Martin Yale Industries 1648 Benutzerhandbuch

Typ
Benutzerhandbuch
MODEL 1648
AUTOMATICKÝ OTVÍRAČ DOPISŮ
1.0 Charakteristické znaky
*Funkce automatického zapnutí podle potřeby otvírač otevírá a zavírá.
*Jednoduchá montáž, seřizování a provoz.
*Minimální požadavky na údržbu.
*Minimální požadavky na seřizování při řádném provozu.
*Stroj je vybaven automatickým zakládáním; obsluha je jednoduchá a spočívá v položení
stohu obálek na otvírač a v jeho spuštění.
*Svítící kontrolka informuje obsluhu o tom, že je stroj připojen na síť a zapnut.
Specifikace
Funkč vlastnosti
Maximální velikost obálky ........................................................................... 10,8 cm x 24,1 cm
Rychlost...........................................................................................12.000 / hod. # 10 obálek
Kapacita...................................................................................................................... 12,7 cm
Fyzikální vlastnosti
Rozměry otvírač dopisů ..............................................................51,4 cm x 26,7 cm x 29,2 cm
Hmotnost stroje..............................................................................................................10 kgs
Elektrické vlastnosti
Elektrická energie ...................................................................................230 V.A.C. 50/60 Hz.
VÝSTRAHA! Nikdy nepřipojujte otvírač dopisů na elektrickou síť, dokud ne
nastaven a připraven k provozu. Během nastavování, provozu a údržby nesahejte
na žádnou z pohybujících se částí stroje a dbejte na to, aby nedošlo k zachycení
vlasů, volného oblečení a doplňků. To by mohlo způsobit vážné zranění. Údržbu
nebo demontáž provádějte zásadně na odpojeném a vypnutém stroji.
2
2.0 Části stroje
1. Přívodní kabel
2. Hlavní spínač
3. Zad kryt
4. Přední kryt
5. Kryt nože
6. Sběrný koš
7. Kontrolka napě
8. Spodní čepel
9. Horní čepel
10. Spínač
11. Seřizování tlaku zpomalovače
12. Podložka zpomalovače
13. Podávací deska
14. Podávací pás
3.0 Instalace
3.1 Montáž sběrného koše
Opatrně vybalte plášť sběrného koše a
montážní kolík. Plášť sběrného koše
rozložte na rovnou podložku (viz obrázek
# 4). Obě boč stěny vztyčte a na
vyznačeném místě zasuňte montážní
kolík (viz obrázek #5).
Obrázek # 2 Čelní pohled
4
5
6
7
3
2
1
Obrázek #1 Pohled zezadu
Obrázek #3
Řezací a zpomalovací mechanismu
(po odstranění krytu nože)
Obrázek #5 Složení sběrného koše
pomocí montážního kolíku
Zasunutí montážního kolíku
Obzek # 4 Plášť sběrného
koše před montáží
13
9 11 10
14
12
8
3
3.2 Seřízení hlavní jednotky
Zkontrolujte, zda je stroj vypnut, tedy
nastaven na symbol „O“ na vypínači.
Umístěte stroj na hladký a rovný povrch, kde
je budete používat. Důležité je, aby za
otvíračem bylo dost místa na umístě
sběrného koše. Umístěte sběrný koš podle
obrázku #6 tak, aby do něj padaly
zpracované obálky. Pečlivě rozviňte přívod
kabel. Pevně připojte příslušný konec na
levou stranu otvírače. Druhý konec připojte
na zdroj 115 V, 60 Hz. Nyní je otvírač dopisů
připraven k uvedení do provozu.
Poznámka: Otvírač dopisů je v nakloně
poloze, což je jeho normální poloha.
4.0 Provoz
4.1 Hlavní spínač
Zapněte hlavní spínač umístěný za zadní straně stroje 1648 nastavením do polohy „I“.
Zelená kontrola se rozsvítí vždy po zapnutí hlavního spínače. Stroj se rozeběhne okamžitě
po zapnutí. To je normální stav, kontrolka nesignalizuje chybnou elektrickou funkci.
4.2 Příprava obálek
Připravte obálky, které má stroj otevřít, do stohovačky Martin Yale model 400 nebo model
4200 tak, aby dosedly až na dno. Stroj pracuje tak, že sejme pouze jednu obálku a ostatní
obálky uvnitř zůstávají nedotčeny. Pokud stohovačku nemáte, srovnejte obálky setřesením
na stole nebo jiné tvrdé podložce.
4.3 Založení a otevírání obálek
Zkontrolujte, zda je otvírač dopisů zapnut
(zelená kontrolka svítí). Položte stoh obálek na
podávací desku tak, aby jedna delší hrana
obálek přiléhala ke straně desky a přední hrana
obálek ke krytu nože (viz obrázek #7). Tato
operace aktivuje spínač desky, který do 3
sekund spustí činnost otvírače dopisů. Po
zpracování celého stoku se stroj 1648
automaticky vypne chvíli po zpracování
poslední obálky. Poznámka: Mnoho
uživatelů považuje za výhodnější otevírat
obálky na spodní hraně.
5.0 Údržba
5.1 Podávací pásy
Když se projeví nepravidelný pohyb podavače dopisů, je nutné odstranit usazený inkoust,
toner, prach z papíru a ostatní nečistoty. Jednoduše setřete podávací pásy utěrkou a Martin
Yale Roller Cleaner and Rejuvenator, Model 200.
5.2 Uložení
Stroj 1648 by se měl ukládat na místě chráněném před prachem a dalšími nečistotami.
Všechny vnější části otvírače dopisů je možné čistit čisticí utěrkou namočenou v mýdlové
vodě, jemným tekutým čisticím přípravkem nebo Martin Yale Roller Cleaner.
Obrázek #6 Instalace otvírače dopisů,
model 1648
Obrázek #7 Provoz modelu 1648
4
5.3 Odstranění krytu nože
Výstraha: Výsledkem odstraně krytu nože je obnažený nůž. Nože se nikdy
nedotýkejte!
Během běžného provozu stroje může být někdy nutné odstranit kryt nože a vyčistit
nahromaděné nečistoty. Při snímání krytu dodržujte následující postup:
1. Vypněte otvírač dopisů a odpojte jej od
sítě.
2. Pevně uchopte kryt na obou stranách,
otočte přibližně 1/4“ doleva a uvolněte
tak kryt od plechové zadní desky. Viz
obrázek #8.
3. Po natočení krytu nože doleva by se měl
kryt od plechu uvolnit.
4. Opatrně stáhněte kryt z plechové zadní
desky. Po sejmutí krytu z otvírače
dopisů se odhalí řezací a zpomalovací
mechanismu. Viz obrázek #3.
5. Nyní vyčistěte z této části stroje nahromaděný odpad, prach a nečistoty.
6. Nasazení krytu nože se provádí v opačm pořadí.
6.0 Návod na odstraňování poruch
6.1 Obálky se vzpříčily na noži a zůstávají zpracované
Obálky se na noži otvírače obálek vzpříčí většinou tehdy, když se k noži přisune najednou
více než jedna obálka nebo když obálka v řezacím mechanismu zůstane. Možné příčiny a
kroky vedoucí k odstranění závady jsou uvedeny níže:
1. Znečištěné podávací pásy – Vyčistit podle pokynů uvedených pod bodem 5.1.
2. Sběrný koš je plný, obálky se „vracejí“ do řezacího mechanismu – Vyprázdnit sběrný
koš.
3. Zpomalovač vyžaduje seřízení. Povolte pojistnou matici na seřizovacím šroubu
zpomalovače a podle potřeby natočte seřizovací šroub ve směru nebo proti směru
hodinových ručiček.
4. Opotřebovaná podložka zpomalovače – Vyměnit za novou podložku.
6.2 Stroj nepracuje
1. Zkontrolujte, zda je otvírač připojen na funkční síťovou zásuvku.
2. Zkontrolujte kryt nože, musí být správně nasazen tak, aby se aktivoval bezpečnost
spínač.
3. Zkontrolujte, zda je přívodní kabel pevně zasunut do otvírače obálek.
4. Ve stroji se mohou nacházet vzpříčené obálky v okamžiku spuštění. Stroj odpojte a
odstraňte obálky z řezacího mechanismu.
5. Elektrická závada – Nechte stroj 1648 zkontrolovat technikem s příslušnou kvalifikací.
Obrázek #8
Uchopte kryt a uvolněte jej natočením o
1/4“ doleva
Vyrobena na Tchaj-wanu Rev. 2 8/9/07
251 Wedcor Ave. • Wabash, IN 46992
Customer service: (800)225-5644 • www.martinyale.com
Bergheimer Strasse 6-12, D-88677 Markdorf, Germany
www.martinyale.de
IT
1.0 Kenmerken
*De automatisch inschakelfunctie schakelt de opener naar behoefte 'aan' en 'uit'
*Gemakkelijke montage, instelling en bediening
*Het apparaat vergt weinig onderhoud
*Bij normaal gebruik hoeft de gebruiker slechts weinig in te stellen
*Dankzij de automatisch papiertoevoer is de bediening uitermate eenvoudig, de gebruiker hoeft
alleen maar een stapel enveloppen in de opener te plaatsen en de machine in te schakelen
*Het indicatielampje geeft in één oogopslag aan of de machine al dan niet ingeschakeld is
MODEL 1648
AUTOMATISCHE BRIEFOPENER
Technische gegevens
Functioneel
Maximum afmetingen van de enveloppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.8 cm x 24.1 cm
Snelheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 000 enveloppen nr. 10 per uur
Laadcapaciteit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12.7 cm
Fysiek
Afmetingen briefopener . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51.4 cm x 26.7 cm x 29.2 cm
Gewicht van het apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 kgs
Elektrisch
Netspanning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .230 V.A.C. 50/60 Hz.
WAARSCHUWING! Nooit het apparaat op het lichtnet aansluiten zolang de briefopen-
er nog niet ingesteld is en gebruikt moet worden. Gedurende de instelling, bediening
en bij onderhoudswerkzaamheden uw handen, haar, losse kleding en sieraden ver
verwijderd houden van alle beweeglijk delen om ernstig lichamelijk letsel te
voorkomen. Bij service of montage van de briefopener moet de stekker uit het stop-
contact worden getrokken en het apparaat moet uitgeschakeld zijn.
5
2.0 Onderdelen
1. Netsnoer
2. Hoofdschakelaar
3. Achterplaat
4. Voorplaat
5. Mesbeschermkap
6. Opvangbak
7. Indicatielampje
8. Snijmes
9. Bovenmes
10. Veiligheidsschakelaar
11. Afstelling retarderdruk
12. Retarderpad
13. Toevoerbak
14. Transportriem
3.0 Installatie
3.1 Montage van de opvangbak
Voorzichtig de opvangbak en de schuifpen uit-
pakken. Vouw de opvangbak open en leg deze
plat op de tafel (zie Fig. 4). Beide zijkanten
omhoog vouwen en de schuifpen op de
aangegeven plaats aanbrengen (zie Fig. 5).
Fig. 1 Achteraanzicht
Fig. 2 Vooraanzicht
Fig. 3
Mes en retardermechanismen
(beschermkap verwijderd)
Fig. 4
Opvangbak voor de montage
Fig. 5
Opvangbak opzetten en schuifpen
aanbrengen
12
11
8
9
13
14
10
7
4
6
5
2
1
3
Schuifpen naar binnen
duwen
6
3.2 Briefopener opstellen
Zorg ervoor dat het apparaat op "UIT" staat zoals
aangegeven door het 'O' symbool op aan-/uit-knop.
Plaats de 1648 op een platte, vlakke ondergrond waar
de opener moet worden gebruikt. Het is noodzakelijk
om achter de opener een vrije ruimte ter beschikking te
hebben om de opvangbak te kunnen plaatsen.
Plaats de opvangbak zo als in Fig. 6 afgebeeld om de
afgewerkte enveloppen op te vangen. Voorzichtig het
netsnoer afwikkelen en de connector stevig in de bij-
passende aansluiting aan de linkerkant van de opener
duwen. De stekker aan het andere einde van het netsnoer op een stopcontact met 115 Volt, 60 Hz
aansluiten. De briefopener is nu gereed om in bedrijf te worden gesteld.
Opmerking: De briefopener staat schuin, dat is normaal.
4.0 Bediening
4.1 Aan-/uit-knop
Schakel de hoofdschakelaar aan de achterkant van de 1648 op 'AAN' door deze in de stand 'I' te zetten.
Het groene indicatielampje gaat branden zodra er spanning aanwezig is. De briefopener kan even gaan
lopen nadat deze op 'AAN' is gezet. Dat is normaal en geen teken van een elektrische storing.
4.2 Enveloppen gereedmaken
De te openen enveloppen in een schudder Martin Yale Model 400 of Model 4200 voorbereiden om de
inhoud naar beneden te laten zakken. Dat is nodig om ervoor te zorgen dat de inhoud van de aan de
bovenkant geopende enveloppen onbeschadigd blijft. Als er geen schudder ter beschikking staat, kan
men met de stapel enveloppen op een tafel of op een ander hard voorwerp tikken.
4.3 Enveloppen laden en openen
Zorg ervoor dat de briefopener aan staat (het groene indicatielampje brandt). Plaats de stapel envelop-
pen zo op de toevoerbak dat één kant van de stapel
enveloppen direct tegen de kant van de bak ligt en de
voorkant van de stapel de veiligheidskap van het mes raakt
(zie Fig. 7). Door deze actie wordt de schakelaar van de
toevoerbak ingeschakeld waardoor de briefopener binnen 3
seconden gaat werken. Zodra de complete stapel afgewerkt
is, schakelt de 1648 zichzelf uit.
OPMERKING: Vele gebruikers vinden dat de envelop-
pen het best aan de onderkant kunnen worden
geopend.
5.0 Onderhoud
5.1 Transportriemen
Wanneer de brieftoevoer begint te haperen, moet het apparaat van aangekoekte inkt, toner, vezels en
andere verontreinigen worden ontdaan. Eenvoudig de transportriemen reinigen met een doekje en Model
200 Martin-Yale Cilinder Cleaner en Rejuvenator.
5.2 Cura
De 1648 moet vrij van stof en andere verontreinigen worden gehouden. Uitwendige delen van de
briefopener kunnen worden gereinigd met een schoonmaakdoekje bevochtigd met zeep en water, een
zacht vloeibaar schoonmaakmiddel of met Martin Yale Cilinder Cleaner.
Fig. 6
Installatie van de briefopener
Fig. 7
De briefopener in bedrijf
7
5.3 Veiligheidskap van het mes verwijderen
Waarschuwing: Na het verwijderen van de veiligheidskap kan het mes worden aangeraakt.
Vingers weg van het mes!
Gedurende het normale gebruik van de briefopener kan het soms noodzakelijk zijn om de veiligheidskap
te verwijderen om de briefopener schoon te maken. Ga volgens de onderstaande stappen te werk bij het
verwijderen van de veiligheidskap.
1. Zet de briefopener uit en trek de stekker uit het stopcontact.
2. De veiligheidskap aan beide zijkanten vasthouden
en ongeveer 5-6 mm naar links bewegen om het uit
de stalen achterplaat te kunnen halen. Zie Fig. 8.
3. Nadat de veiligheidskap naar links is verplaatst,
moet deze van de staalplaat vrijkomen en voelbaar
los zitten.
4. Behoedzaam de afdekking van de stalen achter-
wand verwijderen. Nu moet deze vrij van de
briefopener komen zodat het snij- en retarder-
mechanisme vrij ligt. Zie Fig. 3.
5. Opgehoopt stof, vuil en papierresten kunnen nu
worden verwijderd.
6. Het terugplaatsen van de afdekking geschiedt in omgekeerde volgorde van het verwijderen.
6.0 Storingswijzer
6.1 Enveloppen blijven bij het mes hangen en gaan niet uit de briefopener.
Een papierdoorvoerstoring bij het mes is meestal te wijten aan het feit dat er meer dan één envelop
tegelijkertijd aan het mes is toegevoerd. Mogelijke oorzaken en oplossingen zijn onderstaand
aangegeven:
1. Transportriemen vuil - reinigen zoals beschreven in sectie 5.1.
2. De opvangbak is vol, er ontstaat een opeenhoping van enveloppen in de omgeving van het mes -
opvangbak legen
3. De retarder moet bijgeregeld worden. Draai de borgmoer van de retarder-stelschroef los en draai deze
stelschroef al naar gelang de vereisten rechtsom of linksom.
4. Retarderpad versleten, door nieuw exemplaar vervangen.
6.2 De briefopener loopt helemaal niet
1. Zorg ervoor dat het netsnoer van de briefopener op een onder spanning staand stopcontact is aanges-
loten.
2. Controleer de afschermkap van het mes, deze moet stevig vast zitten teneinde de veiligheidsschake-
laar in te drukken.
3. Let erop dat het netsnoer goed op de briefopener is aangesloten.
4. Wellicht is er in de briefopener een opstopping ontstaan waardoor het apparaat helemaal niet loopt.
Stekker uit het stopcontact trekken en de papierdoorvoerstoring opheffen.
5. Elektrische storing - laat de briefopener door een gekwalificeerde technicus nakijken.
Fig. 8
Kap vasthouden en ontgrendelen door de kap
5-6 mm naar links te duwen
Made in Taiwan
8
251 Wedcor Ave. • Wabash, IN 46992
Customer service: (800)225-5644 • www.martinyale.com
IT
Bergheimer Strasse 6-12, D-88677 Markdorf, Germany
www.martinyale.de
Rev. 2 8/9/07
1.0 Características principales
*Un dispositivo de conexión automática "CONECTA" y "DESCONECTA" el
*Montaje, preparación y manejo fáciles
*El servicio apenas requiere mantenimiento alguno
*Durante un servicio normal solamente son necesarias unas pocas adaptaciones por el usuario
*La alimentación automática de los sobres simplifica mucho el trabajo. Sólo tiene que colocar
un legajo de sobres y conectar el Abrecartas.
*El piloto de control "Listo para el servicio" le indica al usuario a simple vista si la alimentación
eléctrica está conectada o no.
MODELO 1648
ABRECARTAS AUTOMÁTICO
Especificaciones
Principio de funcionamiento
Tamaño máximo de las cartas y sobres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.8 cm x 24.1 cm
Velocidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12.000 unidades/h, sobre #10
Capacidad de carga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12.7 cm
Datos técnicos
Dimensiones del Abrecartas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51.4 cm x 26.7 cm x 29.2 cm
Peso de la máquina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 kgs
Características del sistema eléctrico
Corriente de la red . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .230 V.A.C. 50/60 Hz.
¡AVISO DE ADVERTENCIA! No conecte la máquina a la red de alimentación eléctrica
hasta justamente antes de estar usted mismo dispuesto para la puesta en servicio del
Abrecartas. Durante los trabajos de preparación, operación y mantenimiento, se
deberá evitar que tanto las manos, como el pelo, o la ropa suelta y artículos de
bisutería entren en contacto con cualquiera de las piezas móviles de la máquina. En
caso contrario, pueden resultar lesiones de carácter grave. Antes de proceder a la
ejecución de trabajos de mantenimiento, reparación o desmontaje del Abrecartas, se
deberá desconectar la alimentación eléctrica y desenchufar la máquina de la red.
9
2.0 Componentes
1. Cable de alimentación eléctrica
2. Interruptor de la red
3. Cubierta trasera
4. Cubierta delantera
5. Cubierta de protección de las cuchillas
6. Recipiente de recogida
7. Piloto de control "Listo para el servicio"
8. Cuchilla
9. Cuchilla superior
10. Interruptor de la plataforma
11. Regulación de la presión de retardador
12. Acolchado del retardador
13. Plataforma de carga
14. Cinta de carga
3.0 Instalación
3.1 Montaje del recipiente de recogida
Desempaquetar cuidadosamente el recipiente
de recogida y el perno de retención del mismo.
Mantener abierto el recipiente de recogida y
depositarlo plano sobre una mesa (ver la figura
núm. 4). Plegar ambos lados hacia arriba e
insertar el perno de retención del recipiente de
recogida en la posición prevista (ver la figura
núm. 5).
Figura núm. 1 Vista trasera
Figura núm. 2 Vista frontal
Figura núm. 3
Mecanismo de cuchillas y de retardo
(estando retirada la cubierta de protec-
ción de las cuchillas)
Figura núm. #4
Recipiente de recogida antes del montaje
Figura núm. #5
Alineación y ajuste del recipiente de
recogida y del perno de retención
12
11
8
9
13
14
10
7
4
6
5
2
1
3
Inserción del perno de
retención
10
3.2 Preparación de la unidad central
Cerciórese de que la máquina está desconectada, es
decir, el interruptor de la corriente se encuentra en el
símbolo "O". Coloque el Abrecartas 1648 sobre una
superficie plana y nivelada, sobre la cual va a ser
usado. Detrás del Abrecartas tiene que haber espacio
suficiente para el montaje del recipiente recogedor.
Posicionar el recipiente recogedor para la recogida de
los sobres abiertos como indicado en la figura núm. 6.
Desenrollar cuidadosamente el cable de alimentación
de corriente. Enchufar el extremo correspondiente del
cable de alimentación en la parte izquierda del Abrecartas. Enchufar el otro extremo en una toma de cor-
riente con 115 voltios, 60 Hz. El Abrecartas está ahora listo para la puesta en servicio.
Nota: La disposición del Abrecartas es angular, lo cual es completamente normal.
4.0 Manejo
4.1 Interruptor de corriente
Conectar el interruptor de corriente de red que se encuentra en la parte trasera del Abrecartas 1648, con-
mutándolo para ello a la posición "I". El piloto de control verde se enciende tan pronto como se ha inici-
ado la alimentación de corriente. Al conectar la máquina, puede suceder que ésta cese de funcionar tras
un momento relativamente corto. Esto es normal, y no es una señal de que existe un fallo eléctrico.
4.2 Preparación de los sobres
Los sobres a abrir se deberán pasar antes por un Martin Yale modelo 400 o modelo 4200 Jogger, de este
modo, el contenido de los sobres se orienta hacia abajo. Así se asegura que solamente se abran los
sobre y que no se dañe su contenido. Si no se dispone de un sistema Jogger, el legajo o pila de sobres
se puede golpear correspondientemente sobre una meso u otra superficie sólida.
4.3 Alimentación y abertura de los sobres
Verifique antes si está conectado el Abrecartas (el piloto de control verde está encendido). Coloque el
legajo o pila de sobres sobre la plataforma de carga, de manera uno de los lados de los sobres quede
justamente aplicado al lado de la plataforma, y el canto de
guía de los sobres se encuentre alineado con la cubierta de
la cuchilla. (Ver la figura núm. 7). Con esta operación se acti-
va el interruptor de la plataforma, el cual activa el Abrecartas
dentro de tres segundos. Después de haber pasado todo el
legajo de sobres, el Abrecartas 1648 se desconecta
automáticamente después de haber abierto el último sobre.
NOTA: Muchos usuarios opinan, que los sobres se
abren con mayor facilidad por su canto inferior.
5.0 Mantenimiento
5.1 Cintas de carga
En el caso de irregularidades en la alimentación de sobres, se
deberá proceder a una limpieza de las cintas de carga, para así eliminar los residuos de tintas, tóner,
polvo u otras suciedades. Limpiar las cintas de carga empleando simplemente un paño y un detergente
y regenerador para rodillos Martin-Yale Modelo 200.
5.2 Cuidado y conservación
El Abrecartas 1648 se tiene que mantener siempre en un estado exento de polvo y otras suciedades.
Las partes exteriores del Abrecartas se pueden limpiar empleando un paño limpio, humedecido con agua
y jabón, un detergente suave líquido o con el detergente para rodillos Martin.
Figura núm. #6
Instalación del Abrecartas 1648
Figura núm. 7
1648 en funcionamiento
11
5.3 Desmontaje de la cubierta de protección de cuchillas
Aviso: Al retirar la cubierta de protección de la cuchilla, ésta queda descubierta, por lo que en
todo momento se deberá evitar todo contacto de las manos con la hoja de la cuchilla.
Durante el trabajo con la máquina puede resultar necesario desmontar de vez en cuando la cubierta de
la cuchilla, para así poder eliminar la suciedad y residuos acumulados. Para el desmontaje de la cubier-
ta de la cuchilla se deberá proceder siguiendo los pasos expuestos a continuación.
1. Desconectar el Abrecartas y desenchufarlo de la red eléctrica.
2. Sujetar la cubierta de la cuchilla por ambos lados y desplazarla unos 5-6 mm hacia la izquierda, para
así poder separarla de la chapa de cubierta trasera. Ver la figura núm. 8.
3. Tras haber desplazado la cubierta de la cuchilla hacia la izquierda, ésta se deberá desprender de la
chapa y se deberá tener la sensación de que está suelta.
4. Procediendo con suavidad, desprender la cubierta
de la chapa trasera. La cubierta se deberá separar
del Abrecartas y dejar descubiertos los mecanis-
mos de corte y de retardo. Ver la figura núm. 3.
5. Ahora se pueden eliminar los residuos, desechos y
suciedad.
6. Montar la cubierta procediendo análogamente a lo
arriba indicado pero a la inversa.
6.0 Qué hacer en el caso de fallos o averías
6.1 Los sobres se acumulan en la cuchilla y no
sales del Abrecartas.
Una acumulación o retención de papel en la cuchilla-abrecartas se produce en la mayoría de los casos
debido a que se ha pasado al mismo tiempo más de un sobre a la cuchilla, o que en el área de corte se
encuentra el contenido de algún sobre. A continuación se exponen las causas posibles y las medidas a
tomar para su eliminación:
1. Cintas de carga sucias - Limpiarlas, según lo indicado en el capítulo 5.1.
2. El recipiente de recogida está lleno, los sobres se acumulan produciendo retenciones en el área de
corte - Limpiar el recipiente de recogida.
3. El retardador tiene que ser regulado de nuevo. Aflojar la tuerca de seguridad en el tornillo de ajuste
del retardador y, según sea necesario, girar el tornillo en sentido horario o en sentido antihorario.
4. Acolchado de retardo desgastado - Cambiarlo por otro nuevo.
6.2 La máquina no funciona de ningún modo
1. Comprobar si el Abrecartas se encuentra enchufado a una fuente de alimentación eléctrica activa.
2. Examinar la cubierta de protección de la cuchilla. Ésta tiene que estar plenamente enclavada, para
así poder activar el interruptor de seguridad.
3. Verificar si el cable de alimentación de corriente está bien enchufado al Abrecartas.
4. La máquina puede encontrarse completamente bloqueada debido a una excesiva acumulación de
papel. Desenchufar la máquina de la red y eliminar la acumulación y retención de papel.
5. Fallo en el sistema eléctrico - Encargar la revisión del Abrecartas1648 a un técnico de mantenimien-
to experto.
Figura núm. #8
Coger la cubierta y desplazarla unos 5-6 mm
hacia la izquierda, para así poder liberarla
Producido en Taiwan
12
251 Wedcor Ave. • Wabash, IN 46992
Customer service: (800)225-5644 • www.martinyale.com
IT
Bergheimer Strasse 6-12, D-88677 Markdorf, Germany
www.martinyale.de
Rev. 2 8/9/07
1.0 Caractéristiques
*Le dispositif d'activation automatique met l'ouvre-lettre en MARCHE ou à l'ARRÊT suivant le
besoin.
*Montage, réglage et utilisation simples.
*L'utilisation ne demande pratiquement pas d'entretien
*Seules de petites adaptations par l'utilisateur sont nécessaires pendant le fonctionnement nor-
mal
*L'acheminement automatiquement facilite considérablement l'utilisation. Il suffit d'insérer un
paquet d'enveloppes et d'allumer l'ouvre-lettre.
*Le témoin de contrôle " Prêt à fonctionner " signale instantanément à l'utilisateur que l'alimen-
tation électrique est activée.
MODÈLE 1648
OUVRE-LETTRE AUTOMATIQUE
Spécifications
Fonctionnement
Dimensions maximales des enveloppes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.8 cm x 24.1 cm
Vitesse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 000 enveloppes N° 10 par heure
Capacité de charge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12.7 cm
Caractéristiques techniques
Dimensions de l'ouvre-lettre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51.4 cm x 26.7 cm x 29.2 cm
Poids de la machine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 kgs
Caractéristiques électriques
Tension secteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .230 V.A.C. 50/60 Hz.
AVERTISSEMENT ! Le machine ne doit être raccordée au réseau électrique que
lorsqu'elle est prête pour la mise en service de l'ouvre-lettre. Tenir les mains, les
cheveux, les vêtements lâches et les bijoux éloignés de toutes les pièces mobiles
pendant le réglage, l'utilisation et l'entretien. Le non-respect de cette consigne peut
entraîner des blessures graves. Avant toute opération d'entretien, réparation ou
démontage de l'ouvre-lettre, couper l'alimentation électrique et débrancher l'appareil
du réseau électrique.
13
2.0 Pièces
1. Câble d'alimentation électrique
2. Interrupteur secteur
3. Protection arrière
4. Protection avant
5. Protège-lame
6. Récipient collecteur
7. Témoin de contrôle " Prêt à fonctionner "
8. Lame
9. Couteau supérieur
10. Commutateur du plateau
11. Réglage de la pression du retardateur
12. Coussin du retardateur
13. Plateau de chargement
14. Bande de chargement
3.0 Installation
3.1 Montage du récipient collecteur
Déballer soigneusement le récipient collecteur
et ses boulons de maintien. Déplier le récipient
collecteur et le poser à plat sur une table (voir
Figure 4). Plier les deux côtés vers le haut et
introduire les boulons de maintien du récipient
collecteur à l'endroit prévu à cet effet (voir Figure
5).
Figure 1 Vue de dos
Figure 2 Vue de face
Figure 3
Mécanisme des lames et retardateur
(avec le protège-lame retiré)
Figure 4
Récipient collecteur avant le montage
Figure 5
Alignement du récipient collecteur et
des boulons de maintien
12
11
8
9
13
14
10
7
4
6
5
2
1
3
Introduction des
boulons de maintien
14
3.2 Réglage de l'unité centrale
Assurez-vous que la machine est hors tension, c'est-à-
dire que l'interrupteur se trouve sur " O ". Placez l'ouvre-
lettre 1648 sur une surface plane sur laquelle il sera util-
isé plus tard. L'espace libre présent derrière l'ouvre-let-
tre doit être suffisante pour pouvoir monter le récipient
collecteur.
Positionner le récipient collecteur de manière à ce qu'il
recueille les enveloppes traitées comme illustré dans la
figure 6. Dérouler prudemment le câble d'alimentation
électrique. Brancher l'extrémité correspondante du
câble d'alimentation sur le côté gauche de l'ouvre-lettre. Insérer l'autre extrémité dans une prise secteur
115 volts, 60 Hz. L'ouvre-lettre est maintenant prêt pour la mise en service.
Remarque : Il est normale que l'ouvre-lettre soit disposé en biais.
4.0 Utilisation
4.1 Interrupteur
Allumer l'interrupteur secteur à l'arrière du 1648 en l'amenant en position " I ". Le témoin de contrôle vert
s'allume dès que l'alimentation électrique est établie. L'appareil peut se mettre en mouvement pendant
un court instant au moment de la mise sous tension. Ce phénomène est normal et ne signale pas un
défaut électrique.
4.2 Préparation des enveloppes
Faites passer les enveloppes à ouvrir à travers un égalisateur de feuilles Martin Yale modèle 400 ou mod-
èle 4200 afin que le contenu des enveloppes soit dirigé vers le bas. Cela permet de garantir que les
enveloppes seront ouvertes sans que leur contenu soit endommagé. En l'absence d'égaliseur de feuilles,
la pile d'enveloppes peut également être tassée contre une table ou une autre surface dure.
4.3 Acheminement et ouverture des enveloppes
Assurez-vous que l'ouvre-lettre est en marche (le témoin de contrôle vert est allumé). Placez le bord des
enveloppes sur le plateau de chargement de telle sorte qu'un côté des enveloppes repose parfaitement
sur le côté du plateau et que le bord de guidage des
enveloppes soit aligné avec le protège-lame (voir Figure 7).
Cette manipulation active le commutateur du plateau qui met
l'ouvre-lettre en marche après trois secondes. Dès que la
pile est totalement passée, le 1648 s'arrête automatique-
ment quelques instants après avoir traité la dernière
enveloppe.
REMARQUE : De nombreux utilisateurs estiment que
les enveloppes sont plus faciles à ouvrir par leur bord
inférieur.
5.0 Maintenance
5.1 Bandes de chargement
Lorsque l'arrivée des enveloppes est irrégulière, nettoyer les bandes de chargement pour les débarrasser
des résidus d'encre, de toner, de poussière et autres impuretés. Nettoyez les bandes de chargement tout
simplement avec un chiffon et du Nettoyant et rénovateur pour rouleaux Martin-Yale modèle 200.
5.2 Entretien
L'ouvre-lettre 1648 doit être tenu propre, exempt de poussière et d'autres impuretés. Les parties
extérieures de l'ouvre-lettre peuvent être nettoyées avec un chiffon propre humidifié avec de l'eau et du
Figure 6
Installation de l'ouvre-lettre 1648
Figure 7
Le 1648 en fonctionnement
15
savon, un produit de nettoyage liquide doux ou du Nettoyant pour rouleaux Martin Yale.
5.3 Dépose du protège-lame
Avertissement : La lame est exposée lorsque le protège-lame est retiré. Tenir les mains éloignées
de la lame.
Pendant le fonctionnement de la machine, il peut s'avérer nécessaire de temps en temps de retirer le pro-
tège-lame pour enlever les déchets accumulés. Procéder comme suit pour déposer le protège-lame :
1. Arrêter l'ouvre-lettre et le débrancher du secteur.
2. Maintenir le protège-lame des deux côtés et le faire
glisser de 5-6 mm vers la gauche pour le séparer
de la tôle de protection arrière. Voir la Figure 8.
3. Lorsque le protège-lame a été glissé vers la
gauche, il doit se détacher de la tôle et être plus
lâche.
4. Retirer doucement le protège-lame de la tôle de
protection arrière. Le protège-lame doit se séparer
de l'ouvre-lettre et exposer les mécanismes de
coupe et du retardateur. Voir la Figure 3.
5. Vous pouvez à présent éliminer les déchets, impuretés et résidus qui se sont accumulés.
6. Remonter le protège-lame dans l'ordre inverse.
6.0 Que faire en cas de défaut
6.1 Les enveloppes s'accumulent dans la lame et ne sortent pas de l'ouvre-lettre.
Un bourrage de papier dans l'ouvre-lettre a généralement pour origine l'acheminement de plus d'une
enveloppe à la fois dans la lame ou le fait que le contenu de l'enveloppe se trouve dans la zone de la
coupe. Les causes possibles des défauts et leurs remèdes sont indiqués ci-après :
1. Bandes de chargement encrassées - les nettoyer comme indiqué au paragraphe 5.1.
2. Le récipient collecteur est plein, les enveloppes s'accumulent dans la zone de la coupe - vider le récip-
ient collecteur.
3. Il faut réajuster le retardateur. Desserrer le contre-écrou sur la vis de réglage du retardateur et tourn-
er cette dernière dans un sens ou dans l'autre, suivant le besoin.
4. Coussin du retardateur usé - le remplacer par un neuf.
6.2 La machine ne fonctionne pas du tout
1. Vérifier si l'ouvre-lettre est branché à une source d'alimentation électrique active.
2. Vérifier le protège-lame. Il doit être complètement enclenché pour que le commutateur de sécurité soit
activé.
3. Vérifier si le câble d'alimentation est bien enfoncé dans l'ouvre-lettre.
4. La machine peut être complètement bloquée par un bourrage de papier important. La débrancher du
secteur et éliminer le bourrage papier.
5. Défaut électrique - faire contrôler le 1648 par un technicien d'entretien qualifié.
Figure 8
Saisir le protège-lame et le glisser de 5-6 mm
vers la gauche pour le libérer
Fabriqué à Taiwan
16
251 Wedcor Ave. • Wabash, IN 46992
Customer service: (800)225-5644 • www.martinyale.com
IT
Bergheimer Strasse 6-12, D-88677 Markdorf, Germany
www.martinyale.de
Rev. 2 8/9/07
1.0 Merkmale
*Automatische Einschaltung schaltet den Brieföffner nach Bedarf "EIN" und "AUS"
*Einfache Montage, Einrichtung und Bedienung
*Betrieb erfordert kaum Wartung
*Im Normalbetrieb sind nur minimale Anpassungen durch den Anwender notwendig
*Automatische Zufuhr macht den Betrieb sehr einfach. Sie müssen nur einen Stoß Umschläge
einlegen und den Brieföffner einschalten.
*Kontrollanzeige "Betriebsbereit" zeigt dem Anwender auf einen Blick, ob die Stromzufuhr
eingeschaltet ist.
MODELL 1648
AUTOMATISCHER BRIEFÖFFNER
Spezifikationen
Funktionsweise
Maximale Größe der Briefumschläge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.25” X 9.5”
Geschwindigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112.000 Stück/h Umschlag #10
Ladekapazität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5”
Technische Daten
Abmessungen Brieföffner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20.25” X 10.5” X 11.5”
Maschinengewicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 Lbs.
Elektrische Daten
Netzstrom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .230 V.A.C. 50/60 Hz.
WARNHINWEIS! Maschine erst dann an das Stromnetz anschließen, wenn Sie zur
Inbetriebnahme des Brieföffners bereit sind. Während Einrichtung, Betrieb und
Wartung, Hände, Haare, lose Bekleidung und Schmuck von allen beweglichen
Teilen fernhalten. Nichtbeachtung kann zu schweren Verletzungen führen. Vor
Wartung, Reparatur oder Demontage des Brieföffners Strom ausschalten und
Gerät vom Stromnetz trennen.
17
2.0 Parts
1. Stromkabel
2. Netzschalter
3. Rückwärtige Abdeckung
4. Vordere Abdeckung
5. Klingenabdeckung
6. Auffangbehälter
7. Kontrollanzeige "Betriebsbereit"
8. Schneidklinge
9. Obere Klinge
10. Deckschalter
11. Regulierung Verzögererdruck
12. Verzögererpolster
13. Beschickdeck
14. Beschickband
3.0 Installation
3.1 Montage Auffangbehälter
Auffangbehälter und Haltebolzen des
Auffangbehälters vorsichtig auspacken.
Auffangbehälter auffalten und flach auf einen
Tisch legen (siehe Abbildung Nr. 4). Beide
Seiten nach oben falten und Haltebolzen des
Auffangbehälters an vorgesehener Position ein-
führen (siehe Abbildung Nr. 5).
Abbildung Nr. 1 Rückansicht
Abbildung Nr. 2 Frontansicht
Abbildung Nr. 3
Klingen- und
Verzögerungsmechanismus
(bei abgenommener Klingenabdeckung)
Abbildung Nr. #4
Auffangbehälter vor Montage
Abbildung Nr. #5
Auffangbehälter und Haltebolzen ausrichten
12
11
8
9
13
14
10
7
4
6
5
2
1
3
Haltebolzen einführen
18
3.2 Zentraleinheit einrichten
Vergewissern Sie sich, dass die Maschine aus-
geschaltet ist, also der Stromschalter auf Symbol
"O" steht. Plazieren Sie den Brieföffner 1648 auf
einer flachen, ebenen Oberfläche, auf der er später
benutzt wird. Hinter dem Öffner muss genug
Freiraum vorhanden sein, um den Auffangbehälter
zu montieren.
Auffangbehälter zum Auffangen der behandelten
Umschläge wie in Abbildung Nr. 6 positionieren.
Stromkabel vorsichtig abwickeln. Das
entsprechende Ende der Zuleitung links am Brieföffner einstecken. Das andere Ende in eine
Netzsteckdose mit 115 Volt, 60 Hz stecken. Jetzt ist der Brieföffner zur Inbetriebnahme bereit.
Hinweis: Der Brieföffner ist winklig angeordnet, dies ist normal.
4.0 Bedienung
4.1 Stromschalter
Netzstromschalter auf der Rückseite des 1648 einschalten, dazu auf Position "I" stellen. Die
grüne Kontrollleuchte leuchtet, sobald Strom zugeführt wird. Beim Einschalten kann das Gerät
möglicherweise kurzzeitig laufen. Das ist normal und kein Hinweis auf eine elektrische Störung.
4.2 Briefumschläge vorbereiten
Lassen Sie die zu öffnenden Briefumschläge durch einen Martin Yale Modell 400 oder Modell
4200 Jogger laufen, damit der Inhalt der Umschläge sich nach unten ausrichtet. So wird
sichergestellt, dass nur die Umschläge geöffnet werden, deren Inhalte aber unbeschädigt
bleiben. Ist kein Jogger vorhanden, kann der Stapel Briefumschläge auch gegen einen Tisch oder
eine andere harte Oberfläche aufgestoßen werden.
4.3 Umschläge zuführen und öffnen
Überprüfen Sie, dass der Brieföffner eingeschaltet ist (grüne Kontrollleuchte leuchtet). Plazieren
Sie den Stoß Umschläge auf dem Beschickungsdeck, so dass eine Seite der Umschläge genau
an der Seite des Decks aufliegt, und die Führungskante
der Umschläge in einer Linie mit der Klingenabdeckung
ausgerichtet ist. (siehe Abbildung Nr. 7). Diese
Handlung aktiviert den Deckschalter, der innerhalb von
drei Sekunden den Brieföffner aktiviert. Sobald der
ganze Stapel durchgelaufen ist, schaltet der 1648 kurz
nach Bearbeitung des letzten Umschlages automatisch
aus. HINWEIS: Viele Anwender finden, dass die
Umschläge an ihrer Unterkante leichter zu öffnen
sind.
5.0 Wartung
5.1 Beschickungsbänder
Wenn die Briefzufuhr unregelmäßig wird, sind die Beschickungsbänder von Tinten-, Toner-,
Staub- und anderen Schmutzresten zu reinigen. Reinigen Sie die Beschickungsbänder einfach
mit einem Tuch und Modell 200 Martin-Yale Rollenreiniger und Auffrischer.
5.2 Pflege
Der Brieföffner 1648 ist von Staub und anderen Verschmutzungen freizuhalten. Äußere Teile des
Brieföffners können mit einem sauberen Tuch, das mit Wasser und Seife, einem milden flüssigen
Reinigungsmittel oder Martin Yale Rollenreiniger angefeuchtet ist, gereinigt werden.
Abbildung Nr. #6
Installation des 1648 Brieföffners
Abbildung Nr. 7
1648 in Betrieb
19
5.3 Klingenabdeckung abnehmen
Warnhinweis: Durch Abnehmen der Klingenabdeckung wird die Klinge freigelegt. Hände
vom Schneidblatt fernhalten.
Während des Betriebs der Maschine kann es von Zeit zu Zeit notwendig werden, die
Klingenabdeckung abzunehmen, um angesammelten Abfall zu entfernen. Zur Abnahme der
Klingenabdeckung nachfolgende Schritte befolgen.
1. Brieföffner ausschalten und vom Stromnetz
trennen.
2. Klingenabdeckung auf beiden Seiten festhal-
ten und etwa 5-6 mm nach links schieben,
um sie vom rückwärtigen Abdeckblech zu
lösen. Siehe Abbildung Nr. 8.
3. Wenn die Klingenabdeckung nach links
geschoben wurde, sollte sie sich vom Blech
lösen und sich locker anfühlen.
4. Abdeckung sanft vom rückwärtigen
Abdeckblech abziehen. Die Abdeckung
sollte sich vom Brieföffner lösen und die
Schneid- und Verzögerungsmechanismen freisetzen. Siehe Abbildung Nr. 3.
5. Angesammelter Abfall, Schmutz und Rückstände können nun entfernt werden.
6. Abdeckung in umgekehrter Reihenfolge wieder anbringen.
6.0 Was bei Störungen zu tun ist
6.1 Umschläge stauen sich in der Klinge und kommen nicht aus dem Brieföffner heraus.
Papierstau in der Brieföffnungsklinge wird meist dadurch verursacht, dass mehr als ein Umschlag
gleichzeitig in die Schneidklinge geführt wurde oder sich Inhalte von Umschlägen im
Schneidbereich befinden. Mögliche Fehlerursachen und -behebungen sind nachstehend aufge-
führt:
1. Verschmutzte Beschickungsbänder - reinigen gemäß in Kapitel 5.1.
2. uffangbehälter ist voll, Umschläge stauen sich in dien Schneidbereich zurück - Auffangbehälter
leeren.
3. Verzögerer muss nachgeregelt werden. Sicherungsmutter auf der Verzögererstellschraube
lösen und Verzögererstellschraube nach Bedarf im oder gegen den Uhrzeigersinn drehen.
4. Abgenutztes Verzögererpolster - durch neues Poster ersetzen.
6.2 Maschine läuft überhaupt nicht
1. Überprüfen, dass Brieföffner in aktive Stromversorgung eingesteckt ist.
2. Klingenabdeckung prüfen. Sie muss voll eingerastet sein, damit der Sicherheitsschalter
aktiviert wird.
3. Überprüfen, dass Stromkabel fest in den Brieföffner eingesteckt ist.
4. Maschine kann durch übermäßigen Papierstau vollständig blockiert sein. Vom Stromnetz tren-
nen und Papierstau beseitigen.
5. Elektrische Störung -1648 von qualifiziertem Servicetechniker überprüfen lassen.
Abbildung Nr. #8
Abdeckung fassen und 5-6 mm nach
links schieben, um sie freizusetzen
Hergestellt in Taiwan
20
251 Wedcor Ave. • Wabash, IN 46992
Customer service: (800)225-5644 • www.martinyale.com
IT
Bergheimer Strasse 6-12, D-88677 Markdorf, Germany
www.martinyale.de
Rev. 2 8/9/07
1 / 1

Martin Yale Industries 1648 Benutzerhandbuch

Typ
Benutzerhandbuch