign,wereservethe
righttomakechangestotheproductwithout
priorwarning.
17
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
If you have any questions regarding the use of
theapplianceandcannotfindtheanswerinthis
userguide,pleasetryourwebsiteat
www.adexi.eu.
Gotothe“ConsumerServices”menuandclick
on“FrequentlyAskedQuestions”toviewthe
most frequently asked questions.
Youcanalsoseecontactdetailsonourwebsite
if you need to contact us for technical questions,
repairs, accessories or spare parts.
IMPORTER
AdexiGroup
www.adexi.eu
We cannot be held responsible for any printing
errors.
18
EINLEITUNG
BevorSieIhrneuesGeräterstmalsinGebrauch
nehmen,solltenSiedieseAnleitungsorgfältig
durchlesen.BeachtenSieinsbesonderedie
Sicherheitshinweise.WirempfehlenIhnen
außerdem,dieBedienungsanleitungaufzuheben.
SokönnenSiedieFunktionendesGerätes
jederzeitnachlesen.
SICHERHEITSHINWEISE
Allgemein
• DerunsachgemäßeGebrauchdesGerätskann
Personen-oderSachschädenverursachen.
• BenutzenSiedieSitzauflagenurzudeninder
BedienungsanleitunggenanntenZwecken.
DerHerstellerhaftetnichtfürSchäden,
die durch unsachgemäßen Gebrauch
oderunsachgemäßeHandhabungdes
Gerätesverursachtwerden(sieheauchdie
Garantiebedingungen).
• NurfürdenGebrauchimHaushalt.Dieses
Geräteignetsichnichtfürdengewerblichen
Gebrauch oder den Gebrauch im Freien.
• NurfürdenAnschlussan230V,50Hz.
• TauchenSieGeräteunterteil,Kabeloder
SteckerniemalsinWassereinundverhindern
SiedasEindringenvonWasserindas
Geräteunterteil.
• BerührenSieGerät,KabeloderSteckdose
nichtmitnassenoderfeuchtenHänden.
• DasGerätwederdirekterSonneneinstrahlung,
hohenTemperaturen,Feuchtigkeit,Staub
nochätzendenStoffenaussetzen.
• DiesesGerätkannvonKindernabdem
Altervon8JahrenundvonPersonenmit
eingeschränkten körperlichen und geistigen
FähigkeitensowieWahrnehmungsstörungen
bzw.vonPersonen,dieüberkeinerlei
ErfahrungoderWissenimUmgangmitdem
Gerätverfügen,benutztwerden,wennsie
beimGebrauchbeaufsichtigtwerdenoder
im sicheren Gebrauch des Geräts angeleitet
wurdenunddiedamitverbundenenGefahren
verstehen.KinderdürfenmitdemGerätnicht
spielen.DasReinigenunddievomBenutzer
durchzuführendeWartungdarfnichtdurch
unbeaufsichtigteKindererfolgen.
• VerwendenSienurdasmitdemGerät
gelieferteodervomHerstellerempfohlene
Zubehör.
• DerWasserkocherdarfnurmitder
mitgeliefertenGeräteunterteilbenutztwerden.
Verwendung
• StellenSiedasGerätstetsaufeiner
trockenen,ebenenundfestenOberflächemit
ausreichenderEntfernungzudenKantenauf.
• DasGerätdarfnichtinderNäheanderer
Hitzequellenaufgestelltoderaufbewahrt
werden.
• Nichtzudecken.
• SchaltenSiedasGerätnurein,wennsich
Wasser darin befindet.
• DerWasserstandmusszwischender„MIN“-
undder„MAX“-Markierungliegen.
• Vorsicht!DasGerätwirdwährenddes
Gebrauchsauchaußensehrheiß.Daher
dürfennurHandgriffundTastenberührt
werden.Vorsicht!BeimHochklappendes
DeckelstrittheißerDampfaus.
• BittebeachtenSie,dassdasGerätnocheine
Weile heiß bleibt, nachdem es abgeschaltet
wurde.LassenSieesstetsvollständig
abkühlen,bevorSieesreinigenoder
weglegen.
DE
19
• DieserWasserkocheristnurzumKochenvon
Wassergeeignet.JedeandereVerwendung,
wiezumBeispieldasErwärmenvonMilch
oderflüssigenLebensmitteln,kannein
Brandrisiko bedeuten.
• EntkalkenSiedenWasserkocher
regelmäßig.EinezudickeKalkablagerungim
WasserkocherkannzuFehlfunktionendes
ProduktsundzuSachschädenführen.
KabelundStecker
• LassenSiedasKabelnichtüberdieKanteder
Arbeitsflächehängen.
• DasGerät(inkl.Kabel)darfnichtinderNähe
von Wärmequellen, heißen Gegenständen
oderoffenemFeuerverwendetwerden.
• ZiehenSievordemReinigenoderwenndas
GerätnichtinBetriebistdenSteckeraus
derSteckdose.DabeijedochnichtamKabel
ziehen!ZiehenSiestattdessenamStecker.
• KabelundSteckerregelmäßigauf
Beschädigungenüberprüfen.Sindsiedefekt
bzw.wurdedasGerätfallengelassenoder
anderweitigbeschädigt,darfesnichtbenutzt
werden.
• WennGerät,Kabelund/oderStecker
beschädigtsind,mussdasGerätüberprüft
und ggf. von einem Fachmann repariert
werden.VersuchenSiekeinesfalls,dasGerät
selbstzureparieren!BeiReparaturen,die
unterdieGarantiebedingungenfallen,wenden
SiesichbitteanIhrenHändler.Beinicht
autorisierten Reparaturen oder technischen
Veränderungen am Gerät erlischt die Garantie.
VOR DEM ERSTMALIGEN GEBRAUCH
VordemerstenGebrauchbzw.nacheiner
längerenAufbewahrungsdauersolltedasGerät
mitWasserbefülltwerden,dasmankochen
lässtundhinterherwegschüttet.DiesenVorgang
dreimalwiederholen.
1. FüllenSieWasserbiszur„MAX“-Markierung
derWasserstandsanzeigeein.
2. SchaltenSiedasGerätwieunter„Gebrauch
desGerätes“beschriebenein.WartenSie,bis
das Wasser kocht.
3. DasWassernachdemKochenwegschütten.
4. WiederholenSiedieSchritte1und3noch
zweiMal.DasGerätistnunbetriebsbereit.
GEBRAUCH DES GERÄTES
1. GießenSiefrischesWasserinden
Wasserkocher.MindestensbiszurMarkierung
„MIN“undhöchstensbis„MAX“mitWasser
befüllen.
2. Deckeldichtverschließen.
3. StellenSiedenWasserkocheraufdas
UnterteilundüberprüfenSie,oberrichtig
steht.
4. SchließenSieesansStromnetzan.
o Achtung!WennSiedasGerätmitdem
Betriebsschaltereinschalten,wirdder
Wasserkocher automatisch eingeschaltet,
sobaldSieihnaufdenStandfußsetzen.
AusdiesemGrundsolltenSiedieEin-/
Aus-Stellungstetsüberprüfen,bevorder
WasserkocheraufdenStandfußgesetzt
wird.Dadurchwirdversehentliches
Einschaltenvermieden.
5. SchaltenSiedasGerätein.
o DasWasserkochtnachwenigenMinuten
(DaueristabhängigvonderWassermenge).
SiekönnendenKochvorgangjederzeit
abbrechen,indemSiedasGerätam
Betriebsschalter ausschalten.
o SobalddasWasserkocht,schaltetein
ThermostatdasGerätautomatischaus.
SchutzgegenTrockenkochen
WennSiedasGeräteinschalten,aberkein
Wassereingefüllthaben,oderwennweniger
alsbiszur„MIN“-Markierungeingefülltwurde,
schaltetdasGerätautomatischab.Siekönnen
dasGerätwiedereinschalten,sobaldSieeine
ausreichendeMengeWassereingefüllthaben.
REINIGUNG
BeiderReinigungdesGerätesistFolgendeszu
beachten:
• VergewissernSiesichzuvor,dassdasGerät
ganzabgekühltistundderSteckerausder
Steckdosegezogenwurde.
20
• TauchenSieGeräteunterteil,Kabeloder
SteckerniemalsinWassereinund
verhindern Sie das Eindringen von Wasser
insGeräteunterteil.
• WischenSieGerätundGeräteunterteil
miteinemfeuchtenTuchab.Wennes
starkverschmutztsind,kanneinwenig
Reinigungsmittelzugegebenwerden.
• VerwendenSiezurReinigungdesGeräts
niemalseinenScheuerschwamm,Stahlwolle,
starke Lösungsmittel oder scheuernde
Reinigungsmittel,dadieOberflächen
beschädigtwerdenkönnten.
• ZUBEACHTEN!LassenSiedasGerätnach
dem Reinigen vollständig trocknen, bevor
Sieeserneutverwenden.DasGerätdarf
nichtbenutztwerden,wennUnterteiloder
Wasserkocher-Unterseitefeuchtsind.
• DasGerätmusssauberundtrockensein,
bevoresfüreinenlängerenZeitraum
weggestelltwird.
ENTKALKEN
AufgrunddesKalkgehaltsvonnormalem
Leitungswassersetztsichnachlängerem
GebrauchimGerätKalkab.DerKalkkanndurch
Essigsäure(NICHTdurchHaushaltsessig)oder
einenhandelsüblichenEntkalkergelöstwerden.
1. 100mlEssigsäuremit300mlkaltemWasser
mischenoderdenAnweisungenfürden
Entkalkerfolgen.
2. LösungindenWasserbehältergießenund
den Betriebsschalter betätigen.
3. BiszumautomatischenAbschaltenerhitzen.
4. DieFlüssigkeitetwa10Minutendarinlassen
und dann ausleeren.
5. UmalleKalk-undSäurerestezuentfernen,
istderWasserkochermitfrischemWasserzu
befüllen,dasmankochenlässt.Diesist3xzu
wiederholen.DasGerätistnunbetriebsbereit.
INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG
UND WIEDERVERWERTUNG
DasAdexi-ProduktträgtdiesesZeichen:
Eszeigtan,dassdasProduktnichtzusammen
mitnormalemHaushaltsmüllentsorgtwerden
darf,daElektro-undElektronikschrottgesondert
zuentsorgenist.
GemäßderWEEE-Richtliniehatjeder
MitgliedstaatfürordnungsgemäßeEinsammlung,
HandhabungundRecyclingvonElektro-und
Elektronikmüllzusorgen.PrivateHaushalte
innerhalbderEUkönnenihregebrauchten
Geräte(hier:Sitzauflage)kostenfreianspeziellen
Recyclingstationen abgeben. In einigen
Mitgliedstaaten können gebrauchte Geräte in
bestimmtenFällenbeidemEinzelhändler,bei
demsiegekauftwurden,kostenfreiwieder
abgegebenwerden,sofernmaneinneuesGerät
kauft.BittenehmenSiemitIhremEinzelhändler,
Ihrem Großhändler oder den örtlichen Behörden
Kontaktauf,umweitereEinzelheitenüberden
UmgangmitElektro-undElektronikmüllzu
erfahren.
GARANTIEBEDINGUNGEN
DieseGarantiegiltnicht,wenn...
• …wenndievorstehendenHinweisenicht
beachtetwerden.
• …wennunbefugteEingriffeamGerät
vorgenommenwurden.
• …wenndasGerätunsachgemäßbehandelt,
Gewaltausgesetztoderanderweitig
beschädigtwordenist.
• …wennderMangelaufFehlerim
Leitungsnetzzurückzuführenist.
WegenderfortlaufendenEntwicklungunserer
ProduktebehaltenwirunsdasRechtauf
ÄnderungenohnevorherigeAnkündigungvor.
/