Siemens TE654319RW/11 Bedienungsanleitung

Kategorie
Kaffeemaschinen
Typ
Bedienungsanleitung
siemens-home.bsh-group.com/welcome
Register
your
product
online
TE65..
en Instruction manual
fr Mode d’emploi
nl Gebruiksaanwijzing
pl Instrukcjaobsługi
cs Návodkpoužití
ru Инструкцияпоэксплуатации
de Gebrauchsanleitung
A
E-Nr. ……… FD…
b
c
a
TZ80002N
d
g ie f
*
h
* *
B
C
1
12
9
10
11
13
3
2
5
6
4
17
19
en English 2
fr Français 26
nl Nederlands 52
pl Polski 77
cs Čeština 103
ru Pycckий 127
de Deutsch 154
Included in delivery (see page 5)
Contenu de l’emballage (voir page 29)
Leveringsomvang (zie pagina 55)
Zakres dostawy (patrzstrona80)
Součást dodávky (vizstrana106)
Объем поставки (см.стр.130)
Lieferumfang (sieheSeite157)
B
C
1
12
9
10
11
13
3
2
5
6
4
17
19
4a
D
E F
8
7
18
4c
4d
17b
17a 17c
17d
4b
2.
1.
13
G
1.
15
1614b
14
14a
2.
6
en Overviewofcontrolelements
Overview of control elements
(Figure Bonthefold-outpages)
F
Thefollowingsymbolsarevisibleorbacklitdependingontheappliance’scurrent
operatingmode:
Espresso Latte Macchiato
Espresso Macch. Caffe Latte
Coffee Milk froth
Cappuccino
Specialbeverages(seethe
section“Specialbeverages”).
start
stop
C–Start/stopbutton I–Selectiondown
F – Back
menu
A–Openmenu
G–Dispensetwocups
simultaneously
ok
B–Confirm/Store
H–Setcoffeestrength
ml
D–Selectcupsize
R–CallupFavourite
(touchbriefly)andChildprooflock
(touchforatleast3seconds).
56
nl Overzicht–Bedieningselementen
Overzicht – Bedieningselementen
(Afbeelding Bopdeuitklapbarepagina’s)
F
Devolgendesymbolenzijnafhankelijkvandebedrijfstoestandvandemachinete
zienresp.verlicht:
Espresso Latte macchiato
Espresso macch. Koffie verkeerd
Koffie Melkschuim
Cappuccino
Specialedranken(ziehoofdstuk
„Specialedranken“).
start
stop
C–Start-Stop-toets I–Selectieomlaag
F – Terug
menu
A – Menu openen
G–Afnamevantweekopjes
tegelijkertijd
ok
B–Bevestigen/Opslaan
H–Koffiesterkteinstellen
ml
D–Maatkopjeselecteren
R–Favorietoproepen
(kortaanraken)enkinderbevei-
liging(tenminste3seconden
aanraken).
68
nl Verzorging en dagelijkse reiniging
F
Alsdemachineinkoudetoestand
wordtingeschakeldofnaafnamevan
koffiewordtuitgeschakeld,wordtde
machineautomatischgespoeld.Zo
reinigthetsysteemzichzelf.
F
Belangrijk:alshetapparaatlangere
tijd(bijv.vanwegevakantie)niet
wordtgebruikt,hetvolledigeapparaat
inclusiefdeuitloop4,hetmelksys-
teem4b, de druppelschaal 17 en de
zetgroep14grondigreinigen.
Melksysteem reinigen
A
Reinighetmelksysteem4b na elke
bereidingmetmelk!
F
Hetmelksysteem4b wordtdirectna
debereidingvaneenmelkhoudende
drankautomatischgereinigdmet
eenkortestraalstoom.Vooreen
bijzondergrondigereinigingkanhet
melksysteem4b automatischmethet
programma“Melksysteem reinigen”
wordengereinigd(ziehoofdstuk
“Serviceprogramma’s–Melksysteem
reinigen”).
Handmatig reinigen
B
Gevaar voor verbranding!
Hetmelksysteem4bwordtzeer
warm.Laatditnagebruikeerst
afkoelenalvorenshetaanteraken.
Haalhetmelksysteem4bvoorhetreinigen
uitelkaar:
Schuifdeuitloop4helemaalnaar
beneden.
Haalhetdeksel4aernaarvorentoeaf
entrekhetmelkslangetjelos.
Trekhetmelksysteem4brechtnaar
voreneruit.
Haalhetbovensteenonderstegedeelte
vanhetmelksysteem4buitelkaar.
Koppelhetmelkslangetjeenhetaanzuig-
buisjelos.
Reinigdeafzonderlijkeonderdelenmet
zeepsopeneenzachtedoek.
Spoelalleonderdelenmetschoonwater
endroogdezevervolgensaf.
F
Hetbovensteenonderstegedeelte
vanhetmelksysteem4balsmede
hetmelkslangetje4cenhetaanzuig-
buisje4dkunnenookindevaat-
wasserwordengedaan.
Zetdeafzonderlijkeonderdelenweerin
elkaar.
Plaatshetmelksysteem4bweer recht
vanvorenindemachine.
Brenghetdeksel4aweeraan.
70
nl Serviceprogramma’s
F
Let op!
Gebruikbijelkserviceprogramma
ontkalkings-enreinigingsmiddelen
volgensdegebruiksaanwijzing.
Onderbreekhetserviceprogrammain
geen geval!
Drinkdevloeistoenniet!
Nooitcitroenzuur,azijnofmiddelen
opazijnbasisgebruiken.
Doenooitontkalkingstabsof
andereontkalkingsmiddeleninde
koelade12!
Verwijdervóórdestartvanhetdesbetref-
fendeserviceprogramma(ontkalken,
reinigenofcalc‘nClean)dezetgroep,reinig
dezevolgensdeaanwijzingenenzetdeze
weerterug.
Speciaal ontwikkelde en geschikte
ontkalkings- en reinigingstabs zijn
verkrijgbaar in de handel, alsmede
via de servicedienst (zie hoofdstuk
“Toebehoren”)�
Melksysteem reinigen
Duur:ca.1minuut.
OpenhetmenumetA.
SelecteermetI Reiniging en
verzorgingenbevestigmetB.
SelecteermetI Melksysteem reinigen
enbevestigmetB.
Raak Caanomhetprogramma
testarten.
Ophetdisplay3zietudenodige
aanwijzingen:
Zeteenleegglasonderdeuitloop4 en
hanghetuiteindevanhetaanzuigbuisje
4dinhetglas.
Raak Caan.Hetmelksysteem
wordtnuautomatischgereinigd.
Maakhetglasvervolgensleegenreinig
hetaanzuigbuisje4d.
Reinighetmelksysteemdaarnaastregel-
matighandmatig(vaatwasserofmetde
hand).
Ontkalken
Duur:ca.30minuten.
Debalkonderinhetdisplaygeeftaanhoe
verhetprocesgevorderdis.
F
Alsereenwaterfilterinhetwater-
reservoir 5aanwezigis,moetudit
altijdeerstverwijderenalvorenshet
serviceprogrammatestarten.
OpenhetmenumetA.
SelecteermetI Reiniging en
verzorgingenbevestigmetB.
SelecteermetI Ontkalken en
bevestigmetB.
Raak Caanomhetprogramma
testarten.
Ophetdisplay3zietudenodige
aanwijzingen:
Maak de lekschaal 17leegenzetdeze
weerterug.
F
DeaanwijzingZo nodig waterfilter
uitnemen ¢startwordtweergegeven.
Verwijderhetwaterfilterenraak
Copnieuwaan.
Vullauwwarmwaterinhetlegewater-
reservoir 5totaandemarkering“0,5 l”
enloshierin1Siemensontkalkingstab
TZ80002Nop.
Raak Caan.
Zeteenkommeteeninhoudvan0,5l
onderdeuitloop4.
Hanghetuiteindevanhetaanzuigbuisje
4dindekom.
Raak Caan.
Hetontkalkingsprogrammalooptnuca.
20minuten.
F
Alserteweinigontkalkingsoplossing
inhetwaterreservoir5zit,verschijnt
demeldingOntkalker bijvullen ¢start.
Vulontkalkingsoplossingbijenraak
opnieuwCaan.
Spoelhetwaterreservoir5envulditmet
verswatertotaandemarkering“max”.
Plaatshetfilterterug(alsueenfilter
gebruikt).
Raak Caan.
73
nl
Toebehoren
Toebehoren
Onderstaandtoebehorenisindehandelen
viadeservicedienstverkrijgbaar:
Toebehoren Bestel nummer
handel/servicedienst
Reinigingstabs TZ80001N/00311807
Ontkalkingstabs TZ80002N/00576693
Waterfilter TZ70003/00575491
Verzorgingsset TZ80004/00576330
Melkreservoirmet
“freshLock”deksel
TZ80009N/00576166
Afval
J
Gooiverpakkingsmateriaalopeen
milieuvriendelijkemanierweg.Dit
apparaatisgekenmerktinovereen-
stemmingmetdeEuropeserichtlijn
2012/19/EUbetreffendeafgedankte
elektrischeenelektronischeappara-
tuur(wasteelectricalandelectronic
equipment–WEEE).Derichtlijn
geefthetkaderaanvoordeindeEU
geldigeterugnemingenverwerking
vanoudeapparaten.Raadpleeguw
gespecialiseerde handelaar voor
degeldendevoorschrifteninzake
afvalverwijdering.
Garantievoorwaarden
Voorditapparaatgeldendegarantievoor-
waardendiewordenuitgegevendoorde
vertegenwoordigingvanonsbedrijfinhet
landvanaankoop.Deleverancier,bijwieu
hetapparaatheeftgekocht,geeftuhierover
graagmeerinformatie.Omaanspraakte
makenopdegarantieheeftualtijduw
aankoopbewijsnodig.
Wijzigingenvoorbehouden.
Technische gegevens
Elektrischeaansluiting(spanning–frequentie) 220-240V–50/60Hz
Aangeslotenvermogen 1500W
Maximalepompdruk,statisch 15bar(TE651..,TE653..,TE654..)
19bar(TE655..,TE657..)
Maximalecapaciteitwaterreservoir(zonderfilter) 1,7l
Maximalecapaciteitbonenreservoir ~300g
Lengtenetsnoer 100cm
Afmetingen(hxbxd) 385x301x458mm
Gewicht,leeg 10-12kg
Typemaalwerk keramisch
81
pl
Przegląd-elementyobsługi
Przegląd - elementy obsługi
(Rysunek Bnarozkładanychstronach)
F
Poniższesymbolesąwidocznealbopodświetlonewzależnościodstanu
urządzenia:
Espresso Latte Macchiato
Espresso macch. Kawa z mlekiem
Kawa Pianka mleczna
Cappuccino
Napojespecjalne(patrzrozdział
„Napojespecjalne“).
start
stop
C–przyciskstart-stop I–wybórnadół
F–wróć
menu
A–otwórzmenu
G–zaparzdwiefiliżanki
jednocześnie
ok
B–potwierdź/zapisz
H–ustawmockawy
ml
D–wybierzwielkośćfiliżanek
R–aktywacjaulubionegonapoju
(krótkiedotknięcie)izabezpie-
czenieprzeddziećmi(dotykanie
przezconajmniej3sekundy).
107
cs
Přehled–ovládacíprvky
Přehled – ovládací prvky
(obrázekBnarozklápěcíchstránkách)
F
Vzávislostinaprovoznímstavuspotřebičejsouviditelnéresp.podsvícenétyto
symboly:
Espresso Latte Macchiato
Espresso Macch. Káva s mlékem
Caffe Crema Mléčná pěna
Cappuccino
Speciálnínápoje(vizkapitola
„Speciálnínápoje“).
start
stop
C–tlačítkostart-stop I–volbasměremdolů
F–zpět
menu
A–otevřítmenu
G–současnýodběrdvoušálků
ok
B–potvrdit/uložit
H–nastavenísílykávy
ml
D–volbavelikostišálku
R–vyvolejteoblíbenýnápoj
(krátkýdotyk)adětskoupojistku
(dotyknejméně3sekundy).
131
ru
Обзор–элементыуправления
Обзор – элементы управления
(Рис.Внараскладывающихсястраницах)
F
Следующиесимволывидныилиподсвечиваютсявзависимостиотрабочего
состоянияприбора.
Эспрессо Латте Макиато
Эспрессо мак. Кофе с молок.
Кофе Молочная пена
Капучино
Особыенапитки(см.раздел
«Особыенапитки»).
start
stop
C–кнопка«Старт/стоп» I–выборвниз
F–назад
menu
A–открытьменю
G–приготовлениедвух
чашекодновременно
ok
B
подтвердить/сохранить
H–настройкакрепостикофе
ml
D–выборразмерачашки
R–вызов«Избранного»
(краткоекасание)иблокировка
длябезопасностидетей(прикос-
нутьсяминимумна3секунды).
154
de
Inhalt
SehrgeehrteKaffeeliebhaberin,
sehrgeehrterKaffeeliebhaber,
herzlichenGlückwunschzumKaufdieses
KaffeevollautomatenausdemHause
Siemens.
DieseGebrauchsanleitungbeschreibt
verschiedeneGerätevarianten,diesichim
Detailunterscheiden.
BitteauchdiebeiliegendeKurzanleitung
beachten.Siekannineinemspeziellen
Aufbewahrungsfach16biszumnächsten
Gebrauchverstautwerden.
Zur Verwendung dieser
Gebrauchsanleitung:
DieUmschlagseitedieserAnleitungkönnen
Sievorneausklappen.DortfindenSiemit
NummernbezeichneteGeräteillustrationen,
aufdieindieserAnleitungimmerwieder
verwiesenwird.
Beispiel:Brüheinheit14
DisplayanzeigenundSymbolewerdenin
dieserAnleitungebenfallsspezielldarge-
stellt.SokönnenSieerkennen,dasses
sichumTexteoderSymbolehandelt,die
amGerätangezeigtwerdenoderaufge-
drucktsind.
BeispielDisplaytexte:Espresso
BeispielBedienelemente:C
Bestimmungsgemäßer Gebrauch �������155
Wichtige Sicherheitshinweise �������������155
Lieferumfang ����������������������������������������� 157
Auf einen Blick��������������������������������������157
Überblick – Bedienelemente����������������158
Display ��������������������������������������������������� 159
Inbetriebnahme ������������������������������������� 160
Eigene Einstellungen „Favorit“ �����������161
Kindersicherung �����������������������������������161
Getränkezubereitung����������������������������161
ZubereitungvonKaffeegetränken..........163
ZubereitungmitMilch.............................163
SpezielleGetränke.................................164
ZubereitungmitgemahlenemKaffee.....165
Mahlgradeinstellen................................166
Menü ������������������������������������������������������166
Pflege und tägliche Reinigung ������������169
Milchsystemreinigen..............................170
Brüheinheitreinigen(BildG)..................171
Service-Programme������������������������������172
Milchsystemreinigen..............................172
Entkalken................................................172
Reinigen.................................................173
calc‘nClean.............................................173
Tipps zum Energiesparen �������������������� 174
Frostschutz �������������������������������������������175
Aufbewahrung Zubehör �����������������������175
Zubehör �������������������������������������������������175
Entsorgung �������������������������������������������175
Garantiebedingungen ��������������������������175
Einfache Probleme selbst beheben ����176
Technische Daten ���������������������������������178
155
de
BestimmungsgemäßerGebrauch
Bestimmungsgemäßer
Gebrauch
Dieses Gerät ist nur für den
privaten Haushalt und das häus-
liche Umfeld bestimmt.
Das Gerät nur in Innenräumen
bei Raumtemperatur und bis
zu 2000 m über Meereshöhe
verwenden.
Wichtige
Sicherheitshinweise
Die Gebrauchsanleitung bitte
sorgfältig durchlesen, danach
handeln und auf bewahren! Bei
Weitergabe des Geräts diese
Anleitung beilegen.
Dieses Gerät kann von Kindern
ab 8 Jahren und darüber und
von Personen mit reduzierten
physischen, sensorischen oder
mentalen Fähigkeiten oder
Mangel an Erfahrung und/oder
Wissen benutzt werden, wenn
sie beaufsichtigt oder bezüglich
des sicheren Gebrauchs des
Gerätes unterwiesen wurden
und die daraus resultierenden
Gefahren verstanden haben.
Kinder unter 8 Jahren sind
vom Gerät und der Anschluss-
leitung fernzuhalten und dürfen
das Gerät nicht bedienen.
Kinder dürfen nicht mit dem
Gerät spielen. Reinigung und
Benutzer-Wartung dürfen nicht
durch Kinder vorgenommen
werden, es sei denn, sie sind
8 Jahre oder älter und werden
beaufsichtigt.
W Warnung
Stromschlaggefahr!
Das Gerät darf nur über eine
vorschriftsmäßig installierte
Steckdose mit Erdung an ein
Stromnetz mit Wechselstrom
angeschlossen werden.
Stellen Sie sicher, dass
das Schutzleitersystem der
elektrischen Hausinstallation
vorschriftsmäßig installiert ist.
Gerät nur gemäß Angaben auf
dem Typen schild anschließen
und betreiben.
Nur benutzen, wenn Zuleitung
und Gerät keine Beschädi-
gungen aufweisen.
Reparaturen am Gerät, wie
z. B. eine beschädigte Netz-
anschlussleitung auswech-
seln, dürfen nur durch
unseren Kundendienst ausge-
führt werden, um Gefähr-
dungen zu vermeiden.
Gerät oder Netzkabel niemals
in Wasser tauchen.
Im Fehlerfall sofort den
Netzstecker ziehen oder die
Netzspannung ausschalten.
Es darf keine Flüssigkeit auf
die Gerätesteckverbindung
überlaufen.
Die speziellen Hinweise zur
Reinigung in der Anleitung
sind zu beachten.
Bestimmungsgemäßer
Gebrauch
Wichtige
Sicherheitshinweise
156
de WichtigeSicherheitshinweise
W Warnung
Gefahr durch Magnetismus!
Das Gerät enthält Permanent-
magnete, die elektronische
Implantate wie z. B. Herzschritt-
macher oder Insulinpumpen
beeinussen können. Träger von
elektronischen Implantaten bitte
einen Mindestabstand von 10 cm
zum Gerät und, bei Entnahme,
zu folgenden Teilen einhalten:
Milchbehälter, Milchsystem,
Wassertank, Tropfschale und
Brüheinheit.
W Warnung
Erstickungsgefahr!
Kinder nicht mit Verpackungs-
material spielen lassen. Klein-
teile sicher aufbewahren, sie
können verschluckt werden.
W Warnung
Verletzungsgefahr!
Nicht in das Mahlwerk greifen.
Fehlanwendung des Gerätes
kann zu Verletzungen führen.
W Warnung
Verbrennungsgefahr!
Das Milchsystem wird sehr
heiß. Nach Benutzung zuerst
abkühlen lassen und erst
dann berühren.
Nach dem Gebrauch können
die Oberächen von Heiz
element oder Wärmeplatte
noch einige Zeit heiß sein.
Frisch zubereitete Getränke
sind sehr heiß. Bei Bedarf
etwas abkühlen lassen.
157
de
Lieferumfang
1 NetzschalterJ
2 Bedienfeld(siehefolgendeSeite)
3 Display
4 Getränkeauslauf(Kaffee,Milch,
Heißwasser),höhenverstellbar
a) Abdeckung
b) Milchsystem/Kaffeeauslauf
(zweiteilig)
c) Milchschlauch
d) Ansaugrohr
5 AbnehmbarerWassertank
6 DeckelfürWassertank
7 AufbewahrungsfachfürPulverlöffel
8 Pulverlöffel(EinsetzhilfefürWasserfilter)
9 Bohnenbehälter
10 Aromadeckel
11 DrehwählerfürMahlgradeinstellung
12 Pulverschublade
(Kaffeepulver/Reinigungstablette)
13 TürzurBrüheinheit
14 Brüheinheit
a) Verriegelung
b) Abdeckung
15 Auswurfhebel
16 AufbewahrungsfachfürKurzanleitung
17 Tropfschale
a) Blende
b) Tropfblech(zweiteilig)
c) Kaffeesatzbehälter
d) Schwimmer
18 Kabelstaufach
19 Typenschild(E.-Nr.;FD)
*
DieGebrauchsanleitungbeschreibt
verschiedeneVarianten.
Mit
*
gekennzeichnetePositionensindnurin
bestimmtenGerätemodellenvorhanden.
Auf einen Blick
(Bilder B, C, D, E, F und GaufdenAusklappseiten)
Lieferumfang
(Bild AaufdenAusklappseiten)
a Kaffeevollautomat
b Gebrauchsanleitung
c Kurzanleitung
d Milchschlauch und Ansaugrohr
e Wasserhärtestreifen
f Pulverlöffel
g Wasserfilter
*
h Milchbehältermit„freshLock“Deckel
*
i Entkalkungstabletten
*
W Warnung
Gefahr durch Magnetismus!
Das Gerät enthält Permanent-
magnete, die elektronische
Implantate wie z. B. Herzschritt-
macher oder Insulinpumpen
beeinussen können. Träger von
elektronischen Implantaten bitte
einen Mindestabstand von 10 cm
zum Gerät und, bei Entnahme,
zu folgenden Teilen einhalten:
Milchbehälter, Milchsystem,
Wassertank, Tropfschale und
Brüheinheit.
W Warnung
Erstickungsgefahr!
Kinder nicht mit Verpackungs-
material spielen lassen. Klein-
teile sicher aufbewahren, sie
können verschluckt werden.
W Warnung
Verletzungsgefahr!
Nicht in das Mahlwerk greifen.
Fehlanwendung des Gerätes
kann zu Verletzungen führen.
W Warnung
Verbrennungsgefahr!
Das Milchsystem wird sehr
heiß. Nach Benutzung zuerst
abkühlen lassen und erst
dann berühren.
Nach dem Gebrauch können
die Oberächen von Heiz
element oder Wärmeplatte
noch einige Zeit heiß sein.
Frisch zubereitete Getränke
sind sehr heiß. Bei Bedarf
etwas abkühlen lassen.
158
de Überblick–Bedienelemente
Überblick – Bedienelemente
(Bild BaufdenAusklappseiten)
F
DiefolgendenSymbolesindjenachBetriebszustanddesGerätszusehenbzw.
hinterleuchtet:
Espresso Latte Macchiato
Espresso Macch. Milchkaffee
Caffe Crema Milchschaum
Cappuccino
SpezielleGetränke(siehe
Kapitel„SpezielleGetränke“).
start
stop
C–Start-Stopp-Taste I–Auswahlnachunten
F–Zurück
menu
A–Menüöffnen
G–BezugvonzweiTassen
gleichzeitig
ok
B–Bestätigen/Speichern
H–Kaffeestärkeeinstellen
ml
D–Tassengrößeauswählen
R–Favoritaufrufen(kurz
berühren)undKindersicherung
(mindestens3Sekunden
berühren).
159
de
Display
Netzschalter J
MitdemNetzschalterJwirddasGerät
ein-oderausgeschaltet.DasGerät
spültautomatisch,wennesein-und
ausgeschaltetwird.
DasGerätspültnicht,wenn:
esbeimEinschaltennochwarmist.
vordemAusschaltenkeinKaffee
bezogenwurde.
DasGerätistbetriebsbereit,wennim
BedienfelddieSymboleunddasDisplay
leuchten.
Bedienfeld (Touchfeld)
ImBedienfeldkannganzeinfachdurch
BerührenderSymboleundZeichen
navigiertwerden.
EsertönteinakustischesSignal.
DerSignaltonkanneinundausgeschaltet
werden(sieheKapitel„Menü–Tastentöne“).
Getränkeauswahl
DurchBerührendesentsprechenden
SymbolswirddasgewünschteGetränk
direktausgewählt(sieheKapitel
„Getränkezubereitung“).
Start-Stopp-Taste
DurchBerührenvonCwirddie
GetränkezubereitungodereinService-
Programmgestartet.Durcherneutes
BerührenvonCwährendder
GetränkezubereitungwirdderBezug
vorzeitiggestoppt.
Menü
DurchBerührenvonAwirddas
Menüaufgerufen,dieNavigationssymbole
werdenaktiviertundleuchten.Durch
BerührenvonI, B und Fwird
imMenünavigiertundeswerdenInfor-
mationenabgerufenoderEinstellungen
vorgenommen(sieheKapitel„Menü“).
Getränkeoptionen
DurchBerührenvonH oder Dwirddie
StärkeoderMengedesGetränksange-
passt,durchBerührenvonGwerden
zweiTassengleichzeitigzubereitet,sobald
mitCderBezuggestartetwird
(sieheKapitel„Getränkezubereitung“).
„Favorit“ und Kindersicherung
DurchkurzesBerührenvonRwerden
personalisierteGetränkeaufgerufen(siehe
Kapitel„EigeneEinstellungenFavorit“).
BerührtmanR mindestens
3Sekunden,wirddieKindersicherung
aktiviertoderdeaktiviert(sieheKapitel
„Kindersicherung“).
Display
ImDisplaywerdendiegewähltenGetränke
undEinstellungensowieMeldungenzum
Betriebszustandangezeigt.
Espresso
normal mittelgr
Bitte Wassertank füllen
DieMeldungerlischt,sobalddieHandlung
durchgeführtwurde.
160
de Inbetriebnahme
Inbetriebnahme
Allgemeines
Nur reines, kaltes Wasser ohne Kohlen-
säureundausschließlichgeröstete Bohnen
indieentsprechendenBehälterfüllen.Keine
glasierten,karamellisiertenodermitsons-
tigenzuckerhaltigenZusätzenbehandelte
Kaffeebohnenverwenden,sieverstopfendie
Brüheinheit.
BeidiesemGerätistdieWasserhärte
einstellbar.AbWerkistdieWasserhärte4
ein gestellt.DieWasserhärtedes
verwendetenWassersmitbeiliegendem
Prüfstreifenfeststellen.Wirdeinanderer
WertalsWasserhärte4angezeigt,das
GerätnachInbetriebnahmeentsprechend
programmieren(sieheunterKapitel
„Menü–Wasserhärte“).
Gerät in Betrieb nehmen
VorhandeneSchutzfolienentfernen.
DenKaffeevollautomataufeineebene
undfürdasGewichtausreichende,
wasserfesteFlächestellen.
DieLüftungsschlitzedesGerätsmüssen
freibleiben.
F
Wichtig:DasGerätnurinfrostfreien
Räumenverwenden.Wurdedas
GerätbeiTemperaturenunter0°C
transportiertodergelagert,mindes-
tens3Stundenwarten,bevordas
GerätinBetriebgenommenwird.
Netzstecker(Kabelstaufach18) an der
Steckdoseanschließen.DieLängekann
durchZurückschiebenundHerausziehen
passendeingestelltwerden.DasGerät
dazumitderRückseitez.B.andieTisch-
kantestellenunddasKabelentwedernach
unten ziehen, oder nach obenschieben.
DeckelWassertank6hochklappen.
Wassertank5abnehmen,ausspülenund
mitfrischem,kaltemWasserfüllen.Die
Markierung „max“beachten.
DenWassertank5geradeaufsetzenund
ganznachuntendrücken.
DenDeckelWassertank6wieder
schließen.
Bohnenbehälter9mitKaffeebohnen
füllen.
DasGerätmitdemNetzschalter1 J
einschalten.
DasBedienfeldunddasDisplaywerden
aktiviert.ImDisplayerscheintdievoreinge-
stellteSprache,inderdieweiterenDisplay-
texteangezeigtwerden.Esstehenmehrere
SprachenzurAuswahl.
Isooftberühren,bisdie
gewünschteSpracheimDisplay
gekennzeichnetist.
Deutsch
English
Français
Cberühren,umdieAuswahlzu
bestätigen.
DiegewählteSpracheistgespeichert.
DasMarkenlogoleuchtetimDisplay3.
DasGerätheiztnunaufundspült,etwas
WasserläuftausdemGetränkeauslauf4.
DasGerätistbetriebsbereit,wennim
BedienfelddieSymboleunddasDisplay
leuchten.
F
DerKaffeevollautomatistabWerk
mitdenStandardeinstellungenfür
optimalenBetriebprogrammiert.
DasGerätschaltetnacheinerausge-
wähltenZeitautomatischab(siehe
Kapitel„Menü–Selbstabschaltung“).
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182
 • Page 183 183
 • Page 184 184
 • Page 185 185
 • Page 186 186
 • Page 187 187
 • Page 188 188

Siemens TE654319RW/11 Bedienungsanleitung

Kategorie
Kaffeemaschinen
Typ
Bedienungsanleitung