Deltaco DPS-0220 Benutzerhandbuch

Typ
Benutzerhandbuch
LAV 16
LIT 18
NLD 21
NOR 23
POL 25
SPA 27
SWE 29
DAN 2
DEU 4
ENG 6
EST 8
FIN 10
FRA 12
HUN 14
Portable power station
DPS-0220
A N O R D I C B R A N D
User manual
Manual del usuario
Användarmanual
Käyttöopas
Brugermanual
Felhasználói kézikönyv
Brukermanual
Naudojimo instrukcija
Lietošanas pamācība
Kasutusjuhend
Benutzerhandbuchl
Manuel d’utilisation
Instrukcja obsługi
Gebruiksaanwijzing
M U L T I M E D I A
2
DAN
1. Skærm
2. Forside
3. 2x jævnstrømsporte (5521)
4. Cigarettænderstik
5. Tænde/slukke (hovedstrøm)
6. Jævnstrømsknap (DC)
7. Vekselstrømsknap (AC)
8. USB-C port
9. 4x USB-A ports
10. 2x vekselstrømsudtag (CEE 7/3 Schuko stikkontakter)
11. LED-knap
12. Bagsiden
13. Strømindgangsport
14. Strømindgang (skærm)
15. Jævnstrømsindikator (tændt/slukket)
16. Jævnstrøm (output)
17. Vekselstrømsindikator (tændt/slukket)
18. Vekselstrøm (output)
19. Batteristatus
Trådløs opladning
For at bruge trådløs opladning skal du først trykke og holde DC-knappen nede i 2 sekunder.
Den trådløse opladningsplade er øverst på produktet. Sæt en enhed, der har trådløs opladningsfunktion for at starte opladningen.
LED-knap
Mens enheden er tændt, skal du trykke på LED-knappen for at skifte lys: fuld lysstyrke->
halv lysstyrke-> SOS-lyssignal (korte og lange blink) -> LED slukket.
Brugsanvisning
Tryk på tænde/slukke-knappen for at tænde enheden. Tryk på tænde/slukke-knappen og hold den i 2 sekunder for at slukke for enheden.
Tryk på jævnstrømsknappen (DC) og hold den i 2 sekunder for at aktivere eller deaktivere det.
Tryk på vekselstrømsknappen (AC) og hold den i 2 sekunder for at aktivere eller deaktivere det.
Vi anbefaler at deaktivere knapperne for at spare strøm, hvis de ikke er i brug i øjeblikket
Hvis knapperne er deaktiveret, og der ikke har været nogen aktivitet, slukker enheden automatisk efter 10 minutter for at spare strøm.
Skærmen slukkes automatisk, hvis der ikke har været nogen aktivitet i en kort periode og tændes igen, når man trykker på en hvilken som helst
knap.
Dette produkt kan oplades og aades samtidigt, men vi anbefaler det ikke for at forlænge batteriets levetid.
Dette produkt understøtter skiftende Hz. Bemærk, at dette betragtes som en avanceret indstilling, og det bør ikke ændres vilkårligt. Det kan
forårsage skader på dine produkter. Standard i Europa er 50 Hz. Fabriksindstillingen for dette produkt er 50 Hz.
For at skifte mellem 50 Hz og 60 Hz:
3
1. Tænd enheden. Tryk på både jævn-og vekselstrømsknapper på samme tid. Skærmen viser den aktuelt indstillede frekvens. Slip knapperne.
2. Tryk på både jævn-og vekselstrømsknapper og hold dem for at vælge mellem 50 Hz eller 60 Hz. Skærmen viser den nye indstilling.
3. Tryk på begge knapper på samme tid for at bekræfte indstillingen. Gentag d. 1. trin for at sikre, at korrekt Hz er indstillet.
Vekselstrømsudtag i dette produkt understøtter elektriske enheder op til 300W.
Nogle elektriske enheder, der er klassiceret med 300W eller mindre, kan kræve korte øjeblikke med højere watt, f.eks. motorer. Sådanne
enheder må fungere ikke tilfredsstillende med dette produkt.
Det ville aktivere overbelastningsbeskyttelsen og midlertidigt stoppe dette produkt. Hvis overbelastningsbeskyttelsen fortsat aktiveres gentagne
gange, skal man holde op med at bruge dette produkt sammen med den enhed.
Hvis dette produkt bruges sammen med et tv eller en medieafspiller, kan det generere støj (ndes ingen løsning på det).
Opbevaring og vedligeholdelse
1. Oplad produktet fuldt inden opbevaring.
2. Sluk for alle tænde/slukke-knapper inden opbevaring.
3. Fjern evt. støv eller snavs af med en tør klud inden opbevaring.
4. Undgå at bruge grove kemikalier til rengøring, såsom olie, fortynder, petroleum, som kan skade produktets overade.
5. Opbevares i et tørt og støvfrit rum med temperaturer mellem 0–40 °C, undgå direkte sollys.
6. Oplad produktet fuldt ud hver 6. måned.
Sikkerhedsinstrukser
1. Læs alle instrukser.
2. Dette produkt indeholder lithium-ion/lithium-polymer celler, må ikke gennembores eller brændes.
3. Undgå at bruge eller røre ved produktet med våde hænder.
4. Produktet bør holdes væk fra ekstreme temperaturer (både varme og kolde), direkte sollys, fugtighed og vand eller andre væsker. Holdes væk
fra regn og må ikke bruges i våde områder som f.eks. badeværelser.
5. Dette produkt er ikke tilladt på y. Dens kapacitet overstiger 100Wh.
6. Portene bør holdes fri for støv eller lignende, der kan forhindre korrekt tilslutning.
7. Vibrationer kan føre til dårlige forbindelser under opladning.
8. Opbevares utilgængeligt for børn.
9. For at bevare batteriets levetid bør man genoplade hver 6. måned.
10. Undgå at demontere, åbne eller prøve at reparere produktet.
11. Må ikke tabes eller håndteres groft. Bør håndteres forsigtigt.
12. Før tilslutning til en enhed, bør man kontrollere, at strømkravene svarer til output fra dette produkt.
Fejlkoder
E01, E04 og E06
Beskyttelse mod høje temperatur. Løsning: Sænk temperaturen til under 38 °C. Lad f.eks. produktet køle ned et stykke tid.
E02, E05 og E07
Beskyttelse ved lave temperaturer. Løsning: Øg temperaturen til over 5 °C.
E09
Beskyttelse mod for lav spænding på indgangsporten. Løsning: Øg spændingen til over 10,5 V.
E18
Beskyttelse mod overspænding på indgangsporten. Løsning: Sænk spændingen til 40 V.
E25, E26, E27, E28, E29, E30, E31 og E34
Løsning: Tryk på jævnstrømsknappen (DC) for at få enheden tilbage.
Hvad der forårsagede hver fejlkode:
E25 = jævnstrømsporte (5521) beskyttelse mod overspænding. E26 = jævnstrømport (5521) ”1” overbelastet. E27 = jævnstrømport (5521) ”1”
beskyttelse mod overspænding eller kortslutning. E28 = jævnstrømport (5521) ”1” omvendt beskyttelse mod overspænding. E29 = jævnstrømport
(5521) “2” overbelastet. E30 = jævnstrømport (5521) ”2” beskyttelse mod overspænding eller kortslutning. E31 = jævnstrømport (5521) ”2”
omvendt beskyttelse mod overspænding. E34 = beskyttelse mod systemoverbelastning.
E36, E37 og E38
Løsning: Tryk på vekselstrømsknappen (AC) for at få enheden tilbage.
Hvad der forårsagede hver fejlkode:
E36 = vekselretter overbelastet. E37 = beskyttelse af vekselretter mod overspænding, vekselstrøm kortslutning. E38 = beskyttelse mod
systemoverbelastning.
Bortskaelse
Bør bortskaffes ansvarligt. Lokale regler vedrørende "WEEE", affald af elektrisk og elektronisk udstyr, bør følges.
Garanti
Se venligst www.deltaco.eu for garantioplysninger.
Support
Flere produktoplysninger kan ndes på www.deltaco.eu.
Kontakt os via e-mail: [email protected].
4
DEU
1. Anzeige
2. Vorderseite
3. 2x Gleichstromanschlüsse (5521)
4. Zigarettenanzünderbuchse
5. Ein- / Ausschalten (Hauptschalter)
6. Gleichstromtaste („DC“)
7. Wechselstromtaste („AC“)
8. USB-C-Anschluss
9. 4x USB-A-Anschlüsse
10. 2x Wechselstromsteckdosen (CEE 7/3 Schuko-Steckdosen)
11. LED-Taste
12. Rückseite
13. Stromeingangsanschluss
14. Leistungsaufnahme (Anzeige)
15. Gleichstromanzeige (Ein / Aus)
16. Gleichstrom (Ausgang)
17. Wechselstromanzeige (ein / aus)
18. Wechselstrom (Ausgang)
19. Batteriestatus
Kabelloses Laden
Um kabelloses Laden zu verwenden, müssen Sie zuerst die Gleichstromtaste („DC“) für 2 Sekunden gedrückt halten.
Das kabellose Ladepad bendet sich oben auf dem Produkt. Stellen Sie ein Gerät auf, das mit dem kabellosen Laden kompatibel ist, um den
Ladevorgang zu starten.
LED-Taste
Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät die LED-Taste, um das Licht zu ändern: volle Lichtstärke-> halbe Helligkeit-> SOS-Lichtsignal (kurzes und
langes Blinken) -> LED aus.
Verwendung
Drücken Sie die Powertaste, um das Gerät einzuschalten. Halten Sie die Powertaste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.
Halten Sie die Gleichstromtaste („DC“) 2 Sekunden lang gedrückt, um sie zu aktivieren oder zu deaktivieren.
Halten Sie die Wechselstromtaste („AC“) 2 Sekunden lang gedrückt, um sie zu aktivieren oder zu deaktivieren.
Wir empfehlen, die Tasten zu deaktivieren, um Strom zu sparen, wenn sie derzeit nicht verwendet werden.
Wenn die Tasten deaktiviert sind und keine Aktivität stattgefunden hat, schaltet sich das Gerät nach 10 Minuten automatisch aus, um Strom zu
sparen.
Das Display schaltet sich automatisch aus, wenn für kurze Zeit keine Aktivität stattgefunden hat. Und schaltet sich wieder ein, nachdem Sie
eine beliebige Taste gedrückt haben. Dieses Produkt kann gleichzeitig geladen und entladen werden. Wir empfehlen es jedoch nicht, um die
Batterielebensdauer zu verlängern. Dieses Produkt unterstützt das Ändern von Herts. Bitte beachten Sie, dass dies als erweiterte Einstellung
5
angesehen wird und nicht willkürlich geändert werden sollte. Dies kann Ihre Produkte beschädigen. Standard in Europa ist 50 Hz. Die werkseitige
Standardeinstellung dieses Produkts ist 50 Hz.
So schalten Sie zwischen 50 Hz und 60 Hz um:
1. Schalten Sie das Gerät ein. Drücken Sie gleichzeitig die Gleich- und Wechselstromtaste. Das Display zeigt die aktuell eingestellte Frequenz an.
Lassen Sie die Tasten los.
2. Halten Sie eine der Gleich- und Wechselstromtasten gedrückt, um zwischen 50 Hz und 60 Hz zu wählen. Das Display zeigt die neue
Einstellung.
3. Drücken Sie beide Tasten gleichzeitig, um die Einstellung zu bestätigen. Wiederholen Sie Schritt 1, um sicherzustellen, dass das richtige Hz
eingestellt wurde.
Wechselstromsteckdosen dieses Produkts unterstützen elektrische Geräte mit bis zu 300 W.
Einige elektrische Geräte mit einer Nennleistung von 300 W oder weniger erfordern möglicherweise kurze Momente mit höherer Leistung, z. B.
Motoren. Solche Geräte funktionieren mit diesem Produkt möglicherweise nicht richtig.
Dies würde den Überlastschutz aktivieren und die vorübergehende Funktion dieses Produkts beeinträchtigen. Wenn der Überlastschutz
wiederholt aktiviert wird, beenden Sie die Verwendung dieses Produkts mit diesem Gerät.
Wenn dieses Produkt mit einem Fernseher oder einem Mediaplayer verwendet wird, kann es zu Geräuschen kommen (keine Lösung verfügbar).
Lagerung und Wartung
1. Laden Sie das Produkt vor der Lagerung vollständig auf.
2. Schalten Sie alle Power-Tasten vor der Lagerung aus.
3. Wischen Sie Staub oder Schmutz vor der Lagerung mit einem trockenen Tuch ab.
4. Verwenden Sie zum Reinigen keine aggressiven Chemikalien wie Öl, Verdünner oder Kerosin, die die Oberäche des Produkts beschädigen
würden.
5. In einem trockenen und staubfreien Raum mit Temperaturen zwischen 0 und 40 °C lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.
6. Laden Sie das Produkt alle 6 Monate vollständig auf.
Sicherheitshinweise
1. Lesen Sie alle Anweisungen durch.
2. Dieses Produkt enthält Lithium-Ionen / Lithium-Polymer-Zellen, nicht durchstechen oder verbrennen.
3. Betreiben oder berühren Sie das Produkt nicht, wenn Ihre Hände nass sind.
4. Halten Sie das Produkt von extremen Temperaturen (heiß und kalt), direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit und Wasser oder anderen
Flüssigkeiten fern. Von Regen fernhalten und nicht in feuchten Bereichen wie Badezimmern verwenden.
5. Dieses Produkt ist in Flugzeugen nicht gestattet. Seine Kapazität übersteigt 100 Wh.
6. Halten Sie die Anschlüsse frei von Staub oder Ähnlichem, da dies zu ordnungsgemäßen Verbindungen führen kann.
7. Vibrationen können während des Ladevorgangs zu schlechten Verbindungen führen.
8. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
9. Um die Lebensdauer der Batterien zu verlängern, laden Sie sie bitte alle 6 Monate auf.
10. Zerlegen, öffnen oder versuchen Sie nicht, das Produkt zu reparieren.
11. Nicht grob fallen lassen oder handhaben. Mit Vorsicht behandeln.
12. Überprüfen Sie vor dem Anschließen eines Geräts, ob die Leistungsanforderungen mit der Leistung dieses Produkts übereinstimmen.
Fehlercodes
E01, E04 und E06
Übertemperaturschutz. Lösung: Senken Sie die Temperatur auf unter 38 °C. Lassen Sie das Produkt beispielsweise eine Weile ruhen und
abkühlen.
E02, E05 und E07
Niedertemperaturschutz. Lösung: Erhöhen Sie die Temperatur auf über 5 °C.
E09
Niederspannungsschutz am Eingangsanschluss. Lösung: Erhöhen Sie die Spannung über 10,5 V.
E18
Überspannungsschutz am Eingangsanschluss. Lösung: Verringern Sie die Spannung auf 40V.
E25, E26, E27, E28, E29, E30, E31 und E34
Lösung: Drücken Sie die Gleichstromtaste („DC“), um das Gerät wiederherzustellen.
Was hat jeden Fehlercode verursacht:
E25 = Gleichstromanschlüsse (5521) über Spannungsschutz. E26 = Gleichstromanschluss (5521) „1“ überlastet. E27 = Gleichstromanschluss
(5521) „1“ über Stromschutz oder Kurzschluss. E28 = Gleichstromanschluss (5521) „1“ Rückstromschutz. E29 = Gleichstromanschluss (5521) „2“
überlastet. E30 = Gleichstromanschluss (5521) „2“ über Stromschutz oder Kurzschluss. E31 = Gleichstromanschluss (5521) „2“ Rückstromschutz.
E34 = Systemüberlastschutz.
E36, E37 und E38
Lösung: Drücken Sie die Wechselstromtaste („AC“), um das Gerät wiederherzustellen.
Was hat jeden Fehlercode verursacht:
E36 = Wechselrichter überlastet. E37 = Wechselrichter-Überstromschutz, Wechselstromkurzschluss. E38 = Systemüberlastschutz.
6
Entsorgung
Verantwortungsbewusst entsorgen, lokale Vorschriften bezüglich „Elektro- und Elektronik-Altgeräte“ befolgen. Entsorgung elektrischer und
elektronischer Geräte.
Garantie
Informationen zur Garantie nden Sie unter www.deltaco.eu.
Unterstützung
Weitere Produktinformationen nden Sie unter www.deltaco.eu.
Kontaktieren Sie uns per E-Mail: [email protected].
ENG
1. Display
2. Front
3. 2x direct current ports (5521)
4. Cigarette lighter socket
5. Power on/off (main power)
6. Direct current button (”DC”)
7. Alternating current button (”AC”)
8. USB-C port
9. 4x USB-A ports
10. 2x alternating current outlets (CEE 7/3 Schuko sockets)
11. LED button
12. Backside
13. Power input port
14. Power input (Display)
15. Direct current indicator (on/off)
16. Direct current (output)
17. Alternating current indicator (on/off)
18. Alternating current (output)
19. Battery status
Wireless charging
To use wireless charging you must rst press and hold the direct current button(“DC”) for 2 seconds.
The wireless charging pad is on the top of the product. Place a device that is compatible with wireless charging to start charging.
LED button
While the device is powered on, press the LED button to change the light: full brightness->
half brightness-> SOS light signal (short and long ashes)-> LED off.
Usage
Press the power button to turn the device on. Press and hold the power button for 2 seconds to power the device off.
Press and hold the direct current button(“DC”) for 2 seconds to activate or deactivate it.
7
Press and hold the alternating current button(“AC”) for 2 seconds to activate or deactivate it.
We recommend deactivating the buttons to save power if they are not currently in use.
If the buttons are deactivated, and there has not been any activity, the device will turn itself off automatically after 10 minutes to save power.
The display will turn itself off automatically if there has not been any activity for a short period of time. And turns on again after you press any
button.
This product can charge and discharge simultaneously, but we do not recommend it to prolong battery life.
This product supports changing Herts, please note that this is considered an advanced setting and it should not be changed arbitrarily. It may
cause damage to your products. Standard in Europe is 50 Hz. Factory default setting of this product is 50 Hz.
To switch between 50 Hz and 60 Hz:
1. Turn on the device. Press both direct and alternating current buttons at the same time. The display shows currently set frequency. Release the
buttons.
2. Press and hold either of the direct and alternating current buttons to select between 50 Hz or 60 Hz. The display shows the new setting.
3. Press both buttons at the same time to conrm the setting. Repeat step 1 to ensure that correct Hz has been set.
Alternating current outlets from this product supports electrical devices up to 300W.
Some electrical devices that are rated with 300W or less may require short moments of higher wattage, for example motors. Such devices may
not work properly with this product.
It would activate the overload protection and stop this product from functioning temporarily. If the overload protection keeps activating repeatedly,
please stop using this product with that device.
If this product is used with a TV or a media player, it may generate noise (No solution available).
Storage and maintenance
1. Charge the product to full before storage.
2. Turn off all power buttons before storage.
3. Wipe of any dust or dirt with a dry cloth before storage.
4. Do not use harsh chemicals to clean such as oil, thinner, kerosene, which would damage the surface of the product.
5. Store in a dry and dust free room with temperatures within 0-40°C, avoid direct sunlight.
6. Charge the product to full every 6:th months.
Safety instructions
1. Read all instructions.
2. This product contains lithium-ion/lithium-polymer cells, do not pierce or burn.
3. Do not operate or touch the product if your hands are wet.
4. Keep the product away from extreme temperatures (both hot and cold), direct sunlight, humidity and water or other liquids. Keep away from rain
and do not use in wet areas such as bathrooms.
5. This product is not permitted on aircrafts. Its capacity exceeds 100Wh.
6. Keep the ports free from dust or similar that may prevent proper connections.
7. Vibrations may lead to poor connections while you are charging.
8. Keep out of reach of children.
9. To preserve the batteries lifespan, please recharge every 6 months.
10. Do not dismantle, open or try to repair the product.
11. Do not drop or handle roughly. Handle with care.
12. Before connecting a device, check that the power requirements matches the output of this product.
Error codes
E01, E04 and E06
Over temperature protections. Solution: lower the temperature to below 38°C. For example, let the product rest and cool down for a while.
E02, E05 and E07
Low temperature protections. Solution: increase the temperature to above 5°C.
E09
Low voltage protection on the input port. Solution: increase the voltage above 10.5V.
E18
Over voltage protection on the input port. Solution: lower the voltage to 40V.
E25, E26, E27, E28, E29, E30, E31 and E34
Solution: press the direct current button (”DC”) to recover the device.
What caused each error code:
E25 = direct current ports (5521) over voltage protection. E26 = direct current port (5521) “1” overloaded. E27 = direct current port (5521) “1”
over current protection or short-circuit. E28 = direct current port (5521) “1” reverse over current protection. E29 = direct current port (5521) “2”
overloaded. E30 = direct current port (5521) “2” over current protection or short-circuit. E31 = direct current port (5521) “2” reverse over current
protection. E34 = system overload protection.
E36, E37 and E38
Solution: press the alternating current button (”AC”) to recover the device.
8
What caused each error code:
E36 = inverter overloaded. E37 = inverter overcurrent protection, alternating current short-circuit. E38 = system overload protection.
Disposal
Dispose responsibly, follow local regulations regarding “WEEE”. Waste electrical and electronic equipment.
Warranty
Please, see www.deltaco.eu for warranty information.
Support
More product information can be found at www.deltaco.eu.
Contact us by e-mail: [email protected].
EST
1. Näidik
2. Esikülg
3. 2x alalisvoolu pordid (5521)
4. Sigaretisüütli pesa
5. Sisse/välja lülitamine (peatoide)
6. Alalisvoolu nupp („DC“)
7. Vahelduvvoolu nupp („AC“)
8. USB-C port
9. 4x USB-A pordid
10. 2x vahelduvvoolu väljundid (CEE 7/3 Schuko pesad)
11. Valgusdioodi nupp
12. Tagakülg
13. Toite sisendport
14. Sisendvõimsus (näidik)
15. Alalisvoolu indikaator (sees/väljas)
16. Alalisvool (väljund)
17. Vahelduvvoolu indikaator (sees/väljas)
18. Vahelduvvool (väljund)
19. Aku olek
Juhtmeta laadimine
Juhtmeta laadimise kasutamiseks peate esmalt vajutama ja 2 sekundi jooksul hoidma alalisvoolu nuppu („DC“).
Juhtmeta laadimise alus asub toote peal. Laadimise alustamiseks asetage sinna juhtmeta laadimisega ühilduv toode.
Valgusdioodi nupp
Kui seade on sisse lülitatud, vajutage valgusdioodi nuppu valguse muutmiseks: täielik eredus ->
pool eredusest -> SOS valgussignaal (lühikesed ja pikad vilgutused)-> valgusdiood väljas.
Kasutamine
Vajutage seadme sisselülitamiseks toitenuppu. Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu 2 sekundit.
9
Vajutage ja hoidke alalisvoolu nuppu („DC“) 2 sekundit selle aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks.
Vajutage ja hoidke vahelduvvoolu nuppu („AC“) 2 sekundit selle aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks.
Kui neid hetkel ei kasutata, soovitame nupud toite säästmiseks deaktiveerida.
Kui nupud on deaktiveeritud ja seadet pole kasutatud, lülitub see 10 minuti järel toite säästmiseks automaatselt välja.
Näidik lülitub automaatselt välja, kui lühikese aja jooksul pole seadet kasutatud. Ja lülitub suvalisele nupule vajutamisel uuesti sisse.
See toode suudab korraga laadida ja tühjeneda, kuid aku tööea pikendamiseks ei soovita me seda.
See toode toetab sageduse muutmist, palun pange tähele, et seda loetakse eriseadistuseks ja seda ei tohi meelevaldselt muuta. See võib teie
tooteid kahjustada. Standard Euroopas on 50 Hz. Selle toote vaikimisi tehaseseadistus on 50 Hz.
50 Hz ja 60 Hz vahel lülitamiseks:
1. Lülitage seade sisse. Vajutage korraga alalis- ja vahelduvvoolu nuppu. Näidikul kuvatakse määratud sagedus. Vabastage nupud.
2. 50 Hz ja 60 Hz vahel valimiseks vajutage ja hoidke kas alalis- või vahelduvvoolu nuppu. Näidikul kuvatakse uus seadistus.
3. Seadistuse kinnitamiseks vajutage mõlemat nuppu korraga. Õige sageduse seadistamises veendumiseks korrake sammu 1.
Selle toote vahelduvvoolu väljundid toetavad elektriseadmeid võimsusega kuni 300 W.
Mõned elektriseadmed nimivõimsusega 300 W või vähem võivad vajada lühikesi kõrgema võimsusega hetki, näiteks mootorid. Sellised seadmed
ei pruugi selle tootega korralikult töötada.
See aktiveeriks ülekoormuskaitse ja peatakse ajutiselt selle toote töö. Kui ülekoormuskaitse korduvalt aktiveerub, lõpetage palun selle toote
kasutamine tolle seadmega.
Kui seda toodet kasutatakse teleri või meediapleieriga, võib see tekitada müra (lahendusi pole saadaval).
Hoiustamine ja hooldus
1. Enne hoiustamist laadige toode täielikult.
2. Lülitage enne hoiustamist kõik toitenupud välja.
3. Pühkige enne hoiustamist kogu tolm ja mustus kuiva lapiga maha.
4. Ärge kasutage puhastamiseks tugevaid kemikaale, nagu õli, lahusti, petrooleum, mis võivad toote pinda kahjustada.
5. Säilitage kuivas ja tolmuvabas ruumis temperatuuridega vahemikus 0-40 °C, vältige otsest päikesevalgust.
6. Laadige toode täielikult iga 6 kuu järel.
Ohutusjuhised
1. Lugege kõik juhised läbi.
2. See toode sisaldab liitiumioon-/liitiumpolümeerelemente, ärge torgake ega põletage.
3. Ärge kasutage ega puudutage toodet, kui teie käed on märjad.
4. Hoidke toode eemal äärmuslikest temperatuuridest (nii kuumast kui külmast), otsesest päikesevalgusest, niiskusest ja veest või muudest
vedelikest. Hoidke see eemal vihmast ja ärge kasutage märgades kohtades, nagu vannitoad.
5. See toode ei ole lennukites lubatud. Selle mahutavus ületab 100 Wh.
6. Hoidke pordid vabad tolmust ja muust sarnasest, mis võib takistada korralikku ühendust.
7. Vibratsioonid võivad laadimise ajal põhjustada halba ühendust.
8. Hoidke lastele kättesaamatus kohas.
9. Aku tööea säilitamiseks, laadige palun iga 6 kuu järel uuesti.
10. Ärge toodet demonteerige, avage ega püüdke seda remontida.
11. Ärge laske sellel maha kukkuda ega kohelge seda karmilt. Käsitsege ettevaatlikult.
12. Enne seadme ühendamist kontrollige, et selle toitenõuded vastavad selle toote väljundile.
Veakoodid
E01, E04 ja E06
Liigtemperatuuri kaitsed. Lahendus: langetage temperatuur alla 38 °C. Näiteks laske tootel mõnda aega puhata ja jahtuda.
E02, E05 ja E07
Madala temperatuuri kaitsed. Lahendus: tõstke temperatuur üle 5 °C.
E09
Sisendpordi madalpingekaitse. Lahendus: tõstke pinge üle 10,5 V.
E18
Sisendpordi ülepingekaitse. Lahendus: Langetage pinge 40 V-le.
E25, E26, E27, E28, E29, E30, E31 ja E34
Lahendus: vajutage seadme taastamiseks alalisvoolu nuppu („DC“).
Mis põhjustas vastava veakoodi:
E25 = alalisvoolu portide (5521) ülepingekaitse. E26 = alalisvoolu pordi (5521) „1“ ülekoormus. E27 = alalisvoolu pordi (5521) „1“ ülevoolukaitse
või lühis. E28 = alalisvoolu pordi (5521) „1“ tagasiülevoolukaitse. E29 = alalisvoolu pordi (5521) „2“ ülekoormus. E30 = alalisvoolu pordi (5521) „2“
ülevoolukaitse või lühis. E31 = alalisvoolu pordi (5521) „2“ tagasiülevoolukaitse. E34 = süsteemi ülekoormuskaitse.
E36, E37 ja E38
Lahendus: vajutage seadme taastamiseks vahelduvvoolu nuppu („AC“).
Mis põhjustas vastava veakoodi:
E36 = vaheldi ülekoormus. E37 = vaheldi ülevoolukaitse, vahelduvvoolu lühis. E38 = süsteemi ülekoormuskaitse.
10
Käitlemine
Käidelge vastutustundlikult, järgige kohalikke määrusi seoses elektroonikaromudega. Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed.
Garantii
Garantiiteabe kohta vaadake palun www.deltaco.eu.
Tugi
Täiendavat tooteteavet leiate aadressil www.deltaco.eu.
Võtke meiega ühendust e-posti teel: [email protected].
FIN
1. Näyttö
2. Laitteen etuosa
3. 2 tasavirtaliitäntää (5521)
4. Tupakansytytinliitäntä
5. Virtapainike (pääkytkin)
6. Tasavirran painike (”DC”)
7. Vaihtovirran painike (”AC”)
8. USB-C-portti
9. 4 USB-A-porttia
10. 2 vaihtovirtaliitäntää (CEE 7/3, Schuko-pistorasia)
11. LED-valojen kytkin
12. Laitteen takaosa
13. Virtatulo
14. Tulotehon näyttö
15. Tasavirran ilmaisin (päällä/pois)
16. Lähtöteho (tasavirta)
17. Vaihtovirran ilmaisin (päällä/pois)
18. Lähtöteho (vaihtovirta)
19. Akun lataustaso
Langaton lataus
Saat langattoman latauksen käyttöön, kun pidät tasavirran painiketta (“DC”) pohjassa kahden sekunnin ajan.
Tuotteen yläosassa on langaton latausalusta. Saat käynnistettyä latauksen, kun asetat tekniikkaa tulevan laitteen tähän kohtaan.
LED-valojen kytkin
Kun laite on päällä, valojen toimintatilaa saa vaihdettua tällä painikkeella: täysi kirkkaus -> puolikas kirkkaus -> hätävilkku (lyhyt ja nopea
vuorotellen) -> valot pois päältä.
Tuotteen käyttö
Kytke laite päälle sen virtapainikkeesta. Saat sammutettua laitteen, kun pidät painiketta pohjassa kahden sekunnin ajan.
Pidä tasavirran painiketta (“DC”) pohjassa kaksi sekuntia, niin saat kytkettyä toiminnon päälle tai pois päältä.
Pidä vaihtovirran painiketta (“AC”) pohjassa kaksi sekuntia, niin saat kytkettyä toiminnon päälle tai pois päältä.
11
Suosittelemme kytkemään toiminnot pois päältä silloin, kun niitä ei käytetä. Näin saat säästettyä akkuvirtaa.
Jos toiminnot ovat poissa päältä, laite kytkeytyy pois päältä 10 minuutin käyttämättömyyden jälkeen.
Näyttö sammuu automaattisesti, ellei laitteella ole tehty mitään hetkeen. Se menee takaisin päälle, kun jotain painikkeista on painettu.
Tuotetta on mahdollista ladata samalla, kun se tarjoaa virtaa. Emme suosittele kuitenkaan tekemään tätä, sillä se lyhentää akun käyttöikää.
Tuotteen virtataajuutta on mahdollista vaihtaa. Huomioi kuitenkin, että asetusta tulee muuttaa ainoastaan erittäin hyvän syyn takia. Virheellinen
hertsimäärä saattaa vahingoittaa laitteita. Euroopassa on käytössä 50 Hz, mikä on myös tuotteen oletusasetuksena.
Näin vaihdat 50 ja 60 Hz:n välillä:
1. Kytke tuote päälle. Paina tasavirran ja vaihtovirran painikkeita samanaikaisesti. Näyttö ilmaisee, mikä asetus on ennestään käytössä. Vapauta
painikkeet.
2. Pidä pohjassa joko tasavirran tai vaihtovirran painiketta, niin saat vaihdettua asetusta. Näyttö ilmaisee, mihin asetukseen siirryttiin.
3. Vahvista valinta painamalla molempia painikkeita samanaikaisesti. Toista kohta 1, niin saat varmistettua hertsimäärän oikeellisuuden.
Tuotteen vaihtovirtaliitännät tukevat korkeintaan 300 W:n tehoa.
Jotkin 300-wattisiksi ilmoitetut laiteet saattavat vaatia hetkellisesti suurempaa tehoa. Näihin kuuluvat esim. erilaiset moottorit. Tällaiset laitteet
eivät toimi välttämättä oikein tuotteen kanssa.
Jos enimmäisteho ylittyy, ylikuormitussuoja aktivoituu ja katkaisee virran hetkellisesti. Jos ylikuormitussuoja aktivoituu toistuvasti, lopeta laitteen
käyttö tämän tuotteen kanssa.
Jos tuotetta käyttää television tai mediatoistimen kanssa, seurauksena saattaa olla kohinan muodostumista. Tähän ei ole olemassa ratkaisua.
Säilytys ja kunnossapito
1. Lataa akku täyteen, ennen kuin tuote laitetaan säilytykseen.
2. Varmista ennen säilytystä, ettei virtapainikkeita ole painettu alas.
3. Pyyhi pöly ja lika kuivalla pyyhkeellä ennen säilytykseen laittamista.
4. Älä puhdista tuotetta vahvoilla kemikaaleilla kuten öljyllä, tinnerillä tai kerosiinilla. Nämä saattavat vahingoittaa sen pintoja.
5. Säilytä kuivassa, pölyttömässä huoneessa, jonka lämpötila on välillä 0–40°C. Vältä suoraa auringonvaloa.
6. Lataa akku täyteen joka 6. kuukausi.
Turvallisuusohjeet
1. Lue ohjeet huolellisesti.
2. Akku sisältää litiumioni- tai litiumpolymeerikennoja, joten sitä ei saa puhkaista eikä sytyttää tuleen.
3. Tuotetta ei saa käyttää märin käsin, eikä siihen saa tuolloin myöskään koskea.
4. Älä pidä tuotetta paikoissa, joissa on sadetta, kosteutta, erilaisia nesteitä, suoraa auringonvaloa tai erittäin kuumia ja kylmiä lämpötiloja. Älä
käytä tuotetta kosteissa tiloissa kuten kylpyhuoneessa.
5. Tuotetta ei saa viedä lentokoneeseen. Sen kapasiteetti ylittää 100 Wh.
6. Pidä liitännät vapaana pölystä ja muista tekijöistä, jotka aiheuttavat häiriöitä niiden toimintaan.
7. Värinä saattaa johtaa liitäntöjen kontaktihäiriöihin lataamisen aikana.
8. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
9. Saat pidennettyä akun käyttöikää, kun lataat sen joka 6. kuukausi.
10. Tuotetta ei saa avata, purkaa osiin eikä korjata.
11. Tuotetta ei saa tiputtaa lattialle eikä käsitellä kovakouraisesti. Käsittele tuotetta varovasti.
12. Ennen kuin kytket tuotteeseen laitteen, varmista että sen tehontarve vastaa lähtötehoa.
Vikakoodit
E01, E04 ja E06
Liian suuri lämpötila. Ratkaisu: Vähennä lämpöä alle 38 °C:hen. Keskeytä tuotteen käyttö ja anna sen jäähtyä hetken ajan.
E02, E05 ja E07
Liian pieni lämpötila. Ratkaisu: lisää lämpöä yli 5 °C:hen.
E09
Virtatulon alijännitesuoja. Ratkaisu: nosta jännitettä yli 10,5 V:hen.
E18
Virtatulon ylijännitesuoja. Ratkaisu: laske jännitettä 40 V:hen.
E25, E26, E27, E28, E29, E30, E31 ja E34
Ratkaisu: jatka virransyöttöä painamalla tasavirran painiketta (”DC”).
Vikakoodien selitykset:
E25 = tasavirtaporttien (5521) ylijännitesuoja. E26 = tasavirtaportti (5521) “1” ylikuormittunut. E27 = tasavirtaportin (5521) “1” ylijännitesuoja tai
oikosulku. E28 = tasavirtaportin (5521) “1” käänteisen ylivirran suoja. E29 = tasavirtaportti (5521) “2” ylikuormittunut. E30 = tasavirtaportin (5521)
“2” ylijännitesuoja tai oikosulku. E31 = tasavirtaportin (5521) “2” käänteisen ylivirran suoja. E34 = järjestelmän ylikuormitussuoja.
E36, E37 ja E38
Ratkaisu: jatka virransyöttöä painamalla vaihtovirran painiketta (”AC”).
Vikakoodien selitykset:
E36 = vaihtosuuntaaja ylikuormittunut. E37 = vaihtosuuntaajan ylivirtasuoja, vaihtovirran oikosulku. E38 = järjestelmän ylikuormitussuoja.
12
Kierrätys
Kierrätä käytöstä poistettu tuote vastuullisella tavalla. Noudata paikallisia ”WEEE”-direktiiviin liittyviä ohjeita sähkö- ja elektroniikkaromun
hävittämisestä.
Takuu
Takuuehdot voi lukea osoitteesta www.deltaco.eu.
Tuotetuki
Tuotteesta on lisätietoja osoitteessa www.deltaco.eu.
Tukipalvelun sähköpostiosoite on info@deltaco..
FRA
1. Écran d’afchage
2. Avant
3. 2x ports de courant continu (5521)
4. Prise allume-cigare
5. Mise sous / hors tension (alimentation principale)
6. Bouton de courant continu (« DC »)
7. Bouton de courant alternatif (« AC »)
8. Port USB-C
9. 4x ports USB-A
10. 2x prises de courant alternatif (prises CEE 7/3 Schuko)
11. Bouton LED
12. Arrière
13. Port d'entrée d'alimentation
14. Puissance absorbée (afchage)
15. Indicateur de courant continu (marche / arrêt)
16. Courant continu (sortie)
17. Indicateur de courant alternatif (marche / arrêt)
18. Courant alternatif (sortie)
19. État de la pile
Chargement sans l
Pour utiliser le chargement sans l, vous devez d'abord appuyer sur le bouton de courant continu (« DC ») et le maintenir enfoncé pendant 2
secondes.
Le socle de chargement sans l se trouve sur le dessus du produit. Placez un appareil compatible avec le chargement sans l pour commencer à
charger.
Bouton LED
Pendant que l'appareil est sous tension, appuyez sur le bouton LED pour modier la luminosité : pleine luminosité -> demi-luminosité -> signal
lumineux SOS (clignotements courts et longs) -> LED éteinte.
Utilisation
13
Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé 2 secondes pour
éteindre l'appareil.
Appuyez et maintenez le bouton de courant continu (« DC ») 2 secondes pour activer ou désactiver celui-ci.
Appuyez et maintenez le bouton de courant alternatif (« AC ») 2 secondes pour activer ou désactiver celui-ci.
Nous vous recommandons de désactiver les boutons pour économiser de l'énergie, s'ils ne sont pas actuellement en utilisation.
Si les boutons sont désactivés et qu'il n'y a pas eu d'activité, l'appareil s'éteindra automatiquement après 10 minutes pour économiser l'énergie.
L'afchage s'éteindra automatiquement s'il n'y a pas eu d'activité pendant une courte période. Et se rallumera après avoir appuyé sur n'importe
quel bouton.
Ce produit peut se charger et se décharger simultanément, mais nous ne le recommandons pas pour prolonger la durée de vie de la pile.
Ce produit prend en charge la modication de Hertz, veuillez noter que ce paramètre est considéré comme un paramètre avancé et qu'il ne doit
pas être modié arbitrairement. Il pourrait endommager vos produits. La norme en Europe est de 50 Hz. Le réglage d'usine par défaut de ce
produit est 50 Hz.
Pour basculer de 50 Hz à 60 Hz :
1. Allumez l'appareil. Appuyez simultanément sur les deux boutons de courant continu et alternatif. L'écran afche la fréquence actuellement
réglée. Relâchez les boutons.
2. Appuyez et maintenez enfoncé l'un des boutons de courant continu et alternatif pour sélectionner entre 50 Hz ou 60 Hz. L'écran afche le
nouveau réglage.
3. Appuyez sur les deux boutons en même temps pour conrmer le réglage. Répétez l'étape 1 pour vous assurer que le réglage des Hz est
correct.
Les prises de courant alternatif de ce produit prennent en charge les appareils électriques jusqu'à 300 W.
Certains appareils électriques d'une puissance nominale de 300 W ou moins peuvent nécessiter de courts moments de puissance supérieure, par
exemple les moteurs. De tels appareils peuvent ne pas fonctionner correctement avec ce produit.
Leur fonctionnement activerait la protection contre les surcharges et empêcherait temporairement le produit de fonctionner. Si la protection contre
les surcharges continue à s'activer à plusieurs reprises, veuillez cesser d'utiliser le produit avec tel appareil.
Si le produit est utilisé avec un téléviseur ou un lecteur multimédia, il peut générer du bruit (aucune solution proposée).
Stockage et entretien
1. Chargez complètement le produit avant de le stocker.
2. Éteignez tous les boutons d'alimentation avant le stockage.
3. Essuyez toute poussière ou saleté avec un chiffon sec avant le stockage.
4. N'utilisez pas de produits chimiques agressifs pour nettoyer, tels que l'huile, le diluant ou le kérosène, qui endommageraient la surface du
produit.
5. Stocker dans une pièce sèche et sans poussière avec des températures comprises entre 0 et 40 °C, éviter la lumière directe du soleil.
6. Chargez le produit complètement tous les 6 mois.
Consignes de sécurité
1. Lisez toutes les instructions.
2. Ce produit contient des cellules lithium-ion / lithium-polymère, ne pas percer ni brûler.
3. N'utilisez pas et ne touchez pas le produit si vos mains sont humides.
4. Gardez le produit à l'abri des températures extrêmes (chaudes et froides), de la lumière directe du soleil, de l'humidité et de l'eau ou d'autres
liquides. Tenez à l'écart de la pluie et n’utilisez pas dans les zones humides telles que les salles de bain.
5. Ce produit n'est pas autorisé sur les avions. Sa capacité dépasse 100 Wh.
6. Gardez les ports exempts de poussière ou de tout autre élément susceptible d'empêcher des connexions correctes.
7. Les vibrations peuvent entraîner de mauvaises connexions pendant le chargement.
8. Tenir hors de portée des enfants.
9. Pour préserver la durée de vie des piles, veuillez les recharger tous les 6 mois.
10. Ne démontez pas, n'ouvrez pas et n'essayez pas de réparer le produit.
11. Ne pas laisser tomber ni manipuler brutalement. Manipuler avec soin.
12. Avant de connecter un périphérique, vériez que la puissance requise correspond à la puissance de sortie de ce produit.
Codes d’erreurs
E01, E04 et E06
Protection contre les surchauffes. Solution : abaisser la température au-dessous de 38 °C. Par exemple, laisser le produit se reposer et se
refroidir un moment.
E02, E05 et E07
Protections contre les basses températures. Solution : augmenter la température au-dessus de 5 °C.
E09
Protection basse tension sur le port d'entrée. Solution : augmenter la tension au-dessus de 10,5 V.
E18
Protection contre les surtensions sur le port d'entrée. Solution : abaisser la tension à 40 V.
14
E25, E26, E27, E28, E29, E30, E31 et E34
Solution : appuyer sur le bouton de courant continu (« DC ») pour rétablir l'appareil.
Cause de chaque code d'erreur :
E25 = ports en courant continu (5521) en protection contre les surtensions.
E26 = port en courant continu (5521) « 1 » surchargé.
E27 = port en courant continu (5521) « 1 » en protection contre les surintensités ou les courts-circuits.
E28 = port en courant continu (5521) « 1 » en protection contre les courants inverses en surintensité.
E29 = port en courant continu (5521) « 2 » surchargé.
E30 = port en courant continu (5521) « 2 » en protection contre les surintensités ou les courts-circuits.
E31 = port en courant continu (5521) « 2 » en protection contre les courants inverses en surintensité.
E34 = protection contre la surcharge du système.
E36, E37 et E38
Solution : appuyer sur le bouton de courant alternatif (« AC ») pour rétablir l'appareil.
Cause de chaque code d'erreur :
E36 = onduleur surchargé.
E37 = protection contre les surintensités de l'onduleur, court-circuit de courant alternatif.
E38 = protection contre les surcharges du système.
Élimination
Eliminez de manière responsable, respectez les réglementations locales concernant les « DEEE » : Déchets d'équipements électriques et
électroniques.
Garantie
Veuillez consulter www.deltaco.eu pour l’information sur la garantie.
Assistance
Plus d’information sur le produit est disponible sur le site www.deltaco.eu.
Contactez-nous par e-mail : [email protected].
HUN
1. Kijelző
2. Elülső oldal
3. 2 db egyenáramú foglalat (5521)
4. Szivargyújtó-csatlakozó
5. Be-/kikapcsolás (fő tápellátás)
6. Egyenáramú feszültség („DC”) gomb
7. Váltóáramú feszültség („AC”) gomb
8. USB-C csatlakozó
9. 4 db USB-A foglalat
10. 2 db váltóáramú aljzat (CEE 7/3 Schuko aljzatok)
11. LED-gomb
15
12. Hátoldal
13. Tápbemeneti csatlakozó
14. Bemeneti teljesítmény (kijelző)
15. Egyenáram jelzőfénye (be/ki)
16. Egyenáram (kimeneti)
17. Váltóáram jelzőfénye (be/ki)
18. Váltóáram (kimeneti)
19. Akkumulátorállapot
Vezeték nélküli töltés
A vezeték nélküli töltéshez először nyomja meg 2 másodpercig az egyenáram („DC”) gombot.
A vezeték nélküli töltőpad a termék tetején található. Helyezzen a töltőpadra egy vezeték nélküli töltéssel kompatibilis eszközt a töltés
megkezdéséhez.
LED-gomb
Bekapcsolt eszköznél nyomja meg a LED-gombot a fényerő módosításához: teljes fényerő ->
fél fényerő -> SOS fényjelzés (rövid és hosszú villogások) -> kikapcsolt LED.
Használat
Nyomja meg a be-/kikapcsológombot az eszköz bekapcsolásához. Nyomja meg 2 másodpercig a be-/kikapcsológombot az eszköz
kikapcsolásához.
Nyomja meg 2 másodpercig az egyenáram („DC”) gombot az aktiválásához/deaktiválásához.
Nyomja meg 2 másodpercig a váltóáram („AC”) gombot az aktiválásához/deaktiválásához.
Javasoljuk, hogy ha nincs rájuk éppen szükség, kapcsolja ki a gombokat, hogy ezzel energiát takarítson meg.
Ha a gombokat kikapcsolta, és nem kerül sor semmilyen tevékenységre, 10 perc után az eszköz is automatikusan kikapcsol.
A kijelző automatikusan kikapcsol, ha egy kis ideig nem került sor tevékenységre. Majd újra bekapcsol, ha megnyomja valamelyik gombot.
A termék egyszerre tud tölteni és lemeríteni, de ezt nem javasoljuk az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében.
A termék támogatja a Hertz értékek módosítását. Felhívjuk rá a gyelmet, hogy ez egy speciális beállítás, és tetszés szerint nem módosítható.
Ellenkező esetben kárt okozhat a termékeiben. A szabványos európai érték 50 Hz. A termék gyári alapbeállítása 50 Hz.
Az 50 Hz és 60 Hz közötti váltáshoz:
1. Kapcsolja be az eszközt. Nyomja meg egyszerre az egyenáram és a váltóáram gombokat. A kijelzőn az aktuálisan beállított frekvencia látható.
Engedje fel a gombokat.
2. Tartsa lenyomva az egyenáram vagy a váltóáram gombok valamelyikét az 50 Hz és a 60 Hz közötti váltáshoz. A kijelző az új beállítást mutatja.
3. Nyomja meg egyszerre mindkét gombot a beállítás megerősítéséhez. Ismételje meg az 1. lépést, hogy ellenőrizze, valóban a helyes Hz értéket
állította be.
A termék váltóáramú aljzataival max. 300 W-os elektromos eszközök tölthetők.
Néhány 300 W-os vagy ez alatti névleges teljesítményű eszköz rövid pillanatokra magasabb teljesítményt igényel, például a motorok. Az ilyen
eszközök esetleg nem működnek megfelelően a termékkel.
Ez aktiválná a túltöltésvédelmet, és a termék működése átmenetileg leállna. Ha a túltöltésvédelem újra és újra bekapcsol, ne használja a terméket
azzal az eszközzel.
Ha a terméket TV-vel vagy médialejátszóval használja, a termék zajt generálhat (erre nincs megoldás).
Tisztítás és karbantartás
1. Az eltárolása előtt töltse fel teljesen a terméket.
2. Az eltárolás előtt kapcsolja ki az összes tápkapcsoló gombot.
3. Törölje le az összes port vagy szennyeződést egy száraz ruhával az eltárolás előtt.
4. Ne használjon a tisztításhoz erős vegyszereket, például olajat, hígítót, kerozint, mert ezek sérülést okozhatnak a termék felületén.
5. Száraz és pormentes helyiségben tárolja 0–40 °C között; ne tegye ki közvetlen napfénynek.
6. Minden 6. hónapban töltse fel teljesen a terméket.
Biztonsági utasítások
1. Olvassa el az összes utasítást.
2. Ez a termék lítium-ion/lítium-polimer cellákat tartalmaz. Ne lyukassza át, és ne tegye ki tűznek.
3. Ne használja vagy érintse meg a terméket nedves kézzel.
4. Tartsa a terméket szélsőséges hőmérsékleti értékektől (a forrótól és a hidegtől), a közvetlen napfénytől, a nedvességtől, víztől és más
folyadékoktól távol. Tartsa esőtől távol, és ne használja nedves területeken, például fürdőszobákban.
5. A termék repülőgépeken nem szállítható. A kapacitása meghaladja a 100 Wh-t.
6. Tartsa a csatlakozókat portól és más hasonló szennyeződésektől tisztán, mert ez akadályozhatja a megfelelő csatlakoztatást.
7. A rezgés töltés közben nem kielégítő minőségű csatlakozást eredményezhet.
8. Tartsa gyermekektől távol.
9. Az akkumulátorok élettartamának megőrzése érdekében hathavonta mindenképpen töltse újra a terméket.
10. Ne szedje szét, nyissa ki vagy próbálja meg saját maga megjavítani a terméket.
11. Ügyeljen rá, hogy a termék ne essen le, és ne kezelje durván. Kezelje óvatosan.
16
12. Mielőtt csatlakoztat egy eszközt, ellenőrizze, hogy a teljesítményre vonatkozó követelmények megfelelnek a termék kimeneti értékének.
Hibakódok
E01, E04 és E06
Túlhevülés elleni védelem. Megoldás: csökkentse a hőmérsékletet 38 °C alá. Hagyja például a terméket egy ideig pihenni és hűlni.
E02, E05 és E07
Alacsony hőmérséklet elleni védelem.Megoldás: növelje a hőmérsékletet 5 °C fölé.
E09
Alacsony feszültség elleni védelem a bemeneti csatlakozón. Megoldás: növelje a feszültséget 10,5V fölé.
E18
Túlfeszültség-elleni védelem a bemeneti csatlakozón. Megoldás: csökkentse a feszültséget 40 V-ra.
E25, E26, E27, E28, E29, E30, E31 és E34
Megoldás: nyomja meg az egyenáram („DC”) gombot az eszköz helyreállításához.
Az egyes hibakódok kiváltó oka:
E25 = egyenáramú foglalatok (5521) túlfeszültség-védelme. E26 = „1.” egyenáramú foglalat (5521) túlterhelve. E27 = „1.” egyenáramú foglalat
(5521) túláram- vagy rövidzárlat-védelme. E28 = „1.” egyenáramú foglalat (5521) fordított túláramvédelme. E29 = „2.” egyenáramú foglalat
(5521) túlterhelve. E30 = „2.” egyenáramú foglalat (5521) túláram- vagy rövidzárlat-védelme. E31 = „2.” egyenáramú foglalat (5521) fordított
túláramvédelme. E34 = rendszertúltöltés-védelem.
E36, E37 és E38
Megoldás: nyomja meg a váltóáram gombot („AC”) az eszköz helyreállításához.
Az egyes hibakódok kiváltó oka:
E36 = túlterhelt inverter. E37 = inverter túláramvédelme, váltóáram-rövidzárlat. E38 = rendszertúltöltés-védelem.
Leselejtezés
A külső akkumulátort felelősen selejtezze le, követve az elektromos és elektronikus eszközök ártalmatlanítására („WEEE”) vonatkozó helyi
előírásokat.
Garancia
A garanciális információkat lásd a www.deltaco.eu webhelyen.
Támogatás
A www.deltaco.eu webhelyen további információkat talál a termékről.
A következő e-mail-címen keresztül léphet velünk kapcsolatba: [email protected].
LAV
1. Ekrāns
2. Priekšpuse
3. 2x līdzstrāvas pieslēgvietas (5521)
4. Piesmēķētāja kontaktligzda
5. Strāvas ieslēgšana/izslēgšana (galvenā barošana)
6. Līdzstrāvas poga ("DC")
7. Maiņstrāvas poga ("AC")
17
8. USB-C pieslēgvieta
9. 4x USB-A pieslēgvietas
10. 2x maiņstrāvas izejas (CEE 7/3 šuko kontaktligzdas)
11. LED poga
12. Aizmugure
13. Strāvas ievades pieslēgvieta
14. Strāvas ievades (ekrāns)
15. Līdzstrāvas indikators (ieslēgts/izslēgts)
16. Līdzstrāva (izeja)
17. Maiņstrāvas indikators (ieslēgts/izslēgts)
18. Maiņstrāva (izeja)
19. Uzlādes līmenis
Bezvadu uzlāde
Lai izmantotu bezvadu uzlādi, jums vispirms jānospiež un 2 sekundes jāpatur līdzstrāvas poga ("DC").
Bezvadu uzlādes paliktnis atrodas uz preces. Lai sāktu uzlādi, novietojiet ar bezvadu uzlādi saderīgu ierīci.
LED poga
Kamēr ierīce ir ieslēgta, piespiediet LED pogu, lai mainītu apgaismojumu: spilgts ->
vidēji spilgts -> SOS gaismas signāls (ātra un lēna mirgošana) -> LED izslēgts.
Izmantošana
Nospiediet ieslēgšanas pogu, lai ieslēgtu ierīci. Nospiediet un 2 sekundes turiet ieslēgšanas pogu, lai izslēgtu ierīci.
Nospiediet un 2 sekundes turiet līdzstrāvas pogu ("DC"), lai to aktivizētu vai deaktivizētu.
Nospiediet un 2 sekundes turiet maiņstrāvas pogu ("AC"), lai to aktivizētu vai deaktivizētu.
Mēs iesakām deaktivizēt pogas, lai ietaupītu strāvu, ja tās netiek izmantotas.
Ja pogas ir deaktivizētas un nav notikusi nekāda darbība, ierīce pēc 10 minūtēm automātiski izslēgsies, lai ietaupītu strāvu.
Ekrāns automātiski izslēgsies, ja īsu laika brīdi nenotiks nekādas darbības. Un no jauna ieslēgsies, kad nospiedīsiet kādu pogu.
Šī prece var vienlaikus lādēt un izlādēt, bet mēs neiesakām to darīt, jo tas samazina akumulatora darbmūžu.
Šī prece atbalsta hercu maiņu, bet ņemiet vērā, ka tas tiek uzskatīts par paplašinātu iestatījumu un to nevajadzētu patvaļīgi mainīt. Tas var bojāt
jūsu preces. Eiropā standarts ir 50 Hz. Šīs preces rūpnīcas noklusējuma iestatījums ir 50 Hz.
Lai pārslēgtos no 50 Hz uz 60 Hz un otrādi:
1. Ieslēdziet ierīci. Vienlaicīgi nospiediet līdzstrāvas un maiņstrāvas pogas. Ekrānā parādīsies esošā frekvence. Atlaidiet pogas.
2. Nospiediet un turiet vai nu līdzstrāvas vai arī maiņstrāvas pogu, lai atlasītu 50 Hz vai 60 Hz. Ekrānā parādīsies jaunais iestatījums.
3. Vienlaicīgi nospiediet abas pogas, lai apstiprinātu iestatījumu. Atkārtojiet 1. darbību, lai nodrošinātu, ka iestatīta pareizā Hz vērtība.
Šīs preces maiņstrāvas izejas ir piemērotas elektroierīcēm līdz 300 W.
Dažām elektroierīcēm ar 300 W vai mazāku nominālo jaudu īslaicīgi var būt nepieciešama lielāka jauda, piemēram, motoriem. Iespējams, šādas
ierīces ar šo preci nedarbosies pareizi.
Tas aktivizētu aizsardzību pret pārslodzi un īslaicīgi apturētu šīs preces darbību. Ja aizsardzība pret pārslodzi atkārtoti ieslēdzas, lūdzu, beidziet
izmantot šo preci ar attiecīgo ierīci.
Ja šo preci izmanto ar TV vai multimediju atskaņotāju, tā var radīt troksni (Nav pieejams risinājums).
Uzglabāšana un apkope
1. Pirms uzglabāšanas pilnībā uzlādējiet preci.
2. Pirms uzglabāšanas izslēdziet visas ieslēgšanas pogas.
3. Pirms uzglabāšanas ar sausu drānu noslaukiet visus putekļus vai netīrumus.
4. Tīrīšanai neizmantojiet stipras ķimikālijas, piemēram, eļļu, šķīdinātāju, petroleju, tās var bojāt preces virsmu.
5. Uzglabājiet sausā telpā, kurā nav putekļu, un temperatūrā no 0 līdz 40°C, sargājiet no tiešiem saules stariem.
6. Ik pēc 6 mēnešiem pilnībā uzlādējiet preci.
Drošības instrukcijas
1. Izlasiet visas instrukcijas.
2. Šī prece satur litija jonus/litija polimēra elementus, nepārdurt un nededzināt.
3. Neizmantojiet un neaiztieciet preci ar slapjām rokām.
4. Sargājiet preci no pārāk augstām un zemām temperatūrām, tiešiem saules stariem, mitruma un ūdens vai citiem šķidrumiem. Sargājiet no lietus
un neizmantojiet mitrās zonās, piemēram, vannasistabās.
5. Šī prece ir aizliegta lidmašīnās. Tās kapacitāte pārsniedz 100 Wh.
6. Notīriet no pieslēgvietām visus putekļus vai līdzīgas lietas, kas var traucēt izveidot pareizu savienojumu.
7. Vibrācijas uzlādes laikā var izraisīt sliktus savienojumus.
8. Sargāt no bērniem.
9. Lai saglabātu akumulatora kalpošanas ilgumu, lūdzu, uzlādējiet to ik pēc 6 mēnešiem.
10. Neizjauciet, neatveriet un nemēģiniet remontēt preci.
11. Nenometiet un saudzīgi izmantojiet. Ievērojiet piesardzību.
18
12. Pirms ierīces pievienošanas pārbaudiet, vai nepieciešamā jauda atbilst šīs preces izejai.
Kļūdu kodi
E01, E04 un E06
Aizsardzība pret pārkaršanu. Risinājums: samaziniet temperatūru, līdz tā ir zemāka par 38°C. Piemēram, ļaujiet precei kādu laiku būt izslēgtai un
atdzist.
E02, E05 un E07
Aizsardzība pret pārāk zemu temperatūru. Risinājums: palieliniet temperatūru, līdz tā pārsniedz 5°C.
E09
Aizsardzība pret zemspriegumu ievades pieslēgvietā. Risinājums: palieliniet spriegumu, lai tas būtu lielāks par 10,5 V.
E18
Aizsardzība pret pārspriegumu ievades pieslēgvietā. Risinājums: samaziniet spriegumu līdz 40 V.
E25, E26, E27, E28, E29, E30, E31 un E34
Risinājums: nospiediet līdzstrāvas pogu (”DC”), lai ierīci atjaunotu.
Katra kļūdas koda iemesls:
E25 = līdzstrāvas pieslēgvietu (5521) aizsardzība pret pārspriegumu. E26 = līdzstrāvas pieslēgvieta (5521) “1” ir pārslogota. E27 = līdzstrāvas
pieslēgvietā (5521) “1” ir aizsardzība pret pārstrāvu vai īsslēgums. E28 = līdzstrāvas pieslēgvietā (5521) “1” ir reversa aizsardzība pret pārstrāvu.
E29 = līdzstrāvas pieslēgvieta (5521) “2” ir pārslogota. E230 = līdzstrāvas pieslēgvietā (5521) “2” ir aizsardzība pret pārstrāvu vai īsslēgums. E231
= līdzstrāvas pieslēgvietā (5521) “2” ir reversa aizsardzība pret pārstrāvu. E34 = aizsardzība pret sistēmas pārslodzi.
E36, E37 un E38
Risinājums: nospiediet maiņstrāvas pogu (”AC”), lai ierīci atjaunotu.
Katra kļūdas koda iemesls:
E36 = pārslogots invertors. E37 = invertora pārstrāvas aizsardzība, maiņstrāvas īsslēgums. E38 = aizsardzība pret sistēmas pārslodzi.
Izmešana
Izmetiet atbildīgi, ievērojot vietējos noteikumus attiecībā uz EEIA. Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi.
Garantija
Lūdzu, apmeklējiet www.deltaco.eu, lai uzzinātu par garantiju.
Atbalsts
Vairāk informācijas par precēm atrodama tīmekļa vietnē www.deltaco.eu.
Sazinieties ar mums, izmantojot e-pastu: [email protected].
LIT
1. Ekranas
2. Priekinis korpusas
3. 2 x nuolatinės srovės prievadai (5521)
4. Cigarečių pridegiklio lizdas
5. Įjungti/išjungti (pagrindinį maitinimą)
6. Nuolatinės srovės mygtukas („DC“)
7. Kintamosios srovės mygtukas („AC“)
19
8. USB-C prievadas
9. 4 x USB-A prievadai
10. 2 x kintamosios srovės išvestys (CEE 7/3 „Schuko“ lizdai)
11. LED lempučių mygtukas
12. Galinis korpusas
13. Vartojamosios galios prievadas
14. Vartojamoji galia (ekranas)
15. Nuolatinės srovės indikatorius (įjungta/išjungta)
16. Nuolatinė srovė (išvestis)
17. Kintamosios srovės indikatorius (įjungta/išjungta)
18. Kintamoji srovė (išvestis)
19. Akumuliatoriaus būsena
Belaidis įkrovimas
Norėdami naudoti belaidį įkrovimą, pirmiausia turite paspausti ir 2 sekundes palaikyti nuolatinės srovės mygtuką („DC“).
Belaidis įkroviklis yra įrenginio viršuje. Norėdami pradėti įkrovimą, ant belaidžio įkroviklio padėkite įrenginį, suderinamą su belaidžiu įkrovimu.
LED lempučių mygtukas
Išjungus įrenginį paspauskite LED lempučių mygtuką, kad pakeistumėte jų ryškumą: visas ryškumas ->
pusė ryškumo -> SOS šviesos signalas (trumpai ir ilgai mirksi) -> LED lemputės išjungtos.
Naudojimas
Norėdami įjungti arba išjungti įrenginį, paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką. Norėdami išjungti įrenginį, 2 sekundes palaikykite paspaudę
maitinimo mygtuką.
Norėdami jį aktyvuoti arba deaktyvuoti, 2 sekundes palaikykite nuspaudę nuolatinės srovės mygtuką („DC“).
Norėdami jį aktyvuoti arba deaktyvuoti, 2 sekundes palaikykite paspaudę kintamosios srovės mygtuką („AC“).
Jei norite taupyti energiją, rekomenduojame išjungti mygtukus jei jie šiuo metu nenaudojami.
Jei mygtukai išjungti, o įrenginys kurį laiką nebuvo naudojamas, prietaisas po 10 minučių automatiškai išsijungs, kad būtų taupoma energiją.
Ekranas automatiškai išsijungs, jei kurį laiką nebuvo vykdoma jokia veikla. Jis vėl įsijungs paspaudus bet kurį mygtuką.
Šis įrenginys tuo pat metu gali būti įkraunamas ir iškraunamas, tačiau nerekomenduojame to daryti norint pailginti akumuliatoriaus veikimo laiką.
Šis produktas taip pat palaiko hercų keitimą. Atkreipkite dėmesį, kad tai laikoma išplėstine nuostata ir jos nereikėtų keisti savavališkai. Tai gali
netgi pakenkti jūsų prietaisams. Nustatytas standartas Europoje yra 50 Hz. Gamyklinis šio įrenginio nustatymas yra 50 Hz.
Norėdami perjungti tarp 50 Hz ir 60 Hz:
1. Įjunkite įrenginį. Tuo pačiu metu paspauskite tiek tiesioginės, tiek kintamosios srovės mygtukus. Ekrane rodomas naujas nustatymas. Atleiskite
mygtukus.
2. Norėdami pasirinkti 50 Hz arba 60 Hz, palaikykite nuspaudę bet kurį iš tiesioginės ir kintamosios srovės mygtukų. Ekrane rodomas naujas
nustatymas.
3. Norėdami patvirtinti nustatymą, vienu metu paspauskite abu mygtukus. Pakartokite pirmą žingsnį, kad įsitikintumėte, jog nustatytas teisingas Hz
dažnis.
Šio įrenginio kintamosios srovės išvestys palaiko iki 300 W elektros prietaisus.
Kai kuriems elektros prietaisams kurių galia yra 300 W ar mažesnė, pvz. varikliams, gali prireikti trumpų didesnio galingumo pliūpsnių. Tokių
prietaisų veikimas gali būti nesuderinamas su šiuo įrenginiu.
Tai suaktyvintų apsaugą nuo perkrovos ir laikinai sustabdytų šio produkto veikimą. Jei apsauga nuo perkrovos nuolat aktyvuojama, nebenaudokite
šio įrenginio su tuo prietaisu.
Jei šis produktas naudojamas su televizoriumi ar medijų grotuvu, iš jo gali sklisti triukšmas (sprendimo nėra).
Laikymas ir priežiūra
1. Prieš palikdami nenaudojamą, įrenginį pilnai įkraukite.
2. Prieš palikdami nenaudojamą, išjunkite visus maitinimo mygtukus.
3. Prieš palikdami nenaudojamą, nuo įrenginio sausu skudurėliu nuvalykite dulkes ir/ar nešvarumus.
4. Nenaudokite stiprių chemikalų, tokių kaip alyva, skiediklis, žibalas, kurie sugadintų produkto paviršių.
5. Laikykite įrenginį sausoje ir nedulkėtoje patalpoje be tiesioginių saulės spindulių, kurios temperatūra 0–40 °C.
6. Įrenginį pilnai įkraukite kas 6 mėnesius.
Saugos nurodymaii
1. Perskaitykite visas instrukcijas.
2. Šiame produkte yra ličio jonų/ličio polimerų elementų, todėl jo negalima pradurti ir/ar deginti.
3. Nenaudokite ir nelieskite įrenginio, jei jūsų rankos šlapios.
4. Laikykite įrenginį tokioje vietoje, kad jis nebūtų paveiktas pernelyg didelių temperatūros svyravimų (tiek karštos, tiek šaltos temperatūros),
tiesioginių saulės spindulių, drėgmės, vandens ar kitų skysčių. Laikykite įrenginį atokiau nuo lietaus ir nenaudokite drėgnose vietose, tokiose kaip
vonios kambarys.
5. Šis produkto negalima turėti lėktuve. Jo galia viršija 100 Wh.
6. Laikykite prievadus taip, kad jų nepaveiktų dulkės ar panašios medžiagos, kurios gali užkirsti kelią tinkamam sujungimui.
20
7. Vykstant įkrovimo procesui, vibracija gali užkirsti kelią tinkamam sujungimui.
8. Laikykite įrenginį vaikams nepasiekiamoje vietoje.
9. Norėdami prailginti akumuliatoriaus tarnavimo laiką, pakartotinai jį įkraukite kas 6 mėnesius.
10. Neatidarykite įrenginio ir nemėginkite jo taisyti patys.
11. Nenumeskite ir nesielkite su įrenginiu šiurkščiai. Elkitės su įrenginiu atsargiai.
12. Prieš prijungdami įrenginį, patikrinkite, ar jo energijos poreikiai atitinka šio produkto išvestį.
Klaidos kodai
E01, E04 ir E06
Apsauga nuo itin aukštos temperatūros. Sprendimas: sumažinkite temperatūrą, kad ji būtų mažesnė nei 38 °C. Norėdami tai padaryti leiskite
įrenginiui šiek tiek atvėsti.
E02, E05 ir E07
Apsauga nuo itin žemos temperatūros. Sprendimas: padidinkite temperatūrą, kad ji būtų didesnė nei 5 °C.
E09
Apsauga nuo žemos įtampos galios prievade. Sprendimas: padidinkite įtampą, kad ji viršytų 10,5V.
E18
Apsauga nuo aukštos įtampos galios prievade. Sprendimas: sumažinkite įtampą iki 40 V.
E25, E26, E27, E28, E29, E30, E31 ir E34
Sprendimas: paspauskite nuolatinės srovės mygtuką („AC“), kad atkurtumėte įrenginį.
Kas sukėlė tam tikrą klaidą:
E25 = nuolatinės srovės prievadų (5521) apsauga nuo viršįtampio. E26 = nuolatinės srovės prievadas (5521) „1“ perkrautas. E27 = nuolatinės
srovės prievado (5521) „1“ apsauga nuo padidėjusios srovės ar trumpojo jungimo. E28 = nuolatinės srovės prievado (5521) „1“ atvirkštinė
apsauga nuo padidėjusios srovės. E29 = nuolatinės srovės prievadas (5521) „2“ perkrautas. E30 = nuolatinės srovės prievado (5521) „2“ apsauga
nuo padidėjusios srovės ar trumpojo jungimo. E31 = nuolatinės srovės prievado (5521) „2“ atvirkštinė apsauga nuo padidėjusios srovės. E34 =
apsauga nuo sistemos perkrovos.
E36, E37 ir E38
Sprendimas: paspauskite kintamosios srovės mygtuką („AC“), kad atkurtumėte įrenginį.
Kas sukėlė tam tikrą klaidą:
E36 = inverteris perkrautas. E37 = inverterio apsauga nuo padidėjusios srovės ir/ar kintamosios srovės trumpojo jungimo. E38 = apsauga nuo
sistemos perkrovos.
Atliekų šalinimas
Šalinkite atliekas atsakingai bei laikykitės vietinių „EEĮA“ direktyvos taisyklių (Direktyva dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų).
Garantija
Norėdami gauti informacijos apie garantiją, apsilankykite www.deltaco.eu.
Pagalba
Daugiau informacijos apie produktą galite rasti tinklalapyje www.deltaco.eu.
Susisiekite su mumis el. paštu: [email protected].
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32

Deltaco DPS-0220 Benutzerhandbuch

Typ
Benutzerhandbuch