LIVARNO 114091 Bedienungsanleitung

Typ
Bedienungsanleitung
CZCZ
Otáčky: cca 8 ot / min
Průměr: cca 80 mm
Délka: cca 153 mm (114091-15-01)
cca 155 mm (114091-15-02)
cca 135 mm (114091-15-03)
Váha: cca 135 g (114091-15-01/02);
cca 125 g (114091-15-03)
Model-č.: 114091-15-01 (s objímkou E27)
114091-15-02 (s objímkou E14)
114091-15-03 (s objímkou GU10)
Bezpečnost
Při škodách způsobených nedodržením tohoto ná-
vodu k obsluze zaniká záruka.
Všeobecná bezpečnostní
upozornění
Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let,
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
Rotační LED žárovka
Použití ke stanovenému účelu
Tato lampa je výhradně určena kpoužití ve vnitřních
prostorách, vsuchých a uzavřených místnostech.
Výrobek není určen ke komerčnímu použití.
Produkt slouží jen k dekoraci a není
vhodný k účelům osvětlení.
Technické údaje
Provozní napětí: 230 V~ 50 Hz, 35 mA
Celkový příkon: 3,2 W
Osvětlovací prostředeky: 3 x LED (červená,
zelená, modrá) (LED
nelze vyměnit)
Celkový příkon LED: 3 W
Úhel záření: cca 140°
Výkon motoru: 0,04 W
SI SI SI
9. Obrabni deli oz. potrošni material so izvzeti iz
garancije.
10. Vsi potrebni podatki za uveljavljanje garancije
se nahajajo na dveh ločenih dokumentih (ga-
rancijski list, račun).
11. Ta garancija proizvajalca ne izključuje pravic
potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti proda-
jalca za napake na blagu.
Prodajalec:
Lidl d.o.o.k.d., Pod lipami 1, SI-1218 Komenda
dnevom prodaje, ki je razviden iz računa.
4. Kupec je dolžan okvaro javiti pooblaščenemu
servisu oz. se informirati o nadaljnjih postopkih
na zgoraj navedeni telefonski številki. Svetujemo
vam, da pred tem natančno preberete navodila
o sestavi in uporabi izdelka.
5. Kupec je dolžan pooblaščenemu servisu pre-
dložiti garancijski list in račun, kot potrdilo in
dokazilo o nakupu.
6. V primeru, da proizvod popravlja nepooblaščeni
servis ali oseba, kupec ne more uveljavljati
zahtevkov iz te garancije.
7. Vzroki za okvaro oz. nedelovanje izdelka mo-
rajo biti lastnosti stvari same, in ne vzroki, ki so
zunaj proizvajalčeve oz. prodajalčeve sfere.
Kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz te
garancije, če se ni držal priloženih navodil za
sestavo in uporabo izdelka ali, če je izdelek
kakorkoli spremenjen ali nepravilno vzdrževan.
8. Jamčimo servisiranje in rezervne dele za minimal-
no dobo, ki je zahtevana s strani zakonodaje.
SI SI SI SI
OWIM GmbH & Co. KG
Stiftsbergstraβe 1
74167 Neckarsulm
Deutschland
Servisna telefonska številka: 00386 (0) 80 28 60
Garancijski list
1. S tem garancijskim listom jamčimo Owim GmbH
& Co. KG, da bo izdelek v garancijskem roku
ob normalni in pravilni uporabi brezhibno de-
loval in se zavezujemo, da bomo ob izpolnjenih
spodaj navedenih pogojih odpravili morebitne
pomanjkljivosti in okvare zaradi napak v mate-
rialu ali izdelavi oz. po svoji presoji izdelek
zamenjali ali vrnili kupnino.
2. Garancija je veljavna na ozemlju Republike
Slovenije.
3. Garancijski rok za proizvod je 3 leta od dneva
izročitve balga. Dan izročitve blaga je enak
O možnostih odstranitve odsluženega
izdelka se pozanimajte pri svoji občinski
ali mestni upravi. Ko je vaš izdelek do-
trajan, ga zaradi varovanja okolja ne
odvrzite med gospodinjske odpadke,
temveč ga oddajte na ustreznem zbirali-
šču tovrstnih odpadkov. O zbirnih mestih
in njihovih delovnih časih se lahko poza-
nimate pri svoji pristojni občinski upravi.
Povečana teža lahko zmanjša mehansko stabil-
nost določenih svetilk in držal luči ter negativno
vpliva na stik in trajanje uporabnosti svetilke.
Vzdrževanje in čiščenje
POZOR! NEVARNOST UDARA
ELEKTRIČNEGA TOKA! Zaradi
električne varnosti svetilke nikoli ne
smete čistiti z vodo ali drugimi tekočinami ali je
celo potapljati v vodo.
Svetilko čistite samo, ko ni povezana z električ-
nim omrežjem.
Za čiščenje uporabljajte samo suho krpo, ki ne
pušča dlačic!
Odstranjevanje
Embalaža je sestavljena iz okolju prija-
znih materialov, ki jih lahko odlagate na
lokalnih mestih za recikliranje.
Preprečite smrtno nevarnost
zaradi udara električnega toka!
Pred uporabo se prepričajte, da se razpoložljiva
omrežna napetost ujema s potrebno delovno
napetostjo izdelka (230 V∼ 50 Hz).
Ne uporabljajte izdelka, če obstaja kakršnakoli
poškodba.
Obvezno preprečite, da bi izdelek prišel v stik
z vodo ali drugimi tekočinami.
Svetilka je primerna izključno za
uporabo v notranjih prostorih.
Upoštevajte, da sijalke ni mogoče
zatemniti.
Prepričajte se, da bo svetilka lahko nosila težo
sijalke (glejte poglavje „Tehnični podatki“).
Prepričajte se, da bo svetilka ločena od elek-
tričnega omrežja med njeno montažo.
Splošna varnostna opozorila
To napravo lahko uporabljajo otroci od 8. leta
naprej ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutilnimi
ali duševnimi sposobnostmi ali osebe s pomanj-
kanjem izkušenj in / ali znanja, če so pod nad-
zorom ali če so bili poučeni o varni uporabi
naprave in razumejo nevarnosti, do katerih lahko
pride med uporabo. Otroci se ne smejo igrati z
napravo. Otroci ne smejo brez nadzora izvajati
čiščenja in vzdrževanja.
POZOR! NEVARNOST OPE-
KLIN! Svetilka se med obratova-
njem segreje. Pustite svetilko, da se
ohladi, preden se je dotikate.
Ne glejte neposredno v žarnico svetilke!
Prepričajte se, da se lahko kupola svetilke
prosto premika.
PL PL PL PL PL PL PL PL
Število vrtljajev: pribl. 8 obr. / min
Premer: pribl. 80 mm
Doina: pribl. 153 mm (114091-15-01)
pribl. 155 mm (114091-15-02)
pribl. 135 mm (114091-15-03)
Teža: pribl. 135 g
(114091-15-01 / 02);
pribl. 125 g (114091-15-03)
Št. modela: 114091-15-01 (z grlom E27)
114091-15-02 (z grlom E14)
114091-15-03 (z grlom GU10)
Varnost
Pri škodi, ki bi nastala zaradi neupoštevanja teh
navodil za uporabo, pravica do garancije preneha
veljati.
SI
HU
LED Parti fény
Rendeltetésszerű használat
Ez a lámpa kizárólag beltéri, száraz és zárt helyi-
ségekben történő használatra készült. A termék nem
közületi felhasználásra készült.
A termék csak dekorációs célokat
szolgál és világításra alkalmatlan.
Műszaki adatok
Üzemi feszültség: 230 V∼, 50 Hz, 35 mA
Össz-teljesítményfelvétel: 3,2 W
Iz: 3 db LED (piros, zöld, kék)
(A LED-ek nem cserélhetők)
LED összteljesítmény: 3 W
Sugárzási szög: kb. 140°
Motorteljesítmény: 0,04 W
Fordulatszám: kb. 8 U / perc
LED-Svetilka za zabavo
Predvidena uporaba
Ta svetilka je predvidena izključno za uporabo v
suhih in zaprtih notranjih prostorih. Izdelek ni name-
njen za profesionalno uporabo.
Izdelek je namenjen samo za okras
in ni primeren za osvetljavo.
Tehnični podatki
Obratovalna napetost: 230 V~ 50 Hz, 35 mA
Moč delovanja: 3,2 W
Svetila: 3 x LED (rdeča, zelena,
modra) (svetil LED ni mo-
goče zamenjati)
Skupna moč svetil LED: 3 W
Kot sevanja: pribl. 140°
Moč motorja: 0,04 W
a törékeny részekre sérülésére, pl. kapcsolók, akkuk,
vagy üvegből készült részek.
jogok illetik meg Önt. Ezeket a törvényes jogokat a
vetkezőkben ismertetett garancia vállalásunk nem
korlátozza.
Ön erre a készülékre a vásárlás időpontjától számí-
tott 3 év garanciát kap. A garanciális idő a vásárlás
dátumával kezdődik. Kérjük, jól őrizze meg a pénztári
blokkot. Ez a bizonylat szükséges a vásárlás tényé
nek
az igazolásához.
Ha a készülék vásárlásától számított 3 éven belül
anyag- vagy gyártási hiba merül fel, akkor a vá-
lasztásunk szerint a készüléket ingyen megjavítjuk
vagy kicseréljük. A garancia megszűnik, ha a ter-
méket megrongálták, nem szakszerűen kezelték vagy
tartották karban.
A garancia az anyag- vagy gyártáshibákra vonat-
kozik. A garancia nem terjed ki azokra a termékré-
szekre, melyek normál kopásnak vannak kitéve és
ezért fogyóeszköznek tekinthetők (pl. elemek), vagy
Megsemmisítés
A csomagolás környezetbarát anyagokból
áll, amelyek a helyi újrahasznosító gyűj-
tőhelyeken keresztül ártalmatlaníthatók.
A kiszolgált termék megsemmisítésének
lehetőségeiről tájékozódjon lakóhelye
önkormányzatnál. A környezete érdeké-
ben, ne dobja a kiszolgált terméket a
háztartási szemétbe, hanem adja le
szakszerű ártalmatlanításra. A gyűjtőhe-
lyekről és azok nyitvatartási idejéről az
illetékes önkormányzatnál tájékozódhat.
Garancia
A készüléket szigorú minőségi előírások betartásával
gondosan gyártottuk, és szállítás előtt lelkiismerete
sen
ellenőriztük. Ha a készüléken hiányosságot tapasz-
tal, akkor a termék eladójával szemben törvényes
A magasabb súly csökkentheti az egyes
megvilágítások és lámpatartók stabilitását és
hátrányosan befolyásolhatja a lámpa kontakt-
képességét és használati idejét.
Karbantartás és tisztítás
VIGYÁZAT! ÁRAMÜTÉS VE-
SZÉLYE! Az elektromos biztonság
miatt a lámpátsohasem szabad víz-
zel vagy más folyadékkal tisztítani, vagy akár
a vízbe meríteni.
Csak akkor tisztítsa a lámpát, ha az már nincsen
csatlakoztatva az áramhálózatra.
A tisztításhoz csak egy száraz és szöszmentes
kendőt használjon!
Kerülje el az áramütés általi
életveszélyt!
A használat előtt bizonyosodjon meg róla, hogy
a rendelkezésre álló hálózati feszültségnek a
termékszámára szükséges üzemi feszültséggel
való egyezését (230 V~ 50 Hz).
Ne használja a terméket, ha bármiféle károso-
dást fedez fel rajta.
Kerülje el feltétlenül a terméknek vízzel vagy
más folyadékkal való érintkezését.
A lámpa kizárólag beltéri üzemelte-
tésre alkalmas.
Vegye figyelembe, hogy a lámpa
nem sötétíthető.
Ellenőrizze, hogy a lámpa elbírja-e az izzó
súlyát (lásd a „Műszaki adatok“ fejezetet).
Bizonyosodjon meg róla, hogy a lámpa le van
választva az áramhálózatról, amikor szereli azt.
SIHUHUHUHUHUHUHU
Általános biztonsági
tudnivalók
A készüléket 8 éves kor feletti gyermekek, vala-
mint korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi
képességgel élő vagy nem megfelelő tapaszta-
lattal és tudással rendelkező személyek csak
felügyelet mellett, illetve a készülék biztonságos
használatára vonatkozó felvilágosítás és a
lehetséges veszélyek megértése után használ-
hatják. A gyermekek nem játszhatnak a készü-
lékkel. A tisztítást és az ápolást gyermekek
felügyelet nélkül nem végezhetik.
VIGYÁZAT! ÉGÉSI SÉRÜLÉSEK
VESZÉLYE! A lámpa üzemelés köz-
ben forróvá válik. Hagyja lehűlni a
lámpát és az égőt, mielőtt megérintené azt.
Ne nézzen közvetlenül a lámpa fényébe!
Bizonyosodjon meg róla, hogy a lámpa kupo-
lája szabadon mozog-e.
Átmérő: kb. 80 mm
Hosszúság: kb. 153 mm (114091-15-01)
kb. 155 mm (114091-15-02)
kb. 135 mm (114091-15-03)
Súly: kb. 135 g (114091-15-01 / 02);
kb. 125 g (114091-15-03)
Modell-sz.: 114091-15-01
(E27-es foglalattal)
114091-15-02
(E14-es foglalattal)
114091-15-03
(GU10-es foglalattal)
Biztonság
Olyan károk esetén, amelyek ennek a kezelési út-
mutatónak a figyelmen kívül hagyásából erednek,
a garancia érvényét veszti.
GBGBGBGBGBGBGB
Świadczenie gwarancyjne obejmuje wady materia-
łowe i fabryczne. Gwarancja nie obejmuje części
produktu ulegających normalnemu zużyciu, uzna-
wanych za części zużywalne (np. baterie) oraz
uszkodzeń części łamliwych, np. przełączników,
akumulatorów lub wykonanych ze szkła.
o punktach zbiorczych i ich godzinach
otwarcia udziela odpowiedni urząd.
Gwarancja
Urządzenie wyprodukowano według wysokich
standardów jakości i poddano skrupulatnej kontroli
przed wysyłką. W przypadku wad produktu nabywcy
przysługują ustawowe prawa. Gwarancja nie ogra-
nicza ustawowych praw nabywcy urządzenia.
Szanowny kliencie, uzyskują Państwo na niniejsze
urządzenie 3 lata gwarancji od daty zakupu.
Gwarancja wygasa w razie zawinionego przez
użytkownika uszkodzenia produktu, niewłaściwego
użycia lub konserwacji.
W przypadku wystąpienia w ciągu 3 lat od daty
zakupu wad materiałowych lub fabrycznych,
dokonujemy – według własnej oceny – bezpłatnej
naprawy lub wymiany urządzenia.
bezpieczeństwa elektrycznego lampy nigdy
nie należy czyścić wodą lub innymi płynami
ani też zanurzać jej w wodzie.
Czyścić lampę tylko wtedy, jeśli nie jest podłą-
czona do prądu.
Do czyszczenia należy używać wyłącznie
suchej, niestrzępiącej się szmatki!
Utylizacja
Opakowanie składa się wyłącznie z
materiałów przyjaznych dla środowiska,
które można oddać do utylizacji do
lokalnych punktów recyklingu.
Informacji na temat możliwości utylizacji
produktu udziela urząd gminy lub miasta.
Z uwagi na ochronę środowiska nie
wyrzucać urządzenia po zakończeniu
eksploatacji do odpadów domowych,
lecz prawidłowo zutylizować. Informacji
Lampa przeznaczona jest do zasto-
sowania wyłącznie w zamkniętych
pomieszczeniach.
Należy zwrócić uwagę, że lampy
nie można ściemniać.
Należy upewnić się, czy lampa może unieść
ciężar żarówki (patrz rozdział „Dane tech-
niczne“).
Przed montażem żarówki należy upewnić się,
że lampa jest odłączona od źródła prądu.
Zwiększone obciążenie może obniżyć mecha-
niczną stabilność różnych lamp i uchwytów
lamp oraz ograniczyć zdolność kontaktową i
czas użytkowania lampy.
Konserwacja i czyszczenie
OSTROŻNIE! NIEBEZPIECZEŃ-
STWO PORAŻENIA PRĄDEM
ELEKTRYCZNYM! Ze względów
OSTROŻNIE! NIEBEZPIECZEŃ-
STWO POPARZENIA! Żarówka
nagrzewa się podczas pracy. Przed
dotknięciem lampy najpierw należy poczekać,
aż się schłodzi.
Nie patrzeć bezpośrednio w światło żarówki!
Należy upewnić się, czy kopuła lampy może
się swobodnie poruszać.
Porażenie prądem elektrycznym
grozi śmiercią!
Przed użyciem upewnić się, że napięcie sie-
ciowe jest zgodne z wymaganym napięciem
roboczym produktu (230 V∼ 50 Hz).
Nie używać produktu w razie wykrycia jakie-
gokolwiek uszkodzenia.
Bezwzględnie unikać kontaktu urządzenia z
wodą lub innymi płynami.
Bezpieczeństwo
W przypadku szkód spowodowanych nieprzestrze-
ganiem niniejszej instrukcji obsługi prawo do gwa-
rancji wygasa.
Ogólne wskazówki
bezpieczeństwa
Niniejsze urządzenie może być używane przez
dzieci od lat 8 oraz przez osoby z obniżonymi
zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub
mentalnymi lub brakiem doświadczenia i / lub
wiedzy, jeśli pozostają pod nadzorem lub zo-
stały pouczone w kwestii bezpiecznego użycia
urządzenia i rozumieją wynikające z niego za-
grożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządze-
niem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być
przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru.
Ledowa lampa z efektami
świetlnymi
Zastosowanie zgodne z
przeznaczeniem
Niniejsza lampa przeznaczona jest wyłącznie do
zastosowania wewnątrz, w suchych oraz zamknię-
tych pomieszczeniach. Produkt nie jest przezna-
czony do użytku komercyjnego.
Produkt służy wyłącznie do dekoracji
i nie jest przeznaczony do oświetla-
nia.
Dane techniczne
Napięcie robocze: 230 V~ 50 Hz, 35 mA
Całkowity pobór mocy: 3,2 W
Żarówki: 3 x LED (czerwony, zie-
lony, niebieski) (diody LED
nie podlegają wymianie)
Całkowita moc LED: 3 W
Kąt świecenia: ok. 140°
Moc silnika: 0,04 W
Liczba obrotów: ok. 8 U / min
Średnica: ok. 80 mm
Długość: ok. 153 mm
(114091-15-01)
ok. 155 mm (114091-15-02)
ok. 135 mm
(114091-15-03)
Ciężar: ok. 135 g
(114091-15-01/02);
ok. 125 g (114091-15-03)
Nr modelu: 114091-15-01
(z oprawką E27)
114091-15-02
(z oprawką E14)
114091-15-03
(z oprawką GU10)
The warranty for this device is 3 years from the date
of purchase. Should this device show any fault in
materials or manufacture within 3 years from the
date
of purchase, we will repair or replace it – at our
choice
– free of charge to you.
The warranty period begins on the date of pur
chase.
Please keep the original sales receipt in a safe location.
This document is required as your proof of purchase.
This warranty becomes void if the device has been
damaged or improperly used or maintained.
The warranty applies to faults in material or manu-
facture. This warranty does not cover product parts
subject to normal wear, thus possibly considered con-
sumables (e.g. batteries) or for damage to fragile
parts,
e.g. switches, rechargeable batteries or glass parts.
Contact your local authorities for infor-
mation on how to dispose of the product
at the end of the product‘s life. To help
protect the environment, please dispose
of the product properly, and not in
household waste, when it has reached
the end of its useful life. Please contact
your local authority for information on
collection points and their opening
hours.
Warranty
The device has been manufactured to strict quality
guidelines and meticulously examined before deliv-
ery. In the event of product defects you have legal
rights against the retailer of this product. Your legal
rights are not limited in any way by our warranty
detailed below.
The increased weight may reduce the
mechanical stability of certain luminaires and
lampholders and may impair contact making
and lamp retention.
Maintenance and Cleaning
CAUTION! RISK OF ELECTRIC
SHOCK! For electrical safety
reasons, never clean the light with
water or other fluids nor immerse it in water.
Only clean the light when it is disconnected
from the main.
Only clean with a dry, lint-free cloth!
Disposal
The packaging is made entirely of
recyclable materials, which you may
dispose of at local recycling facilities.
Avoid the danger of death from
electric shock!
Before use, ensure the available mains voltage
matches the required operating voltage of the
product (230 V∼ 50 Hz).
Do not use the product if you detect any
damage.
Never let the product to come into contact with
water or other liquids.
The light is only suitable for indoor
use.
Please note the light is not
dimmable.
Ensure the light can support the weight of the
lamp (see chapter „Technical Data“).
Verify the light is disconnected from the mains
before installing the lamp.
General Safety Information
This appliance can be used by children aged
from 8 years and above and persons with re-
duced physical, sensory or mental capabilities
or lack of experience and knowledge if they
have been given supervision or instruction con-
cerning use of the appliance in a safe way and
understand the hazards involved. Children shall
not play with the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by children
without supervision.
CAUTION! RISK OF BURNS!
The light becomes hot during opera-
tion. Allow the light to cool down
before touching.
Do not look directly into the light!
Ensure the dome of the light can move freely.
Motor output: 0.04 W
Speed: approx. 8 rpm
Diameter: approx. 80 mm
Length: approx. 153 mm (114091-15-01)
approx. 155 mm (114091-15-02)
approx. 135 mm (114091-15-03)
Weight: approx. 135 g
(114091-15-01/02);
approx. 125 g (114091-15-03)
Model no.: 114091-15-01
(with E27 socket)
114091-15-02
(with E14 socket)
114091-15-03
(with GU10 socket)
Safety
Damage due to failure to comply with these
instructions for use will void the warranty!
LED Party Light
Intended use
This light is only intended for use indoors, in dry
and enclosed rooms. This product is not intended
for commercial use.
This product is only intended as a
decoration and is not suitable for
lighting purposes.
Technical Data
Operating
voltage: 230 V~ 50 Hz, 35 mA
Total power
input: 3.2 W
Lamps: 3 x LED (red, green, blue) (LEDs
not replaceable)
LED total output: 3 W
Beam angle: approx. 140°
LED PARTY LIGHT
IAN 114091
LED-PARTYLEUCHTE
Pflege- und Sicherheitshinweise
LED PARTY LIGHT
Care and Safety Notes
LEDOWA LAMPA Z EFEKTAMI
ŚWIETLNYMI
Wskazówki dotyczące pielęgnacji i bezpieczeństwa
ROTAČNÍ LED ŽÁROVKA
Bezpečnostní pokyny a pokyny pro ošetřování
LED SVIETIDLO NA OSLAVY
Pokyny týkajúce sa starostlivosti a bezpečnosti
LED-SVETILKA ZA ZABAVO
Napotki za nego in varnost
LED PARTI FÉNY
Ápolási és biztonsági tudnivalók
DE/AT/CHDE/AT/CHDE/AT/CHDE/AT/CHDE/AT/CH
DE/AT/CHDE/AT/CHDE/AT/CH
Garanti
e verfällt, wenn das Produkt beschädigt,
nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde.
Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikati-
onsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf
Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt
sind (z. B. Batterien) und daher als Verschleißteile
angesehen werden können oder für Beschädigun-
gen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus
oder die aus Glas gefertigt sind.
Garantie
Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlini
en
sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissen-
haft geprüft. Im Falle von Mängeln dieses Produkts
stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts
gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte
werden durch unsere im Folgenden dargestellte
Garantie nicht eingeschränkt.
Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab
Kaufdatum. Die Garantiefrist beginnt mit dem Kauf-
datum. Bitte bewahren Sie den Original Kassenbon
gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den
Kauf benötigt.
Tritt innerhalb von 3 Jahren ab dem Kaufdatum die-
ses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler
auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl
für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese
Entsorgung
Die Verpackung besteht aus umwelt-
freundlichen Materialien, die Sie über
die örtlichen Recyclingstellen entsorgen
können.
Möglichkeiten zur Entsorgung des
ausgedienten Produktes erfahren Sie bei
Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.
Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausge-
dient hat, im Interesse des Umweltschut-
zes nicht in den Hausmüll, sondern
führen Sie es einer fachgerechten Entsor-
gung zu. Über Sammelstellen und deren
Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer
zuständigen Verwaltung informieren.
Stellen Sie sicher, dass die Leuchte vom Strom-
netz getrennt ist, wenn Sie die Lampe montieren.
Das erhöhte Gewicht kann die mechanische Sta-
bilität bestimmter Beleuchtungen und Lampen-
halter reduzieren und die Kontaktfähigkeit und
Nutzungsdauer der Lampe beeinträchtigen.
Wartung und Reinigung
VORSICHT! STROMSCHLAG-
GEFAHR! Aus Gründen der elektri-
schen Sicherheit darf die Lampe
niemals mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten
gereinigt oder gar in Wasser getaucht werden.
Reinigen Sie die Lampe nur, wenn sie nicht mit
dem Stromnetz verbunden ist.
Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trocke-
nes, fusselfreies Tuch!
Vermeiden Sie Lebensgefahr
durch elektrischen Schlag!
Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass
die vorhandene Netzspannung mit der benö-
tigten Betriebsspannung des Produktes überein-
stimmt (230 V∼ 50 Hz).
Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie
irgendwelche Beschädigungen feststellen.
Vermeiden Sie unbedingt den Kontakt des Pro-
duktes mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
Die Lampe ist ausschließlich für den
Betrieb im Innenbereich geeignet.
Beachten Sie, dass die Lampe nicht
dimmbar ist.
Stellen Sie sicher, dass die Leuchte das
Gewicht der Lampe (siehe Kapitel „Technische
Daten“) tragen kann.
Allgemeine
Sicherheitshinweise
Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren
und darüber sowie von Personen mit verringer-
ten physischen, sensorischen oder mentalen
Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und
Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt
oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des
Gerätes unterwiesen wurden und die daraus
resultierenden Gefahren verstehen. Kinder
dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung
und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern
ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
VORSICHT! VERBRENNUNGS-
GEFAHR! Die Lampe wird während
des Betriebs heiß. Lassen Sie die
Lampe erst abkühlen, bevor Sie sie berühren.
Schauen Sie nicht direkt in das Licht der
Lampe!
Stellen Sie sicher, dass sich die Kuppel der
Lampe frei bewegen kann.
Abstrahlwinkel: ca. 140°
Motorleistung: 0,04 W
Drehzahl: ca. 8 U/min
Durchmesser: ca. 80 mm
Länge: ca. 153 mm (114091-15-01)
ca. 155 mm (114091-15-02)
ca. 135 mm (114091-15-03)
Gewicht:
ca.
135
g (114091-15-01/02);
ca. 125 g (114091-15-03)
Modell-Nr.: 114091-15-01
(mit E27-Fassung)
114091-15-02
(mit E14-Fassung)
114091-15-03
(mit GU10-Fassung)
Sicherheit
Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser
Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt
der Garantieanspruch.
LED-Partyleuchte
Bestimmungsgemäße
Verwendung
Diese Lampe ist ausschließlich zur Verwendung im
Innenbereich, in trockenen und geschlossenen
Räumen vorgesehen. Das Produkt ist nicht für den
gewerblichen Einsatz bestimmt.
Das Produkt dient nur zur Dekora-
tion und ist für Beleuchtungszwecke
ungeeignet.
Technische Daten
Betriebsspannung: 230 V~ 50 Hz, 35 mA
Gesamtleistungs-
aufnahme: 3,2 W
Leuchtmittel: 3 x LED (rot, grün, blau)
(LEDs sind nicht austauschbar)
LED-Gesamtleistung: 3 W
SKSKSKSK
SK SK SK SK
vateľné diely (napr. batérie) alebo na poškodenia na
rozbitných dieloch, napr. na spínači, akumulátoro-
vých batériach alebo častiach, ktoré sú zhotovené
zo skla.
prináležia zákonné práva voči predajcovi produktu.
Tieto zákonné práva nie sú našou nižšie uvedenou
zárukou obmedzené.
Vážený zákazník, na toto zariadenie dostávate zá-
ruku 3 roky od dátumu kúpy. Záručná doba začína
plynúť dátumom kúpy. Starostlivo si prosím uscho
vajte
originálny pokladničný lístok. Tento doklad je po-
trebný ako dôkaz o kúpe.
Ak sa v rámci 3 rokov od dátumu nákupu tohto za-
riadenia vyskytne chyba materiálu alebo výrobná
chyba, zariadenie Vám bezplatne opravíme alebo
vymeníme – podľa nášho výberu. Táto záruka za
niká,
ak bol prístroj poškodený, neodborne používaný
alebo neodborne udržiavaný.
Poskytnutie záruky sa vzťahuje na chyby materiálu
a výrobné chyby. Táto záruka sa nevzťahuje na časti
produktu, ktoré sú vystavené normálnemu opotrebo-
vaniu a preto ich je možné považovať za opotrebo-
Likvidácia
Obal pozostáva z ekologických materiá-
lov, ktoré môžete zlikvidovať na miestnych
recyklačných miestach.
O možnostiach likvidácie opotrebovaného
výrobku sa dozviete na Vašej správe obce
alebo mesta. Ak výrobok doslúžil, v zá-
ujme ochrany životného prostredia ho
neodhoďte do domového odpadu, ale
odovzdajte na odbornú likvidáciu. Infor-
mácie o zberných miestach a ich otvára-
cích hodinách získate na Vašej príslušnej
správe.
Záruka
Tento prístroj bol dôkladne vyrobený podľa prísnych
akostných smerníc a pred dodaním svedomito tes-
tovaný. V prípade nedostatkov tohto výrobku Vám
Zvýšená hmotnosť môže znížiť mechanickú
stabilitu určitých osvetlení a držiakov lámp a
ovplyvniť schopnosť vytvárania kontaktu a
dobu používania lampy.
Údržba a čistenie
POZOR! NEBEZPEČENSTVO
ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚ-
DOM! Z dôvodov elektrickej bez-
pečnosti nesmie byť svietidlo nikdy čistené vodou
alebo inými kvapalinami alebo ponárané do
vody.
Lampu čistite iba vtedy, keď nie je zapojená do
elektrickej siete.
Na čistenie používajte iba suchú handričku,
ktorá nepúšťa vlákna!
Zabráňte nebezpečenstvu ohro-
zenia života v dôsledku zásahu
elektrickým prúdom!
Pred použitím sa ubezpečte, že sa sieťové na-
pätie v zásuvke zhoduje s potrebným prevádz-
kovým napätím produktu (230 V∼ 50 Hz).
Výrobok nepoužívajte, ak zistíte akékoľvek
poškodenia.
Bezpodmienečne zabráňte kontaktu prístroja s
vodou alebo inými kvapalinami.
Lampa je určená výlučne na pre-
vádzku v interiéri.
Myslite na to, že svietidlo nie je
možné stlmovať.
Uistite sa, že svietidlo je schopné uniesť hmot-
nosť lampy (pozri kapitolu „Technické údaje“).
Zabezpečte, aby bolo svietidlo počas montáže
odpojené od prúdovej siete.
Všeobecné bezpečnostné
upozornenia
Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov,
ako aj osoby so zníženými psychickými, senzo-
rickými alebo duševnými schopnosťami alebo s
nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod
dozorom, alebo ak boli poučené ohľadom
bezpečného používania prístroja, a ak porozu-
meli nebezpečenstvám spojeným s jeho použí-
vaním. Deti sa s prístrojom nesmú hrať. Čistenie
a údržbu prístroja nesmú vykonávať deti bez
dozoru.
POZOR! NEBEZPEČENSTVO
POPÁLENIA! Svietidlo sa počas
prevádzky zahrieva. Predtým, ako sa
lampy budete dotýk, ju nechajte vychladnúť.
Nepozerajte sa priamo do svetla svietidla!
Uistite sa, že sa dá kupola lampy voľne pohy-
bov.
Celkový výkon LED: 3 W
Uhol vyžarovania: cca. 140°
Výkon motora: 0,04 W
Počet otáčok: cca. 8 U / min
Priemer: cca. 80 mm
Dĺžka: cca. 153 mm (114091-15-01)
cca. 155 mm (114091-15-02)
cca. 135 mm (114091-15-03)
Hmotnosť: cca. 135 g
(114091-15-01 / 02);
cca. 125 g (114091-15-03)
Model č.: 114091-15-01 (s objímkou E27)
114091-15-02 (s objímkou E14)
114091-15-03 (s objímkou
GU10)
Bezpečnosť
V prípade škôd, ktoré vzniknú nedodržiavaním
tohto návodu na obsluhu, zaniká garančný nárok.
LED Svietidlo na oslavy
Používanie v súlade
s určeným účelom
Toto svietidlo je určené výlučne na používanie v in-
teriéri, v suchých a uzavretých priestoroch. Výrobok
nie je určený na komerčné použitie.
Tento výrobok slúži iba na dekoráciu
a nie je vhodný na osvetľovacie
účely.
Technické údaje
Prevádzkové napätie: 230 V ∼, 50 Hz,
35 mA
Celkový príkon: 3,2 W
Osvetľovací prostriedok: 3 x LED (červené,
zelené, modré)
(LED bez možnosti
výmeny)
CZ
Pokud se do 3 let od data zakoupení tohoto vý
robku
vyskytne vada materiálu nebo výrobní vada, výro
bek
Vám – dle našeho rozhodnutí – bezplatně opravíme
nebo vyměníme. Tato záruka zaniká, jestliže se vý-
robek poškodí, neodborně použil nebo neobdržel
pravidelnou údržbu.
Záruka platí na vady materiálu a výrobní vady. Tato
záruka se nevztahuje na díly výrobku podléhající
opotřebení (např. na baterie), dále na poškození
křehkých, choulostivých dílů, např. vypínačů, aku-
mulátorů nebo dílů zhotovených ze skla.
CZCZCZCZ
ochrany životního prostředí vysloužilý
výrobek nevyhazujte do domovního
odpadu, nýbrž jej předejte k odborné
likvidaci. O sběrnách a jejich otevíracích
hodinách se můžete informovat u příslušné
správy města nebo obce.
Záruka
Výrobek byl vyroben snejvyšší pečlivostí podle přís-
ných kvalitativních směrnic a před odesláním prošel
výstupní kontrolou. V případě závad máte možnost
uplatnění zákonných práv vůči prodejci. Vaše práva
ze zákona nejsou omezena naší níže uvedenou
zárukou.
Vážený zákazníku, na tento výrobek dostáváte 3
roky
záruku ode dne zakoupení. Záruční lhůta začíná od
data zakoupení. Uschovejte si dobře originál po
kladní
stvrzenky. Tuto stvrzenku budete potřebovat jako
doklad o zakoupení.
Údržba a čištění
POZOR! NEBEZPEČÍ ZÁSAHU
ELEKTRICKÝM PROUDEM! Z
důvodů elektrické bezpečnosti se
světlo nikdy nesmí omývat vodou nebo jinými
kapalinami anebo dokonce ponořit do vody.
Čistěte jen žárovku nepřipojenou na síť elektric-
kého proudu.
Používejte na čištění suchou tkaninu, která ne-
pouští vlákna!
Odstranění do odpadu
Obal je vyroben z ekologických materi-
álů, které můžete zlikvidovat prostřednic-
tvím místních sběren tříděného odpadu.
O možnostech odstranění nepotřebného
výrobku do odpadu se informujte u Vaší
obecní nebo městské správy. Vzájmu
Výrobek nepoužívejte, zjistili-li jste nějaká po-
škození.
Vyhněte se bezpodmínečně kontaktu výrobku s
vodou nebo jinými kapalinami.
Světlo je vhodné výhradně k použí-
vání v interiéru.
Dbejte na to, že není žárovka tlumi-
telná.
Dejte pozor, aby světlo uneslo váhu osvětlova-
cích prostředků (viz kapitola „Technická data“).
Před našroubováním žárovky odpojte svítidlo
od přívodu elektrického proudu.
Zvýšená váha může redukovat mechanickou
stabilitu osvětlení i držáků a negativně ovlivnit
kontakty a dobu používání lampy.
duševními schopnosti nebo s nedostatečnými
zkušenostmi a znalostmi, jestliže budou pod
dohledem nebo byly poučeny o bezpečném
používání přístroje a chápou nebezpečí, která
z jeho používání vyplývají. S přístrojem si ne-
smějí hrát děti. Děti nesmějí bez dohledu pro-
vádět čištění ani uživatelskou údržbu.
POZOR! NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ!
Žárovka se za provozu zahřívá. Než
se dotknete světla nechte ho vy-
chladnout.
Nedívejte se přímo do světla žárovky!
Zajistěte, aby se kopule světla mohla volně
pohybovat.
Zamezte nebezpečí ohrožení
života elektrickým proudem!
Před použitím se ujistěte, že dané síťové napětí
souhlasí s potřebným provozním napětím výrobku,
(230 V∼ 50 Hz).
OWIM GmbH & Co. KG
Stiftsbergstraße 1
D-74167 Neckarsulm
Model-No.: 114091-15-01, 114091-15-02, 114091-15-03
Version: 08 / 2015
Last Information Update · Stan informacji
Információk állása · Stanje informacij · Stav
informací · Stav informácií · Stand der Informationen:
07 / 2015 · Ident.-No.: 114091-15-01/02/03072015-4
  • Page 1 1
  • Page 2 2

LIVARNO 114091 Bedienungsanleitung

Typ
Bedienungsanleitung

in anderen Sprachen