Fagor TT-401 Bedienungsanleitung

Kategorie
Toaster
Typ
Bedienungsanleitung

Dieses Handbuch ist auch geeignet für

N.I.F. F-20.020.517 - Bº. San Andrés, nº 18 • Apartado 49 - 20500 MONDRAGON (Guipúzcoa) ESPAÑA
MOD.: TT-401 TT-402
TOSTADOR / TORRADEIRA / TOASTER / GRILLE-PAIN / èÑÕÃÁÍÉÅÑÁ /
KENYÉRPIRÍTÓ / TOPINKOVAČ / HRIANKOVAČ / OPIEKACZ DO CHLEBA /
ТОСТЕР / / ТОСТЕР / TOSTAPANE
N.I.F. F-20.020.517 - Bº. San Andrés, nº 18 •
Apartado 49 - 20500 MONDRAGON (Guipúzcoa) ESPAÑA
SEPTIEMBRE 2013
El fabricante se reserva los derechos de modificar los modelos descritos en este Manual de Instrucciones.
O fabricante, reserva-se os direitos de modificar os modelos descritos neste Manual de Instruções.
The manufacturer reserves the right to modify the models described in this User’s Manual.
Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles décrit dans le présente notice.
O k·t·ÛkÂv·Ût‹ç ‰È·tËp› ·okÏÂÈÛtÈk¿ to ‰Èk·›ˆÌ· v· tpoooÈ‹Û› t· Ìovt¤Ï· ou ÂpÈyp¿ºovt·È Ûto ·pfiv Evtuo O‰ËyÈÒv
.
A gyártó fenntartja magának a jogot a használati útmutatóban közölt műszaki adatok megváltoztatására.
Výrobce si vyhrazuje právo modifikovat modely popsané v tomto uživatelském návodu.
Výrobca si vyhradzuje právo modifikovať modely opísané v tomto užívateľskom návode.
Producent zastrzega sobie prawo do modyfikowania modeli opisanych w niniejszej instrukcji obsługi.
Производителя си запазва правото променя моделите описани в този наръчник.
Производитель оставляет за собой право замены модели, описанные в данном Руководстве пользователя.
Der Hersteller behält sich das Recht vor, die in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben Modelle zu verändern.
ES - MANUAL DE INSTRUCCIONES
PT - MANUAL DE INSTRUÇÕES
EN - INSTRUCTIONS FOR USE
FR - MANUEL D’UTILISATION
EL - ENTY¶√ √¢∏°πøN
HU - HASZNÁLATI ÚTMUTA
CS - NÁVOD K POUŽITÍ
SK - NÁVOD NA POUŽITIE
PL - INSTRUKCJA OBSŁUGI
BG - ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
AR -
RU -
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
DE - GEBRAUCHSANWEISUNG
Fig. 2
Eik. 2
2. Ábra
Obr. 2
Rys 2
Фиг. 2
2
Abb. 2
ϞϜθϟ΍
Fig. 3
Eik. 3
3. Ábra
Obr. 3
Rys 3
Фиг. 3
3
Abb. 3
ϞϜθϟ΍
Fig. 4
Eik. 4
4. Ábra
Obr. 4
Rys 4
Фиг. 4
4
Abb. 4
ϞϜθϟ΍
Fig. 5
Eik. 5
5. Ábra
Obr. 5
Rys 5
Фиг. 5
5
Abb. 5
ϞϜθϟ΍
SZ2L00015
007795200
0998990036
www.fagor.com
www.fagor.com
1
ES
Fig. 1
Eik. 1
1. Ábra
Obr. 1
Rys 1
Фиг. 1
1
Abb. 1
ϞϜθϟ΍
mal funcionamiento del
aparato, apagarlo y no
tratar de arreglarlo. En caso
de necesitar reparación
dirigirse únicamente a
un Servicio de Asistencia
Técnica autorizado por el
fabricante.
El usuario no debe
proceder a la sustitución
del cable. En caso de que
esté estropeado o haya
que sustituirlo, dirigirse
exclusivamente a un
Servicio de Asistencia
Técnica autorizado por el
fabricante.
No tocar el aparato con
manos o pies mojados o
húmedos. No sumergir el
aparato en agua.
Al desenchufar la clavija no
tirar del cable
No permitir que los niños
utilicen el aparato
Evitar que el cable toque
las parte calientes del
aparato.
Desenchufar el aparato
cuando no lo vaya a
utilizar y antes de efectuar
cualquier operación de
limpieza o mantenimiento.
ATENCIÓN: Cuando
el aparato está en
funcionamiento, las
zonas próximas a las
ranuras pueden alcanzar
temperaturas muy
elevadas y existe riesgo de
quemaduras.
No introduzca objetos
Antes de utilizar este
aparato por primera vez,
lea detenidamente este
manual de instrucciones y
guárdelo para posteriores
consultas.
Antes de utilizar el aparato
verificar que la tensión
de la red doméstica
corresponda con la
indicada en el aparato.
La seguridad eléctrica
del aparato se garantiza
solamente en caso de
que esté conectado a una
instalación de tierra eficaz
En caso de dudas diríjase a
personal profesionalmente
cualificado.
Este aparato debe utilizarse
solo para uso doméstico.
No utilizarlo al aire libre
En caso de avería y/o
1. DESCRIPCIÓN
1. Ranuras
2. Mando de accionamiento
3. Selector de tostado
4. Botón de parada "Stop"
5. Recogemigas
6. Cable de conexión
7. Botón de descongelado.
8. Botón recalentado
Compatibilidad Electromagnética: Este
aparato ha sido desparasitado conforme
a las Directivas de Compatibilidad
Electromagnética.
Este aparato es conforme con las directivas
CEE relativas a los materiales en contacto
con los alimentos.
2. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD
1
2
3
4 78
5
6
TT-401: 950W
TT-402: 850W
50
5. REINIGUNG
Vor dem Reinigen des Toasters
unterbrechen Sie bitte den Netzanschluss
und warten, bis das Gerät abgekühlt ist.
Reinigen Sie das Gehäuse des Geräts mit
einem feuchten Tuch. Tauchen Sie es nicht
in Wasser und halten Sie es nicht unter den
Wasserhahn.
Benutzen Sie keine Löse- oder
Scheuermittel zum Reinigen des Toasters.
Um Brotkrumen zu entfernen, entnehmen
Sie bitte die Krumenschale. Achten Sie
darauf, nicht mit den scharfen Metallkanten
der Krumenschale in Berührung zu
kommen. Säubern Sie sie und setzen Sie
sie dann wieder ein.
6. INFORMATION ZUR
ORDNUNGSGEMÄSSEN
ENTSORGUNG ELEKTRISCHER UND
ELEKTRONISCHER ALTGERÄTE
Am Ende seiner Nutzzeit
darf das Produkt NICHT
zusammen mit dem
Hausmüll beseitigt werden.
Es kann zu den eigens
von den örtlichen
Behörden eingerichteten
Sammelstellen oder zu den Fachhändlern,
die einen Rücknahmeservice anbieten,
gebracht werden. Die getrennte Entsorgung
eines Haushaltsgerätes vermeidet
mögliche negative Auswirkungen auf die
Umwelt und die Gesundheit, die durch
eine nicht vorschriftsmäßige Entsorgung
bedingt sind. Zudem ermöglicht sie die
Wiederverwertung der Bestandteile des
Gerätes, was wiederum eine bedeutende
Einsparung an Energie und Ressourcen
mit sich bringt. Zum Unterstreichen der
Verpflichtung zur Mitwirkung bei der
getrennten Entsorgung ist auf dem Produkt
ein Hinweissymbol dafür angebracht,
dass dieses Produkt nicht in üblichen
Hausmüllcontainern entsorgt werden darf.
Für weitere Informationen wenden Sie sich
bitte an die örtliche Verwaltung oder an den
Händler, bei dem Sie das Produkt erworben
haben.
16
EL
·¢ı˘Óı›Ù ÛÂ
ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi.
∏ Û˘Û΢‹ ·˘Ù‹
ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ ÁÈ·
ÔÈÎȷ΋ ¯Ú‹ÛË. ªËÓ
ÙËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÛÂ
˘·›ıÚÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜.
™Â ÂÚ›ÙˆÛË ‚Ï¿‚˘ ‹/ηÈ
η΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘
Û˘Û΢‹˜, Û‚‹ÛÙ ÙËÓ,
¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÙÂ
Ó· ÙËÓ ÂȉÈÔÚıÒÛÂÙÂ. ™Â
ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ¯ÚÂÈ·ÛÙ›
Ó· ÂÈÛ΢¿ÛÂÙ ÙË
Û˘Û΢‹, ·¢ı˘Óı›ÙÂ
ÌfiÓÔ Û οÔÈÔ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ, ·fi ÙËÓ
∫·Ù·Û΢¿ÛÙÚÈ· ÂÙ·ÈÚ›·,
ΔÌ‹Ì· Δ¯ÓÈ΋˜ μÔ‹ıÂÈ·˜.
√ ¯Ú‹ÛÙ˘ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ
Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ
ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ
Ù˘ Û˘Û΢‹˜ ·˘Ù‹˜. ™Â
ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ
¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› ˙ËÌÈ¿ ‹
Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı›,
·¢ı˘Óı›Ù ÌfiÓÔ ÛÙÔ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ΔÌ‹Ì·
Δ¯ÓÈ΋˜ μÔ‹ıÂÈ·˜ Ù˘
·ÓÙÈÚÔÛˆ›·˜ ÙÔ˘
∫·Ù·Û΢·ÛÙ‹.
ªËÓ ·ÁÁ›˙ÂÙ ÙË Û˘Û΢‹
Ì ‚ÚÂÁ̤ӷ ‹ ˘ÁÚ¿ ¯¤ÚÈ·
‹ fi‰È·. ªËÓ ÙÔÔıÂÙ›ÙÂ
ÙË Û˘Û΢‹ ̤۷ Û ÓÂÚfi.
ªËÓ ÙÚ·‚¿Ù ÔÙ¤
ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ, fiÙ·Ó
·ÔÛ˘Ó‰¤ÂÙ ÙÔ ÊȘ ·fi
ÙËÓ Ú›˙·.
ªËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ٷ ·È‰È¿
Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙË
Û˘Û΢‹.
¶ÚÔÙÔ‡ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙÂ
·˘Ù‹ ÙË Û˘Û΢‹ ÁÈ· ÚÒÙË
ÊÔÚ¿, ‰È·‚¿ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈο
·˘Ù¤˜ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Û˘
Î·È Ê˘Ï¿ÍÙ ÙȘ ÁÈ· Ó· ÙȘ
Û˘Ì‚Ô˘Ï¢Ù›ÙÂ Î·È ÛÙÔ
̤ÏÏÔÓ.
¶ÚÔÙÔ‡ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙÂ
ÙË Û˘Û΢‹, ‚‚·Èˆı›ÙÂ
fiÙÈ Ë Ù¿ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘
Ú‡̷ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡
Û·˜ Û˘ÌʈÓ› Ì ÙËÓ
·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ¤Ó‰ÂÈÍË Ù¿Û˘
Ù˘ Û˘Û΢‹˜.
H ÂÁÁ‡ËÛË ÁÈ· ÙËÓ
·ÛÊ·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘
Û˘Û΢‹˜, ÈÛ¯‡ÂÈ ÌfiÓÔ
ÂÊfiÛÔÓ Ë Û˘Û΢‹ ›ӷÈ
Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË Û ̛·
·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ÁÂȈ̤ÓË
Ú›˙·. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘
‰È·ÙËÚ›Ù ·ÌÊÈ‚Ôϛ˜,
1. ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ (Åéê. 1)
1. ∂ȉÈΤ˜ ˘Ô‰Ô¯¤˜ ÁÈ· ÙȘ ʤÙ˜
2. ¢È·ÎfiÙ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
3. EÈÏÔÁ¤·˜ Ú‡ıÌÈÛ˘ ÊÚ˘Á·Ó›ÛÌ·ÙÔ˜
4. ∫Ô˘Ì› ‰È·ÎÔ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ "Stop"
5. ™˘ÚÙ¿ÚÈ ÁÈ· Ù· „›¯Ô˘Ï·
6. ΔÚÔÊÔ‰ÔÙÈÎfi ηÏÒ‰ÈÔ
7. Êïõìðß áðüøõîçò.
8. Êïõìðß áíáèÝñìáíóçò
ÇëåêôñïìáãíçôéêÞ óõìäáôüôçôá:
∞˘Ù‹ Ë Û˘Û΢‹ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Û΢·ÛÙ›
Ì ÙÚfiÔ Ù¤ÙÔÈÔ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ÚÔηÏ›
·ÚÂÌ‚ÔϤ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ √‰ËÁ›Â˜ ÂÚ›
∏ÏÂÎÙÚÔÌ·ÁÓËÙÈ΋˜ ™˘Ì‚·ÙfiÙËÙ·˜.
∏ Û˘Û΢‹ ·˘Ù‹ Û˘ÌÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÚÔ˜ ÙȘ
¶ÚԉȷÁڷʤ˜ CEE Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ˘ÏÈο
Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û Â·Ê‹ Ì ÙÚfiÊÈÌ·.
2. ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÅÉÓ ÃÉÁ ÔÇÍ
ÁÓÖÁËÅÉÁ
17
ªËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ
Ó· ¤Ú¯ÂÙ·È Û Â·Ê‹ Ì ÙȘ
ıÂÚÌ·ÈÓfiÌÂÓ˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ
Ù˘ Û˘Û΢‹˜.
BÁ¿ÏÙ ÙË Û˘Û΢‹ ·fi
ÙËÓ Ú›˙·, ·Ó ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È
Ó· ÙË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙÂ
‹ ÚÔÙÔ‡ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÙÂ
ÛÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ‹
ÛÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙˆÓ
ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ Ù˘.
ÐÑÏÓÏ×Ç: ŸÙ·Ó
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ë Û˘Û΢‹, Ù·
ÛËÌ›· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È
ÎÔÓÙ¿ ÛÙȘ ˘Ô‰Ô¯¤˜
fiÔ˘ ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È
ÔÈ Ê¤Ù˜ ÙÔ˘ „ˆÌÈÔ‡,
·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó Ôχ ˘„ËϤ˜
ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ
ΛӉ˘ÓÔ˜ Ó· η›ÙÂ.
ªËÓ ‚¿˙ÂÙ ÌÂÙ·ÏÏÈο
·ÓÙÈΛÌÂÓ· ̤۷ ÛÙȘ
˘Ô‰Ô¯¤˜ fiÔ˘ Ì·›ÓÔ˘Ó
ÔÈ Ê¤Ù˜, fiˆ˜ ÎÔ˘Ù¿ÏÈ·,
Ì·¯·›ÚÈ· ÎÏ. ªËÓ
ÙÔÔıÂÙ›Ù ηÓÂÓfi˜
›‰Ô˘˜ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Â¿Óˆ
ÛÙË ÊÚ˘Á·ÓȤڷ.
ªËÓ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÛÙÂ
·fi ÙË Û˘Û΢‹ fiÙ·Ó
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›, ÁÈ·Ù› Ë ›‰È·
Ë Û˘Û΢‹ ÌÔÚ› Ó·
Á›ÓÂÈ ·ÈÙ›· Ó· ‰È·ÙÚ¤ÍÂÙÂ
ΛӉ˘ÓÔ.
Ðñïóï÷Þ: ΔÔ „ˆÌ› ÌÔÚ›
Ó· η›, ÂÓÒ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È
̤۷ ÛÙË ÊÚ˘Á·ÓȤڷ. ªËÓ
·Ê‹ÓÂÙ ÙË Û˘Û΢‹ ¯ˆÚ›˜
·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË, ÁÈ· fiÛÔ
¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·˘Ù‹
‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
μ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ‰ÂÓ
˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÓÙÈΛÌÂÓ·
ηٷÛ΢·Ṳ̂ӷ ·fi
‡ÊÏÂÎÙ· ˘ÏÈο Â¿Óˆ ‹
ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ÊÚ˘Á·ÓȤڷ,
fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·
ÎÔ˘ÚÙ›Ó˜ ÎÏ.
ŸÙ·Ó ÙÂÏÂÈÒÛÂÙÂ ÌÂ ÙËÓ
Û˘Û΢‹ Î·È ÚÔÙÔ‡ ÙË
Ê˘Ï¿ÍÂÙÂ, ·Ê‹ÛÙ ÙËÓ Ó·
ÎÚ˘ÒÛÂÈ.
ŸÙ·Ó ·ÔÊ·Û›ÛÂÙÂ Ó·
ÌËÓ Í·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙÂ
ÙË Û˘Û΢‹, Îfi„Ù ÙÔ
ηÏÒ‰ÈÔ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜,
·ÊÔ‡ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜
‚Á¿ÏÂÙ ÙÔ ÊȘ ·fi ÙËÓ
Ú›˙·.
ÁõôÞ ç óõóêåõÞ ìðïñåß
íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé áðü
ðáéäéÜ çëéêßáò ìåãáëýôåñçò
ôùí 8 åôþí êáé áðü Üôïìá
ìå ìåéùìÝíåò öõóéêÝò,
áéóèçôéêÝò Þ äéáíïçôéêÝò
éêáíüôçôåò Þ ìå Ýëëåéøç
åìðåéñßáò êáé ãíþóåùí
åöüóïí âñßóêïíôáé õðü ôçí
åðßâëåøç åíüò åíçëßêïõ Þ
Ý÷ïõí ëÜâåé ôçí áðáñáßôçôç
åêðáßäåõóç ó÷åôéêÜ ìå
ôçí áóöáëÞ ÷ñÞóç ôçò
óõóêåõÞò êáé êáôáíïïýí
ôïõò êéíäýíïõò ðïõ
ðåñéêëåßåé.
Ìçí áöÞíåôå ôá
ðáéäéÜ íá åêôåëïýí
åñãáóßåò êáèáñéóìïý
êáé óõíôÞñçóçò ðïõ
áíôéóôïé÷ïýí óôïí ÷ñÞóôç
÷ùñßò åðßâëåøç.
Ìçí áöÞíåôå ôá ðáéäéÜ íá
÷åéñßæïíôáé êáé íá ðáßæïõí
ìå ôç óõóêåõÞ.
18
Ãéá ìåãáëýôåñç
ðñïóôáóßá, óõíéóôïýìå
íá åãêáôáóôÞóåôå Ýíáí
ìç÷áíéóìü ðáñáìÝíïíôïò
ñåýìáôïò ãéá ëåéôïõñãéêü
ðáñáìÝíïí ñåýìá ðïõ
äåí õðåñâáßíåé ôá 30
mA. Óõìâïõëåõèåßôå ôïí
çëåêôñïëüãï óáò.
ÐÑÏÓÏ×Ç: Ìçí áããßæåôå
ôéò åðéöÜíåéåò ðïõ åßíáé
óçìáäåõìÝíåò ìå ôï
óýìâïëï "
" êáôÜ ôç
äéÜñêåéá êáé áìÝóùò ìåôÜ
ôç ÷ñÞóç ôçò óõóêåõÞò.
Åßíáé æåóôÝò!
3. ÓÕÌÂÏÕËÅÓ ÃÉÁ ÔÇ ×ÑÇÓÇ ÔÇÓ
ÖÑÕÃÁÍÉÅÑÁÓ
Åßäç øùìéïý
ΔÔ „ˆÌ› Ô˘ ¤¯ÂÈ „Ëı› Û ÊfiÚÌ· Â›Ó·È ÙÔ
ηٷÏÏËÏfiÙÂÚÔ ÁÈ· ·˘Ù‹ ÙË ÊÚ˘Á·ÓȤڷ.
∞Ó ÛÎÔ‡ÂÙ ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ¿ÏÏÔ
›‰Ô˘˜ „ˆÌÈÔ‡ Û ʤÙ˜, ¤¯ÂÙ ˘fi„Ë Û·˜
Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·:
∫fi„Ù ÙȘ ʤÙ˜ ηÓÔÓÈο Î·È ÌÂ
ÔÌÔÈfiÌÔÚÊÔ ¿¯Ô˜ ÙÔ˘ 1 ÂÎ. ÂÚ›Ô˘.
ªË ‚¿˙ÂÙ ÛÙË ÊÚ˘Á·ÓȤڷ, ʤÙ˜
·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ›‰Ô˜ „ˆÌÈÔ‡ Î·È ÌÂ
‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ¿¯Ô˜.
ªËÓ ·Ï›ÊÂÙ ÛÙÔ „ˆÌ› ‚Ô‡Ù˘ÚÔ, Ï¿‰È ‹
¿ÏϘ ÙÚÔʤ˜ Ô˘ ·ÏÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ „ˆÌ›,
ÚÈÓ ·fi ÙÔ ÊÚ˘Á¿ÓÈÛÌ¿ ÙÔ˘˜.
ÅðéëïãÞ ôçò Ýíôáóçò öñõãáíßóìáôïò
∏ ¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ ÊÚ˘Á·Ó›ÛÌ·ÙÔ˜ ÌÔÚ›
Ó· Ú˘ıÌÈÛÙ› ÛÙËÓ Îϛ̷η ìå ôïí
êõêëéêü äéáêüðôç åðéëïãÞò øçóßìáôïò
(3). ŸÛÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Â›Ó·È Ô ‰Â›ÎÙ˘,
ÙfiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ „Ë̤Ó˜ ı· ‚ÁÔ˘Ó ÔÈ
ÊÚ˘Á·ÓȤ˜ Û·˜.
ŸÙ·Ó ¤ÚıÂÈ Ë ÛÙÈÁÌ‹ Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙËÓ
¤ÓÙ·ÛË ÊÚ˘Á·Ó›ÛÌ·ÙÔ˜, ¤¯ÂÙ ˘fi„Ë
Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Ì·ÁÈ¿ÙÈÎÔ „ˆÌ› Î·È ÔÈ ÏÂÙ¤˜
ʤÙ˜ „‹ÓÔÓÙ·È ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· ·fi ÙÔ
ÊÚ¤ÛÎÔ „ˆÌ› Ë̤ڷ˜ Î·È ·fi ÙȘ ʤÙ˜
4. ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ
ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙË ÊÚ˘Á·ÓȤڷ Â¿Óˆ ÛÂ
Ì›· Â›Â‰Ë ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ô˘ Â›Ó·È Î·Îfi˜
·ÁˆÁfi˜ Ù˘ ıÂÚÌfiÙËÙ·˜.
¶ÚÔÙÔ‡ fï˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙË
Û˘Û΢‹, ‚‚·Èˆı›Ù ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ì›ÓÂÈ
ηӤӷ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ˘ÏÈÎÔ‡ Û˘Û΢·Û›·˜
̤۷ ÛÙȘ ÂȉÈΤ˜ ˘Ô‰Ô¯¤˜.
ΔËÓ ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ı· ı¤ÛÂÙÂ ÛÂ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙË ÊÚ˘Á·ÓȤڷ, ÌËÓ ‚¿ÏÂÙÂ
̤۷ „ˆÌ›. ∞ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÈÛÙ¿ ÙȘ
·Ú·Î¿Ùˆ Ô‰ËÁ›Â˜, Á˘Ú›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ
ÂÈÏÔÁ¤· ÛÙËÓ ·ÓÒÙÂÚË ‚·ıÌ›‰·, ¤ÙÛÈ
ÒÛÙ ӷ ‰È·Ï˘ı› ÙÔ ÂȉÈÎfi Ï¿‰È Ô˘
Ù˘¯fiÓ ¤¯ÂÈ Ì›ÓÂÈ ·fi ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ.
μ¿ÏÙ ÙȘ ʤÙ˜ ̤۷ ÛÙȘ ÂȉÈΤ˜
˘Ô‰Ô¯¤˜ Ù˘ ÊÚ˘Á·ÓȤڷ˜.
∂ÈϤÍÙ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ÊÚ˘Á·Ó›ÛÌ·ÙÔ˜.
μ¿ÏÙ ÙË ÊÚ˘Á·ÓȤڷ ÛÙËÓ Ú›˙·.
∫·Ù‚¿ÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ÛÙ·ıÂÚÔÔÈËı› ÛÙÔ Î·ÙÒÙÂÚÔ
ÛËÌ›Ô. ∞fi ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÍÂÎÈÓ¿ Ô
·ÎÏÔ˜ ÙÔ˘ ÊÚ˘Á·Ó›ÛÌ·ÙÔ˜.
ŸÙ·Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ô Î‡ÎÏÔ˜ „Ë̷ۛÙÔ˜,
ÔÈ Ê¤Ù˜ ı· ‚ÁÔ˘Ó ·˘ÙfiÌ·Ù· Î·È Ë
ÊÚ˘Á·ÓȤڷ ı· ÙÂı› ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.
∞Ó ı¤ÏÂÙ ӷ „‹ÛÂÙÂ Î·È ¿ÏϘ ʤÙ˜,
ÂÚÈ̤ÓÂÙ 1 Ì 2 ÏÂÙ¿, ÚÔÙÔ‡
Í·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙË Û˘Û΢‹.
∞Ó Î·Ù¿ ÙÔ „‹ÛÈÌÔ, ıÂÏ‹ÛÂÙ ӷ
‚Á¿ÏÂÙ ÙȘ ʤÙ˜ Û·˜, ÚÔÙÔ‡
ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ô Î‡ÎÏÔ˜ ÊÚ˘Á·Ó›ÛÌ·ÙÔ˜,
·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‰È·ÎÔ‹˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ì ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË "Stop"
Î·È ÔÈ Ê¤Ù˜ ı· ‚ÁÔ˘Ó ·˘ÙfiÌ·Ù·, ÂÓÒ
·Ú¿ÏÏËÏ· Ë ÊÚ˘Á·ÓȤڷ ı· ÙÂı›
ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.
ŸÙ·Ó ÙÂÏÂÈÒÛÂÙ Ì ÙË ÊÚ˘Á·ÓȤڷ,
‚Á¿ÏÙ ÙËÓ ·fi ÙËÓ Ú›˙· Î·È ÚÔÙÔ‡ ÙË
Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ¿¯Ô˜. °È· ·˘Ùfi
ÙÔ ÏfiÁÔ, Ë ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ‚·ıÌ›‰·˜ ÛÙËÓ
ÔÔ›· ı· ÊÚ˘Á·Ó›ÛÂÙ ÙȘ ʤÙ˜ Û·˜,
ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ „ˆÌÈÔ‡,
·fi ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ (·Ó ‰ËÏ·‰‹ ›ӷÈ
Ì·ÁÈ¿ÙÈÎÔ ‹ ÊÚ¤ÛÎÔ), ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙÔ
¿¯Ô˜ Ù˘ οı ʤٷ˜.
£· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË
„Ë̷ۛÙÔ˜, ÚÔÙÔ‡ ı¤ÛÂÙ ÙË
ÊÚ˘Á·ÓȤڷ Û·˜ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
19
Ê˘Ï¿ÍÂÙÂ, ÂÚÈ̤ÓÂÙ ӷ ÎÚ˘ÒÛÂÈ.
Ðñïóï÷Þ: ∞Ó Î¿ÔÈÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÊÚ˘Á·ÓÈ¿˜
ÛÊËÓÒÛÂÈ Ì¤Û· ÛÙË ÊÚ˘Á·ÓȤڷ, ÙfiÙÂ
οÓÙ ٷ ÂÍ‹˜:
μÁ¿ÏÙ ÙË Û˘Û΢‹ ·fi ÙËÓ Ú›˙· ηÈ
ÂÚÈ̤ÓÂÙ ӷ ÎÚ˘ÒÛÂÈ.
™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈο
ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÊËÓˆı›, ¯ˆÚ›˜
fï˜ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÌÂÙ·ÏÏÈο ‹
·È¯ÌËÚ¿ ·ÓÙÈΛÌÂÓ·.
ªËÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÙ ӷ ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙÔ
ÛÊËӈ̤ÓÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ „ˆÌÈÔ‡ ·fi ÙÔ
ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ÊÚ˘Á·ÓȤڷ˜, ÂÓÒ ‹‰Ë
ÙËÓ ¤¯ÂÙ ı¤ÛÂÈ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
Ëåéôïõñãßá áíáèÝñìáíóçò
Ìðïñåßôå íá æåóôÜíåôå öñõãáíéÝò áí ôéò
ôïðïèåôÞóåôå êñýåò óôçí õðïäï÷Þ ãéá øùìß
êáé êáôåâÜóåôå ôï ìï÷ëü êáé ñõèìßóåôå ôï
äéáêüðôç åëÝã÷ïõ ìåôáâëçôïý øçóßìáôïò
óôç èÝóç áíáèÝñìáíóçò. Èá áíÜøåé ç
ëõ÷íßá áíáèÝñìáíóçò êáé ç öñõãáíéÜ èá
æåóôáèåß óå óýíôïìï êáé óôáèåñü ÷ñüíï.
Óçìåßùóç: ¼ôáí ÷ñçóéìïðïéåßôå ôç
ëåéôïõñãßá áíáèÝñìáíóçò, åðéâëÝðåôå ôï
øùìß ãéá íá ìçí êáåß.
Ëåéôïõñãßá áðüøõîçò
Ç ëåéôïõñãßá áðüøõîçò ÷ñçóéìåýåé ãéá
ôçí áðüøõîç Þ ôï øÞóéìï êáôåøõãìÝíïõ
øùìéïý ôáõôü÷ñïíá.
Ñõèìßóôå ôï äéáêüðôç åëÝã÷ïõ ìåôáâëçôïý
øçóßìáôïò óôï åðßðåäï ôïõ åðéèõìçôïý
÷ñþìáôïò. ÎåêéíÞóôå ìå Ýíá ìÝóï ÷ñþìá
øçóßìáôïò (3-4) êáé ñõèìßóôå ôï äéáêüðôç
åëÝã÷ïõ ìåôáâëçôïý øçóßìáôïò óå ðéï
áíïé÷ôü Þ ðéï óêïýñï ÷ñþìá áíÜëïãá ìå ôéò
ðñïóùðéêÝò óáò ðñïôéìÞóåéò.
5. ÊÁÈÁÑÉÓÌÏÓ
¶ÚÔÙÔ‡ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÙ ӷ ηı·Ú›˙ÂÙ ÙË
ÊÚ˘Á·ÓȤڷ, ‚Á¿ÏÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ·fi ÙËÓ
Ú›˙· Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÙ ̤¯ÚÈ Ó· ÎÚ˘ÒÛÂÈ.
¶ÂÚ¿ÛÙ Â͈ÙÂÚÈο ÙË Û˘Û΢‹ Ì ¤Ó·
‚ÚÂÁ̤ÓÔ ·Ó›. ªËÓ ÙÔÔıÂÙ›Ù ÙË
Û˘Û΢‹ ̤۷ ÛÙÔ ÓÂÚfi, ·ÏÏ¿ Ô‡Ù ηÈ
οو ·fi ÙË ‚Ú‡ÛË.
ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠‰È·Ï˘ÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ· ‹
·ÔÍÂÛÙÈΤ˜ ÛÎfiÓ˜ ηı·ÚÈÛÌÔ‡.
°È· Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ٷ „›¯Ô˘Ï·, ‚Á¿ÏÙ ÙÔ
6. ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ÃÉÁ ÔÇ ÓÙÓÔÇ
ÄÉÁ×ÅÉÑÉÓÇ ÔÙÍ ÁÐÏÂËÇÔÙÍ
ÇËÓÊÔÑÉÊÙÍ ÊÁÉ ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÙÍ
ÓÕÓÊÅÕÙÍ
™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ˆÊ¤ÏÈÌ˘
˙ˆ‹˜ ÙÔ˘, ÙÔ ÚÔ˚fiÓ ‰ÂÓ
Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÌÂ
Ù· ·ÛÙÈο ·ÔÚڛ̷ٷ.
ªÔÚ› Ó· ‰È·ÙÂı› Û ÂȉÈο
ΤÓÙÚ· ‰È·ÊÔÚÔÔÈË̤Ó˘
Û˘ÏÏÔÁ‹˜ Ô˘ ÔÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜
‹ ÛÙȘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›˜ Ô˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó
·˘Ù‹Ó ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›·. ∏ ‰È·ÊÔÚÔÔÈË̤ÓË
‰È¿ıÂÛË ÌÈ·˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ Û˘Û΢‹˜
ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ Èı·ÓÒÓ ·ÚÓËÙÈÎÒÓ
Û˘ÓÂÂÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙËÓ ˘Á›·
·fi ÙËÓ ·Î·Ù¿ÏÏËÏË ‰È¿ıÂÛË, ηıÒ˜ ηÈ
ÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË ˘ÏÈÎÒÓ ·fi Ù· ÔÔ›·
·ÔÙÂÏ›ٷÈ, ÒÛÙ ӷ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È
ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È fiÚˆÓ.
™Ù· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ˘ ÙÔ˘
ηٷӷψً Ó· Û˘ÌÌÔÚÊÒÓÂÙ·È
ÚÔ˜ ÙȘ ÂÈÙ·Á¤˜ Ù˘ ÂÈÏÂÎÙÈ΋˜
ÂÚÈÛÛ˘ÏÔÁ‹˜ ·ÔÚÚÈÌ¿ÙˆÓ, ÙÔ ÚÔ˚fiÓ
ʤÚÂÈ ÙËÓ ÂÓ‰ÂÈÎÓ˘fiÌÂÓË ÚÔÂȉÔÔÈËÙÈ΋
Û‹Ì·ÓÛË Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰Â ı· Ú¤ÂÈ
Ó· ·ÔÚÚ›ÙÂÙ·È Û ÎÔÈÓÔ‡˜ ο‰Ô˘˜
·ÔÚÚÈÌ¿ÙˆÓ.
°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜,
ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ‹ ÌÂ
ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÁÔÚ¿Û·Ù ÙÔ
Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÚÔ˚fiÓ.
Û˘ÚÙ¿ÚÈ fiÔ˘ ·˘Ù¿ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı›.
ªËÓ ·ÎÔ˘Ì¿Ù ÙȘ ÚÔÂÍÔ¯¤˜ ÙÔ˘
ÌÂÙ·ÏÏÈÎÔ‡ ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ Û˘ÚÙ·ÚÈÔ‡, fiÔ˘
Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È Ù· „›¯Ô˘Ï·. ªfiÏȘ ÙÔ
ηı·Ú›ÛÂÙÂ, Í·Ó·ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÛÙË ı¤ÛË
ÙÔ˘.
34
z ośrodkami segregującymi odpady,
na produkcie znajduje się informacja
przypominająca, iż nie należy wyrzucać
urządzenia do zwykłych kontenerów na
odpady. Więcej informacji można zasięgnąć
kontaktując się z lokalnymi władzami lub
ze sprzedawcą sklepu, w którym zostało
zakupione urządzenie.
41
>?@ABCا EFGHIJ9 ءLMNOPQ STUVWXهوZ[\]^_ا aلا لا
 !"#$ &'()*+,او ./01234ا 6789:;<9ا >?@ABCDإ FGHIJKL NOPQRSTا VWXYZ[\ا ^_`a9  9
Gإ وا  !"#د %&'()*إ ى,-./01ا ة345678 :;<=>?إ تدرا اذإ
ABCDEFGا IJKLMNO QRSTUVWYZ[\]^_ا aاا 9 ء Gا "#$%&'(ا ج ا*+,-./0إ تدرا اذإ
23456789:ا <=>?@ABCDو FGHIJKLMNا
PQRSTUV دXYZ[\]^ `aاو آ ا !"#$%&'ا ل)*+,-./إ 1234567 9:;<=>? ABCDEFG
IJKLMNOا QRSTUVWYZ[\]^_اa ا  ى إ "#$%&'( اذإ : رإ
د*+,-./0 2345678:;<=>?@او BCDEFGHءآ زJKLMNOPا RSTUVWإ
YZ[\]^_ تاودالaإ نو ا ج !"#$%ا '()*+, ./0123
56789: <=>?@او BCDEFا ج اHIJKLإ لوNOPQR
ا  ا تا ء !"#$إ &'()*ا ,-./0F23456آا 89:;<و >?@AB يراDEFGHا JKLMNا PQRST
CVWXYZا \]^_`اد ا  
ا رد ر !"#$إ
&'()*+,آ ./01234ا 6789:;<را
ا
دTUVWXYZ[ ]^_`aاو آ  ا "#$%&'()ا +,-./012 456789:;ء=>?@ABCDا FGHIJKLM
OPQRSا UVWXY [\]^_ و ءaا   را Cا ل !"#$&'()* ,-./0ر23456
89:;<= ?@ABCD ج FGHIJKا تMNOPQRا عTUVWXY [\]^_`ا  آ داوات !"#
%&'()*+, ./012345 789:;<=>دا @ABCDEFG IJKLMNOP RSTUVWXYا C[\]^_`a  و تا
.5
42
ΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧϴϜϴϧϭήΘϜϟϹ΍ϭΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧϴ΋ΎΑήϬϜϟ΍ΕΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳΎϔϨϠϟΪѧѧѧѧѧѧѧѧѧϴΠϟ΍ήϴѧѧѧѧѧѧѧѧѧδΘϟ΍ϝϮѧѧѧѧѧѧѧѧѧΣΕΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧϣϮϠόϣ
ΔѧѧѧѧѧѧϴϟΰϨϤϟ΍ΕΎѧѧѧѧѧѧϳΎϔϨϟ΍ϊѧѧѧѧѧѧϣϪѧѧѧѧѧѧϴϣήΗϻίΎѧѧѧѧѧѧϬΠϟ΍΍άѧѧѧѧѧѧϬϟΔѧѧѧѧѧѧϴϠϤόϟ΍ΓΎѧѧѧѧѧѧϴΤϟ΍ΔѧѧѧѧѧѧϳΎϬϧΪѧѧѧѧѧѧϨϋ
ϦϴϋίϮѧѧѧѧѧѧϤϟ΍ϭ΍ΔѧѧѧѧѧѧμΘΨϤϟ΍ΔѧѧѧѧѧѧϴϠΤϤϟ΍ΰϛ΍ήѧѧѧѧѧѧϤϟ΍ϰѧѧѧѧѧѧϟ·ϒϴϟΎѧѧѧѧѧѧϜΗϱ΍ϥϭΪѧѧѧѧѧѧΑϪѧѧѧѧѧѧ΋Ύτϋ·ϦѧѧѧѧѧѧϜϤϳ
ϰѧѧѧѧѧѧϠϋΔϴΒϠѧѧѧѧѧѧγΐѧѧѧѧѧѧϗ΍ϮϋΐѧѧѧѧѧѧϨΠΗϲϨѧѧѧѧѧѧόϳ΍ΪѧѧѧѧѧѧΣϰѧѧѧѧѧѧϠϋΕΎѧѧѧѧѧѧϳΎϔϨϟ΍ϲѧѧѧѧѧѧϣέΔѧѧѧѧѧѧϴϠϤόϟ΍ϩάѧѧѧѧѧѧϫϥϭήѧѧѧѧѧѧϓϮϳϦϳάѧѧѧѧѧѧϟ΍
ΔѧѧѧѧѧѧѧѧϗΎτϠϟϲѧѧѧѧѧѧѧѧϧϼϘόϟ΍ήϴѧѧѧѧѧѧѧѧδΘϟ΍ϭΓΰѧѧѧѧѧѧѧѧϬΟϻ΍ΕΎѧѧѧѧѧѧѧѧΒϛήϤϟΪѧѧѧѧѧѧѧѧϴΠϟ΍ήϴѧѧѧѧѧѧѧѧδΘϟΎΑ
΢ϤѧѧѧѧѧѧѧѧδϳϭΔΤѧѧѧѧѧѧѧѧμϟ΍ϭςѧѧѧѧѧѧѧѧϴΤϤϟ΍
ΎϫέΩΎμϣϭ
ίΎѧѧѧѧѧѧѧϬΠϟ΍˯ΎѧѧѧѧѧѧѧϨΘϗ·ϞѧѧѧѧѧѧѧΤϣϭ΍ΔѧѧѧѧѧѧѧϴϠΤϤϟ΍ΕΎτϠѧѧѧѧѧѧѧδϟΎΑϞѧѧѧѧѧѧѧμΗ·ΔϴϓΎѧѧѧѧѧѧѧο·ΕΎѧѧѧѧѧѧѧϣϮϠόϤϟ
.7
6
43
RU
Производитель не несет
ответственности за
повреждения, возникшие
из-за подключения
устройства к незаземленной
системе электропитания.
• Данное устройство
предназначено только
для бытового применения.
Не используйте данное
устройство на открытом
воздухе.
В случае поломки или
ненадлежащей работы
устройства, а также при
необходимости замены
какой-либо детали,
выключите устройство и
обратитесь за помощью в
соответствующий центр
технической поддержки.
Не пытайтесь починить
устройство своими силами.
Не соблюдая выше
указанные инструкции,
безопасность устройства
может быть под угрозой.
Для замены кабеля в
случае его повреждения
обратитесь в
соответствующий центр
технической поддержки.
Не меняйте кабель своими
силами.
Не трогайте устройство
мокрыми или влажными
руками, также не
используйте устройство,
если Вы с мокрыми ногами.
• Для отсоединения
устройства от сети не
тяните за кабель.
Прежде чем использовать
устройство в первый
раз, внимательно
прочтите инструкцию по
эксплуатации и сохраните
ее.
• Убедитесь, что
напряжение сети и
мощность розеток
совпадают с
характеристиками,
указанными на устройстве.
• Электрическая
безопасность устройства
гарантирована только
в том случае, если
устройство подключено
к заземленной системе
электропитания. В
противном случае
необходимо обратиться
к специалистам.
1. ОПИСАНИЕ
1. Прорези для хлеба
2. Рычаг загрузки хлеба
3. Регулятор температурного режима
4. Кнопка отключения Stop
5. Выдвижной поддон для сбора крошек
6. Кабель
7. Кнопка режима разморозки
8. Кнопка режима подогрева
Электромагнитная совместимость:
Показатели данного устройства
соответствуют требованиям ЭМС
(Электромагнитная совместимость)
Показатели данного устройства
соответствуют требованиям к материалам,
вступающим в контакт с пищевыми
продуктами.
2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
44
Не позволяйте использовать
устройство детям.
Следите за тем, чтобы
кабель не прикасался
к нагревающимся
поверхностям устройства.
• Всегда отключайте
устройство в случае его
неиспользования, а также
перед его чисткой или
ремонтом.
Внимание:
Во время работы
устройство достигает
высокой температуры,
есть риск возникновения
пожара. Во избежание
возгорания не помещайте
металлические предметы
(столовые приборы и т.д.)
в прорези для хлеба, не
ставьте ничего сверху на
устройство.
Не оставляйте включенное
устройство без внимания.
Внимание:
Есть вероятность
возгорания хлеба в
устройстве, не оставляйте
устройство без внимания во
время его работы.
Убедитесь в отсутствии
легковоспламеняющихся
материалов на устройстве и
вокруг него (шторы и т.д.).
Прежде чем убрать
устройство после его
использования, дождитесь,
пока оно полностью
остынет.
В случае необходимости
избавления от устройства,
отключите его и обрежьте
кабель.
Детям старше 8 лет и
лицам с ограниченными
физическими,
психическими
или сенсорными
возможностями, а также
лицам с недостаточным
опытом и знаниями
разрешается пользоваться
этим прибором только
под присмотром или
после инструктажа
по пользованию им с
соблюдением правил
техники безопасности и
при условии, что такие
лица осознают опасности,
связанные с пользованием
прибором.
• Не позволяйте
детям выполнять
пользовательские
операции по чистке и
обслуживанию прибора
без присмотравзрослых.
Детям запрещается играть
с данным устройством.
Для большей безопасности
рекомендуется
установить устройство
для контроля тока утечки
(RCD-выключатель).
Максимальный остаточный
ток – 30мА. По вопросам
установки RCD-
выключателя обратитесь
за помощью к специалисту.
ОСТОРОЖНО!
DE
bitte, dass sich das Gerät
in einwandfreiem Zustand
befindet. Im Zweifelsfalle
wenden Sie sich bitte
an den nächstgelegenen
Technischen Kundendienst.
Dieses Gerät ist nur für
den häuslichen Gebrauch
bestimmt. Verwenden Sie
es nicht im Freien.
Im Schadensfalle und/oder
bei Funktionsstörungen
schalten Sie das Gerät bitte
aus und versuchen nicht,
es zu reparieren. Sollte
eine Reparatur notwendig
sein, wenden Sie sich
ausschließlich an einen vom
Hersteller zugelassenen
Technischen Kundendienst.
Das Kabel darf nicht vom
Kunden ausgetauscht
werden. Sollte es
beschädigt sein und ein
Austausch notwendig
werden, wenden Sie
sich bitte ausschließlich
an einen vom Hersteller
zugelassenen Technischen
Kundendienst.
Vermeiden Sie jeden
Kontakt mit dem Gerät,
wenn Sie feuchte Hände
oder Füße haben. Tauchen
Sie den Toaster nicht ins
Wasser.
Ziehen Sie das Kabel
nicht am Stecker aus der
Steckdose.
Halten Sie das Gerät
außerhalb der Reichweite
von Kindern.
Bevor Sie das Gerät zum
ersten Mal benutzen, lesen
Sie bitte diese Anleitungen
aufmerksam und bewahren
Sie sie zum späteren
Nachschlagen auf.
Bevor Sie das Gerät
benutzen, vergewissern
Sie sich, dass die
Netzspannung mit
den Angaben auf
dem Typenschild
übereinstimmen.
Die elektrische Sicherheit
des Geräts kann nur
garantiert werden,
wenn dieses an einen
Stromanschluss mit
wirksamer Erdung
angeschlossen ist. Im
Zweifelsfalle wenden Sie
sich bitte an Fachpersonal.
Nach dem Auspacken
vergewissern Sie sich
1. BESCHREIBUNG (Abb. 1)
1. Toastschlitze
2. Absenktaste
3. Röstgradregler
4. Stoptaste "Stop"
5. Krumenschale
6. Anschlusskabel
7. Auftau-Taste.
8. Aufwärm-Taste
Elektromagnetische Vereinbarkeit:
Dieses Gerät wurde den Richtlinien
über Elektromagnetische Vereinbarkeit
entsprechend entstört.
Es entspricht den EWG-Richtlinien über
Materialien in Kontakt mit Lebensmitteln.
2. SICHERHEITSHINWEISE
47
48
Achten Sie darauf, dass
das Kabel nicht mit den
heißen Teilen des Geräts in
Berührung kommt.
Wenn das Gerät nicht
benutzt wird sowie
vor der Reinigung
oder Instandhaltung
unterbrechen Sie bitte den
Netzanschluss.
Achtung: Solange das
Gerät in Betrieb ist,
können die Bereiche um
die Toastschlitze sehr heiß
werden und es besteht
Verbrennungsgefahr.
Diese Gerät darf unter
keinen Umständen auf
oder in die Nähe von
Wärmequellen gestellt
werden (elektrische oder
Gas-Kochplatten, Öfen,
etc.).
Benutzen Sie keine
metallenen Gegenstände
wie Löffel, Messer, etc.
innerhalb der Schlitze.
Legen Sie keine
Gegenstände auf den
Toaster.
Lassen Sie das Gerät
während des Betriebs nicht
unbeaufsichtigt, es ist eine
potentielle Gefahrenquelle.
Achtung: Das Brot kann
im Toaster zu brennen
anfangen. Lassen Sie
das Gerät während
des Betriebs nicht
unbeaufsichtigt.
Vergewissern Sie sich,
dass sich über oder in der
Nähe des Toasters keine
brennbaren Gegenstände
befinden, z.B. Vorhänge, etc.
Wenn das Gerät entsorgt
werden soll, schneiden Sie
das aus der Steckdose
gezogene Kabel ab.
Dieses Gerät kann von
Kindern über 8 Jahre
sowie von Personen
mit körperlichen,
sensorischen oder geistigen
Behinderungen sowie von
unerfahrenen Personen oder
solchen ohne Kenntnisse,
wenn Sie dabei überwacht
werden und über den
sicheren Betrieb und die
Risiken des Geräts aufgeklärt
worden sind.
Lassen Sie nicht zu, dass
Kinder Reinigungs- oder
Instandhaltungsarbeiten, die
vom Nutzer erledigt werden,
ohne Aufsicht durchführen.
Kinder müssen überwacht
werden, um sich zu
versichern, dass sie nicht mit
dem Gerät spielen.
Für einen besseren Schutz
wird die Installation einer
Einrichtung für Reststrom
(RCD) empfohlen, mit einem
operativen Reststrom der
30 mA nicht überschreitet.
Fragen Sie Ihren Installateur
um Rat.
VORSICHT: Nicht die mit
dem Symbol "
" markierten
Oberflächen während oder
unmittelbar nach Gebrauch
berühren. Sie sind heiß!
49
3. BENUTZUNGSHINWEISE
Brotarten
Toastbrot ist zum Toasten am geeignetsten.
Soll anderes Brot verwendet werden,
beachten Sie bitte folgende Hinweise:
Schneiden Sie gleichmäßige Scheiben
von ca. 1 cm Dicke.
Toasten Sie nicht gleichzeitig
verschiedene Brotarten oder
unterschiedlich dicke Scheiben.
Bestreichen Sie die Brotscheiben vor
dem Toasten nicht mit Butter, Öl o.ä.
Einstellen des Röstgrads
Der Röstgrad kann mit dem Drehschalter
zur Auswahl des Toastens (3) eingestellt
werden. Je höher die Zahl, desto stärker
der Röstgrad.
Beim Einstellen des Toastgrads ist darauf
zu achten, dass trockenes Brot und
dünnen Scheiben schneller toasten als
frisches Brot und dickere Scheiben. Die
Einstellung des Toastgrads hängt also von
der Art und der Qualität des Brotes sowie
von der Dicke der Scheiben ab.
4. FUNKTIONSWEISE
Den Toaster auf eine ebene und
hitzebeständige Fläche stellen.
Vor der Benutzung sicherstellen,
dass sich keinerlei Objekte in den
Röstschlitzen befinden.
Nehmen Sie den Toaster beim ersten
Mal ohne Brot in Betrieb. Stellen
Sie dabei den Röstgradregler auf
die maximale Position. So werden
mögliche Fertigungsrückstände
entfernt.
Die Brotscheibe in den Toastschlitz
stecken.
Den Toastgrad einstellen.
Den Stecker in die Steckdose stecken.
Die Absenktaste nach unten drücken,
bis sie im unteren Teil einrastet. Jetzt
beginnt der Toastzyklus.
Wenn dieser Zyklus beendet ist, wird
das Brot automatisch aus dem Gerät
gehoben und der Toaster schaltet aus.
Vor einem weiteren Toastzyklus bitte 1
bis 2 Minuten warten.
Wenn Sie das Brot während des
Toastvorgangs herausnehmen wollen,
bevor der Zyklus beendet ist, betätigen
Sie bitte die Taste "Stop". Das Brot
wird dann automatisch aus dem Toaster
gehoben und der Toaster schaltet ab.
Wenn der Toaster nicht weiter benutzt
werden soll, ziehen Sie den Stecker aus
dem Netzanschluss und warten Sie, bis
das Gerät abgekühlt ist, bevor Sie es
aufbewahren.
Achtung: Sollte eine Brotscheibe im
Toaster steckenbleiben, gehen Sie bitte
folgendermaßen vor:
Ziehen Sie den Netzstecker heraus und
warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist.
Nehmen Sie dann das Brot vorsichtig
heraus, ohne dabei metallene oder
spitze Gegenstände zu verwenden.
Versuchen Sie nicht das Brot
herauszunehmen, solange der Toaster in
Betrieb.
Aufwärm-Funktion
Die kalte Toastscheibe kann durch
Hineingeben in den Toasterschlitz
aufgewärmt werden, indem der Hebel nach
unten gedrückt und die Steuerung zum
variablen Toasten auf die Aufwärm-Position
gebracht wird. Das Licht für das Aufwärmen
leuchtet und die Toastscheibe wird
innerhalb einer kurzen und feststehenden
Zeit aufgewärmt.
Anmerkung: Wenn Sie die Aufwärm-
Funktion benutzen, überwachen Sie das
Toastbrot, um sicherzustellen, dass es nicht
anbrennt.
Auftau-Funktion
Die Auftau-Funktion dient zum Auftauen
bzw. Toasten von tief gefrorenem Toastbrot,
was alles in demselben Arbeitsschritt
erfolgt.
Stellen Sie die Steuerung für variables
Toasten auf die Stufe der gewünschten
Farbe. Beginnen Sie mit einer mittleren
Einstellung (3-4) und stellen Sie die
Steuerung für variables Toasten je nach
persönlichem Geschmack auf heller oder
dunkler.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50

Fagor TT-401 Bedienungsanleitung

Kategorie
Toaster
Typ
Bedienungsanleitung
Dieses Handbuch ist auch geeignet für