Aeg-Electrolux SB4600 Benutzerhandbuch

Kategorie
Mixer
Typ
Benutzerhandbuch

Dieses Handbuch ist auch geeignet für

BLENDER POWERMIX SILENT MODEL SB4xx
D • GR • NL • F • GB
ELX12757_IFU_Beethoven_Blender_AEG_5lang.indd 1 2009-10-27 15:21:53
D Anleitung ..................................3–14
Vor der ersten Inbetriebnahme
des Geräts lesen Sie bitte die
Sicherheitshinweise auf Seite 4.
Garantieabschnitt .....................................21
Garantieabschnitt Österreich ............26
GR Εγχειρίδιο Οδηγιών ............3–14
Πριν χρησιμοποιήσετε τη
συσκευή για πρώτη φορά, διαβά-
στε τις υποδείξεις ασφαλείας στη
σελίδα 4.
Ενότητα «Εγγύηση» ........................ 22–23
NL Gebruiksaanwijzing ............3–14
Lees het veiligheidsadvies op pagina
5 voordat u het apparaat voor het
eerst gebruikt.
Garantievoorwaarden ................... 24–25
F Mode demploi......................3–14
Avant d’utiliser cet appareil pour la
première fois, veuillez lire les consi-
gnes de sécurité en page 5.
België
Waarborgvoorwaarden................ 27–28
Belgique
Déclaration de conditions
de garantie .......................................... 28–29
GB Instruction book ...............15–20
Before using the appliance for the
rst time, please read the safety
advice on page 16 carefully.
ELX12757_IFU_Beethoven_Blender_AEG_5lang.indd 2 2009-10-27 15:21:53
3
D
GR
NL
F
GB
A
G
H
B
J
K
I
D
C
E
F
L
A. Κανάτα
B. Κάδος
C. Καπάκι με οπή
πλήρωσης
D. Δοχείο μέτρησης
E. Λεπίδες, αποσπώμενες
F. Περίβλημα κινητήρα
G. Επιλογέας ταχύτητας και
κουμπί PULSE
H. Χώρος αποθήκευσης
καλωδίου (κάτω από τη
συσκευή)
I. Αντιολισθητικά άκρα
στήριξης
J. Φίλτρο*
K. Ασφάλεια φίλτρου*
L. Μικρή συσκευή
τεμαχισμού*
*Ανάλογα με το μοντέλο
D
Teile Εξαρτήματα
GR NL F
Onderdelen Éléments
A. Behälter
B. Ausgusstülle
C. Abdeckung mit
Einfüllö nung
D. Messbecher
E. Klingenaggregat,
abnehmbar
F. Motorgehäuse
G. Drehzahlwahlschalter
und Taste PULSE
H. Kabelaufwicklung
(auf der Unterseite
des Geräts)
I. Rutschfeste Füße
J. Filter*
K. Filterverriegelung*
L. Mini-Zerkleinerer*
*Je nach Modell
A. Kan
B. Tuit
C. Deksel met vulgat
D. Maatbeker
E. Meshouder, afneembaar
F. Motorbehuizing
G. Snelheidsregelaar en
knop PULSE
H. Opberging voor
netsnoer (onderkant
apparaat)
I. Antislipvoetjes
J. Filter*
K. Filtervergrendeling*
L. Minichopper*
*Afhankelijk van het model
A. Bol
B. Bec verseur
C. Couvercle avec ori ce de
remplissage
D. Bouchon doseur
E. Couteau, amovible
F. Bloc moteur
G. Sélecteur de vitesse et
bouton PULSE (Turbo)
H. Rangement du cordon
d'alimentation (sous
l'appareil)
I. Pieds antidérapants
J. Filtre*
K. Loquet de  ltre*
L. Mini-hachoir*
*Selon le modèle
ELX12757_IFU_Beethoven_Blender_AEG_5lang.indd 3 2009-10-27 15:21:54
4
D
Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω
οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε για
πρώτη φορά τη συσκευή.
• Αυτήησυσκευήδενπροορίζεται
για χρήση από άτομα (συμπερι-
λαμβανομένων και παιδιών) με
μειωμένες σωματικές, αισθητη-
ριακές ή πνευματικές ικανότητες ή
με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης,
εκτός αν υπάρχει επίβλεψη ή έχουν
δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση
της συσκευής από άτομο υπεύθυνο
για την ασφάλειά τους.
• Πρέπειναεπιβλέπετεταμικρά
παιδιά, για να βεβαιωθείτε ότι δεν
παίζουνμετησυσκευή.
• Ησυσκευήπρέπεινασυνδεθείμόνο
σε παροχή ρεύματος του οποίου η
τάση και η συχνότητα συμμορφώ-
νονται με τις προδιαγραφές που
αναγράφονται στην πλακέτα με τα
χαρακτηριστικά της συσκευής!
• Μηχρησιμοποιείτεποτέκαιμην
πιάνετε τη συσκευή εάν
– το καλώδιο τροφοδοσίας έχει
φθαρεί,
– το περίβλημα έχει φθαρεί.
• Ησυσκευήπρέπεινασυνδέεταιμόνο
σεγειωμένηπρίζα.Ανχρειαστεί,
μπορεί να χρησιμοποιηθεί καλώδιο
προέκτασης κατάλληλο για 10 A.
• Εάνυπάρχειβλάβηστησυσκευήή
στο καλώδιο τροφοδοσίας, πρέπει
να αντικατασταθεί από τον κατα-
σκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις
ή από άλλο εξειδικευμένο άτομο για
την αποφυγή κινδύνου.
• Τοποθετείτεπάντατησυσκευήσε
επίπεδη, λεία επιφάνεια.
• Νααποσυνδέετεπάντατησυσκευή
από την παροχή ρεύματος, εάν δεν
επιτηρείται και πριν τη συναρμολό-
γηση, την αποσυναρμολόγηση και
τον καθαρισμό.
• Ναμηναγγίζετεποτέτιςλεπίδεςή
τις υποδοχές με τα χέρια ή με εργα-
λεία όταν η συσκευή είναι συνδεδε-
μένη στο ρεύμα.
• Οιλεπίδεςκαιοιυποδοχέςείναι
πολύ αιχμηρές! Κίνδυνος τραυμα-
τισμού!Ναείστειδιαίτεραπροσε-
χτικοί κατά τη συναρμολόγηση, την
αποσυναρμολόγηση μετά τη χρήση
ή κατά τον καθαρισμό! Βεβαιωθείτε
ότι η συσκευή δεν είναι συνδεδεμέ-
νηστηνπρίζα.
• Μηβυθίζετετησυσκευήσενερόή
σε άλλο υγρό.
• Μηχρησιμοποιείταιτομπλέντεργια
πάνω από 2 λεπτά κάθε φορά όταν
περιέχει μεγάλη ποσότητα τροφών.
Μετά τη χρήση του μπλέντερ για
πάνω από 2 λεπτά και ενώ περιέχει
μεγάλη ποσότητα τροφών, αφήστε
το να κρυώσει για τουλάχιστον 10
λεπτά.
• Μηνυπερβαίνετετονμέγιστοόγκο
πλήρωσης που αναγράφεται στις
συσκευές.
• Ναμηνεπεξεργάζεστεποτέκαυτά
υγρά (μέγ. θερμοκρασία 90 βαθ-
μούς)
• Μηχρησιμοποιείτεαυτήτη
συσκευή για ανάμιξη μπογιάς.
Κίνδυνος, ενδέχεται να προκληθεί
έκρηξη!
• Μηνθέτετεποτέσελειτουργίατη
συσκευή χωρίς καπάκι.
• Αυτήησυσκευήπροορίζεταιμόνο
γιαοικιακήχρήση.Οκατασκευα-
στής δεν φέρει ευθύνη για ενδεχό-
μενηζημιάπουπροκλήθηκεαπό
ανάρμοστη ή εσφαλμένη χρήση.
GR
NL
F
Sicherheitshinweise / Υποδείξεις ασφαλείας
Lesen Sie sich die folgenden An-
weisungen sorgfältig durch, bevor
Sie das Gerät zum ersten Mal ver-
wenden.
• Personen(einschließlichKindern)
mit eingeschränkten körperlichen,
sensorischen oder geistigen
Fähigkeiten oder mit fehlender
Erfahrung und Kenntnissen dürfen
dieses Gerät nur unter Aufsicht oder
nach Anleitung durch eine für ihre
Sicherheit verantwortliche Person
benutzen.
• Kindermüssenbeaufsichtigtwer-
den, um zu verhindern, dass sie mit
dem Gerät spielen.
• DasGerätdarfnuraneineStrom-
versorgung angeschlossen werden,
deren Spannung und Frequenz mit
den Angaben auf dem Typenschild
übereinstimmt!
• DasGerätniemalsverwenden,
wenn– das Netzkabel oder– das
Gehäuse beschädigt ist.
• DasGerätdarfnurmiteinerge-
erdeten Steckdose verbunden
werden. Falls notwendig kann ein
Verlängerungskabel für 10 A ver-
wendet werden.
• WenndasGerätoderdasNetzkabel
beschädigt ist, muss es zur Vermei-
dung von Gefahren vom Hersteller,
vom Kundendienst oder von einer
entsprechend qualizierten Person
ausgetauscht werden.
• DasGerätimmeraufeineebene
Fläche stellen.
• DasGerätvordemZusammenset-
zen, Auseinandernehmen, Reinigen
oder wenn es unbeaufsichtigt ist,
immer von der Stromversorgung
trennen.
• DieKlingenoderEinsätzeniemit
derHandoderWerkzeugenberüh-
ren, wenn das Gerät noch einge-
steckt ist.
• DieKlingenundEinsätzesindsehr
scharf! Verletzungsgefahr! Vorsicht
beim Zusammensetzen, Auseinan-
dernehmen nach Verwendung und
bei der Reinigung! Das Gerät muss
vom Stromnetz getrennt sein.
• DasGerätnichtinWasseroderan-
dere Flüssigkeiten eintauchen.
• DenMixermitschwerenZutaten
nicht länger als 2 Minuten am Stück
laufen lassen. Nach 2-minütigem
Betrieb mit schweren Zutaten muss
sich der Mixer mindestens 10 Minu-
ten lang abkühlen.
• DieaufdenGerätenangegebene
maximale Füllhöhe nicht über-
schreiten.
• NieheißeFlüssigkeitenverarbeiten
(max. 90 Grad).
• DasGerätdarfnichtzumUmrühren
von Farbe verwendet werden. Vor-
sicht, Explosionsgefahr!
• DasGerätnieohneAbdeckungbe-
treiben.
• DiesesGerätistnurfürdenEinsatz
im Haushalt geeignet. Der Her-
steller übernimmt keine Haftung
für durch unsachgemäßen Einsatz
verursachte mögliche Schäden.
ELX12757_IFU_Beethoven_Blender_AEG_5lang.indd 4 2009-10-27 15:21:54
6
A
A
B
B
D
1. Προτού χρησιμοποιήσετε το μπλέ-
ντερ για πρώτη φορά, πλύνετε όλα τα
εξαρτήματα εκτός από το περίβλημα
του κινητήρα. Συναρμολόγηση:
τοποθετήστε το πλαστικό κάλυμμα
πάνω στις λεπίδες και (A) εισαγάγετέ το
κρατώντας το μπλέντερ προς τα κάτω.
Χρησιμοποιήστε το δοχείο μέτρησης
και (B) περιστρέψτε δεξιόστροφα για
να ασφαλίσετε τις λεπίδες. Προσοχή!
Οι λεπίδες είναι πολύ αιχμηρές!
3. Κλείστε το καπάκι και (A) τοποθε-
τήστε το δοχείο μέτρησης μέσα στην
οπή πλήρωσης και (B) ασφαλίστε το
στη θέση του. (Μπορείτε να χρησιμο-
ποιήσετε το δοχείο μέτρησης για να
προσθέσετε συστατικά, ενώ το μπλέ-
ντερ βρίσκεται σε λειτουργία. Κλείστε
την οπή πλήρωσης αμέσως μετά για να
αποφευχθεί το πιτσίλισμα.) Προσοχή!
Για επεξεργασία καυτών υγρών, ανα-
τρέξτε στην παράγραφο 4.
2. Τοποθετήστε το μπλέντερ σε μια
επίπεδη επιφάνεια και ασφαλίστε
την κανάτα στη θέση της πάνω στο
περίβλημα του κινητήρα. Προσθέστε
τα συστατικά στην κανάτα. (Η ποσό-
τητα των συστατικών δεν πρέπει να
υπερβαίνει τα 1,75 λίτρα).
GR
NL
F
Erste Schritte / Ξεκινώντας /
Het eerste gebruik / Première utilisation
1. Vor der ersten Verwendung des
Mixers alle Teile außer dem Motorge-
häuse reinigen. Zusammensetzen:
die Gummidichtung auf das Klingen-
aggregat legen und (A) bei nach un-
ten gehaltenem Mixer einsetzen. Mit
dem Messbecher (B) im Uhrzeiger-
sinn drehen, um das Klingenaggregat
zu befestigen. Vorsicht! Die Klingen
sind sehr scharf!
3. Die Abdeckung schließen und (A)
den Messbecher in die Einfüllö -
nung einsetzen und (B) einrasten
lassen. (Mit dem Messbecher können
Zutaten hinzugefügt werden, wäh-
rend der Mixer läuft. Um Spritzer
zu vermeiden, die Einfüllö nung
danach sofort wieder verschließen.)
Vorsicht! Zur Verarbeitung heißer
Flüssigkeiten siehe Absatz 4.
2. Den Mixer auf eine ebene Fläche
stellen und den Behälter auf dem
Motorgehäuse einrasten lassen. Die
Zutaten in den Behälter füllen. (Die
maximale Füllmenge von 1,75
Litern darf nicht überschritten
werden.)
1. Was voordat u de blender voor
het eerst gebruikt alle onderdelen
af behalve de motorbehuizing. Het
apparaat in elkaar zetten: plaats de
rubberen afdichting op de meshou-
der en (A) plaats deze in de blender
terwijl u de blender omlaag houdt.
Gebruik de maatbeker en (B) draai
deze rechtsom om de meshouder
vast te zetten. Waarschuwing! De
messen zijn erg scherp!
3. Sluit het deksel en (A) plaats de
maatbeker in het vulgat en (B) ver-
grendel deze. (Met de maatbeker
kunt u ingrediënten toevoegen
terwijl de blender in werking is. Sluit
het vulgat direct weer, om spetters te
voorkomen.) Waarschuwing! Zie pa-
ragraaf 4 voor de verwerking van
hete vloeisto en.
2. Plaats de blender op een vlak op-
pervlak en vergrendel de kan op de
motorbehuizing. Doe de ingrediënten
in de kan. (Overschrijd nooit de
maximumcapaciteit van 1,75 liter.)
1. Avant la première utilisation du
blender,nettoyertouteslespiècesà
l'exception du bloc moteur. Assem-
blage : placer le joint en caoutchouc
sur le couteau et (A) l'insérer en te-
nant le blender vers le bas. Utiliser le
bouchon doseur et (B) tourner dans
le sens des aiguilles d'une montre
pour  xer le couteau. Attention ! Les
lames sont très coupantes !
3. Fermer le couvercle et (A) insérer
le bouchon doseur dans l'ori ce de
remplissage puis (B) verrouiller. (Il
est possible d'utiliser la le bouchon
doseur pour ajouter des ingrédients
pendant que le blender fonctionne.
Fermer l'ori ce de remplissage
immédiatement après ajout, pour
éviter les éclaboussures.) Attention !
Pour la préparation des liquides
chauds, voir le paragraphe 4.
2. Placer le blender sur une surface
plane et enclencher le bol sur le bloc
moteur. Ajouter les ingrédients dans
bol. (Ne pas remplir le bol au-delà
de sa capacité maximale de 1,75 li-
tres).
ELX12757_IFU_Beethoven_Blender_AEG_5lang.indd 6 2009-10-27 15:21:56
7
D
GR
NL
F
GB
Max
90 °C
5. Θέστε σε λειτουργία το μπλέντερ
περιστρέφοντας προς τα δεξιά τον
επιλογέα ταχύτητας. Ξεκινήστε σε
χαμηλή ταχύτητα και έπειτα αυξήστε
την ταχύτητα, εάν απαιτείται. Για
να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία
PULSE, περιστρέψτε τον επιλογέα
ταχύτητας στη θέση PULSE και πιέστε
το κουμπί PULSE.
6. Θρυμματισμός πάγου: πιέστε το
κουμπί PULSE για 3-5 δευτερόλεπτα
αρκετές φορές έως ότου επιτύχετε το
επιθυμητό αποτέλεσμα. Μπορείτε να
προσθέσετε περισσότερο πάγο μέσω
της οπής πλήρωσης, ενώ το μπλέντερ
βρίσκεται σε λειτουργία.
4. Επεξεργασία καυτών υγρών: αφήστε
τα καυτά υγρά να κρυώσουν ελαφρώς
προτού τα τοποθετήσετε στην κανάτα.
Γεμίστε την κανάτα μέχρι τη μέση και
ξεκινήστε την επεξεργασία σε χαμηλή
ταχύτητα. Η κανάτα του μπλέντερ
ενδέχεται να θερμανθεί αρκετά.
προστατεύστε τα χέρια σας και φροντί-
στε ώστε να ο ατμός να εξέρχεται από
την οπή πλήρωσης. Να τοποθετείτε
πάντα το καπάκι πριν τη χρήση.
5. Den Mixer starten, indem der
Drehzahlwahlschalter nach rechts
gedreht wird. Mit einer geringen
Geschwindigkeit beginnen und
diese falls erforderlich steigern. Zur
Verwendung der PULSE-Funktion
den Drehzahlwahlschalter auf die
Position PULSE drehen und die Taste
PULSE drücken.
6. Zerkleinerung von Eis: Die Taste
PULSE mehrmals 3–5 Sekunden lang
drücken, bis das gewünschte Ergeb-
nis erreicht wurde. Über die Einfüll-
ö nung kann mehr Eis hinzugefügt
werden, während der Mixer läuft.
4. Verarbeitung heißer Flüssigkeiten:
Heiße Flüssigkeiten abkühlen lassen
und lauwarm in den Behälter füllen.
Den Behälter nur zur Hälfte füllen
und die Verarbeitung mit geringer
Geschwindigkeit beginnen. Der Mixer-
behälter kann sehr warm werden.
Hände schützen und Dampf durch die
Einfüllö nung entweichen lassen. Vor
der Verwendung immer die Abde-
ckung aufsetzen.
5. Start de blender door de snelheids-
regelaar naar rechts te draaien. Begin
op een lage snelheid en zet de blen-
der vervolgens indien nodig op een
hogere snelheid. Zet als u de functie
PULSE wilt gebruiken, de snelheidsre-
gelaar op de positie PULSE en druk op
de knop PULSE.
6. IJs vermalen: druk enkele malen 3-5
seconden lang op de knop PULSE
totdat u tevreden bent over het
resultaat. U kunt meer ijs toevoegen
via het vulgat terwijl de blender in
werking is.
4. Verwerking van hete vloeisto en:
laat hete vloeisto en afkoelen totdat
ze lauw zijn voordat u deze in de kan
giet. Vul de kan slechts voor de helft
en laat de blender op lage snelheid
draaien. De kan van de blender kan
heel heet worden – bescherm uw
handen en zorg dat er stoom uit het
vulgat kan ontsnappen. Plaats het
deksel altijd op de blender voordat
u deze gebruikt.
5. Mettre le blender en marche en
tournant le sélecteur de vitesse vers
la droite. Commencer par une vitesse
lente, puis augmenter la vitesse si
nécessaire. Pour utiliser la fonction
PULSE (Turbo), tourner le sélecteur
de vitesse sur
PULSE (Turbo) et ap-
puyer sur le bouton
PULSE (Turbo).
6. Fonction glace pilée appuyer sur
le bouton
PULSE (Turbo) pendant 3
à5secondesplusieursfoisjusqu'à
l'obtention d'un résultat satisfaisant.
Il est possible d'ajouter plus de glace
par l'ori ce de remplissage lorsque le
blender est en marche.
4. Préparation des liquides chauds :
laisser les liquides chauds refroidir
jusqu'àcequ'ilssoienttièdesavantde
remplir le bol. Remplir le bol unique-
mentàmoitiéetcommenceràvitesse
lente. Le bol du blender peut at-
teindre une température élevée :se
protéger les mains et prendre garde
àlavapeurs'échappantdel'orice
de remplissage. Avant utilisation,
toujours remettre le couvercle en
place.
ELX12757_IFU_Beethoven_Blender_AEG_5lang.indd 7 2009-10-27 15:21:56
8
D
1. Γρήγορος καθαρισμός: Γεμίστε την
κανάτα με χλιαρό νερό και προσθέ-
στε λίγες σταγόνες απορρυπαντικού.
Ανακατέψτε για λίγο το νερό με το
απορρυπαντικό πατώντας το κουμπί
PULSE.Τέλος,ξεβγάλτετηνκανάτα
με τρεχούμενο νερό.
2. Καθαρίστε καλά: Απενεργοποιήστε
το μπλέντερ και αποσυνδέστε το
καλώδιο ρεύματος. Σκουπίστε το πε-
ρίβλημα του κινητήρα με ένα νωπό
ύφασμα. Μη βυθίζετε ποτέ το περί-
βλημα του κινητήρα σε νερό ούτε
να το καθαρίζετε με τρεχούμενο
νερό!
3. Αφαιρέστε το καπάκι και την κανάτα.
Γυρίστε αριστερόστροφα τις λεπίδες
και αφαιρέστε τις χρησιμοποιώντας
το δοχείο μέτρησης. Πλύνετε τις
λεπίδες με νερό και απορρυπαντικό.
Προσοχή! Χειριστείτε τις λεπίδες
με προσοχή καθώς είναι πολύ
αιχμηρές! Τοκαπάκι,ηκανάτακαι
το δοχείο μέτρησης πλένονται στο
πλυντήριο πιάτων.
GR
NL
F
Reinigung und Pflege / Καθαρισμός και φροντίδα /
Reiniging en onderhoud / Nettoyage et entretien
1. Schnelle Reinigung: WarmesWas-
ser in den Behälter füllen und ein
paar Tropfen Spülmittel hinzufügen.
WasserundSpülmitteldurchkurzes
Drücken der Taste PULSE mischen.
Danach den Behälter unter  ie-
ßendemWasserausspülen.
2. Gründliche Reinigung: Den Mixer
ausschalten und den Netzstecker zie-
hen. Das Motorgehäuse mit einem
feuchten Tuch abwischen. Das Mo-
torgehäuse nie in Wasser tauchen
oder unter  ießendem Wasser
reinigen!
3. Abdeckung und Behälter abnehmen.
Das Klingenaggregat gegen den
Uhrzeigersinn drehen und mithilfe
des Messbechers herausnehmen.
DasKlingenaggregatmitWasser
und Spülmittel reinigen. Vorsicht!
Vorsichtig anfassen, die Klingen
sind sehr scharf! Abdeckung, Be-
hälter und Messbecher können im
Geschirrspüler gereinigt werden.
1. Snelle reiniging: giet warm water
in de kan en voeg enkele druppels
afwasmiddel toe. Meng water en
afwasmiddel door kort op de knop
PULSE te drukken. Spoel de kan ten
slotte onder stromend water uit.
2. Grondige reiniging: schakel de
blender uit en haal de stekker uit
het stopcontact. Veeg de motorbe-
huizing met een vochtige doek af.
Dompel de motorbehuizing nooit
in water en spoel deze nooit af
onder stromend water!
3. Verwijder het deksel en de kan. Draai
de meshouder tegen de klok in en
verwijder deze met de maatbeker.
Spoel de meshouder af in een sopje
van afwasmiddel. Waarschuwing!
Wees voorzichtig, de messen zijn
erg scherp! Het deksel, de kan en de
maatbeker mogen in de vaatwasma-
chine.
1. Nettoyage rapide : Verser de l'eau
chaude dans le bol avec quelques
gouttes de produit nettoyant. Mé-
langer l'eau et le produit nettoyant
en appuyant sur le bouton
PULSE
(Turbo)
pendant quelques secondes.
Enn,rincerlebolàl'eaucourante.
2. Nettoyage en profondeur : Étein-
dre le blender et débrancher le cor-
don d'alimentation. Nettoyer le bloc
moteur avec un chi on humide. Ne
jamais immerger le bloc moteur
dans l'eau ou le nettoyer à l'eau
courante !
3. Retirer le couvercle et le bol. Tourner
le couteau dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre et le retirer
àl'aidedubouchondoseur.Rincer
lecouteauàl'eaucouranteavecun
peu de produit nettoyant. Atten-
tion ! Manipuler avec précaution,
les lames sont très coupantes !
Le couvercle, le bol et le bouchon
doseurpeuventêtrenettoyésau
lave-vaisselle.
ELX12757_IFU_Beethoven_Blender_AEG_5lang.indd 8 2009-10-27 15:21:57
9
D
GR
NL
F
GB
2. Για να παρασκευάσετε χυμό:Τοποθε-
τήστετοφίλτρο*(ανατρέξτεστονΟδη-
γό φίλτρου για την τοποθέτηση) πριν τη
χρήση.Τοποθετήστετηνασφάλειαφίλ-
τρου στο φίλτρο και ασφαλίστε την περι-
στρέφονταςδεξιόστροφα.Τοποθετήστε
το φίλτρο στην κανάτα με την ασφάλεια
προς τα επάνω. Βεβαιωθείτε ότι εφαρ-
μόζεισωστά.Προσθέστεταφρούταστο
φίλτρο (μη χρησιμοποιείτε το μπλέντερ
για να λιώσετε μεγάλα κουκούτσια όπως
από δαμάσκηνο ή αβοκάντο).
3. Οδηγίες καθαρισμού του φίλτρου:
Αφαιρέστε την ασφάλεια φίλτρου.
Καθαρίστε την ασφάλεια φίλτρου
και το φίλτρο και ξεπλύνετέ τα με
τρεχούμενο νερό (το φίλτρο και η
ασφάλεια φίλτρου δεν πλένονται στο
πλυντήριο πιάτων).
1. Γεμίστε τη μικρή συσκευή τεμαχι-
σμού*μεεπαρκήσυστατικά.Τοπο-
θετήστε τις λεπίδες στο επάνω μέρος
και ασφαλίστε το στη θέση του. Μετά
τη χρήση, καθαρίστε το δοχείο της
μικρής συσκευής τεμαχισμού και τις
λεπίδες.(Ημικρήσυσκευήτεμαχι-
σμού δεν πλένεται στο πλυντήριο
πιάτων). Προσοχή! Οι λεπίδες είναι
πολύ αιχμηρές!
*Ανάλογα με το μοντέλο
Zusatzfunktionen / Πρόσθετα χαρακτηριστικά /
Extra functies / Fonctions supplémentaires
2. Saftherstellung: Vor der Verwendung
den Filter* einsetzen (siehe Bedienung
des Filters). Die Filterverriegelung auf
den Filter setzen und durch Drehen im
Uhrzeigersinn einrasten lassen. Den
Filter mit der Verriegelung nach oben in
den Behälter setzen. Sicherstellen, dass
er sich in der richtigen Position be ndet.
Obst in den Filter füllen (den Mixer nicht
zum Zerkleinern großer Kerne wie in
P aumen oder Avocados verwenden).
3. Reinigungsanleitung, Filter: Die Fil-
terverriegelung herausnehmen. Die
Filterverriegelung und den Filter rei-
nigenundunterießendemWasser
abspülen. (Filter und Filterverriege-
lung sind nicht spülmaschinenfest.)
1. Den Mini-Zerkleinerer* mit pas-
senden Zutaten befüllen. Klingenag-
gregat daraufsetzen und einrasten
lassen. Den Mini-Zerkleinerer-
Behälter und das Klingenaggregat
nach der Verwendung reinigen. (Der
Mini-Zerkleinerer ist nicht spülma-
schinenfest.) Vorsicht! Die Klingen
sind sehr scharf!
2. Sap maken: plaats het  lter* in de blen-
der voordat u deze gebruikt (zie "Instruc-
ties voor het  lter" voor de positie). Plaats
de  ltervergrendeling op het  lter en
vergrendel deze door de vergrendeling
met de klok mee te draaien. Plaats het
lter in de kan met de vergrendeling om-
hoog. Controleer of het  lter goed past.
Doe fruit in het  lter. (De blender is niet
geschikt voor het pureren van grote pit-
ten, zoals die van pruimen of avocado's).
3. Reinigingsinstructie,  lter: Haal
de  ltervergrendeling uit de blen-
der. Reinig de  ltervergrendeling
en het  lter en spoel deze onder
stromend water af. (Het  lter en de
ltervergrendeling mogen niet in de
vaatwasmachine.)
1. Vul de minichopper* met daarvoor
geschikte ingrediënten. Plaats de
meshouder boven op de minichop-
per en vergrendel deze. Reinig de
bak en de meshouder van de mini-
chopper na gebruik. (De minichop-
per mag niet in de vaatwasmachine.)
Waarschuwing! De messen zijn erg
scherp!
2. Pour réaliser des jus de fruits :
Insérer le  ltre* (voir le Guide du
ltre pour le positionnement) avant
utilisation. Placer le loquet du  ltre
sur le  ltre et le tourner dans le sens
des aiguilles d'une montre pour le
verrouiller. Placer le  ltre dans le bol,
loquet positionné vers le haut. S'as-
surer qu'il est correctement mis en
place. Ajouter des fruits dans le  ltre
(ne pas utiliser le blender pour mixer
des noyaux de grande taille comme
ceux des prunes ou des avocats).
3. Instructions de nettoyage du
ltre : Retirer le loquet du  ltre, le
nettoyer, ainsi que le  ltre, et rincer
cesélémentsàl'eaucourante.(Le
ltre et le loquet  ltre ne peuvent pas
êtrepasséaulave-vaisselle.)
1. Remplir le mini-hachoir* d'ingré-
dients choisis. Placer le couteau sur
le dessus, et le verrouiller. Après
utilisation, nettoyer le bol du mini-
hachoir et le couteau. (Le mini-
hachoirnepeutpasêtrepasséau
lave-vaisselle). Attention ! Les lames
sont très coupantes !
*Je nach Modell *Selon le modèle*Afhankelijk van het model
ELX12757_IFU_Beethoven_Blender_AEG_5lang.indd 9 2009-10-27 15:21:58
10
D GR
Empfohlene Mixgeschwindigkeit
Einstellung 1
(Geschwindigkeit 1–3*/
langsam)
• Sahneschlagen
• ObstundGemüse
pürieren
• Currypasten
• Kaeebohnen
• Mayonnaise
Einstellung 2
(Geschwindigkeit 4–6*/
mittel)
• SmoothiesmitObst
• Suppen
• RohesGemüse
• Kuchenteig
Einstellung 3
(Geschwindigkeit 7–8*/
schnell)
• Cocktails
• Laksapasten
• Milchshakes
PULSE
• Eiswürfel
• GefroreneLebensmittel
• Fleisch
• Paniermehl
• Kekse
• FeingemahleneNüsse
• Schokolade
• Selbstreinigung
des Geräts
Bedienung des Mini-Zerkleinerers*
Mit dem Mini-Zerkleinerer können
kleine Mengen, zum Beispiel Baby-
mahlzeiten, problemlos und sauber
zubereitet werden. Mit dem Zerkleinerer
können auch beispielsweise Gewürze
gemahlen und zerkleinert werden.
Bedienung des Filters*
Der Filter kann in drei unterschiedlichen Posi-
tionen verwendet werden:
A. Schaumabscheider: In dieser Position wird
der Saft vom Schaum getrennt. Dadurch wird
der Saft leichter und schmeckt besser.
B. Teilabscheider: Trennt den Inhalt teilweise.
C. Vollständig geönet: Der Saft wird beim
Ausgießen nicht getrennt.
Bitte beachten: Es muss eine Position ausge-
wählt werden, bevor der Filter in den Behälter
eingesetzt wird.
Fehlersuche
Symptom Ursache Lösung
Der Mixer lässt sich nicht
einschalten.
Die Teile sind nicht richtig miteinander ver-
bunden.
Sicherstellen, dass alle Teile richtig einge-
rastet sind.
Der Drehzahlwahlschalter ist nicht in der
richtigen Position.
Die entsprechende Geschwindigkeit auswäh-
len. Zum Verwenden der PULSE-Funktion
den Drehzahlwahlschalter auf die Position
PULSE drehen.
Der Behälter ist überfüllt. Den Behälter leeren, sodass die maximale
Füllmenge (1,75 Liter) nicht überschritten
wird.
Der Stecker ist nicht richtig mit der Steckdose
verbunden.
Den Sitz des Steckers in der Steckdose
überprüfen oder eine andere Steckdose
verwenden.
Stromausfall. Warten,bisderStromausfallbehobenwurde.
Funktionales Problem. Kontakt mit dem autorisierten Kundendienst
aufnehmen.
Fehlersuche, Bedienung des Mixers und der Zusatzfunktionen
A C
B
*Je nach Modell
ELX12757_IFU_Beethoven_Blender_AEG_5lang.indd 10 2009-10-27 15:21:58
14
D
Entsorgung
Verpackungsmaterialien
Die Verpackungsmaterialien sind um-
weltfreundlich und wiederverwertbar.
Die Kunststoteile tragen Kennzeich-
nungen, z.B. >PE<, >PS< usw.
Entsorgen Sie die Verpackungsmate-
rialien entsprechend ihrer Kennzeich-
nung bei den kommunalen Entsor-
gungsstellen in den dafür
vorgesehenen Sammelbehältern.
Altgerät
Das Symbol
an Produkt oder
Verpackung weist darauf hin, dass das
Produkt nicht mit dem normalen Haus-
müll entsorgt werden darf. Es muss
stattdessen bei der entsprechenden
Sammelstelle für Recycling von Ele-
ktro- und Elektronikschrott abgegeben
werden. Durch die ordnungsgemäße
Entsorgung des Produkts können
negative Folgen für Umwelt und
Gesundheit vermieden werden. Detail-
lierte Informationen zum Recyceln
des Produkts bietet die Gemeinde, die
Müllentsorgung oder der Händler, bei
dem das Produkt gekauft wurde.
Entsorgung /
GR
Απόρριψη
Υλικά συσκευασίας
Ταυλικάτηςσυσκευασίαςείναιφιλικά
προς το περιβάλλον και μπορούν
ναανακυκλωθούν.Ταπλαστικά
εξαρτήματαπροσδιορίζονταιμε
επισημάνσεις, π.χ. >PE<, >PS<, κλπ.
Παρακαλούμε απορρίψτε τα υλικά της
συσκευασίας στον κατάλληλο κάδο,
στα κέντρα συλλογής απορριμμάτων
της περιοχής σας.
Παλαιά συσκευή
Τοσύμβολο
στο προϊόν ή
στη συσκευασία του υποδεικνύει
ότι αυτό το προϊόν δεν μπορεί να
αντιμετωπιστεί ως οικιακό απόβλητο.
Πρέπει να το παραδώσετε στο
κατάλληλο σημείο περισυλλογής,
για την ανακύκλωση ηλεκτρικού
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
Διασφαλίζονταςότιαυτότοπροϊόν
απορρίπτεται σωστά, θα συμβάλετε
στην αποτροπή ενδεχόμενων
αρνητικών επιπτώσεων στο
περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία,
που θα μπορούσαν διαφορετικά να
προκληθούν από τον ακατάλληλο
χειρισμό των αποβλήτων αυτού
του προϊόντος. Για λεπτομερείς
πληροφορίες σχετικά με την
ανακύκλωση αυτού του προϊόντος,
επικοινωνήστε με το αρμόδιο δημοτικό
γραφείο, την υπηρεσία απόρριψης
οικιακών αποβλήτων ή το κατάστημα
όπου αγοράσατε το προϊόν.
Απόρριψη /
NL
Verwijdering
Verpakkingsmateriaal
Het verpakkingsmateriaal is milieu-
vriendelijk en geschikt voor recycling.
De kunststof onderdelen worden
aangeduid door markeringen, bijvoor-
beeld >PE<, >PS<, enzovoort.
Gooi het verpakkingsmateriaal weg in
de daarvoor bestemde afvalcontainer.
Oude apparaten
Het symbool
op het product of de
verpakking geeft aan dat dit product
niet als gewoon huisvuil mag worden
behandeld. Het moet naar een inza-
melpunt voor de recycling van elek-
trische en elektronische apparatuur
worden gebracht. Als u ervoor zorgt
dat u dit product op de juiste wijze
weggooit, helpt u om mogelijk nega-
tieve gevolgen voor het milieu en de
volksgezondheid, die kunnen worden
veroorzaakt door het onjuist verwij-
deren van dit product, te voorkomen.
Neem voor meer informatie over de
recycling van dit product contact op
met uw gemeente, het afvalbedrijf
of de winkel waar u het product hebt
aangeschaft.
Verwijdering /
F
Mise au rebut
Matériaux d'emballage
Les matériaux d'emballage sont sans
danger pour l'environnement et recy-
clables. Les éléments en plastique sont
identiés par des marquages comme
>PE<, >PS<, etc.
Veuillez jeter les emballages dans les
conteneurs appropriés de votre centre
local de traitement des déchets.
Appareils usagés
Le symbole
sur le produit ou sur
son emballage indique qu'il ne doit
pasêtrejetéaveclesorduresménagè-
res.Ildoitdepréférenceêtreconéà
un centre de recyclage adapté au trai-
tement des équipements électriques
et électroniques. En vous assurant que
ce produit est recyclé correctement,
vouscontribuerezàéviterlesconsé-
quences néfastes pour l'environne-
ment et la santé que pourrait avoir une
mauvaise gestion de ce produit en n
de vie. Pour plus d'informations sur
le recyclage de ce produit, contactez
votre commune, votre service de trai-
tement des ordures ménagères, ou le
magasin qui vous a vendu ce produit.
Mise au rebut
ELX12757_IFU_Beethoven_Blender_AEG_5lang.indd 14 2009-10-27 15:21:59
21
3
D Deutschland
Garantiebedingungen für Raumpflege-/Kleingeräte
Der Endabnehmer dieses Gerätes (Verbraucher) hat bei einem Kauf dieses Gerätes von einem
Unternehmer (Händler) in Deutschland im Rahmen der Vorschriften über den Verbrauchsgüterkauf
gesetzliche Rechte, die durch diese Garantie nicht eingeschränkt werden. Diese Garantie räumt dem
Verbraucher also zusätzliche Rechte ein. Dies vorausgeschickt, leisten wir, Electrolux Hausgeräte
Vertriebs GmbH, gegenüber dem Verbraucher Garantie für dieses Gerät für den Zeitraum von 24
Monaten ab Übergabe zu den folgenden Bedingungen:
1. Mit dieser Garantie haften wir dafür, dass dieses neu hergestellte Gerät im Zeitpunkt der Übergabe
vom Händler an den Verbraucher die in unserer Produktbeschreibung für dieses Gerät aufgeführten
Eigenschaften aufweist. Ein Mangel liegt nur dann vor, wenn der Wert oder die
Gebrauchstauglichkeit dieses Gerätes erheblich gemindert ist. zeigt sich der Mangel nach Ablauf
von sechs (6) Monaten ab dem Übergabezeitpunkt, so hat der Verbraucher nachzuweisen, dass das
Gerät bereits im Übergabezeitpunkt mangelhaft war. Nicht unter diese Garantie fallen Schäden oder
Mängel aus nicht vorschriftsmäßiger Handhabung sowie Nichtbeachtung der
Gebrauchsanweisungen.
2. Dieses Gerät fällt nur dann unter diese Garantie, wenn es in einem der Mitgliedsstaaten der
Europäischen Union gekauft wurde, es bei Auftreten des Mangels in Deutschland betrieben wird
und Garantieleistungen auch in Deutschland erbracht werden können. Mängel müssen uns
innerhalb von zwei (2) Monaten nach dessen Kenntnis angezeigt werden. Es kann keine Garantie
übernommen werden, für nutzungsbedingte Schäden an Verschleißteilen, sowie Schäden infolge
übermäßiger Beanspruchung und aufgrund unsachgemäßer Handhabung.
3. Mängel dieses Gerätes werden wir innerhalb angemessener Frist nach Mitteilung des Mangels
unentgeltlich beseitigen; die zu diesem Zweck erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Arbeits-
und Materialkosten werden von uns getragen. Über diese Nachbesserung hinausgehende
Ansprüche werden durch diese Garantie dem Verbraucher nicht eingeräumt.
4. Im Garantiefall ist das Gerät vom Verbraucher an die für seinen Wohnort zuständige Electrolux-
Zentralwerkstatt zu versenden, wobei das Gerät gut zu verpacken ist und die vollständige Anschrift
des Verbrauchers zusammen mit einer kurzen Fehlerbeschreibung in das Paket zu legen ist. Zum
Nachweis des Garantie-Anspruchs ist der Sendung der Original-Kaufbeleg (Kassenzettel,
Rechnung) beizufügen.
5. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung noch einen Neubeginn der Garantiezeit für
dieses Gerät; ausgewechselte Teile gehen in unser Eigentum über.
6. Mängelansprüche aus dieser Garantie verjähren in zwei (2) Jahren ab dem Zeitpunkt der Übergabe
des Gerätes vom Händler an den Verbraucher, der durch den Original-Kaufbeleg (Kassenzettel,
Rechnung) zu belegen ist; wenn dieses Gerät gewerblich genutzt wird, beträgt die Verjährungsfrist
sechs (6) Monate.
In Deutschland stehen wir Ihnen für Fragen,
Anregungen oder bei Problemen rund um unsere
Raumpflegegeräte und Kleingeräte
montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr
zur Verfügung.
Electrolux-Serviceline: 01805-30 60 80*
*aus dem Festnetz der Deutschen Telekom Euro 0,14/Min.
Fax: 0911-323-49 1930
E-Mail:
service.kleingeraete@electrolux.de
Sollte dieses Gerät wider Erwarten nicht funktionieren,
erfolgt in unserer Zentralwerkstatt eine kompetente und fachkundige Instandsetzung.
Electrolux Kleingeräte-Zentralwerkstatt
Firma Trepesch GmbH
Steinstraße 19
90419 Nürnberg
Electrolux Hausgeräte Vertriebs GmbH, Fürther Straße 246, D-90429 Nürnberg
822 949 385_Elux_Guarantee_small_CEE.book Seite 3 Donnerstag, 9. Juli 2009 6:44 18
ELX12757_IFU_Beethoven_Blender_AEG_5lang.indd 21 2009-10-27 15:22:04
26
4
A Österreich
Garantiebedingungen für Raumpflege-/Kleingeräte
Der Endabnehmer dieses Gerätes (Verbraucher) hat bei einem Kauf dieses Gerätes von einem
Unternehmer (Händler) in Österreich im Rahmen der Vorschriften über den Verbrauchsgüterkauf
gesetzliche Rechte, die durch diese Garantie nicht eingeschränkt werden. Diese Garantie räumt dem
Verbraucher also zusätzliche Rechte ein. Dies vorausgeschickt, leisten wir, Electrolux Hausgeräte
GmbH, gegenüber dem Verbraucher Garantie für dieses Gerät für den Zeitraum von 24 Monaten
ab Übergabe zu den folgenden Bedingungen:
1. Mit dieser Garantie haften wir dafür, dass dieses neu hergestellte Gerät im Zeitpunkt der Übergabe
vom Händler an den Verbraucher die in unserer Produktbeschreibung für dieses Gerät aufgeführten
Eigenschaften aufweist. Ein Mangel liegt nur dann vor, wenn der Wert oder die
Gebrauchstauglichkeit dieses Gerätes erheblich gemindert ist. zeigt sich der Mangel nach Ablauf
von sechs (6) Monaten ab dem Übergabezeitpunkt, so hat der Verbraucher nachzuweisen, dass das
Gerät bereits im Übergabezeitpunkt mangelhaft war. Nicht unter diese Garantie fallen Schäden oder
Mängel aus nicht vorschriftsmäßiger Handhabung sowie Nichtbeachtung der
Gebrauchsanweisungen.
2. Dieses Gerät fällt nur dann unter diese Garantie, wenn es in einem der Mitgliedsstaaten der
Europäischen Union gekauft wurde, es bei Auftreten des Mangels in Österreich betrieben wird und
Garantieleistungen auch in Österreich erbracht werden können. Mängel müssen uns innerhalb von
zwei (2) Monaten nach dessen Kenntnis angezeigt werden. Es kann keine Garantie übernommen
werden, für nutzungsbedingte Schäden an Verschleißteilen, sowie Schäden infolge übermäßiger
Beanspruchung und aufgrund unsachgemäßer Handhabung.
3. Mängel dieses Gerätes werden wir innerhalb angemessener Frist nach Mitteilung des Mangels
unentgeltlich beseitigen; die zu diesem Zweck erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Arbeits-
und Materialkosten werden von uns getragen. Über diese Nachbesserung hinausgehende
Ansprüche werden durch diese Garantie dem Verbraucher nicht eingeräumt.
4. Im Garantiefall ist das Gerät vom Verbraucher an die für seinen Wohnort zuständige Electrolux-
Vertragswerkstatt zu versenden, wobei das Gerät gut zu verpacken ist und die vollständige
Anschrift des Verbrauchers zusammen mit einer kurzen Fehlerbeschreibung in das Paket zu legen
ist. Zum Nachweis des Garantie-Anspruchs ist der Sendung der Original-Kaufbeleg (Kassenzettel,
Rechnung) beizufügen.
5. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung noch einen Neubeginn der Garantiezeit für
dieses Gerät; ausgewechselte Teile gehen in unser Eigentum über.
6. Mängelansprüche aus dieser Garantie verjähren in zwei (2) Jahren ab dem Zeitpunkt der Übergabe
des Gerätes vom Händler an den Verbraucher, der durch den Original-Kaufbeleg (Kassenzettel,
Rechnung) zu belegen ist; wenn dieses Gerät gewerblich genutzt wird, beträgt die Verjährungsfrist
sechs (6) Monate.
In Österreich stehen wir Ihnen für Fragen, Anregungen oder bei Problemen rund um unsere
Raumpflegegeräte und Kleingeräte
montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr
zur Verfügung.
Electrolux-Serviceline:
Für Produktservice: 0810-955 200*
*aus dem Festnetz der TELEKOM AUSTRIA Euro 0,10/Min.
Fax: +49 911-323-49 1930
E-Mail:
service.kleingerae[email protected]
Sollte dieses Gerät wider Erwarten nicht funktionieren, erfolgt in unserer Zentralwerkstatt eine
kompetente und fachkundige Instandsetzung.
Informationen bezüglich der für Sie zuständigen Vertragswerkstatt
erhalten Sie unter nachfolgender Serviceline:
Reparaturservice: 0810-955 400*
*aus dem Festnetz der TELEKOM AUSTRIA Euro 0,10/Min.
Electrolux Hausgeräte GmbH, Bodenpflege und Kleingeräte
Herziggasse 3, A-1230 Wien
822 949 385_Elux_Guarantee_small_CEE.book Seite 4 Donnerstag, 9. Juli 2009 6:44 18
10
B België / Belgique
België
Waarborgvoorwaarden
Onze toestellen worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geproduceerd. Desondanks kan het
voorkomen dat er een defect optreedt. Onze klantendienst zal dit op verzoek herstellen, zowel binnen
als buiten de waarborgtermijn. De levensduur van het toestel wordt daardoor niet negatief beïnvloed.
Onderstaande waarborgvoorwaarden zijn gestoeld op de EU Richtlijn 99/44/EG en het Burgerlijk Wet-
boek. De daaruit voortvloeiende rech ten blijven onverlet.
Ook de waarborgverplichtingen van de verkoper naar de eindgebruiker blijven onaangetast.
Voor dit toestel verlenen wij waarborg volgens onderstaande voorwaarden:
1. Wij verhelpen kosteloos met inachtneming van de voorwaarden 2 tot en met 15 gebreken aan het
toestel die zich openbaren binnen 24 maanden vanaf de datum van levering aan de eindgebruiker.
In geval van professioneel of daarmee gelijk te stellen gebruik is de waarborg beperkt tot
12 maanden. Voor tweedehands toestellen geldt eveneens een termijn van 12 maanden.
2. De waarborgprestatie houdt in dat het toestel kosteloos wordt teruggebracht in de toestand die
het had voor het defect optrad. Gebrekkige wisselstukken worden hersteld of vervangen. Koste-
loos vervangen wisselstukken worden ons eigendom.
3. Het gebrek moet terstond gemeid worden, om mogelijke verdere schade te voorkomen. De garan-
tieaanspraak vervalt indien het gebrek niet binnen twee maanden na vaststelling is gemeid.
4. Voor een beroep op waarborg dient het aankoopbewijs met aankoop- en/of leveringsdatum te
worden overgelegd.
5. De waarborg heeft geen betrekking op schade aan kwetsbare wisselstukken, zoals (vitrokera-
misch) glas, kunststof, rubber, die ontstaan is door onzorgvuldig gebruik.
6. De waarborg heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde kwaliteit die voor de
waarde en deugdelijkheid van het toestel onbeduidend zijn.
7. De waarborg geldt evenmin voor schade veroorzaakt door:
chemische en elektrochemische inwerking van water,
abnormale milieuomstandigheden in het algemeen
voor het to estel oneigenlijke bedrijfsomstandigheden
contact met agressieve stoffen.
8. De waarborg heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten onze verant-
woordelijkheid is ontstaan, niet vakkundige installatie of montage, verkeerd gebruik, gebrekkig
onderhoud, of het niet in acht nemen van de gebruiks- of montageaanwijzingen.
9. Het recht op waarborg vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen
door derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer het toestel voorzien werd van toe-
behoren of wisselstukken die niet origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken.
10. Toestellen die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden overhandigd of gezonden
naar onze klantendienst. Herstelling ter plaatse kan slechts worden gevraagd voor grote of inge-
bouwde toestellen.
11. Indien het toestel zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst dat de beno-
digde tijd voor het in- en uitbouwen samen meer dan 30 minuten bedraagt, dan word en de hier-
door ontstane extra kosten aan de gebruiker in rekening gebracht. Schade die ontstaat door
abnormale in- of uitbouw ko mt ten laste van de gebruiker.
12. lndien binnen de waarborgperiode de herstelling van hetzelfde gebrek meermaals mislukt of de
herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in overleg met de gebruiker een gelijkwaardige ver-
vanging geleverd. In geval van vervanging behouden we ons het recht voor om een vergoeding te
rekenen naar rato van de verstreken gebruiksperiode.
13. Herstelling onder waarborg heeft geen verlenging van de waarborgtermijn noch aanvang van een
nieuwe waarborgtermijn tot gevolg.
14. Op herstellingen geven wij een waarborg van 6 maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek.
15. Verdere of andere rechten, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan buiten het toestel, zijn
uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd. In geval van aansprake-
lijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het toestel niet overtreffen.
822 949 385_Elux_Guarantee_small_CEE.book Seite 10 Donnerstag, 9. Juli 2009 6:44 18
ELX12757_IFU_Beethoven_Blender_AEG_5lang.indd 26 2009-10-27 15:22:04
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32

Aeg-Electrolux SB4600 Benutzerhandbuch

Kategorie
Mixer
Typ
Benutzerhandbuch
Dieses Handbuch ist auch geeignet für