Tristar BP-2958 Benutzerhandbuch

Kategorie
Elektrische Bratpfannen
Typ
Benutzerhandbuch
23 145
CLEANING AND MAINTENANCE
• Beforecleaning,unplugtheapplianceandwaitfortheappliancetocool
down.
• Neverpourcoldwateronahotplate,thiscoulddamagethedeviceandcan
causesplashinghotwater.
• Wipetheinsideandtheedgesoftheappliancewithapapertowelorasoft
cloth.
• Cleantheappliancewithadampcloth.Neveruseharshandabrasive
cleaners,scouringpadorsteelwool,whichdamagesthedevice.
• Neverimmersethedeviceinwateroranyotherliquid.Thedeviceinnot
dishwasherproof.
GUARANTEE
• Thisproductisguaranteedfor24monthsgranted.Yourwarrantyisvalidif
theproductisusedinaccordancetotheinstructionsandforthepurpose
forwhichitwascreated.Inaddition,theoriginalpurchase(invoice,sales
sliporreceipt)istobesubmittedwiththedateofpurchase,thenameofthe
retailerandtheitemnumberoftheproduct.
• Forthedetailedwarrantyconditions,pleaserefertoourservicewebsite:
www.service.tristar.eu
GUIDELINES FOR PROTECTION OF THE ENVIRONMENT
Thisapplianceshouldnotbeputintothedomesticgarbageattheend
ofitsdurability,butmustbeofferedatacentralpointfortherecycling
ofelectricandelectronicdomesticappliances.Thissymbolontheappliance,
instructionmanualandpackagingputsyourattentiontothisimportantissue.
Thematerialsusedinthisappliancecanberecycled.Byrecyclingofused
domesticappliancesyoucontributeanimportantpushtotheprotectionof
ourenvironment.Askyourlocalauthoritiesforinformationregardingthepoint
ofrecollection.
Packaging
Thepackagingis100%recyclable,returnthepackagingseparated.
Product
ThisdeviceisequippedwithamarkaccordingtotheEuropeanDirective
2012/19/EUonWasteElectricalandElectronicEquipment(WEEE).Byensuring
thatthisproductwillbecorrectlyprocessedintowaste,itwillhelpprevent
possiblenegativeconsequencesfortheenvironmentandhumanhealth.
EC declaration of conformity
Thisdeviceisdesigned,manufacturedandmarketedinaccordancewith
thesafetyobjectivesoftheLowVoltageDirective"No2006/95/EC",the
protectionrequirementsoftheEMCDirective2004/108/EC"Electromagnetic
Compatibility"andtherequirementofDirective93/68/EEC.
Thisapplianceisdesignedtocomeintocontactwithfoodandisdesigned
inaccordancewithECDirective1935/2004/EEC.
Geachte klant,
Gefeliciteerd met de aankoop van dit kwaliteitsproduct. Lees de
gebruiksaanwijzing zorgvuldig door zodat u optimaal gebruik kunt maken van dit
apparaat. In deze handleiding vindt u alle benodigde aanwijzingen en adviezen
voor het gebruik, schoonmaak en onderhoud van het apparaat. Als u deze
aanwijzingen volgt, heeft u altijd een uitstekend resultaat, bespaart u tijd en kunt u
problemen voorkomen. Wij hopen dat u dit apparaat met plezier zult gebruiken.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
• Ditapparaatkanwordengebruiktdoorkinderenvan8jaarenouderen
personenmetbeperktefysieke,zintuigelijkeofmentalevermogens,of
gebrekaanervaringenkennis,alszeondertoezichtstaan,ofinstructies
hebbenontvangenoverhetopeenveiligewijzegebruikenvanhet
apparaat,enopdehoogtezijnvandemogelijkegevaren.Kinderenmogen
nietmethetapparaatspelen.Reinigingenonderhouddienenniette
wordenuitgevoerddoorkinderen,tenzijzijouderdan8zijn,enonder
toezichtstaan.
• Houdhetapparaatenhetsnoerbuitenbereikvankinderenjongerdan8jaar.
• Leesdegebruiksaanwijzingaandachtigdoorvoordatuhetapparaatvoor
heteerstgebruikt.Bewaardegebruiksaanwijzing,hetgarantiecertificaat,
deverkoopbonenindienmogelijkdekartonnendoosmetdebinnenste
verpakkingomdezeindiennodiglatertekunnenraadplegen.
• Ditapparaatisnietbedoeldvoorgebruikdoorpersonen(waaronder
kinderen)metverminderdelichamelijke,zintuiglijkeofgeestelijke
vermogens,ofdiegebrekaanervaringofkennishebben,tenzijiemanddie
verantwoordelijkisvoorhunveiligheidtoezichtophenhoudtofhunheeft
uitgelegdhoehetapparaatdienttewordengebruikt.
• Alsdeveiligheidsinstructiesnietwordenopgevolgd,kandefabrikantniet
verantwoordelijkwordengesteldvoorschadediedaareventueelhetgevolg
vanis.
• Omkinderentebeschermentegendegevarenvanelektrischeapparatuur
maguzenooitzondertoezichtbijhetapparaatlaten.Selecteerdaaromeen
plekvooruwapparaatopdusdanigewijzedatkinderenernietbijkunnen.
Zorgervoordathetsnoernietnaarbenedenhangt.
• Ditapparaatisalleenvoorhuishoudelijkgebruikenvoorhetdoelwaarhet
voorbestemdis.
• Hetapparaatmoetwordengeplaatstopeenstabiele,vlakkeondergrond.
• Raakheteoppervlakkennietaan.Gebruikhendelsofknoppen.
• Ditapparaatmagnietgebruiktwordenalshetgevallenis,ertekenenvan
schadezijnofalshetlekt.
• Laathetapparaatnooitonbeheerdachterwanneerdestekkerinhet
stopcontactsteekt.
• Reparatiesdienentegeschiedendooreenbekwamegekwalificeerde
dienst(*).
• Hetisnoodzakelijkomdittoestelzuivertehouden,aangezienhetindirect
contactkomtmetetenswaren.
• Zorgdathetapparaatopgeborgenwordtopeendrogeplaats.
• Controleerofhetvoltagedatwordtaangegevenophetapparaat,
overeenkomtmetdeplaatselijkenetspanningvoordatuhetapparaat
aansluit.Voltage220V-240V50/60Hz.Decontactdoosmoetmettenminste
16Aof10Atraagbeveiligdzijn.
• Ditapparaatvoldoetaanallerichtlijnenmetbetrekkingtot
elektromagnetischevelden(EMV).Mitshetapparaatopdejuistewijzeen
volgensdeinstructiesindezegebruiksaanwijzingwordtgebruikt,ishet
veiligtegebruikenvolgenshetnubeschikbarewetenschappelijkebewijs.
• Verplaatshetapparaatnooitdooraanhetsnoertetrekkenenzorgervoor
dathetsnoernergensinverstriktkanraken.
• Gebruiknooitaccessoiresdienietaanbevolenwordendoordefabrikant.
Dezekunnengevaaropleverenvoordegebruikerenschadetoebrengen
aanhetapparaat.
• Zorgervoordathetapparaatafgekoeldisvoordatuhetschoonmaakten
opbergt.
• Dompelhetsnoer,destekkeren/ofhetapparaatnooitinhetwaterofeen
anderevloeistof,ditomutebeschermentegeneenelektrischeschok.
• Gebruikhetapparaatnietindiendestekker,hetnetsnoerofhetapparaat
zelfbeschadigdis.Indienhetnetsnoerbeschadigdis,moetuhetlaten
vervangendooreenbekwamegekwalificeerdedienst(*)omgevaarte
voorkomen.
• Haaldestekkeruithetstopcontactwanneerhetapparaatnietgebruikt
wordt.
• Letop:omgevaartevoorkomendoorhetonbedoeldterugstellenvande
thermischebeveiligingmagditapparaatnietgevoedwordenviaeenextern
schakelapparaat,zoalseentimer,ofaangeslotenzijnopeencircuitdat
regelmatiguitenaangezetwordtdoorhetvoorwerp.
• Laathetapparaatafkoelenalvorensonderdelenteverwijderenofte
monteren.
• Gebruikhetapparaatnooitindebuurtvandirectehittebronnen.
• Zorgdathetsnoernietinaanrakingkomtmetdewarmeonderdelenvan
hetapparaat.
• Hetisaangeradeneenwarmtewerendebedekkingtussendetafelenhet
apparaatteleggen(eveneensomgeensporentengevolgevandewarmte
opuwtafellakenoftafelnatelaten).
• Gebruikhetapparaatnooitindebuurtvaneenmetwatergevulde
gootsteenofietsdergelijks.Pakeenapparaatdatinhetwaterisgevallen
nooitzomaarvast,maartrekeerstdestekkeruithetstopcontact.
• Kinderendienenondertoezichttestaanomtevoorkomendatzemethet
apparaatspelen.
• Laathetsnoernietoverderandvandetafelhangenoftegenhete
oppervlakken.Plaatshetproductnietonderofdichtbijdegordijnen,
raambekledingenz.
* Bekwame gekwalificeerde dienst: after-sales dienst van de fabrikant of de
invoerder, die erkend en bevoegd is om dergelijke herstellingen te doen zodat
elk gevaar vermeden wordt. Gelieve het toestel bij problemen naar deze dienst
terug te brengen.
ONDERDELENBESCHRIJVING
1. Handvatten
2. Bakplaat
3. Lekbak
4. Temperatuurregelknop
5. Indicatielampjeopwarmen
VOOR HET EERSTE GEBRUIK
• Haalhetapparaatendeaccessoiresuitdedoos.Verwijdereventuele
stickers,beschermfolieofplasticvanhetapparaat.
• Voordatuhetapparaatvoorheteerstgebruikt,veegtualleafneembare
onderdelenafmeteenvochtigedoek.Gebruiknooitschurendeproducten.
• Plaatsdebijgeleverdethermostaatindeaansluitingvandethermostaat.
• Sluitdevoedingskabelaanophetstopcontact.(Letop:controleerofhet
voltagedatwordtaangegevenophetapparaat,overeenkomtmetde
plaatselijkenetspanningvoordatuhetapparaataansluit.Voltage220V-240V
50/60Hz).
• Draaidethermostaatmetdeklokmeeopdehoogstestandenlaathet
apparaatminimaal5minutenzonderetenswarenvoorverwarmen.
• Wanneerhetapparaatvoordeeerstekeerwordtaangezet,zalheteenlichte
geurafgeven.Ditisnormaal,zorgvoorvoldoendeventilatie.Dezegeuris
slechtstijdelijkenzalspoedigverdwijnen.
• Hetisaangeradeneenwarmtewerendebedekkingtussendetafelenhet
apparaatteleggen(eveneensomgeensporentengevolgevandewarmte
opuwtafellakenoftafelnatelaten).
• Plaatshetapparaataltijdineengoedgeventileerderuimte.
GEBRUIK
• Zorgervoordathetapparaatongeveer10minutenwordtvoorverwarmd.
• Smeervoorhetgebruikdebakplaatinmeteenbeetjeolie.
• Metdebedieningsknopvandethermostaatkandegewenstetemperatuur
ingesteldworden.
Stand
0 Uit
1 110°C
2 150°C
3 200°C
4 230°C
5 280°C
Dethermostaatregelteenconstantetemperatuur.Gedurendehetbakkenzal
hetcontrolelampjeaanenuitgaan,ditisnormaal,deingesteldetemperatuur
wordtimmersconstantbijgeregeld.Gebruiknooitscherpevoorwerpenopde
bakplaat,ditkandeantiaanbaklaagbeschadigen.
REINIGING EN ONDERHOUD
• Haaldestekkeruithetstopcontactnahetgebruikofalsuhetapparaat
wiltreinigen.Laathetapparaateerstafkoelen,alvorensubegintmethet
schoonmaken.
• Gietnooitkoudwateropdebakplaatomdezeeerderaftekoelen,ditkan
hetapparaatbeschadigenenkanopspattendheetwaterveroorzaken.
• Veegdebakplaatvanhettoestelschoonmeteenzachtedoekofeenstuk
keukenpapier.
• Reinighetapparaatmeteenvochtigedoek.Gebruiknooitagressieve
enschurendeschoonmaakmiddelen,eenschuursponsofstaalwol;dit
beschadigthetapparaat.
• Dompelhetapparaatnietonderinwaterofineenanderevloeistofenplaats
hetapparaatnietindevaatwasmachineomtereinigen.
GARANTIEVOORWAARDEN
• Opditproductwordteengarantievan24maandenverleend.Uwgarantie
isgeldigwanneerhetproductisgebruiktinovereenstemmingmetde
gebruiksaanwijzingenvoorhetdoelwaarvoorhetgemaaktis.Tevens
dientdeorigineleaankoopbon(factuur,kassabonofkwitantie)overlegd
tewordenmetdaaropdeaankoopdatum,denaamvanderetailerenhet
artikelnummervanhetproduct.
• Vooruitgebreidegarantievoorwaardenverwijzenwijunaaronze
servicewebsite:www.service.tristar.eu
AANWIJZINGEN TER BESCHERMING VAN HET MILIEU
Ditproductmagaanheteindevanzijnlevensduurnietbijhet
normalehuisafvalwordengedeponeerd,maardientbijeenspeciaal
inzamelpuntvoorhethergebruikvanelektrischeenelektronischeapparaten
tewordenaangeboden.Hetsymboolopartikel,gebruiksaanwijzingen
verpakkingattendeertuhierop.Degebruiktegrondstoffenzijngeschiktvoor
hergebruik.Methethergebruikvangebruikteapparatenofgrondstoffen
levertueenbelangrijkebijdrageaandebeschermingvanonsmilieu.
Informeerbijuwlokaleoverheidnaarhetbedoeldeinzamelpunt.
Verpakking
Hetverpakkingsmateriaalis100%recyclebaar,leverhetverpakkingsmateriaal
gescheidenin.
Product
DitapparaatisvoorzienvanhetmerktekenvolgensdeEuropeserichtlijn
2012/19/EUinzakeafgedankteelektrischeenelektronischeapparaten(WEEE).
Doorervoortezorgendatditproductopdejuistemanieralsafvalwordt
verwerkt,helptumogelijknegatieveconsequentiesvoorhetmilieuende
menselijkegezondheidtevoorkomen.
EC-conformiteitsverklaring
Ditapparaatisontworpen,vervaardigdenindehandelgebracht
inovereenstemmingmetdeveiligheidsdoeleindenvande
“laagspanningsrichtlijn”nr.2006/95/EC,debeschermingsvoorschriftenvande
EMC-richtlijn2004/108/EC“Elektromagnetischecompatibiliteit”endevereiste
vanrichtlijn93/68/EG.
Ditapparaatisontworpenomincontacttekomenmetlevensmiddelenenis
ontworpeninovereenstemmingmetdeEG-richtlijn1935/2004/EEC.
EN
NL
FR
DE
ES
PT
PL
IT
CS
SV
SK
Instruction manual
Gebruiksaanwijzing
Mode d'emploi
Bedienungsanleitung
Manual de usuario
Manual de utilizador
Instrukcja obsługi
Manuale utente
Návod na použití
Bruksanvisning
Návod na použitie
Dear customer,
Congratulations and thank you for purchasing this high quality product. Please
read the instruction manual carefully so that you will be able to make the best
possible use of the appliance. This manual includes all the necessary instructions
and advice for using, cleaning and maintaining the appliance. If you follow these
instructions you will be guaranteed of an excellent result, it saves you time and will
avoid problems. We hope you will have a great deal of pleasure from using this
appliance.
SAFETY INSTRUCTIONS
• Theappliancecanbeusedbychildrenagedfromatleast8yearsand
personswithreducedphysical,sensoryormentalcapabilitiesorlack
ofexperienceandknowledgeiftheyhavebeengivensupervisionor
instructionconcerninguseoftheapplianceinasafewayandunderstand
thehazardsinvolved.Childrenshallnotplaywiththeappliance.Cleaning
andusermaintenanceshallnotbemadebychildrenunlesstheyareolder
than8andsupervised.
• Keeptheapplianceanditscordoutofreachofchildrenyoungerthan8
years.
• Pleasereadtheinstructionmanualcarefullybeforeusingthedevice.Please
keeptheseinstructions,theguaranteecertificate,thesalesreceiptand,if
possible,thecartonwiththeinnerpackaging.
• Thisapplianceisnotintendedtobeusedbypersons(includingchildren)
withreducedphysical,sensoryormentalcapabilities,orlackofexperience
andknowledge,unlesstheyhavebeengivensupervisionorinstructions
concerningtheuseoftheappliancebyapersonthatisresponsiblefortheir
safety.
• Byignoringthesafetyinstructionsthemanufacturercannotbehold
responsibleforthedamage.
• Toprotectchildrenagainstthedangersofelectricalappliances,pleasemake
surethatyouneverleavetheapplianceunattended.Thereforeyouhaveto
selectastorageplacefortheappliancewherechildrenarenotabletograb
it.Makesurethatthecableisnothanginginadownwardposition.
• Thisapplianceisonlytobeusedforhouseholdpurposesandonlyforthe
purposeitismadefor.
• Theappliancemustbeplacedonastable,levelsurface.
• Donottouchhotsurfaces.Usehandlesorknobs.
• Donotusewhentheapplianceisfallen,ifthereareanysignsofdamageor
whenitleaks.
• Theusermustnotleavethedeviceunattendedwhileitisconnectedtothe
supply.
• Allrepairsshouldbemadebyacompetentqualifiedrepairservice(*).
• Itisabsolutelynecessarytokeepthisappliancecleanatalltimes,becauseit
comesintodirectcontactwithfood.
• Makesurethattheapplianceisstoredinadryenvironment.
• Checkifthevoltageoftheappliancecorrespondstothemainvoltageof
yourhome.Ratedvoltage:AC220-240V50/60Hz.Thesocketmustbeatleast
16Aor10Aslow-protected.
• Thisappliancecomplieswithallstandardsregardingelectromagneticfields
(EMF).Ifhandledproperlyandaccordingtotheinstructionsinthisuser
manual,theapplianceissafetousebasedonscientificevidenceavailable
today.
• Nevermovetheappliancebypullingthecordandmakesurethecordcan
notbecomeentangled.
• Theuseofaccessoriesthatarenotrecommendedbythemanufacturercan
causeinjuriesandwillinvalidateanywarrantythatyoumayhave.
• Allowtheappliancetocooldownbeforeyoucleanorstoreit.
• Toprotectyourselfagainstanelectricshock,donotimmersethecord,plug
orapplianceinthewateroranyotherliquid.
• Donotusethisappliancewithadamagedcordorplugorwhenthe
appliancehasmalfunctions,orhasbeendamagedinanymanner.Toavoid
ahazardmakesurethatadamagedcordorplugwillbereplacedbyan
Competentqualifiedrepairservice(*).Donotrepairthisapplianceyourself.
• Unplugtheappliancefromthesocketwhenyouarenotusingit.
• Note:Toavoiddangerbyaccidentalresettingthethermalprotection,this
appliancemaynotbepoweredthroughanexternalswitchingdevice,such
asatimer,orconnectedtoacircuitthatregularlywillbeswitchedonoroff.
• Allowthedevicetocooldownbeforeyouaregoingtoremoveorreplace
spareparts.
• Donotusethisapplianceneardirectheatsources.
• Makesurethecorddoesnottouchthehotpartsoftheappliance.
• Weadvisetoplaceaheatresistantcoatingbetweenyourtableandthe
appliance(thiswayyoudon'tgetburnsonyourtableortablecloth).
• Donotusethisapplianceinthebathroomornearasinkfilledwithwater.
Ifthisappliancehasfallenintothewaterdonotundernocircumstances
directlygrabthisappliance,butfirstpulltheplugfromthesocket.
• Childrenshouldbesupervisedtoensurethattheydonotplaywiththe
appliance.
• Makesurethatthecordisnothangingovertheedgeofthetableorcounter,
doesnottouchanyhotsurfacesoriscomingdirectlyintocontactwiththe
hotpartsoftheappliance.Donotplacetheapplianceunderneathorclose
tocurtains,windowcoveringsetc.
* Competent qualified repair service: after sales department of the producer or
importer or any person who is qualified, approved and competent to perform
this kind of repairs in order to avoid all danger. In any case you should return the
appliance to this repair service.
PARTS DESCRIPTION
1. Handles
2. Bakingplate
3. Greasetray
4. Temperaturecontrolbutton
5. Heatuplamp
BEFORE THE FIRST USE
• Taketheapplianceandaccessoriesoutthebox.Removethe
stickers,protectivefoilorplasticfromthedevice.
• Beforeusingyourapplianceforthefirsttime,wipeoffallremovableparts
withadampcloth.Neveruseabrasiveproducts.
• Placethesuppliedthermostatintheconnectionofthethermostat.
• Putthepowercableintothesocket.(Note:Makesurethevoltagewhichis
indicatedonthedevicematchesthelocalvoltagebeforeconnectingthede
vice.Voltage220V-240V50/60Hz).
• Turnthethermostatclockwisetothehighestsettingandallowthedevice
heatingatleast5minuteswithoutfood.
• Whenthedeviceisturnedonforthefirsttime,aslightodorwilloccur.This
isnormal,ensureadequateventilation.Thisfragranceisonlytemporaryand
willdisappearsoon.
• Weadvisetoplaceaheatresistantcoatingbetweenyourtableandthe
appliance(thiswayyoudon'tgetburnsonyourtableortablecloth).
• Placethedeviceinawellventilatedspace.
USE
• Pre-heatyourapplianceonthehighestlevelfor10minutesbeforeusingit.
• Theheatingplateshouldberubbedinwithsomefoodoil.
• Usethetemperatureknobonthethermostattochoosethedesired
temperature.
Position
0 Off
1 110°C
2 150°C
3 200°C
4 230°C
5 280°C
Thethermostatregulatesaconstanttemperature.Duringcookingthe
indicatorlightonandoff,thisisnormal,thetemperatureisalwaysconstant
adjusted.Neverusesharpobjectsonthegrillplate,thiswilldamagetheanti-
stickcoating.
EN Instruction manual
NL Gebruiksaanwijzing
FR Mode d'emploi
BP-2958
Cher client,
Félicitations et merci d'avoir acheté ce produit de haute qualité. Veuillez lire ce
manuel d'instructions avec attention pour pouvoir profiter du meilleur de cet
appareil. Ce manuel contient toutes les instructions et avis nécessaires pour
l'utilisation, le nettoyage et l'entretien de l'appareil. Si vous suivez ces instructions,
vous avez la garantie d'un excellent résultat, ceci vous économisera du temps et
des soucis. Nous espérons que vous éprouverez beaucoup de plaisir en utilisant cet
appareil.
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
• L’appareilpeutêtreutilisépardesenfantsâgésde8ansetplusetpar
lespersonnesayantdescapacitésphysiques,sensoriellesoumentales
réduitesouquimanquentd’expérienceoudeconnaissancessiellessont
superviséesouinstruitespourl’utilisationdel’appareilentoutesécurité
etsiellescomprennentlesdangersenrapport.Lesenfantsnedoiventpas
joueravecl’appareil.Lenettoyageetl’entretienutilisateurnedoiventpas
êtreaccomplispardesenfantsàmoinsqu’ilsaientplusde8ansetnesoient
supervisés.
• Conservezl'appareiletsoncordonhorsdeportedesenfantsdemoinsde8ans.
• Veuillezlireattentivementlanoticed’emploiavantl’utilisationdel’appareil.
Veuillezconservercettenotice,lecertificatdegarantie,leticketdecaisseet
sipossible,lecartonavecl’emballageintérieur.
• Cetappareiln’estpasdestinéàêtreutiliséparcespersonnes(ycomprisles
enfants)ayantdesdifficultésphysiques,sensoriellesoumentales,ousans
expérienceetconnaissance,àmoinsdeleurendonnerlaresponsabilitéou
d'êtreinforméssurl'utilisationdel'appareilparunepersonneresponsable
deleursécurité.
• Lefabricantneserapastenuresponsabledetousdommagessiles
consignesdesécuriténesontpasrespectées.
• Pourprotégerlesenfantsdesdangersdesappareilsélectriques,veillezàne
jamaislaisserlesappareilssanssurveillance.Parconséquent,ilfaudrachoisir
unlieuderangementpourl’appareilinaccessibleauxenfants.Veillezàce
quelecordonnependepas.
• Cetappareilestuniquementdestinéàdesutilisationsdomestiqueset
seulementdanslebutpourlequelilestfabriqué.
• L’appareildoitêtreposésurunesurfacestableetnivelée.
• Netouchezpaslessurfacesbrûlantes.Utilisezlespoignéesoulesboutons.
• Nepasutiliserl’appareils’ilesttombé,s’ilapparaîtendommagéous’ilfuit.
• Nejamaisutiliserl’appareilsanssupervision.
• TouteslesréparationsdoiventêtreeffectuéesparunCentrederéparation
qualifiéagréé(*).
• Ilestimpératifdeconservercetappareilpropreenpermanencecarilesten
contactdirectavecdesaliments.
• Veillezàcequel’appareilsoitrangédansunlieusec.
• Vérifiezsilatensiondel'appareilcorrespondàlatensiondusecteurdevotre
domicile.Tensionnominale:220-240VCA50/60Hz.Laprisedoitêtred’au
moins16Aou10Aetàfusiblelent.
• Cetappareilestconformeàtouteslesnormesdeschamps
électromagnétiques(EMF).L’appareilestsansdangeràl’utilisationselon
lespreuvesscientifiquesdisponiblesàcejour,àconditiondemanipulation
correcteetenrespectantlesconsignesdecettenoticed’emploi.
• Nejamaisdéplacerl’appareilentirantsurlecordonetveillezàcequece
derniernedeviennepasentortillé.
• L’utilisationd’accessoiresquinesontpasrecommandésparlefabricantpeut
entrainerdesblessuresetannuleratoutesgarantiesenvotrepossession.
• Laissezrefroidirl’appareilavantdelenettoyeroudeleranger.
• Nepasimmergerlecordon,lapriseoul'appareildansdel'eauouautre
liquideafindevouséviterunchocélectrique.
• Nepasutilisercetappareilavecuncordonouunepriseendommagésou
s’ilnefonctionnepascorrectement,ouasubidesdégâtsquelconques.
Afind’évitertousdangers,veillezàcequ’uncordonoupriseendommagés
soientremplacésparuntechnicienagréé(*).Neréparezpasvous-mêmecet
appareil.
• L’utilisateurnedoitpaslaisserl’appareilsanssurveillancelorsqu’ilest
branchéausecteur.
• NB:Afind’évitertoutdangerencasdelaréinitialisationaccidentellede
laprotectionthermique,cetappareilnepeutpasêtrealimentéparun
dispositifexternedecommande,teluneminuterie,oubranchésurun
circuitquiserarégulièrementalluméouéteint.
• Laissezrefroidirl’appareilavantderetirerouderemplacerdespièces.
• Nepasutilisercetappareilàproximitédesourcesdirectesdechaleur.
• Veillezàcequelecordonnetouchepaslespartiesbrulantesdel’appareil.
• Ilestrecommandédemettreundessousrésistantàlachaleurentrevotre
tableetl'appareil(ceprocédééviteradebrulervotretableouvotrenappe).
• Nepasutilisercetappareildanslasalledebainouàproximitéd’unévier
remplid’eau.Sicetappareilesttombédansl’eauilnefautenaucuncasle
saisirdirectement.Débranchezd’abordlafichedelaprise.
• Lesenfantsdoiventêtresuperviséspourêtresûrqu’ilsnejouentpasavec
l’appareil.
• Veillezàcequelecordonnesoitpassuspenduaubordd'unetableoud’un
comptoir,qu’ilnetoucheaucunesurfacechaudeoun'entrepasencontact
directavecdespartiesbrulantesdel'appareil.Nepaspositionnerl’appareil
sousouàproximitéderideaux,detentures,etc.
* Centre de réparation qualifié agréé : Service après vente du fabricant ou de
l’importateur ou tout autre personne qualifiée, agréé et apte à effectuer ce type
de réparation afin d’éviter tous dangers. L'appareil doit, dans tous les cas, être
renvoyé à ce Centre de réparation.
DESCRIPTION DES PIÈCES
1. Poignées
2. Plaquedugrill
3. Bacàgraisse
4. Thermostat
5. Voyantdechauffe
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
• Retirerl’appareiletlesaccessoiresducarton.Retirerlesautocollants,lefilm
ouleplastiqueprotecteurdel’appareil.
• Essuyeztouteslespiècesamoviblesavecunchiffonhumideavantd’utiliser
votreappareil.Nejamaisutiliserdeproduitsabrasifs.
• Insérezlethermostatfournidanslebranchementduthermostat.
• Branchezlecordond’alimentationàlaprise.(NB:Veillezàcequelatension
indiquéesurl’appareilcorrespondeàlalatensiondusecteurlocalavantlew
branchement.(Tension:220V-240V50/60Hz).
• Tournezlethermostatdanslesensdesaiguillesd’unemontreaumaximum
etlaissezchaufferl'appareilpendantaumoins5minutessansnourriture.
• Unefaibleodeurémaneralorsdelapremièremiseenmarchedel’appareil.
Celaestnormal,veilleràunebonneaération.L’odeurn’estquetemporaireet
disparaitrarapidement.
• Ilestrecommandédemettreundessousrésistantàlachaleurentrevotre
tableetl'appareil(ceprocédééviteradebrulervotretableouvotrenappe).
• Mettezl'appareildansunendroitbienaéré.
UTILISATION
• Préchauffervotreappareilauréglageleplusélevépendant10minutes
avantdel’utiliser.
• Del’huiledecuissondevraitêtreappliquéesurlaplaquedecuisson.
• Latempératuredésiréepeutêtrerégléeavecleboutonduthermostat.
Position
0
Arrêt
1 110°C
2 150°C
3 200°C
4 230°C
5 280°C
Lethermostatmaintientunetempératureconstante.Pendantle
fonctionnement,levoyantlumineuxclignote,cequiestnormal,la
températureconstanteétantréglée.N’utilisezjamaisd’objetstranchantssurla
plaquedugrill,ceciendommageraitlacoucheantiadhésive.
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
• Avantlenettoyage,débranchezl’appareiletattendezqu’ilrefroidisse.
• Neversezjamaisdel’eaufroidesurlaplaquechaude,cecipeut
endommagerl’appareiletcauserdeséclaboussuresd'eauchaude.
• Essuyezl’intérieuretlescôtésdel’appareilavecuneservietteenpapierou
unchiffondoux.
• Nettoyezl’appareilavecunchiffonhumide.N’utilisezjamaisde
nettoyantsfortsetabrasifs,detamponàrécurernidepailledefer,carcela
endommageraitl’appareil.
• N’immergezjamaisl’appareildansl’eauniaucunautreliquide.L’appareilne
vapasaulave-vaisselle.
GARANTIE
• Ceproduitestgarantipourunepériodede24mois.Votregarantieest
valablesileproduitestutiliséselonlesinstructionsetpourl'usageauquel
ilestdestiné.Deplus,lapreuved'achatd'origine(facture,reçuouticketde
caisse)doitêtreprésentée,montrantladated'achat,lenomdudétaillantet
lenumérod'articleduproduit.
• Pourconnaîtrelesconditionsdegarantiedétaillées,veuillezconsulternotre
siteInternetdeservice:www.service.tristar.eu
DIRECTIVES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Cetappareilnedoitpasêtrejetéauxorduresménagèresàlafindesa
duréedevie,maisdoitêtrerenduàuncentrederecyclaged’appareils
ménagersélectriquesetélectroniques.Cesymbolesurl’appareil,Lanotice
d’emploietl’emballageattirentvotreattentionsurcesujetimportant.
Composantsutilisésdanscetappareilsontrecyclables.Enrecyclantles
appareilsménagers.Usagés,vouscontribuezàunapportimportantàla
protectiondenotre.Environnement.Adressezvousauxautoritéslocalespour
desrenseignementsconcernantlecentredeRecyclage.
Emballage
L’emballageest100%recyclable,retournez-leséparément.
Produit
CetappareilcomporteunsymboleconformeàlaDirectiveEuropéenne
2012/19/EUrelativeauxDéchetsd’EquipementsElectriquesetElectroniques
(WEEE).Enveillantàcequecetappareilsoitcorrectementrecyclé,deseffets
éventuellementnuisiblesàl’environnementetàlasantéhumaineseront
évités.
Déclaration de conformité EC
Cetappareilestconçu,fabriquéetcommercialiséconformémentaux
consignesdesécuritéde"LowVoltageDirective"No2006/95/EC,les
conditionsdeprotectiondelaDirectiveCEM2004/108/EC"Compatibilité
Electromagnétique"etlastipulationdelaDirective93/68/CEE.
Cetappareilestdestinéàêtreencontactavecdelanourritureetestconçu
conformémentàladirectiveCE1935/2004/CEE.
DE Bedienungsanleitung
Sehr geehrter Kunde,
Wir gratulieren Ihnen und bedanken uns für den Kauf dieses hochwertigen
Produkts. Bitte lesen Sie sorgfältig die Bedienungsanleitung, um das Gerät
bestmöglich nutzen zu können. Diese Anleitung beinhaltet alle erforderlichen
Anweisungen und Empfehlungen für Gebrauch, Reinigung und Wartung des
Geräts. Wenn Sie diese Anweisungen befolgen, garantieren wir ein hervorragendes
Ergebnis, zeitsparend und problemlos. Wir hoffen, dass Sie mit diesem Gerät viel
Vergnügen haben werden.
WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN
• DasGerätkannvonKindernab8JahrenundPersonenmiteingeschränkten
körperlichen,sensorischenodergeistigenFähigkeitenoderMangelan
ErfahrungundWissenbenutztwerden,wennsieunterBeaufsichtigungoder
AnleitunghinsichtlichdersicherenAnwendungdesGerätsstehenunddie
damitverbundenenGefahrenverstehen.KinderdürfennichtmitdemGerät
spielen.Reinigungs-undWartungsarbeitenfürBenutzerdürfennichtvon
Kindernvorgenommenwerden,esseidenn,siesindälterals8undwerden
beaufsichtigt.
• GerätundKabelvonKindernunter8Jahrenfernhalten.
• BittelesenSiedieBedienungsanleitungsorgfältig,bevorSiedasGerät
verwenden.BittebewahrenSiedieseAnleitung,dieGarantiekarte,die
Rechnungund,wennmöglich,denKartonmitdemVerpackungsmaterial
sorgfältigauf.
• DiesesGerätistnichtdafürbestimmt,durchPersonen(einschließlich
Kinder)miteingeschränktenphysischen,sensorischenodergeistigen
FähigkeitenodermangelsErfahrungund/odermangelsWissenbenutztzu
werden,esseidenn,siewerdendurcheinefürihreSicherheitzuständige
PersonbeaufsichtigtodererhieltenvonihrAnweisungen,wiedasGerätzu
benutzenist.
• BeimIgnorierenderSicherheitshinweisekannderHerstellernichtfür
Schädenhaftbargemachtwerden.
• UmKindervordenGefahreneinesElektrogerätszuschützen,müssenSie
daraufachten,dassdasGerätniemalsunbeaufsichtigtist.AusdiesemGrund
müssenSiefürdasGeräteinenAufbewahrungsortauswählen,denKinder
nichterreichenkönnen.AchtenSiedarauf,dassdasKabelnichtherunter
hängt.
• DiesesGerätdarfnurfürHaushaltszwecke,undfürdieAnwendung,fürdie
eshergestelltwurde,verwendetwerden.
• DasGerätmussaufeinerebenen,stabilenFlächeplatziertwerden.
• BerührenSiekeineheißenOberflächen.BenutzenSieGriffeoderKnöpfe.
• BenutzenSieesnicht,wenndasGerätheruntergefallenistoderwennes
AnzeichenvonBeschädigungaufweistoderwennesnichtdichtist.
• DasGerätdarfnichtunbeaufsichtigtbleiben,währendesamNetz
angeschlossenist.
• AlleReparaturenmüssendurcheinenkompetenten,qualifizierten
Reparaturzentrumdurchgeführtwerden(*).
• Esistabsolutnotwendig,diesesGerätjederzeitsauberzuhalten,daesin
direktenKontaktmitLebensmittelnkommt.
• StellenSiesicher,dassdasGerätineinertrockenenUmgebunggelagert
wird.
• ÜberprüfenSie,obdieGerätespannungmitderSpannungIhrer
Hausversorgungübereinstimmt.Betriebsspannung:AC220-240V50/60Hz.
DieAnschlussdosemussmindestensmit16Aoder10Aabgesichertsein.
• DiesesGerätstimmtmitallenStandardselektromagnetischerFelder
(EMF)überein.WenndasGerätordnungsgemäßunddenInstruktionenin
dieserBedienungsanleitungentsprechendbehandeltwird,istessicherim
Gebrauch,daesaufaktuellenwissenschaftlichenGrundlagenbasiert.
• BewegenSiedasGerätniemals,indemSieamKabelziehen,undachtenSie
darauf,dassdasKabelnichtverwickeltwird.
• DieBenutzungvonZubehör,dasnichtvomHerstellerempfohlenwurde,
kannzuVerletzungenführenunddenGarantieansprucherlöschenlassen.
• LassenSiedasGerätabkühlen,bevorsieesreinigenoderlagern.
• UmsichvoreinemStromschlagzuschützen,tauchenSiedasKabel,den
SteckeroderdasGerätniemalsinWasserodereineandereFlüssigkeit.
• VerwendenSiedasGerätniemals,wennKabeloderSteckerbeschädigt
sind,oderwenndasGeräteineFehlfunktionaufweist,oderaufirgendeine
Weisebeschädigtwurde.UmeinerGefahrvorzubeugen,stellenSiesicher,
dassbeschädigteKabeloderSteckervoneinemautorisiertenTechniker(*)
ausgetauschtwerden.ReparierenSiedasGerätnichtselbst.
• TrennenSiedasGerätvomStrom,wennSieesnichtverwenden.
• Anmerkung:UmeineGefahrdurchzufälligesZurücksetzendes
Thermoschutzeszuvermeiden,darfdasGerätnichtdurcheinenexternen
SchalterwieeinenTimermitStromversorgtwerden.Esdarfauchnicht
aneinenSchaltkreisangeschlossenwerden,derregelmäßigan-und
abgeschaltetwird.
• LassenSiedasGerätabkühlen,bevorSieErsatzteileentfernenoderersetzen.
• VerwendenSiedasGerätniemalsdirektnebeneinerWärmequelle.
• StellenSiesicher,dassdasKabelnichtmitheißenTeilendesGerätsin
Berührungkommt.
• Wirempfehlen,einehitzebeständigeAuflagezwischenIhrenTischunddas
Gerätzulegen(aufdieseWeisegibteskeineBrandspurenaufIhremTisch
oderderTischdecke).
• BenutzenSiediesesGerätnichtimBadezimmeroderinderNähedes
Waschbeckens,dasmitWassergefülltist.WenndiesesGerätinsWasser
gefallenist,greifenSieunterkeinenUmständeninsWasser,umdasGerät
herauszuholen,sondernziehenSiezuerstdenSteckerausderSteckdose.
• Kindersolltenbeaufsichtigtwerden,umsicherzustellen,dasssienichtmit
demGerätspielen.
• StellenSiesicher,dassdasKabelnichtüberdieKanteeinesTischsodereiner
Thekehängt,irgendeineheißeOberflächeberührtoderindirektenKontakt
mitheißenTeilendesGerätskommt.PlatzierenSiedasGerätnichtunter
odernebenGardinen,Fenstervorhängenusw.
* Kompetenter, qualifizierter Reparaturzentrum: nach der Verkaufsabteilung des
Herstellers oder des Importeurs oder jede Person, die qualifiziert, genehmigt und
kompetent ist, um diese Art von Reparatur durchzuführen, um alle Gefahren
zu vermeiden. In jedem Falle sollten Sie das Gerät zu diesem Reparaturzentrum
zurückbringen.
TEILEBESCHREIBUNG
1. Griffe
2. Backblech
3. Fettbehälter
4. Temperaturregler
5. Aufwärmleuchte
Posição
0
Off
1 110°C
2 150°C
3 200°C
4 230°C
5 280°C
Otermóstatoregulaumatemperaturaconstante.Enquantocozinha,aluzde
controloacendeeapaga.Istoénormal.Atemperaturaéajustadadeforma
constante.Nuncautilizeobjectosafiadosnaplacagrelhadorapoisdanificaa
camadaantiaderente.
LIMPEZA E MANUTENÇÃO
• Antesdelimpar,desligueoaparelhoeesperequearrefeça.
• Nuncadeiteáguafrianaplacaquentepoisdanificaráoaparelhoepode
provocarsalpicosdeáguaquente.
• Limpeointerioreasextremidadesdoaparelhocompapeldecozinhaou
umpanomacio.
• Limpeoaparelhocomumpanohúmido.Nuncautilizeprodutosdelimpeza
ásperoseabrasivos,escovasmetálicasouesfregõesdepalha-de-aço,que
danificamoaparelho.
• Nuncamergulheoaparelhoemáguaouemqualqueroutrolíquido.O
aparelhonãoéadequadoparaamáquinadelavarlouça.
GARANTIA
• Esteprodutopossuiumagarantiade24meses.Asuagarantiaéválidase
utilizaroprodutodeacordocomasinstruçõesecomafinalidadeparaa
qualfoicriado.Alémdisso,acompraoriginal(facturaourecibodacompra)
deveráconteradatadacompra,onomedovendedoreonúmerodeartigo
doproduto.
• Paraobterascondiçõesdegarantiadetalhadas,consulteonossoWebsitede
serviço:www.service.tristar.eu
ORIENTÕES PARA A PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE
Esteaparelhonãodevesercolocadojuntamentecomosresíduos
domésticosnofinaldoseutempodevidaútil,deveserentregue
numlocaladequadoparareciclagemdeaparelhosdomésticoseléctricose
electrónicos.Estesímboloindicadonoaparelho,nomanualdeinstruções
enaembalagemchamaasuaatençãoparaaimportânciadestaquestão.
Osmateriaisutilizadosnesteaparelhopodemserreciclados.Aoreciclar
electrodomésticosusadosestáacontribuirparadarumimportantepassona
protecçãodonossomeioambiente.Peçaàsautoridadeslocaisinformações
relativasaospontosderecolha.
Embalagem
Aembalagemé100%reciclável,entregueaembalagememseparado.
Produto
Esteaparelhoestáequipadocomumamarca,deacordocomaDirectiva
europeia2012/19/EUrelativaaResíduosdeEquipamentosElétricose
Electrónicos(WEEE).Aoassegurarqueesteprodutoécorrectamente
processadoenquantoresíduo,ajudaráaevitarpossíveisconsequências
negativasnoambienteenasaúdehumana.
Declaração de conformidade EC
Esteaparelhofoiconcebido,fabricadoecomercializadoemconformidade
comosobjectivosdesegurançadaDirectivadeBaixaTensão"Nº2006/95/EC,
osrequisitosdeprotecçãodaDirectivaEMC2004/108/EC"Compatibilidade
electromagnética"eosrequisitosdaDirectiva93/68/EEC”.
Esteaparelhoestáconcebidoparaentraremcontactocomalimentoseestá
emconformidadecomaDirectivaCE1935/2004/EEC.
Estimado cliente,
Parabéns e obrigado por ter adquirido este produto de elevada qualidade. Leia
este manual de instruções cuidadosamente para que possa utilizar este aparelho
da melhor forma. Este manual inclui todas as instruções e conselhos necessários
para a utilização, limpeza e manutenção do aparelho. Se seguir estas instruções
é garantido que terá excelentes resultados, que poupará tempo e que evitará
problemas. Esperamos que se divirta a utilizar este aparelho.
CUIDADOS IMPORTANTES
• Oaparelhopodeserutilizadoporcriançascom8oumaisanosdeidadee
pessoascomcapacidadesfísicas,sensoriaisoumentaisousemexperiência
ecompetênciadesdequeofaçamsobsupervisãooutenhamrecebido
instruçõessobreautilizaçãodoaparelhodeformaseguraedesdeque
compreendamosperigosenvolvidos.Ascriançasnãodevembrincar
comoaparelho.Asoperaçõesdelimpezaeamanutençãonãodevemser
realizadasporcrianças,excetoseestastiverem8oumaisanosdeidadeeo
façamsobsupervisão.
• Mantenhaoaparelhoeorespetivocabodealimentaçãoforadoalcancede
criançascommenosde8anosdeidade.
• Leiacuidadosamenteomanualdeinstruçõesantesdeutilizaroaparelho.
Guardeestasinstruções,ocertificadodegarantia,ocomprovativode
comprae,sepossível,acaixacomasembalagensinteriores.
• Esteaparelhonãodeveserutilizadoporpessoas(incluindocrianças)
comcapacidadesfísicas,sensoriaisoumentaisreduzidas,oucomfaltade
experiênciaeconhecimento,anãoserquetenhamrecebidosupervisãoou
instruçõessobreautilizaçãodoaparelhoporumapessoaresponsávelpela
suasegurança.
• Senãoseguirasinstruçõesdesegurança,ofabricantenãopodeser
consideradoresponsávelpelodano.
• Paraprotegerascriançascontraosperigosdeaparelhoseléctricos,
certifique-sedequenuncadeixaosaparelhossemsupervisão.Paraisso,
deveseleccionarumlocaldearmazenamentoparaoaparelhoondeas
criançasnãocheguem.Certifique-sedequeocabonãoestápendurado
parabaixo.
• Esteaparelhodestina-seapenasaumautilizaçãodomésticaeparaosfins
paraosquaisfoiconcebido.
• Oaparelhodevesercolocadonumasuperfícieplanaeestável.
• Nãotoqueemsuperfíciesquentes.Usepegasoupuxadores.
• Nãouseoaparelhoquandoestetivercaídoesehouversinaisdedanosou
defugas.
• Nuncautilizeoaparelhosemsupervisão.
• Todasasreparaçõesdevemserrealizadasporumreparaçãoqualificadoe
competente(*).
• Éabsolutamentenecessáriomanteresteaparelhosemprelimpoumavez
queentraemcontactodirectocomalimentos.
• Certifique-sedequeoaparelhoéguardadonumambienteseco.
• Verifiqueseatensãodoaparelhocorrespondeàcorrenteeléctricadesua
casa.Tensãoindicada:220-240VCA50/60Hz.Atomadadeveserde,pelo
menos,16Aou10Adebaixaprotecção.
• Esteaparelhoestáemconformidadecomtodosospadrõesrelativosa
camposelectromagnéticos(EMF).Semanuseadodeformaadequadaede
acordocomasinstruçõesdestemanualdeinstruções,oaparelhoéseguro
combaseemprovascientíficasdisponíveisactualmente.
• Nuncamovaoaparelhopuxandoocaboecertifique-sedequenuncafica
preso.
• Autilizaçãodeacessóriosquenãosejamrecomendadospelofabricante
podeprovocarferimentoseinvalidaráqualquergarantiaquepossater.
• Deixeoaparelhoarrefecerantesdeolimpareguardar.
• Paraseprotegerdechoqueeléctrico,nãomergulheocabo,afichaouo
aparelhoemáguaounoutrolíquido.
• Nãoutilizeesteaparelhocomumcabooufichadanificadoouquandoo
aparelhoestáavariado,apósocorreravariaouqualqueroutrodano.Para
evitarperigos,certifique-sedequeocaboouatomadadanificadossão
substituídosporumtécnicoautorizado(*).Nãorepareoaparelhosozinho.
• Outilizadornãopodedeixaroaparelhosemsupervisãoquandoomesmo
estáligadoàcorrente.
• Nota:Paraevitarsituaçõesperigosascausadasporreiniciaracidentalmente
aprotecçãotérmica,oaparelhopodenãofuncionaratravésdeumaparelho
comutávelexterno,comoporexemplo,umcronómetro,ouquandoligadoa
umcircuitoligadoedesligadoregularmente.
• Deixearrefeceroaparelhoantesdeodeslocaroudesubstituirpeças.
• Nãoutilizeesteaparelhopróximodefontesdecalordirectas.
• Certifique-sedequeocabonãoentracomcontactocompartesquentesdo
aparelho.
• Aconselhamosacolocarumrevestimentoresistenteaocalorentreasua
mesaeoaparelho(destaformanãoqueimaamesanematoalha).
• Nãoutilizeesteaparelhonacasadebanhoounasproximidadesdeum
lavatóriocomágua.Seesteaparelhotivercaídonaágua,nãooagarre,em
nenhumascircunstâncias.Primeiro,desligue-odacorrente.
• Ascriançasdevemservigiadasparagarantirquenãobrincamcomo
aparelho.
• Certifique-sedequeocabonãoficapenduradonocantodamesaoudo
balcão,nãotocaemnenhumasuperfíciequentenementraemcontacto
directocomaspartesquentesdoaparelho.Nãocoloqueoaparelhopor
baixooupertodecortinas,coberturasdejanelas,etc.
* Reparação qualificado competente: departamento pós-venda do fabricante ou
do importador ou qualquer outra pessoa qualificada, aprovada e competente
para realizar este tipo de reparações para evitar perigos. De qualquer das
formas, deve entregar o aparelho a esse reparação.
DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES
1. Alças
2. Placaparacozer
3. Recipienteparagordura
4. Botãodecontrolodatemperatura
5. Lâmpadadecalor
ANTES PRIMEIRA UTILIZAÇÃO
• Retireoaparelhoeosacessóriosdacaixa.Retireosautocolantes,opapelde
protecçãoouoplásticodoaparelho.
• Antesdeutilizaroaparelhopelaprimeiravez,limpetodasaspeças
amovíveiscomumpanohúmido.Nuncautilizeprodutosabrasivos.
• Coloqueotermóstatofornecidonaligaçãodotermóstato.
• Ligueocabodealimentaçãoàtomada.(Nota:certifique-sedequeatensão
indicadanoaparelhocorrespondeàtensãolocalantesdeligaroaparelho.
Tensão:220V-240V50/60Hz.
• Rodeotermóstatoparaadireitaparaadefiniçãomaiselevadaedeixeo
aparelhoaaquecerdurante5minutos.
• Quandoforligadopelaprimeiravez,oaparelhoemitiráalgumodor.Isto
énormal.Garantaumaboaventilação.Esteodoréapenastemporárioe
desaparecealgumtempodepois.
• Aconselhamosacolocarumrevestimentoresistenteaocalorentreasua
mesaeoaparelho(destaformanãoqueimaamesanematoalha).
• Coloqueoaparelhonumespaçobemventilado.
UTILIZAÇÃO
• Pré-aqueçaoseuaparelhononívelmaisaltodurante10minutosantesde
outilizar.
• Aplacadepré-aquecimentodeveseresfregadacomóleoalimentar.
• Comobotãodotermóstatopodedefiniratemperaturadesejada.
Declaración de conformidad EC
Esteaparatohasidodiseñado,fabricadoycomercializadodeacuerdocon
losobjetivosdeseguridaddelaDirectivadeBajaTensión"Nº2006/95/EC,los
requisitosdeproteccióndelaDirectivaEMC2004/108/EC“Compatibilidad
Electromagnética”ylosrequisitosdelaDirectiva93/68/EEC.
Esteaparatosehadiseñadoparaentrarencontactoconalimentosyseha
diseñadodeacuerdoconlaDirectiva1935/2004/EEC.
• Noutiliceeldispositivosinsupervisión.
• Todaslasreparacionesdeberárealizarlasuncentrodeceparación
competentecualificado(*).
• Esabsolutamentenecesariomanteneresteaparatolimpioentodo
momentoporqueentraencontactodirectoconlosalimentos.
• Asegúresedequeelaparatoestéalmacenadoenunentornoseco.
• Compruebesielvoltajedelelectrodomésticoesiguallatensiónprincipalde
suhogar.Tensiónnominal:CA220-240V50/60Hz.Latomadebeserdeal
menos16Ao10Aconprotecciónfrenteasuministroslentos.
• Esteaparatocumplecontodoslosestándaresrelativosaloscampos
electromagnéticos(CEM).Sisemanipulacorrectamenteconformealas
instruccionesdeestemanualdeusuario,elusodelaparatoseráseguro
segúnlaevidenciacientíficadisponibleenlaactualidad.
• Nomuevaelaparatotirandodelcableyasegúresedequeelcablenose
enrolle.
• Elusodeaccesoriosnosonrecomendadosporelfabricantepuedeprovocar
heridaseinvalidarlagarantíaquepuedatener.
• Dejequeelaparatoseenfríeantesdelimpiarlooalmacenarlo.
• Comomedidadeproteccióncontralasdescargaseléctricas,nosumerjael
cable,elenchufeoelaparatoenaguaocualquierotrolíquido.
• Noutiliceningúnaparatoconelcableoelenchufedañados,después
dequesehayasufridounaaveríaodequesehayadañadodecualquier
manera.Paraevitarriesgos,asegúresedequeuntécnicoautorizado(*)
sustituyaelcableoelenchufedañado.Norepareustedmismoelaparato.
• Elusuarionodebedejareldispositivosinsupervisióncuandoesté
conectadoalaalimentación.
• Nota:Paraevitarpeligroscausadosporunreinicioinadvertidodel
cortetérmico,elaparatonodeberecibiralimentacióndeundispositivo
conmutadorexterno,comountemporizador,nisedebeconectaraun
circuitoqueseenciendaregularmenteporelindividuo.
• Dejequeeldispositivoseenfríeantesdequitarosustituirrepuestos.
• Noutiliceesteaparatocercadefuentesdecalordirecto.
• Asegúresedequeelcablenotoquelaspartescalientesdelaparato.
• Lerecomendamosquecoloqueunelementoresistentealcalorentrela
mesayelaparato(deestaforma,nosufriráquemadurasenlamesaoel
mantel).
• Noutiliceeldispositivoenelcuartodebañonicercadeunfregaderollenó
deagua.Siesteaparatosehacaídoenelagua,bajoningunacircunstancia
agarreelaparato,primerosaqueelenchufedelatoma.
• Sedebesupervisaralosniñosparaasegurarsedequenojueganconel
aparato.
• Asegúresedequeelcablenocuelgueporelfilodelamesaoencimera,no
toqueningunasuperficiecalienteoentreencontactodirectoconlaspartes
calientesdelaparato.Nocoloqueelaparatodebajoocercadelascortinas,
persianas,etc.
* Centro de reparación competente cualificado: departamento post-venta
del fabricante o importador o cualquier persona cualificada, autorizada y
competente para realizar este tipo de reparación para evitar cualquier peligro.
En cualquier caso deberá devolver el aparato a este centro de reparación.
DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS
1. Pegas
2. Placaparahornear
3. Bandejarecogegrasa
4. Botóndecontroldelatemperatura
5. Testigodecalentamiento
ANTES DEL PRIMER USO
• Extraigaelaparatoylosaccesoriosdelacaja.Retirelaspegatinas,el
envoltoriodeprotecciónoelplásticodeldispositivo.
• Antesdeutilizarelaparatoporprimeravez,paseunpañohúmedopor
todaslaspiezasdesmontables.Noutilicenuncaproductosabrasivos.
• Coloqueeltermostatosuministradoenlaconexiónparaeltermostato.
• Conecteelcabledealimentaciónalatomadecorriente.(Nota:Asegúrese
dequelatensiónindicadaenelaparatocoincideconlatensiónlocalantes
deconectaralaparato.Tensión220-240V50/60Hz.
• Gireeltermostatoensentidodelasagujasdelrelojalajustemáximoydeje
queelaparatosecaliente,almenos,5minutossinalimentos.
• Cuandoenciendaelaparatoporprimeravez,esteproduciráunligero
olor.Esteoloresnormalysolotemporal,desapareceráenunosminutos.
Asegúresedequelahabitaciónestábienventilada.
• Lerecomendamosquecoloqueunelementoresistentealcalorentrela
mesayelaparato(deestaforma,nosufriráquemadurasenlamesaoel
mantel).
• Coloqueelaparatoenunespacioventilado.
USO
• Realiceuncalentamientopreviodelaparatoalnivelmáximodurante10
minutosantesdeutilizarlo.
• Deberáfrotarlaplacadecalorconaceitecomestible.
• Conelmandodeltermostato,sepuedeajustarlatemperaturadeseada.
Posición
0
Apagado
1 110°C
2 150°C
3 200°C
4 230°C
5 280°C
Eltermostatoregulaunatemperaturaconstante.Durantelacocciónla
luzpilotoseenciendeyseapaga,estoesnormal,latemperaturaseajusta
constantemente.Noutiliceobjetospuntiagudossobrelaplancha,sedañaráel
revestimientoantiadherente.
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
• Antesdelimpiarelaparato,desenchúfeloyespereaqueseenfríe.
• Noviertanuncaaguasobrelaplancha,sepodríadañarelaparatoyprovocar
salpicadurasdeaguacaliente.
• Paseunpañosuaveopapeldecocinaporlaparteinteriorylosbordesdel
aparato.
• Limpieelaparatoconunpañohúmedo.Noutiliceproductosdelimpieza
abrasivesofuertes,estropajosolanametálicaporquesepodríadañarel
aparato.
• Nosumerjanuncaelaparatoenaguaocualquierotrolíquido.Esteaparato
nosepuedelavarenellavavajillas.
GARANTÍA
• Esteproductocuentacon24mesesdegarantía.Sugarantíaesválidasiel
productoseutilizandeacuerdoconlasinstruccionesyelpropósitopara
elquesecreó.Además,debeenviarseunjustificantedelacompraoriginal
(factura,tíquetorecibo)enelqueaparezcalafechadelacompra,elnombre
delvendedoryelnúmerodeartículodelproducto.
• Paramásdetallessobrelascondicionesdelagarantía,consultelapágina
webdeservicio:www.service.tristar.eu
NORMAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE
Esteaparatonosedebedesecharconlosresiduosdomésticoscuando
finalicesudurabilidad,sinoquesedebeofrecerauncentrodereciclaje
deaparatoseléctricosyelectrónicosdomésticos.Estesímboloenelaparato,
manualdeinstruccionesyembalajeleavisadeesteaspectoimportante.
Ellosmaterialesutilizadosenesteaparatosepuedenreciclar.Medianteel
reciclajedeelectrodomésticos,ustedcontribuyeafomentarlaproteccióndel
medioambiente.Consulteasusautoridadeslocalesparaobtenerinformación
acercadelpuntoderecogida.
Embalaje
Elembalajees100%reciclable,devuelvaelembalajeporseparado.
Producto
EsteaparatoestámarcadodeacuerdoconlaDirectivaEuropea2012/19/EU
paraDesechosdeAparatosEléctricosyElectrónicos(WEEE).Siseasegurade
queesteproductosedesechacorrectamente,ayudaráaprevenirposibles
consecuenciasnegativasparamedioambienteylasaludhumana.
Estimado cliente,
Enhorabuena y gracias por comprar este producto de alta calidad. Lea
atentamente el manual de instrucciones para poder utilizar el aparato de la mejor
manera posible. El manual incluye todas las instrucciones y consejos necesarios
para utilizar, limpiar y mantener el aparato. Si sigue estas instrucciones le
garantizamos unos resultados excelentes, ahorrará tiempo y evitará problemas.
Esperamos que disfrute enormemente utilizando este aparato.
PRECAUCIONES IMPORTANTES
• Losniñosmayoresde8añosylaspersonasconcapacidadesfísicas,
sensitivasymentalesreducidasyconfaltadeexperienciayconocimientos
puedenutilizarelaparatosirecibensupervisiónoinstruccionesrelativasal
usodelaparatodeunamanerasegurayentiendenlospeligrosqueimplica.
Lalimpiezayelmantenimientodeusuarionodebenserhechosporniñosa
menosquetengan8añosomásyesténsupervisados.
• Guardeelaparatoysucablefueradelalcancedeniñosmenoresde8años.
• Leaelmanualdeinstruccionesdetenidamenteantesdeutilizarel
dispositivo.Guardeestasinstrucciones,elcertificadodegarantía,elticketde
ventay,siesposible,elcartónconelembalajeinterior.
• Esteaparatonosehadiseñadoparaserutilizadoporpersonascon
capacidadesfísicas,sensorialesomentalesreducidas,niporpersonascon
faltadeexperienciayconocimientos(niñosincluidos),anoserquehayan
recibidosupervisiónoinstruccionesrespectoalusodelaparatoporpartede
unapersonaresponsabledesuseguridad.
• Siignoralasinstruccionesdeseguridad,eximiráalfabricantedetoda
responsabilidadporposiblesdaños.
• Paraprotegeralosniñosfrentealospeligrosdelosaparatoseléctricos,
asegúresedenodejarlosaparatossinvigilancia.Elijaunlugarde
almacenamientoparaelaparatodondelosniñosnopuedanaccederaél.
Asegúresedequeelcablenocuelguehaciaabajo.
• Esteaparatosedebeutilizarúnicamenteparaelusodomésticoysólopara
lasfuncionesparalasquesehadiseñado.
• Esteaparatosedebecolocarsobreunasuperficieestablenivelada.
• Notoquelassuperficiescalientes.Utilicelasasasolosmandos.
• Noloutilicecuandoelaparatosehayacaído,sihayalgúnsignodedañoso
sitienefugas.
VOR DEM ERSTEN VERWENDUNG
• NehmenSiedasGerätunddasZubehörausderKiste.EntfernenSiedie
Aufkleber,dieSchutzfolieoderPlastikvomGerät.
• VorErstinbetriebnahmedesGerätsalleabnehmbarenTeilemiteinem
feuchtenTuchreinigen.NiemalsScheuermittelbenutzen.
• SetzenSiedasmitgelieferteThermostatindenThermostat-Anschlussein.
• Stromkabeleinstecken.(Hinweis:VorInbetriebnahmesicherstellen,
dassdieaufdemGerätangegebeneNetzspannungmitderörtlichen
Stromspannungübereinstimmt.Spannung220V-240V50/60Hz)
• DrehenSiedasThermostatimUhrzeigersinnaufdiehöchsteEinstellung
undlassenSiedasGerätmindestens5MinutenohneLebensmittel
aufheizen.
• WenndasGerätzumerstenMaleingeschaltetwird,kanneszueinerleichten
Geruchsbildungkommen.Dasistnormal.SorgenSiefürausreichende
Lüftung.DieserGeruchhältnurkurzeZeitanundverschwindetbald.
• Wirempfehlen,einehitzebeständigeAuflagezwischenIhrenTischunddas
Gerätzulegen(aufdieseWeisegibteskeineBrandspurenaufIhremTisch
oderderTischdecke).
• StellenSiedasGerätaneinemgutbelüftetenortauf.
ANWENDUNG
• HeizenSiedasGerätvorderVerwendung10Minutenvor.
• DieHeizplattemussmitSpeiseöleingeriebenwerden.
• MitdemDrehknopfdesThermostatskanndiegewünschteTemperatur
eingestelltwerden.
Position
0 Aus
1 110°C
2 150°C
3 200°C
4 230°C
5 280°C
DasThermostatsorgtfüreinestetskonstanteTemperatur.WährenddesGarens
schaltetsichdasLämpcheneinundaus;dasistnormal,dadieTemperatur
ständigangepasstwird.VerwendenSieniemalsscharfeObjekteaufderPlatte,
dadiesedieAntihaftbeschichtungbeschädigenkönnen.
REINIGUNG UND WARTUNG
• VorderReinigungNetzsteckerziehenundwarten,bisdasGerätabgekühltist.
• NiemalskaltesWasseraufdieheißePlattegießen,dadiedasGerät
beschädigenkönnenundGefahrdurchheißeWasserspritzerbesteht.
• DasInnereunddieRänderdesGerätsmiteinemPapiertuchodereinem
weichenTuchabwischen.
• ReinigenSiedasGerätmiteinemfeuchtenTuch.VerwendenSieniemals
scharfeoderscheuerndeReiniger,TopfreinigeroderStahlwolle,diedas
Gerätebeschädigenwürden.
• TauchenSiedasGerätniemalsinWasseroderandereFlüssigkeiten.Das
Gerätinnichtspülmaschinenfest.
GARANTIE
• DiesesProduktistfür24Monategarantiert.IhreGarantiegilt,
wenndasGerätentsprechendderBedienungsanleitungfürseinen
Bestimmungszweckbenutztwird.ImGarantiefallreichenSiebittedie
Kaufquittungein,auswelcherdasKaufdatum,derNamedesFachhändlers
unddieGerätenummerhervorgehenmüssen.
• DetaillierteGarantiebedingungenfindenSieaufunsererWebsite:www.
service.tristar.eu
UMWELTSCHUTZRICHTLINIEN
DiesesGerätdarfamEndeseinerLebensdauernichtimHausmüll
entsorgtwerden,sondernmussaneinerzentralenSammelstelle
fürdasRecyclingvonelektrischenundelektronischenHaushaltsgeräten
abgegebenwerden.DiesesSymbolaufdemGerät,derBedienungsanweisung
undderVerpackunglenktIhreAufmerksamkeitaufdiesenwichtigenFakt.
DasbeidiesemGerätverwendeteMaterialkannrecycledwerden.Durchdas
RecyclengebrauchterHaushaltgeräteleistenSieeinenwichtigenBeitragzum
Umweltschutz.FragenSieIhreörtlicheBehördenachInformationenbezüglich
einerSammelstelle.
Verpackung
DieVerpackungistzu100%recyclebar,gebenSiedieVerpackunggetrennt
zurück.
Produkt
DiesesGerätistinÜbereinstimmungmitderEuropäischenRichtlinie2012/19/
EUfürdieEntsorgungvonelektrischenundelektronischenGeräten(WEEE)
gekennzeichnet.IndemdiekorrekteEntsorgungdesProduktssichergestellt
wird,werdenmöglichenegativeFolgenfürUmweltundGesundheit
vermieden.
EC-Konformitätserklärung
DiesesGerätwurdeinÜbereinstimmungmitdenSicherheitszielender
Niederspannungsrichtlinie„Nr.2006/95/EU,denSicherheitsanforderungen
derEMCRichtlinie2004/108/EU"ElektromagnetischeKompatibilität"und
denAnforderungenderRichtlinie93/68/EECkonstruiert,hergestelltund
vermarktet.
DiesesGerätwurdefürdenKontaktmitLebensmittelnundin
ÜbereinstimmungmitderEURichtlinie1935/2004/EECkonstruiert.
ES Manual de usuario
Drogi kliencie,
Składamy gratulacje i dziękujemy za zakup tego wysokiej jakości produktu.
Prosimy przeczytać instrukcje użytkowania dokładnie, tak aby jak najlepiej
użytkować urządzenie. Podręcznik zawiera wszystkie konieczne instrukcje
oraz porady dotyczące użytkowania, czyszczenia oraz konserwacji urządzenia.
Postępowanie zgodne z instrukcjami gwarantuje doskonałe wyniki, oszczędność
czasu oraz uniknięcie wszelkich problemów w przyszłości. Mamy nadzieję, że
użytkowanie urządzenia przyniesie Państwu wiele przyjemności.
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
• Zurządzeniamogąkorzystaćdziecipowyżej8rokużyciaorazosobyz
ograniczonymifizycznymi,czuciowymiorazmentalnymimożliwościami
lubzbrakiemdoświadczeniaiwiedzy,jeślizostałynadzorowanelub
poinstruowane,jakużyćurządzeniawbezpiecznysposóbirozumieją
ewentualneryzyko.Dzieciniemogąbawićsięurządzeniem.Dzieciomnie
wolnozajmowaćsięczyszczeniemanikonserwacjąurządzenia,chyba,że
ukończyły8latisąnadzorowane.
• Trzymaćurządzeniewrazzprzewodemzdalaoddzieciponiżej8rokużycia.
• Przedrozpoczęciemkorzystaniazurządzenianależyprzeczytaćuważnie
instrukcjęobsługi.Należyzachowaćniniejsząinstrukcję,kartęgwarancyjną,
paragonoraz,oiletomożliwe,pudełkozwewnętrznymopakowaniem.
• Urządzenietoniejestprzeznaczonedoużytkuprzezosoby(wtymdzieci)
oograniczonychzdolnościachfizycznych,sensorycznychlubumysłowych,
atakżeprzezosobypozbawionedoświadczeniaiwiedzy,chybażeosoby
odpowiedzialnezaichbezpieczeństwozapewniąnadzórlubudzielą
instrukcjidotyczącychużywaniategourządzenia.
• Producentnieponosiodpowiedzialnościzauszkodzeniawynikającez
niestosowaniasiędoinstrukcjidotyczącychbezpieczeństwa.
• Abychronićdzieciprzedzagrożeniamiwynikającymizużytkowania
urządzeńelektrycznych,nienależynigdypozostawiaćtegorodzaju
urządzeńbeznadzoru.Dlategoteżnależywybraćtakiemiejsce
przechowywaniategourządzenia,zktóregodzieciniebędąmogłygo
wyjąć.Należyuważać,abykabelniezwisał.
• Urządzenietomożebyćużywanewyłączniedocelówdomowychitylko
zgodniezprzeznaczeniem.
• Urządzenienależyumieszczaćnastabilnejipoziomejpowierzchni.
• Niedotykaćgorącychpowierzchni.Używaćuchwytówirączek.
• Zurządzenianienależykorzystać,gdyspadło,gdywidocznesąoznaki
uszkodzenialubgdyprzecieka.
• Nigdynienależyzostawiaćwłączonegourządzeniabeznadzoru.
• Wszelkienaprawypowinnybyćwykonywaneprzezkompetentnegoi
wykwalifikowanegonaprawa(*).
• Urządzenietomusibyćzawszeutrzymywanewczystości,ponieważstyka
sięzżywnością.
• Urządzenienależyprzechowywaćwsuchymmiejscu.
• Sprawdzić,czynapięcieurządzeniaodpowiadanapięciusieciowemuw
domuużytkownika.Napięcieznamionowe:AC220-240V50/60Hz.Gniazdo
elektrycznemusibyćswobodniechronione,awartośćnatężeniaprądumusi
wynosićconajmniej16Alub10A.
• Urządzenietojestzgodnezewszystkimistandardamiwzakresiepól
elektromagnetycznych(EMF).Zgodniezdostępnymiobecniedowodami
naukowymiużytkowanietegourządzeniajestbezpieczne,oilejestono
obsługiwanewłaściwieizgodniezinstrukcjamizawartymiwniniejszym
podręcznikuużytkownika.
• Urządzenianienależynigdyprzenosić,ciągnączakabel,atakżenależy
uważać,abykabelsięniezaplątał.
• Korzystaniezakcesoriów,któreniesązalecaneprzezproducenta,możeprowadzić
doobrażeńciała,atakżespowodujeunieważnienieposiadanejgwarancji.
• Przedczyszczeniemlubschowaniemurządzenianależyjeodstawićwcelu
ostygnięcia.
• Abychronićsiebieprzedporażeniemprądem,nienależyzanurzaćkabla,
wtyczkianiurządzeniawwodzieaniżadnyminnympłynie.
• Urządzenianienależyużywać,jeślikabellubwtyczkasąuszkodzone
albogdyurządzeniedziaławadliwielubzostałowjakikolwieksposób
uszkodzone.Abyuniknąćzagrożenia,uszkodzonykabellubwtyczkę
powinienwymienićupoważnionytechnik(*).Urządzeniategonienależy
naprawiaćsamodzielnie.
PT Manual de utilizador
PL Instrukcja obsługi
• Urządzenieniemożezostaćpozostawionebeznadzorugdyjestpodłączone
doprądu.
• Uwaga:Abyuniknąćniebezpieczeństwaprzypadkowegozresetowania
zabezpieczeniacieplnego,urządzenietoniemożebyćwłączanezapomocą
zewnętrznegourządzeniawłączającego,takiegojaktimer,anipodłączane
doregularniewłączanegolubwyłączanegoobwodu.
• Przedwyjęciemlubwymianączęścizamiennychurządzenienależyodstawić
wceluostygnięcia.
• Urządzeniategonienależyużywaćwpobliżuźródełciepła.
• Kabelniepowinienstykaćsięzgorącymielementamiurządzenia.
• Zalecanejestumieszczenieodpornejnaciepłopowłokimiędzystołema
urządzeniem(dziękitemumożnazapobiecprzypaleniustołulubobrusa).
• Urządzeniategonienależyużywaćwłazienceaniwpobliżuzlewu
wypełnionegowodą.Jeśliurządzeniewpadniedowody,podżadnym
pozoremniemożnadotykaćbezpośredniourządzenia;należynajpierw
wyciągnąćwtyczkęzgniazdaelektrycznego.
• Należydokładniesprawdzaćinadzorować,czydzieciniebawiąsię
urządzeniem.
• Kabelniepowinienzwisaćzkrawędzistołuaniblatu,stykaćsięzgorącymi
powierzchniami,atakżeniepowinienstykaćsięzgorącymielementami
innychurządzeń.Urządzenianienależyumieszczaćpodzasłonamiiinnymi
materiałamiwykończeniowymiokienaniwichpobliżu.
* Kompetentny i wykwalifikowany naprawa: dział posprzedażny producenta,
importer lub inna osoba, która jest wykwalifikowana, zatwierdzona i
kompetentna do wykonywania tego rodzaju napraw; korzystanie z usług tych
osób ma na celu uniknięcie wszelkich zagrożeń. W każdym wymagającym tego
przypadku urządzenie należy przekazać jednemu z wymienionych powyżej
elektryków.
OPIS CZĘŚCI
1. Uchwyty
2. Płytadopieczenia
3. Pojemniknatłuszcz
4. Pokrętłoregulacjitemperatury
5. Kontrolkanagrzewania
PEZRD PIERWSZE UŻYTKOWANIE
• Urządzenieiakcesorianależywyjąćzpudełka.Zurządzenianależyusunąć
naklejki,folięochronnąlubelementyplastikowe.
• Przedpierwszymużyciemurządzenianależywytrzećwszystkiewyjmowane
częściwilgotnąszmatką.Nigdynienależyużywaćszorstkichśrodków
czyszczących.
• Dostarczonywrazzurządzeniemtermostatumieścićwzłączunatermostat.
• Kabelzasilającynależypodłączyćdogniazdaelektrycznego.(Uwaga:
Przedpodłączeniemurządzenianależysprawdzić,czynapięciewskazane
naurządzeniuodpowiadanapięciuwsiecilokalnej.Napięcie220–240V
50/60Hz).
• Termostatobrócićwprawo,zgodniezruchemwskazówekzegara,do
położeniaonajwyższejwartościiurządzeniepozostawićbezżywnościnaco
najmniej5minutcelemrozgrzania.
• Przypierwszymwłączeniuurządzeniapojawisiędelikatnyzapach.Jest
tonormalne,należyzapewnićodpowiedniąwentylację.Zapachjest
tymczasowyiszybkozniknie.
• Zalecanejestumieszczenieodpornejnaciepłopowłokimiędzystołema
urządzeniem(dziękitemumożnazapobiecprzypaleniustołulubobrusa).
• Urządzenieumieścićwprzestrzeniodobrejwentylacji
UŻYTKOWANIE
• Przedrozpoczęciemużytkowanianagrzejwstępnieurządzeniedo
najwyższegopoziomuprzez10minut.
• Posmarujpłytęgrzejnąniewielkąilościąoleju.
• Pokrętłemtermostatumożnaustawićżądanątemperaturę.
Położenie
0
Wył.
1 110°C
2 150°C
3 200°C
4 230°C
5 280°C
Termostatutrzymujestałątemperaturę.Wtrakciepieczeniaświatełkokontrolki
zapalasięigaśnie–jesttonormalne,temperaturapodlegastałejregulacji.
Dooperowanianapłyciegrzejnejnigdynieużywaćostrychprzedmiotów–to
powodujeuszkodzeniepowłokiantyprzylepnej..
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
• Przedrozpoczęciemczyszczeniaurządzenienależyodłączyćodzasilaniai
poczekaćażcałkowicieostygnie.
• Nigdyniewylewaćzimnejwodynagorącąpłytęmogłobytouszkodzić
urządzenieispowodowaćrozpryskgorącejwody.
• Wnętrzeikrawędzieurządzenianależywytrzećręcznikiempapierowymlub
miękkąszmatką.
• Zewnętrznąobudowęnależyczyścićwilgotnąszmatką.Nienależy
nigdyużywaćostrychaniżrącychśrodkówczyszczących,zmywakówdo
szorowaniaanidruciaków,abynieuszkodzićurządzenia.
• Nienależynigdyzanurzaćurządzeniawwodzieaniżadnyminnympłynie.
Urządzenienienadajesiędomyciawzmywarcedonaczyń.
GWARANCJA
• Tenproduktposiadagwarancjęna24miesiące.Gwarancjajestważna,
jeśliproduktużywanozgodniezinstrukcjamiiwcelu,doktóregozostał
przeznaczony.Dodatkowonależydołączyćoryginalnepotwierdzenie
zakupu(faktura,kwitsprzedażylubparagon)zdatązakupu,nazwą
sprzedawcyoraznumerempozycjiproduktu.
• Wceluuzyskaniaszczegółowychwarunkówgwarancjinależyodwiedzić
naszastronęinternetową:www.service.tristar.eu
WYTYCZNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA
Pozakończeniuokresużywotnościurządzeniategonienależy
wyrzucaćwrazzodpadamidomowymi;urządzenietopowinno
zostaćzutylizowanewcentralnympunkcierecyklingudomowychurządzeń
elektrycznychielektronicznych.Symboltenznajdującysięnaurządzeniu,
winstrukcjiobsługiinaopakowaniuzwracauwagęnatęważnąkwestię.
Materiały,zktórychwytworzonotourządzenie,nadająsiędoprzetworzenia.
Recyklingzużytychurządzeńgospodarstwadomowegojestznaczącym
wkłademużytkownikawochronęśrodowiska.Wceluuzyskaniainformacji
dotyczącychpunktówzbiórkinależyskontaktowaćsięzprzedstawicielem
władzlokalnych.
Opakowanie
Opakowaniejestw100%materiałempodlegającymponownemu
wykorzystaniu,należygozwrócićpowyodrębnieniu.
Produkt
Urządzenietoposiadaznakzgodnościzdyrektywąeuropejską2012/19/
EUwsprawiezużytegosprzętuelektrycznegoielektronicznego(WEEE).
Zapewnieniewłaściwegoprzetworzeniategoproduktupomożewuniknięciu
możliwegoniekorzystnegowpływunaśrodowiskoizdrowieludzkie.
Deklaracja zgodności EC
Tourządzeniezaprojektowano,wykonanoiwprowadzononarynekzgodniez
założeniamidotyczącymibezpieczeństwaDyrektywyNiskonapięciowej(LVD)
nr2006/95/EC,wymaganiamizabezpieczeniaDyrektywyEMC2004/108/EC
„KompatybilnośćElektromagnetyczna”orazwymaganiamiDyrektywy93/68/
EEC.Tourządzenie,zgodniezDyrektywą1935/2004/EEC,możewchodzićw
kontaktzżywnością.
IT Manuale utente
Caro cliente,
Congratulazioni e grazie per aver comprato questo prodotto di alta qualità.
La preghiamo di leggere attentamente il manuale d’istruzioni cosicché possa
utilizzare al meglio l’apparecchio. Questo manuale include tutte le istruzioni
necessarie e i consigli per utilizzare, pulire ed effettuare la manutenzione di questo
apparecchio. Se segue queste istruzioni avrà la garanzia di un risultato eccellente,
le farà risparmiare tempo e le eviterà problemi. Ci auguriamo che ottenga grandi
soddisfazioni dall’utilizzo di questo apparecchio.
ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA
• L’apparecchiopuòessereusatodaibambinidagli8anniinsuedapersone
conridottecapacitàfisiche,sensoriali,mentaliconmancanzadiesperienza
econoscenzasevienelorodatalagiustasupervisionoistruzioneriguardo
l’usodell’apparecchioinmodosicuroelacomprensionedeirischi
coinvolti.Ibambininondevonogiocareconl’apparecchio.Lapuliziaela
manutenzionedell’utentenondeveessereeffettuatadabambiniameno
chenonsianomaggioridi8anniesupervisionati.
• Tenerel’apparecchioeilsuocavofuoridallaportatadeibambiniminoridi
8anni.
• Leggereattentamenteilmanualeistruzioniprimadimettereinfunzione
l’apparecchio.Conservareistruzioni,certificatodigaranzia,ricevutadi
acquistoe,sepossibile,lascatolaconl’imballaggiointerno.
• L’apparecchionondeveessereutilizzatodapersone(compresiibambini)
conridotteabilitàfisiche,sensorialiomentaliomancanzadiesperienza
econoscenza,senonsottolasupervisioneeleistruzionisull’uso
dell’apparecchiofornitedallapersonaresponsabiledellalorosicurezza.
• Ilproduttorenonèresponsabiledieventualidannielesioniconseguentialla
mancataosservanzadelleistruzioni.
• Perproteggereibambinidaipericoliderivantidalleapparecchiature
elettriche,nonlasciaremail’apparecchiosenzasorveglianza.Collocare
quindil’apparecchioinunluogononaccessibileaibambini.Nonlasciareil
cavopenzoloni.
• Questoapparecchiohausoesclusivamentedomesticoedeveessere
utilizzatosoltantopergliscopiprevisti.
• Collocarel’apparecchiosuunasuperficiestabileepiana.
• Nontoccarelesuperficicalde.Utilizzareleimpugnature.
• Nonutilizzarel’apparecchioseècaduto,sepresentadanniosevisono
perdite.
• Nonlasciaremail’apparecchiosenzasorveglianza.
• Fareffettuaretutteleriparazionidaunriparazionequalificato(*).
• Eassolutamentenecessariopulirel’apparecchioprimacheessovengain
contattoconglialimenti.
• Conservarel’apparecchioinambienteasciutto.
• Assicurarsicheilvoltaggiodell’apparecchiocorrispondaaquellodella
vostraretedomestica.Tensionenominale:AC220-240V50/60Hz.Lapresa
deveesserealmeno16Ao10Aaprotezionelenta.
• L’apparecchioèconformeaglistandardsuicampielettromagnetici
(EMF).Seutilizzatoinmodocorrettoesecondoleistruzionidelmanuale,
l’apparecchioèsicurosecondoicontrollieffettuatifinoalmomento.
• Nonspostaremail’apparecchiotirandoloperilcavoecontrollarecheilcavo
nonpossarimanereimpigliato.
• L’usodiaccessorinonconsigliatidalproduttorepuòprovocarelesionie
invalidarelagaranzia.
• Lasciarraffreddarel’apparecchioprimadipulirlooutilizzarlo.
• Perproteggervidascosseelettriche,nonimmergerecavo,spinao
apparecchioinacquaoaltriliquidi.
• Nonutilizzarel’apparecchioseilcavoolaspinasonodanneggiatioppurein
casodianomalieodannidiqualunquetipo.Perevitarepericoli,farsostituire
uncavoounaspinadanneggiatidauntecnicoautorizzato(*).Nonriparare
l’apparecchiodasoli.
• L’utentenondevelasciareildispositivoincustoditoquandoècollegato
all’alimentazione.
• Nota:perevitarepericoliderivantidalresettaggioaccidentaledellatermica,
nonalimentarel’apparecchioattraversoundispositivodicommutazione
esterna,comeuntimer,ocollegatoauncircuitochevieneattivatoe
disattivatoperiodicamente.
• Lasciarraffreddarel’apparecchioprimadirimuovereosostituireparti.
• Nonutilizzarel’apparecchiovicinoafontidicalore.
• Controllarecheilcavononentriincontattoconleparticalde
dell’apparecchio.
• Siconsigliadicollocareunrivestimentotermoresistentetratavoloe
apparecchio(perevitarebruciatureatavolootovaglia).
• Nonutilizzarel’apparecchionellastanzadabagnoovicinoaunlavandino
pienod’acqua.Sel’apparecchioècadutonell’acqua,nonafferrare
l’apparecchio,masfilareprimalaspinadallapresa.
• Ibambinidevonoesseresupervisionatiperassicurarsichenongiochinocon
l’apparecchio.
• Controllarecheilcavononpenzolisulbordodiuntavoloounsupporto,
nonentriincontattoconsuperficicaldeenonentriincontattoconleparti
caldedell’apparecchio.Noncollocarel’apparecchiosottoovicinoatende,
tendineecc.
* Riparazione competente qualificato: reparto post-vendite del produttore o
dell’importatore o qualunque persona qualificata, approvata e competente per
eseguire questo tipo di riparazioni per evitare pericoli. In ogni caso, restituire
personalmente l’apparecchio all’riparazione.
DESCRIZIONE DELLE PARTI
1. Impugnature
2. Piastradicottura
3. Contenitoregrasso
4. Pulsantedicontrollodellatemperat
5. Spiariscaldamento
PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO
• Estrarreapparecchioeaccessoridallascatola.Rimuovereadesivi,pellicola
protettivaoplasticadall’apparecchio.
• Primadiusarel’apparecchioperlaprimavolta,puliretuttelepartirimovibili
conunpannoumido.Nonutilizzaremaiprodottiabrasivi.
• Collegareiltermostatoindotazioneconilrelativedispositivo.
• Collegareilcavodialimentazioneallapresa.(Nota:assicurarsichela
tensioneindicatasuldispositivocorrispondaaquelladellaretelocaleprima
dicollegareildispositivo.Tensione:220V-240V50/60Hz)
• GirareiltermostatoinsensoorarioversoilvaloreMassimoelasciar
riscaldarel’apparecchioperalmeno5minutisenzaalimenti.
• Quandoildispositivovieneaccesoperlaprimavolta,emetteràunleggero
cattivoodore.Ciòènormale,garantireun’adeguataventilazione.L’odoreè
solotemporaneoescompariràpresto.
• Siconsigliadicollocareunrivestimentotermoresistentetratavoloe
apparecchio(perevitarebruciatureatavolootovaglia).
• Collocarel’apparecchioinunluogobenventilato.
UTILIZZO
• Preriscaldarel’apparecchioallivellopiùaltoper10minutiprimadi
utilizzarlo.
• Strofinarelapiastradiriscaldamentoconolioalimentare.
• Latemperaturadesideratapuòessereimpostataconilvolantinodel
termostato.
Posizione
0
Off
1 110°C
2 150°C
3 200°C
4 230°C
5 280°C
Iltermostatopermettediutilizzareunatemperaturacostante.Durantela
cottura,laspiasiaccendeesispegne;èdeltuttonormale,latemperatura
vieneregolatacontinuamentealvalorepreimpostato.Nonutilizzaremai
oggettiaffilatisullapiastragrigliapernondanneggiareilrivestimentoanti-
aderente.
  • Page 1 1
  • Page 2 2
  • Page 3 3
  • Page 4 4

Tristar BP-2958 Benutzerhandbuch

Kategorie
Elektrische Bratpfannen
Typ
Benutzerhandbuch