Bestron ABM2003 Bedienungsanleitung

Kategorie
Brotbackmaschinen
Typ
Bedienungsanleitung

Dieses Handbuch ist auch geeignet für

Gebrauchsanweisung Brotbackautomat
480-600W, 220-240V ~ 50Hz
V 310516-07
Manual del usuario panera automática
automatic breadmaking machine
Mode d’emploi de machine à pain
Handleiding broodbakmachine Instruction automatic breadmaking machine
ABM2003
Handleiding
3
Nederlands
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN - Algemeen
• Leesdegebruiksaanwijzinggoeddoorenbewaardezezorgvuldig.
• Gebruikditapparaatalleenzoalsbeschrevenindezegebruiksaanwijzing.
• Gebruikuitsluitendtoebehorendiedoordeleverancierwordenaanbevolen.
Door gebruik van andere toebehoren kan er schade optreden aan het
apparaatwaardoorgevaarvoordegebruikerkanontstaan.
• Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen ouder dan 8 jaar en
personenmetverminderdelichamelijke,zintuiglijkeofgeestelijkevermogens
of gebrek aan ervaring en kennis, maar alleen onder toezicht of als ze
instructiehebbengekregenoverhetveiliggebruikvanhetapparaatende
mogelijkegevarenervanbegrijpen.
• Kinderenmoetenindegatengehoudenwordenomerzekervantezijndat
zenietmethetapparaatspelen.
• Reinigingenonderhoudmoetennietwordengedaandoorkinderen,behalve
alszijouderdan8jaarzijnenondertoezichtstaan.
• Houdhettoestelendekabelbuitenbereikvankinderentot8jaaroud.
• Laatreparatiesuitvoerendooreengekwalificeerdemonteur.Probeernooit
zelfhetapparaatterepareren.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN - Elektriciteit en warmte
Bepaaldedelenvanhetapparaatkunnenheetworden.
Raakdezenietaanomtevoorkomendatuzichverbrandt.
• Controleerofdenetspanningovereenkomtmetdeaangegevennetspanning
ophettypeplaatjevanhetapparaat,voordatuhetapparaatgebruikt.
• Sluithetapparaatalleenaanopeengeaardstopcontact.
• Haal altijd de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat niet
gebruikt.
• Alsudestekkeruithetstopcontactneemt,trekdanaandestekkerzelf,niet
aanhetsnoer.
• Controleerregelmatigofhetsnoervanhetapparaatnogintactis.Gebruikhet
apparaatnietalshetsnoerbeschadigingenvertoont.Laateenbeschadigd
snoervervangendooreengekwalificeerdeservicedienst.
• Zorgerbijgebruikvaneenverlengsnoervoordatditvollediguitgeroldwordt.
• Gebruikuitsluitendeengoedgekeurdverlengsnoer.
• Bepaaldedelenvanhetapparaatkunnenheetworden.Raakdezenietaan
omtevoorkomendatuzichverbrandt.
• Hetapparaatmoetzijnwarmtekwijtkunnenombrandgevaartevoorkomen.
Zorgerdusvoordathetapparaatvoldoendevrijisennietincontactkan
komenmetbrandbaarmateriaal.Hetapparaatmagnietwordenbedekt.
• Gebruikhetapparaatnietindebuurtvanontvlambarematerialen.
Handleiding
4
Nederlands
• Zorg ervoor dat het apparaat, het snoer en de stekker niet in aanraking
komenmethittebronnen,zoalseenhetekookplaatofopenvuur.
• Zorg ervoor dat het apparaat, het snoer en de stekker niet in aanraking
komenmetwaterofeenanderevloeistof.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN - Gebruik
• Gebruikhetapparaatnooitbuitenshuis.
• Gebruikhetapparaatnooitinvochtigeruimten.
• Plaatshetapparaatopeenstabieleenvlakkeondergrond,opeenplaats
waarhetnietkanvallen.
• Zorgervoordatuwhandendroogzijnalsuhetapparaat,hetsnoerofde
stekkeraanraakt.
• Schakelhetapparaatuitenverwijderdestekkeruithetstopcontactalsu
tijdenshetgebruikstoringenondervindt,hetapparaatgaatreinigen,ofklaar
bentmethetgebruik.
• Laathetapparaatnooitonbeheerdachteralshetingebruikis.
• Verplaatshetapparaatnooitalshetisingeschakeldofnogwarmis.Schakel
hetapparaateerstuitenverplaatshetpasalshetisafgekoeld.
• Zorgvoorvoldoendevrijeruimterondomhetapparaat(minimaal10cm)en
bovenhetapparaat(minimaal30cm).
• Tijdensgebruikwordendelenvanhetapparaatheet.Gebruikdaaromaltijd
dehandgreepomhetdekselteopenenentesluiten.
• Plaats geen zware voorwerpen op het deksel om het apparaat dicht te
houden.
• Voorkomdatertijdensofdirectnagebruikwateropdehetebakplatenkomt.
Hierdoorkaneenbakplaatvervormenennietmeerinhetapparaatpassen.
• Pakhetapparaatnietopwanneerhetinhetwaterisgevallen.Trekdirectde
stekkeruithetstopcontact.Gebruikhetapparaatnietmeer.
• Maakhetapparaatnagebruikgrondigschoon(zie‘Reinigingenonderhoud’).
• Hettoestelmagnietinwerkingwordengestelddoormiddelvaneenexterne
tijdschakelaar,ofdooreenafzonderlijksysteemmetafstandsbediening.
GEBRUIK - Vóór het eerste gebruik
Voordat u de automaat voor het eerst gebruikt, kunt u het beste eerst even de tijd nemen om deze
gebruiksaanwijzingtebestuderen.Besteedspecialeaandachtaandevolgendeaanwijzingen.
1. Haaluwnieuwebroodbakautomaatvoorzichtiguitdeverpakkingenverwijderalleverpakkingsmaterialen.
2. Verwijdereventueelstofdattijdenshetinpakkenisingesloten.
3. Poetsuwbroodbakautomaatnameteenvochtigedoek.Houdingedachtendatdebakvormisvoorzien
vaneenanti-aanbaklaag.Gebruikgeenschuurmiddelen.
4. Vetdebakvormvóórheteerstegebruikinmetolieofmargarine.
5. Plaatsdebakvorm,zonderdekneedhaak,enlaathetapparaat3tot5minutenwerkenzonderinhoud
(Gebruikdaarvoorbakprogrammabakken,ziedetoelichtingbijprogrammabakken.
6. Laatuwapparaatafkoelenenherhaaldereiniging.
7. Plaatsbakvormwaarmeeubroodwiltgaanbakken.
8. Vetdeaslichtinmeteenbeetjebakboterofolie,enplaatsdekneedhaakopdeaandrijfas.
Handleiding
5
Nederlands
Tijdens deproductie vandit apparaatis hetnoodzakelijk omcomponenten tesmeren endaaromishet
mogelijkdathetapparaatbijheteerstebakkeneenbeetjerookafgeeft.Ditisechtervolkomennormaal.
GEBRUIK - Algemeen
Hetapparaatisalleenbedoeldvoorhuishoudelijkedoeleinden,nietvoorprofessioneelgebruik.Metdeze
broodbakautomaatkuntubrodenvanca.900gbakken(gewichtsinformatiebijbenadering,afhankelijkvan
derecepten).
12.
13.
11.
9.
10.
2.
1.
6.
4.
3.
5.
7.
8.
14.
450g 680g 900g
16.
19. 20.
18.
15. 17.
1. Kijkvenster
2. Deksel
3. Hengselbakvorm
4. Aandrijfas
5. Kneedhaak
6. Bakvorm
7. Ventilatieopening
8. Dekselgreep
9. Behuizing
10.Bedieningspaneel
11.Snoerenstekker
12.Maatbekervoorwaterenmeel
13.Maatschepjevoorzoutengist
14.Hulphaakje
15.Programmainsteltoets
16.Display
17.Zwaarteinsteltoets
18.Timerinsteltoetsen
19.Korstkleurinsteltoets
20.Start/Stop-toets
GEBRUIK - Display
Het display
•geeftdegeselecteerdekorstkleurweer
•geeftdegeselecteerdezwaartevanhetbroodweer
•geefthetgeselecteerdeprogrammanummerweer
•geeftderesterendetijdweer
•geeftdetemperatuurwaarschuwingweer(ziehoofdstukprobleemoplossing)
Handleiding
6
Nederlands
Toets(15):Kiezenvanhetmenuprogramma.
Toets(18):Vertraagdbakken.Omeenvertraagdbeginvanhetbakkenintestellen
Toets(19):Voordeinstellingvandebroodkorstkleur(licht,donker)deprogramma’sbasis,frans,volkoren,
zoetensnel).
Toets(20):DrukdetoetsStartin.Eriseensignaaltoontehorenendedubbelepuntinhetdisplayknippert;
hetprogrammastart.DrukdetoetsStopminstens3secondeintotdatueensignaaltoonhoort
endedubbelepuntinhetdisplayhoudtopmetknipperen.
GEBRUIK - Programmabeschrijving
1. Basis (wit- of bruinbrood) (2:55)
Voorwit-enbruinbrood.Tevensvoorbrodenmetkruidenenrozijnen.
2. Frans brood (3:40)
VoorluchtigenkrokantbroodzoalsbijvoorbeeldFransbrood.Ditbroodmoetlangerrijzen,debewerkingstijd
isdanooklangerdanbijandereprogramma’s.
3. Zoete broodsoorten (2:55)
Voorzoetebroodsoortendieeenkrokantekorstmoetenkrijgen.Dezeontstaatbijeensterkeverhittingvan
suiker.
4. Cake (1:40)
Geschiktvoorcakewaarmenbakpoedergebruiktinplaatsvangist.
5. Volkorenbrood (3:32)
Voorvolkorenbroodmeteenhoogaandeelaanvolkorenmeel.Ditprogrammaheefteenlangerevoorwarmtijd
ombeterwateroptenemenenomhetdeegverdertelatenrijzen.Dekneedhaakistijdensdezerusttijdvan
23minutennietinwerking.Hetisbovendiennietaanteradenomeenvertraagdestartvanhetbakkeninte
stellen.Datkaneenslechterresultaattotgevolghebben.
6. Sandwich (3:00)
Geschiktvoorhetbakkenvansandwichbrood.Hetbroodheefteenlichtesamenstellingeneendunnekorst.
7. Kneden (0:10)
Ditprogrammawordtgebruiktomenkelenalleentekneden.
8. Jam/marmelade (1:20)
Geschiktvoor hetbereidenvanjam,marmalade.Tijdenshetgereedmaken moetervoor wordengezorgd
datdebakvormslechtsvoortweederde(max.1000g)metdeingredientenwordtgevuld,hetmengselheeft
neigingomteschuimen.
9. Yoghurt (3:25)
VoorbijvoorbeeldGrieksyoghurtbrood.
10. Deeg (1:30)
Voorhetknedenvandiversedegen.Geenbakfunctie.Haalhetdeeguithetapparaatenvormuwpizzadeeg
ofbroodjes.Maaknietmeerdan900gdeegtegelijk.
11. Snelbakprogramma (1:30)
Omineenkorteretijdbrodentebakken.Brodendiemetditprogrammawordengebakken,kunnenvochtiger
endichtervanstructuurzijn.Dewatertemperatuurdient35tot45°Ctebedragen.
12. Bakken (60 min)
Dezeinstelling kanwordengebruikt omenkel te verhittenof omde baktijd teverlengen enkomtonder
anderevanpasbijhetmakenvanconfiture.Bijselectievanditprogrammaisdeminimaleverlengingstijd
10minuten(0:10).Deweergaveteltinstappenvan1minuutaf.Wanneerhetbakprocesvroegtijdigmoet
worden beëindigd, moetu daarvoor de toetsStop gebruiken. U kunthet bakproces in stappen van 10
minutenmetmax.1uurverlengen.DrukdaartoeopdetoetsenvervolgensopdetoetsStart.
Handleiding
7
Nederlands
Programma
kneden 1
(min)
pauze
(min)
keden 2
(min)
rijzen 1
(min)
slag rijzen 2
(min)
bakken
(min)
totale
tijd
signaal
tijd
1. Basis 15 10 15 38 60 39 52 2:55 2:20
2. Frans brood 15 35 15 45 60 49 60 3:40 2:40
3. Zoet brood 15 11 15 34 60 43 56 2:55 2:19
4.
Cake --22 --23 55 1:4
0-
5. Volkoren brood 15 23 15 42 60 59 57 3:32 2:44
6. Sandwich 15 39 537602756 3:0
0-
7. Kneden 10 -- -- - 0:1
0-
8. Jam/marmelade 15 -4520-1:2
0-
9. Yoghurt 15 21 15 44 60 50 59 3:25 2:39
10. Deeg 15 10 30 --55 - 1:3
0-
11. Bakken snel 12 55 -1454 1:3
0-
12. Bakken ------ 60 60 -
GEBRUIK - Het werken met de broodbakmachine
Exact afwegen van de ingrediënten is zeer belangrijk!
Om een goed product te verkrijgen, is het van het grootste belang dat u zich aan de aangegeven
hoeveelhedenengewichtenhoudt.Gebruikdaaromdemeegeleverdemaatbekerenschepje.
Let op de juiste hoeveelheid gist!
Wanneerhet deegin hetapparaat tever uitzeten meteenweer inzakt,of helemaalniet uitzet,dan
ligtdeoorzaakwaarschijnlijkindehoeveelheidgist.Probeereennieuwbroodtebakkenmetdejuiste
hoeveelheidgist.
GEBRUIK - Een brood bakken
1. Openhetdeksel,endraaihetbakbliknaarlinks
totdezeontgrendelt.Ukuntdaarnahetbakblik
aanhethengseluithetapparaatnemen.
Gebruik steeds ovenhandschoenen bij het
openenvanhetdekselenhetaanrakenvande
bakvorm.
Hetisbelangrijkdatudebakvormbuitenhet
apparaatvult,zodatergeeningrediënteninde
motorofanderecomponententerechtkomen.
2. Steekdekneedhaakheeleenvoudigopdedaarvoorbedoeldeaandrijfas.Vetdeaslichtinmetbakboter,
zodatdehakenlatereenvoudigteverwijderenzijn.
3. Meetalleingrediëntennauwkeurigafinovereenstemmingmethetreceptendoezeindejuistevolgorde
indebakvorm:
1. Doehetwaterofmelkonderindebakvorm.Gebruiklauwwarmwaterofmelk(21-28°C)
2. Voegvoorzichtigzout,suikerenmeel/broodmixtoe.
3. Maakeenkleinkuiltjeboveninhetmeel,enleghetstukjegistofhetbakpoedererbovenop.
Leteropdathettoetevoegengistnietmetwaterinaanrakingkomt.Datzethetgistingsprocesmeteen
ingang.
Wanneeruwreceptingrediëntenbevatdienietkapotmogenwordengekneed,danvoegtudezepasop
eenlatertijdstiptoe,bijvoorbeeldaanheteindvande2ekneding.Alsde2eknedingbijnaisafgelopen
geeftdeautomaateensignaal,tentekendatudeingrediëntenbijhetdeegkuntvoegen.
Handleiding
8
Nederlands
4. Plaatsdebakvormweeropzijnplaatsendraaihetbakbliknaarrechtstotdezevergrendelt.
5. Steek de stekker in het stopcontact. Het display aan de bovenzijde van het apparaat licht op. Het
displaygeeftautomatischhet1emenuweereneennormaletijd.Bijelkedrukopeentoetshoortueen
signaaltoon.
6. Kieseenprogrammadooropdeprogrammainsteltoets(15)tedrukken.
7. Kiesdekorstkleurdooropdekorstkleurinsteltoets(19)tedrukken.
8. StartnudebroodbakautomaatdooropdetoetsStart/Stoptedrukken.Hetprogrammabegint,eninhet
displaywordtderesterendetijdweergegeven.Dedubbelepuntindetijdsaanduidingknipperttenteken
dathetprogrammaloopt.
9. De broodbakautomaat doorloopt nu automatisch alle stappen van het vooraf door u ingestelde
programma.Ophetdisplaykuntuzienmetwelkstapvanhetprogrammahetapparaatbezigis.Tijdens
hetbakproceskanerdampdoordeventilatieopeningennaarbuitenkomen.Ditisvolkomennormaal.
Wanneer u niet wilt dat er grote gaten in de onderkant van uw brood komen, verwijder dan de
kneedhaak NA het kneden en VOOR het rijzen.
1. Openhetdekselenhaalhetbakblikeruit.
2. Haalhetgeknededeeguithetbakblik.Bedekuwhandeneerstmetmeelzodathetdeegnietaanuw
handenblijftplakken.
3. Verwijderdehaakuithetdeeg.Mochtdekneedhaakvastkomentezitteninhetbrood,moethet
voorzichtigverwijderdwordenmetgebruikvanhetbijgeleverdehulphaakje.
4. Leghetdeegteruginhetbakblik,plaatshetbakblikteruginhetapparaatensluithetdeksel.
10.Wanneerhetprogrammaklaaris,zietuinhetdisplay0:00eneriseensignaaltoontehoren.Vervolgens
geefthetdisplaydeoorspronkelijkelooptijdvanhetprogrammaweer.
11. Bijdewarmhoudfunctie circuleerterongeveer 1uur langhete luchtdoorde bakruimte.Dit geldtbij
de meeste programma’s. Voor de beste resultaten moet u de bakvorm binnen de aangegeven tijd
verwijderen.Eriseensignaaltoontehoren,wanneerdewarmhoudfunctiebeëindigdis.Doortedrukken
opdetoetsStart/Stopstoptudefunctie.
12.DrukopdetoetsStart/Stopentrekdebakvormeruit.
Gebruiksteedsovenhandschoenenbijhetopenenvanhetdekselenhetaanrakenvandebakvorm.
13.Laathetbrood5tot10minutenindebakvormafkoelenenlaathetvervolgensuitdevormvallenop
eenrooster.Alsdekneedhaaknogindebakvormzit,vultudebakvormmetwarmwaterenverwijdert
udekneedhaaknaenigeinweektijd.Gewoonlijkblijftdekneedhaakinhetbroodzitten.Nadathetbrood
volledigafgekoeldis,verwijdertudezemethethulphaakje.
14.Druknaelkgebruikca.3secondenopdetoetsStart/Stopentrekdestekkeruithetstopcontact.
Openbijvoorkeurnooithetdekselvandebroodbakautomaat,wanneerereenprogrammaloopt.Ditkan
vaninvloedzijnopdekwaliteitvanhetbrood.Alsutochhetdekselmoetopenenomingrediententoete
voegen,doeditdansnelzodatdetemperatuurindebroodbakautomaatnietteveelzakt.
GEBRUIK - Tijdvertraging instellen
1. Kieseentijdwaarophetbroodklaarmoetzijn.
2. Berekenhettijdsverschiltussendegekozentijdendeactueletijd.
3. Voerhettijdverschilinmetdetoetsen en (18).
Voorbeeld:Uwiltuwbrooddevolgendeochtendom8.00uurgereedhebbenenhetisnu21.00uurinde
avond.Hettijdsverschilisdan11uur.Usteltdusinophetdisplay:11:00.
Ukuntmaximaal13uurvertraginginstelleninstappenvan10minuten.Houdtdetimertoetsingedrukt
omdetijdsnellertedoenlopen.
GEBRUIK - Signaaltoon
Designaaltoonistehoren:
• bijhetindrukkenvanelkewillekeurigetoets;
• wanneereenprogrammaafgelopenis;
• wanneerdewarmhoudfunctieafgelopenis;
• tijdens de 2e kneedfase in bepaalde programma’s om u eraan te herinneren dat er nog bepaalde
ingrediëntenmoetenwordentoegevoegd(noten,chocoladeetcetera).
Handleiding
9
Nederlands
GEBRUIK - Stroomonderbreking of -uitval
Naeenstroomonderbrekingvanmaximaal20minutenzaldebroodbakmachineweerautomatischverder
werken. Bij een langere stroomuitval gaat het display weer terug naar de starttijd van het betreffende
programmaenmoetudebroodbakautomaatopnieuwstarten.
GEBRUIK - Het bewaren en het snijden van het brood
Omhetbroodgoedtekunnensnijdenmoetuhetbroodminstens20tot40minutenlatenafkoelen.
Gebruikbijvoorkeureenscherpelektrischmesofeengekarteldbroodmes.
Omdateraanuwversebroodgeenconserveringsmiddelenzijntoegevoegd,kuntuhetniettelang
bewaren;bijnormalekamertemperatuurongeveer3dagen.Alsuhetbroodlangerwiltbewaren,kuntuhet
invriezen.
PROBLEEMOPLOSSINGSTABEL
Probleem Oorzaak Oplossing
Broodkorst is te dik. Het brood is te lang warmgehouden
en daardoor uitgedroogd.
Haal het brood sneller na
afloop van de baktijd uit de
bakvorm.
Ingrediënten zijn niet
goed gemengd en/of
gebakken.
Verkeerd programma gekozen. Kies het juiste programma
bij het brood.
Deeg te dik zodat er niet goed geroerd
kon worden.
Voeg voldoende vocht toe.
Het display laat HHH
zien
De temperatuur in de
broodbakautomaat is te hoog.
Druk op de toets Start/Stop om te
stoppen, en open het deksel om het
inwendige te laten afkoelen.
Motor maakt geluiden
maar deeg wordt niet
gekneed.
De bakvorm is niet goed
bevestigd of het deeg is te stijf om te
kneden.
Controleer of de bakvorm goed
is bevestigd, en weeg altijd de
ingrediënten van het deeg zorgvuldig
af
Het brood blijft te klein. Geen gist, of de werking
van de gist is onvoldoende.
Zorg voor de goede
omgevingsfactoren voor gist.
Het deeg rijst de
bakvorm uit.
Teveel vocht en/of gist
aanwezig.
Verminder de hoeveelheden vocht en/
of gist.
Brood zakt in tijdens
het bakken.
Teveel water of gist maakt
het deeg te zacht en slap
Verminder de hoeveelheden vocht en/
of gist.
Het midden van het
brood blijkt hol te zijn
bij het snijden.
teveel water en/of gist,
geen zout gebruikt.
Verminder de hoeveelheden vocht en/
of gist en gebruik meer zout.
Er is poeder
achtergebleven in de
bakvorm.
Te weinig water gebruikt. Gebruik meer water.
REINIGING EN ONDERHOUD
• Trekvóórallereinigingswerkzaamhedendestekkervanhetapparaatuithetstopcontact.
• Wachttotdebroodbakautomaatvolledigafgekoeldis.
• BELANGRIJK!Dedekselen/ofdebehuizingnietbespuitenmetofonderdompeleninvloeistoffenof
water.
• Reinigdebuitenzijdevandebroodbakautomaatalleenmeteenvochtigedoek.
• Vlekkenaandebinnenkantvanhetdekselofindeluchtsleuvenzijnalleenuiterlijkeverschijnselen
Handleiding
10
Nederlands
enontstaantijdenshetbakproces.Zijhebbengeeninvloedopdewerkingvanhetapparaat.Poets
dezevlekkennaelkgebruikwegmeteenvochtigedoekeneenbeetjeafwasmiddel.
• Poetsdebinnenzijdevandebroodbakautomaatalleenschoonmeteenvochtigedoek.
• Gebruikalleenwarmwatervoorhetreinigenvandebakvorm.Voorkomkrassenopdeantiaanbaklaag.
• Controleerofdebroodbakautomaatvolledigafgekoeldis,voordatuhemopbergt.
Gebruiknooitdeonderstaandereinigingshulpmiddelen:
• Verfverdunners;
• Wasbenzineofbenzine;
• Schuursponsjes;
• Politour;
• Chemischereinigingsdoekjes.
REINIGING EN ONDERHOUD - Bijzondere verzorging van de bakvormen
Voorkombeschadigingenvanofkrassenindeanti-aanbaklaag.Gebruiknooitscherpevoorwerpenzoals
bijvoorbeeldmetalenspatels,messenofvorken.Decoatinglaagkanindeloopvandetijdvankleur
veranderen.Datishetgevolgvandefrequentehitteenvochtigheid.Ditisnietvaninvloedopdekwaliteit
vanhetbroodenvandebroodbakautomaat.Hetgatinhetmiddenvandekneedhakenmoetregelmatig
wordengereinigdenmeteendruppelvoorconsumptiegeschikteoliewordengesmeerd.Datvoorkomtdat
dekneedhaakaandeaandrijfasvastkomttezitten.
REINIGING EN ONDERHOUD - Opbergen van de broodbakautomaat
Verzekeruervandatallecomponentendroogzijn.Leteropdaterzichgeenvochtinhetapparaatbevindt.
Sluithetdekselenleteropdatergeenanderedingenophetdekselwordengestapeld.
MILIEU
• Werpverpakkingsmateriaalzoalsplasticendozenindedaarvoorbestemdecontainers.
• Ditproductaanheteindvandegebruiksduurnietinleverenalsnormaalhuishoudelijkafval,maarbij
eeninzamelpuntvoorhergebruikvanelektrischeenelektronischeapparatuur.Letophetsymbool
ophetproduct,degebruiksaanwijzingofdeverpakking.
• De materialen kunnen hergebruikt worden zoals aangegeven. Door uw hulp bij hergebruik, de
verwerkingvandematerialenofandervormenvandebenuttingvanoudeapparatuurlevertueen
belangrijkebijdrageaandebeschermingvanonsmilieu.
• Informeerbijdegemeentenaarhetjuisteinzamelpuntbijuindebuurt.
GARANTIEBEPALINGEN
De importeur geeft onder de volgende voorwaarden 60 maanden na aankoopdatum garantie op deze
apparatuurtegendefectendiezijnontstaandoorfabricage-en/ofmateriaalfouten.
1. Indegenoemdegarantieperiodezullengeenkostenwordenberekendvoorarbeidsloonenmateriaal.
Deondergarantieuitgevoerdereparatieverlengtdegarantietermijnniet.
2. Defecteonderdelenofbijremplace(omruiling)dedefecteapparatenzelf,wordenautomatischeigendom
vandeimporteur.
3. Elkeaanspraakopgarantiedientvergezeldtegaanvanhetaankoopbewijsvandefirma.
4. Aansprakenopgarantiemoetenwordengedaanbijdedealerwaarhetapparaatisgekochtofbijde
importeur.
5. Degarantieisuitsluitendgeldigvoordeeerstekoperennietoverdraagbaar.
6. Degarantieisnietgeldigvoorschadedieisontstaandoor:
a. ongevallen,verkeerdgebruik,slijtageen/ofverwaarlozing;
b. foutieveinstallatieen/ofgebruikopeenmanierdieinstrijdismetdegeldendewettelijke,technische
ofveiligheidsnormen;
c. aansluitingopeenanderenetspanningdandieophettypeplaatjestaatvermeld;
d. eenongeautoriseerdewijziging;
e. eenreparatiedieisuitgevoerddoorderden;
f. eenonzorgvuldigetransportwijzezondergeschikteverpakkingrespectievelijkbescherming.
7. Opdezegarantiebepalingenzalgeenaanspraakgemaaktkunnenwordenbij:
Handleiding
11
Nederlands
a. verliezendiezichtijdenshettransportvoordoen;
b. hetverwijderenofwijzigenvanhetserienummervanhetapparaat.
8. Uitgezonderdvangarantiezijnsnoeren,lampenenglazenonderdelen.
9. De garantie geeft geen enkel recht op vergoeding van eventuele schade, buiten de vervanging
respectievelijk reparatie van de defecte onderdelen. De importeur kan nooit aansprakelijk gesteld
wordenvooreventuelevervolgschadeofenigerleiandereconsequentiesdiedoorofinrelatiemetde
doorhemgeleverdeapparatuurzijnontstaan.
10.Om aanspraak te maken op garantie kunt u zich wenden tot uw winkelier. Bestron biedt ook de
mogelijkheidomhetapparaatrechtstreeksterreparatieaantebiedenaandeBestronServiceDienst.
Stuurechternooitzomaarietsop.Hetpakketkandannamelijkgeweigerdwordeneneventuelekosten
zijnvooruwrekening.NeemcontactopmetdeServiceDienstenzijzullenuvertellenhoeuhetapparaat
moetinpakkenenverzenden.
11. Hetapparaatisnietvoorprofessioneelgebruikgeschikt.
SERVICE
Mocht zich onverhoopt een storing voordoen, dankunt u zich inverbinding stellen met de BESTRON-
servicedienst:www.bestron.com/service
CE-CONFORMITEITSVERKLARING
DitproductvoldoetaandebepalingenindevolgendeEuropeserichtlijnenophetgebiedvanveiligheid:
• EMC-richtlijn  2014/30/EU
• Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU
R. Neyman
Quality control
Handleiding
12
Nederlands
Gebruikershandleiding
10
Nederlands
RECEPTEN
Maateenheden
ml: mililiter
g: gram
TL: theelepel
EL: eetlepel
Basisrecept Ingrediënten Eenheid
Gewicht: ca 900g
Insteltijd: mogelijk
Water
Tarwebloem
Suiker
Zout
Gedroogde gist
ml
g
TL
TL
TL
300
500
1
1
1
Programma: 3 Ingrediënten in bovenstaande volgorde toevoegen.
Kruidenbrood Ingrediënten Eenheid
Gewicht: ca 900g
Insteltijd: mogelijk
Water
Zuurdesem
Roggemeel
Suiker
Zout
Zwarte peper (gemalen)
Gemixte kruiden
Gedroogde gist
ml
g
g
TL
EL
TL
g
g
360
90
360
1
1
1
23
6
Programma: 3 Ingrediënten in bovenstaande volgorde toevoegen.
Volkorenbrood Ingrediënten Eenheid
Gewicht: ca 900g
Insteltijd: mogelijk
Water
Dennenhoning
Volkorenmeel
Zout
Gedroogde gist
ml
EL
g
TL
g
315
590
2
10
Programma: 3 Ingrediënten in bovenstaande volgorde toevoegen.
Hartig hambrood Ingrediënten Eenheid
Gewicht: ca 900g
Insteltijd: mogelijk
Water
Zuurdesem
Roggemeel
Witmeel
Suiker
Zout
Gedroogde gist
Toevoegen na signaaltoon:
Hamblokjes
ml
g
g
g
TL
TL
g
g
325
120
300
30
1
1
8
160
Programma: 3 Ingrediënten in bovenstaande volgorde toevoegen.
Handleiding
13
Nederlands
Gebruikershandleiding
11
Nederlands
Driegranenbrood Ingrediënten Eenheid Tip
Gewicht: ca 900g
Insteltijd: niet
mogelijk door
toevoeging van melk
en ei
Melk
Dikke zure melk
Ei
Boter of margarine
Witmeel
Kruidenzout
Gedroogde gist
Toevoegen na signaaltoon:
Lijnzaad
Tarwekorrels
Zonnebloempitten
ml
EL
stuk
g
g
TL
g
g
g
g
900
1
45
450
3
6
23
45
23
In plaats van tarwekorrels
kunt u ook sesamzaad of
pompoenpitten gebruiken.
Programma: 3 Ingrediënten in bovenstaande volgorde toevoegen.
Uienbrood Ingrediënten Eenheid
Gewicht: ca 900g
Insteltijd: mogelijk
Water
Zonnebloemolie
Witmeel
Suiker
Kruidenzout
Geroosterde uien
Gedroogde gist
ml
EL
g
TL
TL
g
g
290
2
570
1
3
70
8
Programma: 1 Ingrediënten in bovenstaande volgorde toevoegen.
Bierbrood Ingrediënten Eenheid
Gewicht: ca 900g
Insteltijd: niet aan te
raden
Water
Bier
Zuurdesem (vloeibaar)
Moutsiroop
Witmeel
Boekweitmeel
Zemelen
Sesamzaad
Zout
Gedroogde gist
ml
ml
ml
EL
g
EL
EL
EL
TL
g
135
135
135
1½
490
3
3
2
6
Programma: 1 Ingrediënten in bovenstaande volgorde toevoegen.
Rozijnenbrood met
kaneel
Ingrediënten Eenheid Tip
Gewicht: ca 900g
Insteltijd: niet
mogelijk
Melk
Zachte boter
Witmeel
Suiker
Zout
Kaneel
Gedroogde gist
Toevoegen na signaaltoon: Rozijnen
ml
g
g
g
TL
TL
g
g
240
30
430
60
1
8
70
Spoel de rozijnen af
met heet water, daarna
bestuiven met meel
voordat de rozijnen
aan het deeg worden
toegevoegd. Dit om
te voorkomen dat alle
rozijnen naar de bodem
zakken.
Programma: 1 Ingrediënten in bovenstaande volgorde toevoegen.
Handleiding
14
Nederlands
Gebruikershandleiding
12
Nederlands
Amandelbrood Ingrediënten Eenheid
Gewicht: ca 900g
Insteltijd: niet
mogelijk
Melk
Zachte boter
Ei
Witmeel
Suiker
Zout
Gedroogde gist
Toevoegen aan signaaltoon:
Abrikozen (gedroogd/fijngesneden)
Amandelen (fijngehakt)
ml
g
stuk
g
g
TL
g
g
g
180
55
1
540
70
½
8
45
45
Programma: 4 Ingrediënten in bovenstaande volgorde toevoegen.
Aardbeien Jam Ingrediënten Eenheid
Gewicht: ca 350ml
Insteltijd: niet
mogelijk
Aardbeien
Suiker
Citroen sap
Maizena
g
g
tl
g
400
350
1
30
Programma: 8 Ingrediënten in bovenstaande volgorde toevoegen.
Yoghurt brood Ingrediënten Eenheid
Gewicht: ca 900g
Insteltijd: niet
mogelijk
Witte bloem
Tarwebloem
Yoghurt
Water
Maismeel
Olie
Zout
Baking soda
Honing
Gedroogde gist
g
g
ml
ml
g
EL
TL
TL
EL
g
200
125
120
120
50
1 1/2
1
1/2
3
7
Programma: 9 Ingrediënten in bovenstaande volgorde toevoegen.
Gebrauchsanweisung
15
Deutsch
SICHERHEITSBESTIMMUNGEN - Allgemein
• Lesen Sie die Bedienungsanleitung gut durch und bewahren Sie diese
sorgfältigauf.
• Verwenden Sie dieses Gerät nur so wie in dieser Bedienungsanleitung
beschrieben.
• DiesesGerätkannvonKinderab8Jahrenverwendetwerden,undPersonen
mitBehinderungenkörperlichen,sensorischenodergeistigenFähigkeiten
odereinemMangelanErfahrungundWissen,esseidenn,siewurdenvon
einerfürihreSicherheitverantwortlichenPersonimGebrauchdesGerätes
unterrichtet oder bei dessen Gebrauch beaufsichtigt und die Gefahren
beteiligtverstehen.
• Kindermüssenbeaufsichtigtwerden,damitsienichtmitdemGerätspielen.
• ReinigungundWartungdiesesGerätistnichtgeeignetfürKinder,ausser
fürKinderelterdann8JahrundmitAufsicht.
• BehaltetGerätundKabelnichtindeNähevonKinderunter8jahr.
• Lassen Sie Reparaturen von einem qualifizierten Mechaniker ausführen.
VersuchenSienie,dasGerätselbstzureparieren.
SICHERHEITSBESTIMMUNGEN - Elektrizität und Wärme
BestimmteTeiledesGerätskönnenheißwerden.
UmVerbrennungenzuvermeiden,solltenSiediesenichtberühren.
• BevorSiedasGerätverwenden,prüfenSie,obdieNetzspannungmitder
aufdemTypenschilddesGerätsangegebenenStromstärkeübereinstimmt.
• SchließenSiedasGerätnuraneinegeerdeteSteckdosean.
• ZiehenSieimmerdenSteckerausderSteckdose,wennSiedasGerätnicht
benutzen.
• ZiehenSiebeim EntfernendesSteckers ausder SteckdoseamStecker
undnichtamKabel.
• ÜberprüfenSieregelmäßig,obdasGerätekabelnochintaktist.Benutzen
Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel beschädigt ist. Lassen Sie ein
beschädigtesKabelvoneinemqualifiziertenWartungsdienstersetzen.
• DasGerätistmiteinemkurzenNetzkabelausgestattet,umdieGefahrzu
verringern,dassSiesichineinemfreihängendenKabelverfangenundso
dieFritteuseumstoßenundinKontaktmitheißemÖlkommen.
• VerwendenSiekeineVerlängerungsschnur.
• BestimmteTeiledesGerätskönnenheißwerden.UmVerbrennungenzu
vermeiden,solltenSiediesenichtberühren.
• Um Brandgefahr zu verhindern, muss das Gerät seine Wärme abgeben
können.SorgenSiealsodafür,dassdasGerätausreichendfreistehtund
nicht in Kontakt mit brennbarem Material kommen kann. Das Gerät darf
nichtabgedecktwerden.
Gebrauchsanweisung
16
Deutsch
• BenutzenSiedasGerätnichtinderNähevonentzündlichenMaterialien.
• Sorgen Sie dafür, dass das Gerät, das Kabel und der Stecker nicht mit
Hitzequellen wie heißen Kochplatten oder offenem Feuer in Berührung
kommen.
• SorgenSiedafür,dassdasGehäuse,dasKabelundderSteckernichtmit
WasserinBerührungkommen.
SICHERHEITSBESTIMMUNGEN - Verwendung
• BenutzenSiedasGerätnieimFreien.
• BenutzenSiedasGerätnieinfeuchtenRäumen.
• Stellen Siedas GerätaufeinenstabilenundebenenUntergrundundan
eineStelle,woesnichtherunterfallenkann.
• SorgenSiedafür,dassIhreHändetrockensind,wennSiedasGerät,das
KabeloderdenSteckerberühren.
• SchaltenSiedasGerätausundziehenSiedenSteckerausderSteckdose,
wennbeiderBenutzungStörungen auftreten,eineBackflächeeinsetzen
oderherausnehmenoderSiedasGerätnichtmehrbenutzen.
• LassenSiedasGerätbeiderBenutzungniemalsunbeaufsichtigt.
• Verschieben Sie das Gerät keinesfalls in eingeschaltetem Zustand oder
wennesnochwarmist.SchaltenSiedasGerätzuerstausundverschieben
Sieeserst,wennesabgekühltist.
• SorgenSiedafür,dassumdasGerätherum(mindestens10cm)undüber
demGerät(mindestens30cm)ausreichendPlatzist.
• TeiledesGerätskönnenwährendderBenutzungheißwerden.Verwenden
SiezumÖffnenundSchließendesDeckelsdarumimmerdenHandgriff.
• Legen Sie keine schweren Gegenstände auf den Deckel, um das Gerät
geschlossenzuhalten.
• Vermeiden Sie, dass während oder direkt nach der Benutzung Wasser
auf die heißen Backflächen gelangt. Dadurch kann sich eine Backfläche
verformenundnichtmehrindasGerätpassen.
• NehmenSiedasGerätnichtauf,wennesinsWassergefallenist.Ziehen
SiesofortdenSteckerausderSteckdose.BenutzenSiedasGerätnicht
mehr.
• ReinigenSiedasGerätnachderBenutzunggründlich(sieheReinigungund
Wartung).
• VerwendenSiedasGerätnichtmitexternenZeitschaltuhreno.ä.
VERWENDUNG - Vor dem ersten Gebrauch
Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, nehmen Sie sich zuerst kurz die Zeit, diese
Bedienungsanleitungdurchzulesen.BeachtenSiebittebesondersdiefolgendenAnweisungen.
1. Nehmen Sie Ihren neuen Brotbackautomaten vorsichtig aus der Verpackung und entfernen Sie
sämtlichesVerpackungsmaterial.
2. EntfernenSieeventuellvorhandenenStaub,derbeimEinpackeneingeschlossenwurde.
3. ReinigenSieIhrenBrotbackautomatenanschließendmiteinemfeuchtenTuch.DenkenSiedaran,dass
Gebrauchsanweisung
17
Deutsch
dieBackformmiteinerAntihaftschichtausgestattetist.VerwendenSiekeineScheuermittel.
4. FettenSiedieBackformvordererstenVerwendungmitÖloderMargarineein.
5. SetzenSiedieBackformohneKnethakeneinundlassenSiedasGerät3bis5MinutenohneInhalt
arbeiten.(VerwendenSiehierfürBackprogramm“Backen”,siehedazudieErläuterungbeiProgramm
“Backen”).
6. LassenSiedasGerätabkühlenundreinigenSieeserneut.
7. SetzenSiedieBackformein,mitderSieBrotbackenwollen.
8. FettenSiedieAntriebsachseleichtmitetwasBackbutteroderÖleinundbringenSiedieKnethakenauf
derAntriebsachsean.
WährendderHerstellungdiesesGerätsistesnotwendig,Komponenteneinzufettenunddaheristes
möglich,dassdasGerätbeimerstenBackvorgangetwasRauchabgibt.Dasistjedochvollkommen
normal.
VERWENDUNG - Für die erste Verwendung
DasGerätistnurfürdenHausgebrauchvorgesehenundnichtfürdieprofessionelleVerwendung.Mitdiesem
BrotbackautomatenkönnenSieBrotebismaximalca.900gbacken(Gewichtsinformationgeschätzt,hängt
vondenRezeptenab).
12.
13.
11.
9.
10.
2.
1.
6.
4.
3.
5.
7.
8.
14.
450g 680g 900g
16.
19. 20.
18.
15. 17.
1.Sichtfenster
2.Deckel
3.Griff
4.Antriebsachse
5.Knethaken
6.Backform
7.Ventilationsöffnung
8.Deckelgriff
9.Gehäuse
10.Display
11.KabelundStecker
12.MessbecherfürWasserundMehl
13.MesslöffelfürSalzundHefe
14.Haken
15.Menuprogramm
16.Display
17.Gewicht-Taste
18.Schaltuhrtaste
19.Bräunungsgrad-Taste
20.Start/Stop-Taste
Gebrauchsanweisung
18
Deutsch
VERWENDUNG - Display und Funktionen
Display:
•zeigtdiegewählteStärkederBräuningsgradan
•zeigtdasgewählteGewichtan
•zeigtdasgewählteProgrammNummeran
•zeigtdieverbleibendeBackzeitan
•zeigtdieTemperaturWarnungan(sieheKapitelProblembehandlung).
Taste(15):ZurAuswahldesMenuprogramms
Taste(18):ZurEinstellungdeszeitverzögertenBackens(EinstellungfürdieProgrammeBasis,Französisch,
Vollkorn,SüßundSchnell).
Taste(19):(BrotkurstenFarbe):zurEinstellungderBrotkruste(hell,dunkel)
Taste(20):Start/Stop.DrückenSiedieStartTaste.SiewirdenenSignalhörenundderDoppel-Punktinder
Anzeigeblinkt,dasProgrammstartet.DrückenSiedieStopTastefürmin.3Sek.biseinSignal
ertöntundderDoppel-PunktInderAnzeigehörtaufzublinken.
VERWENDUNG - Programmbeschreibungen
1. Basis (Weiß- oder Graubrot) (2:55)
FürWeiß-undGraubrot.EbenfallsfürKräuter-undRosinenbrote.
2. Französisches Brot (3:40)
Fürlockeresund knusprigesBrotwie zumBeispielfranzösisches Brot.DiesesBrot musslängergehen,
daheristdieBearbeitungszeitauchlängeralsbeianderenProgrammen.
3. Süße Brotsorten (2:55)
FürsüßeBrotsorten,dieeineknusprigeKrustebekommensollen.DieseentstehtbeieinerstarkenErhitzung
vonZucker.
4. Geback (1:40)
GeeignetzurZubereitungvonGebackoderBrotbeiVerwendungvonBackpulverstattHefe.
5. Vollkornbrot (3:32)
FürVollkornbrotmiteinemhohenAnteilanVollkornmehl.DiesesProgrammhateinelängereVorwärmzeit,
damitdasWasserbesseraufgenommenwirdundderTeigweiteraufgehenkann.DerKnethakenarbeitet
währenddieser15-minütigenRuhezeitnicht.Darüberhinausistesnichtempfehlenswert,eineZeitvorwahl
fürdenBackvorgangeinzustellen.DaskanneinschlechtesBackergebniszurFolgehaben.
6. Sandwich (3:00)
GeeignetzurZubereitungvonSandwich-Brot.DasBrothateinenhelleStrukturmiteinerdunnenKruste.
7. Kneten (0:10)
DiesesProgrammwirdausschließlichverwendetfürkneten.
8. Marmelade (1:20)
GeeignetzurZubereitungvonMarmelade.BeachtenSiebeiderZubereitung,dassdieBackformmitden
Gesamtzutatennurzu2/3gefulltwird,dadieMarmeladenochaufschaumt.
9. Joghurt (3:25)
FürzumBeispiel,griechischesJoghurtBrot.
10. Teig (1:30)
ZumKnetenverschiedenerTeigsorten.KeineBackfunktion.NehmenSieden fertiggeknetenenTeigaus
demGerät heraus undstellen SieeinePizza oderBrötchen her. BereitenSie nicht mehrals 900gTeig
gleichzeitigzu.
11. Schnellbackprogramm (1:30)
ZumBackeninkürzererZeitsowieauchzumBackenvonBroten.MitdiesemProgrammkönnengebackene
BrotefeuchterseinundeinefestereStrukturhaben.DieWassertemperatursollte35bis45°Cbetragen.
12. Backen (60 min)
Bei dieser Einstellung wird lediglich erhitzt.Sie kann zur Verlängerung der Backzeit verwendet werden
und ist sinnvoll zur Fertigstellung von Marmeladen. Bei Auswahl dieses Programms ist die minimale
Gebrauchsanweisung
19
Deutsch
Verlängerungszeit 10 Minuten (0:10). Die Anzeige zählt in 1 Minuten Takten rückwärts.Wenn der
Backprozessfrühzeitigbeendetwerdensoll,müssenSiediesenmitderStoppTastebeenden.Siekönnen
denBackvorgangjeweilsum10Minutenbishinzu1Stundeverlängert.DazudrückenSieTaste und
anschließenddieStartTaste.
Prozess
kneten 1
(min)
pauze
(min)
kneten 2
(min)
steigen 1
(min)
schlag steigen 2
(min)
backen
(min)
Total
Zeit
signal
Zeit
1. Basis 15 10 15 38 60 39 52 2:55 2:20
2. Französisches
brot
15 35 15 45 60 49 60 3:40 2:40
3. Süße brot 15 11 15 34 60 43 56 2:55 2:19
4.
Geback --22 --23 55 1:4
0-
5. Vollkornbrot 15 23 15 42 60 59 57 3:32 2:44
6. Sandwich 15 39 537602756 3:0
0-
7. Kneten 10 -- -- - 0:1
0-
8. Jam/marmelade 15 -4520-1:2
0-
9. Joghurt 15 21 15 44 60 50 59 3:25 2:39
10. Teig 15 10 30 --55 - 1:3
0-
11. Backen schnell 12 55 -1454 1:3
0-
12. Backen ------60 60 -
VERWENDUNG - Das Arbeiten mit dem Brotbackautomaten
Es ist sehr wichtig, die Zutaten genau abzuwiegen!
UmeingutesProduktzuerhalten,istesäußerstwichtig,dassSiesichandiegenanntenMengenund
Gewichtehalten.VerwendenSiedaherdenmitgeliefertenMessbecherund-löffel.
Hinweis Achten Sie auf die richtige Hefemenge!
WennderTeigimGerätzusehraufgehtundsofortwiederzusammenfälltoderüberhauptnichtaufgeht,
dannistdieUrsachewahrscheinlichinderMengederHefe.VersuchenSie,einneuesBrotzubacken
mitderrichtigenMengeanHefe.
VERWENDUNG - Brot backen
1. Öffnen Sie den Deckel, und drehen Sie die
Pfanne nach links, bis er sich entriegelt. Sie
könnendanndiePfanneaufdenHandgriffdes
Gerätesherausziehen.
Verwenden Sie beim Öffnen des Deckels
und zum Anfassender Backform immer
Ofenhandschuhe.
Esistwichtig,dassSiedieBackformaußerhalb
des Geräts befüllen,sodasskeineZutaten in
denMotoroderandereBestandteilegelangen.
2. SteckenSiedenKnethakenganzeinfachaufdiedafürvorgesehenenAntriebsachse.FettenSievorher
dieAchseleichtmitBackbutterein,damitsichderHakenspäterproblemlosherausnehmenläßt.
3. MessenSiealleZutatengenaugemäßdemRezeptabundgebenSiesieinderrichtigenReihenfolgein
dieBackform:
1. GebenSiedasWasseroderdieMilchindieBackform.VerwendenSielauwarmesWasseroder
lauwarmeMilch(21-28°C).
2. FügenSievorsichtigSalz,ZuckerundMehl/Brotmischunghinzu.
3. FormenSieaufdemMehleinekleineMuldeundgebenSiedasHefestückoderdasBackpulver
darauf.
Gebrauchsanweisung
20
Deutsch
Achten Sie darauf, dass die Hefe nicht mit Wasser in Berührung kommt. Dann setzt sofort der
Gährungprozessein.
WennIhrRezeptZutatenenthält,dienichtgeknetetwerden sollen,danngebenSiediese zueinem
späterenZeitpunktdazu,zumBeispielamEndedes2.Knetvorgangs.Wennder2.Knetvorgangfast
fertigist,lässtderAutomateinSignalertönenzumZeichen,dassSieweitereZutatenzumTeiggeben
können.
4. StellenSieden Backform wieder in dasGerätund drehen Sie die Backvormnach rechts, bis esier
einrastet
5. DasDisplayanderOberseitedesGerätleuchtetauf.DasDisplayzeigtautomatischdas1.Menüund
einenormaleZeitan.BeijedemTastendruckertönteinSignalton.
6. WählenSieeinProgrammdurchDrückenderTaste“Menuprogramm”(15)aus.
7. DrückenSiedieTastezumBräunungsgrad(19).
8. StartenSiejetztdenBrotbackautomaten,indemSiedieTasteStart/Stopdrücken.DasProgrammstartet
undimDisplaywirddieRestzeitangezeigt.DerDoppelpunktinderZeitangabeblinktundzeigtdamitan,
dassdasProgrammläuft.
9. Der Brotbackautomat durchläuft jetzt automatisch alle Schritte des zuvor von Ihnen eingestellten
Programms.ImDisplaykönnenSieablesen,mitwelchemSchrittdesProgrammsdasGerätbeschäftigt
ist.WährenddesBackvorgangskannDampfdurchdieLüftungsöffnungennachdraußengelangen.Das
istvollkommennormal.
Wenn Sie kein Loch in der Unterseite des Brotes haben möchten, entnehmen Sie bitte den
Knethaken nach dem Knetvorgang bevor das Brot das Brot aufgeht, wie folgt:
1. ÖffnenSiedenDeckelundholenSiedieBackformheraus
2. NehmenSiedengeknetetenBrotteigausderBackformheraus.BevorSiediestun,streuenSie
etwasMehlaufIhreHände,umeinFestklebendesBrotteigszuverhindern.
3. NehmenSienundenKnethakenausdemBrotteig.SolltederKnetstabimBrotsteckenbleiben,
holenSieihnvorsichtigmitdemmitgeliefertenHakenheraus
4. LegenSiedenBrotteigzurückindieBackform,steckenSiedieBackformZurückindasBrotbackgerät
undschließenSiedenDeckel.
10.WenndasProgrammfertigist,wirdimDispaly0:00angezeigtundeserklingteinSignalton.Anschließend
wirdimDisplaydieursprünglicheLaufzeitdesProgrammsangezeigt.
11.BeiderWarmhaltefunktionzirkuliertungefähr1StundelangHeißluftdenBackraum.Diesgiltfürdie
meistenProgramme.UmdiebestenErgebnissezuerzielen,müssenSiedieBackforminnerhalbder
angegebenenZeitherausnehmen. Esertöntein Signalton,wenndie Warmhaltefunktionbeendet ist.
DurchDrückenderTasteStart/StopstoppenSiedieFunktion.
12.DrückenSiedieTasteStart/StopundziehenSiedieBackformheraus.
VerwendenSiebeimÖffnendesDeckelsundzumAnfassenderBackformimmerOfenhandschuhe.
13.LassenSiedasBrot5bis10MinuteninderBackformabkühlenundlassenSieesanschließendaus
derFormaufeinenRostfallen.WennsichderKnethakennochinderBackformbefinden,füllenSie
die Backform mit warmem Wasser und nehmen Sie dem Knethaken nach dem Einweichen heraus.
Normalerweise bleibt der Knethaken im Brot stecken. Nachdemdas Brot vollständigausgekühlt ist,
entfernen Sie diesen mit einem Gegenstand, der dieAntihaftschicht am Knethaak nicht beschädigt
(Holzlöffeloder-spatel)odermitdasHaken(14).
14.Drücken Sie nach jedem Gebrauch die Taste Start/Stop (20) und ziehen Sie den Stecker aus der
Steckdose.
Öffnen Sievorzugsweise keinesfalls denDeckel des Brotbackautomaten,wenn einProgrammläuft.
DaskanndieQualitätdesBrotsbeeinflussen.WennSietrotzdemdenDeckelzumZufügenvonZutaten
öffnenmüssen,danntunSiediesbitteschnell,damitdieTemperaturimBrotbackautomatennichtzu
sehrfällt.
VERWENDUNG - Zeitverzögerung einstellen
1. WählenSieeineZeitaus,zuderdasBrotfertigseinsoll.
2. BerechnenSiedenZeitunterschiedzwischendergewünschtenZeitundderaktuellenZeit.
3. GebenSiedieZeitmitderTaste und ein.
ZumBeispiel:Siemöchten,dassdasBrotmorgensum08.00Uhrfertigistundjetztistes21.00Uhrabends,
derZeitunterschiedbeträgtdann11Stunden.GebenSie11:00einaufdenDisplay.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76

Bestron ABM2003 Bedienungsanleitung

Kategorie
Brotbackmaschinen
Typ
Bedienungsanleitung
Dieses Handbuch ist auch geeignet für