Philips DS1155/12 Wichtige Informationen

Kategorie
Docking-Lautsprecher
Typ
Wichtige Informationen
English
Safety
Important Safety Instructions
• Heedallwarnings.
• Followallinstructions.
• Donotusethisapparatusnearwater.
• Cleanonlywithdrycloth.
• Donotblockanyventilationopenings.Installinaccordancewiththe
manufacturer’sinstructions.
• Donotinstallnearanyheatsourcessuchasradiators,heatregisters,
stoves,orotherapparatus(includingampliers)thatproduceheat.
• Protectthepowercordfrombeingwalkedonorpinched,particularlyat
plugs,conveniencereceptacles,andthepointwheretheyexitfromthe
apparatus.
• Onlyuseattachments/accessoriesspeciedbythemanufacturer.
• Unplugthisapparatusduringlightningstormsorwhenunusedforlong
periodsoftime.
• Referallservicingtoqualiedservicepersonnel.Servicingisrequired
whentheapparatushasbeendamagedinanyway,suchaspower-supply
cordorplugisdamaged,liquidhasbeenspilledorobjectshavefallen
intotheapparatus,theapparatushasbeenexposedtorainormoisture,
doesnotoperatenormally,orhasbeendropped.
• Apparatusshallnotbeexposedtodrippingorsplashing.
• Donotplaceanysourcesofdangerontheapparatus(e.g.liquidlledobjects,
lightedcandles).
• WheretheplugoftheDirectPlug-inAdapterisusedasthedisconnect
device,thedisconnectdeviceshallremainreadilyoperable.
Warning
Neverremovethecasingofthisapparatus.
Neverlubricateanypartofthisapparatus.
Neverplacethisapparatusonotherelectricalequipment.
Keepthisapparatusawayfromdirectsunlight,nakedamesorheat.
Makesurethatyoualwayshaveeasyaccesstothepowercord,plug,oradaptortodisconnect
theapparatusfromthepower.
Notice
Anychangesormodicationsmadetothisdevicethatarenotexpressly
approvedbyPhilipsConsumerLifestylemayvoidtheuser’sauthorityto
operatetheequipment.
Thisproductcomplieswiththeradiointerferencerequirementsofthe
EuropeanCommunity.
Yourproductisdesignedandmanufacturedwithhighqualitymaterialsand
components,whichcanberecycledandreused.
Whenthiscrossed-outwheeledbinsymbolisattachedtoaproductitmeans
thattheproductiscoveredbytheEuropeanDirective2002/96/EC.
Pleaseinformyourselfaboutthelocalseparatecollectionsystemforelectricaland
electronicproducts.
Pleaseactaccordingtoyourlocalrulesanddonotdisposeofyourold
productswithyournormalhouseholdwaste.Correctdisposalofyour
oldproducthelpstopreventpotentialnegativeconsequencesforthe
environmentandhumanhealth.
Environmental information
Allunnecessarypackaginghasbeenomitted.Wehavetriedtomakethe
packagingeasytoseparateintothreematerials:cardboard(box),polystyrene
foam(buffer)andpolyethylene(bags,protectivefoamsheet.)
Yoursystemconsistsofmaterialswhichcanberecycledandreusedif
disassembledbyaspecializedcompany.Pleaseobservethelocalregulations
regardingthedisposalofpackagingmaterials,exhaustedbatteriesandold
equipment.
Themakingofunauthorizedcopiesofcopy-protectedmaterial,including
computerprograms,les,broadcastsandsoundrecordings,maybean
infringementofcopyrightsandconstituteacriminaloffence.Thisequipment
shouldnotbeusedforsuchpurposes.
“MadeforiPod”and“MadeforiPhone”meanthatanelectronicaccessory
hasbeendesignedtoconnectspecicallytoiPodoriPhonerespectively,and
hasbeencertiedbythedevelopertomeetAppleperformancestandards.
Appleisnotresponsiblefortheoperationofthisdeviceoritscompliance
withsafetyandregulatorystandards.Pleasenotethattheuseofthis
accessorywithiPodoriPhonemayaffectwirelessperformance.
iPodandiPhonearetrademarksofAppleInc.,registeredintheU.S.andother
countries.
Note
Thetypeplateislocatedonthebottomoftheapparatus.
Čeština
Bezpečnost
Důležité bezpečnostní pokyny
• Respektujtevšechnaupozornění.
• Dodržujtevšechnypokyny.
• Zařízenínepoužívejtepoblížvody.
• Kčištěnípoužívejtepouzesuchoutkaninu.
• Nezakrývejteventilačníotvory.Zařízeníinstalujtepodlepokynůvýrobce.
• Zařízeníneinstalujtevblízkostizdrojůtepla(radiátory,přímotopy,sporáky
apod.)nebojinýchpřístrojů(včetnězesilovačů)produkujícíchteplo.
• Síťovýkabelchraňtepředpošlapánímnebopřiskřípnutím.Zvláštní
pozornostjetřebavěnovatvidlicím,zásuvkámamístu,kdekabelopouští
přístroj.
• Používejtepouzedoplňkynebopříslušenstvídoporučenévýrobcem.
• Běhembouřkyčivdobě,kdysepřístrojnebudedelšídobupoužívat,
odpojtesíťovýkabelzezásuvky.
• Veškeréopravysvěřtekvalikovanémuservisnímutechnikovi.Přístroj
bymělbýtpřezkoušenkvalikovanouosobouzejménavpřípadech
poškozenísíťovéhokabelunebovidlice,vsituacích,kdydopřístroje
vniklatekutinanebonějakýpředmět,přístrojbylvystavendeštičivlhkosti,
nepracujenormálněneboutrpělpád.
• Přístrojnesmíbýtvystavenkapajícínebostříkajícítekutině.
• Napřístrojnepokládejtežádnénebezpečnépředměty(např.předměty
naplněnétekutinounebohořícísvíčky).
• Protožeadaptérsloužíkvypínánípřístroje,zařízeníkvypínánípřístrojeby
mělobýtpřipravenokpoužití.
Varování
Neodstraňujtekrytpřístroje.
Nikdynemažtežádnoučásttohotopřístroje.
Nepokládejtetotozařízenínajinéelektrickézařízení.
Zařízenínevystavujtepřímémuslunci,otevřenémuohninebožáru.
Ujistětese,žemátevždysnadnýpřístupknapájecímukabelu,zástrčceneboadaptéru,abyste
mohlizařízeníodpojitodnapájení.
Oznámení
Veškerézměnyneboúpravytohotozařízení,kterénebylyvýslovněschváleny
společnostíPhilipsConsumerElectronics,mohoumítzanásledekztrátu
autorizacekpoužívánítohotozařízení.
TentovýrobekodpovídápožadavkůmEvropskéunienavysokofrekvenční
odrušení.
Výrobekjenavrženavyrobenzvysocekvalitníhomateriáluasoučástí,které
lzerecyklovataznovupoužívat.
Pokudjevýrobekoznačentímtosymbolempřeškrtnutéhokontejneru,
znamenáto,žepodléhásměrniciEU2002/96/ES.
Zjistětesiinformaceomístnímsystémusběrutříděnéhoodpaduelektrických
aelektronickýchvýrobků.
Postupujtepodlemístníchnařízeníanelikvidujtestarévýrobkyspolusběžným
komunálnímodpadem.Správnoulikvidacístaréhovýrobkupomůžetepředejít
možnýmnegativnímdopadůmnaživotníprostředíazdravílidí.
Informace o ochraně životního prostředí
Veškerýzbytečnýobalovýmateriálbylvynechán.Snažilijsmese,abybylo
možnéobalovýmateriálsnadnorozdělitnatřimateriály:lepenku(krabice),
polystyrén(ochrannébalení)apolyetylen(sáčky,ochrannéfóliezlehčeného
plastu).
Systémseskládázmateriálů,kteréjemožnévpřípadědemontážeodbornou
rmourecyklovataopětovněpoužít.Přilikvidaciobalovýchmateriálů,
vybitýchbateriíastaréhozařízeníseřiďtemístnímipředpisy.
Vytvářeníneoprávněnýchkopiímateriálů,jejichžkopírovánínenípovoleno,
včetněpočítačovýchprogramů,souborů,pořadůazvukovýchnahrávek,může
býtporušenímautorskýchprávapředstavovattrestnýčin.Totozařízeníbyse
ktěmtoúčelůmnemělopoužívat.
Slogany„MadeforiPod“a„MadeforiPhone“znamenají,žeelektronický
doplněkbylnavrženspecickypropřipojeníkzařízeníiPodneboiPhoneabyl
vývojářemcertikovánjakosplňujícívýkonovéstandardyspolečnostiApple.
SpolečnostAppleneníodpovědnázačinnosttohotozařízenínebozajeho
souladsbezpečnostnímiaregulačnímistandardy.Uvědomtesi,žepoužívání
tohotopříslušenstvísezařízenímiPodneboiPhonemůžeovlivnitvýkon
bezdrátovéhopřenosu.
iPodaiPhonejsouobchodníznámkyspolečnostiAppleInc.,registrovaná
vU.S.A.avdalšíchzemích.
Poznámka
Štítekstypovýmiúdajijeumístěnnaspodnístraněpřístroje.
Dansk
Sikkerhed
Vigtige sikkerhedsinstruktioner
• Respekteralleadvarsler.
• Følgalleinstruktioner.
• Benytikkedetteapparatinærhedenafvand.
• Rengørkunproduktetmedentørklud.
• Ventilationsåbningermåikkeblokeres.Installerapparateti
overensstemmelsemedproducentensinstruktioner.
• Installerikkeapparatetinærhedenafvarmekildersomf.eks.radiatorer,
varmeapparater,ovneellerandreapparater(inkl.forstærkere),der
producerervarme.
• Sørgfor,atnetledningenikketrædespå,navnligvedstikkeneog
stikforbindelsernesamtdetsted,hvorledningenføresudafapparatet.
• Brugkuntilbehørogekstraudstyr,derergodkendtafproducenten.
• Fjernapparatetfrastikkontaktenundertordenvejr,ellerhvisdetikkeskal
brugesgennemlængeretid.
• Alserviceringskaludføresafkvaliceretpersonale.Apparatetskal
serviceres,hvisdeterblevetbeskadiget,f.eks.hvisnetledningen
beskadiges,dererblevetspildtvæskepåapparatet,dererkommet
fremmedlegemerindiapparatet,apparateterblevetudsatforregneller
fugt,ellerhvisapparatetikkefungerernormaltellererblevettabt.
• Apparatetmåikkeudsættesfordrypellersprøjt.
• Placeraldrigfarligegenstandepåapparatet(f.eks.væskefyldtegenstandeeller
tændtelys).
• HvisstikkettilDirectPlug-in-adapterenbrugestilatafbrydeenheden,
forbliverenhedenparattilbetjening.
Advarsel
Kabinettetbøraldrigtagesafapparatet.
Forsøgaldrigatsmørenogendelpåapparatet.
Placeraldrigdetteapparatpåandetelektriskudstyr.
Udsætikkeapparatetfordirektesollys,åbenildellervarmekilder.
Sørgfor,atdualtidkankommetilledningen,stikkontaktenelleradapteren,sådukanafbryde
strømmentilapparatet.
Meddelelse
Enhverændringafdetteapparat,somikkeergodkendtafPhilipsConsumer
Lifestyle,kanannullerebrugerensrettilatbetjenedetteudstyr.
DetteproduktoverholderEU’skravomradiointerferens.
Ditprodukterudvikletogfremstilletmedmaterialerogkomponenterafhøj
kvalitet,somkangenbruges.
Nåretprodukterforsynetmeddettesymbolmedenoverkrydset
affaldsspandpåhjul,betyderdet,atprodukteteromfattetafEU-direktiv
2002/96/EC.
Undersøgreglerneforditlokaleindsamlingssystemforelektriskeog
elektroniskeprodukter.
Følgdelokaleregler,ogbortskafikkedineudtjenteproduktersammenmed
almindeligthusholdningsaffald.Korrektbortskaffelseafudtjenteprodukterer
medtilatforhindrenegativpåvirkningafmiljøoghelbred.
Miljøoplysninger
Alunødvendigemballageerudeladt.Emballagenerforenkletogbeståraf
trematerialer:Pap(kasse),polystyrenskum(buffer)ogpolyethylen(poser,
beskyttendeskumfolie).
Systemetbestårafmateriale,derkangenbruges,hvisdetadskillesafet
specialrma.Overholddelokalereglerangåendeudsmidningafemballage,
opbrugtebatterieroggammeltudstyr.
Uautoriseretkopieringafkopibeskyttetmateriale,herunder
computerprogrammer,ler,udsendelseroglydindspilninger,kanværeistrid
medreglerneomophavsretogmedlovgivningen.Detteudstyrbørikke
brugestilsådanneformål.
“MadeforiPod”og“MadeforiPhone”betyder,atetelektronisktilbehører
designettilatpassespecikttilhenholdsvisiPodelleriPhone,ogatdeter
blevetcerticeretafudviklerentilatoverholdeApplesydeevnestandarder.
Appleerikkeansvarligfordenneenhedsdrift,ellerforomenheden
overholdersikkerhedsstandarderoglovmæssigestandarder.Bemærk,at
brugenafdettetilbehørmediPodelleriPhonekanpåvirkedentrådløse
ydeevne.
iPodogiPhoneervaremærkertilhørendeAppleInc.,dererregistreretiUSA
ogandrelande.
Bemærk
Identikationspladenndesibundenafapparatet.
Deutsch
Sicherheit
Wichtige Sicherheitshinweise
• BeachtenSiealleWarnhinweise.
• BefolgenSiealleAnweisungen.
• VerwendenSiediesesGerätnichtinderNähevonWasser.
• ReinigenSiedasGerätnurmiteinemtrockenenTuch.
• VerdeckenSiekeineLüftungsöffnungen.StellenSiedasGerätgemäßden
VorschriftendesHerstellersauf.
• PlatzierenSiedasGerätnichtnebenWärmequellen,wiez.B.
Heizkörpern,ÖfenoderanderenGeräten(darunterauchVerstärker),die
Wärmeerzeugen.
• SchützenSiedasNetzkabel,damitniemandaufdasKabeltrittoder
esgeknicktwird.InsbesonderedarfdiesnichtandenSteckern,anden
SteckdosenoderanderStellegeschehen,anderdieKabeldasGerät
verlassen.
• VerwendenSienurvomHerstellerempfohlenesZubehör.
• ZiehenSiebeiGewitternoderbeilängererNichtverwendungdesGerätsden
Netzstecker.
• LassenSiesämtlicheReparaturenausschließlichvonqualiziertem
Servicepersonaldurchführen.Reparaturensindnotwendig,wenndas
Gerätbeschädigtwurde,z.B.wenndasNetzkabeloderderNetzstecker
beschädigtwurden,GegenständeindasGerätgefallensind,Flüssigkeit
überdasGerätgeschüttetwurde,dasGerätRegenoderFeuchtigkeit
ausgesetztwurdeoderdasGerätnichtordnungsgemäßfunktioniert
oderfallengelassenwurde.
• DasGerätdarfnichtmitFlüssigkeitenbenetztoderbespritztwerden.
• AufdasGerätdürfenkeinemöglichenGefahrenquellengestelltwerden
(z.B.miteinerFlüssigkeitgefüllteGegenstände,brennendeKerzen).
• WennderSteckerdesDirectPlug-In-AdaptersalsTrennvorrichtung
verwendetwird,mussdieTrennvorrichtungfreizugänglichbleiben.
Warnung
ÖffnenSieaufkeinenFalldasGehäusedesGeräts.
FettenSieniemalsTeilediesesGerätsein.
StellenSiediesesGerätniemalsaufandereelektrischeGeräte.
SetzenSiedasGerätkeinemdirektemSonnenlicht,keineroffenenFlammeundkeinerstarken
Hitzeaus.
StellenSiezumTrennendesGerätsvonderStromversorgungdeneinfachenZugriffauf
Netzkabel,SteckeroderNetzteilsicher.
Hinweis
ÄnderungenoderModizierungendesGeräts,dienichtausdrücklichvon
PhilipsConsumerLifestylegenehmigtwurden,könnenzumErlöschender
Betriebserlaubnisführen.
DiesesProduktentsprichtdenRichtlinienderEuropäischenUnionzu
Funkstörungen.
IhrGerätwurdeunterVerwendunghochwertigerMaterialienund
Komponentenentwickeltundhergestellt,dierecyceltundwiederverwendet
werdenkönnen.
BendetsichdiesesSymbol(durchgestricheneAbfalltonneaufRädern)
aufdemGerät,bedeutetdies,dassfürdiesesGerätdieEuropäische
Richtlinie2002/96/EGgilt.
InformierenSiesichüberdieörtlichenBestimmungenzurgetrennten
SammlungelektrischerundelektronischerGeräte.
RichtenSiesichnachdenörtlichenBestimmungenundentsorgenSie
AltgerätenichtüberIhrenHausmüll.DurchdiekorrekteEntsorgungIhrer
AltgerätewerdenUmweltundMenschenvormöglichennegativenFolgen
geschützt.
Umweltinformationen
AufüberüssigeVerpackungwurdeverzichtet.DieVerpackungkannleichtin
dreiMaterialtypengetrenntwerden:Pappe(Karton),Styropor(Polsterung)
undPolyethylen(Beutel,Schaumstoff-Schutzfolie).
IhrGerätbestehtausWerkstoffen,diewiederverwendetwerdenkönnen,
wenndasGerätvoneinemspezialisiertenFachbetriebdemontiert
wird.BittebeachtenSiedieörtlichenVorschriftenzurEntsorgungvon
Verpackungsmaterial,verbrauchtenBatterienundAltgeräten.
DasunbefugteKopierenvonkopiergeschütztemMaterialwiez.B.
Computerprogrammen,Dateien,SendungenundTonaufnahmenkanneine
UrheberrechtsverletzungundsomiteineStraftatdarstellen.DiesesGerätdarf
fürsolcheZweckenichtverwendetwerden.
DieAngaben„MadeforiPod“,und„MadeforiPhone“bedeuten,dassein
elektronischesZubehörteilspeziellfürdieVerwendungmiteinemiPod
oderiPhoneentwickeltwurde.ZudemwurdevomHerstellerbestätigt,dass
diesesZubehörteildenLeistungsstandardsvonAppleentspricht.Appleistfür
diesesGerätoderdieEinhaltungvonSicherheits-undsonstigenRichtlinien
nichtverantwortlich.BittebeachtenSie,dassderGebrauchvondiesem
ZubehörteilmitiPododeriPhonedieÜbertragungsleistungbeeinussen
könnte.
iPodundiPhonesindeingetrageneMarkenvonAppleInc.indenVereinigten
StaatenundinanderenLändern.
Hinweis
DasTypenschildbendetsichaufderGeräteunterseite.
Ελληνικά
Ασφάλεια
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
• Τηρείτεόλεςτιςπροειδοποιήσεις.
• Ακολουθήστεόλεςτιςοδηγίες.
• Μηνχρησιμοποιείτετησυσκευήκοντάσενερό.
• Καθαρίζετεμόνομεστεγνόπανί.
• Μηνκαλύπτετετιςοπέςεξαερισμού.Εγκαταστήστετημονάδα
σύμφωναμετιςοδηγίεςτουκατασκευαστή.
• Μηνεγκαταστήσετετημονάδακοντάσεπηγέςθερμότηταςόπως
σώματακαλοριφέρ,ανοίγματαεκροήςθερμούαέρα,φούρνουςή
άλλεςσυσκευές(συμπεριλαμβανομένωνενισχυτών)πουπαράγουν
θερμότητα.
• Προστατέψτετοκαλώδιορεύματοςώστεναμηνπατηθείήκοπεί,
ειδικάσταβύσματα,στιςυποδοχέςκυκλώματοςκαιστοσημείο
όπουεξέρχονταιαπότησυσκευή.
• Χρησιμοποιείτεμόνομέρη/εξαρτήματαεγκεκριμένααπότον
κατασκευαστή.
• Αποσυνδέστετησυσκευήαπότηνπρίζακατάτηδιάρκειακαταιγίδων
ήότανδενχρησιμοποιείταιγιαμεγάλοχρονικόδιάστημα.
• Οποιαδήποτεεπισκευήπρέπειναγίνεταιαπόεξειδικευμένο
προσωπικό.Είναιαπαραίτητηηεπισκευήτηςσυσκευήςότανέχει
υποστείοποιαδήποτεβλάβη,όπωςεάνυποστείβλάβητοκαλώδιοή
τοβύσματροφοδοσίας,εάνχυθείυγρόήπέσουναντικείμεναπάνω
στησυσκευή,εάνησυσκευήεκτεθείσεβροχήήυγρασία,εάνδεν
λειτουργείκανονικάήέχειπέσει.
• Ησυσκευήδενπρέπειναεκτίθεταισευγρά.
• Μηντοποθετείτεπηγέςκινδύνουπάνωστησυσκευή(π.χ.
αντικείμεναπουπεριέχουνυγρά,αναμμένακεριά).
• ΌπουχρησιμοποιείταιτοβύσματουπροσαρμογέαDirectPlug-in
ωςσυσκευήαποσύνδεσης,ησυσκευήαποσύνδεσηςθαπρέπεινα
παραμένειλειτουργική.
Προειδοποίηση
Μηναφαιρείτεποτέτοπερίβληματηςσυσκευής.
Μηνλιπαίνετεκανένατμήμααυτήςτηςσυσκευής.
Μηντοποθετείτετησυσκευήπάνωσεάλλοηλεκτρικόεξοπλισμό.
Διατηρείτετησυσκευήμακριάαπόάμεσοηλιακόφως,γυμνήφλόγαήθερμότητα.
Βεβαιωθείτεότιέχετεπάνταεύκοληπρόσβασηστοκαλώδιορεύματος,τοφιςήτο
τροφοδοτικό,γιανααποσυνδέετετησυσκευήαπότορεύμα.
Σημείωση
Οποιεσδήποτεαλλαγέςήτροποποιήσειςπραγματοποιηθούνστη
συσκευήχωρίςτηρητήέγκρισητηςPhilipsConsumerElectronics
ενδέχεταιναακυρώσουντοδικαίωματουχρήστηγιαλειτουργίατης
συσκευής.
ΤοπαρόνπροϊόνσυμμορφώνεταιμετιςπροδιαγραφέςτηςΕυρωπαϊκής
Κοινότηταςγιαπαρεμβολέςραδιοφωνικώνσημάτων.
Τοπροϊόνείναισχεδιασμένοκαικατασκευασμένοαπόυψηλήςποιότητας
υλικάκαιεξαρτήματα,ταοποίαμπορούνναανακυκλωθούνκαινα
επαναχρησιμοποιηθούν.
Ότανέναπροϊόνδιαθέτειτοσύμβολοενόςδιαγραμμένουκάδουαπορριμμάτων
μερόδες,τοπροϊόναυτόκαλύπτεταιαπότηνΕυρωπαϊκήΟδηγία2002/96/ΕΚ.
Ενημερωθείτεσχετικάμετοτοπικόσύστημαξεχωριστήςσυλλογήςηλεκτρικών
καιηλεκτρονικώνπροϊόντων.
Μηνπαραβαίνετετουςτοπικούςκανονισμούςκαιμηναπορρίπτετεταπαλιά
προϊόνταμαζίμεταυπόλοιπαοικιακάαπορρίμματα.Ησωστήμέθοδος
απόρριψηςτωνπαλιώνσαςπροϊόντωνσυμβάλλειστηναποφυγήαρνητικών
επιπτώσεωνγιατοπεριβάλλονκαιτηνανθρώπινηυγεία.
Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος
Κάθεπεριττόστοιχείοσυσκευασίαςέχειπαραληφθεί.Ησυσκευασίαέχει
γίνειέτσιώστεναείναιεύκολοςοδιαχωρισμόςσετρίαυλικά:χαρτόνι
(κουτί),αφρώδεςπολυστυρένιο(υλικόπροστασίαςαπόχτυπήματα)και
πολυαιθυλένιο(σακουλάκια,προστατευτικόαφρώδεςφύλλο).
Τοσύστημααποτελείταιαπόυλικάπουμπορούνναανακυκλωθούνκαι
ναεπαναχρησιμοποιηθούνεάναποσυναρμολογηθείαπόμιαειδικευμένη
εταιρεία.Τηρείτετουςτοπικούςκανονισμούςσχετικάμετηναπόρριψη
υλικώνσυσκευασίας,άδειωνμπαταριώνήπαλιούεξοπλισμού.
Ηπραγματοποίησηαντιγράφωνυλικούπουφέρειπροστασίααντιγραφής,
όπωςπρογραμμάτωνυπολογιστών,αρχείων,μεταδόσεωνκαι
ηχογραφήσεων,άνευσχετικήςεξουσιοδότησης,ενδέχεταινασυνιστά
καταστρατήγησητωνδικαιωμάτωνπνευματικήςιδιοκτησίας,καιωςεκ
τούτουποινικόαδίκημα.Δενεπιτρέπεταιηχρήσητουεξοπλισμούαυτού
γιατουςσκοπούςαυτούς.
Οιενδείξεις«MadeforiPod»και«MadeforiPhone»σημαίνουνότιένα
ηλεκτρονικόαξεσουάρέχεισχεδιαστείώστενασυνδέεταιειδικάσεiPod
ήiPhoneαντίστοιχακαιότιέχειπιστοποιηθείαπότουςκατασκευαστές
ότιπληροίταπρότυπααπόδοσηςτηςApple.ΗAppleδενφέρεικαμία
ευθύνηγιατηλειτουργίατηςπαρούσαςσυσκευήςήτηςσυμμόρφωσής
τηςπροςταπρότυπαασφαλείαςκαιτακανονιστικάπρότυπα.Να
σημειωθείότιηχρήσητουενλόγωαξεσουάρμεiPodήiPhoneενδέχεται
ναεπηρεάσειτηνασύρματηαπόδοση.
ΟιονομασίεςiPodandiPhoneείναιεμπορικάσήματατηςAppleInc.,
καταχωρημέναστιςΗ.Π.Α.καισεάλλεςχώρες.
Σημείωση
Ηπινακίδατουτύπουβρίσκεταιστοκάτωμέροςτηςσυσκευής.
Español
Seguridad
Instrucciones de seguridad importantes
• Presteatenciónatodaslasadvertencias.
• Sigatodaslasinstrucciones.
• Nouseesteaparatocercadelagua.
• Utiliceúnicamenteunpañosecoparalalimpieza.
• Nobloqueelasaberturasdeventilación.Realicelainstalaciónde
acuerdoconlasindicacionesdelfabricante.
• Noinstalecercaningunafuentedecalorcomo,porejemplo,radiadores,
rejillasdecalefacción,hornosuotrosaparatosqueproduzcancalor
(incluidoslosamplicadores).
• Evitequeelcabledealimentaciónsepiseosedoble,enparticularjunto
alosenchufes,tomasdecorrienteyenelpuntodondesaledelaparato.
• Useexclusivamentelosdispositivos/accesoriosindicadosporel
fabricante.
• Desenchufeelaparatodurantelastormentaseléctricasocuandonolo
utiliceduranteunperiodolargodetiempo.
• Elserviciotécnicodeberealizarlosiemprepersonalcualicado.Se
requeriráserviciodeasistenciatécnicacuandoelaparatosufraalgúntipo
dedañocomo,porejemplo,queelcabledealimentaciónoelenchufe
esténdañados,quesehayaderramadolíquidoohayancaídoobjetos
dentrodelaparato,queéstesehayaexpuestoalalluviaohumedad,que
nofuncionenormalmenteoquesehayacaído.
• Noexpongaelaparatoagoteosnisalpicaduras.
• Nocoloquesobreelaparatoobjetosquepuedansuponerunpeligro
(porejemplo,objetosquecontenganlíquidoovelasencendidas).
• CuandoseutilizaelenchufedeladaptadorDirectPlug-inAdaptercomo
dispositivodedesconexión,éstedebeestarsiempredisponible.
• Nopermitaquelosniñosutilicensinvigilanciaaparatoseléctricos.
• Nopermitaquelosniñosoadultosconcapacidadesfísicas,sensorialeso
mentalesreducidasopersonasconfaltadeexperiencia/conocimiento,
utilicenaparatoseléctricossinvigilancia.
Advertencia
Noquitenuncalacarcasadeesteaparato.
Nolubriqueningunapiezadeesteaparato.
Nocoloquenuncaesteaparatosobreotroequipoeléctrico.
Noexpongaelaparatoalaluzsolardirecta,alcaloroalasllamas.
Asegúresedetenersiempreunfácilaccesoalcabledealimentación,alenchufeoal
adaptadorparadesconectarelaparatodelacorriente.
Aviso
Cualquiercambioomodicaciónqueserealiceenestedispositivoqueno
estéaprobadaexpresamenteporPhilipsConsumerLifestylepuedeanularla
autoridaddelusuarioparautilizarelequipo.
Esteproductocumplelosrequisitosdeinterferenciasderadiodela
ComunidadEuropea.
Elproductohasidodiseñadoyfabricadoconmaterialesycomponentesde
altacalidadquepuedenreciclarseyreutilizarse.
Cuandoapareceestesímbolodecubodebasuratachadoenunproducto,
signicaquecumplelaDirectivaeuropea2002/96/EC.
Infórmesesobreelsistemalocaldereciclajedeproductoseléctricosy
electrónicos.
Procedaconformealalegislaciónlocalynosedeshagadesusproductos
antiguosconlabasuradomésticanormal.Laeliminacióncorrectadel
productoantiguoayudaráaevitarposiblesconsecuenciasnegativasparael
medioambienteylasalud.
Información medioambiental
Sehasuprimidoelembalajeinnecesario.Hemosintentadoqueelembalaje
seafácildesepararentresmateriales:cartón(caja),espumadepoliestireno
(corcho)ypolietileno(bolsas,láminadeespumaprotectora).
Elsistemasecomponedematerialesquesepuedenreciclaryvolverautilizar
silodesmontaunaempresaespecializada.Sigalanormativalocalacercadel
desechodematerialesdeembalaje,pilasagotadasyequiposantiguos.
Lacopianoautorizadadematerialprotegidocontracopia,incluidos
programasinformáticos,archivos,emisionesygrabacionesdesonido,puede
infringirlosderechosdecopyrightyconstituirundelito.Esteequiponose
debeutilizarparatalesnes.
“DiseñadoparaiPod”y“DiseñadoparaiPhone”signicaqueunaccesorio
electrónicohasidodiseñadoparaconectarseespecícamenteauniPod
oiPhone,yhasidocerticadoporeldesarrolladorparacumplirconlos
estándaresderendimientodeApple.Applenosehaceresponsabledel
funcionamientodeestedispositivoodesucumplimientoconlosestándares
deseguridadoreguladores.Tengaencuentaqueelusodeesteaccesoriocon
iPodoiPhonepuedeafectaralrendimientoinalámbrico.
iPodyiPhonesonmarcasregistradasdeAppleInc.,registradaenEE.UU.y
otrospaíses.
Nota
Laplacadeidenticaciónestásituadaenlaparteinferiordeldispositivo.
Suomi
Turvallisuus
Tärkeitä turvallisuusohjeita
• Huomioivaroitukset.
• Noudatakaikkiaohjeita.
• Äläkäytälaitettavedenlähellä.
• Puhdistavainkuivallaliinalla.
• Älätukiilmastointiaukkoja.Asennavalmistajanohjeidenmukaisesti.
• Äläasennalähellelämmönlähteitä,kutenlämpöpattereita,uunejataimuita
lämpöätuottavialaitteita(mukaanlukienvahvistimia).
• Suojaavirtajohtoataittumiseltajapäälleastumiselta.
• Käytäainoastaanvalmistajanmäärittelemiälisälaitteita.
• Irrotalaitteenvirtajohtopistorasiastaukkosmyrskyjenaikanasekäjos
laitettaeikäytetäpitkäänaikaan.
• Annavainvaltuutetunhuoltohenkilönhuoltaalaite.Huoltoontarpeen,kun
laiteonvahingoittunut,esimerkiksivirtajohtotaipistokeonvahingoittunut,
laitteensisäänonpäässytnestettätaivieraitaesineitä,laiteonkastunut,ei
toiminormaalistitaionpudonnut.
•
Laitteenpäälleeisaaroiskuavettätaimuitanesteitä.
• Äläasetalaitteenpäällemitäänsitämahdollisestivahingoittaviaesineitä,
kutennestettäsisältäviäesineitätaikynttilöitä.
• Joslaturinliitintäkäytetäänlaitteenvirrankatkaisemiseen,virran
katkaisevalaiteonedelleenkäytettävissä.
réglementationslocalespourvousdébarrasserdesemballages,despiles
usagéesetdevotreancienéquipement.
Laréalisationdecopiesnonautoriséesdecontenuprotégécontrelacopie,
notammentdeprogrammesinformatiques,chiers,diffusionsetenregistrement
sonores,peutreprésenteruneviolationdedroitsd’auteuretuneinfractionàla
loi.Cetappareilnedoitenaucuncasêtreutiliséàdetellesns.
«MadeforiPod»(Compatibleavecl’iPod)et«MadeforiPhone»
(Compatibleavecl’iPhone)signientqu’unappareilélectroniqueest
conçuspécialementpourêtreconnectéàuniPodouuniPhoneetquele
développeurcertiequeleproduitsatisfaitauxnormesdeperformances
Apple.Applen’estpasresponsabledufonctionnementdecetappareiloude
saconformitéauxnormesdesécuritéetauxnormesréglementaires.Notez
quel’utilisationdecetaccessoireavecuniPodouuniPhonepeutaffecterles
performancessansl.
iPodetiPhonesontdesmarquescommercialesd’AppleInc.déposéesaux
États-Unisetdansd’autrespays.
Remarque
Laplaquesignalétiqueestsituéesousl'appareil.
Magyar
Biztonság
Fontos biztonsági utasítások
• Ügyeljenagyelmeztetésekbenfoglaltakra.
• Kövesseazutasításokat.
• Óvjaakészüléketavíztől.
• Atisztítástkizárólagszárazruhávalvégezze.
• Gondoskodjonarról,hogyaszellőzőnyílásoknetömődjenekel.A
készüléktelepítésétagyártóutasításaiszerintvégezze.
• Nehelyezzeakészülékethőtkibocsátóeszközök,ígyfűtőtestek,
fűtőnyílások,kályhákvagyműködésüksoránhőttermelőkészülékek(pl.
erősítők)közelébe.
• Tilosahálózatikábelrerálépnivagyaztbecsípni,különöstekintettelott,
aholazacsatlakozó-aljzatokba,készülékcsatlakozókbailleszkedik,vagyott,
aholkilépakészülékből.
• Kizárólagagyártóáltaljavasolttartozékokathasználja.
• Viharidején,vagyhahosszabbideignemhasználjaalejátszót,húzzakia
készülékcsatlakozójátahálózatból.
• Akészülékjavítását,szervizelésétbízzaszakemberre.Akészüléketa
következőesetekbenkellszervizeltetni:akészülékbármilyenmódon
megsérült,példáulsérültahálózatikábelvagycsatlakozó,folyadékkerült
akészülékbe,ráesettvalami,akészüléketesővagynedvességérte,nem
működikmegfelelőenvagyleejtették.
• Akészüléketnetegyekicseppenő,fröccsenőfolyadéknak.
• Nehelyezzenakészülékresemmilyenveszélyforrást(pl.folyadékkal
töltötttárgyat,égőgyertyát).
• Aholaközvetlencsatlakoztatásadapterehasználatos
megszakítóeszközként,amegszakítóeszköznekmindigszabadon
hozzáférhetőnekkelllennie.
Figyelem
Akészülékborításátmegbontanitilos.
Tilosakészülékbármelyalkatrészénekakenése.
Tilosakészüléketmáselektromosberendezésreráhelyezni.
Netegyekiakészüléketközvetlennapfény,nyíltlángvagyhőhatásának.
Gondoskodjonarról,hogyahálózatikábelvagycsatlakozókönnyenhozzáférhetőlegyen,hogy
akészüléketletudjaválasztaniahálózatiáramról.
Megjegyzés
Akészülék-aPhilipsszórakoztatóelektronikaüzletágakifejezettengedélye
nélkültörténő-bármilyenmegváltoztatásavagymódosításasemmisséteheti
avásárlótermékhasználatijogát.
EzatermékmegfelelazEurópaiKözösségrádióinterferenciáravonatkozó
követelményeinek.
Ezatermékkiválóminőségűanyagokésalkatrészekfelhasználásávalkészült,
amelyekújrahasznosíthatókésújrafelhasználhatók.
Atermékhezkapcsolódóáthúzottkerekeskukaszimbólumaztjelenti,hogya
termékrevonatkozika2002/96/EKeurópaiirányelv.
Tájékozódjonazelektromoséselektronikustermékekszelektívhulladékként
történőgyűjtésénekhelyifeltételeiről.
Cselekedjenahelyiszabályozásoknakmegfelelően,ésakiselejtezett
készülékeketgyűjtseelkülönítvealakosságihulladéktól.Afeleslegessévált
készülékhelyeskiselejtezésévelsegítmegelőzniakörnyezetésazemberi
egészségkárosodását.
Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók
Atermékcsomagolásanemtartalmazfeleslegescsomagolóanyagot.
Igyekeztünkúgykialakítaniacsomagolást,hogykönnyenszétválasztható
legyenakövetkezőháromanyagra:karton(doboz),polisztirol(védőelem)és
polietilén(zacskó,védőhabfólia).
Arendszerbentalálhatóanyagokaterrespecializálódottvállalat
képesújrafeldolgozniésújrahasznosítani.Kérjük,tartsaszemelőtta
csomagolóanyagok,kimerültakkumulátorokésrégikészülékekleselejtezésére
vonatkozóhelyielőírásokat.
Másolásvédettanyagokról(beleértveaszámítógépesprogramokat,fájlokat,
közvetítéseketéshangfelvételeket)készítettilletéktelenmásolatokszerzői
jogokmegsértésétképezhetik,ésbűncselekménynekminősülhetnek.Eza
berendezésnemhasználhatóilyencélokra.
A„MadeforiPod”ésa„MadeforiPhone”címkékaztjelentik,hogyazApple
teljesítményielőírásoknakmegfelelőelektronikustartozékspeciálisaniPod
vagyiPhonekészülékheztörténőcsatlakoztatásrakészült.AzApplenem
vállalfelelősségetakészülékműködéséért,vagyabiztonságiésszabályozó
előírásoknakvalómegfelelésért.Kérjük,vegyegyelembe,hogyatartozék
iPodvagyiPhonekészülékekkeltörténőhasználatabefolyásolhatjaavezeték
nélküliteljesítményt.
AziPodésiPhoneazAppleInc.EgyesültÁllamokbanésmásországokban
bejegyzettvédjegye.
Megjegyzés
Atípustáblaakészülékaljántalálható.
Vakava varoitus
Äläkoskaanavaalaitteenrunkoa.
Äläkoskaanvoitelemitäänlaitteenosaa.
Äläkoskaanasetalaitettamuidenlaitteidenpäälle.
Äläsäilytälaitettasuorassaauringonvalossatailiekkientailämmönlähteidenläheisyydessä.
Varmista,ettävirtajohto,liitintaipistokeonsijoitettuniin,ettävoithelpostiirrottaalaitteen
virtalähteestä.
Huomautus
TämänlaitteenmuuttaminentaimuokkaaminenmuullakuinPhilipsConsumer
Lifestylenerityisestihyväksymällätavallavoimitätöidäkäyttäjänvaltuudet
laitteenkäyttämiseen.
TämälaiteonEuroopanunioninradiohäiriöitäkoskevienvaatimusten
mukainen.
Tuotteensuunnittelussajavalmistuksessaonkäytettylaadukkaitamateriaaleja
jaosia,jotkavoidaankierrättääjakäyttääuudelleen.
Tuotteeseenkiinnitettyyliviivatunroskakorinkuvatarkoittaa,ettätuotekuuluu
Euroopanparlamentinjaneuvostondirektiivin2002/96/EYsoveltamisalaan.
Tutustupaikalliseensähkö-jaelektroniikkalaitteidenkeräysjärjestelmään.
Toimipaikallistensääntöjenmukaanäläkähävitävanhojatuotteita
talousjätteidenmukana.Tuotteenasianmukainenhävittäminenauttaa
vähentämäänympäristöllejaihmisillemahdollisestikoituviahaittavaikutuksia.
Ympäristötietoja
Kaikkitarpeetonpakkausmateriaalionjätettypois.Pyrimmesiihen,että
pakkauksenmateriaalitonhelppojakaakolmeenosaan:pahviin(laatikko),
polystyreenimuoviin(pehmuste)japolyeteeni(pussit,suojamuoviarkki).
Järjestelmäkoostuumateriaaleista,jotkavoidaankierrättääjakäyttää
uudelleen,josjärjestelmänhajottamisenhoitaasiihenerikoistunutyritys.
Noudatapaikallisiapakkausmateriaaleja,vanhojaparistojajakäytöstä
poistettujalaitteitakoskeviakierrätysohjeita.
Luvattomienkopioidentekeminenkopiosuojatustamateriaalista,kuten
tietokoneohjelmista,tiedostoista,lähetyksistäjaäänitallenteista,voiloukata
tekijänoikeuksiajatäyttäärikoksentunnusmerkit.Tätälaitettaeisaakäyttää
edellämainittuuntarkoitukseen.
Merkinnät”MadeforiPod”ja”MadeforiPhone”ilmaisevat,ettäsähköinen
lisävarusteontarkoitettuerityisestiliitettäväksiiPodiintaiiPhoneen,jasen
kehittäjätakaa,ettäsetäyttääApplensuorituskykyvaatimukset..Appleeivastaa
laitteentoiminnastaeikäsiitä,ettäsetäyttääturvallisuus-jasäädösstandardit.
Huomaa,ettälisävarusteenkäyttöiPodintaiiPhonenkanssasaattaavaikuttaa
langattomanverkonsuorituskykyyn.
iPodjaiPhoneovatAppleInc.:ntavaramerkkejä,jotkaonrekisteröity
Yhdysvalloissajamuissamaissa.
Huomautus
Tyyppikilpionlaitteentakaosassa.
Français
Sécurité
Consignes de sécurité importantes
• Tenezcomptedetouslesavertissements.
• Respecteztouteslesconsignes.
• N’utilisezpascetappareilàproximitéd’unesourced’eau.
• Nettoyezl’appareilavecunchiffonsecuniquement.
• N’obstruezpaslesoricesdeventilation.Installezl’appareil
conformémentauxconsignesdufabricant.
• N’installezpasl’appareilàproximitédesourcesdechaleurtellesquedes
radiateurs,registresdechaleur,poêlesouautresappareils(amplicateurs
parexemple)produisantdelachaleur.
• Évitezdemarchersurlecordond’alimentationoudelepincer,
notammentauniveaudesches,desprisesdecourantetdesonpoint
desortiesurl’appareil.
• Utilisezuniquementlespiècesdexation/accessoiresspécié(e)sparle
fabricant.
• Débranchezcetappareilencasd’orageoupendantleslonguespériodes
d’inutilisation.
• Coneztouteslestâchesdemaintenanceàunpersonnelqualié.Des
travauxdemaintenancesontnécessairesencasd’endommagement
del’appareil:parexemple,endommagementducordond’alimentation
oudelache,déversementdeliquideouchuted’objetsàl’intérieur
del’appareil,expositiondel’appareilàlapluieouàl’humidité,
dysfonctionnementouchutedel’appareil.
• Votreappareilnedoitpasêtreexposéauxfuitesgoutteàgoutteouaux
éclaboussures.
• Neplacezpasd’objetssusceptiblesd’endommagervotreappareilà
proximitédecelui-ci(parexemple,objetsremplisdeliquideoubougies
allumées).
• Silachedel’adaptateurplug-inDirectestutiliséecommedispositifde
découplage,elledoitresterfacilementaccessible.
Avertissement
Neretirezjamaisleboîtierdel'appareil.
Negraissezjamaisaucuncomposantdecetappareil.
Neposezjamaisl'appareilsurunautreéquipementélectrique.
Conservezl'appareilàl'abridesrayonsdusoleil,desammesnuesetdetoutesourcede
chaleur.
Veillezàmaintenirunaccèsfacileaucordond'alimentation,àlacheouàl'adaptateurpour
débrancherl'appareil.
Avertissement
Toutemodicationapportéeàcetappareilquineseraitpasapprouvée
expressémentparPhilipsConsumerLifestylepeutinvaliderl’habilitationde
l’utilisateuràutiliserl’appareil.
Ceproduitestconformeauxspécicationsd’interférenceradiodela
CommunautéEuropéenne.
Cetappareilaétéconçuetfabriquéavecdesmatériauxetdescomposants
dehautequalitépouvantêtrerecyclésetréutilisés.
Laprésencedusymboledepoubellesurrouesbarréesurunproduitindique
quecedernierestconformeàladirectiveeuropéenne2002/96/CE.
Veuillezvousrenseignersurvotresystèmelocaldegestiondesdéchets
d’équipementsélectriquesetélectroniques.
Respectezlaréglementationlocaleetnejetezpasvosanciensappareilsavec
lesorduresménagères.Lamiseaurebutcorrectedevotreancienappareil
permetdepréserverl’environnementetlasanté.
Informations sur l’environnement
Toutemballagesuperuaétésupprimé.Nousavonsfaitnotrepossiblepour
permettreuneséparationfaciledel’emballageentroismatériaux:carton
(boîte),polystyrènemoussé(quiamortitleschocs)etpolyéthylène(sacs,
feuilleprotectriceenmousse).
Votreappareilsecomposedematériauxrecyclablesetréutilisablesà
conditiond’êtredémontésparuneentreprisespécialisée.Respectezles
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
DS1155_12_Safety & Notice_V1.0
DS1155
Safety and Notice
  • Page 1 1
  • Page 2 2

Philips DS1155/12 Wichtige Informationen

Kategorie
Docking-Lautsprecher
Typ
Wichtige Informationen