Targus WIRELESS KEYPAD AND OPTICAL MOUSE COMBO Bedienungsanleitung

Typ
Bedienungsanleitung

Dieses Handbuch ist auch geeignet für

USER GUIDE
Wireless Keypad
and Opitcal Mouse
Combo
GR – ƪƯƯƬƱƭƮƟ
HR – HRVATSKI
HU – MAGYAR
IT – ITALIANO
LT – LIETUVIŠKAI
LV – LATVIEŠU
NL – NEDERLANDS
NO – NORSK
PL – POLSKI
PT – PORTUGUÊS
ƶƪƷ ƧƶƸƵưƧƷƳƸ ƴƯƬƮƷƵƳƯƳīƭƳƸ ƮƧƭ ƳƴƷƭƮƳƸ ƴƳƱƷƭƮƭƳƸ
TARGUS................................................................................................113
7$5*86%(ä,ý1$7,3.291,&$,237,ý.,0,â 
7$5*86'5Ï71e/.h/,%,//(17<ĥ=(7e6 237,.$, (*e5
0286(277,&2(.(<3$':,5(/(66&20%2
7$5*86%(9,(/Ŏ63$*$/%,1Ŏ6./$9,$7Ź526,5237,1Ŏ63(/Ŏ6
'(5,1<6 
7$5*86%(=9$'8./$9,$7Ź5$81&20%23(/(
'5$$'/22672(76(1%25'(1 237,6&+(08,6
7$5*86 75c'/67 7$67$785 2* 237,6. 086 
%(=35=(:2'2:< =(67$: ./$:,$785$ 180(5<&=1$ , 0<6=
237<&=1$7$5*86&20%2
&20%2'(5$72Ï37,&2(7(&/$'2180e5,&26(0),2
Targus wireless keypad and opitcal mouse combo
Operating System
• Windows® 2000/XP
• Windows Vista™
Installing the Batteries
Optical Mouse
Removing the battery cover
1 Insert the supplied batteries , making sure that the positive
(+) and negative (-) ends of each battery match the polarity
indicators inside the battery housing.
WARNINGS: WHEN REPLACING THE BATTERIES, YOU MAY USE ALKALINE OR
OTHER HEAVY-DUTY NIMH BATTERIES. NEVER COMBINE AN ALKALINE WITH
A NIMH BATTERY IN A DEVICE. AVOID MIXING NEW AND USED BATTERIES IN
A DEVICE.
2 Slide the battery cover back in to position until it “clicks”
rmly into place.
3 Turn on the mouse by sliding the on/off switch on the bottom
of the mouse to the “on” position.
The optical sensor, located on the bottom of the mouse, glows
red.
6
Targus wireless keypad and opitcal mouse combo
Setup Key
Power switch
Wireless Keypad
1 The LED on the receiver will fl ash for 60 seconds to
indicate ID search mode. During this time, press and
release the connection button on the back of the keypad.
2 When the light emitter diode (LED) on the receiver is lit, the
keypad is set up with an ID and the receiver is locked.
You are now ready to use the keypad.
9
Targus wireless keypad and opitcal mouse combo
7
Home
NumLock on - enters “7” on the display
NumLock off - emulates the Home key
8
NumLock on - enters “8” on the display
NumLock off - moves the cursor up one line
of text
9
PgUp
NumLock on - enters “9” on the display
NumLock off - emulates the Page Up key
+
=
NumLock on
NumLock off
NOTE: THE NUMLOCK KEY ON YOUR COMPUTER WILL NOT AFFECT THE
NUMLOCK STATUS OF THE KEYPAD.
11
Targus wireless keypad and opitcal mouse combo
Using the multimedia/internet controls
Media keys
Key Function
Previous Track
Next Track
Play / Pause
Mute
Volume Up
Volume Down
Stop
Default E-mail Program
Default Internet browser
Internet page forward
Internet page backward
Refresh page
Stop page
Favorite
Internet keys
To switch between the two modes, press the Mode key.
12
Targus wireless keypad and opitcal mouse combo
Speci cations
Operation Frequency
2.4 GHz
Operating Distance
Up to 10m
Operating Voltage
Keypad: 2.4V
Receiver: 5V
Mouse: 3V
Operating Current
Keypad: 10mA maximum
Receiver: 16mA maximum
Mouse: 11mA maximum
Suspend Mode
Keypad: Below 300 uA
Mouse: Below 1 mA
Dimensions
Keypad: 155 x 92 x 27 mm
Receiver: 58 x 16 x 10 mm
Mouse: 98 x 60 x 33.5mm
Weight
Keypad: 111g
Receiver: 14g
Mouse: 80g
Microsoft, Windows, and Windows Vista are either registered trademarks or trademarks
of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All trademarks and
registered trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved. Features
and specifi cations are subject to change without notice. © 2008. Targus Group International,
Inc. and Targus, Inc., Anaheim, CA 92806 USA
16
Targus wireless keypad and opitcal mouse combo
ǰȏȗȖȓȏȊȈȕȍ ȕȈ ȒȓȈȊȐȈȚțȘȈȚȈ
ǬȍȜȐȕȐȘȈȕȍ ȕȈ ȒȓȈȊȐȠȐȚȍ ȕȈ ȒȓȈȊȐȈȚțȘȈȚȈ:
.
Del
ǪȒȓ. NumLock - ȊȔȢȒȊȈȕȍ ȕȈ ȌȍșȍȚȐȟȕȈ ȚȖȟȒȈ
ǰȏȒȓ. NumLock - ȐȏȚȘȐȊȈȕȍ ȕȈ ȞȐȜȘȈ
0
Ins
ǪȒȓ. NumLock - ȊȢȊȍȎȌȈȕȍ ȕȈ “0” ȕȈ ȌȐșȗȓȍȧ
ǰȏȒȓ. NumLock - ȍȔțȓȐȘȈȕȍ ȕȈ ȒȓȈȊȐȠȈ Insert
(ǪȔȢȒȊȈȕȍ)
00
,
ǪȒȓ. NumLock - ȊȢȊȍȎȌȈȕȍ ȕȈ “00”
ǰȏȒȓ. NumLock - ȊȔȢȒȊȈȕȍ ȕȈ ȏȈȗȍȚȈȧ ( , )
1
End
ǪȒȓ. NumLock - ȊȢȊȍȎȌȈȕȍ ȕȈ “1” ȕȈ ȌȐșȗȓȍȧ
ǰȏȒȓ. NumLock - ȍȔțȓȐȘȈȕȍ ȕȈ ȒȓȈȊȐȠȈ End
(DzȘȈȑ)
2
ǪȒȓ. NumLock - ȊȢȊȍȎȌȈȕȍ ȕȈ “2” ȕȈ ȌȐșȗȓȍȧ
ǰȏȒȓ. NumLock - ȗȘȐȌȊȐȎȊȈȕȍ ȕȈ ȒțȘșȖȘȈ
ȍȌȐȕ ȘȍȌ ȕȈȌȖȓț Ȋ ȚȍȒșȚȈ
3
PgDn
ǪȒȓ. NumLock - ȊȢȊȍȎȌȈȕȍ ȕȈ “3” ȕȈ ȌȐșȗȓȍȧ
ǰȏȒȓ. NumLock - ȍȔțȓȐȘȈȕȍ ȕȈ ȒȓȈȊȐȠȈ Page
Down (ǹȚȘȈȕȐȞȈ ȕȈȌȖȓț)
4
ǪȒȓ. NumLock - ȊȢȊȍȎȌȈȕȍ ȕȈ “4” ȕȈ ȌȐșȗȓȍȧ
ǰȏȒȓ. NumLock - ȗȘȐȌȊȐȎȊȈȕȍ ȕȈ ȗȖȏȐȞȐȧȚȈ
ȕȈ ȒțȘșȖȘȈ ș ȍȌȐȕ ȏȕȈȒ ȕȈȓȧȊȖ
5
ǪȒȓ. NumLock - ȊȢȊȍȎȌȈȕȍ ȕȈ “5” ȕȈ ȌȐșȗȓȍȧ
ǰȏȒȓ. NumLock off - ȕȧȔȈ ȜțȕȒȞȐȧ
6
ǪȒȓ. NumLock - ȊȢȊȍȎȌȈȕȍ ȕȈ “6” ȕȈ ȌȐșȗȓȍȧ
ǰȏȒȓ. NumLock - ȗȘȐȌȊȐȎȊȈȕȍ ȕȈ ȗȖȏȐȞȐȧȚȈ
ȕȈ ȒțȘșȖȘȈ ș ȍȌȐȕ ȏȕȈȒ ȕȈȌȧșȕȖ
22
Targus wireless keypad and opitcal mouse combo
7
Home
ǪȒȓ. NumLock - ȊȢȊȍȎȌȈȕȍ ȕȈ “7” ȕȈ ȌȐșȗȓȍȧ
ǰȏȒȓ. NumLock - ȍȔțȓȐȘȈȕȍ ȕȈ ȒȓȈȊȐȠȈ Home
(ǵȈȟȈȓȖ)
8
ǪȒȓ. NumLock - ȊȢȊȍȎȌȈȕȍ ȕȈ “8” ȕȈ ȌȐșȗȓȍȧ
ǰȏȒȓ. NumLock - ȗȘȐȌȊȐȎȊȈ ȒțȘșȖȘȈ ȍȌȐȕ ȘȍȌ
ȕȈȋȖȘȍ Ȋ ȚȍȒșȚȈ
9
PgUp
ǪȒȓ. NumLock - ȊȢȊȍȎȌȈȕȍ ȕȈ “9” ȕȈ ȌȐșȗȓȍȧ
ǰȏȒȓ. NumLock - ȍȔțȓȐȘȈȕȍ ȕȈ ȒȓȈȊȐȠȈ Page
Up (ǹȚȘȈȕȐȞȈ ȕȈȋȖȘȍ)
Num
Lock
ǪȒȓ. NumLock
ǰȏȒȓ. NumLock
ǯǨǩǭdzǭǮDzǨ: DzdzǨǪǰȀȂǺ NUMLOCK ǵǨ DzǶǴǷȆǺȂǸǨ ǵǭ
ǶDzǨǯǪǨ Ǫdzǰȇǵǰǭ ǵǨ ǹȂǹǺǶȇǵǰǭǺǶ ǷǸǰ ǩdzǶDzǰǸǨǵǨ
DzdzǨǪǰǨǺǻǸǨ.
23
Targus wireless keypad and opitcal mouse combo
ǯȎȖȕȒȎȉȇȔȌ Ȕȇ ȚȖȗȇȉȒȦȉȇȠȏșȌ ȌȒȌȓȌȔșȏ Ȏȇ
ȓȚȒșȏȓȌȋȏȦ/ȏȔșȌȗȔȌș
dzȌȋȏȐȔȏ ȑȒȇȉȏȟȏ
DzȓȈȊȐȠ ǼțȕȒȞȐȧ
ǷȘȍȌȝȖȌȍȕ ȏȈȗȐș
ǹȓȍȌȊȈȡ ȏȈȗȐș
ǪȢȏȗȘȖȐȏȊȍȎȌȈȕȍ /ȗȈțȏȈ
ǯȈȋȓțȠȈȊȈȕȍ
ǻȊȍȓȐȟȈȊȈȕȍ ȕȈ șȐȓȈȚȈ ȕȈ ȏȊțȒȈ
ǵȈȔȈȓȧȊȈȕȍ ȕȈ șȐȓȈȚȈ ȕȈ ȏȊțȒȈ
ǹȚȖȗ
ǷȖȌȘȈȏȉȐȘȈȡȈ șȍ ȐȔȍȑȓ
ȗȘȖȋȘȈȔȈ
ǷȖȌȘȈȏȉȐȘȈȡ șȍ ȐȕȚȍȘȕȍȚ
ȉȘȈțȏȢȘ
ǷȘȐȌȊȐȎȊȈȕȍ ȕȈȗȘȍȌ Ȋ șȚȘȈȕȐȞȈ
ȕȈ ȐȕȚȍȘȕȍȚ
ǷȘȐȌȊȐȎȊȈȕȍ ȕȈȏȈȌ Ȋ șȚȘȈȕȐȞȈ
ȕȈ ȐȕȚȍȘȕȍȚ
ǶȗȘȍșȕȧȊȈȕȍ ȕȈ șȚȘȈȕȐȞȈȚȈ
ǹȗȐȘȈȕȍ ȕȈ șȚȘȈȕȐȞȈȚȈ
dzȦȉȐȔȐ șȚȘȈȕȐȞȐ
DZȒȇȉȏȟȏ Ȏȇ ȏȔșȌȗȔȌș
Ǯȇ ȋȇ ȖȗȌȉȑȒȥȞȉȇșȌ ȋȉȇșȇ ȗȌȍȏȓȇ, ȔȇșȏȘȔȌșȌ
ȑȒȇȉȏȟȇ Mode (ǷȌȍȏȓ).
24
Targus wireless keypad and opitcal mouse combo
ǸȈȉȖȚȕȈ ȟȍșȚȖȚȈ 2.4 GHz
ǸȈȉȖȚȕȖ ȘȈȏșȚȖȧȕȐȍ ǬȖ 10m
ǸȈȉȖȚȕȖ ȕȈȗȘȍȎȍȕȐȍ ȒȓȈȊȐȈȚțȘȈ
2.4V
ǷȘȐȍȔȕȐȒ:
5V
ȔȐȠȒȈ
3V
ǸȈȉȖȚȍȕ ȚȖȒ ȒȓȈȊȐȈȚțȘȈ ȔȈȒșȐȔțȔ 10mA
ǷȘȐȍȔȕȐȒ: ȔȈȒșȐȔțȔ 16mA
ȔȐȠȒȈ ȔȈȒșȐȔțȔ 11mA
ǸȍȎȐȔ ȕȈ
ȕȍȈȒȚȐȊȕȖșȚ
ȒȓȈȊȐȈȚțȘȈ ǷȖȌ 300 uA
ȔȐȠȒȈ ǷȖȌ 1 mA
ǸȈȏȔȍȘȐ ȒȓȈȊȐȈȚțȘȈ
155 x 92 x 27 mm
ǷȘȐȍȔȕȐȒ:
58 x 16 x 10 mm
ȔȐȠȒȈ
98 x 60 x 33.5mm
ǺȍȋȓȖ ȒȓȈȊȐȈȚțȘȈ
111g
ǷȘȐȍȔȕȐȒ:
14g
Mouse:
80g
ǽȈȘȈȒȚȍȘȐșȚȐȒȐȚȍ Ȑ șȗȍȞȐȜȐȒȈȞȐȐȚȍ ȗȖȌȓȍȎȈȚ ȕȈ ȐȏȔȍȕȍȕȐȍ ȉȍȏ ȗȘȍȌȐȏȊȍșȚȐȍ.
ǪșȐȟȒȐ ȚȢȘȋȖȊșȒȐ ȔȈȘȒȐ Ȑ ȘȍȋȐșȚȘȐȘȈȕȐ ȚȢȘȋȖȊșȒȐ ȔȈȘȒȐ ȗȘȐȕȈȌȓȍȎȈȚ ȕȈ șȢȖȚȊȍȚȕȐȚȍ
șȖȉșȚȊȍȕȐȞȐ. ǪșȐȟȒȐ ȗȘȈȊȈ ȏȈȗȈȏȍȕȐ. © 2008,ǺȈȘȋțș ǫȘțȗ ǰȕȚȍȘȕȍȠȢȕȢȓ, ǰȕȒ. Ȑ
ǺȈȘȋțș (ǪȍȓȐȒȖȉȘȐȚȈȕȐȧ), ǰȕȒ.
ǹȗȍȞȐȜȐȒȈȞȐȐ
28
BEZDRÁTOVÁ BLOKOVÁ KLÁVESNICE
TARGUS A OPTICKÁ MYŠ COMBO
Úvod
Gratulujeme vám k zakoupení kalkulátorové blokové
klávesnice Targus a optické myši combo. Tato sestava
zaĜízení, které byly vyrobeny podle nejmodernČjších
technologií a které nijak nenarušuje þinnost jiných zaĜízení,
nabízejí možnost použití v rámci bezdrátového pĜipojení
pĜi frekvenci 2.4 GHz. Klávesnice i myš jsou opatĜeny
vypínaþem a automaticky Ĝízeným spoĜiþem napájení, který
úþinnČ pĜispívá k úspoĜe energie.
Obsah souþástí
KromČ tohoto návodu pro uživatele je souþástí celého
balíþku:
› Bezdrátová bloková klávesnice Targus
› Bezdrátová optická myš Targus
› USB pĜijímaþ
› 2 AAA baterie (pro myš)
› 1 AA baterie (pro klávesnici)
Systémové požadavky
Hardware
• PC s procesorem Intel® Pentium® nebo s jiným
ekvivalentním procesorem
• USB rozhraní 1.1 nebo 2.0
29
Targus wireless keypad and opitcal mouse combo
7
Home
NumLock zapnuto - vloží “7” na display
NumLock vypnuto - vyrovná se klávese
Home
8
NumLock zapnuto - vloží “8” na display
NumLock vypnuto - pĜesune kurzor o jednu
stránku výše v textu
9
PgUp
NumLock zapnuto - vloží “9” na display
NumLock vypnuto - vyrovná se klávese
Page Up
Num
Lock
NumLock zapnuto
NumLock vypnuto
POZNÁMKA: KLÁVESA NUMLOCK NA VAŠEM POýÍTAýI NEMģŽE
NIJAK OVLIVNIT STAV BLOKOVÉ KLÁVESNICE.
35
Targus wireless keypad and opitcal mouse combo
Provozní frekvence 2.4 GHz
Provozní vzdálenost Max. 10m
Provozní napČtí Bloková klávesnice 2.4V
PĜijímaþ:5V
myš 3V
Provozní proud Bloková klávesnice 10mA maximum
PĜijímaþ: 16mA maximum
myš 11mA maximum
Režim pĜerušení Bloková klávesnice MénČ než 300 uA
myš MénČ než 1 mA
RozmČry Bloková klávesnice 155 x 92 x 27 mm
PĜijímaþ:
58 x 16 x 10 mm
myš 98 x 60 x 33.5mm
RozmČry Bloková klávesnice 111g
PĜijímaþ: 14g
myš 80g
Funkce a vlastnosti podléhají zmČnČ bez upozornČní. Všechny obchodní znaþky a
registrované známky jsou majetkem jejich pĜíslušných vlastníkĤ. Všechna práva vyhrazena.
© 2008,Targus Group International, Inc. a Targus (UK), Inc.
Speci kace
40
KABELLOSER ZIFFERNBLOCK
UND OPTISCHE
MAUS-KOMBINATION
Einführung
Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb der kabellosen
Ziffernblock und optischen Maus-Kombination. Die
Technologie dieser Kombination ermöglicht einen
störungsfreien Betrieb mit einer 2.4 GHz kabellosen
Verbindung. Ziffernblock und Maus verfügen über einen Ein/
Aus-Schalter und einer automatischen Stromeinsparung zur
effektiven Stromerhaltung.
Packungsinhalt
Neben dem Benutzerhandbuch enthält dieses Paket:
Targus kabelloser Ziffernblock
Targus optische Mini-Funkmaus
› USB-Empfänger
› 2 AAA Batterien (für die Maus)
› 1 AA Batterien (für den Ziffernblock)
Systemanforderungen
Hardware
• PC mit Intel® Pentium® Prozessor o. ä. und Festplatte
• USB-Schnittstelle
41
Targus wireless keypad and opitcal mouse combo
Betriebssystem
• Windows® 2000/XP
• Windows Vista™
Einlegen der Batterien
Optische Maus
Deckel zum Batteriefach entfernen
1 Legen Sie die im Lieferumfang enthaltene Batterie ein.
Achten Sie darauf, dass die Pole der Batterie der angegebenen
Polarität im Batteriegehäuse entsprechen.
ACHTUNG: ZUM BATTERIEAUSTAUSCH KÖNNEN ALKALIODER ANDERE
LEISTUNGSSTARKE NIMH-BATTERIEN VERWENDET WERDEN. ALKALI- UND
NIMH-BATTERIEN DÜRFEN NICHT ZUSAMMEN VERWENDET WERDEN.
NEUE UND GEBRAUCHTE BATTERIEN DÜRFEN NICHT ZUSAMMEN VERWENDET
WERDEN.
2 Den Deckel zum Batteriefach wieder zuschieben bis es
“klickt”.
3 Die Maus einschalten, indem der Ein/Aus-Schalter an der
Unterseite der Maus auf “Ein” gestellt wird.
Der am Unterteil der Maus sitzende optische Sensor leuchtet
rot.
42
Targus wireless keypad and opitcal mouse combo
Kabelloser Ziffernblock
1 Den Deckel zum Batteriefach des Ziffernblocks von dessen
Unterseite entfernen.
2 Legen Sie die im Lieferumfang enthaltene Batterie ein.
Achten Sie darauf, dass die Pole der Batterie der angegebenen
Polarität im Batteriegehäuse entsprechen.
3 Den Ziffernblock einschalten, indem der rechts sitzende
Netzschalter auf “Ein” gestellt wird.
Der Anschluss des Empfängers
Schließen Sie das USB-Empfangsgerät an einen verfügbaren
USB-Port am Computer an. Die “Lock LED” Leuchte geht an.
Sie können nun den Identifi kations-Code (ID-Code) eingeben,
um eine Kommunikationsverbindung zum Empfänger
herzustellen.
Deckel vom
Batteriefach
Empfänger
43
Targus wireless keypad and opitcal mouse combo
Einstellen des Identi kationscodes
Wenn der Computer den USB-Empfänger gefunden hat
bevor die Geräte benutzt werden können, muss der ID-Code
zwischen Empfänger und Maus sowie zwischen Empfänger
und kabellosem Ziffernblock eingegeben werden. Hierzu wie
folgt vorgehen:
HINWEIS: DER COMPUTER MUSS EINGESCHALTET SEIN UND DEN USB-
EMPFÄNGER GEFUNDEN HABEN, BEVOR DER ID CODE EINGEGEBEN WERDEN
KANN.
Optische Maus
1 Schließen Sie das USB-Empfangsgerät an einen verfügbaren
USB-Port am Computer an. Die LED-Leuchte am Empfänger wird
60 Sekunden blinken, um den ID-Suchmodus anzuzeigen.
2 Die Setup-Taste auf der Unterseite der Maus drücken.
Empfänger
Deckel vom
Batteriefach
Wenn die LED am Empfänger leuchtet, wird die Maus mit
einer ID versehen und der Empfänger wird blockiert.
Sie können nun die Maus benutzen.
44
Targus wireless keypad and opitcal mouse combo
Empfänger
Deckel vom
Batteriefach
Kabelloser Ziffernblock
1 Die LED-Leuchte am Empfänger wird 60 Sekunden blinken,
um den ID-Suchmodus anzuzeigen. In dieser Zeit muss der
Anschlussknopf an der Rückseite des Ziffernblocks kurz gedrückt
werden.
2 Wenn die Leuchtdiode (LED) am Empfänger leuchtet, wird
der Ziffernblock mit einer ID versehen und der Empfänger wird
blockiert.
Der Ziffernblock ist nun einsatzbereit.
45
Targus wireless keypad and opitcal mouse combo
Bedienung des Ziffernblocks
Tastende nitionen:
.
Del
NumLock an - Dezimalpunkt wird eingefügt
NumLock aus - eine Zahl wird gelöscht
0
Ins
NumLock an - “0” erscheint auf der Anzeige
NumLock aus - emuliert die Ins-Taste
(Einfügen)
00
,
NumLock an – Eingabe “00”
NumLock aus – Komma (,) wird eingefügt
1
End
NumLock an - “1” erscheint auf der
Anzeige
NumLock aus - emuliert die Ende-Taste
(End)
2
NumLock an - “2” erscheint auf der Anzeige
NumLock aus - der Kursor wird eine Textzeile
nach unten bewegt
3
PgDn
NumLock an - “3” erscheint auf der Anzeige
NumLock aus - emuliert die Bild-unten-Taste
4
NumLock an - “4” erscheint auf der Anzeige
NumLock aus - der Kursor bewegt sich um
eine Stelle nach links
5
NumLock an - “5” erscheint auf der Anzeige
NumLock aus - Keine Funktion
6
NumLock an - “6” erscheint auf der Anzeige
NumLock aus - der Kursor bewegt sich um
eine Stelle nach rechts
46
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182
 • Page 183 183
 • Page 184 184
 • Page 185 185
 • Page 186 186
 • Page 187 187
 • Page 188 188
 • Page 189 189
 • Page 190 190
 • Page 191 191
 • Page 192 192
 • Page 193 193
 • Page 194 194
 • Page 195 195
 • Page 196 196
 • Page 197 197
 • Page 198 198
 • Page 199 199
 • Page 200 200
 • Page 201 201
 • Page 202 202
 • Page 203 203
 • Page 204 204
 • Page 205 205
 • Page 206 206
 • Page 207 207
 • Page 208 208
 • Page 209 209
 • Page 210 210
 • Page 211 211
 • Page 212 212
 • Page 213 213
 • Page 214 214
 • Page 215 215
 • Page 216 216
 • Page 217 217
 • Page 218 218
 • Page 219 219
 • Page 220 220
 • Page 221 221
 • Page 222 222
 • Page 223 223
 • Page 224 224
 • Page 225 225
 • Page 226 226
 • Page 227 227
 • Page 228 228
 • Page 229 229
 • Page 230 230
 • Page 231 231
 • Page 232 232
 • Page 233 233
 • Page 234 234
 • Page 235 235
 • Page 236 236
 • Page 237 237
 • Page 238 238
 • Page 239 239
 • Page 240 240
 • Page 241 241
 • Page 242 242
 • Page 243 243
 • Page 244 244
 • Page 245 245
 • Page 246 246
 • Page 247 247
 • Page 248 248
 • Page 249 249
 • Page 250 250
 • Page 251 251
 • Page 252 252
 • Page 253 253
 • Page 254 254
 • Page 255 255
 • Page 256 256
 • Page 257 257
 • Page 258 258
 • Page 259 259
 • Page 260 260
 • Page 261 261
 • Page 262 262
 • Page 263 263
 • Page 264 264
 • Page 265 265
 • Page 266 266
 • Page 267 267
 • Page 268 268
 • Page 269 269
 • Page 270 270
 • Page 271 271
 • Page 272 272
 • Page 273 273
 • Page 274 274
 • Page 275 275
 • Page 276 276
 • Page 277 277
 • Page 278 278
 • Page 279 279
 • Page 280 280
 • Page 281 281
 • Page 282 282
 • Page 283 283
 • Page 284 284
 • Page 285 285
 • Page 286 286
 • Page 287 287
 • Page 288 288
 • Page 289 289
 • Page 290 290
 • Page 291 291
 • Page 292 292
 • Page 293 293
 • Page 294 294
 • Page 295 295
 • Page 296 296
 • Page 297 297
 • Page 298 298
 • Page 299 299
 • Page 300 300
 • Page 301 301
 • Page 302 302
 • Page 303 303
 • Page 304 304
 • Page 305 305

Targus WIRELESS KEYPAD AND OPTICAL MOUSE COMBO Bedienungsanleitung

Typ
Bedienungsanleitung
Dieses Handbuch ist auch geeignet für