AEG EASYCOMPACT SB4 Serie Benutzerhandbuch

Kategorie
Mixer
Typ
Benutzerhandbuch

Dieses Handbuch ist auch geeignet für

D • GR • NL • F • GB
BLENDER EASYCOMPACT SB4xx
D Anleitung ..................................3–18
Vor der ersten Inbetriebnahme
des Geräts lesen Sie bitte die
Sicherheitshinweise auf Seite 4.
GR Εγχειρίδιο Οδηγιών ............3–18
Πριν χρησιμοποιήσετε τη
συσκευή για πρώτη φορά, διαβά-
στε τις υποδείξεις ασφαλείας στη
σελίδα 4.
NL Gebruiksaanwijzing ............3–18
Lees het veiligheidsadvies op pagina
5 voordat u het apparaat voor het
eerst gebruikt.
F Mode d’emploi......................3–18
Avant d’utiliser cet appareil pour la
première fois, veuillez lire les consi-
gnes de sécurité en page 5.
GB Instruction book ...............19–25
Before using the appliance for the
rst time, please read the safety
advice on page 20 carefully.
3
D
GR
NL
F
GB
A. Κανάτα
B. Κάδος
C. Καπάκι με οπή
πλήρωσης
D. Δοχείο μέτρησης
E. Λεπίδες, αποσπώμενες
F. Περίβλημα κινητήρα
G. Επιλογέας ταχύτητας και
κουμπί PULSE
H. Χώρος αποθήκευσης
καλωδίου (κάτω από τη
συσκευή)
I. Αντιολισθητικά άκρα
στήριξης
J. Φίλτρο*
K. Μικρή συσκευή
τεμαχισμού*
*Ανάλογα με το μοντέλο
D
Teile Εξαρτήματα
GR NL F
Onderdelen Éléments
A. Behälter
B. Ausgusstülle
C. Abdeckung mit
Einfüllönung
D. Messbecher
E. Klingenaggregat,
abnehmbar
F. Motorgehäuse
G. Drehzahlwahlschalter
und Taste PULSE
H. Kabelaufwicklung
(auf der Unterseite
des Geräts)
I. Rutschfeste Füße
J. Filter*
K. Mini-Zerkleinerer*
*Je nach Modell
A. Kan
B. Tuit
C. Deksel met vulgat
D. Maatbeker
E. Meshouder, afneembaar
F. Motorbehuizing
G. Snelheidsregelaar en
knop PULSE
H. Opberging voor
netsnoer (onderkant
apparaat)
I. Antislipvoetjes
J. Filter*
K. Minichopper*
*Afhankelijk van het model
A. Bol
B. Bec verseur
C. Couvercle avec orice de
remplissage
D. Bouchon doseur
E. Couteau, amovible
F. Bloc moteur
G. Sélecteur de vitesse et
bouton PULSE (Turbo)
H. Rangement du cordon
d'alimentation (sous
l'appareil)
I. Pieds antidérapants
J. Filtre*
K. Mini-hachoir*
*Selon le modèle
A
C
B
F
G
H
D
J
K
E
I
4
D
Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω
οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε για
πρώτη φορά τη συσκευή.
• Αυτήησυσκευήδενπροορίζεται
για χρήση από άτομα (συμπερι-
λαμβανομένων και παιδιών) με
μειωμένες σωματικές, αισθητη-
ριακές ή πνευματικές ικανότητες ή
με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης,
εκτός αν υπάρχει επίβλεψη ή έχουν
δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση
της συσκευής από άτομο υπεύθυνο
για την ασφάλειά τους.
• Πρέπειναεπιβλέπετεταμικρά
παιδιά, για να βεβαιωθείτε ότι δεν
παίζουνμετησυσκευή.
• Ησυσκευήπρέπεινασυνδεθείμόνο
σε παροχή ρεύματος του οποίου η
τάση και η συχνότητα συμμορφώ-
νονται με τις προδιαγραφές που
αναγράφονται στην πλακέτα με τα
χαρακτηριστικά της συσκευής!
• Μηχρησιμοποιείτεποτέκαιμην
πιάνετε τη συσκευή εάν
– το καλώδιο τροφοδοσίας έχει
φθαρεί,
– το περίβλημα έχει φθαρεί.
• Ησυσκευήπρέπεινασυνδέεταιμόνο
σεγειωμένηπρίζα.Ανχρειαστεί,
μπορεί να χρησιμοποιηθεί καλώδιο
προέκτασης κατάλληλο για 10 A.
• Εάνυπάρχειβλάβηστησυσκευήή
στο καλώδιο τροφοδοσίας, πρέπει
να αντικατασταθεί από τον κατα-
σκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις
ή από άλλο εξειδικευμένο άτομο για
την αποφυγή κινδύνου.
• Τοποθετείτεπάντατησυσκευήσε
επίπεδη, λεία επιφάνεια.
• Νααποσυνδέετεπάντατησυσκευή
από την παροχή ρεύματος, εάν δεν
επιτηρείται και πριν τη συναρμολό-
γηση, την αποσυναρμολόγηση και
τον καθαρισμό.
• Ναμηναγγίζετεποτέτιςλεπίδεςή
τις υποδοχές με τα χέρια ή με εργα-
λεία όταν η συσκευή είναι συνδεδε-
μένη στο ρεύμα.
• Οιλεπίδεςκαιοιυποδοχέςείναι
πολύ αιχμηρές! Κίνδυνος τραυμα-
τισμού!Ναείστειδιαίτεραπροσε-
χτικοί κατά τη συναρμολόγηση, την
αποσυναρμολόγηση μετά τη χρήση
ή κατά τον καθαρισμό! Βεβαιωθείτε
ότι η συσκευή δεν είναι συνδεδεμέ-
νηστηνπρίζα.
• Μηβυθίζετετησυσκευήσενερόή
σε άλλο υγρό.
• Μηχρησιμοποιείταιτομπλέντεργια
πάνω από 2 λεπτά κάθε φορά όταν
περιέχει μεγάλη ποσότητα τροφών.
Μετά τη χρήση του μπλέντερ για
πάνω από 2 λεπτά και ενώ περιέχει
μεγάλη ποσότητα τροφών, αφήστε
το να κρυώσει για τουλάχιστον 10
λεπτά.
• Μηνυπερβαίνετετονμέγιστοόγκο
πλήρωσης που αναγράφεται στις
συσκευές.
• Ναμηνεπεξεργάζεστεποτέυγρά
σε θερμοκρασία βρασμού (μέγιστη
θερμοκρασία 90 βαθμοί).
• Μηχρησιμοποιείτεαυτήτη
συσκευή για ανάμιξη μπογιάς.
Κίνδυνος, ενδέχεται να προκληθεί
έκρηξη!
• Μηνθέτετεποτέσελειτουργίατη
συσκευή χωρίς καπάκι.
• Αυτήησυσκευήπροορίζεταιμόνο
γιαοικιακήχρήση.Οκατασκευα-
στής δεν φέρει ευθύνη για ενδεχό-
μενηζημιάπουπροκλήθηκεαπό
ανάρμοστη ή εσφαλμένη χρήση.
GR
Sicherheitshinweise / Υποδείξεις ασφαλείας
Lesen Sie sich die folgenden An-
weisungen sorgfältig durch, bevor
Sie das Gerät zum ersten Mal ver-
wenden.
• Personen(einschließlichKindern)
mit eingeschränkten körperlichen,
sensorischen oder geistigen
Fähigkeiten oder mit fehlender
Erfahrung und Kenntnissen dürfen
dieses Gerät nur unter Aufsicht oder
nach Anleitung durch eine für ihre
Sicherheit verantwortliche Person
benutzen.
• Kindermüssenbeaufsichtigtwer-
den, um zu verhindern, dass sie mit
dem Gerät spielen.
• DasGerätdarfnuraneineStrom-
versorgung angeschlossen werden,
deren Spannung und Frequenz mit
den Angaben auf dem Typenschild
übereinstimmt!
• DasGerätniemalsverwenden,
wenn– das Netzkabel oder– das
Gehäuse beschädigt ist.
• DasGerätdarfnurmiteinerge-
erdeten Steckdose verbunden
werden. Falls notwendig kann ein
Verlängerungskabel für 10 A ver-
wendet werden.
• WenndasGerätoderdasNetzkabel
beschädigt ist, muss es zur Vermei-
dung von Gefahren vom Hersteller,
vom Kundendienst oder von einer
entsprechend qualizierten Person
ausgetauscht werden.
• DasGerätimmeraufeineebene
Fläche stellen.
• DasGerätvordemZusammenset-
zen, Auseinandernehmen, Reinigen
oder wenn es unbeaufsichtigt ist,
immer von der Stromversorgung
trennen.
• DieKlingenoderEinsätzeniemit
derHandoderWerkzeugenberüh-
ren, wenn das Gerät noch einge-
steckt ist.
• DieKlingenundEinsätzesindsehr
scharf! Verletzungsgefahr! Vorsicht
beim Zusammensetzen, Auseinan-
dernehmen nach Verwendung und
bei der Reinigung! Das Gerät muss
vom Stromnetz getrennt sein.
• DasGerätnichtinWasseroderan-
dere Flüssigkeiten eintauchen.
• DenMixermitschwerenZutaten
nicht länger als 2 Minuten am Stück
laufen lassen. Nach 2-minütigem
Betrieb mit schweren Zutaten muss
sichderMixermindestens10Minu-
ten lang abkühlen.
• DieaufdenGerätenangegebene
maximaleFüllhöhenichtüber-
schreiten.
• ArbeitenSieniemitkochenden
Flüssigkeiten(maximal90GradCel-
sius).
• DasGerätdarfnichtzumUmrühren
von Farbe verwendet werden. Vor-
sicht,Explosionsgefahr!
• DasGerätnieohneAbdeckungbe-
treiben.
• DiesesGerätistnurfürdenEinsatz
im Haushalt geeignet. Der Her-
steller übernimmt keine Haftung
für durch unsachgemäßen Einsatz
verursachte mögliche Schäden.
6
D D
1. Προτού χρησιμοποιήσετε το μπλέ-
ντερ για πρώτη φορά, πλύνετε όλα τα
εξαρτήματα εκτός από το περίβλημα
του κινητήρα. Συναρμολόγηση:
τοποθετήστε το πλαστικό κάλυμμα
πάνω στις λεπίδες και (A) εισαγάγετέ το
κρατώντας το μπλέντερ προς τα κάτω.
Στρέψτε τη διάταξη λεπίδων προς
τα δεξιά (B) για να την ασφαλίσετε.
Προσοχή! Οι λεπίδες είναι πολύ αιχ-
μηρές!
3. Κλείστε το καπάκι και (A) τοποθε-
τήστε το δοχείο μέτρησης μέσα στην
οπή πλήρωσης και (B) ασφαλίστε το
στη θέση του. (Μπορείτε να χρησιμο-
ποιήσετε το δοχείο μέτρησης για να
προσθέσετε συστατικά, ενώ το μπλέ-
ντερ βρίσκεται σε λειτουργία. Κλείστε
την οπή πλήρωσης αμέσως μετά για να
αποφευχθεί το πιτσίλισμα.) Προσοχή!
Για επεξεργασία καυτών υγρών, ανα-
τρέξτε στην παράγραφο 4.
2. Τοποθετήστε το μπλέντερ σε μια
επίπεδη επιφάνεια και ασφαλίστε
την κανάτα στη θέση της πάνω στο
περίβλημα του κινητήρα. Όταν το
βέλος έχει ευθυγραμμιστεί με την
ένδειξη «Locked», η κανάτα έχει
ασφαλίσει στη θέση της. Προσθέστε
τα συστατικά στην κανάτα. (Η ποσό-
τητα των συστατικών δεν πρέπει να
υπερβαίνει τα ανώτατο όριο).
GR GR
NL NL
F F
Erste Schritte / Ξεκινώντας
Het eerste gebruik / Première utilisation
1. Vor der ersten Verwendung des
Mixers alle Teile außer dem Motorge-
häuse reinigen. Zusammensetzen:
die Gummidichtung auf das Klin-
genaggregat legen und (A) bei nach
untengehaltenemMixereinsetzen.
Drehen Sie die Messereinheit (B) im
Uhrzeigersinn fest. Vorsicht! Die
Klingen sind sehr scharf!
3. Die Abdeckung schließen und (A)
den Messbecher in die Einfüllö-
nung einsetzen und (B) einrasten
lassen. (Mit dem Messbecher können
Zutaten hinzugefügt werden, wäh-
rendderMixerläuft.UmSpritzer
zu vermeiden, die Einfüllönung
danach sofort wieder verschließen.)
Vorsicht! Zur Verarbeitung heißer
Flüssigkeiten siehe Absatz 4.
2. Den Mixer auf eine ebene Fläche
stellen und den Behälter auf dem
Motorgehäuse einrasten lassen.
WennderPfeilaufderVerriegelungs-
anzeige steht, ist der Behälter fest
arretiert. Die Zutaten in den Behälter
füllen. (Die maximale Füllmenge
darf nicht überschritten werden.)
1. Was voordat u de blender voor
het eerst gebruikt alle onderdelen
af behalve de motorbehuizing. Het
apparaat in elkaar zetten: plaats de
rubberen afdichting op de meshou-
der en (A) plaats deze in de blender
terwijl u de blender omlaag houdt.
Draai het messengeheel met de klok
mee (B) om vast te zetten. Waarschu-
wing! De messen zijn erg scherp!
3. Sluit het deksel en (A) plaats de
maatbeker in het vulgat en (B) ver-
grendel deze. (Met de maatbeker
kunt u ingrediënten toevoegen
terwijl de blender in werking is. Sluit
het vulgat direct weer, om spetters te
voorkomen.) Waarschuwing! Zie pa-
ragraaf 4 voor de verwerking van
hete vloeistoen.
2. Plaats de blender op een vlak
oppervlak en vergrendel de kan
op de motorbehuizing. Als de pijl is
uitgelijnd met de “Locked” (gesloten)-
aanduiding, is de kan op zijn plaats
vergrendeld. Doe de ingrediënten in
de kan. (Overschrijd nooit de maxi-
mumcapaciteit.)
1. Avant la première utilisation du
blender,nettoyertouteslespiècesà
l'exceptiondublocmoteur. Assem-
blage: placer le joint en caoutchouc
sur le couteau et (A) l'insérer en
tenant le blender vers le bas. Tournez
le bloc de la lame vers la droite (B)
pour le serrer. Attention! Les lames
sont très coupantes!
3. Fermer le couvercle et (A) insérer
le bouchon doseur dans l'orice de
remplissage puis (B) verrouiller. (Il
est possible d'utiliser la le bouchon
doseur pour ajouter des ingrédients
pendant que le blender fonctionne.
Fermer l'orice de remplissage
immédiatement après ajout, pour
éviter les éclaboussures.) Attention!
Pour la préparation des liquides
chauds, voir le paragraphe4.
2. Placer le blender sur une surface
plane et enclencher le bol sur le bloc
moteur. Lorsque la èche est alignée
avec l’indicateur «verrouillé», la
verseuse est bloquée en position.
Ajouter les ingrédients dans bol. (Ne
pas remplir le bol au-delà de sa
capacité maximale).
AA
B
AB
7
D
GR
NL
F
GB
D
5. Βάλτε σε λειτουργία το μπλέντερ,
πιέζοντας το πλήκτρο ενεργοποί-
ησης/απενεργοποίησης. Ξεκινήστε
σε χαμηλή ταχύτητα και έπειτα αυ-
ξήστε την ταχύτητα, εάν απαιτείται.
Για να αυξήσετε την ταχύτητα, πιέστε
το πλήκτρο + και για να τη μειώσετε
πιέστε το πλήκτρο −. Για να χρησιμο-
ποιήσετετηνΠΑΛΜΙΚΗΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ,
πιέστε το πλήκτρο PULSE.
6. Θρυμματισμός πάγου: πιέστε το
κουμπί PULSE για 3-5 δευτερόλεπτα
αρκετές φορές έως ότου επιτύχετε το
επιθυμητό αποτέλεσμα. Μπορείτε να
προσθέσετε περισσότερο πάγο μέσω
της οπής πλήρωσης, ενώ το μπλέντερ
βρίσκεται σε λειτουργία.
4. Επεξεργασία καυτών υγρών: αφήστε
τα καυτά υγρά να κρυώσουν ελαφρώς
προτού τα τοποθετήσετε στην κανάτα.
Γεμίστε την κανάτα μέχρι τη μέση και
ξεκινήστε την επεξεργασία σε χαμηλή
ταχύτητα. Η κανάτα του μπλέντερ
ενδέχεται να θερμανθεί αρκετά.
προστατεύστε τα χέρια σας και φροντί-
στε ώστε να ο ατμός να εξέρχεται από
την οπή πλήρωσης. Να τοποθετείτε
πάντα το καπάκι πριν τη χρήση.
GR
NL
F
5. Starten Sie den Mixer durch Drü-
cken der Ein-/Aus-Taste. Mit einer
geringen Geschwindigkeit beginnen
und diese falls erforderlich steigern.
UmdieMixgeschwindigkeitzu
erhöhen, drücken Sie die Taste „+“.
Drücken Sie die Taste „–“, um die
Geschwindigkeit zu verringern. Zur
Verwendung der PULSE-Funktion
drücken Sie die Taste PULSE.
6. Zerkleinerung von Eis: Die Taste
PULSE mehrmals 3–5 Sekunden lang
drücken, bis das gewünschte Ergeb-
nis erreicht wurde. Über die Einfüll-
önung kann mehr Eis hinzugefügt
werden,währendderMixerläuft.
4. Verarbeitung heißer Flüssigkeiten:
Heiße Flüssigkeiten abkühlen lassen
und lauwarm in den Behälter füllen.
Den Behälter nur zur Hälfte füllen
und die Verarbeitung mit geringer
Geschwindigkeit beginnen. Der Mixer-
behälter kann sehr warm werden.
Hände schützen und Dampf durch die
Einfüllönung entweichen lassen. Vor
der Verwendung immer die Abde-
ckung aufsetzen.
5. Zet de blender in werking door de
aan-/uit-knop in te drukken. Begin
op een lage snelheid en zet de blen-
der vervolgens indien nodig op een
hogere snelheid. Druk op de knop +
om de snelheid toe te laten nemen,
en op de knop - om deze af te laten
nemen. Druk op de PULS-knop om de
PULS-functie te gebruiken.
6. IJs vermalen: druk enkele malen 3-5
seconden lang op de knop PULSE
totdat u tevreden bent over het
resultaat. U kunt meer ijs toevoegen
via het vulgat terwijl de blender in
werking is.
4. Verwerking van hete vloeistoen:
laat hete vloeistoen afkoelen totdat
ze lauw zijn voordat u deze in de kan
giet. Vul de kan slechts voor de helft
en laat de blender op lage snelheid
draaien. De kan van de blender kan
heel heet worden – bescherm uw
handen en zorg dat er stoom uit het
vulgat kan ontsnappen. Plaats het
deksel altijd op de blender voordat
u deze gebruikt.
5. Allumez le mixeur en appuyant
sur la touche Marche/Arrêt. Com-
mencer par une vitesse lente, puis
augmenter la vitesse si nécessaire.
Pour augmenter la vitesse, appuyez
sur la touche «+». Pour la diminuer,
appuyez sur la touche «-». Pour uti-
liser la fonction PULSE (impulsion),
appuyez sur la touche PULSE.
6. Fonction glace pilée appuyer sur
le bouton PULSE (Turbo) pendant 3
à5secondesplusieursfoisjusqu'à
l'obtention d'un résultat satisfaisant.
Il est possible d'ajouter plus de glace
par l'orice de remplissage lorsque le
blender est en marche.
4. Préparation des liquides chauds:
laisser les liquides chauds refroidir
jusqu'àcequ'ilssoienttièdesavantde
remplir le bol. Remplir le bol unique-
mentàmoitiéetcommenceràvitesse
lente. Le bol du blender peut at-
teindre une température élevée:se
protéger les mains et prendre garde
àlavapeurs'échappantdel'orice
de remplissage. Avant utilisation,
toujours remettre le couvercle en
place.
8
D D
1. Γρήγορος καθαρισμός: Γεμίστε την
κανάτα με χλιαρό νερό και προσθέ-
στε λίγες σταγόνες απορρυπαντικού.
Ανακατέψτε για λίγο το νερό με το
απορρυπαντικό πατώντας το κουμπί
PULSE.Τέλος,ξεβγάλτετηνκανάτα
με τρεχούμενο νερό.
2. Καθαρίστε καλά: Απενεργοποιήστε
το μπλέντερ και αποσυνδέστε το
καλώδιο ρεύματος. Σκουπίστε το πε-
ρίβλημα του κινητήρα με ένα νωπό
ύφασμα. Μη βυθίζετε ποτέ το περί-
βλημα του κινητήρα σε νερό ούτε
να το καθαρίζετε με τρεχούμενο
νερό!
3. Αφαιρέστε το καπάκι και την κανά-
τα. Στρέψτε τη διάταξη των λεπίδων
προς τα αριστερά και αφαιρέστε
την. Πλύνετε τις λεπίδες με νερό και
απορρυπαντικό. Προσοχή! Χειρι-
στείτε τις λεπίδες με προσοχή κα-
θώς είναι πολύ αιχμηρές! Τοκαπά-
κι, η κανάτα και το δοχείο μέτρησης
πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.
GR
NL
F
Reinigung und Pflege / Καθαρισμός και φροντίδα
Reiniging en onderhoud / Nettoyage et entretien
1. Schnelle Reinigung: WarmesWas-
ser in den Behälter füllen und ein
paar Tropfen Spülmittel hinzufügen.
WasserundSpülmitteldurchkurzes
Drücken der Taste PULSE mischen.
Danach den Behälter unter ie-
ßendemWasserausspülen.
2. Gründliche Reinigung:DenMixer
ausschalten und den Netzstecker zie-
hen. Das Motorgehäuse mit einem
feuchten Tuch abwischen. Das Mo-
torgehäuse nie in Wasser tauchen
oder unter ießendem Wasser
reinigen!
3. Abdeckung und Behälter abneh-
men. Drehen Sie die Messereinheit
gegen den Uhrzeigersinn und ent-
nehmen Sie sie. Das Klingenaggregat
mitWasserundSpülmittelreinigen.
Vorsicht! Vorsichtig anfassen, die
Klingen sind sehr scharf! Abde-
ckung, Behälter und Messbecher
können im Geschirrspüler gereinigt
werden.
1. Snelle reiniging: giet warm water
in de kan en voeg enkele druppels
afwasmiddel toe. Meng water en
afwasmiddel door kort op de knop
PULSE te drukken. Spoel de kan ten
slotte onder stromend water uit.
2. Grondige reiniging: schakel de
blender uit en haal de stekker uit
het stopcontact. Veeg de motorbe-
huizing met een vochtige doek af.
Dompel de motorbehuizing nooit
in water en spoel deze nooit af
onder stromend water!
3. Verwijder het deksel en de kan.
Draai het messengeheel tegen de
klok in en verwijder het. Spoel de
meshouder af in een sopje van af-
wasmiddel. Waarschuwing! Wees
voorzichtig, de messen zijn erg
scherp! Het deksel, de kan en de
maatbeker mogen in de vaatwasma-
chine.
1. Nettoyage rapide: Verser de l'eau
chaude dans le bol avec quelques
gouttes de produit nettoyant. Mé-
langer l'eau et le produit nettoyant
en appuyant sur le bouton PULSE
(Turbo) pendant quelques secondes.
Enn,rincerlebolàl'eaucourante.
2. Nettoyage en profondeur: Étein-
dre le blender et débrancher le cor-
don d'alimentation. Nettoyer le bloc
moteur avec un chion humide. Ne
jamais immerger le bloc moteur
dans l'eau ou le nettoyer à l'eau
courante!
3. Retirer le couvercle et le bol. Tour-
nez le bloc de la lame vers la gauche
puisretirez-le.Rincerlecouteauà
l'eau courante avec un peu de pro-
duit nettoyant. Attention! Manipu-
ler avec précaution, les lames sont
très coupantes! Le couvercle, le bol
etlebouchondoseurpeuventêtre
nettoyés au lave-vaisselle.
9
D
GR
NL
F
GB
D
2. Για να παρασκευάσετε χυμό:Τοπο-
θετήστε το φίλτρο* (ανατρέξτε στον
Οδηγόφίλτρουγιατηντοποθέτηση)
πριντηχρήση.Τοποθετήστετοφίλτρο
στην κανάτα με το ευρύ μέρος προς
ταεπάνω.Βεβαιωθείτεότιεφαρμόζει
σωστά. Προσθέστε φρούτα στο φίλτρο
(μη χρησιμοποιείτε το μπλέντερ για να
λιώσετε μεγάλα κουκούτσια, όπως αυτά
του δαμάσκηνου ή του αβοκάντο). Κλεί-
στε το καπάκι.
3. Οδηγίες καθαρισμού του φίλτρου:
Αφαιρέστε το φίλτρο. Καθαρίστε το
φίλτρο και ξεπλύνετέ το με τρεχού-
μενο νερό (το φίλτρο δεν πλένεται
στο πλυντήριο πιάτων).
GR
1. Γεμίστε τη μικρή συσκευή τεμαχι-
σμού*μεεπαρκήσυστατικά.Τοποθε-
τήστε τη μικρή συσκευή τεμαχισμού
στο περίβλημα του κινητήρα, πιέστε
το πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργο-
ποίησης για να τη θέσετε σε λειτουργία
και ρυθμίστε την ταχύτητα με το «+»,
το «-» ή το PULSE. Μετά τη χρήση, κα-
θαρίστε το δοχείο της μικρής συσκευ-
ήςτεμαχισμούκαιτιςλεπίδες.(Ημικρή
συσκευή τεμαχισμού δεν πλένεται στο
πλυντήριο πιάτων). Προσοχή! Οι λεπί-
δες είναι πολύ αιχμηρές!
*Ανάλογα με το μοντέλο
NL
F
Zusatzfunktionen / Πρόσθετα χαρακτηριστικά
Extrafuncties/ Fonctions supplémentaires
2. Saftherstellung: Vor der Verwendung
den Filter* einsetzen (siehe Bedienung
des Filters). Setzen Sie den Filter mit
dem breiten Teil nach oben in den Be-
hälter. Achten Sie auf den richtigen Sitz.
Geben Sie Obst in den Filter (verwenden
SiedenMixernichtzumPürierenvon
großen Kernen oder Steinen wie von
Paumen oder Avcocados). Schließen
Sie den Deckel.t
3. Reinigung, Filter: Entnehmen Sie
den Filter. Reinigen Sie den Filter
und spülen Sie ihn unter ießendem
Wasseraus(derFilteristnichtspül-
maschinenfest).
1. Den Mini-Zerkleinerer* mit pas-
senden Zutaten befüllen.Setzen Sie
den Minihacker auf das Motorge-
häuse, drücken Sie zum Starten die
Ein-/Aus-Taste und stellen Sie die
Geschwindigkeit mit den Tasten „+“, „–“
oder PULSE ein. Den Mini-Zerkleinerer-
Behälter und das Klingenaggregat
nach der Verwendung reinigen. (Der
Mini-Zerkleinerer ist nicht spülmaschi-
nenfest.) Vorsicht! Die Klingen sind
sehr scharf!
2. Sap maken: plaats het lter* in de
blender voordat u deze gebruikt (zie "In-
structies voor het lter" voor de positie).
Plaats het lter in de kan met het brede
gedeelte naar boven. Controleer of het
goed zit. Doe fruit in het lter (gebruik de
blender niet om grote pitten te malen,
zoals die van pruimen of avocado´s). Sluit
de deksel.
3. Reiniginstructie lter: Neem het
lter uit. Reinig het lter en spoel het
af onder stromend water (het lter is
niet vaatwasmachinebestendig).
1. Vul de minichopper* met daarvoor
geschikte ingrediënten. Plaats het lter
in de kan met het brede gedeelte naar
boven. Controleer of het goed zit. Doe
fruit in het lter (gebruik de blender
niet om grote pitten te malen, zoals
die van pruimen of avocado´s). Sluit de
deksel. Reinig de bak en de meshouder
van de minichopper na gebruik. (De
minichopper mag niet in de vaatwas-
machine.) Waarschuwing! De messen
zijn erg scherp!
2. Pour réaliser des jus de fruits:
Insérer le ltre* (voir le Guide du
ltre pour le positionnement) avant
utilisation. Placez le ltre dans la
verseuse avec la partie évasée vers
le haut. Assurez-vous quil est cor-
rectement installé. Ajoutez des fruits
dansleltre(n’utilisezpaslemixeur
pourécraserdesfruitsàgrosnoyaux
comme des prunes ou des avocats.)
Fermez le couvercle.
3. Instructions pour le nettoyage du
ltre: Retirez le ltre. Lavez le ltre
puis rincez-le sous l’eau courante (le
ltre nest pas adapté pour les lave-
vaisselle).
1. Remplir le mini-hachoir* d'ingré-
dients choisis. Placer le couteau sur le
dessus, et le verrouiller. Placez le mini
hachoir sur le bloc moteur, appuyez sur
latoucheMarche/Arrêtpourdémarrer
l’appareil, puis réglez la vitesse en
appuyant sur la touche «+», «-» ou
PULSE. (Le mini-hachoir ne peut pas
êtrepasséaulave-vaisselle).
Attention! Les lames sont très cou-
pantes!
*Je nach Modell *Selon le modèle*Afhankelijk van het model
10
D
Empfohlene Mixgeschwindigkeit
Rezept
Zutaten Menge Zeit Geschwindigkeit
Pürieren von rohem Gemüse
Möhren 40 g
20-30s 4
Kartoeln 40 g
Zwiebeln 40
Wasser 120 g
Erdbeer-Margarita (Cocktail)
Tequila 240 ml
≤120s 4
Triple sec 60 ml
Erdbeeren, tiefgefroren 225 g
Limettenkonzentrat, tiefgefroren 145 g
Eiswürfel 150 g
Ananas-Aprikosen-Smoothie
Ananas, in Scheiben 250 g
≤120s 4Getrocknete Aprikosen 40 g
Joghurt 300 g
Milchshake
Milch 150-300 ml
20-30s 3
Vanilleeis 200-400 g
Banane 1/4-1/2 Stck.
Schokoladensirup 30-60 g
Kartoel-Lauch-Suppe
Kartoeln 200 g
50-60s 3Lauch 200 g
Wasser 400 g
Eierkuchen (Teig)
Weizenmehl 110 g
40-50s 2
Salz 1 Prise
Eier 2 Stck.
Milch 200 ml
Wasser 75 ml
Butter 50 g
Zutatenmenge und Verarbeitungsdauer
Zutaten Menge Qualität Zeit Qualität Zeit Qualität Zeit Geschwindigkeit
Paniermehl 15-30 g
Grob
3s
Mittel
3-5s
Fein
5-10s Pulse
Mandeln 20-100 g 3s 3-5s 5-10s Pulse
Pfeer 20-100 g 3s 5s 5-10s Pulse
MaximaleArbeitszeitbe
voller Befüllung
2 min
Zutatenmenge und Verarbeitungsdauer
Quirl-/Schlagmenge und Verarbeitungsdauer
Zutaten Menge Zeit Geschwindigkeit
Sahne 200-400 g 50~60 s 1
Hinweis: Die Sahne sollte eine Temperatur zwischen
4 und 8 Grad Celsius haben.
GR
14
DD GR
B
C
A
GR
Bedienung des Mini-Zerkleinerers*
Mit dem Mini-Zerkleinerer können
kleine Mengen, zum Beispiel Baby-
mahlzeiten, problemlos und sauber
zubereitet werden. Mit dem Zerkleinerer
können auch beispielsweise Gewürze
gemahlen und zerkleinert werden.
Bedienung des Filters*
Der Filter kann in drei unterschiedlichen Posi-
tionen verwendet werden:
A. Schaumabscheider: In dieser Position wird
der Saft vom Schaum getrennt. Dadurch wird
der Saft leichter und schmeckt besser.
B. Teilabscheider: Trennt den Inhalt teilweise.
C. Vollständig geönet: Der Saft wird beim
Ausgießen nicht getrennt.
Bitte beachten: Es muss eine Position ausge-
wählt werden, bevor der Filter in den Behälter
eingesetzt wird.
Fehlersuche
Symptom Ursache Lösung
DerMixerlässtsichnicht
einschalten.
Die Teile sind nicht richtig miteinander ver-
bunden.
Sicherstellen, dass alle Teile richtig einge-
rastet sind.
Der Drehzahlwahlschalter ist nicht in der
richtigen Position.
Die entsprechende Geschwindigkeit auswäh-
len. Zum Verwenden der PULSE-Funktion
den Drehzahlwahlschalter auf die Position
PULSE drehen.
Der Behälter ist überfüllt. DenBehälterleeren,sodassdiemaximale
Füllmenge nicht überschritten wird.
Der Stecker ist nicht richtig mit der Steckdose
verbunden.
Den Sitz des Steckers in der Steckdose
überprüfen oder eine andere Steckdose
verwenden.
Stromausfall. Warten,bisderStromausfallbehobenwurde.
Funktionales Problem. Kontakt mit dem autorisierten Kundendienst
aufnehmen.
Fehlersuche,BedienungdesMixersundderZusatzfunktionen
*Je nach Modell
18
D
Entsorgung /
GR
Απόρριψη
NL
Verwijdering /
F
Mise au rebut
Entsorgung
Verpackungsmaterialien
Die Verpackungsmaterialien sind um-
weltfreundlich und wiederverwertbar.
Die Kunststoteile tragen Kennzeich-
nungen, z.B. >PE<, >PS< usw.
Bitte entsorgen Sie die Verpackungs-
materialien in einem geeigneten Con-
tainereinesWertstohofes.
Altgerät
Das Symbol an Produkt oder
Verpackung weist darauf hin, dass das
Produkt nicht mit dem normalen Haus-
müll entsorgt werden darf. Es muss
stattdessen bei der entsprechenden
Sammelstelle für Recycling von Elekt-
ro- und Elektronikschrott abgegeben
werden. Durch die ordnungsgemäße
Entsorgung des Produkts können
negative Folgen für Umwelt und
Gesundheit vermieden werden. De-
taillierte Informationen zum Recyceln
des Produkts bieten die Gemeinde, die
Müllentsorgung oder der Händler, bei
dem das Produkt gekauft wurde.
Mise au rebut
Matériaux d’emballage
Lesmatériauxd’emballagesontsans
danger pour l’environnement et recy-
clables. Les éléments en plastique sont
identiés par des marquages comme
>PE<, >PS<, etc.
Veuillez jeter les emballages dans les
conteneurs appropriés de votre centre
local de traitement des déchets.
Appareils usagés
Le symbole sur le produit ou
sur son emballage indique qu’il ne
doitpasêtrejetéaveclesordures
ménagères.Ildoitdepréférenceêtre
conéàuncentrederecyclageadapté
au traitement des équipements élec-
triques et électroniques. En vous assu-
rant que ce produit est recyclé correc-
tement,vouscontribuerezàéviterles
conséquences néfastes pour l’environ-
nement et la santé que pourrait avoir
une mauvaise gestion de ce produit en
n de vie. Pour plus d’informations sur
le recyclage de ce produit, contactez
votre centre local, votre service de trai-
tement des ordures ménagères, ou le
magasin qui vous a vendu ce produit.
Verwijdering
Verpakkingsmateriaal
Het verpakkingsmateriaal is milieu-
vriendelijk en geschikt voor recycling.
De plastic onderdelen worden aange-
duid door markeringen, bijvoorbeeld
>PE<, >PS<, enzovoort.
Gooi het verpakkingsmateriaal weg in
de daarvoor bestemde afvalcontainer.
Oude apparaten
Het symbool op het product
of de verpakking geeft aan dat dit
product niet als gewoon huisvuil mag
worden behandeld. Het moet naar een
inzamelpunt voor de recycling van
elektrische en elektronische appara-
tuur worden gebracht. Als u ervoor
zorgt dat u dit product op de juiste
wijze weggooit, helpt u om mogelijk
negatieve gevolgen voor het milieu en
de volksgezondheid te voorkomen, die
kunnen worden veroorzaakt door het
onjuist verwijderen van dit product.
Neem voor meer informatie over de
recycling van dit product contact op
met uw gemeente, het afvalbedrijf
of de winkel waar u het product hebt
aangeschaft.
Απόρριψη
Υλικά συσκευασίας
Ταυλικάσυσκευασίαςείναιφιλικά
προς το περιβάλλον και ανακυκλώσι-
μα.Ταπλαστικάμέρηαναγνωρίζονται
από τη σήμανσή τους, π.χ. >PE<, >PS<,
κλπ.
Απορρίψτε τα υλικά συσκευασίας στον
κατάλληλο κάδο στις εγκαταστάσεις
απόθεσης απορριμμάτων της περιοχής
σας.
Παλαιά συσκευή
Τοσύμβολο στο προϊόν ή στη
συσκευασία του υποδεικνύει ότι αυτό
το προϊόν δεν μπορεί να αντιμετωπι-
στεί ως οικιακό απόβλητο. Πρέπει να
παραδοθεί στο κατάλληλο σημείο πε-
ρισυλλογής για την ανακύκλωση ηλε-
κτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
Διασφαλίζονταςότιαυτότοπροϊόν
απορρίπτεται σωστά, θα συμβάλετε
στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητι-
κών επιπτώσεων στο περιβάλλον και
την ανθρώπινη υγεία, που θα μπορού-
σαν διαφορετικά να προκληθούν από
τον ακατάλληλο χειρισμό των απο-
βλήτων αυτού του προϊόντος. Για πιο
λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με
την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος,
επικοινωνήστε με το αρμόδιο δημοτι-
κό γραφείο, την υπηρεσία απόρριψης
οικιακών αποβλήτων ή το κατάστημα
όπου αγοράσατε το προϊόν.
3483ASB3xxx02010512
Printed on recycled paper
www.aeg-home.com
ElectroluxHausgerateVertriebsGmbH
Further Strasse 246
D-90429 Nurnberg
Germany
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28

AEG EASYCOMPACT SB4 Serie Benutzerhandbuch

Kategorie
Mixer
Typ
Benutzerhandbuch
Dieses Handbuch ist auch geeignet für