Palson 30061 Bedienungsanleitung

Kategorie
Haarschneider
Typ
Bedienungsanleitung

Dieses Handbuch ist auch geeignet für

Cortapelos cabello y barba
Professional hair and beard trimmer
Tondeuse professionnelle cheveux et barbe
Máquina de cortar cabelo profissional para cabelo e barba
Professionelles Haar- und Bartschneidegerät
Tagliacapelli professionale per capelli e barba
Professionele tondeuse voor haar en baard
Επαγγελματική κουρευτική μηχανή για μαλλιά και γένια
Профессиональная машинка для стрижки волос и бороды
Professzionális haj és szakáll vágó gép
Profesyonel saç ve sakal düzeltici
Професионална машинка за подстригване на коса и брада
Echo
COD. 30061
MODO DE EMPLEO
OPERATING INSTRUCTIONS
MODE D’EMPLOI
MODO DE EMPRÊGO
GEBRAUCHSANLEITUNG
ISTRUZIONI
GEBRUIKSAANWIJZING
TROPOS CRHSHS
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
KULLANMA WEKLI
ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА
GB
E
F
P
D
I
NL
GR
RU
AR
HU
TR
BG
ESPAÑOL. . . . . . . . . . . . . . . 6
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . 7
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . 8
PORTUGUÊS. . . . . . . . . . . . 9
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . 10
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . 11
NEDERLANDS. . . . . . . . . . . 12
ELLHNIKA . . . . . . . . . . . . . . 13
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
. . . . . . . . . . . 15
MAGYAR . . . . . . . . . . . . . . . 16
TÜRKÇE. . . . . . . . . . . . . . . . 17
БЪЛГАРСКИ . . . . . . . . . . . . . . 18
GB
F
P
D
I
NL
GR
RU
AR
HU
BG
2 3
E
TR
1 Cuchilla acero inox.
2 Peine multiposición
3 Interruptor I/O
4 Indicador luminoso de carga
5 Base de recarga
6 Adaptador
7 Aceite
8 Cepillo
1 Stainless steel blade
2 Multiposition comb
3 I/O button
4 Charging light
5 Charging base
6 Adaptor
7 Oil
8 Brush
1 Lame en acier inoxydable
2 Peigne multi-positions
3 Bouton I/O
4 Voyant lumineux de charge
5 Socle de recharge
6 Adaptateur
7 Huile
8 Brosse
1 Lâmina aço inox.
2 Pente multiposição
3 Interruptor I/O
4 Indicador de carga luminoso
5 Base de recarga
6 Transformador
7 Óleo
8 Escova
1 Edelstahlschneidesatz
2 Mehrstufiger Kammaufsatz
3 Schalter I/O
4 Leuchtanzeige Aufladestatus
5 Ladestation
6 Adapter
7 Öl
8 Bürste
1 Lama in acciaio inox.
2 Pettine multiposizione
3 Interruttore I/O
4 Indicatore luminoso di carica
5 Base di ricarica
6 Adattatore
7 Olio
8 Spazzolino
1 Mesje in roestvrij staal
2 Kam met verschillende standen
3 I/O-schakelaar
4 Oplaadcontrolelampje
5 Oplaadbasis
6 Adapter
7 Olie
8 Borsteltje
1 Λάμα από ανοξείδωτο χάλυβα
2 Χτένα πολλαπλών θέσεων
3 Διακόπτης I/O
4 Φωτεινή ένδειξη φόρτισης
5 Βάση επαναφόρτισης
6 Προσαρμογέας
7 Λάδι
8 Βούρτσα
1 Лезвие из неокисляемой
стали
2 Расческа с
многопозиционным
регулированием
3 Выключатель I/O
4 Световой индикатор заряда
5 База для зарядки
6 Адаптер
7 Масло
8 Щетка
1 Rozsdamentes acél borotva.
2 Állítható fésű
3 Be- és kikapcsoló gomb I/O
4 Töltést jelző lámpa
5 Töltő
6 Adapter
7 Olaj
8 Kefe
1 Paslanmaz çelik bıçak
2 Çok konumlu tarak
3 Açma/Kapama Anahtarı
4 Şarj ışıklı göstergesi
5 Yeniden doldurma altlığı
6 Adaptör
7 Y
8 Fırça
1 Ножче от неръждаема
стомана
2 Гребен с различни дължини
на подстригване
3 Ключ I/O (включено/
изключено)
4 Светлинен индикатор за
заряд
5 Зарядно устройство – основа
6 Адаптер
7 Смазочно масло
8 Четка
Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3
Fig. 4 Fig. 5
1
2
3
4
5
6
7
8
Fig. 6
4 5
6 7
Nuestros productos están desarrollados para alcanzar los más altos estándares de calidad, funcionalidad y diseño.
Esperamos que disfrute de su nuevo cortapelos ECHO de PALSON.
Antes del primer uso:
Antes de usar este cortapelos por primera vez, cárguelo por completo durante 8 horas para activar la batea recargable interna.
Lea atentamente las instrucciones antes de comenzar a usar este aparato.
Instrucciones de uso:
Este cortapelos puede utilizarse tanto con cable como sin él.
1. Conecte el adaptador a la clavija de la batería situada en la parte inferior del cortapelos y, a continuación, conecte el
adaptador a la corriente eléctrica (preste atención a la tensión: ésta debe coincidir con la indicada en la placa identificativa del
adaptador). El tiempo total de carga es de 8 horas. Cuando esté cargado por completo, puede utilizarse de forma continuada
durantes de 45 minutos. Durante la carga, el indicador luminoso aparece en rojo.
2. Encienda/apague el aparato deslizando el interruptor I/O (3) para comenzar o dejar de usarlo.
3. Seleccione la posición del peine que desee (3-4-5-6-7 mm) según la longitud del pelo que desee obtener.
4. Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales
o mentales estén reducidas o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones
relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deberían ser supervisados para
asegurar que no juegan con el aparato.
5. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante o su servicio técnico autorizado o por
un técnico cualificado con tal de evitar un peligro.
mo utilizar el peine
1. Para colocarlo, sujete el cortapelos e inserte el peine en la ranura de instalacn. Fig. 1 (en la direccn indicada por la
flecha)
2. Para desmontarlo, sujete el cortapelo y tire ligeramente del peine. Fig. 2 (en la direccn indicada por la flecha).
Mantenimiento de las cuchillas
1. Sosteniendo el cortapelos por el anverso y no teniendo el peine puesto, empuje la cuchilla hacia fuera. Fig. 3 (en la dirección
indicada por la flecha).
2. Utilice el cepillo para limpiar las piezas de las cuchillas y lubrique el espacio que queda entre la cuchilla fija y la cuchilla móvil
con 2 ó 3 gotas de aceite cada pocos usos. Fig. 4.
3. Vuelva a colocar las cuchillas y presione las piezas completas hasta que oiga un “clic”. Figs. 5 y 6.
Proceso de carga
- No cargue el cortapelos si la temperatura es inferior a 0 °C o superior a 40 °C.
- No realice el proceso de carga en proximidad de la incidencia perpendicular de los rayos solares o de las emanaciones de
una fuente de calor.
- El tiempo de carga estándar es de 8 horas. Para evitar dos a la batea, no prolongue el tiempo de carga.
Precauciones
- Limpie la carcasa usando únicamente un paño ligeramente humedecido en agua o en una solución jabonosa
suave.
- Nunca utilice soluciones corrosivas.
- No sumerja el cortapelos en agua.
- Manténgala alejada de los niños.
- Este cortapelos puede calentarse durante su uso o carga, lo cual es absolutamente normal.
- Al sostener el cortapelos, no lo haga por el cable de alimentacn, ya que así evitará darlo o sufrir accidentes.
- No manipule indebidamente las piezas móviles.
PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL
Los productos eléctricos desechados no deben eliminarse con la basura doméstica. Este aparato debe llevarse a su
centro de reciclaje local para un tratamiento seguro.
Gracias por demostrarnos su confianza al elegir uno de nuestros productos.
E GB
Our products are designed to the highest quality, functionality and design standards. We hope you enjoy your new ECHO
hair trimmer from PALSON.
Before using it for the first time:
Before using these hair clippers for the first time, charge them up fully for 8 hours to activate the internal rechargeable
battery.
Carefully read the instructions before starting to use this appliance.
Instructions for use:
These clippers can be used or without their cord:
1. Connect the adaptor to the battery plug at the bottom of the clippers and then plug the adapter in (look at the
voltage: it should coincide with the voltage indicated on the adaptor’s identification plate). Total charging time is 8
hours. When they are fully charged they can be used continuously for over 45 minutes. During charging, the light
is red.
2. Turn the appliance on/off sliding the I/O (3) switch to start or stop using it.
3. Select your required comb position (3-4-5-6-7 mm) depending on how short you want to cut your hair.
4. This appliance is not designed to be used by people (including children) with physical, sensory or mental disabilities
or who have no experience or knowledge, except when supervised or have been given instructions on the use of
the appliance by the person looking after them. Children must be supervised to ensure that they do not play with
the appliance.
5. If the cord is damaged, it should be replaced by the manufacturer or its authorised technical service or by a qualified
technician to prevent dangerous situations.
How to use the comb
1. To put it in, hold the clippers and insert the comb into the installation groove. Fig. 1 (in the direction indicated by the
arrow)
2. To take it out, hold the clippers and gently pull the comb. Fig. 2 (in the direction indicated by the arrow).
Blade maintenance
1. Holding the clippers from the back, and without the comb inserted, push the blade out. Fig. 3 (in the direction
indicated by the arrow)
2. Use the brush to clean the blade parts and grease the space between the fixed blade and the moving blade with 2
or 3 drops of oil every couple of uses. Fig. 4.
3. Replace the blades and push the complete parts until you hear a click. Figs. 5 and 6.
Charging process
- Do not charge the clippers if the temperature is below 0 °C or over 40 °C.
- Do not charge the clippers near to direct sunlight or near to a heat source
- Standard charging time is 8 hours. To prevent the battery from being damaged, do not overdo charging time.
Precautions
- For cleaning the case, only use a slightly damp cloth or in a gentle soapy solution.
- Never use corrosive solutions.
- To not submerge the clippers in water.
- Keep out of the reach of children.
- This clippers may heat up during use or charging, which is totally normal.
- Do not hold the clippers using their cord, to prevent damaging it or suffering an accident.
- Do not touch the moving parts incorrectly.
PROTECTING THE ENVIRONMENT
Electric products should not be thrown away with domestic rubbish. This appliance should be taken to a local recycling
centre for safe treatment.
Thank you for choosing one of our products.
8 9
F
Nos produits sont développés pour répondre aux standards les plus stricts en matière de qualité, de fonctionnalité et de
design. Nous espérons que vous profiterez au maximum de votre nouvelle tondeuse ECHO de PALSON.
Avant la première utilisation :
Avant d’utiliser cette tondeuse pour la première fois, chargez-la complètement pendant 8 heures pour activer la batterie
rechargeable interne.
Lisez attentivement les instructions avant d’utiliser cet appareil.
Conseils d’utilisation :
Cette tondeuse peut s’utiliser avec ou sans câble.
1. Branchez l’adaptateur à la fiche de la batterie située sur la partie inférieure de la tondeuse, puis branchez
l’adaptateur au courant électrique (assurez-vous que le courant coïncide avec les indications qui figurent sur la
plaque d’identification de l’adaptateur). Le processus de charge dure 8 heures. Lorsque l’appareil est complètement
chargé, vous pouvez l’utiliser pendant plus de 45 minutes d’affilée. Pendant le processus de charge, le voyant
lumineux rouge s’allume.
2. Allumez/éteignez lappareil en faisant glisser le bouton I/O (3).
3. Sélectionnez la position du peigne (3-4-5-6-7 mm) selon la longueur de cheveux désirée.
4. Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d’expérience ou de connaissance,
sauf si elles ont pu bénéficier, par l’intermédiaire d’une personne responsable de leur sécurité, d’une surveillance
ou d’instructions préalables concernant l’utilisation de l’appareil. Les enfants devraient être surveillés pour s’assurer
qu’ils ne jouent pas avec cet appareil.
5. Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente autorisé
ou par un technicien qualifié afin d’écarter tout danger.
Utilisation du peigne
1. Pour l’installer, maintenez fermement la tondeuse et introduisez le peigne dans la fente prévue à cet effet. Fig. 1
(dans le sens indiqué par la flèche)
2. Pour le démonter, maintenez fermement la tondeuse et tirez légèrement sur le peigne. Fig. 2 (dans le sens indiqué
par la flèche).
Entretien des lames
1. Mettez la tondeuse à l’envers et après avoir retiré le peigne, poussez la lame vers l’extérieur. Fig. 3 (dans le sens
indiqué par la flèche).
2. Utilisez la brosse pour nettoyer les pièces des lames et lubrifiez régulièrement l’espace restant entre la lame fixe
et la lame mobile avec 2 ou 3 gouttes d’huile (après plusieurs utilisations). Fig. 4.
3. Remettez en place les lames et appuyez sur les pièces complètes jusqu’à ce qu’elles s’emboîtent en faisant « clic ».
Fig. 5 et 6.
Processus de charge
- Ne chargez pas la tondeuse si la température est en dessous de 0º C ou au-dessus de 40º C.
- Ne chargez pas lappareil lorsque celui-ci est exposé aux rayons du soleil ou aux émanations d’une source de
chaleur.
- Le processus de charge dure normalement 8 heures. Pour éviter dendommager la batterie, ne chargez pas
l’appareil plus longtemps que le temps indiqué.
Précautions
- Nettoyez la carcasse uniquement avec un chiffon légèrement humide et un peu de savon doux.
- N’utilisez jamais de solutions corrosives,
- Ne plongez pas la tondeuse dans l’eau.
- Rangez-la hors de portée des enfants.
- Cette tondeuse peut chauffer pendant son utilisation ou pendant le processus de charge, ceci est parfaitement normal.
- Ne tenez pas la tondeuse par le cordon d’alimentation pour éviter de l’endommager ou de vous blesser.
- Ne manipulez pas les pièces mobiles indûment.
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Les produits électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Cet appareil doit être porté au centre de
recyclage le plus proche de votre domicile afin d’être recyclé correctement.
Nous vous remercions de votre confiance, pour avoir choisi lun de nos produits.
P
Os nossos produtos foram desenvolvidos para atingirem os mais altos níveis de qualidade, funcionalidade e concepção.
Esperamos que desfrute da sua nova máquina de cortar cabelo ECHO da PALSON.
Antes da primeira utilização:
Antes de usar esta máquina de cortar cabelo pela primeira vez, carregue-a totalmente durante 8 horas para activar a
bateria recarregável interna.
Leia atentamente as instruções antes de começar a usar este aparelho.
Instruções de utilização:
Esta máquina de cortar cabelo pode ser utilizada tanto com cabo como sem ele.
1. Conecte o transformador à tomada da bateria situada na parte inferior da máquina de cortar cabelo e, em seguida,
conecte o transformador à corrente eléctrica (preste atenção à voltagem: esta deve coincidir com a que está
indicada na placa de identificação do transformador). O tempo total de carga é de 8 horas. Quando estiver
totalmente carregada, pode ser utilizada de forma contínua durante mais de 45 minutos. Durante a carga, o
indicador luminoso aparece a vermelho.
2. Ligue/desligue o aparelho fazendo deslizar o interruptor I/O (3) para começar a usá-lo ou deixar de o usar.
3. Seleccione a posição do pente desejada (3-4-5-6-7 mm) em conformidade com o comprimento de cabelo que
deseja obter.
4. Este aparelho não se destina a ser usado por pessoas (incluindo crianças) cujas capacidades físicas, sensoriais
ou mentais estejam reduzidas ou que não tenham experiência ou conhecimento, salvo se tiverem a supervisão ou
receberem instruções relativas ao uso do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças
devem ser supervisionadas para se ter a certeza de que não brincam com o aparelho.
5. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou pelo seu serviço de assistência
técnica autorizado ou por um técnico qualificado, para se evitarem perigos.
Como utilizar o pente
1. Para o colocar, segure a máquina de cortar cabelo e insira o pente na ranhura de instalação. Fig. 1 (na direcção
indicada pela seta)
2. Para o desmontar, segure a máquina de cortar cabelo e puxe levemente pelo pente. Fig. 2 (na direcção indicada
pela seta).
Manutenção das lâminas
1. Segurando na máquina de cortar cabelo pela frente e sem o pente colocado, empurre a lâmina para fora. Fig. 3
(na direcção indicada pela seta)
2. Utilize a escova para limpar as peças das lâminas e lubrifique sempre o espaço existente entre a lâmina fixa e a
lâmina móvel com 2 ou 3 gotas de óleo após poucas utilizações. Fig. 4.
3. Volte a colocar as lâminas e pressione as peças completas até ouvir um “clique”. Figuras 5 e 6.
Processo de carga
- Não carregue a máquina de cortar cabelo se a temperatura for inferior a 0 °C ou superior a 40 °C.
- Não efectue o processo de carga na proximidade da incidência perpendicular dos raios solares ou das emanações
de fontes de calor.
- O tempo de carga standard é de 8 horas. Para evitar danos na bateria, não prolongue o tempo de carga.
Precauções
- Limpe a carcaça usando apenas um pano ligeiramente humedecido em água ou numa solução saponária suave.
- Nunca utilize soluções corrosivas.
- Não submirja a máquina de cortar cabelo em água.
- Mantenha-a afastada das crianças.
- Esta máquina de cortar cabelo pode-se aquecer durante a sua utilização ou carga, o que é absolutamente
normal.
- Ao segurar a máquina de cortar cabelo, não o faça pelo cabo de alimentação, dado que assim evitará danificá-lo
ou sofrer acidentes.
- Não manuseie indevidamente as peças móveis.
PROTECÇÃO AMBIENTAL
Os produtos eléctricos rejeitados não devem ser eliminados com o lixo doméstico. Este aparelho deve ser levado para
o seu centro de reciclagem local para que lhe seja dado um tratamento seguro.
Obrigado por nos ter demonstrado a sua confiança ao escolher um dos nossos produtos.
10 11
D
Unsere Produkte entsprechen aufgrund Ihrer Entwicklung den höchsten Qualitäts-, Funktionalitäts- und Designstandards. Wir
wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Haarschneidegerät ECHO von PALSON.
Vor der ersten Benutzung:
Laden Sie dieses Haarschneidegerät vor der ersten Benutzung 8 Stunden lang vollständig auf, um den integrierten Akku zu
aktivieren.
Lesen Sie vor der Benutzung dieses Geräts sorgfältig die Bedienungsanleitung.
Bedienungsanleitung:
Dieses Haarschneidegerät kann mit oder ohne Kabel benutzt werden.
1. Schließen Sie den Adapter an den Akkuanschluss auf der Unterseite des Haarschneidegeräts an und verbinden Sie den
Adapterstecker mit einer Steckdose (Beachten Sie die Spannung. Sie muss mit der auf dem Typenschild des Adapters
angegebenen Spannung übereinstimmen). Die Gesamtladezeit beträgt 8 Stunden. Ist das Gerät vollständig aufgeladen,
können Sie es für mehr als 45 Minuten ununterbrochen benutzen. Während des Auadevorgangs leuchtet die Leuchtanzeige
rot.
2. Schalten Sie das Gerät zum Benutzen bzw. Ausschalten ein/aus, indem Sie den Schalter I/O in die entsprechende Position
schieben (3).
3. Wählen Sie die geeignete Kammposition (3-4-5-6-7 mm) der gewünschten Haarlänge entsprechend aus.
4. Dieses Gerät ist nicht für die Benutzung durch Personen (einschließlich Kinder) geeignet, deren physische, sensorische
oder geistige Fähigkeiten eingeschränkt sind oder denen die Erfahrung bzw. das notwendige Wissen zur Bedienung fehlt,
es sei denn, sie stehen unter Beaufsichtigung oder haben durch die für ihre Sicherheit verantwortliche Person Anweisungen
zur Benutzung des Gerätes erhalten. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät
spielen.
5. Falls das Stromkabel beschädigt ist, sollte es durch den Hersteller, den autorisierten Kundendienst oder von einem
qualizierten Techniker ausgetauscht werden, um Gefahrensituationen zu vermeiden.
Benutzung des Kammaufsatzes
1. Zum Anbringen des Kammaufsatzes führen Sie ihn in die Einsatzführung am Haarschneidegerät ein. Abb. 1 (in
Pfeilrichtung)
2. Um den Kammaufsatz abzunehmen, halten Sie das Haarschneidegerät fest und ziehen den Aufsatz vorsichtig ab. Abb. 2 (in
Pfeilrichtung)
Pege des Schneidesatzes
1. Halten Sie das Haarschneidegerät ohne Kammaufsatz mit der Vorderseite nach unten in der Hand und drücken Sie den
Schneidesatz vom Gerät weg. Abb. 3 (in Pfeilrichtung)
2. Benutzen Sie die Bürste zum Reinigen des Schneidesatzes. Schmieren Sie den Zwischenraum zwischen festem und
beweglichem Schneideblatt regelmäßig nach wenigen Benutzungen mit 2 oder 3 Tropfen Öl. Abb. 4.
3. Bringen Sie den Schneidesatz wieder an, indem Sie ihn in das Gerät einführen, bis er hörbar einrastet. Abbgn. 5 und 6.
Auadevorgang
- Beträgt die Umgebungstemperatur weniger als 0 ºC bzw. mehr als 40 ºC darf das Haarschneidegerät nicht aufgeladen
werden.
- Laden Sie das Gerät nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder in unmittelbarer Nähe einer Wärmequelle auf.
- Die durchschnittliche Ladezeit beträgt 8 Stunden. Lassen Sie das Gerät nicht über diesen Zeitraum hinaus auaden. Der
Akku könnte ansonsten beschädigt werden.
Vorsichtsmaßnahmen
- Reinigen Sie das Gehäuse lediglich mit einem leicht mit Wasser oder einem verdünnten Reinigungsmittel angefeuchteten
Tuch.
- Verwenden Sie keine ätzenden Lösungen.
- Tauchen Sie das Haarschneidegerät nicht ins Wasser.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Dieses Haarschneidegerät kann sich während des Ladevorgangs erwärmen. Dabei handelt es sich nicht um eine
Fehlfunktion.
- Greifen Sie das Haarschneidegerät nicht am Netzkabel. Sie könnten es beschädigen oder Unfälle verursachen.
- Manipulieren Sie nicht ungerechtfertigt die beweglichen Geräteteile.
UMWELTSCHUTZ
Nicht mehr benutzbare Elektrogeräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie dieses Gerät nach Ablauf
seiner Nutzungsdauer auf sichere Weise gemäß den örtlichen Entsorgungsrichtlinien.
Vielen Dank für Ihr Vertrauen in unsere Produkte.
I
I nostri prodotti sono studiati per raggiungere i massimi standard qualitativi, funzionali e di design. Ci auguriamo che il
vostro nuovo tagliacapelli ECHO di PALSON sia di vostro gradimento.
Prima di utilizzarlo la prima volta:
Prima di utilizzare questo tagliacapelli per la prima volta, caricarlo completamente per 8 ore per attivare la batteria
ricaricabile interna.
Leggere attentamente le istruzioni prima di iniziare a utilizzare questo apparecchio.
Istruzioni per l’uso:
Questo tagliacapelli può essere utilizzato sia con il cavo, sia senza.
1. Collegare l’adattatore allo spinotto della batteria situato nella parte inferiore del tagliacapelli e, successivamente,
collegare l’adattatore alla corrente (prestare attenzione alla tensione: deve corrispondere con quella indicata nella
targhetta identificativa dell’adattatore). Il tempo totale di carica è di 8 ore. A carica completata, si può utilizzare
ininterrottamente per oltre 45 minuti. Durante la carica, l’indicatore luminoso è di colore rosso.
2. Accendere/spegnere l’apparecchio facendo scorrere l’interruttore I/O (3) per iniziare o terminare l’utilizzo.
3. Selezionare la posizione del pettine desiderata (3-4-5-6-7 mm) a seconda della lunghezza dei capelli che si
desidera ottenere.
4. Questo prodotto non è adatto all’uso da parte di persone (bambini compresi) la cui esperienza, le cui conoscenze
o il cui stato fisico, sensoriale o mentale non consenta loro di utilizzarlo in modo sicuro, a meno che non abbiano
ricevuto istruzioni relative all’uso dell’apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza o
non siano sotto la supervisione di quest’ultima. È opportuno che i bambini facciano uso dell’apparecchio sotto la
supervisione di un adulto per evitare che lo utilizzino come un giocattolo.
5. Se il cavo elettrico è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o dal servizio di assistenza autorizzato o
da un tecnico qualificato, onde evitare eventuali pericoli.
Come utilizzare il pettine
1. Per posizionarlo, afferrare il tagliacapelli e inserire il pettine nella fessura di installazione. Fig.1 (nella direzione
indicata dalla freccia)
2. Per smontarlo, afferrare il tagliacapelli e tirare leggermente il pettine. Fig.2 (nella direzione indicata dalla freccia).
Manutenzione delle lame
1. Tenendo il tagliacapelli al rovescio e senza pettine, spingere la lama verso l’esterno. Fig.3 (nella direzione indicata
dalla freccia)
2. Utilizzare lo spazzolino per pulire i pezzi della lama e lubrificare lo spazio tra la lama fissa e la lama mobile con 2
o 3 gocce di olio, dopo un certo numero di utilizzi. Fig.4.
3. Riposizionare le lame e spingere i pezzi completi fino a che non si sente un “clic”. Fig. 5 e 6.
Processo di ricarica
- Non ricaricare il tagliacapelli a temperature inferiori a 0°C o superiori a 40°C.
- Non effettuare la ricarica in luoghi soggetti a raggi solari perpendicolari o accanto a fonti di calore.
- Il tempo standard di carica è di 8 ore. Onde evitare danni alla batteria, non superare tale tempo di ricarica.
Precauzioni
- Pulire il corpo dell’apparecchio utilizzando solamente un panno leggermente inumidito con acqua o con una
soluzione delicata di acqua e sapone.
- Non utilizzare mai soluzioni corrosive.
- Non immergere il tagliacapelli nell’acqua.
- Tenerlo lontano dalla portata dei bambini.
- Questo tagliacapelli potrebbe scaldarsi durante l’uso o la ricarica; si tratta di un fenomeno assolutamente
normale.
- Quando si tiene in mano il tagliacapelli, non afferrarlo per il cavo di alimentazione: si rischierebbe di danneggiarlo
o di provocare incidenti.
- Non manipolare i pezzi mobili in modo scorretto.
PROTEZIONE DELL’AMBIENTE
I prodotti elettrici non devono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici. È necessario consegnare il presente
apparecchio al proprio centro di riciclaggio locale affinché venga smaltito in modo sicuro.
Grazie per la fiducia accordataci scegliendo uno dei nostri prodotti.
12 13
NL
Bij de ontwikkeling van onze producten wordt gestreefd naar de hoogste kwaliteitsnormen, de grootste functionaliteit en
het beste ontwerp. Wij hopen dat u veel plezier beleeft aan uw nieuwe ECHO tondeuse van PALSON.
Vóór het eerste gebruik:
Laad de tondeuse voor u ze voor de eerste keer gebruikt gedurende 8 uur volledig op, om de interne heroplaadbare
batterij te activeren.
Lees aandachtig de instructies voor u dit apparaat begint te gebruiken.
Gebruiksinstructies:
Deze tondeuse kan zowel met als zonder kabel worden gebruikt.
1. Sluit de adapter aan op het contact van de batterij op de onderzijde van de tondeuse, en sluit de adapter daarna
aan op het stroomnet (let op de spanning, deze moet overeenkomen met de spanning die is aangegeven op het
typeplaatje van de adapter). De totale oplaadtijd is 8 uur. Als de batterij volledig is opgeladen, kan de tondeuse
continu worden gebruikt voor een periode van meer dan 45 minuten. Tijdens het opladen is het controlelampje
rood.
2. Schakel het apparaat om het te gebruiken of het gebruik te stoppen in/uit door de I/O-schakelaar (3) te
verschuiven.
3. Selecteer de gewenste stand van de kam (3-4-5-6-7 mm), afhankelijk van de haarlengte die u wilt verkrijgen.
4. Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (kinderen inbegrepen) met een fysieke, zintuiglijke of
mentale beperking, of die niet over de juiste ervaring of kennis beschikken, behalve als dit gebeurt onder het toezicht
van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid, of als ze van een dergelijke persoon instructies hebben
gekregen met betrekking tot het gebruik van het apparaat. Kinderen moeten onder toezicht gehouden worden, opdat
ze niet met het apparaat kunnen spelen.
5. Als het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant, een door deze erkende technische
dienst of een gekwaliceerde technicus, om gevaren te vermijden.
Gebruik van de kam
1. Houd voor de bevestiging van de kam de tondeuse vast en plaats de kam in de bevestigingsspleet. Fig. 1 (in de
richting die is aangegeven door de pijl)
2. Houd om de kam te verwijderen de tondeuse vast en trek lichtjes aan de kam. Fig. 2 (in de richting die is aangegeven
door de pijl).
Onderhoud van de mesjes
1. Duw terwijl u de tondeuse (zonder dat de kam is bevestigd) vasthoudt aan de voorzijde het mesje naar buiten. Fig.
3 (in de richting die is aangegeven door de pijl)
2. Gebruik het borsteltje om de onderdelen van de mesjes te reinigen en smeer na enkele malen gebruik de ruimte
tussen het vaste en het bewegende mesje in met 2 of 3 druppels olie. Fig. 4.
3. Plaats de mesjes terug en druk op de volledige onderdelen tot u een “klik” hoort. Fig. 5 en 6.
Oplaadproces
- Laad de tondeuse niet op bij temperaturen lager dan 0 ºC of hoger dan 40 ºC.
- Laad de tondeuse niet op bij een loodrechte inval van zonnestralen of in de buurt van een warmtebron.
- De standaard oplaadtijd is 8 uur. Verleng de oplaadtijd niet, om schade aan de batterij te voorkomen.
Voorzorgsmaatregelen
- Reinig de behuizing alleen met een lichtjes in water of een zachte zeepoplossing bevochtigde doek.
- Gebruik nooit bijtende oplossingen.
- Dompel de tondeuse niet onder in water.
- Houd het apparaat uit de buurt van kinderen.
- Deze tondeuse kan warm worden tijdens het gebruik of het opladen. Dit is volledig normaal.
- Houd de tondeuse niet vast met het netsnoer, om schade of ongevallen te voorkomen.
- Raak de bewegende onderdelen niet aan als dit niet noodzakelijk is.
MILIEUBESCHERMING
Versleten elektrische apparaten mogen niet worden verwijderd met het huishoudvuil. Dit apparaat moet naar het lokale
recyclingcentrum worden gebracht voor een veilige verwerking.
Bedankt voor uw vertrouwen bij de keuze van één van onze producten.
GR
Τα προϊόντα μας έχουν αναπτυχθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας, λειτουργικότητας
και σχεδιασμού. Ελπίζουμε να χαρείτε την καινούρια κουρευτική σας μηχανή ECHO de PALSON.
Πριν από την πρώτη χρήση:
Πριν χρησιμοποιήσετε την κουρευτική μηχανή για πρώτη φορά, φορτίστε την πλήρως για 8 ώρες για να ενεργοποιήσετε
την εσωτερική επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε την εν λόγω συσκευή.
Οδηγίες χρήσης:
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εν λόγω κουρευτική μηχανή με καλώδιο ή χωρίς.
1. Συνδέστε τον προσαρμογέα στο βύσμα της μπαταρίας που βρίσκεται στο κάτω μέρος της κουρευτικής μηχανής και
στη συνέχεια συνδέστε τον προσαρμογέα στο ηλεκτρικό ρεύμα (δώστε ιδιαίτερη προσοχή στην τάση: θα πρέπει
να συμπίπτει με εκείνη που αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών του προσαρμογέα). Ο συνολικός χρόνος
φόρτισης είναι 8 ώρες. Όταν έχει φορτίσει πλήρως, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε συνεχόμενα για περισσότερο
από 45 λεπτά. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης η φωτεινή ένδειξη είναι κόκκινη.
2. Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τη συσκευή ολισθαίνοντας τον διακόπτη I/O (3) για να αρχίσετε ή να σταματήσετε
να τη χρησιμοποιείτε.
3. Επιλέξτε τη θέση της χτένας που επιθυμείτε (3-4-5-6-7 mm) σύμφωνα με το μήκος των μαλλιών που επιθυμείτε.
4. Αυτή η συσκευή δεν σχεδιάστηκε για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες φυσικές,
αισθητήριες ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός εάν ο υπεύθυνος ασφαλείας τους
επιβλέπει ή τους καθοδηγεί σχετικά με τη χρήση της συσκευής. Τα παιδιά θα πρέπει να βρίσκονται υπό την επίβλεψη
κάποιου προκειμένου να μην παίζουν με την εν λόγω συσκευή.
5. Σε περίπτωση που το καλώδιο τροφοδοσίας ισχύος έχει υποστεί ζημία, θα πρέπει να αντικαθίσταται από τον
κατασκευαστή, από εξουσιοδοτημένο τεχνικό συντήρησης ή από έμπειρο τεχνικό προς αποφυγή κινδύνων.
Τρόπος χρήσης της χτένας
1. Για να την τοποθετήσετε, κρατήστε την κουρευτική μηχανή και εισάγετε τη χτένα στη σχισμή εγκατάστασης. Σχ.1
(στην κατεύθυνση που δείχνει το βέλος)
2. Για να την αποσυναρμολογήσετε, κρατήστε την κουρευτική μηχανή και τραβήξτε ελαφρά τη χτένα. Σχ. 2 την
κατεύθυνση που δείχνει το βέλος).
Συντήρηση των λεπίδων
1. Κρατώντας την κουρευτική μηχανή ανάποδα και χωρίς να έχετε τοποθετήσει τη χτένα, σπρώξτε τη λεπίδα προς τα
έξω. Σχ. 3 (στην κατεύθυνση που δείχνει το βέλος)
2. Χρησιμοποιήστε τη βούρτσα για να καθαρίσετε τα εξαρτήματα των λεπίδων και λιπάνετε το κενό που μένει ανάμεσα
στη σταθερή και την αποσπώμενη λεπίδα με τη βοήθεια 2 ή 3 σταγόνων λαδιού ύστερα από κάθε χρήση. Σχ. 4.
3. Τοποθετήστε ξανά τις λεπίδες και πιέστε τα ολοκληρωμένα εξαρτήματα έως ότου να ακούσετε ένα “κλικ”. Σχ. 5 και 6.
Διαδικασία φόρτισης
- Μην φορτίζετε την κουρευτική μηχανή εάν η θερμοκρασία είναι μικρότερη από 0 °C ή υψηλότερη από 40 °C.
- Μην πραγματοποιείτε τη φόρτιση κοντά στις κάθετες ακτίνες του ηλίου ή τις εκπομπές μίας πηγής θερμότητας.
- Ο συνήθης χρόνος φόρτισης είναι 8 ώρες. Για να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης στην μπαταρία μην παρατείνετε
τον χρόνο φόρτισης.
Προφυλάξεις
- Καθαρίζετε τον σκελετό χρησιμοποιώντας μόνο ένα ελαφρώς βρεγμένο ύφασμα που το έχετε βουτήξει σε νερό ή σε
ένα διάλυμα ήπιου σαπουνιού.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ διαβρωτικά διαλύματα.
- Μην βουτάτε την κουρευτική μηχανή στο νερό.
- Φυλάγετέ τη μακριά από τα παιδιά.
- Η εν λόγω κουρευτική μηχανή μπορεί να θερμανθεί κατά τη διάρκεια της χρήσης ή της φόρτισής της, κάτι το οποίο
είναι απολύτως φυσιολογικό.
- Όταν κρατάτε την κουρευτική μηχανή μην το κάνετε από το καλώδιο τροφοδοσίας καθώς θα αποφύγετε κατ’ αυτό
τον τρόπο την πρόκληση τυχόν βλαβών στη συσκευή ή τραυματισμών.
- Μην χειρίζεστε χωρίς λόγο τα αποσπώμενα εξαρτήματα.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τα απορριπτόμενα ηλεκτρονικά προϊόντα δεν θα πρέπει να απορρίπτονται με τα οικιακά απόβλητα. Θα πρέπει να
μεταφέρετε την εν λόγω συσκευή στο τοπικό κέντρο ανακύκλωσής του για μία ασφαλή επεξεργασία.
Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε επιλέγοντας ένα από τα προϊόντα μας.
14 15
RU
Наша продукция разработана с соблюдением самых высоких стандартов качества, функциональности и дизайна.
Мы надеемся, что Вы оцените новую машинку для стрижки ECHO фирмы PALSON.
Перед первым использованием:
Перед первым использованием машинки для стрижки волос зарядите ее полностью в течение 8 часов для
активации внутренней перезаряжаемой батареи.
Перед использованием прибора внимательно прочтите инструкции.
Инструкции по использованию:
Эта машинка для стрижки волос может работать от батареи и с подсоединением к сети.
1. Подсоедините адаптер к разъему батареи, расположенному в нижней части машинки для стрижки, затем
подсоедините адаптер к сети (обратите внимание на напряжение: оно должно совпадать с указанным на
идентификационной панели адаптера). Общее время зарядки 8 часов. После полной зарядки машинка может
непрерывно использоваться более 45 минут. Во время зарядки световой индикатор красный.
2. Включайте/выключайте прибор с помощью выключателя I/O (3) для начала или окончания работы.
3. Выберите нужную позицию расчески (3-4-5-6-7 мм) в зависимости от желаемой длины волос.
4. Этот прибор не предназначен для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими,
сенсорными или умственными способностями или не имеющими опыта или знаний, если они не получили
соответствующих инструкций о пользовании прибором или без контроля со стороны лица, ответственного
за безопасность. Использование данного прибора детьми должно осуществляться под надзором взрослых,
чтобы исключить возможность игр с ним.
5. В случае повреждения шнура, во избежание опасности он должен быть заменен изготовителем, в
авторизованном сервисном центре или квалифицированным специалистом.
Как пользоваться расческой:
1. Чтобы установить расческу, вставьте ее в отверстие для установки. Рис. 1 (в направлении, указанном
стрелкой)
2. Чтобы снять расческу, легко потяните за нее. Рис. 2 (в направлении, указанном стрелкой)
Обращение с лезвиями:
1. Придерживая машинку за верхнюю часть корпуса, отсоедините лезвие, предварительно сняв расческу. Рис. 3
(в направлении, указанном стрелкой)
2. Для чистки лезвий используйте щетку и смазывайте расстояние между зафиксированным лезвием и
подвижным лезвием 2 или 3 каплями масла каждые несколько использований. Рис. 4.
3. Снова установите лезвия и нажмите на них до щелчка. Рис. 5 и 6.
Процесс зарядки
- Не производите зарядку машинки для стрижки при температуре ниже 0 ºC или выше 40 ºC.
- Не производите зарядку при прямом попадании солнечных лучей или вблизи источников тепла.
- Стандартное время зарядки - 8 часов. Не превышайте времени зарядки во избежание порчи батарей.
Меры предосторожности
- Очищайте корпус только тряпкой, слегка смоченной в воде или слабом мыльном растворе.
- Запрещено использовать коррозийные растворы.
- Не погружайте машинку для стрижки в воду.
- Держите прибор подальше от детей.
- Машинка для стрижки может нагреваться во время использования или зарядки, что является абсолютно
нормальным.
- Не держите машинку для стрижки за шнур питания, поскольку это может привести к ее повреждению или
несчастному случаю.
- Обращайтесь с подвижными лезвиями должным образом.
ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Электроприборы нельзя выбрасывать с бытовыми отходами. Этот прибор необходимо отвезти в местный центр
переработки для безопасной утилизации.
Благодарим Вас за выбор нашего продукта и оказанное нам доверие.
AR
16 17
HU
Termékeink kialakítása lehetővé teszi a legmagasabb minőségi, működtetési és formatervezési igények kielégítését.
Reméljük, hogy szivesen használja majd a PALSON új, “ECHO” hajvágó készülékét.
Az első használatot megelőzően:
Mielőtt első alkalommal használná a hajvágó készüléket, töltse fel folyamatosan 8 órán keresztül, hogy ezzel beindítsa a
belső, feltölthető elem működését.
Az első használat előtt olvassa el gyelmesen az alábbi utasításokat:
Használatzi utasitás:
Ezt a hajvágó készüléket lehet kábellel vagy anélkül is használni.
1. Csatlakoztassa az adaptert a hajvákészülék alsó részéhez, és ezt követően dugja be az adaptert a hálózati
csatlakozóba. (ügyxeljen arra, hogy a hálózati feszültség értéke megegyezzék az adapteren levő cimkén feltüntetett
értékkel). A teljes feltöltési idő 8 óra. Amikor teljesen fel van töltve , több mint 45 percen keresztül használható
folyamatosan. Töltés közben égni fog a pirtos lámpa.
2. Kapcsolja be/ki a készüléket felfelé ill. lefelé tolva a bejapcsoló (3) gombot.
3. Válassza ki a kívánt fésű-beállítást (3-4-5-6-7 mm) aszerint, hogy milyen hosszúra kívánja vágni a hajat.
4. Ezt a készüléket nem használhatják gyermekek, sem olyan személyek, akiknek zikai, érzékszervi vagy szellemi
állapota nem megfelelő, illeve nem rendelkeznek a kezeléséhez szükséges ismeretekkel vagy tapasztalattal, kivéve
ha előzetesen a biztonságukért felelős személy kioktatta őket ebben a vonatkozásban. Ügyelni kell arra, hogy
gyermekek ne játszhassanak a készülékkel.
5. Ha a kábel megsérül, azt a gyártónak, a hivatalos szervíznek vagy egy megfelelő képzettséggel rendelkező szerelőnek
kell kicserélnie balesetveszély elkerülése érdekében.
A fésű használata
1. Feltevéskor helyezze be a fésű számára kialakított nyílásba. Ld. 1-es sz.ábra (a nyíl irányában)
2. Amikor le akarja venni a készülékről, húzza meg enyhén a 2.sz ábrán látható módon. (a nyíl irányában).
A kések karbantartása
1. Hátulról megfogva a készüléket, és anélkül, hogy a fésűt behelyezte volna, nyomja kifelé a kést, ahogyan a 3-as
számú ábra mutatja (a nyíl irányában).
2. A kefével tisztítsa le a késeket, és olajozza meg a rögzített és a mozgó kés közötti teret 2-3 csepp olajjal egy pár
használatot követően, ahogyan a 4-es ábra mutatja.
3. Helyezze vissza a késeket, és nyomja be amig nem kattan. Ld az 5-ös és a 6-os ábrát.
Feltöltési folyamat
- Ne töltse fel a készüléket, ha a környezeti hőmérséklet 0 °C alatt illetve 40 °C felett van.
- Ne töltse fel olyan helyen ahol a napsugarak már majdnem merőlegesek rá, illetve egyéb hőforrás közvetlenül
melegíti.
- A töltési idő 8 óra. Ne töltse tovább, mert ezzel kárt okoz az akkumulátornak.
Óvintézkedések
- Kizárólag nedves ruhával törölje át a készüléket, vagy enyhén mosószeres vízben megnedvesitett ruhát is használhat,
ha erős a szennyeződés.
- Sohase használjon maró tisztítószereket.
- Ne merítse a készüléket vízbe.
- Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne férhessenek hozzá.
- A hajvágó készülék használat közben vagy a töltés ideje alatt felmelegedhet, ez teljesen normális jelenség.
- Sohase fogja meg a készüléket a kábelnél fogva , mert ezzel kárt illetve balesetet okozhat.
- Ügyeljen a kivehető alkatrészek megfelelő módon való kezelésére.
KÖRNYEZETVÉDELMI FIGYELMEZTETÉS
A már nem használható elektromos kszülékeket nem szabad a szemétbe dobni. A legközelebbi helyi gyüjtő telepre kell
vinni, ahol gondoskodnak majd biztonságos kezeléséről.
Köszönjük, hogy bizalmával megtisztelt minket és a mi termékünket választotta.
TR
Ürünlerimiz, en yüksek kalite, levsellik ve tasarım standartlarıkarşılayacak şekilde geliştirilmiştir. Yeni PALSON’ın
ECHO saç kesme makinesinibeğeneceğinizi umuyoruz.
İlk kullanımdan önce:
Bu saç kesme aletini ilk kez kullanmadan önce, dahili şarj edilebilir pilini etkinleştirmek üzere 8 saat süreyle tam olarak
şarj edin.
Bu aleti kullanmadan önce çalıştırma talimatlarını okuyun.
Kullanma talimatları:
Bu saç kesim makinesi, hem kablolu hem de kablo olmadan kullanılabilir.
1. Saç kesme aletinin altındaki pili fişe takmak in adaptörü takın ve daha sonra adaptörü güç kaynağına sokun
(gerilime/voltaja dikkat edin: Adaptörün tanıtım plakasında belirtilen ile leşmelidir). Toplam yükleme/şarj süresi
8 saattir. Tamamen şarj edildikten sonra, alet; kesintisiz 45 dakikadan uzun süreyle kullanılabilir. Şarj rasında,
gösterge ışığı kırmızıdır.
2. Kullanmayı başlatmak ya da durdurmak için I/O (3) [Açma/Kapama] anahtarını kaydırarak cihazı açın/kapatın.
3. Oluşturulacak saç uzunluğuna bağlı olarak istediğiniz tarak pozisyonu (3-4-5-6-7 mm) seçin.
4. Bu alet; onun emniyetinden sorumlu bir kişi tarafından aletin kullanımına dair bilgiler verilmedikçe ya da onun
denetiminde olmadıkça, fiziksel, duyusal ve zihinsel kapasiteleri şük ya da bilgi ve deneyimden yoksun
kişilerce (çocuklar dahil) kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Çocukların alet ile oynamamasını temin etmek üzere
denetlenmesi gereklidir.
5. Eğer besleme kablosu hasar görmüş ise, üretici veya yetkili servis ya da yetkili bir teknisyen tarafından, bu nedenle
bir tehlikenin meydana gelmesini önlemek için kablo değiştirilmelidir.
Tarağı kullanma şekli
1. Yerine koymak için, saç kesme aletini tutup tarağı kurulum yuvasına yerleştirin. Şekil 1 (ok ile gösterilen yönde)
2. Çıkarmak için, saç kesme aletini kavrayıp tarağı hafifçe çekin. Şekil 2 (ok ile gösterilen yönde)
Bıçaklarının bakımı
1. Ön tarafından ve tarak pozisyonu olmayan saç kesme aletini tutarak, bıçağı dışarı doğru itin. Şekil 3 (ok ile gösterilen
yönde)
2. Bıçakların parçalarını temizlemek için fırçayı kullanın ve her birkaç kullanımda 2 ya da 3 damla yağla sabit bıçak ile
hareketli bıçağın arasındaki alanı yağlayın. Şekil 4.
3. Bıçakları yerine yerleştirin, bir “tık” sesi duyuncaya kadar tam olarak bastırın. Şek. 5 ve 6.
Şarj Süreci/Prosesi
- Eğer sıcaklık 0°Cnin altında ya da 40°C’nin üzerinde ise saç kesim makinesini şarj etmeyin.
- Güneş ışığının dik yansıması ya da bir ısı kaynağından gelen buharların civarında şarj etmeyin.
- Standart yükleme/şarj süresi 8 saattir. Pile zarar vermemek için, yükleme/şarj süresini uzatmayın.
Önlemler
- Mahfazayı, sadece biraz su ya da yumuşak sabun çözeltisi ile nemlendirilmiş bir bez kullanarak temizleyin.
- Asla aşındırıcı solüsyonlar kullanmayın.
- Saç kesim makinesini suya batırmayın.
- Çocuklardan uzakta tutun.
- Bu düzeltici; kullanım ya da şarj esnasında ısınabilir, bu da tamamen normaldir.
- Bu saç/sakal düzeltici/kesme aletini kablosundan tutmayın, böylece hasar ya da kazalar önlenecektir.
- Hareketli parçaları ile hatalı şekilde uğraşmayın.
ÇEVRENİN KORUNMASI
Artık kullanılmayan/atılacak elektrikli aletler, evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Bu cihaz, güvenli bir işlem için yerel
geri dönüşüm merkezine götürülmelidir.
Ürünlerimizi seçmekle gösterdiğiniz güven için teşekkür ederiz.
18 19
BG
Нашите продукти са разработени така, че да покриват най-високите стандарти за качество, функционалност и
дизайн. Надяваме се, че ще използвате с удоволствие своята нова машинка за подстригване ECHO от PALSON.
Преди да я използвате за пръв път:
Преди да използвате подстригващата машинка за пръв път, заредете я напълно в продължение на 8 часа, за да
активирате вградената акумулаторна батерия.
Прочетете внимателно инструкциите преди да започнете да използвате уреда.
Инструкции за употреба:
Тази подстригваща машинка може да използвана с и без кабел.
1. Включете адаптера към жака за батерията, разположен в долната част на уреда и след това – към
електрическата мрежа (обърнете внимание на захранването то трябва да отговаря на посоченото върху
пластината с техническите характеристики на адаптера). Общото време за пълно зареждане е 8 часа. Когато
зареждането завърши, машинката може да бъде използвана в продължение на повече от 45 минути. По време
на зареждането светлинният индикатор свети в червено.
2. Включете/изключете уреда като плъзнете ключа I/O (3), за да я пуснете или спрете.
3. Изберете желаното положение (3-4-5-6-7 мм) според дължината на косъма, която искате да получите.
4. Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца), чиито физически, сензорни или умствени
възможности са ограничени или които не разполагат с необходимия опит и знания, освен ако са наблюдавани
или са им дадени съответни инструкции за начина на употреба на уреда от отговорно за сигурността им лице.
Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да не си играят с уреда.
5. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде подменен от производителя, от негов оторизиран
сервиз или от квалифициран техник с цел да се избегне опасност от злополука.
Как да използвате гребена
1. За да го поставите, хванете машинката за подстригване и пъхнете гребена в жлеба, както е показано на Фиг.
1 (по посока на стрелката).
2. За да го свалите, хванете машинката и дръпнете леко гребена, както е показано на Фиг. 2 (по посока на
стрелката).
Поддържане на подстригващите елементи
1. Като държите машинката от обратната страна, без да е поставен гребена, натиснете подстригващия елемент
навън, както е показано на Фиг. 3 (по посока на стрелката).
2. Почиствайте частите на подстигващите елементи с четката и на всеки няколко използвания смазвайте с по 2-3
капки масло на мястото между фиксирания и подвижния подстригващ елемент, както е показано на Фиг. 4.
3. Поставете обратно подстригващия елемент на мястото му и натиснете докато щракне. Фиг. 5 и 6.
Зареждане
- Не зареждайте машинката за подстригване, ако температурата е по-ниска от 0°C и по-висока от 40°C.
- Не зареждайте на място, където слънчевите лъчи падат перпендикулярно, както и в близост до източници на
силна топлина.
- Стандартното време за зареждане е 8 часа. За да не повредите батерията, не я оставяйте да се зарежда по-
дълго.
Предпазни мерки
- Почиствайте корпуса само с леко навлажнен с вода или мек сапунен разтвор парцал.
- Никога не използвайте корозивни разтвори.
- Не потапяйте машинката за подстригване във вода.
- Съхранявайте я на недостъпни за деца места.
- Тази машинка за подстригване може да се нагрее по време на работа, което е напълно нормално.
- Не дръжте машинката за захранващия кабел, за да не го повредите и да не пострадате.
- Боравете предпазливо с подвижните части.
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Извадените от употреба електроуреди не трябва да бъдат изхвърляни заедно с домашния боклук. Този уред
трябва да бъде занесен в най-близкото депо за безопасно рециклиране.
Благодарим ви за оказаното доверие да изберете един от нашите продукти.
Disposición sobre los equipos eléctricos y electrónicos antiguos (Aplicable en la unión
Europea y en otros países europeos con sistemas de recogida selectiva)
Este símbolo, en un producto o en un paquete, indica que el producto no puede ser tratado
como un residuo doméstico. Por el contrario, debe depositarse en un punto de recogida
especializado en el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. Al hacer esto, usted ayuda
a prevenir las potenciales consecuencias negativas que pueda sufrir el entorno y la salud
humana, que podrían producirse si este producto fuera desechado de forma incorrecta. El
reciclaje de materiales ayuda a conservar los recursos naturales. Si desea más información
acerca del reciclaje de este producto, contacte con la delegación de su ciudad, con el servicio
de recogida de residuos o con la tienda en la que adquirió este producto.
Disposal of old Electrical & Electronic Equipment (Applicable throughout the European
Union and other European countries with separate collection programs)
This symbol, found on your product or on its packaging, indicates that this product should
not be treated as household waste when you wish to dispose of it. Instead, it should be
handed over to an applicable collection point for the recycling of electrical and electronic
equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent negative
consequences to the enviroment and human health, which could otherwise be caused
by inappropiate disposal of this product. The recycling of materials will help to conserve
natural resources. For more detailed information about the recycling of this product, please
contact your local city office, household waste disposal service or the retail store where you
purchased this product.
Disposition concernant les anciens équipements électriques et électroniques
(applicable dans l’Union Européenne et dans d’autres pays européens avec des
systèmes de collecte séparés)
Ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique ce produit ne sera pas traité comme
perte ménagère. Au lieu de cela il sera remis au point de collecte dédié pour le recyclage de
l’équipment électrique et électronique. En s’assurant que ce produit est trié et jeté correctement,
vous contribuerez à empêcher de potentielles conséquences négatives pour l’environnement
et la santé humaine, qui pourraient autrement être provoquées par la manutention de rebut
inadéquate de ce produit. La réutilisation des matériaux aidera á conserver les ressources
naturelles. Pour des informations plus détaillées sur la réutilisation de ce produit, vous pouvez
contacter votre mairie, la société de collecte et tri des rebuts ménagers ou le magasin où vous
avez acheté le produit.
Eliminação de equipamento eléctrico e electrónico usado (aplicável na União Europeia
e noutros países europeus com sistemas de recolha separada)
Este símbolo, aposto no produto que adquiriu ou na respectiva embalagem, indica que este
produto não deve ser tratado como lixo doméstico quando chegar a altura da sua eliminação.
Em vez disso, deve ser entregue num ecoponto que realize a reciclagem de equipamento
eléctrico e electrónico. Ao assegurar que este produto é correctamente eliminado, estará a
ajudar a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde, as
quais poderiam advir de uma eliminação incorrecta do produto. A reciclagem de materiais
ajuda a conservar os recursos naturais. Para informações mais detalhadas sobre a reciclagem
deste produto, contacte os serviços municipalizados da sua àrea de residência, os serviços de
recolha de resíduos domésticos ou a loja onde adquiriu este produto.
Entsorgung von alten Elektro- und Elektronikgeräten (gültig in der Europäischen Union
und anderen europäischen Ländern mit separatem Sammelsystem)
Dieses Symbol auf dem Produckt oder auf der Verpackung bedeutet, dass dieses Produckt
nicht wie Hausmüll behandelt werden darf. Stattdessen soll dieses Produkt zu dem geeigneten
Entsorgungspunkt zum Recyclen von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht werden. Wird das
Produkt korrekt entsorgt, helfen Sie mit, negativen Umwelteinflüssen und Gesundheitsschäden
vorzurbeugen, die durch unsachgemäße Entsorgung verursacht werden könnten. Das
Recycling von Material wird unsere Naturressourcen erhalten. Für nähere Informationen über
das Recyclen dieses Produktes kontaktieren Sie bitte Ihr lokales Bürgerbüro, lhren Hausmüll
Abholservice oder das Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.
Smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici (applicabile nell’Unione Europea e negli altri
paesi europei con servizio di raccolta differenziata)
Il simbolo presente sul prodotto o sulla sua confezione indica che il prodotto non verrà
trattalo come rifiuto domestico. Sarà invece consegnato al centro diraccolta autorizzato
per il riciclo dei rifiuti elettrici ed elettronici. Assicurandovi che il prodotto venga smaltito in
modo adeguato, eviterete un potenziale impatto negativo sull’ambiente e la salute umana,
che potrebbe essere causato da una gestione non conforme dello smaltimento del prodotto.
Il riciclaggiodei materiali contribuirá alla conservazione delle risorse naturali. Per ricevere
ulteriori informazioni più dettagliate Vi invitiamo a contattare l’ufficio preposto nella Vostra
città, il servizio per lo smaltimento dei rifiuti domestici o il negozio in cui avete acquistato
il prodotto.
Наредба относно електрическите и електронните уреди, извадени от употреба
(приложима в Европейския съюз и в други европейски страни със системи за
разделно събиране на отпадъци)
Този символ, поставен на даден продукт или опаковка, означава, че продуктът не може да
бъде третиран заедно с домакинските отпадъци. Той трябва да се съхранява в специално
депо за рециклиране на електрически и електронни уреди. Спазвайки това изискване,
Вие съдействате за предотвратяване на евентуалните негативни последици за
околната среда и човешкото здраве, в случай че този продукт бъде изваден от употреба
неправилно. Рециклирането на материали запазва природните ресурси. Ако искате да
получите повече информациа относно рециклирането на този продукт, обърнете се към
представителството във Вашия град, към службата за събиране на отпадъци или към
търговския обект, от който сте купили продукта.
Afvalverwerking van elektrische en elektronische apparatuur (voor landen in de Europese
Unie en andere Europese landen met systemen voor de gescheiden inzameling van afval)
Dit symbool op een product of de verpakking van een product geeft aan dat het product niet als
gewoon huishoudelijkafval mag worden aangeboden. In plaats daarvan moet het product worden
aangeboden bij een speciaal daarvoor ingericht verzamelstation, zodat het product geheel of
gedeeltelijk kan worden hergebruikt. Als u het product op deze manier voor afvalverwerking
aanbiedt, voorkomt u mogelijke schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.
Het recyclen van materialen draagt bij aan het behoud van natuurlijke bronnen. Neem voor
meer informatie over het hergebruik van dit product contact op met de gemeente, de dienst
afvalstoffenverwerking in uw woonplaats of de winkel waar u het product hebtgekocht.
Διάταξη sceti me τους παλαιούς ηλεκτρικούς και ηλεκτροnικούς εξοπλισμούς (Eφαρμόσιμος μέσα στηn
Eυρωπαiκή έnωση και μέσα se άλλες ευρωπαiκές χώρες με συστήματα της εκλεκτικής συγκομιδής)
Αυτό το σύμβολο, μέσα σε έnα προión ή μέσα se éna πακέτο, δεícnei ότι το προión δεn μπορεí nα αnτιμετωπιστεí
ópwv έnα oikiakó υπόλειμμα. Αntíθετα, πρέπει κατατεθεí μέσα σε έnα eidikó σημεíο της συγκομιδής που
écei eidikeuqeí stηn αnακύκλωση ηλεκτρικώn και τωn ηλεκτροnικώn εξοπλισμώn. Κάnοnτας αυτό, eseív βοηθάτε
étsi ýste na apotrapoún oi foberév αρnητικές συnέπειες σtiv opoíev μπορεí υποβληθεí το περιβάλλοn
και η pagkósmia υγεíα, oi opoíev θα μπορούσαn παραχθούn εάn αυτό το προión eíce απορρifqeí με trópo
αnακριβñ. Η αnακύκλωση twn υλικýn bohqá sto na συnτηρoúntai οi φυσικοí πόροi. Εάn επιθυμεíte parapánw
πληροφórhsh scetiká me thn αnακύκλωση αυτού του προiónτος, na élqete σε επαφή με με τηn αnτιπροσωπεíα
της πόλης sav, με τηn υπηρεσíα της συγκομιδής τωn υπολειμμάτωn ή με το μαγαζí μέσα στο οποíο agorásate
αυτό το προión.
Постановление об отслуживших свой срок электрических и электронных приборах
(применяется в Европейском союзе и других европейских странах для систем
раздельного сбора и утилизации отходов).
Данный символ, нанесенный на изделие или на его упаковку, означает, что с
изделием нельзя обращаться как с обычным бытовым мусором, а следует сдавать
в специализированный пункт приема электрических и электронных приборов для
его дальнейшей утилизации. Соблюдая это правило, вы помогаете предотвратить
возможные отрицательные последствия на окружающую среду и здоровье людей,
которые могут возникнуть, если это изделие будет выброшено обычным путем.
Утилизация материалов способствует сохранению природных ресурсов. Для получения
дополнительной информации об утилизации данного изделия обратитесь к городским
властям, в службу сбора бытовых отходов или в магазин, где вы приобрели этот прибор.
Ez a jelkép régi elektromos és elektronikus felszerelésekre helyezendő (Az Európai
Unió államaiban és egyéb, szelektív hulladékgyűjtő rendszerrel rendelkező európai
államokban alkalmazható).
Ha ez a jelkép terken vagy csomagoláson látha, azt jelzi, hogy az adott terméket nem lehetzi
hulladéknt kezelni, hanem elektromos és elektronikus felszeresek elhelyere szolgáló speclis
hulladékgyűj helyen kell hagyni. Ezáltal Ön hozjárul a negav következmények megelőzéséhez,
melyeket a rnyezet és az emberi egészség szenvedne a hulladék helytelen kiselejtezése esetén.
A hulladékok újrahasznosítása elősegíti a természeti források megőrzését. Amennyiben e termék
újrahasznoval kapcsolatban tobbi inforcióra van szükge, forduljon városa képviselehez,
a hullakgjtő szolgálathoz vagy az üzlethez, ahol a terméketrolta.
Eski elektrikli ve elektronik malzemelerle ilgili uygulama (Avrupa Birlixinde ve dixer Avrupa ülkelerinde
uygulanmakta olan geri dönüwüm amaçlñ olan atñk ayrñm ve geri dönüxüm sistemi).
Bir ürün ya da bir paket üzerinde yeralan bu sembol; bu ürünün konut alanlarñnda üretilen herhangi bir
atñk gibi dexerlendirilemeyecexi anlamñna gelmektedir. Bunun aksine, geri nüwüm amaçlñ olarak, bu tür
elektrikli ve elektronik malzemelerin atñlmasñ için özel olarak belirlenen noktalara bñrakñlmasñ gerekmektedir.
Siz, bu wekilde davranarak, bu malzemelerin uygun olmayan wekilde atñlmasñ durumunda çevre ve insan
saxlñxñ üzerinde oluwabilecek olan olasñ negatif sonuçlarñn ortadan kalkmasñna yardñm etmiw olacaksñnñz.
Geri dönüwüm amaçlñ olarak, bu malzemelerin, atñlmalarñ için ayrñlmñw olan atñk ayrñm alanñna rakñlmasñ,
doxal kaynaklarñn korunmasñna yardñmcñ olmaktadñr. Exer, bu malzemenin geri dönüwüm amaçlñ olarak
atñlmasñ ile ilgili olarak daha fazla bilgiye sahip olmak isterseniz; yawadixiniz bölgenin mahalli yönetimleri ile,
atñk toplama merkezleri ile ya da bu makinayñ satñn aldñxñnñz satñw merkezi ile bawlantñya geçiniz.
Pol. Ind. Les Ginesteres - C/ Hostalets, 2-4-6
08293 Collbató - Barcelona (Spain)
Tel. Clientes/Customers: +34 902 109 041
Tel. +34 93 777 98 50 - Fax +34 93 777 93 07
www.palson.com e-mail: [email protected]
Desarrollado en España, fabricado en China.
Developed in Spain, made in China.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11

Palson 30061 Bedienungsanleitung

Kategorie
Haarschneider
Typ
Bedienungsanleitung
Dieses Handbuch ist auch geeignet für