LIVARNO 285646 Bedienungsanleitung

Typ
Bedienungsanleitung
GB GB GB GB GB GB GB GB
GB
PLSE SESESE SE SE SE SE
FIFIFIFIFIFIFIFI
Legenda zastosowanych piktogramów
Prąd stały
Żywotność diod LED
Lampki LED
Wstęp
Gratulujemy Państwu zakupu nowego produktu. Tym
samym zdecydowali się Państwo na zakup produktu
wysokiej jakości. Instrukcja obsługi jest częścią tego
produktu. Zawiera ona ważne wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa, użytkowania iutylizacji. Przed
pierwszym użyciem produktu należy zapoznać się ze
wszystkimi wskazówkami dotyczącymi obsługi ibez-
pieczeństwa. Używać produktu wyłącznie zgodnie
zjego poniżej opisanym przeznaczeniem. Wprzy-
padku przekazania produktu innej osobie należy
dołączyć do niego całą jego dokumentację.
Zastosowanie zgodne z
przeznaczeniem
Niniejszy produkt nadaje się wyłącznie do
oświetlania suchych pomieszczeń i jest
przeznaczony do użytku prywatnego.
Produkt nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego
lub innych rodzajów zastosowań.
Produkt ten nie nadaje się do oświetla-
nia pomieszczeń w gospodarstwie
domowym.
ömtåliga delar, som t.ex. brytare, batteripack eller
delar tillverkade av glas.
Risk för miljöskador pga felaktig
avfallshantering av batterier!
Batterier får inte kastas i hushållssoporna. Batterierna
kan innehålla giftiga tungmetaller och skall behandla
som specialavfall. De kemiska symbolerna för tung-
metaller är följande: Cd = Kadmium, Hg = Kvicksilver,
Pb = Bly. Lämna därför förbrukade batterier till
kommunens återvinningsstation.
Garanti
Denna produkt har tillverkats med omsorg enligt
stränga kvalitetskrav och kontrollerats noggrant före
leverans. Om fel uppstår på produkten gäller dina
lagstadgade rättigheter gentemot säljaren. Dessa
lagstadgade rättigheter begränsas inte av vår garanti,
som redovisas nedan.
Du erhåller 3 års garanti på denna produkt från och
med köpdatum. Garantitiden börjar på inköpsdagen.
Spara originalkvittot. Denna handling behövs som
bevis för köpet.
Om ett material- eller tillverkningsfel uppstår på produk-
ten inom 3 år från köpdatum, reparerar eller ersätter vi
efter eget gottfinnande produkten utan extra kostnad.
Denna garanti förfaller om produkten skadas, används
på fel sätt eller inte underhålls.
Garantin gäller för material- eller tillverkningsfel.
Denna garanti omfattar inte produktkomponenter som
utsätts för normalt slitage och därför betraktas som
slitdelar (t.ex. batterier). Uteslutna är även skador på
Rengör inte produkten med
vatten eller andra vätskor.
Avffallshantering
Förpackningen består av miljövänliga ma-
terial, som kan lämnas på lokala återvin-
ningsstationer. Den Gröna Punkten gäller
inte för Tyskland.
b
a
Beakta märkningen på förpackningsmateri-
alet för rätt källsortering vid avfallshantering.
Dessa har markerats med förkortningar (a)
och siffror (b) med följande betydelse:
1–7: plaster / 20–22: papper och kar-
tong / 80–98: kompositmaterial.
Produkten och förpackningsmaterialet kan
återvinnas. Källsortera dem för en bättre
avfallshantering. Triman-logotypen gäller
endast för Frankrike.
Kontakta kommunen för närmare informa-
tion om avfallshantering av den förbrukade
produkten.
Var rädd om miljön och kasta inte den ut-
tjänta produkten i hushållsavfallet utan sä-
kerställ en fackmässig avfallshantering.
Information om återvinningsstationer och
deras öppettider erhåller du hos de lokala
myndigheterna.
Defekta eller förbrukade batterier måste återvinnas i
enlighet med direktiv 2006 / 66 / EC och dess änd-
ringar. Lämna batterier och / eller produkten på befint-
liga återvinningsstationer.
Idrifttagning
Ta loss batterifackets lock 1 från batterifacket 2
(se bild A).
Sätt i de (nya) batterierna 3 i batterifacket 2.
Hänvisning: Beakta därvid rätt polaritet.
Denna visas i batterifacket 2.
Sätt åter på batterifackets lock 1 på batteri-
facket 2 (se bild B).
Produktens montering
Dra av skyddsfolien från limkudden på monterings-
plattan 4 (se bild C).
Fäst produkten på en önskad plats.
Hänvisning: Underlaget skall vara torrt, plant
och fritt från damm och fett.
Efter längre användning av limkudden kan klibbiga
rester vara kvar på ytan när man tar bort produkten;
använd i detta fall limborttagningsmedel för ren-
göring av ytan. Testa detta först på ett ställe som
inte syns. Beakta tillverkarens anvisningar.
Till- / frånkoppling
Tryck på TILL-/FRÅN-knappen 5 i mitten på
produkten, för att slå på resp. stänga av den
(se bild D).
Rengöring och skötsel
Använd inte aggressiva rengöringsmedel eller
skurmedel, som kan skada materialet.
Använd en torr luddfri duk för rengöring.
Risk för läckande batterier / batteripack
Undvik extrema förhållanden och temperaturer
som kan påverka batterier / batteripack, t.ex. på
värmeelement / i direkt solljus.
Undvik kontakt med hud, ögon och slemhinnor!
Spola omedelbart av de ställen som kommit i
kontakt med batterisyra. Använd rikligt med rent
vatten och uppsök läkare omgående!
ANVÄND SKYDDSHANDSKAR!
Läckande eller skadade batterier / bat-
teripack kan vid beröring förorsaka
frätskador på huden. Använd därför i detta fall
lämpliga skyddshandskar.
Om batterierna / batteripacken skulle läcka måste
de omedelbart tas ut ur produkten för att undvika
skador.
Använd endast batterier / batteripack av samma
typ. Blanda inte gamla och nya batterier / batteri-
pack!
Ta ut batterierna / batteripacken, om produkten
inte ska användas en längre tid.
Risk för skador på produkten
Använd endast den angivna typen av batteri /
batteripack!
Sätt i batterierna / batteripacken enligt polaritets-
markeringen (+) och (-) på batteri / batteripack
och produkt.
Rengör kontakterna på batteriet och i batterifacket
före isättning!
Ta alltid omgående ut förbrukade batterier /
batteripack ur produkten.
Före första användningen
Hänvisning: Ta bort förpackningsmaterialet fullständigt.
SE UPP! Den här produkten är ingen leksak!
Förvara produkten utom räckhåll för barn. Barn
förstår inte riskerna vid hantering av elektriska
produkter.
Använd inte produkten om du kan konstatera att
den är skadad på något sätt.
Kontrollera regelbundet att batterierna inte läcker.
Lysdioderna har en lång livslängd. Lysdioderna är
fast monterade i produkten och kan inte bytas.
Utsätt aldrig produkten för hög temperatur eller
fuktighet, eftersom detta kan skada produkten.
Förhindra att produkten utsätts för mekanisk
påfrestning!
Vänd dig till behörig elektriker om produkten är
skadad, behöver repareras eller annat problem
föreligger.
Använd inte gamla och nya batterier samtidigt.
Ljuskällorna är inte utbytbara.
Om ljuskällorna slutar att fungera på slutet av sin
livslängd, måste hela produkten ersättas.
Säkerhetsinformation om
batterier / batteripack
LIVSFARA! Håll batterier / batteripack utom
räckhåll för barn. Uppsök omedelbart läkare om
någon råkar svälja ett batteri!
EXPLOSIONSRISK! Ladda aldrig
icke-laddbara batterier. Kortslut aldrig
batterier / batteripack och / eller
öppna dem ej. Följden kan bli överhettning,
brandfara eller spruckna batterier.
Kasta aldrig batterier / batteripack i öppen eld
eller vatten.
Utsätt inte batterier / batteripack för mekanisk
belastning.
Tekniska specifikationer
Lysdioder: 3 x lysdioder, 0,06 W
(lysdioderna kan inte bytas)
Batterityp: 3 x 1,5 V typ AAA
Lystid: ca 15 timmar
Lysdioder livslängd: 30000 timmar
Kromaticitet: X < 0,27
Färgtemperatur: 18000 K
Leveransomfattning
2 LED-lampor
6 batterier 1,5 V typ AAA
2 monteringsplattor
1 bruksanvisning
Säkerhetsinformation
LÄS BRUKSANVISNINGEN
FÖRE ANVÄNDNING!
FÖRVARA BRUKSANVISNINGEN OMSORGSFULLT!
RISK FÖR LIVS-
FARA OCH OLYCKOR FÖR SMÅ-
BARN OCH BARN! Låt inte barn
leka med förpackningsmaterialet. Kvävningsrisk
föreligger. Håll barn borta från produkten.
Denna produkt kan användas av barn från och
med 8 år samt av personer med nedsatt fysisk,
motorisk eller mental förmåga eller med bristande
erfarenhet och kunskap, om de hålls under uppsikt
eller instruerats om en säker användning av pro-
dukten och om de förstått de risker som använd-
ningen kan medföra. Barn får inte leka med
produkten. Rengöring och underhåll får inte utföras
av barn utan uppsikt av vuxen person.
Teckenförklaring till använda piktogram
Likström
Livslängd lysdiod
LED-lampor
Inledning
Grattis till köpet av din nya produkt. Du har köpt en
högklassig produkt. Bruksanvisningen hör till produk-
ten. Den innehåller viktiga anvisningar för säkerhet,
användning och avfallshantering. Läs säkerhetsanvis-
ningarna och monteringsanvisningen innan du använder
produkten. Använd produkten endast enligt beskriv-
ningen och endast för de angivna ändamålen. Se till
att bruksanvisningen alltid finns tillgänglig även vid
vidare användning av tredje man.
Ändamålsenlig användning
Denna produkt är endast avsedd för privat
bruk som belysning i torra utrymmen inom-
hus. Produkten är ej avsedd för yrkesmässigt
bruk eller för andra användningsändamål än de angivna.
Denna produkt är inte lämplig att an-
vändas som belysning i hushållet.
Beskrivning av delarna
1 Batterifackets
lock
2 Batterifack
3 Batteri 1,5 V Typ
AAA
4 Monteringsplatta
5 TILL-/FRÅN-knapp
Takuu koskee materiaali- ja valmistusvirheitä. Takuu ei
kata tuotteen osia, jotka kuluvat normaalissa käytössä
ja siitä syystä pidetään kuluvina osina (esim. paristot)
tai vaurioita särkyvissä osissa esim. kytkimessä,
akuissa tai lasista valmistetuissa osissa.
Vialliset ja käytetyt paristot on kierrätettävä direktiivin
2006/66/EY ja siihen tehtyjen muutosten mukaisesti.
Palauta paristot ja/tai tuote lähimpään keräyspisteeseen.
Akkujen väärä hävittäminen
aiheuttaa ympäristövahinkoja!
Paristoja ei saa hävittää talousjätteenä. Ne voivat
sisältää myrkyllisiä raskasmetalleja ja ne kuuluvat
ongelmajätekäsittelyyn. Raskasmetallien kemialliset
merkit ovat seuraavat: Cd = kadmium, Hg = elohopea,
Pb = lyijy. Toimita tästä syystä vanhat paristot kunnalli-
seen keräyspisteeseen.
Takuu
Tuote on valmistettu huolellisesti tiukkojen laatudirektii-
vien mukaan ja tarkistettu huolella ennen toimitusta.
Jos tuote on virheellinen, sinulla on ostajana lakisää-
teiset oikeudet esittää vaatimuksia tuotteen myyjää
kohtaan. Seuraavassa esitetty takuu ei rajoita lakisää-
teisiä oikeuksiasi.
Tuotteelle myönnetty takuu on voimassa 3 vuotta
ostopäivästä lukien. Takuun voimassaolo alkaa tuot-
teen ostopäivästä. Säilytä aina alkuperäinen kassa-
kuitti. Se toimii todisteena tehdystä ostoksesta.
Jos 3 vuoden sisällä tuotteen ostopäivästä alkaen
tuotteesta löytyy materiaali- tai valmistusvirhe,
korjaamme tuotteen ilmaiseksi tai toimitamme tilalle
uuden tuotteen harkintamme mukaan. Takuu raukeaa,
jos tuote on vioittunut asiattoman käytön tai huollon
vuoksi.
Puhdistus ja hoito
Älä koskaan käytä voimakkaita puhdistus- tai
hankausaineita, jotta materiaali ei vahingoitu.
Käytä puhdistukseen ja hoitoon kuivaa nukkautu-
matonta liinaa.
Älä puhdista tuotetta vedellä tai muilla
nesteillä.
Hävittäminen
Pakkaus on valmistettu ympäristöystävälli-
sistä materiaaleista, jotka voidaan viedä
paikalliseen kierrätyspisteeseen. Vihreä
piste -merkki ei koske Saksaa.
b
a
Noudata pakkausmateriaalien jätteiden la-
jittelua koskevia merkintöjä. Ne koostuvat
lyhenteistä (a) sekä numeroista (b) ja tar-
koittavat seuraavaa: 1–7 = muovit /
20–22 = paperi ja pahvi / 80–98 = kom-
posiitit.
Tuote ja pakkausmateriaalit ovat kierrätet-
täviä, hävitä ne erikseen paremman jättei-
den käsittelyn takaamiseksi. Triman-logo
koskee vain Ranskaa.
Lisätietoja käytöstä poistetun tuotteen hävit-
tämismahdollisuuksista saat kuntasi tai kau-
punkisi viranomaisilta.
Älä heitä käytettyä tuotetta kotitalousjättei-
siin. Hävitä tuote ympäristöystävällisesti
toimittamalla se asianmukaiseen jätehuol-
toon. Lisätietoja keräyspaikoista ja niiden
aukioloajoista saat kuntasi viranomaisilta.
Toimenpiteet ennen
käyttöönottoa
Huomautus: poista kaikki pakkausmateriaali.
Käyttöönotto
Poista paristolokeron kansi 1 paristolokerosta 2
(kuva A).
Aseta (uudet) paristot 3 paristolokeroon 2.
Huomautus: tarkista samalla, että napaisuus
on oikea. Se on merkitty paristolokeroon 2.
Aseta paristolokeron kansi 1 takaisin paristolo-
keroon 2 (kuva B).
Tuotteen kiinnittäminen
Poista asennuslevyn 4 tarratyynystä suojakalvo
(kuva C).
Kiinnitä tuote haluttuun paikkaan.
Huomautus: pinnan tulisi olla kuiva, tasainen,
pölytön ja rasvaton.
Pitkään käytettäessä tarratyynystä voi jäädä tah-
meita kohtia pintaan, kun se poistetaan; käytä
pinnan puhdistukseen tarranpoistoainetta. Tee
ensin koepuhdistus huomaamattomaan kohtaan.
Noudata valmistajan ohjeita.
Päälle- ja poiskytkeminen
Paina tuotteen keskellä olevaa ON-/OFF-kytkintä
5, kun haluat kytkeä valaisin päälle ja pois päältä
(kuva D).
Älä altista paristoja / akkuja mekaaniselle kuormi-
tukselle.
Paristojen / akkujen vuotamisesta johtuva
vaara
Vältä äärimmäisiä olosuhteita ja lämpötiloja,
jotka voivat vaikuttaa paristoihin / akkuihin esim.
lämpöpatterit tai suora auringonvalo.
Vältä kosketusta ihoon, silmiin ja limakalvoihin!
Huuhtele paristohapolle altistuneet kohdat välittö-
mästi pelkällä vedellä ja ota yhteyttä lääkäriin!
YTÄ SUOJAKÄSINEITÄ! Vuota-
neet tai vaurioituneet paristot / akut
voivat syövyttää ihoa. Käytä siksi
ehdottomasti aina sopivia suojakäsineitä.
Jos paristot / akut vuotavat, poista ne välittömästi
tuotteesta, jotta tuote ei vaurioidu.
Käytä vain samantyyppisiä paristoja / akkuja.
Älä käytä vanhoja ja uusia paristoja / akkuja
yhdessä!
Poista paristot / akut tuotteesta, jos sitä ei käytetä
pitkään aikaan.
Tuotteen vaurioitumisvaara
Käytä ainoastaan ohjeessa mainittua paristo- /
akkutyyppiä!
Aseta paristot / akut tuotteen sisään paristoon/
akkuun ja tuotteeseen merkittyjen napojen (+)
ja (-) mukaan.
Puhdista pariston ja paristolokeron kontaktipinnat
ennen sisäänasettamista!
Poista loppuunkäytetyt akut/paristot välittömästi
tuotteesta.
Lapset eivät saa leikkiä tuotteella. Lapset eivät saa
puhdistaa tai huoltaa tuotetta ilman valvontaa.
VARO! Tuote ei ole lasten leikkikalu! Pidä tuote
lasten ulottumattomissa. Lapset eivät pysty arvioi-
maan sähkötuotteiden käyttöön liittyviä vaarati-
lanteita.
Älä käytä tuotetta, mikäli havaitset siinä jotain
vaurioita.
Tarkista paristot säännöllisesti mahdollisten vuotojen
varalta.
Ledit ovat pitkäikäisiä. Ledit on asennettu kiinteästi
valaisimeen, joten niitä ei voi vaihtaa uusiin.
Älä koskaan altista tuotetta korkeille lämpötiloille
äläkä kosteudelle, koska tuote voi muuten vaurioitua.
Vältä tuotteen mekaanista kuormitusta!
Käänny vikojen, korjausten tai muiden ongelmien
yhteydessä sähköalan ammattilaisen puoleen.
Älä koskaan käytä käytettyjä ja uusia paristoja
yhdessä.
Valonlähteitä ei voi vaihtaa uusiin.
Kun valonlähteet ovat tulleet elinkaarensa päähän,
koko tuote täytyy vaihtaa uuteen.
Paristoja / akkuja koskevat
turvallisuuohjeet
HENGENVAARA! Pidä paristot / akut lasten
ulottumattomissa. Pariston / akun nielaisseen hen-
kilön on välittömästi otettava yhteyttä lääkäriin!
RÄJÄHDYSVAARA! Älä koskaan
lataa paristoja, jotka eivät ole uudel-
leenladattavia. Älä oikosulje paris-
toja / akkuja äläkä avaa niitä. Siitä voi seurata
ylikuumeneminen, tulipalo tai räjähdys.
Älä koskaan heitä paristoja / akkuja tuleen tai
veteen.
Tekniset tiedot
LED: 3 x LED, 0,06 W (ledejä ei voi
vaihtaa uusiin)
Paristotyyppi: 3 x 1,5 V tyyppi AAA
Valaisuaika: n. 15 tuntia
Ledin käyttöikä: 30000 tuntia
Värikoordinaatit: X < 0,27
Värilämpötila: 18000 K
Toimituksen sisältö
2 LED-valaisinta
6 paristoa 1,5 V tyyppi AAA
2 asennuslevyä
1 käyttöohje
Turvallisuusohjeet
LUE KÄYTTÖOHJE ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÖÄ!
SÄILYTÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI!
LAPSIA
UHKAAVA HENGEN-JA TAPA-
TURMANVAARA! Älä koskaan jätä
lapsia pakkausmateriaalien läheisyyteen ilman
valvontaa. Tukehtumisvaara. Pidä tuote aina lasten
ulottumattomissa.
Tuotetta voivat käyttää 8 vuotta täyttäneet lapset
sekä henkilöt, jotka ovat fyysisiltä tai psyykkisiltä
kyvyiltään tai aisteiltaan rajoittuneita tai joilla ei
ole kokemusta tai tietoa tuotteen käytöstä, jos he
käyttävät tuotetta valvonnan alaisina tai heitä on
opastettu tuotteen turvallisessa käytössä ja he
ovat tietoisia tuotteeseen liittyvistä vaaroista.
Merkkien selitykset
Tasavirta
Ledin käyttöikä
LED-valaisin
Yleistä
Onnittelemme sinua uuden tuotteen hankinnasta. Valitsit
erittäin korkealaatuisen tuotteen. Käyttöohje on osa
tätä tuotetta. Se sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita
sekä käyttöä ja hävitystä koskevia ohjeita. Tutustu ennen
tuotteen käyttöä huolellisesti kaikkiin käyttöja turvalli-
suusohjeisiin. Käytä tuotetta ainoastaan ohjeen mukaan
ja siinä mainittuihin tarkoituksiin. Anna kaikki ohjeet
mukaan, jos luovutat tuotteen edelleen.
Tarkoituksenmukainen käyttö
Tämä tuote on tarkoitettu yksinomaan kuivien
sisätilojen valaisemiseen yksityiskäyssä.
Tuotetta ei ole tarkoitettu ammattimaiseen
käyttöön tai muuhun käyttötarkoitukseen.
Tuote ei sovellu kodin normaaliin
huonevalaistukseen.
Osien kuvaus
1 Paristolokeron
kansi
2 Paristolokero
3 Paristo 1,5 V
tyyppi AAA
4 Asennuslevy
5 ON- / OFF-kytkin
Pb = lead. That is why you should dispose of used
batteries at a local collection point.
Warranty
The product has been manufactured to strict quality
guidelines and meticulously examined before delivery.
In the event of product defects you have legal rights
against the retailer of this product. Your legal rights
are not limited in any way by our warranty
detailed below.
The warranty for this product is 3 years from the date
of purchase. Should this product show any fault in
materials or manufacture within 3 years from the date
of purchase, we will repair or replace it – at our
choice – free of charge to you.
The warranty period begins on the date of purchase.
Please keep the original sales receipt in a safe loca-
tion. This document is required as your proof of
purchase. This warranty becomes void if the product
has been damaged, or used or maintained improperly.
The warranty applies to defects in material or manu-
facture. This warranty does not cover product parts
subject to normal wear, thus possibly considered
consumables (e.g. batteries) or for damage to fragile
parts, e.g. switches, rechargeable batteries or glass
parts.
b
a
Observe the marking of the packaging
materials for waste separation, which
are marked with abbreviations (a) and
numbers (b) with following meaning: 1–7:
plastics / 20–22: paper and fibreboard /
80–98: composite materials.
The product and packaging materials are
recyclable, dispose of it separately for
better waste treatment. The Triman logo is
valid in France only.
Contact your local refuse disposal authority
for more details of how to dispose of your
worn-out product.
To help protect the environment, please
dispose of the product properly when it
has reached the end of its useful life and
not in the household waste. Information on
collection points and their opening hours
can be obtained from your local authority.
Faulty or used batteries must be recycled in accord-
ance with Directive 2006 / 66 / EC and its amend-
ments. Please return the batteries and / or the product
to the available collection points.
Environmental damage
through incorrect disposal of
the batteries!
Batteries may not be disposed of with the usual
domestic waste. They may contain toxic heavy metals
and are subject to hazardous waste treatment rules
and regulations. The chemical symbols for heavy metals
are as follows: Cd = cadmium, Hg = mercury,
Attaching the product
Pull off the protective film from the self-adhesive
pad of the mounting plate 4 (see Fig. C).
Attach the product in the desired location.
Note: The substrate should be dry, smooth and
free of dust and grease.
After prolonged use of the adhesive pad, sticky
residues may remain on the surface when removed;
use an adhesive remover, if necessary. Test a
small area prior to cleaning the affected area.
Follow the instructions of the manufacturer.
Switching On / Off
Press ON/OFF button 5 at the middle of the
product to switch it on or off (see Fig. D).
Cleaning and care
Under no circumstances should you use aggressive
detergents or abrasives in order to avoid damaging
the material.
Use a dry, lint-free cloth to clean and take care of
the product.
Do not clean the product with water or
other liquids.
Disposal
The packaging is made
entirely of recyclable
materials, which you may dispose of at
local recycling facilities. The Green Dot is
not valid for Germany.
Remove the batteries / rechargeable batteries if
the product will not be used for a longer period.
Risk of damage of the product
Only use the specified type of battery / recharge-
able battery!
When inserting ensure the correct polarity!
This is shown inside the battery compartment!
Clean the contacts on the battery and in the
battery compartment before inserting!
Remove exhausted batteries / rechargeable
batteries from the product immediately.
Before use
Note: Remove all packaging materials from the
product.
Bringing into use
Remove the battery compartment cover 1 from
the battery compartment 2 (see Fig. A).
Insert the (new) batteries 3 into the battery
compartment 2.
Note: Make sure you fit the batteries 3 the
right way round (polarity). The correct polarity is
shown inside the battery compartment 2.
Place the battery compartment cover 1 back on
the battery compartment 2 (see Fig. B).
Safety instructions for
batteries /rechargeable
batteries
DANGER TO LIFE! Keep batteries / rechargea-
ble batteries out of reach of children. If accidentally
swallowed seek immediate medical attention.
DANGER OF EXPLOSION! Never
recharge non-rechargeable batteries.
Do not short-circuit batteries / recharge-
able batteries and / or open them. Overheating,
fire or bursting can be the result.
Never throw batteries / rechargeable batteries into
fire or water.
Do not exert mechanical loads to batteries /
rechargeable batteries.
Risk of leakage of batteries / rechargeable
batteries
Avoid extreme environmental conditions and
temperatures, which could affect batteries /
rechargeable batteries, e.g. radiators / direct
sunlight.
Avoid contact with the skin, eyes and mucous
membranes. In the event of contact with battery
acid, thoroughly flush the affected area with
plenty of clean water and seek immediate
medical attention.
WEAR PROTECTIVE GLOVES!
Leaked or damaged batteries / recharge-
able batteries can cause burns on con-
tact with the skin. Wear suitable protective gloves
at all times if such an event occurs.
In the event of a battery leak, immediately remove
it from the product to prevent damage.
Only use the same type of batteries / rechargea-
ble batteries. Do not mix used and new batteries /
rechargeable batteries.
This product can be used by children aged from 8
years and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given supervision
or instruction concerning use of the product in a
safe way and understand the hazards involved.
Children shall not play with the product. Cleaning
and user maintenance shall not be made by children
without supervision.
CAUTION! This product is not a children’s toy!
Keep the product away from children. Children
are not able to appreciate the dangers associated
with electrical products.
Do not use the product if you notice any signs of
damage.
Check the batteries regularly for signs of expiry.
The LEDs have a long life. The LEDs are firmly
installed in the product and cannot be replaced.
Never expose the product to high temperatures
or moisture, as otherwise the product may be
damaged.
Ensure that the product is not subjected to a
mechanical load!
Please contact a qualified electrician in the case
of damage, repairs or other problems with the
product.
Do not mix old batteries with new ones for using.
The illuminants are not replaceable.
If the illuminants fail at the end of its life, the
entire product must be replaced.
Description of parts
1 Battery compartment
cover
2 Battery compartment
3 Battery 1.5 V
type AAA
4 Mounting plate
5 ON/OFF button
Technical specification
LED: 3 x LED, 0.06 W (The LED
bulbs cannot be replaced)
Type of battery: 3 x 1.5 V type AAA
Light duration: approx. 15 hours
LED lifespan: 30000 hours
Chromaticity coordinate: X < 0.27
Color temperature: 18000 K
Includes
2 LED lights
6 Batteries 1.5 V type AAA
2 Mounting plates
1 Operating instruction
Safety advice
PLEASE READ THE OPERATING INSTRUCTION
BEFORE USE! PLEASE KEEP THE OPERATING
INSTRUCTION IN A SAFE PLACE!
RISK OF LIFE
AND
ACCIDENTS FOR INFANTS
AND CHILDREN! Never leave children
unattended with the packaging material. Risk of
suffocation. Keep children away from the product.
List of pictograms used
Direct current
LED lifespan
LED Lights
Introduction
Congratulations on the purchase of your new product.
You have chosen a high-quality product. The instruc-
tions for use are a part of this product. They contain
important information concerning safety, use and
disposal. Before using the product, please familiarise
yourself with all the operating and safety instructions.
The product must only be used as described and for
the specified fields of application. When passing this
product on to third parties, please be sure to include
all documentation.
Intended use
This product is only suitable for private use for
illuminating dry indoor rooms. The product
is not intended for commercial use or for
use in other applications.
Not suitable for household room
illumination.
LED LIGHTS
IAN 285646
IAN 285648
A
1
B
3
2
C
ON / OFF
D
4
4
4
5
LED ŠVIESTUV AI
Nurodymai dėl montavimo ir saugumo
LED LIGHTS
Assembly and safety advice
LED-V ALAISIN
Asennus- ja turvaohjeet
LED-LEUCHTEN
Montage- und Sicherheitshinweise
LED-LAMPOR
Monterings- och säkerhetsanvisningar
LAMPKI LED
Wskazówki dotyczące montażu oraz bezpieczeństwa
DE/AT/CH DE/AT/CH DE/AT/CH
DE/AT/CH DE/AT/CH DE/AT/CH DE/AT/CH DE/AT/CH
LT LT LT LT LT LT
LTLTPLPLPLPLPLPL PL
Sie deshalb verbrauchte Batterien bei einer kommuna-
len Sammelstelle ab.
Garantie
Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlini
en
sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissen-
haft geprüft. Im Falle von Mängeln dieses Produkts
stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetz-
liche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden
durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie
nicht eingeschränkt.
Sie erhalten auf dieses Produkt 3 Jahre Garantie ab
Kaufdatum. Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufda-
tum. Bitte bewahren Sie den Original-Kassenbon gut
auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf
benötigt.
Tritt innerhalb von 3 Jahren ab dem Kaufdatum
dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler
auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl –
für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garanti
e
verllt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß
benutzt oder gewartet wurde.
Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikati-
onsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf
Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt
sind
(z. B. Batterien) und daher als Verschleißteile angesehen
werden können oder für Beschädigungen an zerbrechli-
chen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder die aus Glas
gefertigt sind.
b
a
Beachten Sie die Kennzeichnung der Ver-
packungsmaterialien bei der Abfalltrennung,
diese sind gekennzeichnet mit Abkürzun-
gen (a) und Nummern (b) mit folgender
Bedeutung: 1–7: Kunststoffe / 20–22:
Papier und Pappe / 80–98: Verbundstoffe.
Das Produkt und die Verpackungsmateria-
lien sind recycelbar, entsorgen Sie diese
getrennt für eine bessere Abfallbehandlung.
Das Triman-Logo gilt nur für Frankreich.
Möglichkeiten zur Entsorgung des ausge-
dienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer
Gemeinde- oder Stadtverwaltung.
Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausge-
dient hat, im Interesse des Umweltschutzes
nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es
einer fachgerechten Entsorgung zu. Über
Sammelstellen und deren Öffnungszeiten
können Sie sich bei Ihrer zuständigen
Verwaltung informieren.
Defekte oder verbrauchte Batterien müssen gemäß
Richtlinie 2006 / 66 / EG und deren Änderungen
recycelt werden. Geben Sie Batterien und / oder das
Produkt über die angebotenen Sammeleinrichtungen
zurück.
Umweltschäden durch falsche
Entsorgung der Batterien!
Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt
werden. Sie können giftige Schwermetalle enthalten
und unterliegen der Sondermüllbehandlung. Die che-
mischen Symbole der Schwermetalle sind wie folgt:
Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Geben
Hinweis: Der Untergrund sollte trocken, glatt,
staub- und fettfrei sein.
Nach längerem Gebrauch des Klebepads können
klebrige Rückstände auf der Oberfläche zurück-
bleiben, wenn das Produkt entfernt wird; ver-
wenden Sie in diesem Fall zur Reinigung der
Oberfläche einen Klebstoffentferner. Testen Sie
diesen zuvor an einer unauffälligen Stelle.
Anweisungen des Herstellers beachten.
Ein- / Ausschalten
Drücken Sie den EIN-/AUS-Schalter 5 in der
Mitte des Produkts, um es ein- bzw. auszuschalten
(siehe Abb. D).
Reinigung und Pflege
Verwenden Sie keinesfalls aggressive Reinigungs-
mittel oder Scheuermittel, um das Material nicht
zu beschädigen.
Verwenden Sie zur Reinigung und Pflege ein
trockenes, fusselfreies Tuch.
Reinigen Sie das Produkt nicht mit
Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
Entsorgung
Die Verpackung besteht aus umweltfreundli-
chen Materialien, die Sie über die örtlichen
Recyclingstellen entsorgen können. Der
Grüne Punkt gilt nicht für Deutschland.
Entfernen Sie die Batterien / Akkus, wenn das
Produkt längere Zeit nicht verwendet wird.
Risiko der Beschädigung des Produkts
Verwenden Sie ausschließlich den angegebenen
Batterietyp / Akkutyp!
Achten Sie beim Einlegen auf die richtige Polarität!
Diese wird im Batteriefach angezeigt!
Reinigen Sie Kontakte an der Batterie und im
Batteriefach vor dem Einlegen!
Entfernen Sie erschöpfte Batterien / Akkus umge-
hend aus dem Produkt.
Vor der Inbetriebnahme
Hinweis: Entfernen Sie vollständig das
Verpackungsmaterial.
Inbetriebnahme
Nehmen Sie den Batteriefachdeckel 1 vom
Batteriefach 2 ab (siehe Abb. A).
Setzen Sie die (neuen) Batterien 3 in das Batterie-
fach 2 ein.
Hinweis: Achten Sie dabei auf die richtige
Polarität. Diese wird im Batteriefach 2 angezeigt.
Setzen Sie den Batteriefachdeckel 1 wieder auf
das Batteriefach 2 (siehe Abb. B).
Produkt befestigen
Ziehen Sie die Schutzfolie vom Klebepad auf der
Montageplatte 4 ab (siehe Abb. C).
Befestigen Sie das Produkt an einem gewünschten
Ort.
Sicherheitshinweise für
Batterien / Akkus
LEBENSGEFAHR! Halten Sie Batterien / Akkus
außer Reichweite von Kindern. Suchen Sie im
Falle eines Verschluckens sofort einen Arzt auf!
EXPLOSIONSGEFAHR! Laden Sie
nicht aufladbare Batterien niemals wie-
der auf. Schließen Sie Batterien / Akkus
nicht kurz und / oder öffnen Sie diese nicht. Über-
hitzung, Brandgefahr oder Platzen können die
Folge sein.
Werfen Sie Batterien / Akkus niemals in Feuer
oder Wasser.
Setzen Sie Batterien / Akkus keiner mechanischen
Belastung aus.
Risiko des Auslaufens von Batterien / Akkus
Vermeiden Sie extreme Bedingungen und Tempe-
raturen, die auf Batterien / Akkus einwirken
können z. B. auf Heizkörpern / direkte Sonnen-
einstrahlung.
Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und
Schleimhäuten! Spülen Sie bei Kontakt mit Batte-
riesäure die betroffenen Stellen sofort mit klarem
Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf!
SCHUTZHANDSCHUHE TRAGEN!
Ausgelaufene oder beschädigte Batte-
rien / Akkus können bei Berührung mit
der Haut Verätzungen verursachen. Tragen Sie
deshalb in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe.
Im Falle eines Auslaufens der Batterien entfernen
Sie diese sofort aus dem Produkt, um Beschädi-
gungen zu vermeiden.
Verwenden Sie nur Batterien / Akkus des gleichen
Typs. Mischen Sie nicht alte Batterien / Akkus mit
neuen!
Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsge-
fahr. Halten Sie Kinder vom Produkt fern.
Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und
darüber sowie von Personen mit verringerten phy-
sischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten
oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt
werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des
sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen
wurden und die daraus resultierenden Gefahren
verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt
spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen
nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchge-
führt werden.
VORSICHT! Dieses Produkt ist kein Kinderspiel-
zeug! Halten Sie das Produkt von Kindern fern.
Kinder können die Gefahren im Umgang mit
elektrischen Produkten nicht erkennen.
Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie
irgendwelche Schäden feststellen.
Prüfen Sie die Batterien regelmäßig auf Anzeichen,
ob diese auslaufen.
Die LEDs haben eine lange Lebensdauer. Die LEDs
sind in das Produkt fest montiert und können nicht
ersetzt werden.
Setzen Sie das Produkt niemals hohen Temperaturen
und Feuchtigkeit aus, da sonst das Produkt Schaden
nehmen kann.
Verhindern Sie mechanische Beanspruchung des
Produkts!
Wenden Sie sich bei Beschädigungen, Reparaturen
oder anderen Problemen an dem Produkt an eine
Elektrofachkraft.
Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien
zusammen.
Die Leuchtmittel sind nicht austauschbar.
Sollten die Leuchtmittel am Ende ihrer Lebens-
dauer ausfallen, muss das ganze Produkt ersetzt
werden.
Teilebeschreibung
1 Batteriefach-
abdeckung
2 Batteriefach
3 Batterie 1,5 V
Typ AAA
4 Montageplatte
5 EIN-/AUS-Schalter
Technische Daten
LED: 3 x LED, 0,06 W (Die LEDs können
nicht ausgetauscht werden)
Batterietyp: 3 x 1,5 V Typ AAA
Leuchtdauer: ca. 15 Stunden
LED-Lebensdauer: 30000 Stunden
Farbwertanteil: X < 0,27
Farbtemperatur: 18000 K
Lieferumfang
2 LED-Leuchten
6 Batterien 1,5 V Typ AAA
2 Montageplatten
1 Bedienungsanleitung
Sicherheitshinweise
VOR GEBRAUCH BITTE DIE BEDIENUNGSANLEI-
TUNG LESEN! BEDIENUNGSANLEITUNG BITTE
SORGFÄLTIG AUFBEWAHREN!
LEBENS- UND
UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKIN-
DER UND KINDER! Lassen Sie Kinder
niemals unbeaufsichtigt mit dem
Legende der verwendeten Piktogramme
Gleichstrom
LED-Lebensdauer
LED-Leuchten
Einleitung
Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen
Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges
Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil
dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicher-
heit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor
der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und
Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Pro-
dukt nur wie beschrieben und für die angegebenen
Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei
Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.
Bestimmungsgemäße
Verwendung
Dieses Produkt ist ausschließlich zur Be-
leuchtung in trockenen Innenräumen für
den privaten Einsatz geeignet. Das Produkt
ist nicht für den gewerblichen Einsatz oder für andere
Einsatzbereiche bestimmt.
Dieses Produkt ist nicht zur Raum-
beleuchtung im Haushalt geeignet.
Garantija
Šis gaminys buvo kruopščiai pagamintas laikantis
griežtų kokybės reikalavimų ir prieš tiekiant sąžiningai
patikrintas. Aptikę šio gaminio defektą, galite kreiptis į
jo pardavėją ir pasinaudoti įstatymais apibrėžtomis
jūsų teisėmis. Šių teisių neapriboja toliau aprašyta
mūsų teikiama garantija.
Suteikiame šio gaminio 3 metų garantiją nuo pirkimo
dienos. Garantinis laikotarpis įsigalioja pirkimo dieną.
Prašome išsaugoti originalų pirkimo čekį. Jo gali
prireikti pirkimui įrodyti.
Jei per 3 metus nuo pirkimo dienos aptiksite šio gaminio
medžiagų ar gamybos defektą, jis bus nemokamai
jums sutaisytas ar pakeistas (mūsų pasirinkimu). Š
i garantija netenka galios, jei gaminys buvo pažeistas,
netinkamai naudojamas ar prižiūrimas.
Garantija apima medžiagų ar gamybos defektus.
Ši garantija negalioja gaminio dalims, kurios įprastai
susidėvi (pvz., baterijoms), todėl laikomos susidėvinčio-
mis dalimis, ar lūžtančių dalių, pvz., jungiklių, akumuliato-
rių ar iš stiklo pagamintų detalių, pažeidimams.
b
a
Rūšiuodami atliekas, atkreipkite dėmesį į
pakuočių ženklinimą, kurį sudaro santrum-
pos (a) ir skaičiai (b), reiškiantys: 1–7:
plastikai / 20–22: popierius ir kartonas /
80–98: kombinuotosios pakuotės.
Gaminys ir pakuotės medžiagos yra perdir-
bamos, jas sutvarkyti bus lengviau, jei išme-
site atskirai. „Triman“ logotipas galioja tik
Prancūzijai.
Daugiau informacijos apie nebetinkamo
naudoti gaminio išmetimą sužinosite savo
savivaldybės ar miesto administracijoje.
Aplinkos apsaugos sumetimais neišmeskite
nebetinkamo naudoti gaminio kartu su bui-
tinėmis atliekomis; pristatykite jį į nurodytus
surinkimo punktus. Informacijos apie surin-
kimo punktus ir jų darbo laiką suteiks vietos
kompetentingos institucijos.
Pažeistos arba nebetinkamos naudoti baterijos turi būti
atiduotos perdirbti pagal Direktyvos 2006 / 66 / EB
ir jos pataisų reikalavimus. Nugabenkite baterijas
ir(arba) nebetinkamą naudoti gaminį į nurodytas
surinkimo vietas.
Netinkamai išmesdami baterijas,
keliate žalą aplinkai!
Draudžiama išmesti baterijas kartu su buitinėmis atlie-
komis. Jose gali būti nuodingų sunkiųjų metalų, todėl
jos turi būti tvarkomos kaip specialiosios atliekos. Šie
cheminiai simboliai nurodo sunkiuosius metalus: Cd =
kadmis, Hg = gyvsidabris, Pb = švinas. Todėl nebetin-
kamas naudoti baterijas nugabenkite į komunalinius
surinkimo punktus.
Nurodymas: pagrindas, prie kurio tvirtinate
gaminį, turi būti sausas, lygus, nepadengtas
dulkėmis ir riebalais.
Nuėmus gaminį, ant paviršiaus, prie kurio gaminio
lipnusis padukas buvo ilgą laiką priklijuotas, gali
likti lipnių likučių; prireikus, nuvalykite paviršių
specialia klijų valymo priemone. Prieš valydami
išbandykite priemonę ant mažos paviršiaus dalies.
Laikykitės tokios priemonės gamintojo pateiktų
nurodymų.
Įjungimas / išjungimas
Paspauskite gaminio viduryje esantį ĮJUNGIMO /
IŠJUNGIMO jungiklį 5, kad jį įjungtumėte arba
išjungtumėte (žr. Dpav.).
Valymas ir priežiūra
Jokiu būdu nenaudokite agresyvių valymo arba
šveitimo priemonių, kad nepažeistumėte gaminio.
Gaminį valykite sausa, plaušelių nepaliekančia
šluoste.
Nevalykite šio gaminio vandeniu ar
kitu skysčiu.
Išmetimas
Pakuotė pagaminta iš aplinkai nekenks-
mingų medžiagų, kurias galite išmesti įpras-
tose grąžinamojo perdirbimo vietose.
„Žaliojo taško“ ženklas Vokietijai negalioja.
Išimkite baterijas / akumuliatorius, jei produkto
ilgesnį laiką nenaudosite.
Produkto sugadinimo pavojus
Naudokite tik nurodyto tipo baterijas / akumulia-
torius!
Baterijas / akumuliatorius įdėkite atsižvelgdami į
polius (+) ir (-), nurodytus ant baterijos / akumulia-
toriaus ir produkto.
Prieš įdėdami nuvalykite baterijų kontaktus ir kon-
taktus baterijų skyrelyje!
Nedelsdami išimkite išsekusias išsikrovusias bateri-
jas ar įkraunamas baterijas iš gaminio.
Prieš pradedant naudoti
Nurodymas: pašalinkite visas pakuotės medžiagas.
Naudojimo pradžia
Nuimkite baterijų skyrelio dangtelį 1 nuo bate-
rijų skyrelio 2 (žr. A pav.).
Įdėkite (naujas) baterijas 3 į baterijų skyrelį 2.
Nurodymas: baterijas įdėkite tinkamu poliumi.
Baterijų poliai nurodyti baterijų skyrelyje 2.
Uždėkite baterijų skyrelio dangtelį 1 ant baterijų
skyrelio 2 (žr. B pav.).
Gaminio pritvirtinimas
Nuplėškite apsauginę plėvelę nuo lipniojo paduko
ant tvirtinimo plokštelės 4 (žr. Cpav.).
Pritvirtinkite gaminį pageidaujamoje vietoje.
Baterijų / akumuliatorių
naudojimo saugos
nurodymai
PAVOJUS GYVYBEI! Baterijas / akumuliatorius
laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Prarijus
nedelsdami kreipkitės į gydytoją!
SPROGIMO PAVOJUS! Niekada
nemėginkite įkrauti neįkraunamųjų ba-
terijų. Nejunkite baterijų / akumuliato-
rių trumpuoju jungimu ir (ar) neardykite jų. Taip
elgiantis, baterijos / akumuliatoriai gali perkaisti,
sprogti arba sukelti gaisrą.
Niekada nemeskite baterijų / akumuliatorių į ugnį
ar vandenį.
Pasirūpinkite, kad baterijos / akumuliatoriai nebūtų
veikiami mechaniškai.
Baterijų / akumuliatorių skysčio ištekėjimo
pavojus
Venkite kraštutinių sąlygų ir temperatūrų, galinčių
paveikti baterijas / akumuliatorius, pvz., nedėkite
jų ant radiatorių ir saugokite nuo tiesioginių saulės
spindulių.
Venkite sąlyčio su oda, akimis ir gleivine! Ant
kūno patekus baterijų rūgšties, atitinkamas vietas
tuoj pat nuplaukite švariu vandeniu ir nedelsdami
kreipkitės į gydytoją!
MŪVĖKITE APSAUGINES PIRŠ-
TINES! Prisilietus prie ištekėjusių arba
pažeistų baterijų / akumuliatorių, che-
minės medžiagos gali nudeginti odą. Tokiu atveju
būtinai mūvėkite tinkamas apsaugines pirštines.
Ištekėjus baterijai / akumuliatoriui, nedelsdami iš-
imkite juos iš produkto, kad produktas nesugestų.
Naudokite tik to paties tipo baterijas / akumuliato-
rius. Nenaudokite vienu metu senų ir naujų baterijų /
akumuliatorių!
PAVOJUS! Niekada nepalikite neprižiūrimų
vaikų su pakuotės medžiagomis. Pakuotės me-
džiagos kelia užspringimo pavojų. Laikykite
gaminį vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai,
jutiminiai ar protiniai gebėjimai yra silpnesni,
arba atitinkamos patirties bei įgūdžių neturintys
asmenys šį gaminį gali naudoti tik prižiūrimi arba
išmokyti, kaip saugiai juo naudotis ir kokius pavojus
jis gali kelti. Neleiskite vaikams žaisti su šiuo ga-
miniu. Neprižiūrimiems vaikams draudžiama valyti
šį gaminį ir atlikti naudotojo atliekamus techninės
priežiūros darbus.
ATSARGIAI! Šis gaminys nėra žaislas! Laikykite
šį gaminį vaikams nepasiekiamoje vietoje. Vaikai
negali suprasti pavojų, susijusių su elektrinių gaminių
naudojimu.
Nenaudokite šio gaminio, jei aptikote kokių nors
jo pažeidimų.
Reguliariai tikrinkite, ar nėra baterijų skysčio ištekė-
jimo požymių.
Šviesdiodžių (LED) švietimo trukmė yra labai ilga.
Šio gaminio šviesdiodžiai (LED) yra nekeičiami.
Niekada nelaikykite šio gaminio tokiose vietose,
kuriose jis būtų veikiamas aukštos temperatūros ar
drėgmės, nes kitaip gaminys gali sugesti.
Saugokite šį gaminį nuo mechaninės apkrovos!
Aptikus šio gaminio pažeidimų, prireikus jį sutai-
syti ar iškilus kitoms problemoms, kreipkitės į
kvalifikuotą elektriką.
Nenaudokite panaudotų baterijų ir naujų baterijų
kartu.
Šviesos šaltiniai yra nekeičiami.
Kai pasibaigus šviesos šaltinių naudojimo trukmei
jie nustoja šviesti, reikia pakeisti visą gaminį.
Dalių aprašas
1 Baterijų skyrelio
dangtelis
2 Baterijų skyrelis
3 1,5 V AAA tipo
baterijos
4 Tvirtinimo plokštelė
5 ĮJUNGIMO / IŠJUN
GIMO jungiklis
Techniniai duomenys
LED: 3 LED, 0,06 W
(šviesdiodžiai nekeičiami)
Baterijų tipas: 3 x 1,5 V AAA tipo
Švietimo trukmė: apie 15 val.
Šviesdiodžių (LED)
naudojimo trukmė: 30000 val.
Spalvų koordinatės: X < 0,27
Spalvinė temperatūra: 18000 K
Pakuotės turinys
2 LED šviestuvai
6 AAA tipo baterijos, 1,5 V
2 tvirtinimo plokštelės
1 naudojimo instrukcija
Saugos nurodymai
PRIEŠ NAUDODAMI PERSKAITYKITE NAUDO-
JIMO INSTRUKCIJĄ!
IŠSAUGOKITE ŠIĄ
NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!
PAVOJUS KŪDI-
KIŲ BEI VAIKŲ GYVYBEI IR
NELAIMINGO ATSITIKIMO
Šioje instrukcijoje naudojamų piktogramų
reikšmės
Nuolatinė sro
Šviesdiodžių (LED) naudojimo trukmė
LED šviestuvai
Įžanga
Sveikiname Jus įsigijus naują gaminį. Tai aukštos kokybės
gaminys. Naudojimo instrukcija yra neatskiriama šio
gaminio dalis. Joje yra svarbių nurodymų dėl saugos,
naudojimo ir grąžinamojo perdirbimo. Prieš nau-
dodami šį gaminį, gerai susipažinkite su visais jo nau-
dojimo ir saugos nurodymais. Naudokite gaminį tik
pagal aprašymą ir nurodytą paskirtį. Perduodami šį
gaminį kitiems asmenims, kartu perduokite visus jo
dokumentus.
Naudojimo paskirtis
Šis gaminys skirtas naudoti tik sausų patalpų
viduje buitiniais apšvietimo tikslais. Šis gami-
nys nėra skirtas naudoti komerciniais ar kito-
kiais tikslais.
Šis gaminys netinka namų patalpoms
apšviesti.
Baterii nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych.
Mogą one zawierać trujące metale ciężkie i dlatego
należy je traktować jak odpady niebezpieczne.
Chemiczne symbole metali ciężkich są następujące:
Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów. Dlatego też zużyte
baterie należy przekazywać do komunalnych punktów
gromadzenia odpadów niebezpiecznych.
Gwarancja
Produkt wyprodukowano według wysokich standar-
dów jakci i poddano skrupulatnej kontroli przed
wysyłką. W przypadku wad produktu nabywcy przy-
sługują ustawowe prawa. Gwarancja nie ogranicza
ustawowych praw nabywcy produktu.
Produkt objęte jest 3 gwarancją, licząc od daty
zakupu. Gwarancja wygasa w razie zawinionego
przez użytkownika uszkodzenia produktu, niewłaści-
wego użycia lub konserwacji.
W przypadku wystąpienia w ciągu 3 lat od daty
zakupu wad materiałowych lub fabrycznych, dokonu-
jemy – według własnej oceny – bezpłatnej naprawy
lub wymiany produktu.
Świadczenie gwarancyjne obejmuje wady materia-
łowe i fabryczne. Gwarancja nie obejmuje części
produktu ulegających normalnemu zużyciu, uznawa-
nych za części zużywalne (np. baterie) oraz uszkodzeń
części łamliwych, np. przełączników, akumulatorów
lub wykonanych ze szkła.
punkcie przetwarzania surowców wtór-
nych. „Grüner Punkt“ nie jest ważny w
Niemczech.
b
a
Przy segregowaniu odpadów prosimy
zwrócić uwagę na oznakowanie materia-
łów opakowaniowych, oznaczone są one
skrótami (a) i numerami (b) o następują-
cym znaczeniu: 1-7: Tworzywa sztuczne/
20-22: Papier i tektura/80-98: Materiały
kompozytowe.
Produkt i materiał opakowania nadają się
do ponownego przetworzenia, należy je
zutylizować osobno w celu lepszego
przetworzenia odpadów. Logo Triman jest
ważne tylko dla Francji.
Informacji na temat możliwości utylizacji
wyeksploatowanego produktu udziela
urząd gminy lub miasta.
Z uwagi na ochronę środowiska nie
wyrzucać urządzenia po zakończeniu
eksploatacji do odpadów domowych, lecz
prawidłowo zutylizować. Informacji o
punktach zbiorczych i ich godzinach
otwarcia udziela odpowiedni urząd.
Uszkodzone lub zużyte baterie muszą być poddane
recyklingowi zgodnie z dyrektywą 2006 / 66 / WE i
jej zmianami. Baterie i/lub produkt zwracać w dostęp-
nych punktach zbiorczych.
Zagrożenie dla środowiska na
skutek niewłaściwego usuwania
baterii!
Mocowanie produktu
Zdjąć folię ochronną z podkładki samoprzylepnej
znajdującej się na płytce montażowej 4 (patrz
rys. C).
Produkt przymocować w wybranym miejscu.
Wskazówka: podłoże powinno być suche,
gładkie, wolne od kurzu i tłuszczu.
Po dłuższym użyciu podkładki samoprzylepnej
na powierzchni mogą pozostać lepkie ślady, gdy
usunie się produkt, w takim przypadku należy
zastosować środek do usuwania kleju. Wcześniej
sprawdzić go w niewidocznym miejscu. Przestrze-
gać instrukcji producenta.
Włączanie/ wyłączanie
Nacisnąć przycisk WŁ./ WYŁ. 5 po środku pro-
duktu, aby go włączyć lub wyłączyć (patrz rys. D).
Czyszczenie i pielęgnacja
Aby uniknąć uszkodzenia materiału, nie należy
używać środków czyszczących o właściwościach
żrących lub powodujących zarysowania.
Do czyszczenia i pielęgnacji używać wyłącznie
suchych, niestrzępiących się szmatek.
Produktu nie należy czyścić
wodą lub innymi płynami.
Utylizacja
Opakowanie wykonane jest z materiałów
przyjaznych dla środowiska, które można
przekazać do utylizacji w lokalnym
Używać wyłącznie baterii / akumulatorów tego
samego typu. Nie zakładać razem nowych oraz
zużytych baterii / akumulatorów!
Jeżeli produkt nie jest przez dłuższy czas używany,
baterie / akumulatorynależy wyjąć.
Ryzyko uszkodzenia produktu
Używać wyłącznie zalecanego rodzaju baterii /
akumulatora!
Włożyć baterie / akumulatory zgodnie z ozna-
czeniem biegunów (+) i (-) na baterii / akumulato-
rze i produkcie.
Oczyścić styki przy baterii i w komorze przed jej
włożeniem!
Zużyte baterie/akumulatory jak najszybciej wyjąć
z produktu.
Przed uruchomieniem
Wskazówka: Należy całkowicie usunąć materiał
opakowania.
Uruchomienie
Zdjąć pokrywę 1 z komory na baterie 2
(patrz rys. A).
Włożyć (nowe) baterie 3 do komory 2.
Wskazówka: Zwrócić uwagę na odpowiednie
enie biegunów. Jest ono oznaczone w komo-
rze na baterie 2.
Z powrotem nałożyć pokrywę 1 na komorę 2
(patrz rys. B).
Wskazówki bezpieczeństwa
dla baterii / akumulatorów
ZAGROŻENIE ŻYCIA! Baterie / akumulatory
należy trzymać poza zasięgiem dzieci. W przy-
padku połknięcia należy natychmiast udać się do
lekarza!
NIEBEZPIECZEŃSTWO WYBU-
CHU! Baterii jednorazowego użytku
nie wolno ładować ponownie. Baterii /
akumulatorów nie należy zwierać i / lub otwierać.
Może to doprowadzić do przegrzania, pożaru
lub wybuchu.
Nigdy nie należy wrzucać baterii / akumulatorów
do ognia lub wody.
Nigdy nie należy narażać baterii / akumulatorów
na obciążenia mechaniczne.
Ryzyko wycieku kwasu z baterii / akumu-
latorów
Należy unikać ekstremalnych warunków i tempera-
tur, które mogą oddziaływać na baterie / akumula-
tory, np. kaloryferów / bezpośredniego działania
promieniowania słonecznego.
Unikać kontaktu ze skórą, oczami i błonami śluzo-
wymi! W razie kontaktu z kwasem akumulatorowym
należy natychmiast przepłukać dane miejsce czystą
wodą i niezwłocznie udać się do lekarza!
ZAKŁADAĆ RĘKAWICE
OCHRONNE! Wylane lub uszko-
dzone baterie / akumulatory po do-
tknięciu skóry mogą spowodować poparzenia
chemiczne. Dlatego należy w takim przypadku
nakładać odpowiednie rękawice ochronne.
W przypadku wycieku baterii / akumulatorów
natychmiast usunąć je z produktu, aby uniknąć
uszkodzeń.
pozostawiać dzieci bez nadzoru z materiałem
opakowania. Niebezpieczeństwo uduszenia.
Produkt należy przechowywać z dala od dzieci.
Niniejszy produkt może być używany przez
dzieci od lat 8 oraz przez osoby z obniżonymi
zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub
mentalnymi czy brakiem doświadczenia i/lub
wiedzy, jeśli pozostają pod nadzorem lub zostały
pouczone w kwestii bezpiecznego użycia produktu
i rozumieją wynikające z tego zagrożenia. Dzieci
nie mogą bawić się produktem. Czyszczenie i
konserwacja nie mogą być wykonywane przez
dzieci bez nadzoru.
OSTROŻNIE! Produkt nie jest zabawką dla
dzieci! Produkt należy trzymać z dala od dzieci.
Dzieci nie dostrzegają zagrożeń związanych z
użytkowaniem produktów elektrycznych.
Nie używać urządzenia w razie stwierdzenia
jakichkolwiek uszkodzeń.
Należy regularnie sprawdzać baterie pod kątem
wycieków.
Diody LED posiadają długą żywotność. Diody
LED są na stałe zamontowane w produkcie i nie
można ich wymienić.
Nie należy narażać urządzenia na działanie
wysokich temperatur oraz wilgoci, w przeciwnym
wypadku bowiem może dojść do jego uszkodzenia.
Należy unikać mechanicznego przeciążania
produktu!
W przypadku wystąpienia uszkodzeń, konieczności
naprawy lub innych problemów z produktem należy
zwrócić się do wykwalifikowanego elektryka.
Nie stasować razem starych i nowych baterii.
Żarówek nie można wymieniać.
Jeśli żarówki przestaną działać z powodu zużycia,
należy wymienić cały produkt.
Opis części
1 Pokrywa
komory na baterie
2 Komora na baterie
3 Bateria 1,5 V typ
AAA
4 Płytka montażowa
5 Przycisk WŁ./ W
Dane techniczne
LED: 3 x dioda LED, 0,06 W
(brak możliwości wymiany
diod LED)
Typ baterii: 3 x 1,5 V typ AAA
Czas świecenia: ok. 15 godzin
Żywotność diody LED: 30000 godzin
Współrzędne
trójchromatyczne: X < 0,27
Temperatura barwy: 18000 K
Zawartość
2 oprawy oświetleniowe LED
6 baterii 1,5 V typ AAA
2 płytki montażowe
1 instrukcja obsługi
Wskazówki bezpieczeństwa
PRZED UŻYCIEM PROSIMY O PRZECZYTANIE
instrukcji obsługi!
INSTRUKCJĘ OBSŁUGI STARANNIE
PRZECHOWYWAĆ!
ZAGROŻENIE
ŻYCIA I NIEBEZPIECZEŃSTWO
WYPADKU U DZIECI! Nigdy nie
OWIM GmbH & Co. KG
Stiftsbergstraße 1
DE-74167 Neckarsulm
GERMANY
Model No.: HG00721A / HG00721B
Version: 05 / 2017
Last Information Update · Tietojen tila
Informationsstatus · Stan informacji · Informacijos
pobūdis · Stand der Informationen: 06 / 2017
Ident.-No.: HG00721A / B062017-3
  • Page 1 1
  • Page 2 2

LIVARNO 285646 Bedienungsanleitung

Typ
Bedienungsanleitung