AEG EWA1731CORDLESS Benutzerhandbuch

Typ
Benutzerhandbuch

Dieses Handbuch ist auch geeignet für

EWA 172. CORDLESS
EWA
173. CORDLESS
EWA
174.
CORDLESS
Pikavedenkeitin
Käyttöohje
2
1
2
3
Arvoisa asiakas
tämä käyttöohje on syytä lukea huolel-
lisesti läpi. Noudata erityisesti ensim-
mäisillä sivuilla olevia turvaohjeita!
Säilytä käyttöohje myöhempää tarvetta
varten. Luovuta se myös laitteen mah-
dolliselle seuraavalle omistajalle.
1
Varoituskolmio ja/tai sanat (Varoitus! /
Varo! / Huomio!) liittyvät ohjeisiin,
jotka ovat käyttäjän turvallisuuden tai
laitteen toimintakyvyn kannalta erityi-
sen tärkeitä. Niitä on ehdottomasti
noudatettava.
0 Tämä merkki opastaa askel askeleelta
laitteen käytössä.
3
Tämä merkki edeltää laitteen käyttöä
koskevaa käytännöllistä lisäinformaa-
tiota.
2
Neliapilalla on merkitty laitteen talou-
delliseen ja ympäristöystävälliseen
käyttöön opastavat vihjeet ja neuvot.
Jos sinulla on laitteen kanssa ongelmia,
lähin asiakaspalvelupisteemme on aina
käytettävissäsi.
Ks. myös kappale “Asiakaspalvelu“.
Sieltä löytyvät asiakaspalvelupisteiden
osoitteet ja puhelinnumerot sekä taku-
uehdot.
Laitekuvaus
1 Kansi
2 Painike, jolla kansi avataan
3 Erillinen jalustaosa ja tulojohto
4 Ulkoinen vedenkorkeuden osoitin
5 Virtakatkaisija
6 Tilailmaisin
7 Pikakytkin (vain EWA
173:ssa.)
8 Kalkinsuodatin
9 Tyyppikilpi
Turvaohjeet
EWA 174:n ottoteho on 3000 wattia.
Sen saa liittää vain pistorasiaan, joka
on varmistettu 16 A:n sulakkeella. Var-
sinkin useampien laitteiden yhtäaikai-
nen käyttö samassa virtapiirissä voi
aiheuttaa sulakkeen palamisen. AEG:n
sähkölaitteiden turvallisuus noudattaa
yleisesti hyväksyttyjä teknisiä säädöksiä
ja laiteturvallisuuslakia. Kuitenkin val-
mistajana haluamme tutustuttaa käyt-
täjät seuraaviin turvaohjeisiin.
Yleinen turvallisuus
Laitteen saa liittää vain sähköverkkoon,
jonka jännite täsmää tyyppikilvessä (9)
olevien tietojen kanssa!
Virtapistoketta ei saa koskaan vetää irti
pistorasiasta johdosta kiinni pitäen.
Jos laitteen liitäntäjohto on vaurioitu-
nut, valmistajan, sen asiakaspalvelun
tai muun asiantuntijan täytyy vaihtaa
se vaaratilanteiden välttämiseksi.
Älä missään tapauksessa ota veden-
keitintä käyttöön, jos se on pudonnut
tai siinä on näkyviä vaurioita.
Ainoastaan asiantuntijat saavat suorit-
taa laitteen korjauksia. Asiantuntemat-
tomat korjaukset saattavat aiheuttaa
huomattavia vaaroja. Korjaustapauk-
sissa käänny AEG:n asiakaspalvelun tai
valtuutetun myyjän puoleen.
Irrota pistoke aina,
ennen puhdistusta ja huoltoa
jokaisen käytön jälkeen.
Lasten turvallisuus
Älä jätä pikavedenkeitintä päälle val-
vomatta.
Lapsia on pidettävä erityisen tarkkaan
silmällä!
4
Pikavedenkeitintä käytettäessä
huomioitava
Ennen käytön aloittamista on varmi-
stuttava siitä, että johto ja pistoke ovat
kuivia.
Vedenkeitintä ei saa ottaa käyttöön
kostein käsin.
Käytä laitetta vain sisätiloissa.
Vedenkeitintä käytettäessä syntyy kor-
keita lämpötiloja, jotka voivat aiheut-
taa palamisia, ellei laitetta käsitellä
varovasti. Tartu keittimeen siksi vain
sen kahvasta.
Älä jätä vedenkeitintä päälle valvo-
matta. Älä pidä sitä kuumilla pinnoilla
tai avotulen lähellä.
Huomio: Liiallinen vesimäärä voi
aiheuttaa kiehuvan veden roiskumisen.
Täytä siis vedenkeitin korkeintaan
maksimimerkintään asti.
Käytä vedenkeitintä ainoastaan veden
kuumennukseen! Älä koskaan lisää
vedenkeittimeen elintarvikkeita tai
lisäaineita. Älä koskaan lämmitä mai-
toa tai lihalientä vedenkeittimessä! Älä
laita vieraita esineitä vedenkeittimeen!
Älä koskaan jätä laitteen kantta (1)
auki käytön ajaksi, koska se estää auto-
maattisen virrankatkaisulaitteen
toiminnan.
Älä siirrä laitetta käytön aikana.
Älä koskaan upota laitetta veteen!
Suojaa laite ja johto kuumuudelta ja
kosteudelta.
Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka
aiheutuvat määräysten vastaisesta tai
väärästä käytöstä.
2 Hävittäminen
Pakkausmateriaalin hävittäminen
Älä heitä pakkausmateriaalia pois.
Noudata seuraavia ohjeita:
Pakkauskartonki voidaan viedä jätekar-
tongin keräysastioihin.
Kierrätä polyeteeniset (PE) muovipus-
sit mahdollisuuksien mukaan. Polysty-
reeniset (PS) pehmusteet eivät sisällä
CFC:tä, ja ne voidaan jättää niille tar-
koitettuihin keräysastioihin. Oma kun-
tasi antaa lisätietoja
pakkausmateriaalin kierrätyspaikoista.
Käytetyn laitteen hävittäminen
Kun laite poistetaan lopullisesti käytö-
stä, se viedään kauppiaalle tai alueelli-
seen vastaanottopisteeseen, jossa
vastaanotto on pääosin maksullista.
Käyttöohjeet
Ennen kuin uusi vedenkeitin otetaan
käyttöön, se tulee hygieniasyistä pyyh-
kiä kostealla liinalla sekä sisä- että
ulkopuolelta.
Käyttöönotto
0 Aseta jalusta (3) tukevalle pöydälle.
0 Liitä virtapistoke maadoitettuun pisto-
rasiaan.
3
Liitäntäjohdon tarpeeton osa voidaan
kääriä jalustaosan (3) pohjaan.
0 Paina painiketta (2) ja avaa kansi
(1).
0 Älä missään tapauksessa alita minimi-
tai ylitä maksimitäyttömäärää (4).
0 Sulje kansi, niin että se lukkiutuu kaa-
toaukkoon. Vain näin sammutusauto-
matiikka toimii luotettavasti.
0 Aseta vedenkeitin jalustalle.
0 Paina virtakatkaisija (5) sisään, jolloin
tilailmaisimen (6) valo syttyy ja keitin
alkaa kuumentua.
3
Virtakatkaisija (5) lukkiutuu ainoa-
staan, jos kannu on jalustalla (3).
3
Älä käytä ensimmäisen keittokerran
vettä ruoanvalmistukseen.
5
Automaattinen virrankatkaisu
Laite ja samalla tilailmaisimen valo
sammuu automaattisesti, kun vesi kie-
huu. Jos haluat lopettaa kuumennuk-
sen ennen automaattisammutusta,
paina vain virtakatkaisijaa (5) tai nosta
kannua. Jos haluat kuumentaa aiem-
min keitetyn veden uudelleen, paina
uudestaan virtakatkaisijaa (5). Veden
kiehuessa keitin sammuu taas auto-
maattisesti.
Pikalämmitys (vain EWA173:ssa.)
Pikakytkimellä (7) valitaan vedenkeitti-
men pikalämmitys (kierrä asentoon 2).
Pikalämmitystä käytettäessä termo-
staatti lopettaa kuumennuksen jo
ennen veden kiehumista. Tämä lämpö-
tila on paras lämmitettäessä vettä esi-
merkiksi valmisjuomiin ja lihaliemiin.
Myös joidenkin teelaatujen kanssa suo-
sitellaan käytettäväksi hieman viile-
ämpää kuin kiehuvaa vettä. Keittimen
veden määrän vaihdellessa voi esiint
myös vähäisiä veden lämpötilaeroja.
Kun termostaatti on lopettanut kuu-
mennuksen, merkkivalo palaa edel-
leen, kunnes laite sammutetaan
virtakatkaisijalla (5) tai vedenkeitin
nostetaan jalustalta (3).
Kalkinsuodatin
Kalkinsuodatin (8) kaatimessa pitää
mahdolliset kalkkijäämät vedenkeitti-
messä.
0 Kalkinsuodatin otetaan pois painamalla
sitä yläaukosta alaspäin.
0 Laita kalkinsuodatin takaisin kaatonok-
kaan ja vedä ylöspäin aukosta, kunnes
se lukkiutuu.
Turvajärjestelmä
Kaikki AEG:n vedenkeittimet on varu-
stettu kuivakäyttösuojalla. Se suojaa
laitetta ylikuumenemiselta, jos se kyt-
ketään päälle ilman vettä, tai tyhjänä
kiehumiselta kannen ollessa auki käy-
tön aikana. Jos laitetta vahingossa käy-
tetään ilman vettä, se on
automaattisesti suojattu ylikuume-
nemiselta. Kuumennus keskeytyy auto-
maattisesti. Ennen käytön aloittamista
uudelleen laitteen on annettava jääh-
tyä n. 5-10 minuuttia.
Puhdistus ja huolto
1
Irrota virtapistoke pistorasiasta ennen
jokaista vedenkeittimen puhdistusta.
1
Älä koskaan puhdista vedenkeitintä tai
jalustaa juoksevassa vedessä tai astian-
pesuvedessä.
0 Vedenkeittimen voi tarvittaessa huuh-
della puhtaalla vedellä.
0 Laitteen ulkopinta puhdistetaan vain
kostealla liinalla. Älä käytä voimakkaita
tai vaahtoavia pesuaineita.
Kalkinpoisto
Jos kannun pohjassa on liikaa kalkkia,
termostaatti keskeyttää kuumennuk-
sen, ja EWA 173:ssa se hidastaa
pikalämmityksen sammutusta.
Siksi laitteelle on suoritettava kalkin-
poisto säännöllisesti veden kovuudesta
riippuen. Tähän käytetään kaupasta
saatavia, mieluiten ympäristöystävälli-
siä kalkinpoistoaineita valmistajan
ohjeiden mukaan.
0 Kaada keittimeen ensin vesi, vasta sit-
ten oikein (ei liikaa) annosteltu kalkin-
poistoaine.
1
Älä missään tapauksessa kiehuta liuo-
sta, ettei se vaahtoa yli.
0 Huuhtele vedenkeitin perusteellisesti
puhtaalla vedellä kalkinpoiston jälkeen.
Älä koskaan kaada kalkinpoistoainetta
emaliseen kaatoaltaaseen tai käytä sitä
uudelleen.
6
Tekniset tiedot
Verkkojännite: 230 V / 50 Hz
Ottoteho: 1800 W
Maksimitäyttömäärä: 1,7 litraa
;
Laite on seuraavien EU-direktiivien
mukainen:
73/23/ETY 19.02.1973 “Pienjännitedi-
rektiivi”, sis. muutosdirektiivi 93/68/
ETY.
89/336/ETY 03.05.1989 “Sähköma-
gneettinen yhteensopivuus”-direktiivi,
sis. muutosdirektiivi 92/31/ETY.
Asiakaspalvelu
Laitteemme täyttävät korkeimmat laa-
tuvaatimukset. Jos kuitenkin ilmenee
vika, joka ei korjaannu käyttöohjeen
tietojen avulla, käänny myyjäliikkeen
tai AEG:n asiakaspalvelun puoleen.
Garantiebedingungen
Der Endabnehmer dieses Geräts (Verbraucher) hat bei einem
Kauf dieses Geräts von einem Unternehmer (Händler) in
Deutschland im Rahmen der Vorschriften über den Ver-
brauchsgüterkauf gesetzliche Rechte, die durch diese Garantie
nicht eingeschränkt werden. Diese Garantie räumt dem Ver-
braucher also zusätzliche Rechte ein. Dies vorausgeschickt, lei-
sten wir, AEG Hausgeräte GmbH, gegenüber dem Verbraucher
Garantie für dieses Gerät für den Zeitraum von 24 Mona-
ten ab Übergabe zu den folgenden Bedingungen:
1. Mit dieser Garantie haften wir dafür, dass dieses neu her-
gestellte Gerät im Zeitpunkt der Übergabe vom Händler an
den Verbraucher die in unserer Produktbeschreibung für
dieses Gerät aufgeführten Eigenschaften aufweist. Ein
Mangel liegt nur dann vor, wenn der Wert oder die
Gebrauchstauglichkeit dieses Geräts erheblich gemindert
ist. Zeigt sich der Mangel nach Ablauf von sechs (6) Mona-
ten ab dem Übergabezeitpunkt, so hat der Verbraucher
nachzuweisen, dass das Gerät bereits im Übergabezeit-
punkt mangelhaft war. Nicht unter diese Garantie fallen
Schäden oder Mängel aus nicht vorschriftsmäßiger Hand-
habung sowie Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisun-
gen.
2. Dieses Gerät fällt nur dann unter diese Garantie, wenn es
in einem der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union
gekauft wurde, es bei Auftreten des Mangels in Deutsch-
land betrieben wird und Garantieleistungen auch in
Deutschland erbracht werden können. Mängel müssen uns
innerhalb von zwei (2) Monaten nach dessen Kenntnis
angezeigt werden.
3. Mängel dieses Geräts werden wir innerhalb angemessener
Frist nach Mitteilung des Mangels unentgeltlich beseiti-
gen; die zu diesem Zweck erforderlichen Aufwendungen,
insbesondere Arbeits- und Materialkosten werden von uns
getragen. Über diese Nachbesserung hinausgehende
Ansprüche werden durch diese Garantie dem Verbraucher
nicht eingeräumt.
4. Im Garantiefall ist das Gerät vom Verbraucher an die für
seinen Wohnort zuständige AEG-Zentralwerkstatt zu ver-
senden, wobei das Gerät gut zu verpacken ist und die voll-
ständige Anschrift des Verbrauchers zusammen mit einer
kurzen Fehlerbeschreibung in das Paket zu legen ist. Zum
Nachweis des Garantie-Anspruchs ist der Sendung der Ori-
ginal-Kaufbeleg (Kassenzettel, Rechnung) beizufügen.
5. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung
noch einen Neubeginn der Garantiezeit für dieses Gerät;
ausgewechselte Teile gehen in unser Eigentum über.
6. Mängelansprüche aus dieser Garantie verjähren in zwei (2)
Jahren ab dem Zeitpunkt der Übergabe des Geräts vom
Händler an den Verbraucher, der durch den Original-Kauf-
beleg (Kassenzettel, Rechnung) zu belegen ist; wenn dieses
Gerät gewerblich genutzt wird, beträgt die Verjährungs-
frist sechs (6) Monate.
AEG Kundendienst in Deutschland
Sollte dieses AEG Gerät wider Erwarten nicht
funktionieren, senden Sie es bitte an
folgende Adresse:
Beginnt die Postleitzahl Ihres Wohnortes
mit 2 - 3 - 4 - 5
AEG Kleingeräte-Zentralwerkstatt
Firma Elektro Stefan Irsen
Sachtlebenstraße 1, 41541 Dormagen
Beginnt die Postleitzahl Ihres Wohnortes
mit 0 - 1 - 6 - 7 - 8 - 9
AEG Kleingeräte-Zentralwerkstatt
Firma Trepesch GmbH
Steinstraße 500, 90419 Nürnberg
In Deutschland stehen wir Ihnen für Fragen,
Anregungen oder bei Problemen rund um unsere
Kleingeräte und Raumpflegegeräte
montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr
zur Verfügung.
AEG Serviceline unter 01805-30 60 80*
Fax: 0911/ 3 23-49 19 30
E-Mail: service.kleingera[email protected]
*(Deutsche Telekom 0,12 Euro/min.)
AEG Kundendienst in Europa
In diesen Ländern gelten die Garantiebedingungen der örtlichen
Vertriebsorganisationen. Diese können dort eingesehen werden.
In these countries our AEG sales organisations own guarantee
conditions are applicable. Please obtain further details direct.
Österreich, 4010 Linz, 0732 / 770101 - 30
Belgique/België, 1502 Lembeek, 02/363.04.44
Czech Republic, AEG Domaci spotebice, Praha 4, 1140 00
Danmark, 7000 Fredericia, 70 11 74 00
España, Madrid, 1-885-2700
France, 60307 Senlis, 03-44 62 24 24
Great Britain, Service Force 08705 929 929
Hellas, 18346 MOÓXATO, 01/4822646
Island, Reykjavik (Bræóurnir Ormsson hf), 91-3 88 20
Italia, 33080 Porcia (PN), 0434 39 41
Kroatien, 10000 Zagreb, 385 1 6323 333
Luxembourg, 1273 Luxembourg-Hamm, 4 24 31-433
Magyarország, 1142 Budapest, 36-1-252-1773
Nederland, 2400 AC Alphen aan den Rijn, 0172-468 300
Norge, 0516 Oslo, 22 72 58 00
Poland, 02-034 Warszawa, 022 874 33 33
Portugal, 2635-445 Rio de Mouro, (01) 926 75 75
Romania, 713421 Bucaresti, 01-230-8730
Russia, 129090 Moscow, +7 095 956 2917, 937 7893
Slovakia, 81105 Bratislava, 07/4333 9757
Slovenija,
Tražaška 132, 1000 Ljubljana, 01 24 25 730
Schweiz/Svizzera, 5506 Mägenwil, 062/889 93 00
Suomi, Porissa, puh. (02) 622 3300
Sverige, 10545 Stockholm, 08-672 53 60
Turkey, Tarlabasi cad no:35 Taksim/Istanbul-0, 262-7249420
AEG Hausgeräte GmbH, D-90429 Nürnberg, Muggenhofer Straße 135 Änderungen vorbehalten
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
http://www.aeg.hausgeraete.de
©
Copyright by AEG
822 949 169 - 0202
  • Page 1 1
  • Page 2 2
  • Page 3 3
  • Page 4 4
  • Page 5 5
  • Page 6 6
  • Page 7 7
  • Page 8 8

AEG EWA1731CORDLESS Benutzerhandbuch

Typ
Benutzerhandbuch
Dieses Handbuch ist auch geeignet für