Aeg-Electrolux S173TK4 Benutzerhandbuch

Kategorie
Gefrierschränke
Typ
Benutzerhandbuch
S 173 TK 4
Kjøleskap
Kühlschrank
Bruksanvisning
Gebrauchsanweisung
PERFEKT IN FORM UND FUNKTION
N/AE/4-3. (06.)
200380710
Kjære kunde!
Før du tar ditt nye kjøleapparat i bruk, ber vi deg lese nøye gjennom denne
bruksanvisningen. Den inneholder viktige opplysninger om sikker bruk,
oppsetting og stell av produktet.
Ta vare på bruksanvisningen så du kan slå opp i den senere. Gi den eventuelt
videre til neste eier av kjøleapparatet.
Merk: Denne bruksanvisningen dekker flere modeller som er teknisk
sammenlignbare, men som varierer i utrustning. Legg bare vekt på de
opplysningene som gjelder for den versjonen du har kjøpt.
Avsnitt som innledes med varseltrekant og/eller signalord (Advarsel!,
Forsiktig!, OBS!), inneholder anvisninger som er viktige for din egen sikkerhet
eller for kjøleapparatets funksjonsevne. Disse må alltid følges.
1. Dette symbolet og de følgende nummererte avsnittene forteller deg trinn
for trinn hvordan kjøleapparatet skal betjenes.
2. …
Etter dette symbolet får du utfyllende opplysninger om betjening og praktisk
bruk av kjøleapparatet.
Trekløveret brukes for å angi tips og henvisninger om økonomisk og
miljøvennlig bruk av kjøleapparatet.
Bruksanvisningen forteller deg hva du selv kan gjøre hvis det oppstår
problemer, se avsnittet "Hva gjør jeg hvis…". Hvis dette ikke løser problemet,
har du til enhver tid to steder du kan henvende deg for å få hjelp:
Vi hjelper deg:
Mandag til fredag
08.00 til 20.00
Lørdag
10.00 til 14.00
Her får du svar på alle spørsmål om selve kjøleapparatet og hvordan det skal
brukes. Selvsagt tar vi også imot ønsker, forslag og kritikk. Vi har alltid som
mål å gjøre våre produkter og tjenester enda bedre for kunden.
Ved tekniske problemer står vår nærmeste FABRIKK-KUNDESERVICE alltid til
tjeneste (adresser og telefonnumre finner du i oversikten over
garantivilkår/kundeservice).
Vennligst merk avsnittet "Kundeservice"..
Trykt på miljøvennlig framstilt papir.
- den som tenker økologi, handler deretter …
2
Innhold
Sikkerhet......................................................................................................................................5
Avfallshåndtering .....................................................................................................................6
Opplysninger om emballasjen................................................................................................6
Levering av utrangerte apparater.........................................................................................7
Transport av kjøleapparatet .................................................................................................7
Fjerning av transportsikringer.............................................................................................7
Oppsetting ..................................................................................................................................7
Oppsettingssted..........................................................................................................................7
Kjøleapparatet trenger luft....................................................................................................8
Oppretting av kjøleapparatet.................................................................................................9
Innbygging under en arbeidsplate.......................................................................................9
Demontering av arbeidsplaten............................................................................................10
Innbygging og innfesting i gjennomgående arbeidsplate .........................................10
Omhengsling av dør ..............................................................................................................10
Elektrisk tilkopling ...................................................................................................................11
Beskrivelse av kjøleapparatet............................................................................................12
Skisse...........................................................................................................................................12
Før oppstart .............................................................................................................................13
Oppstart og temperaturregulering.................................................................................13
Å slå av kjøleapparatet........................................................................................................14
Innvendig utstyr.....................................................................................................................14
Hyller...........................................................................................................................................14
Riktig lagring...........................................................................................................................14
Avising........................................................................................................................................15
Kjølerommet avises automatisk..........................................................................................15
3
Innhold
Renhold og pleie....................................................................................................................15
Tips om energisparing..........................................................................................................16
Hva gjør jeg hvis… .................................................................................................................16
Hjelp til å løse problemer.....................................................................................................16
Utskifting av lampen..............................................................................................................18
Bestemmelser, normer, direktiver....................................................................................18
Lyder som opptrer under drift..........................................................................................19
Faguttrykk.................................................................................................................................19
Tabell over oppbevaringstid................................................................................................20
Tekniske opplysninger...........................................................................................................21
Reparasjonsvilkår ...................................................................................................................21
Kundeservice............................................................................................................................23
4
Sikkerhet
Sikkerheten ved våre kjøleapparater tilfredsstiller den tyske
apparatsikkerhetsloven og anerkjente tekniske normer. Vi finner likevel grunn
til å gjøre oppmerksom på følgende forhold vedrørende sikkerhet:
Formålssvarende bruk
Kjøleapparatet er tenkt til bruk i husholdninger. Det er egnet til kjøling av
matvarer. Brukes apparatet feilaktig eller i strid med formålet, fraskriver
produsenten seg ethvert ansvar for skader som måtte oppstå.
Ombygginger eller forandringer av kjøleapparatet er av sikkerhetsgrunner
ikke tillatt.
Dersom kjøleapparatet brukes kommersielt eller til andre formål enn
kjøling av matvarer, må alle aktuelle lovbestemmelser følges.
Før første oppstart
Kontroller om kjøleapparatet er påført transportskader. Er apparatet skadd,
må det ikke settes i drift! Henvend deg til leverandøren angående
eventuelle skader.
Kontroller at apparatet ikke er blitt satt oppå nettkabelen under
oppsettingen.
Kjølemedium
Kjølekretsen i apparatet inneholder kjølemediet isobutan (R 600a), en
miljøvennlig, men brennbar naturgass.
Advarsel - Pass på at ingen deler av kjølekretsløpet blir skadd under
transport og oppsetting av kjøleapparatet.
Ved skade på kjølekretsløpet:
- unngå åpen ild og antennelseskilder;
- luft godt ut i rommet der kjøleapparatet står.
Sikkerhet for barn
Emballasjedeler (for eksempel folier, styropor) kan være farlige for barn.
Kvelingsfare! La ikke barn leke med emballasjen!
Sørg for at utrangerte kjøleapparater er gjort ubrukelige før de leveres som
skrap. Trekk ut støpselet, klipp av nettkabelen, fjern eller ødelegg eventuelle
smekklåser eller låsebolter. Slik forhindrer du at lekende barn kan bli
innestengt (kvelingsfare!) eller utsatt for andre livsfarlige situasjoner.
Ofte forstår ikke barn farene ved å omgås husholdningsapparater. Sørg
derfor for nødvendig tilsyn, og la ikke barn leke med kjøleapparatet!
Daglig bruk
Beholdere med brennbare gasser eller væsker kan bli utette under
kuldepåvirkning. Eksplosjonsfare! Beholdere med brennbare stoffer, for
eksempel spraybokser, etterfyllingspatroner for sigarettennere osv., må ikke
lagres i kjøleapparatet.
5
InnholdSikkerhet
Advarsel - Elektriske apparater (for eksempel ismaskiner, miksere) må ikke
brukes i kjøleapparatet uten at de er godkjent for dette av produsenten.
Advarsel - For at kjøleapparatet skal fungere optimalt, må lufteåpningene
i apparatet eller i innbygningsmøbler ikke dekkes til eller blokkeres.
Advarsel - Bruk ikke andre mekaniske eller kunstige hjelpemidler for å
framskynde avisingsprosessen enn de som anbefales av produsenten.
Før rengjøringsarbeider skal kjøleapparatet som hovedregel slås av og
støpselet trekkes ut, eller sikringen i leiligheten slås av eller skrus ut.
Trekk alltid støpselet ut etter pluggen, aldri etter kabelen.
Flerveiskontakter, koplinger og skjøteledninger må ikke benyttes.
Ved driftsforstyrrelser
Skulle det oppstå driftsforstyrrelser på kjøleapparatet, bør du først se etter
i denne bruksanvisningen under "Hva gjør jeg hvis…". Får du ikke hjelp der,
må du ikke utføre videre arbeider selv.
Kjøleapparater må bare repareres av fagfolk. Ufagmessige reparasjoner kan
medføre betydelig fare. Henvend deg til din bransjeforhandler eller til vår
kundeservice.
Kontroller at støpselet bak på kjøleskapet/fryseren ikke er flatklemt
eller skadet.
-Et skadet støpsel kan forårsake overoppheting og branntilløp.
Plasser ikke tunge ting eller selve kjøleskapet/fryseren oppå ledningen.
-Dette kan forårsake kortslutning eller brann.
Ikke trekk ut støpselet ved å dra i ledningen - vær spesiellt forsiktig
hvis skapet/boksen trekkes ut av en nisje.
-Skadet støpsel kan gi elektrisk støt eller skape kortslutning og brann
-Hvis støpselet er skadet må det byttes av kvalifisert person.
Hvis veggkontakten er løs eller skadet må ikke støpselet plugges inn.
-Feil her kan gi elektrisk støt eller brann.
Avfallshåndtering
Opplysninger om emballasjen
Alle materialer er miljøvennlige og kan trygt sendes til avfallsdeponi eller
forbrenningsanlegg.
Om materialene: Kunststoffene kan også gjenbrukes og er merket som følger:
>PE< for polyetylen, for eksempel i den ytre innpakningen og i posene
innvendig.
>PS< for ekspandert polystyrol, for eksempel i polsterdeler, i hovedsak KFK-fri.
6
7
Levering av utrangerte apparater
Av miljøvernårsaker må kjøleapparater kildesorteres på riktig måte. Dette
gjelder både for apparatet du har brukt hittil og for det nye kjøleapparatet,
når det en gang er modent for utskifting.
Advarsel! Sørg for at utrangerte apparater er gjort ubrukelige før de leveres
som skrap. Trekk ut støpselet, klipp av nettkabelen, fjern eller ødelegg
eventuelle smekklåser eller låsebolter. Slik forhindrer du at lekende barn kan
bli innestengt (kvelingsfare!) eller utsettes for andre livsfarlige situasjoner.
Sortering:
Kjøleapparatet må ikke kastes sammen med husholdningsavfall eller
grovavfall.
Kjølekretsløpet, særlig varmeveksleren på baksiden av kjøleapparatet, må
ikke skades.
Opplysninger om hentedatoer eller oppsamlingsplasser for avfall får du hos
ditt lokale renovasjonsselskap eller hos kommunen.
Transport av kjøleapparatet
Til å transportere kjøleapparatet trengs to personer.
Skapet transporteres stående og helst med originalemballasjen på.
Fjerning av transportsikringer
Kjøleapparatet og deler av det innvendige tilbehøret er utstyrt med
transportsikringer.
1. Fjern all tape og alle polstringer innvendig i kjøleapparatet.
Eventuelle limrester kan fjernes med rense- eller vaskebensin.
Oppsetting
Oppsettingssted
Kjøleapparatet skal stå i et tørt rom med god utlufting.
Omgivelsestemperaturen har mye å si for strømforbruket og for at apparatet
skal fungere optimalt.
Derfor bør kjøleapparatet
- ikke utsettes for direkte solstråling;
- ikke stå nær varmelegemer eller ved siden av en komfyr eller andre
varmekilder;
Oppsetting
- bare stå på et sted med en omgivelsestemperatur som tilsvarer
klimaklassen som kjøleapparatet er beregnet på.
Klimaklassen finner du på typeskiltet til venstre i kjøleapparatet.
Tabellen nedenfor viser omgivelsestemperaturene som gjelder for de ulike
klimaklassene:
Klimaklasse for omgivelsestemperatur fra
SN +10 til +32 °C
N +16 til +32 °C
ST +18 til +38 °C
T +18 til +43 °C
Dersom kjøleapparatet må stå nær en varmekilde, må følgende
minsteavstander i siden overholdes:
- til elektriske komfyrer 3 cm;
- til olje- og kullfyrte komfyrer 30 cm.
Dersom disse avstandene ikke kan overholdes, må en varmeisolerende plate
settes inn mellom kjøleapparat
og komfyr.
Skal kjøleapparatet stå ved siden
av et annet kjøle- eller
fryseapparat, må avstanden i
siden være minst 5 cm for at det
ikke skal danne seg kondensvann
på utsiden av kjøleapparatet.
Direkte innbygging under en
komfyrtopp er ikke tillatt. De til
dels høye
strålingstemperaturene fra
kokeplatene kan skade
kjøleapparatet.
Dersom det skal monteres en
komfyrtopp i nærheten, må de aktuelle monterings- og
beskyttelsesforskriftene følges. På grunn av de mange ulike
innbyggingssituasjonene som kan forekomme, kan det ikke gis mer inngående
opplysninger her.
Oppvarming av kjøleapparatet må forhindres ved hjelp av tilstrekkelige
avstander og innsetting av en egnet varmeisolerende plate. Kjøleapparatet
må ha tilstrekkelig lufting.
Kjøleapparatet trenger luft
Luft tas inn under døren gjennom luftrommet mellom kjøleapparatet og
underlaget, og føres ut gjennom det øvre luftegitteret. Pass på at disse
8
åpningene ikke dekkes til av
sokkelforblendinger eller
kjøkkenutstyr.
OBS! Dersom kjøleapparatet
plasseres under et overskap e.l.,
må det være en avstand på
minst
10 cm (A) mellom toppen av
kjøleapparatet og møbelet
ovenfor.
Oppretting av
kjøleapparatet
1. Kjøleapparatet må stå på et
vannrett og fast underlag. Ujevnheter i underlaget kan utliknes ved at de
to stillbare føttene foran på kjøleapparatet skrus ut eller inn.
Innbygging under en arbeidsplate
Kjøleapparatet kan bygges inn under en gjennomgående arbeidsplate.
Arbeidsplaten på kjøleapparatet må da tas av (se "Demontering av
arbeidsplaten").
Minstekravet til høyde under den gjennomgående arbeidsplaten er 820 mm.
For å sikre tilstrekkelig utlufting må det i bakkant av arbeidsplaten være en
lufteåpning på minst 200 cm2. Et passende luftegitter i hvitt fås som
ekstrautstyr.
Snittflatene i arbeidsplaten bør forsegles med et egnet middel (f.eks. lakk) for
å unngå at de sveller opp ved fuktinntrengning.
Avstanden mellom kjøleapparatet og veggen må være minst 30 mm. For å
unngå støy må komponenter som kompressor og kondensator ikke berøre
veggen. Kontroller avstander og posisjon for disse komponentene før
luftegitteret settes på.
Ekstra tilbehør:
A: Luftegitter, hvitt
9
Demontering av arbeidsplaten
Arbeidsplaten demonteres på følgende
måte:
1. Skru ut festeskruene på høyre og
venstre side bak.
2. Løft arbeidsplaten litt opp foran,
skyv den ca. 20 mm bakover og løft
den opp og av foran.
3. Skru ut holderne av kjøleskapets topp
til høyre og til venstre på forsiden.
4. Oppbevar plateholderne og skruene
sammen med arbeidsplaten.
Innbygging og innfesting i gjennomgående arbeidsplate
Hvis døren skal omhengsles, må
dette gjøres før innbyggingen (se
"Omhengsling av dør").
Skyv kjøleapparatet forsiktig inn i
nisjen.
Pass på at nettkabelen ikke kommer
i klem.
Kontroller veggavstanden (se
"Innbygging under arbeidsplate").
Rett opp kjøleapparatet ved å skru
de to justeringsføttene i forkant ut
eller inn - pass på at kjøleapparatet står stødig.
Bruk en passende skrue (avhengig av materialet i arbeidsplaten og avstanden
mellom kjøleapparatet og arbeidsplaten; medfølger ikke) for å feste
kjøleapparatet til arbeidsplaten gjennom det øvre dørlageret. Bruk om
nødvendig et passende mellomlegg (tre eller kunststoff; medfølger ikke) til å
fylle ut mellomrommet mellom dørlager og arbeidsplate. Dette forhindrer at
dørlageret blir bøyd, noe som ellers kan føre til funksjonsfeil på døren.
Omhengsling av dør
Kjøleapparatet leveres høyrehengslet, men kan gjøres om til venstrehengslet
hvis plasseringen i rommet tilsier det.
Ta kontakt med kundeservice hvis du ønsker å få omhengslingen utført av
fagfolk.
Advarsel! Kjøleapparatet må ikke være tilkoplet strømnettet under
omhengslingen. Trekk ut støpselet.
1. Vipp kjøleapparatet forsiktig bakover og legg det på et underlag på gulvet.
Pass på at kompressoren og kondensatoren på baksiden av kjøleapparatet
ikke berører gulvet.
10
Omhengsling av dør
2. Skru av de to stillbare føttene
foran.
3. Skru av dørlageret under til
høyre ved å skru ut de tre
skruene og ta dørlageret med
dørlagerbolten ned og av.
Skru ut skruen på venstre side og
skru den inn på høyre side.
4. Trekk døren ned og løft den av i
lett åpnet stilling.
5. Skru ut øvre dørlagerbolt og
skru den inn igjen på motsatt
side.
6. Sett døren på igjen.
7.Sett dørlagerbolten inn i
dørlageret igjen som vist på
figuren.
8.Sett dørlagerbolten nede til
venstre inn i døren og skru
dørlageret på med de tre
skruene.
9. Skru på de to stillbare føttene
foran og sett opp
kjøleapparatet.
10.Flytt dørhåndtaket fra venstre
til høyre side og tett hullene
med proppene.
Elektrisk tilkopling
Til elektrisk tilslutning kreves en
forskriftsmessig installert, jordet
stikkontakt. Den bør være slik
plassert at støpselet kan trekkes
ut. Monteres kjøleapparatet
under en gjennomgående
arbeidsplate, må stikkontakten
være plassert som vist på figuren.
Den elektriske sikringen må være
på minst 10/16 ampere. Dersom
stikkontakten ikke er tilgjengelig
når kjøleapparatet er innbygd, må
elektroinstallasjonen være utstyrt
med en innretning som gjør at
kjøleapparatet kan isoleres fra
nettet (f.eks. sikring,
11
12
overstrømsbryter, jordfeilbryter eller tilsvarende med en kontaktåpning på
minst 3 mm).
Før kjøleapparatet tas i bruk må opplysningene om nettspenning og
strømtype som er angitt på typeskiltet, kontrolleres mot verdiene for
strømnettet på stedet.
F.eks.: 220 … 240 V 50 Hz eller
220 … 240 V ~ 50 Hz
(dvs. 220 til 240 volt vekselstrøm, 50 Hertz).
Typeskiltet er plassert innvendig til venstre i kjøleapparatet.
Beskrivelse av kjøleapparatet
Skisse
(forskjellige modeller)
1. Glasshylle
2. Smeltevannsavløp
3. Frukt- og grønnsaksskuff
4. Typeskilt
5. Justerbare føtter
6. Smør-/ostehylle med lokk
7.Temperaturregulering og innvendig
belysning
8. Dørhylle
9. Dørpakning
10. Flaskeholder
11. Eggholder
12. Luftutslipp
13. Luftegitter
14. Kondensator
15. Smeltevannsoppsamler
16. Kompressor
Før oppstart
La apparat stå i to timer før det koples til nettet og settes i drift første gang,
slik at oljen får renne tilbake til kompressoren. Hvis ikke kan kompressoren ta
skade.
1. Rengjør innsiden av kjøleapparatet og alle utstyrsdeler før første oppstart
(se "Renhold og pleie").
Oppstart og temperaturregulering
Temperaturvelgeren er plassert oppe til høyre i kjølerommet. Den er samtidig
på-/avbryter.
Stilling "0"= kjøling av
Stilling "1"= høyeste innvendige
temperatur
Stilling "5"= laveste innvendige
temperatur
1.Sett støpselet i stikkontakten.
2.Velg ønsket temperatur ved å dreie på temperaturvelgeren. Innvendig
lampe tennes. Kompressoren starter og går deretter automatisk.
3.Dersom du ønsker en høyere eller lavere temperatur, kan du dreie
temperaturvelgeren til en varmere eller kaldere innstilling.
Merk: Hvis innstillingen endres under en automatisk avriming, starter ikke
kompressoren straks.
Siden kjølerommet når lagringstemperatur på kort tid, kan kjølevarer settes
inn så snart kjøleapparatet er slått på.
Ernæringsvitenskapelig er +5 ºC tilstrekkelig lav lagringstemperatur i
kjølerommet.
Følgende faktorer er utslagsgivende for den innvendige temperaturen:
- omgivelsestemperatur;
- mengde og temperatur på matvarene som lagres;
- hyppig eller langvarig åpning av døren;
- feil på kjøleapparatet.
Temperaturinnstillingen må derfor tilpasses forholdene.
Viktig!
Høye omgivelsestemperaturer (f.eks. på varme sommerdager) og kald innstilling
av temperaturvelgeren (stilling "5") kan føre til at kompressoren går uavbrutt.
Grunn: Kompressoren må gå uavbrutt for å holde på den lave temperaturen
innvendig i kjøleapparatet ved høy omgivelsestemperatur. Da avises ikke
kjøleapparatet, siden automatisk avising bare kan skje når kompressoren står
stille (se også avsnittet om automatisk avising). Resultatet er sterk
rimdannelse på bakveggen i kjølerommet.
13
Skru temperaturvelgeren ned på en varmere innstilling (stilling "3" til "4"). På
denne innstillingen er kompressoren regulert og ny avising innledes
automatisk.
Å slå av kjøleapparatet
1. Sett temperaturvelgeren på "0" for å slå av kjøleapparatet.
Dersom kjøleapparatet skal være ute av drift i lengre tid:
1. Slå av kjøleapparatet ved å sette temperaturvelgeren på "0".
2.Trekk ut støpselet eller kople/skru ut sikringen.
3.Rengjør kjøleapparatet grundig (se avsnitt "Renhold og pleie").
4.La døren stå åpen for å unngå luktdannelse.
Innvendig utstyr
Hyller
Glasshyllen må skyves inn i det nederste sporet over frukt- og
grønnsaksskuffene for at frukt og grønnsaker skal holde seg friske lenger.
De andre hyllene kan høydejusteres:
1. Trekk hyllen fram til den kan tas ut.
2.Sett hyllen inn i en annen høyde.
Riktig lagring
Fysiske forhold gjør at det oppstår forskjellige temperatursoner i
kjølerommet. Det kaldeste området er på nederste hylle over frukt- og
grønnsaksskuffene. Varmere områder er de øvre hyllene og rommene i døren.
Hvilke soner som egner seg for forskjellige typer matvarer, viser følgende
plasseringseksempel.
1 Desserter, kaker, ferdigmat, matvarer i beholder, ferskt kjøtt, oppskåret
kjøtt, pølse
2 Melk, melkeprodukter
3 Frukt, grønnsaker, salat
14
15
4 Smør, ost
5Egg
6 Yoghurt, små hermetikkvarer
7 Små flasker, drikkevarer
8 Store flasker, drikkevarer
Matvarer skal alltid settes tildekket
eller innpakket i kjølerommet for å
hindre at de tørker ut eller setter
lukt eller smak på andre kjølevarer.
Egnet innpakning er:
- poser og folier av polyetylen;
- plastbeholdere med lokk;
- spesielle deksler av kunststoff med gummitrekk;
- aluminiumsfolie.
Avising
Kjølerommet avises automatisk
Bakveggen i kjølerommet rimer mens kompressoren går, og avrimes når
kompressoren står stille.
Smeltevannet samles opp i avløpsrennen på bakveggen i kjølerommet og
ledes gjennom avløpshullet til oppsamlingsskålen på kompressoren, der det
fordamper.
Kontroller og rengjør avrimingsutløpet
for smeltevann med jevne mellomrom.
Dersom utløpet er tilstoppet, kan
smeltevannet skade skapet og føre til at
det svikter, ettersom vannet kan trenge
inn i isolasjonen på skapet.
Rengjør smeltevannsutløpet med den
medfølgende skrapen, som vist på
figuren. Rørskrapen må oppbevares i
utløpet.
Renhold og pleie
Av hygieniske grunner bør kjøleapparatets innvendige deler rengjøres
regelmessig.
Advarsel!
Kjøleapparatet må ikke være tilsluttet strømnettet under rengjøring. Fare
for elektrisk støt! Før rengjøringsarbeider må kjøleapparatet slås av og
støpselet trekkes ut eller sikringen koples/skrus ut.
16
Kjøleapparatet må aldri rengjøres med dampvasker. Fuktighet kan trenge
inn i elektriske komponenter, fare for elektrisk støt! Varm damp kan føre til
skader på kunststoffdeler.
Kjøleapparatet må være tørt før det settes i drift igjen.
OBS!
Eteriske oljer og organiske løsemidler kan angripe kunststoffdeler, f.eks.:
- saft fra sitron- eller appelsinskall;
- smørsyre;
- rengjøringsmidler som inneholder eddiksyre.
Slike stoffer må ikke komme i kontakt med deler av kjøleapparatet.
Skuremidler må ikke benyttes.
1. Slå av kjøleapparatet og trekk ut støpselet eller kople/skru ut sikringen.
2.Rengjør skapet og innvendig utstyr med en klut og lunkent vann. Det kan
eventuelt brukes litt vanlig oppvaskmiddel i vannet.
3.Vask av med rent vann og gni tørt.
4. Avløpshullet for smeltevann på bakveggen i kjølerommet må kontrolleres
regelmessig. Tilstoppet avløpshull åpnes med en streng e.l.
Støvansamlinger på kondensatoren reduserer kjøleeffekten og øker
energiforbruket. Derfor må kondensatoren og metallgitteret på baksiden av
kjøleapparatet rengjøres forsiktig en gang i året med en myk børste eller med
støvsuger.
5.Når alt er tørt settes kjøleapparatet i drift igjen.
Tips om energisparing
Kjøleapparatet bør ikke settes i nærheten av komfyrer, varmelegemer eller
andre varmekilder. Ved høy omgivelsestemperatur går kompressoren oftere
og lenger.
Sørg for tilstrekkelig lufting i sokkelen og på baksiden av kjøleapparatet.
Dekk aldri til lufteåpninger.
Sett ikke varm mat i kjøleapparatet. Vent til den har kjølnet.
La ikke døren stå åpen lenger enn nødvendig.
Still ikke inn lavere temperatur enn nødvendig.
Hold alltid kondensatoren på baksiden av kjøleapparatet ren.
Hva gjør jeg hvis…
Hjelp til å løse problemer
En driftsforstyrrelse kan skyldes en liten feil som du selv kan utbedre som
angitt nedenfor. Utfør ikke videre arbeider selv dersom rådene nedenfor ikke
hjelper i det konkrete tilfellet.
Advarsel! Reparasjoner på kjøleapparatet må bare utføres av fagfolk.
Ufagmessige reparasjoner kan medføre betydelig fare for brukeren. Henvend
deg til forhandleren eller til vår kundeservice hvis reparasjon er nødvendig.
17
Problem
Kjøleapparatet virker ikke.
Temperaturen i kjøle- eller
fryserommet er ikke
tilstrekkelig
Kjøleapparatet kjøler for
mye.
Innvendig belysning virker
ikke
Sterk riming i
kjøleapparatet, evt. også
på dørpakningen
Vann i bunnen av
kjølerommet eller på
hyllene.
Uvanlige lyder
Etter endring av
temperaturinnstillingen
starter ikke kompressoren
straks.
Mulig årsak
Kjøleapparatet er ikke
slått på.
Støpselet er ikke satt i
eller sitter løst.
Sikringen har slått ut eller
er defekt.
Stikkontakten er defekt.
Temperaturen er ikke riktig
innstilt.
Døren har stått åpen i
lengre tid.
Større mengder varme
matvarer er lagret de siste
24 timene.
Kjøleapparatet står i
nærheten av en varmekilde.
Temperaturen er for lavt
innstilt.
Lampen er defekt.
Dørpakningen er utett (evt.
etter omhengsling av dør).
Avløpshullet for
smeltevann er tilstoppet.
Kjøleapparatet står ikke i
lodd.
Kjøleapparatet har kontakt
med veggen eller andre
gjenstander.
En del, f.eks. et rør, på
baksiden av kjøleapparatet
berører en annen del av
kjøleapparatet eller veggen.
Dette er normalt.
Løsning
Slå på kjøleapparatet.
Sett i støpselet.
Kontroller sikringen, skift
ut om nødvendig.
Feil på strømnettet utbedres
av elektroinstallatør.
Se avsnittet "Oppstart og
temperaturregulering".
Hold ikke døren åpen
lenger enn nødvendig.
Velg en kaldere innstilling
på temperaturvelgeren.
Se avsnittet
"Oppsettingssted".
Sett temperaturvelgeren
på en varmere innstilling.
Se i dette avsnittet under
"Utskifting av lampen".
Varm dørpakningen
forsiktig opp på de utette
stedene med hårtørker (ikke
varmere enn ca. 50 ºC).
Form samtidig pakningen
for hånd slik at den tetter.
Åpne avløpshullet som
angitt i avsnittet "Renhold
og pleie"
Etterjuster de stillbare
føttene foran.
Trekk kjøleapparatet litt
unna.
Bøy evt. denne delen
forsiktig unna.
Kompressoren starter av seg
selv etter en viss tid.
Utskifting av lampen
Advarsel! Fare for elektrisk støt! Før lampen skiftes ut må kjøleapparatet slås
av og støpselet trekkes ut eller sikringen koples/skrus ut.
Lampedata: 220-240 V, maks. 15 W, sokkel: E 14
1. Drei temperaturvelgeren til
stilling "0" for å slå av
kjøleapparatet.
2.Trekk ut støpselet.
3.Skru ut stjerneskruen og trekk
lampedekselet bakover og av
som vist i figuren.
4.Skift ut den defekte pæren.
5.Sett lampedekselet på igjen og
skru inn stjerneskruen.
OBS! Kjøleapparatet må ikke settes i drift uten lampedekselet på.
Bestemmelser, normer, direktiver
Kjøleapparatet er tenkt til husholdningsbruk og er framstilt i tråd med de
normer som gjelder for slike apparater. I produksjonen er det spesielt lagt
vekt på de tiltak som følger av den tyske apparatsikkerhetsloven (GSG),
forskrift om ulykkesforebygging ved kuldeanlegg (VBG 20) og bestemmelsene
fra Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE).
Kuldekretsløpet er tetthetskontrollert.
Dette kjøleapparatet tilfredsstiller følgende EU-direktiver:
Lavspenningsdirketiv 73/23/EØF av 19.2.1973
Direktiv 89/336/EØF av 3.5.1989 (med endringsdirektiv 92/31/EØF) om
elektromagnetisk kompatibilitet
18
19
Lyder som opptrer under drift
Følgende lyder er karakteristiske for kjøleapparater:
Klikking
Når kompressoren slår seg av eller på, høres alltid et klikk.
Summing
Når kompressoren arbeider, høres en summing.
Bobling/sildring
Når kjølemedium strømmer inn i tynne rør, kan det høres en boblende eller
sildrende lyd. Også etter at kompressoren har slått seg av, kan denne lyden
høres en kort tid.
Faguttrykk
Kjølemedium
Væsker som kan brukes til kuldeproduksjon, kalles kjølemedier. De har et
forholdsvis lavt kokepunkt, så lavt at varmen i matvaren som ligger lagret i
kjøleapparatet kan få kjølemediet til å koke/fordampe.
Kjølekretsløp
Lukket kretsløpsystem som kjølemediet befinner seg i. Kjølekretsløpet
består i hovedsak av fordamper, kompressor, kondensator og rørledninger.
Fordamper
I fordamperen fordamper kjølemediet. Som alle væsker trenger kjølemedier
varme for å fordampe. Denne varmen trekkes ut av luften i skapet, som
dermed avkjøles. Derfor er fordamperen plassert innvendig i skapet eller
innkapslet i skum umiddelbart bak innerveggen, og dermed ikke synlig.
Kompressor
Kompressoren ser ut som en liten tønne. Den drives av en innebygd
elektromotor og er plassert i sokkelområdet på baksiden av skapet.
Kompressoren har til oppgave å trekke kjølemedium i dampform ut av
fordamperen, komprimere det og føre det videre til kondensatoren.
Kondensator
Kondensatoren er vanligvis formet som et gitter. I kondensatoren
kondenseres kjølemediet som kompressoren har komprimert. Dette frigjør
varme, som avgis til omgivelsesluften via kondensatorens overflate.
Kondensatoren er derfor plassert på utsiden, vanligvis bak på skapet.
Reparasjonsvilkår
(gjelder bare for Tyskland)
For alle reparasjonsoppdrag som tildeles kundeservice i AEG Hausgeräte
(heretter kalt AEG), gjelder følgende vilkår. For garantireparasjoner gjelder
AEGs garantivilkår, som er vedlagt alle apparater.
1. Utførelse av reparasjoner
1.1. For store apparater (helautomatiske vaskemaskiner, oppvaskmaskiner)
skjer reparasjonsarbeidene på oppsettingsstedet, med mindre en
fagmessig reparasjon bare kan utføres på verdsted. Tilgangen til
apparatet skal tilrettelegges slik at det kan repareres på en fagmessig
måte eller eventuelt hentes. Dersom oppdragsgiveren i tillegg til dato
for reparasjonen også får oppgitt et klokkeslett da reparasjonen skal
begynne, kan dette unntaksvis bli endret som følge av spesielle forhold
i utetjenesten og vanskeligheter med å fastslå reparasjons- og
reisetider på forhånd.
1.2. Små apparater repareres ikke hos kunden.
1.3. Dersom det etter at reparasjonen er påbegynt viser seg at det må
påregnes reparasjonsutgifter som ikke står i et rimelig forhold til
apparatets faktiske verdi, avbrytes arbeidet og kunden får beskjed om
de forventede reparasjonsutgiftene. Avdekker reparasjonsarbeidene
andre mangler enn de som er planlagt utbedret, vil AEG meddele
oppdragsgiveren de anslåtte meromkostningene eller foreta et
kostnadsoverslag. En utvidelse av reparasjonsomfanget krever samtykke
fra oppdragsgiveren. Dersom AEG har gitt et prisoverslag, har AEG rett
til å overskride dette med inntil ca. 10 %.
1.4. Serviceteknikerens arbeidstid beregnes i arbeidsverdier. En arbeidsverdi
tilsvarer en arbeidstid på 5 minutter. I tiden som beregnes per oppdrag
er det iberegnet 2 arbeidsverdier for forberedelser til arbeidet.
Reiseutgiftene beregnes ut fra medgått reisetid og en fast
bilgodtgjørelse.
1.5. Reparasjonskostnadene betales kontant til AEGs servicetekniker eller
ved avhenting.
Serviceteknikerne skal innkassere regningsbeløpet. Apparater som er
reparert på verksted kan sendes i oppkrav.
2.Reparasjonsgaranti
AEG gir 6 måneders full garanti på reparasjonsarbeidene og reservedelene.
Garantien gjelder ikke for feil som det reklameres på i garantiperioden og
som har en annen teknisk årsak enn feilen som ble utbedret ved den
opprinnelige reparasjonen.
20
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23

Aeg-Electrolux S173TK4 Benutzerhandbuch

Kategorie
Gefrierschränke
Typ
Benutzerhandbuch

in anderen Sprachen