Silvercrest SEF3 2000 B1 - IAN 113372 Bedienungsanleitung

Kategorie
Friteusen
Typ
Bedienungsanleitung

Dieses Handbuch ist auch geeignet für

IAN 113372
STAINLESS STEEL DEEP FRYER SEF3 2000 B1
STAINLESS STEEL DEEP FRYER
Operating instructions
FRITÖS I ROSTFRITT STÅL
Bruksanvisning
RASVAKEITIN
Käyttöohje
EDELSTAHL-FRITTEUSE
Bedienungsanleitung
FRITEUSE EN ACIER INOX
Mode d'emploi
FRITEUSE
Gebruiksaanwijzing
GB / IE Operating instructions Page 1
FI Käyttöohje Sivu 21
SE Bruksanvisning Sidan 41
FR / BE Mode d'emploi Page 61
NL / BE Gebruiksaanwijzing Pagina 81
DE / AT / CH Bedienungsanleitung Seite 101
Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of
the device.
Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin.
Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med
apparatens / maskinens funktioner.
Avant de lire le mode d'emploi, ouvrez la page contenant les illustrations et familiarisez-vous ensuite avec
toutes les fonctions de l'appareil.
Vouw vóór het lezen de pagina met de afbeeldingen open en maak u vertrouwd met alle functies van het
apparaat.
Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen
Funktionen des Gerätes vertraut.
4
SEF3 2000 B1
GB
IE
Description of appliance/attachments
Viewing window
 Permanent metal filter
Frying basket (large)
Frying container
Lid release button
Cable spool
Temperature control
On/Off switch
Control lamp Ready
Control lamp Power
- Handles
3 Frying basket (small)
Technical data
Mains voltage 230 V
~
, 50 Hz
Rated power 2000 W
Capacity for cooking oil approx. 4 litres
Capacity for solid fats approx. 3.5 kg
17
SEF3 2000 B1
GB
IE
Table – frying times
This table provides details of the temperatures at which specific foods must be
deep-fried and the deep-frying time required. Should these details differ from
those shown on the packaging of the food to be deep-fried, please observe the
instructions provided on the packaging.
Food
Temperature
(approx.)
Time
in minutes
Beefburger (frozen) 150 °C 3–5 minutes
Pork chops (breaded) 150 °C 15–25 minutes
Chicken pieces
(large pieces)
150 °C 10–18 minutes
Chicken pieces
(small/medium pieces)
150 °C 8–18 minutes
Chips (fresh) 150 °C/170 °C
10–14 minutes /
3–4 minutes
Chips (frozen)
see manufacturer's
detailing
see manufacturer's
detailing
Scampi (fresh) 130 °C 3–5 minutes
Mushrooms 170 °C–190 °C 5 minutes
NOTE
Minor temperature deviations from the temperatures specified may occur.
The values given in the table are intended for guidance. They refer to a
volume of approx. 300 grams. The times may vary, depending on the
properties of the foods.
The frying basket (or the small frying baskets 3) must not be filled to
more than the Max. fill level marking.
24
SEF3 2000 B1
FI
Laitteen kuvaus / Lisävarusteet
Tarkastusikkuna
 Metallinen kestosuodatin
Friteerauskori (suuri)
Friteerausastia
Kannen avauspainike
Johtokela
Lämpötilansäädin
Virtakytkin
Ready-merkkivalo
Power-merkkivalo
- Kahvat
3 Friteerauskorit (pienet)
Tekniset tiedot
Verkkojännite 230 V
~
, 50 Hz
Nimellisteho 2000 W
Tilavuus öljy n. 4 litraa
Tilavuus kiinteä rasva n. 3,5 kg
40
SEF3 2000 B1
44
SEF3 2000 B1
SE
Beskrivning/tillbehör
Övervakningsfönster
 Permanent metallfilter
Friteringskorg (stor)
Friteringskärl
Knapp för att öppna locket
Kabelhållare
Temperaturreglage
På/Av-knapp
Kontrollampa Ready
Kontrollampa Power
- Handtag
3 Friteringskorgar (små)
Tekniska data
Nätspänning 230 V
~
, 50 Hz
Nominell effekt 2000 W
Rymmer mängd olja ca 4 liter
Rymmer mängd fast fett ca 3,5 kg
57
SEF3 2000 B1
SE
Tabell över friteringstider
I tabellen finns exempel på vid vilken temperatur och hur länge vissa livsmedel
ska friteras. Skulle anvisningarna på förpackningen skilja sig från dessa rekom-
mendationer ska du följa anvisningarna på förpackningen.
Livsmedel Temperatur (ca) Tid i minuter
Frikadeller (djupfrysta) 150°C 3 - 5 minuter
Fläskkotletter (panerade) 150°C 15 - 25 minuter
Kycklingbitar
(stora)
150°C 10 - 18 minuter
Kycklingbitar
(små/medelstora)
150°C 8 - 18 minuter
Pommes frites (färska) 150°C / 170°C
10 - 14 minuter/
3 - 4 minuter
Pommes frites (djupfrysta)
se tillverkarens
anvisningar
se tillverkarens
anvisningar
Scampi (färska) 130°C 3 - 5 minuter
Svamp 170 - 190°C 5 minuter
OBSERVERA
Det kan uppstå små variationer mellan den faktiska temperaturen och gra-
dangivelserna. Värdena i tabellen ovan är en orienteringshjälp. De baseras
på en mängd på ungefär 300 gram. Beroende på livsmedlets beskaffenhet
kan tiden variera.
Friteringskorgen (eller de små friteringskorgarna 3) får inte fyllas med
livsmedel över Max-markeringen på insidan.
58
SEF3 2000 B1
SE
Åtgärda fel
PROBLEM MÖJLIGA ORSAKER
MÖJLIGA
LÖSNINGAR
Produkten fungerar inte.
eller
Kontrollampan Power
lyser inte.
Produkten är inte kopplad till
ett eluttag.
Anslut produkten till ett
eluttag.
Produkten är skadad. Kontakta kundservice.
Du har glömt att trycka på
På/Av-knappen .
Tryck på På/
Av-knappen .
Överhettningsskyddet har
aktiverats.
Stäng av produkten med
På/Av-knappen och
dra ut kontakten ur uttaget.
Vänta tills produkten svalnat.
Kontrollampan Ready
lyser inte.
Oljan eller fettet har inte
kommit upp till den inställda
temperaturen.
Vänta i några minuter tills
oljan/fettet fått önskad
temperatur.
Om det inte går att åtgärda felet med hjälp av ovanstående tips eller om det uppstår andra
typer av fel ska du kontakta vår kundservice.
Bilaga
Återvinning av produkten
Produkten får absolut inte kastas bland hushållssoporna.
Den här produkten faller under det europeiska direktivet
2012/19/EU.
Lämna in den till ett godkänt återvinningsföretag eller din kommunala avfallsan-
läggning. Följ gällande föreskrifter. Kontakta din avfallsanläggning om du har
några frågor.
64
SEF3 2000 B1
FR
BE
Description de l'appareil / accessoires
Hublot de contrôle
 Filtre métallique permanent
Panier à friture (grand)
Cuve à friture
Bouton de déverrouillage du couvercle
Enroulement du cordon
Régulateur de température
Interrupteur marche / arrêt
Témoin lumineux Ready
Témoin lumineux Power
- Poignées de maintien
3 Paniers à friture (petits)
Caractéristiques techniques
Tension secteur 230 V
~
, 50 Hz
Puissance nominale 2000 W
Capacité en volume d'huile env. 4 litres
Capacité en graisse solide env. 3,5 kg
77
SEF3 2000 B1
FR
BE
Tableau des temps de friture
Le tableau donne des exemples d'aliments, de la température à laquelle ils
doivent être frits, et du temps de friture nécessaire. Si les instructions figurant sur
l'emballage de l'aliment sont différentes de celles indiquées dans ce tableau,
suivez les instructions données sur l'emballage.
Aliment
Température
(env.)
Temps en
minutes
Boulettes (congelées) 150°C 3 - 5 minutes
Côtelettes de porc (panées) 150°C 15 - 25 minutes
Portions de poulet
(grands morceaux)
150°C 10 - 18 minutes
Portions de poulet
(morceaux de petite ou
moyenne taille)
150°C 8 - 18 minutes
Pommes frites (fraîches) 150°C / 170°C
10 - 14 minutes /
3 - 4 minutes
Pommes frites (congelées)
voir les indications
du fabricant
voir les indications
du fabricant
Gambas (fraîches) 130°C 3 - 5 minutes
Champignons 170 - 190°C 5 minutes
REMARQUE
De petites divergences de température peuvent apparaître au niveau des
indications de degrés. Les valeurs mentionnées dans le tableau le sont à titre
indicatif. Elles se rapportent par ex. à des quantités d'env. 300 grammes.
Les durées peuvent toutefois varier selon la nature des aliments.
Le panier à friture (ou les petits paniers à friture 3) doit/doivent être
uniquement rempli(s) d'aliments à frire jusqu'au repère MAX à l'intérieur.
84
SEF3 2000 B1
NL
BE
Beschrijving van het apparaat / de accessoires
Kijkvenster
 Permanente metalen filter
Frituurmand (groot)
Frituurreservoir
Ontgrendelknop van het deksel
Kabelspoel
Temperatuurregelaar
AAN/UIT-knop
Indicatielampje Ready
Indicatielampje Power
- Handgrepen
3 Frituurmanden (klein)
Technische gegevens
Netspanning 230 V
~
, 50 Hz
Nominaal vermogen 2000 W
Capaciteit olie ca. 4 liter
Capaciteit vast vet ca. 3,5 kg
88
SEF3 2000 B1
NL
BE
Frituren
Voor gebruik in deze friteuse adviseren wij frituurolie of vloeibaar frituurvet.
U kunt ook vast frituurvet gebruiken. Lees in dat geval eerst het hoofdstuk
Vast frituurvet“.
Voorbereidingen
1) Zet het apparaat op een horizontaal, vlak, stabiel en hittebestendig oppervlak.
OPMERKING
Als u de friteuse onder de afzuigkap op de kookplaat wilt zetten, controleer
dan eerst of de kookplaat is uitgeschakeld.
2) Rol het netsnoer volledig van de kabelspoel .
3) Druk op de ontgrendelknop van het deksel . Het deksel springt open.
4) Neem de frituurmanden /3 eruit en bevestig de handgrepen - ofwel
aan de beide kleine frituurmanden 3 ofwel aan de grote frituurmand :
Druk de staven van de handgreep - wat samen, zodat de houderpennen
aan de binnenkant in de ogen van de frituurmand /3 geschoven
kunnen worden:
97
SEF3 2000 B1
NL
BE
Tabel Frituurtijden
De tabel vermeldt voorbeelden welke levensmiddelen op welke temperatuur
moeten worden gefrituurd en hoeveel frituurtijd daarvoor nodig is. Volg, als de
aanwijzingen op de verpakking van een product hiervan afwijken, de aanwijzingen
op de verpakking.
Levensmiddel
Temperatuur
(ca.)
Tijd in
minuten
Frikadel (diepvries) 150°C 3 - 5 minuten
Varkenskoteletten (gepaneerd) 150°C 15 - 25 minuten
Portie kip
(grote stukken)
150°C 10 - 18 minuten
Portie kip
(kleine/gemiddelde stukken)
150°C 8 - 18 minuten
Patates frites (vers) 150°C / 170°C
10 - 14 minuten /
3 - 4 minuten
Patates frites (diepvries)
zie informatie van
de fabrikant
zie informatie van
de fabrikant
Scampi (vers) 130°C 3 - 5 minuten
Champignons 170 - 190°C 5 minuten
OPMERKING
Bij de opgegeven graden kan er sprake zijn van minieme temperatuurver-
schillen. De waarden die in de tabel worden genoemd zijn hulpmiddelen
ter oriëntatie. Zij hebben ongeveer betrekking op een hoeveelheid van ca.
300 gram. Naar gelang de kwaliteit van de levensmiddelen kunnen de
tijden variëren.
De frituurmand (of de kleine frituurmanden 3) mag/mogen hooguit
tot aan de Max-markering vanbinnen met te frituren levensmiddelen zijn
gevuld.
98
SEF3 2000 B1
NL
BE
Problemen oplossen
PROBLEEM
MOGELIJKE
OORZAAK
MOGELIJKE
OPLOSSINGEN
Het apparaat werkt niet.
of
Het indicatielampje
„Power“ brandt niet.
Het apparaat is niet verbonden
met een stopcontact.
Sluit het apparaat aan
op een stopcontact.
Het apparaat is beschadigd.
Neem contact op met
de klantenservice.
De aan/uit-knop werd niet
geactiveerd.
Druk op de aan/
uit-knop .
De oververhittingsbeveiliging
werd geactiveerd.
Zet het apparaat uit met de
aan/uit knop en trek de
stekker uit het stopcontact.
Wacht, totdat het apparaat
is afgekoeld.
Het indicatielampje
„Ready“ brandt niet.
De ingestelde temperatuur
van de olie/het vet is nog niet
bereikt.
Wacht een paar minuten
totdat de gewenste tempe-
ratuur is bereikt
Neem contact op met de klantenservice, als de storingen met de bovenstaande aanwijzingen
niet verholpen kunnen worden, of indien u andere storingen constateert.
Appendix
Apparaat afvoeren
Gooi het apparaat in geen geval weg bij het gewone huisvuil.
Dit product voldoet aan de Europese richtlijn 2012/19/EU.
Voer het apparaat af via een erkend afvalverwerkingsbedrijf of via uw gemeente-
reiniging. Neem de momenteel geldende voorschriften in acht. Neem bij twijfel
contact op met de verantwoordelijke instantie.
101
SEF3 2000 B1
DE
AT
CH
Inhaltsverzeichnis
Einleitung ...................................................102
Bestimmungsgemäße Verwendung .............................102
Lieferumfang ................................................103
Entsorgung der Verpackung ..............................................103
Gerätebeschreibung / Zubehör .................................104
Technische Daten .............................................104
Sicherheitshinweise ..........................................105
Vor dem ersten Gebrauch .....................................107
Acrylamidarme Zubereitung ...................................107
Frittieren ...................................................108
Vorbereitungen ........................................................108
Lebensmittel frittieren ....................................................110
Festes Frittierfett ........................................................111
Nach dem Frittieren ..........................................112
Frittierfett wechseln ..........................................112
Reinigung und Pflege .........................................113
Lagerung ...................................................114
Tipps .......................................................114
Pommes frites selbst gemacht ..............................................114
Tiefkühlkost ............................................................115
Wie Sie unerwünschten Beigeschmack loswerden .............................115
Gesunde Ernährung .....................................................116
Tabelle Frittierzeiten ..........................................117
Fehlerbehebung .............................................118
Anhang ....................................................118
Gerät entsorgen ........................................................118
Hinweise zur EG-Konformitätserklärung .....................................119
Importeur .............................................................119
Garantie .............................................................119
Service ...............................................................120
Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Verwendung aufmerk-
sam durch und heben Sie diese für den späteren Gebrauch auf. Händi-
gen Sie bei Weitergabe des Gerätes an Dritte auch die Anleitung aus.
102
SEF3 2000 B1
DE
AT
CH
Einleitung
Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Gerätes!
Sie haben sich damit für ein modernes und hochwertiges Produkt entschieden.
Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produktes. Sie enthält wichtige
Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der
Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut.
Benutzen Sie dieses Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen
Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an
Dritte mit aus.
Bestimmungsgemäße Verwendung
Dieses Gerät ist ausschließlich für das Frittieren von Lebensmitteln im privaten
Haushalt konzipiert. Dieses Gerät ist ausschließlich für die Benutzung in privaten
Haushalten bestimmt. Benutzen Sie es nicht gewerblich.
Benutzen Sie das Gerät nur in trockenen Räumen und verwenden Sie es niemals
im Freien.
WARNUNG
Gefahr durch nicht bestimmungsgemäße Verwendung!
Von dem Gerät können bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung und / oder
andersartiger Nutzung Gefahren ausgehen.
Das Gerät ausschließlich bestimmungsgemäß verwenden.
Die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Vorgehensweisen einhalten.
HINWEIS
Von dem Gerät können bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung und /
oder andersartiger Nutzung Gefahren ausgehen. Verwenden Sie das Ge-
rät ausschließlich bestimmungsgemäß. Die in dieser Bedienungsanleitung
beschriebenen Vorgehensweisen einhalten. Ansprüche jeglicher Art wegen
Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung, unsachgemäßen
Reparaturen, unerlaubt vorgenommenen Veränderungen oder Verwendung
nicht zugelassener Ersatzteile sind ausgeschlossen. Das Risiko trägt allein
der Benutzer.
103
SEF3 2000 B1
DE
AT
CH
Lieferumfang
Das Gerät wird standardmäßig mit folgenden Komponenten geliefert:
Edelstahl-Fritteuse
3 Frittierkörbe
2 Haltegriffe
Bedienungsanleitung
1) Entnehmen Sie alle Teile des Gerätes und die Bedienungsanleitung aus dem
Karton.
2) Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und eventuelle Aufkleber vom
Gerät.
HINWEIS
Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und auf sichtbare Schäden.
Bei einer unvollständigen Lieferung oder Schäden infolge mangelhafter
Verpackung oder durch Transport wenden Sie sich an die Service-Hotline
(siehe Kapitel Service).
Entsorgung der Verpackung
Die Verpackung schützt das Gerät vor Transportschäden. Die Verpackungs-
materialien sind nach umweltverträglichen und entsorgungstechnischen Gesichts-
punkten ausgewählt und deshalb recyclebar.
Die Rückführung der Verpackung in den Materialkreislauf spart Rohstoffe und
verringert das Abfallaufkommen. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungs-
materialien gemäß den örtlich geltenden Vorschriften.
HINWEIS
Heben Sie wenn möglich die Originalverpackung während der Garan-
tiezeit des Gerätes auf, um das Gerät im Garantiefall ordnungsgemäß
verpacken zu können.
104
SEF3 2000 B1
DE
AT
CH
Gerätebeschreibung / Zubehör
Sichtfenster
Permanent-Metallfilter
Frittierkorb (groß)
Frittier-Behälter
Entriegelungstaste Deckel
Kabelaufwicklung
Temperaturregler
Ein-/Aus-Schalter
Kontrollleuchte Ready
Kontrollleuchte Power
- Haltegriffe
3 Frittierkörbe (klein)
Technische Daten
Netzspannung 230 V
~
, 50 Hz
Nennleistung 2000 W
Fassungsvermögen Öl ca. 4 Liter
Fassungsvermögen festes Fett ca. 3,5 kg
105
SEF3 2000 B1
DE
AT
CH
Sicherheitshinweise
STROMSCHLAGGEFAHR
Achten Sie darauf, dass im Betrieb das Netzkabel niemals nass
oder feucht wird. Führen Sie es so, dass es nicht eingeklemmt
oder anderweitig beschädigt werden kann.
Schließen Sie das Gerät an eine Netzsteckdose mit einer Netz-
spannung von 230 V
~
, 50 Hz an.
Lassen Sie beschädigte Netzstecker oder Netzkabel sofort von
autorisiertem Fachpersonal oder dem Kundenservice austau-
schen, um Gefährdungen zu vermeiden.
Tauchen Sie das Bedien-/Heizelement und das Gehäuse mit
der Netzleitung niemals unter Wasser und reinigen Sie diese
Teile auch nicht unter fließendem Wasser.
WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!
Dieses Gerät darf nicht von Kindern im Alter zwischen 0 und 8
Jahren benutzt werden. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8
Jahren und darüber benutzt werden, wenn sie ständig beaufsichtigt
werden. Dieses Gerät kann von Personen mit reduzierten physischen,
sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung
und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder
bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wur-
den und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern jünger als
8 Jahre fernzuhalten.
Die Reinigung und die Wartung durch den Benutzer darf nicht
von Kindern durchgeführt werden.
Sorgen Sie für einen sicheren Stand des Gerätes.
Falls das Gerät heruntergefallen oder beschädigt ist, dürfen Sie
es nicht mehr in Betrieb nehmen. Lassen Sie das Gerät von qualifi-
ziertem Fachpersonal überprüfen und gegebenenfalls reparieren.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124

Silvercrest SEF3 2000 B1 - IAN 113372 Bedienungsanleitung

Kategorie
Friteusen
Typ
Bedienungsanleitung
Dieses Handbuch ist auch geeignet für