Exido 12240006 Benutzerhandbuch

Typ
Benutzerhandbuch
www.adexi.eu
DK Sandwichtoaster 3 i 1 ................................................... 2
SE 3-i-1 smörgåsgrill .......................................................... 5
NO 3-i-1 smørbrødgrill ........................................................ 8
FI 3-in-1-voileipägrilli ........................................................ 11
UK 3-in-1 sandwich toaster................................................ 14
DE 3-in-1 Sandwichtoaster ................................................ 18
12240006
2
INTRODUKTION
For at du kan få mest mulig
glæde af din nye sandwichtoaster,
beder vi dig gennemse denne
brugsanvisning, før du tager apparatet
i brug. Vær særligt oprksom på
sikkerhedsforanstaltningerne. Vi
anbefaler dig desuden at gemme
brugsanvisningen, hvis du senere skulle
få brug for at genopfriske apparatets
funktioner.
GENERELLE
SIKKERHEDSFORSKRIFTER
• Apparatetmåanvendesafbørnpå
over 8 år og personer med nedsat
følsomhed, fysiske eller mentale
handicap, forudsat at de overvåges
eller er blevet instrueret i brugen
af apparatet på en sikker måde og
forstår de dermed forbundne risici.
rn må ikke lege med apparatet.
Renring og vedligeholdelse må
ikke udføres af børn, medmindre de
er under opsyn.
• rapparateteribrug,børdet
holdes under konstant opsyn. Når
apparatet anvendes, skal børn, der
opholder sig i nærheden af det, altid
holdesunderopsyn.Apparateter
ikke legetøj.
• Forkertbrugafapparatetkan
medføre personskade og beskadige
apparatet.
• Anvendkunapparatettildet,
det er beregnet til. Producenten
er ikke ansvarlig for skader, der
opsr som følge af forkert brug
eller håndtering (se også under
Garantibestemmelser).
• Apparateterudelukkendeberegnet
tilhusholdningsbrug.Apparatetmå
ikke anvendes udendørs eller til
erhvervsbrug.
• Fjernalemballageogalle
transportmaterialer fra apparatet
indvendigt og udvendigt.
• Kontroller,atapparatetikkehar
synlige skader, og at der ikke
mangler nogen dele.
• Brugikkeapparatetsammen
med andre ledninger end den
medfølgende.
• Kontrollér,atdetikkeermuligt
at trække i eller snuble over
apparatets ledning eller en eventuel
forlængerledning.
• Apparatetmåikkeanvendes
sammen med et tænd/sluk-ur eller
et separat fjernbetjeningssystem.
• Slukapparatet,ogtagstikketudaf
stikkontakten før rengøring, og når
apparatet ikke er i brug.
• Undladattrækkeiledningen,når
du tager stikket ud af stikkontakten,
men tag fat om selve stikket.
• Holdledningenogapparatetvæk
fra varmekilder, varme genstande og
åben ild.
• rgfor,atledningenerrullethelt
ud.
• Ledningenmåikkebøjesellervikles
omkring apparatet.
• Kontrollérjævnligt,omledningen
eller stikket er beskadiget, og
brug ikke apparatet, hvis dette er
tilfældet, eller hvis det har været tabt
på gulvet, tabt i vand eller er blevet
beskadiget på anden måde.
• Hvisapparatet,ledningeneller
stikket er beskadiget, skal apparatet
efterses og om nødvendigt
repareres af en autoriseret reparatør.
• Apparatetmåkuntilsluttes230V,
50Hz.Garantienbortfalderved
tilslutning til en forkert snding.
DK
3
• Forgaldrigatreparereapparatet
selv. Kontakt købsstedet, hvis der
er tale om en defekt, der falder ind
under garantien.
• Hvisderforetagesuautoriserede
indgreb i apparatet eller tilberet,
bortfalder garantien.
RLIGE
SIKKERHEDSFORSKRIFTER
• Apparatetblivermegethurtigtvarmt
og er lang tid om at køle af igen. Rør
derfor kun ved apparatets håndtag.
Anbringaldrigapparatetinærheden
af brændbare materialer (f.eks.
gardiner).
• Monteraltid2ensplader,aldrig2
forskellige.
• Brugikkeandrepladerendde
medfølgende.
• Skiftikkepladerne,nårdeervarme.
• Brugkunkøkkenredskaberaftræ
eller plast, da belægningen på
apparatets plader ellers kan tage
skade.
• Væroprksompå,atderkan
komme varm damp eller fedtsnk
fra apparatet under brug. Pas på,
når du åbner apparatets låg.
• Overfyldikkepladernemeddejeller
andre fødevarer.
• Tørpladerneafmedenfugtigklud,
og lad dem tørre, før du tager
apparatet i brug.
OVERSIGT OVER APPARATETS DELE
A. Låsetapper
B. Varmelegeme
C. Knap
D. Knap
E. Sandwichplader
F. Vaffelplader
G. Grillplader
H. Håndtag
BRUG
• Apparatetleveresinklusive3sæt
plader, så det kan bruges som
sandwichtoaster, vaffeljern og
kontaktgrill.
• Klikdeønskedeplader(E,F,G)på
apparatet ved hjælp af låsetapperne
(A).
• Smørpladernemedlidtsmør,
margarineellerolie.Luklåget.
• Stilapparatetpåenplanvarmefast
ade,ogsætstikketistikkontakten.
• Denrødekontrollampetændes,
og apparatet begynder at varme
op. Når apparatet har opnået den
korrekte temperatur, tændes den
grønne termostatlampe. Den grønne
termostatlampe tændes og slukkes,
når varmelegemerne slår til og fra.
• Deførstepargangeapparatet
anvendes, kan der forekomme en
smule røg eller lugt. Dette er helt
normalt.
4
• Åbnlåget.Lægfødevarerneeller
hæld dejen på de nederste plader,
og luk låget igen. Sandwicher og
vaerertypiskfærdigtilberedti
bet af 2-3 minutter. Grillet kød skal
oftest have længere tid.
• Åbnlåget,ogtagfødevarerneud
med en træpalet, når de er tilberedt
som ønsket.
RENGØRING
• Slukaltidforstikkontakten,ogtag
stikket ud, før apparatet rengøres.
• Renrapparatetskabinetmed
en fugtig klud evt. tilsat lidt
rengøringsmiddel.
• Afmonterpladerne,nårdeerkølet
af, og vask dem i varmt vand tilsat
lidtopvaskemiddel.Tørpladerne.
• Brugaldrigslibendeelleropløsende
rengøringsmidler.
OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE
OG GENBRUG AF DETTE PRODUKT
Berk,atdetteAdexi-produkter
forsynet med dette symbol:
Det betyder, at produktet ikke må
kasseres sammen med almindeligt
husholdningsaffald, da elektrisk og
elektronisk affald skal bortskaffes
rskilt.
I henhold til WEEE-direktivet skal
hver medlemsstat sikre korrekt
indsamling, genvinding, håndtering
og genbrug af elektrisk og elektronisk
affald. Private husholdninger i EU
kangratisaeverebrugtudstyr
på særlige genbrugsstationer. I
visse medlemsstater kan du i visse
tilfælde returnere det brugte udstyr
til den forhandler, du købte det af på
betingelse af, at du køber nyt udstyr.
Kontakt forhandleren, distributøren eller
de kommunale myndigheder for at få
yderligere oplysninger om, hvordan du
skal håndtere elektrisk og elektronisk
affald.
GARANTIBESTEMMELSER
Garantien gælder ikke:
- hvis ovennævnte ikke iagttages
- hvis der har været foretaget
uautoriserede indgreb i apparatet
- hvis apparatet har været misligholdt,
udsat for en voldsom behandling
eller lidt anden form for overlast
- hvis fejl i apparatet er opstået på
grund af fejl på ledningsnettet.
Da vi hele tiden udvikler vores
produkter på funktions- og designsiden,
forbeholder vi os ret til at foretage
ændringer i produktet uden forudgående
varsel.
SPØRGSMÅL & SVAR
Harduspørgsmålomkringbrugenaf
apparatet,somduikkekanndesvar
påidennebrugsanvisning,ndessvaret
muligvis på vores hjemmeside www.
adexi.dk.
Dundersvaretvedatklikkepå
”Spørgsmål & svar” i menuen
”Forbrugerservice”, hvor de oftest
stillede spørgsmål er vist.
Påvoreshjemmesidenderduogså
kontaktinformation, hvis du har brug
for at kontakte os vedrørende teknik,
reparation, tilber og reservedele.
IMPORTØR
AdexiGroup
www.adexi.dk
Vi tager forbehold for trykfejl
5
INTRODUKTION
För att du skall få ut så mycket som
möjligt av din nya smörgåsgrill bör du
läsa igenom denna bruksanvisning
noggrant innan du använder den
för första gången. Var speciellt
uppmärksam på säkerhetsföreskrifterna.
Vi rekommenderar att du sparar
bruksanvisningen för framtida bruk.
ALLMÄNNA
SÄKERHETSANVISNINGAR
• Dennaapparatkananvändas
av barn fn 8 år och uppåt och
av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga,
eller bristllig erfarenhet och
kunskap, om de övervakas eller har
instruerats om hur man använder
apparaten på ett säkert sätt och så
att de förstår riskerna. Barn får inte
leka med apparaten. Barn får inte
utföra rengöring och underhåll utan
tillsyn.
• Hållapparatenundersndiguppsikt
under användning. Barn som
bennersiginärhetenavapparaten
när den är i bruk bör hållas under
uppsikt.Apparatenärinteenleksak.
• Felaktiganvändningavapparaten
kan leda till personskador och
skador på apparaten.
• Användendastapparatenfördess
avseddaändamål.Tillverkaren
ansvarar inte för personskador eller
materiella skador som uppsr till
följd av felaktig användning eller
hantering (se även Garantivillkor).
• Endastförhemmabruk.Fårej
användas för kommersiellt bruk eller
utomhusbruk.
• Tabortalltförpacknings-och
transportmaterial från apparatens
in- och utsida.
• Kontrolleraattapparatenintehar
några synliga skador och att inga
delar fattas.
• Användinteapparatenmednågon
annan sladd än den som medföljer.
• Kontrolleraattingenriskeraratt
snubbla över sladden eller en
eventuell förlängningssladd.
• Apparatenfårinteanvändas
tillsammans med en
timeromkopplare eller ett separat
fjärrstyrt system.
• Stängavapparatenochdraut
kontakten ur vägguttaget före
renring eller när apparaten inte
används.
• Undvikattdraisladdennär
stickkontakten ska dras ut ur
vägguttaget.Hållikontakteni
stället.
• Undvikatthasladdenoch
apparaten i närheten av värmellor,
heta föremål och öppna lågor.
• Setillattsladdenharvecklatsut
helt.
• Sladdenfårintesnurrasellerviras
runt apparaten.
• Kontrolleraregelbundetattinte
sladden eller kontakten är skadad,
och använd inte apparaten om
någon del är skadad, om den
har tappats i golvet, i vatten eller
skadats på något annat sätt.
• Omapparaten,sladdeneller
kontakten har skadats ber du en
auktoriserad reparationstekniker
inspektera dem och vid behov
reparera dem.
• Fårendastanslutastill230V,50Hz.
Garantin gäller inte om apparaten
ansluts till ett uttag med felaktig
spänning.
SE
6
• Försökaldrigrepareraapparaten
själv. Kontakta inköpsstället för
reparationer som täcks av garantin.
• Ejauktoriseradereparationereller
ändringar gör garantin ogiltig.
SPECIELLA
SÄKERHETSINSTRUKTIONER
• Apparatenblirvarmväldigtsnabbt
och det tar lång tid för den att svalna
igen. Rör endast apparaten vid
handtaget. Placera aldrig apparaten
i närheten av antändliga material
(som gardiner).
• Sättalltidintvålikadanaplattor,
aldrig två olika.
• Användingaandraplattorände
som medföljer.
• Bytinteplattornamedande
fortfarande är varma.
• Användendastmatlagningsredskap
som är tillverkade i trä eller plast,
eftersom plattornas yta annars kan
skadas.
• Observeraattapparatenkansläppa
ut het ånga eller skvätta olja under
användning. Var försiktig när du
öppnar apparaten.
• Fyllinteplattornamedförmycket
smet eller annan mat.
• Torkaavplattornamedenfuktig
trasa och låt dem torka innan du
använder apparaten för första
gången.
BESKRIVNING AV APPARATENS
DELAR
A. Låshakar
B. Värmeelement
C. Knapp
D. Knapp
E. Smörgåsplattor
F. Våffelplattor
G. Grillplattor
H. Håndtak
ANVÄNDNING
• Apparatenlevererasmed3par
plattor så att den kan användas
som smörgåsgrill, våffeljärn och
bordsgrill.
• Klickafastönskadeplattor(E,
F, G) på apparaten med hjälp av
låshakarna(A).
• Appliceralitesmör,margarineller
olja på plattorna. Stäng locket.
• Placeraapparatenpåenplan,
värmetålig yta och anslut den till
vägguttaget.
• Denrödaindikatorlampantänds
och apparaten börjar hettas upp.
r apparaten har uppnått korrekt
temperatur tänds den gröna
termostatlampan. Den gröna
termostatlampan tänds och släcks
när värmeelementen slås på och
stängs av.
• Detkanhändaattenlitenmängd
rök eller lukt uppsr de första
gångerna apparaten används. Det
är normalt.
7
• Öppnalocket.Placeramateneller
häll smeten på plattorna och stäng
locketigen.Smörgåsarochvåfor
blir vanligtvis klara på 2-3 minuter.
Grillat kött tar ofta längre tid.
• Öppnalocketochtautmatenmed
en stekspade i trä när den är klar.
RENGÖRING
• Stängalltidavströmtillförselnoch
dra ur sladden innan du renr
apparaten.
• Renrutsidanavapparatenmed
en fuktig trasa och ev. lite diskmedel
om det behövs.
• Sätttillbakaplattornanärdehar
svalnat och diska dem i varmt
vattenochlitediskmedel.Torka
plattorna.
• Användaldrigrengöringsmedelmed
slipmedel eller lösningsmedel.
INFORMATION OM KASSERING OCH
ÅTERVINNING AV DENNA PRODUKT
LäggmärketillattdennaAdexi-produkt
är märkt med följande symbol:
Det inner att denna produkt inte får
kasseras ihop med vanligt hushållsavfall
eftersom avfall som utgörs av eller
innehåller elektriska eller elektroniska
delar måste kasseras separat.
Direktivet om avfall som utgörs
av eller innehåller elektriska eller
elektroniska produkter kräver att varje
medlemsstat vidtar åtgärder för korrekt
insamling, återvinning, hantering
och materialåtervinning av sådant
avfall. Privata hushåll inom EU kan
utan kostnad återlämna sin använda
utrustning till angivna insamlingsplatser.
I vissa medlemsländer kan du i vissa
fall returnera den använda utrustningen
till återförsäljaren, om du köper ny
utrustning. Kontakta din återförsäljare,
distributör eller lokala myndighet för
ytterligare information om hantering
av avfall som utgörs av eller inneller
elektriska eller elektroniska delar.
GARANTIVILLKOR
Garantin gäller inte om:
- ovansende instruktioner inte har
följts
- apparatenharmodierats
- apparaten har blivit felhanterad,
utsatts för vårdslös behandling eller
fått någon form av skada
- apparaten är trasig på grund av
felaktig nätströmsförsörjning.
Då vi ständigt utvecklar våra produkter
i fråga om funktion och design
förbehåller vi oss rätten till ändringar
av våra produkter utan föregående
meddelande.
VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR
Om du har några frågor angående
användningen av apparaten och du inte
kan hitta svaret i denna bruksanvisning
kan du gå in på vår webbplats på www.
adexi.se.
Gå till menyn “Konsumentservice” och
klicka på “Frågor och svar” för att läsa
frågor som ställs ofta.
webbplatsen hittar du också
kontaktinformation om du behöver
kontakta oss med frågor om tekniska
problem, reparationer, tillbehör och
reservdelar.
IMPORTÖR
AdexiGroup
www.adexi.se
Vi ansvarar inte för eventuella tryckfel.
8
INNLEDNING
For at du skal få mest mulig glede av din
nye smørbrødgrill, ber vi deg lese nøye
gjennom denne bruksanvisningen før
førstegangsbruk.Leggspesieltmerke
til sikkerhetsreglene. Vi anbefaler også
at du tar vare på bruksanvisningen,
slik at du kan slå opp i den ved senere
anledninger.
GENERELLE
SIKKERHETSANVISNINGER
• Detteapparatetkanbrukesavbarn
fra åtte år og oppover og personer
med reduserte fysiske, sensoriske
eller mentale evner eller manglende
erfaring og kunnskap dersom de er
under tilsyn eller har fått opplæring
i sikker bruk av apparatet og forstår
farene ved bruk av apparatet.
Barn skal ikke leke med apparatet.
Barn skal ikke utføre rengring og
brukervedlikehold på apparatet når
de ikke er under tilsyn.
• Holdapparatetunderoppsiktnår
deteribruk.Holdøyemedbarn
som er i nærheten av apparatet når
deteribruk.Apparateterikkeet
leketøy.
• Feilbrukavapparatetkanføre
til personskader og skader på
apparatet.
• Apparatetmåikkebrukestilandre
formål enn det er beregnet for.
Produsenten er ikke ansvarlig for
eventuelle skader som skyldes
feilaktig bruk eller håndtering (se
også garantibestemmelsene).
• Apparateterbareberegnetpåbruk
iprivatehusholdninger.Apparatet
er ikke beregnet på utendørs eller
kommersiell bruk.
• Fjernallinnvendigogutvendig
emballasje.
• Kontrolleratapparatetikkehar
synlige skader eller manglende
deler.
• Ikkebrukapparatetmedandre
ledninger enn den som følger med.
• Kontrolleratdetikkeermuligådra
eller snuble i ledningen eller en evt.
skjøteledning.
• Apparatetmåikkebrukessammen
med en tidsinnstilling eller en egen
fjernkontroll.
• Slåavapparatetogtrekkstøpselet
ut av stikkontakten før apparatet
rengjøres, og når det ikke er i bruk.
• Ikketrekkiledningennårdutar
støpseletutavstikkontakten.Tai
stedet tak i støpselet.
• Holdledningenogapparatetunna
varmekilder, varme gjenstander og
åpen ild.
• Kontrolleratledningenertrukket
helt ut.
• Ledningenmåikketvinneseller
vikles rundt apparatet.
• Kontrollerregelmessigatledningen
og støpselet ikke er ødelagt. Ikke
bruk apparatet dersom dette skulle
være tilfellet, eller dersom det har
falt i bakken eller er skadet på annen
te.
• Dersomapparatet,ledningeneller
støpselet er skadet, skal disse
undersøkes og om nødvendig
repareres av en autorisert reparatør.
• Kuntilbrukmed230V,50Hz.
Garantien gjelder ikke dersom
apparatet er koblet til feil spenning.
• Ikkeforkåreparereapparatet
selv. Kontakt butikken der du
kjøpte apparatet når det gjelder
garantireparasjoner.
• Uautorisertereparasjonereller
endringer vil føre til at garantien ikke
gjelder lenger.
NO
9
SPESIELLE SIKKERHETSREGLER
• Apparatetblirvarmtsværtraskt,
og det tar lang tid før det er avkjølt
igjen. Berør apparatet kun
håndtakene. Ikke plasser apparatet
i nærheten av brennbare materialer
(f.eks. gardiner).
• Brukalltiddetoplatenesomhører
til samme sett, aldri to plater fra
forskjellige sett.
• Ikkebrukandreplaterenndesom
følger med.
• Ikkeskiftplaternårdeervarme.
• Brukbarekjøkkenredskaperavtre
etter plast; ellers kan belegget på
platene bli ødelagt.
• Vigjøroppmerksompåatdetkan
komme varm damp eller fettsprut fra
apparatet under bruk. Vær forsiktig
når du åpner apparatet.
• Ikkeoverfyllplatenemedvaffelrøre
eller annen mat.
• Tørkavplatenemedenfuktigklut
og la dem tørke igjen før du bruker
apparatet for første gang.
HOVEDKOMPONENTER
A. Låsetapper
B. Varmeelement
C. Knapp
D. Knapp
E. Smørbrødplater
F. Vaffelplater
G. Grillplater
H. Håndtak
BRUKE APPARATET
• Apparatetleveresmed3sett
plater slik at det kan brukes som
smørbrødgrill, vaffeljern eller
kontaktgrill.
• Festønskedeplater(E,F,G)på
apparatetmedlåsetappene(A).
• Smørplatenemedlittsr,
margarinellerolje.Lukkigjenlokket.
• Plasserapparatetpåetatt,
varmebestandig underlag, og sett
støpselet i stikkontakten.
• Denrødekontrollampenlyser,og
apparatet varmes opp. Når apparatet
har nådd riktig temperatur, tennes
den grønne termostatlampen.
Den grønne termostatlampen
tennes og slukner i takt med at
varmeelementene sr seg på og av.
• Detkankommelittrøykellerluktde
første gangene apparatet er i bruk.
Dette er normalt.
• Åpnelokket.Leggmateneller
hell røren på bunnplaten, og lukk
igjenlokket.Smørbrødogvaerer
vanligvis ferdige etter 2–3 minutter.
Grilling av kjøtt tar ofte lengre tid.
• rmatenerferdig,åpnerdulokket
og ta den ut med en stekespade av
tre.
RENGJØRING
• Taalltidutstøpseletførdurengjør
apparatet.
• Tørkavutsidenavapparatetmed
en fuktig klut, eventuelt tilsatt litt
ytendeoppvaskmiddel.
• Settplatenepåplassigjennårdeer
avkjølt, og vask dem i litt varmt vann
ogytendeoppvaskmiddel.Tørk
platene.
• Ikkebrukslipenderengjøringsmidler
eller løsemidler.
10
INFORMASJON OM KASSERING
OG RESIRKULERING AV DETTE
PRODUKTET
VigjøroppmerksompåatdetteAdexi-
produktet er merket med følgende
symbol:
Det betyr at dette produktet ikke
må kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall, da elektrisk og
elektronisk avfall skal kasseres separat.
I henhold til WEEE-direktivet skal det
enkelte medlemslandet sørge for riktig
innsamling, gjenvinning, håndtering og
resirkulering av elektrisk og elektronisk
avfall. Private husholdninger innen EU
kan kostnadsfritt levere brukt utstyr
til gjenvinningsstasjoner. I enkelte
medlemsland kan du i visse tilfeller
returnere brukt utstyr til forhandleren
der det ble kjøpt, hvis du samtidig
kjøpernyttutstyr.Takontaktmed
forhandleren, distributøren eller
offentlige myndigheter for ytterligere
informasjon om hva du skal gjøre med
elektrisk og elektronisk avfall.
GARANTIBESTEMMELSER
Garantien gjelder ikke hvis
- anvisningene ovenfor ikke er fulgt
- apparatet har blitt endret
- apparatet er brukt feil, har vært
utsatt for hard håndtering eller blitt
skadet på annen måte
- apparatet er defekt på grunn av feil i
strømtilførselen
På grunn av at vi hele tiden utvikler
funksjonen og utformingen på
produktene våre, forbeholder vi oss
retten til å endre produktet uten
forvarsel.
VANLIGE SPØRSMÅL
Hvisduharsrsmålombrukav
apparatetsomduikkennersvarpåi
denne bruksanvisningen, kan du ta en
titt på nettsidene våre, www.adexi.eu.
Gå til menyen “Consumer Services” og
klikk på “Frequently asked questions”
for å se vanlige srsmål.
Se også kontaktinformasjonen på
nettstedet vårt hvis du trenger å
kontakte oss vedrørende tekniske
problemer, reparasjoner, tilbehør og
reservedeler.
IMPORTØR
AdexiGroup
www.adexi.dk
Det tas forbehold om trykkfeil.
11
JOHDANTO
Luetämäkäyttöopashuolellisestiennen
voileipägrillin ensimmäistä käyttökertaa,
niin saat parhaan hyödyn uudesta
laitteestasi.Lueturvallisuusohjeet
erittäin huolellisesti. Suosittelemme
myös, että säilytät käyttöohjeet
myöhemä tarvetta varten.
YLEISET TURVAOHJEET
• Tätälaitettasaavatkäytämyös
8 vuotta täyttäneet lapset sekä
henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen
tila, kokemus sekä osaaminen ovat
puutteelliset, mikäli he ovat saaneet
laitteen turvallista käyttöä koskevan
opastuksen tai vastaavat ohjeet ja
ymmärtävät sen käyttöön liittyt
vaarat.Lapseteivätsaaleikkiä
laitteella.Lapseteivätsaapuhdistaa
tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
• Valvoainalaitteenkäyttöä.Valvo
laitteen lähellä olevia lapsia, kun
laitettakäytetään.Laiteeiole
leikkikalu.
• Tämänlaitteenvirheellinenkäyttö
voi aiheuttaa henkilövahinkoja ja
vahingoittaa laitetta.
• Käytälaitettavainsenoikeaan
käyttötarkoitukseen. Valmistaja ei
vastaa vammoista tai vioista, jotka
johtuvat laitteen vääränlaisesta
käytöstä tai käsittelystä (katso myös
Takuuehdot).
• Vainkotitalouskäyttöön.Eisovellu
ulkokäyttöön eikä kaupalliseen
yttöön.
• Poistakaikkipakkaus-ja
kuljetusmateriaalit laitteen sisä- ja
ulkopuolelta.
• Tarkista,ettälaitteessaeiole
vaurioita tai puuttuvia osia.
• Äläkäytämitäänmuitakuinmukana
toimitettua virtajohtoa.
• Varmista,etteivirtajohtoontai
jatkojohtoon voi kompastua.
• Laitettaeisaakäyttääyhdessä
ajastinkytkimen tai erillisen kauko-
ohjainjärjestelmän kanssa.
• Sammutalaitejairrotapistoke
pistorasiasta, kun laite täytyy
puhdistaa tai kun se ei ole käytös.
• Pistokettaeisaairrottaa
pistorasiasta vetämällä johdosta.
Ota sen sijaan kiinni pistokkeesta.
• Suojaavirtajohtojalaite
lämmönlähteiltä, kuumilta esineiltä
ja avotulelta.
• Varmista,ettäjohtoeiolekierteellä.
• Virtajohtoaeisaakiertäätaikietoa
laitteen ympärille.
• Tarkistasäännöllisinväliajoin,ettei
virtajohto tai pistoke ole vaurioitunut.
Äläkäytälaitetta,josvirtajohtotai
pistoke on vaurioitunut tai jos laite
on pudonnut lattialle tai veteen tai
muuten vaurioitunut.
• Joslaite,johtotaipistokeon
vaurioitunut, tarkastuta laite ja
korjauta se tarvittaessa valtuutetulla
korjaajalla.
• Kytkevainverkkoon,jonkajännite
on230V,50Hz.Takuueikata
tapauksia, joissa laite on kytketty
väärään verkkovirtaan.
• Älämilloinkaanyritäitsekorjata
laitetta.Jostarvitsettakuuhuoltoa,
ota yhteyttä liikkeeseen, josta ostit
laitteen.
• Takuueiolevoimassa,joslaitetta
korjataan tai muunnellaan ilman
valtuuksia.
FI
12
ERIKOISTURVAOHJEET
• Laitekuumeneenopeastijajäähtyy
hitaasti. Koske ainoastaan grillin
kahvaan.Älämilloinkaansijoita
laitetta lähelle syttyviä materiaaleja
(esim. verhot).
• Käytäainakahtasamanlaista
grillilev, älä milloinkaan erilaisia.
• Äläkäytämuitakuinmukana
toimitettuja levyjä.
• Älävaihdalevyjäniidenollessa
kuumat.
• Käytäainoastaanpuisiataimuovisia
ruoanlaittovälineitä, koska levyjen
pinnoitus saattaa muuten vaurioitua.
• Huomaa,ettälaitteestasaattaa
erittyä kuumaa höyryä tai roiskua
rasvaa käytön aikana. Noudata
varovaisuutta avatessasi laitteen.
• Älätäytälevyilleliikaataikinaatai
muita ruoka-aineita.
• Pyyhilevytkosteallaliinallajaanna
niiden kuivua ennen kuin käytät
laitetta ensimmäistä kertaa.
PÄÄOSAT
A. Lukitustapit
B. Kuumennusvastus
C. Painike
D. Painike
E. Voileipägrillilevyt
F. Vohveligrillilevyt
G. Grillilevyt
H. Kädensija
KÄYTTÖ
• Laitteentoimitukseensisältyy
3 levysarjaa, niin että sitä
voidaan käytä voileipägrillinä,
vohvelirautana ja kontaktigrillinä.
• Kiinnitähaluamasilevyt(E,F,G)
laitteeseen napsauttamalla ne kiinni
lukitustappienavulla(A).
• Levitälevyillepienimäärävoita,
margariinia tai öljyä. Sulje kansi.
• Asetalaitetasaiselle,
lämnkestävälle pinnalle ja kytke
pistoke pistorasiaan.
• Punainenmerkkivalosyttyyja
laite alkaa kuumentua. Kun laite
on saavuttanut oikean lämpötilan,
vihreä lämmönsäätimen valo syttyy
palamaan. Vihreä lämmönsäätimen
valo syttyy ja sammuu
kuumennusvastusten kytkeytyessä
päälle ja pois päältä.
• Laitevoisavutajahaistahieman
muutamalla ensimmäisellä
käyttökerralla.Tämäonnormaalia.
• Avaakansi.Asetaruoka-aineet
tai kaada taikina pohjalevyille ja
sulje kansi. Voileivät ja vohvelit
valmistuvat normaalisti 2-3
minuutissa.Lihangrillaaminen
kestää yleensä kauemmin.
• Avaakansijapoistaruoka
puulastalla, kun se on kypsynyt
tarpeeksi.
PUHDISTUS
• Katkaisevirtajairrotapistoke
pistorasiasta aina ennen laitteen
puhdistusta.
• Puhdistalaitteenulkopintakostealla
liinalla. Käytä tarvittaessa vähän
puhdistusainetta.
• Vaihdalevytniidenjäähdyttyä
ja pese ne lämpimällä vedellä ja
astianpesuaineella. Kuivaa levyt.
13
• Äläkoskaankäytähankaavia
puhdistusaineita tai liuottimia.
TIETOJA TUOTTEEN
VITTÄMISESTÄ JA
KIERRÄTMISES
TämäAdexi-tuoteonmerkitty
seuraavalla symbolilla:
Tuotettaeisiissaahävitätavallisen
kotitalousjätteen mukana, vaan sähkö-
ja elektroniikkajäte on hävitettävä
erikseen.
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua
koskevan WEEE-direktiivin
mukaan jokaisen jäsenvaltion on
järjestettävä asianmukainen sähkö-
ja elektroniikkajätteen keräys,
talteenotto, käsittely ja kierrätys. EU-
alueen yksityiset kotitaloudet voivat
palauttaa käytetyt laitteet maksutta
erityisiinkierrätyspisteisiin.Joissakin
jäsenvaltioissa ja tietyissä tapauksissa
käytetty laite voidaan palauttaa sille
jälleenmyyjälle, jolta se on ostettu, jos
tilallehankitaanuusilaite.Lisätietoja
sähkö- ja elektroniikkajätteen
käsittelystä saat lähimmältä
jälleenmyyjältä, tukkukauppiaalta tai
paikallisilta viranomaisilta.
TAKUUEHDOT
Takuueiolevoimassa,jos
- edellä olevia ohjeita ei ole
noudatettu
- laitteeseen on tehty muutoksia
- laitetta on käsitelty väärin tai rajusti
tai se on kärsinyt muita vaurioita
- laitteen vika johtuu sähköverkon
häiriöistä.
Kehitämme jatkuvasti tuotteidemme
toimivuutta ja muotoilua, minkä vuoksi
pidätämme oikeuden muuttaa tuotetta
ilman etukäteisilmoitusta.
USEIN ESITETTYJÄ KYSYMYKSIÄ
Jossinullaonlaitteenkäyttöäkoskevia
kysymyksiä etkä löydä vastauksia tästä
käyttöohjeesta, käy Internet-sivuillamme
osoitteessa www.adexi.eu.
Katso usein esitettyjen kysymysten
vastaukset Consumer Services -valikon
kohdastaFrequentlyAskedQuestions.
Yhteystietomme ovat nähtävissä
kotisivuillamme siltä varalta, että
haluat ottaa meihin yhteyttä teknis
kysymyksiä, korjauksia, lisävarusteita tai
varaosia koskevissa asioissa.
MAAHANTUOJA
AdexiGroup
www.adexi.eu
Emme vastaa mahdollisista
painovirheistä.
14
INTRODUCTION
Togetthebestoutofyournew
sandwich toaster, please read this user
guide carefully before using it for the
rsttime.Takeparticularnoteofthe
safety precautions. We also recommend
that you keep the instructions for future
reference.
GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS
• Thisappliancecanbeusedby
children aged from 8 years and
above and persons with reduced
physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience
and knowledge if they are
supervised or have been given
instructions concerning use of
the appliance in a safe way and
understandthehazardsinvolved.
Children must not play with the
appliance. Cleaning and user
maintenance must not be performed
by children without supervision.
• Keeptheapplianceunderconstant
supervision while in use. Keep an
eye on any children in the vicinity of
theappliancewhenitisinuse.The
appliance is not a toy.
• Incorrectuseofthisappliancemay
cause personal injury and damage
the appliance.
• Useforitsintendedpurposeonly.
Themanufacturerisnotresponsible
for any injury or damage resulting
from incorrect use or handling (see
alsoWarrantyTerms).
• Fordomesticuseonly.Notfor
outdoor or commercial use.
• Removeallpackagingandtransport
materials from the inside and
outside of the appliance.
• Checkthattheappliancehasno
visible damage and that no parts are
missing.
• Donotusewithanycordsother
than that supplied.
• Checkthatitisnotpossibleto
pull or trip over the cord or any
extension cord.
• Theappliancemustnotbeused
together with a timer switch or a
separate remote control system.
• Turnofftheapplianceandremove
the plug from the socket before
cleaning, or when the appliance is
not in use.
• Avoidpullingthecordwhen
removing the plug from the socket.
Instead, hold the plug.
• Keepthecordandapplianceaway
from heat sources, hot objects and
nakedames.
• Ensurethatthecordisfully
extended.
• Thecordmustnotbetwistedor
wound around the appliance.
• Checkregularlythatneitherthecord
nor plug is damaged and do not use
if there is any damage, or if it has
beendroppedontheoor,dropped
in water or damaged in any other
way.
• Iftheappliance,cordorplughas
been damaged, have the appliance
inspected and if necessary repaired
by an authorised repairer.
• Connectto230V,50Hzonly.The
warranty is not valid if the appliance
is connected to incorrect voltage.
• Nevertrytorepairtheappliance
yourself. Please contact the store
where you bought the appliance for
repairs under warranty.
• Unauthorisedrepairsor
modicationswillinvalidatethe
warranty.
UK
15
SPECIAL SAFETY INSTRUCTIONS
• Theappliancegetshotveryquickly
and takes a long time to cool down
again. Only touch the appliance
by the handle. Never place the
applianceclosetoammable
materials (e.g. curtains).
• Alwayst2identicalplates,never2
different ones.
• Donotuseanyplatesotherthan
those supplied.
• Donotchangetheplateswhenthey
are hot.
• Onlyusingcookingutensilsmade
of wood or plastic, as the coating
on the plates may be damaged
otherwise.
• Pleasebeawarethattheappliance
may emit hot steam or grease
splashes during use. Be careful
when opening the appliance.
• Donotoverlltheplateswithbatter
or other foodstuffs.
• Wipetheplateswithadampcloth
and allow them to dry before using
theapplianceforthersttime.
KEY TO MAIN COMPONENTS
A. Lockdowels
B. Heatingelement
C. Button
D. Button
E. Sandwich plates
F. Wafeplates
G. Grill plates
H. Handle
USE
• Theappliancecomeswith3sets
of plates so it can be used as a
sandwichtoaster,awafeironanda
contact grill.
• Clicktherequiredplates(E,F,G)
onto the appliance using the lock
dowels(A).
• Applyalittlebutter,margarineoroil
to the plates. Close the lid.
• Placetheapplianceonaat,heat-
resistant surface and plug it in.
• Theredindicatorlightcomeson
and the appliance begins to heat
up. Once the appliance has reached
the correct temperature, the green
thermostat light will come on.
Thegreenthermostatlightcomes
on and goes off as the heating
elements come on and go off.
• Youmayexperienceasmallamount
ofsmokeorodourtherstfew
timestheapplianceisused.Thisis
normal.
• Openthelid.Placethefoodstuffs
or pour the batter onto the bottom
plates and close the lid again.
Sandwichesandwafestypically
cook in 2-3 minutes. Grilled meat
often takes longer.
• Openthelidandremovethefood
with a wooden spatula once it is
cooked as required.
CLEANING
• Alwaysswitchofftheapplianceat
the wall socket and unplug before
cleaning.
• Cleantheoutsideoftheappliance
using a damp cloth and, if
necessary, a little washing-up liquid.
• Replacetheplatesoncetheyhave
cooled and wash them in a little
warm water and washing-up liquid.
Dry the plates.
16
• Neveruseabrasivecleaningagents
or solvents.
INFORMATION ON DISPOSAL AND
RECYCLING OF THIS PRODUCT
PleasenotethatthisAdexiproductis
marked with this symbol:
Thismeansthatthisproductmustnot
be disposed of along with ordinary
household waste, as electrical and
electronic waste must be disposed of
separately.
In accordance with the WEEE directive,
every member state must ensure
correct collection, recovery, handling
and recycling of electrical and electronic
waste. Private households in the EU
can take used equipment to special
recycling stations free of charge. In
some member states you can in certain
cases return used equipment to the
retailer from whom you purchased it,
if you are purchasing new equipment.
Contact your retailer, distributor or
the municipal authorities for further
information on what to do with electrical
and electronic waste.
FOR UNITED KINGDOM ONLY
Plug wiring:
ThisproductisttedwithaBS1363
13-amp plug. If you have to replace the
fuse,onlythosethatareASTAorBSI
approved to BS1362 and with a rated
current of 13 amps should be used. If
thereisafusecovertted,thiscover
mustberettedafterchangingthefuse.
If the fuse cover is lost or damaged,
the plug must not be used. You must
also check if the socket outlets in your
hometwiththeplugoftheappliance.
If the socket outlet in your home does
nottwiththeplug,theplugmustbe
removed and disposed of safely as
insertion of the plug into the socket
islikelytocauseelectrichazard.A
replacement plug should be wired
according to following description.
Important
Thisappliancemustbeearthed.The
wires in the cord set are coloured
thus:
BLUE- Neutral, Brown-Live, Green&
Yellow-earth (For detachable plug
only)
Asthecoloursofthewiresinthe
mains lead of this appliance may not
correspond with the coloured markings
identifying the terminals in your plug,
proceed as follows:
ThewirethatiscolouredGreen&Yellow
must be connected to the terminal in the
plug that is marked with the letter E or
by the earth symbol,or coloured green &
yellow.
Thewirethatiscolouredbluemustbe
connected to the terminal that is marked
with the letter N or coloured black.
Thewirethatiscoulouredbrownmust
be connected to the terminal that is
markedwiththeletterLorcolouredred.
17
WARRANTY TERMS
Thewarrantydoesnotapply:
- if the above instructions have not
been followed
- if the appliance has been interfered
with
- if the appliance has been
mishandled, subjected to rough
treatment, or has suffered any other
form of damage
- if the appliance is faulty due to faults
in the electricity supply.
Due to the constant development of
our products in terms of function and
design, we reserve the right to make
changes to the product without prior
warning.
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
If you have any questions regarding the
useoftheapplianceandcannotndthe
answer in this user guide, please try our
website at www.adexi.eu.
Go to the “Consumer Services”
menuandclickon“FrequentlyAsked
Questions”toviewthemostfrequently
asked questions.
You can also see contact details on
our website if you need to contact
us for technical questions, repairs,
accessories or spare parts.
IMPORTER
AdexiGroup
www.adexi.eu
We cannot be held responsible for any
printing errors
18
DE
EINLEITUNG
Bevor Sie Ihren neuen Sandwichtoaster
erstmals in Gebrauch nehmen,
solltenSiedieseAnleitungsorgfältig
durchlesen. Beachten Sie insbesondere
dieSicherheitshinweise.HebenSiedie
Anleitungauf,damitSieauchspäter
noch darin nachschlagen können.
ALLGEMEINE
SICHERHEITSHINWEISE
• DiesesGerätkannvon
KindernabdemAltervon8
JahrenundvonPersonenmit
eingeschränkten körperlichen
und geistigen Fähigkeiten sowie
Wahrnehmungsstörungenbzw.
von Personen, die über keinerlei
Erfahrung oder Wissen im Umgang
mitdemGerätverfügen,benutzt
werden, wenn sie beim Gebrauch
beaufsichtigt werden oder im
sicheren Gebrauch des Geräts
angeleitet wurden und die damit
verbundenen Gefahren verstehen.
Kinder dürfen mit dem Gerät nicht
spielen. Das Reinigen und die vom
BenutzerdurchzuführendeWartung
darf nicht durch unbeaufsichtigte
Kinder erfolgen.
• HaltenSiedieSitzauagewährend
des Gebrauchs unter ständiger
Überwachung. Beaufsichtigen
Sie Kinder, die sich in der Nähe
des Getes aufhalten, wenn es in
Gebrauch ist. Das Gerät ist kein
Spielzeug!
• DerunsachgemäßeGebrauchdes
GetskannzuVerletzungenund
Beschädigungen des Geräts führen.
• BenutzenSiedasGerätnurzu
den in der Bedienungsanleitung
genanntenZwecken.DerHersteller
haftet nicht für Schäden, die durch
unsachgeßenGebrauchoder
unsachgemäßeHandhabungdes
Getes verursacht werden (siehe
auch die Garantiebedingungen).
• NurfürdenGebrauchimHaushalt.
Dieses Gerät eignet sich nicht für
den gewerblichen Gebrauch oder
den Gebrauch im Freien.
• SämtlicheVerpackungsmaterialien
im Gerät und darum herum
entfernen.
• DasGerätaufsichtbareSchäden
undfehlendeTeileüberprüfen.
• NurmitdenmitgeliefertenKabeln
verwenden.
• AchtenSiedarauf,dassPersonen
nichtüberdasKabelbzw.
Verlängerungskabel stolpern
nnen.
• DasGerätdarfnichtzusammenmit
einemexternenTimerodereinem
separaten Fernbedienungssystem
verwendet werden.
• VordemReinigenbzw.wennes
nichtbenutztwird,istdasGerät
abzuschaltenundderSteckeraus
derSteckdosezuziehen.
• ZiehenSienichtamKabel,um
denSteckerausderSteckdosezu
ziehen.ZiehenSiestattdessenam
Stecker.
• DasGerät(inkl.Kabel)darfnichtin
derNähevonWärmequellen,heißen
Gegenständen oder offenem Feuer
verwendet werden.
• VergewissernSiesich,dassdas
Kabelganzausgerolltist.
• Esdarfnichtgeknicktoderumdas
Gerät gewickelt werden.
19
• ÜberpfenSieregelmäßig,ob
Kabel oder Stecker beschädigt ist,
und verwenden Sie das Gerät nicht,
wenn dies der Fall ist, oder wenn
es auf den Boden oder ins Wasser
gefallenistbzw.aufandereWeise
beschädigt wurde.
• WennGerät,Kabelund/oder
Stecker beschädigt sind, muss das
Get überprüft und ggf. von einem
Fachmann repariert werden.
• NuraneinStromnetzmit230V/
50Hzanschließen!DieGarantie
erlischt, wenn das Get an eine
falsche Spannung angeschlossen
wird.
• VersuchenSienicht,die
Heizdeckeselbstzureparieren.
Bei Reparaturen, die unter die
Garantiebedingungen fallen, wenden
SiesichanIhrenHändler.
• BeinichtautorisiertenReparaturen
oderÄnderungenerlischtdie
Garantie.
SPEZIELLE SICHERHEITSHINWEISE
• DasGeräterhitztsichschnellund
braucht sehr lange Zeit, um wieder
abzukühlen.FassenSiedasGerät
nuramHandgriffan.StellenSie
das Gerät nie in der Nähe von
entammbarenMaterialien(z.B.
Vorhängen) auf.
• BringenSiestets2identische
Platten an, niemals 2 verschiedene.
• NurmitdenmitgeliefertenPlatten
verwenden!
• DiePlattennichtwechseln,solange
sieheißsind.
• NurKochutensilienausHolzoder
Kunststoff verwenden, da die
Beschichtung der Platten sonst
beschädigt werden kann.
• BittebeachtenSie,dassdasGet
währenddesGebrauchsheißen
DampfoderFettspritzervonsich
gebenkann.BeimÖffnendes
Gets vorsichtig sein.
• ÜberfüllenSiediePlattennichtmit
TeigoderanderenLebensmitteln.
• WischenSiediePlattenmiteinem
feuchtenTuchabundlassenSie
sie trocknen, bevor Sie das Gerät
erstmalsbenutzen.
HAUPTKOMPONENTEN
A. Verriegelungshaken
B. Heizelement
C. Schalter
D. Schalter
E. Sandwichplatten
F. Waffelplatten
G. Grillplatten
H. Griff
BETRIEB DES GERÄTS
• DasGerätwirdmit3Setsvon
Platten geliefert, damit es als
Sandwichtoaster, als Waffeleisen
und als Kontaktgrill verwendet
werden kann.
• KlickenSiediegewünschten
Platten (E, F, G) mithilfe der
Verriegelungshaken(A)amGerät
fest.
• TragenSieeinwenigButter,
MargarineoderÖlaufdiePlatten
auf.DenDeckelschließen.
20
• LegenSiedasGerätaufeineebene,
hitzebesndigeOberächeund
stecken Sie es ein.
• DieroteKontrolllampeleuchtet
und das Gerät beginnt mit dem
Aufheizen.WenndasGerätdie
richtigeTemperaturerreichthat,
gehtdiegrüneThermostatleuchte
an.DiegrüneThermostatleuchte
geht an und aus, wenn die
Heizelementeanundausgehen.
• WenndasGerätzumersten
Malbenutztwird,kanneszu
einer leichten Rauch- oder
Geruchsentwicklung kommen. Dies
ist normal.
• ÖffnenSiedenDeckel.LegenSie
dieLebensmittelaufdieunteren
PlattenodergießenSieTeigdarauf
undschließenSiedenDeckel
wieder. Sandwiches und Waffeln
werdennormalerweise2-3Minuten
lang gebacken. Gegrilltes Fleisch
dauert meist etwas länger.
• ÖffnenSiedenDeckelund
entfernen Sie das Essen mit
einemHolzspachtel,wenneswie
gewünscht gebacken wurde.
REINIGUNG
• ZiehenSiestetsdenSteckeraus
der Steckdose, bevor Sie das Gerät
reinigen.
• ReinigenSiedieAußenseitedes
GetsmiteinemfeuchtenTuch,
ggf. mit ein wenig Spülmittel.
• NehmenSiediePlattenwieder
heraus, wenn sie abgekühlt sind
und waschen Sie sie mit ein
wenig warmem Wasser und einem
Spülmittel.TrocknenSiediePlatten.
• KeineScheuer-oderLösungsmittel
verwenden.
INFORMATIONEN ZUR
ENTSORGUNG UND
WIEDERVERWERTUNG
DasAdexi-Produkt
trägt dieses Zeichen:
Eszeigtan,dassdasProduktnicht
zusammenmitnormalemHaushaltsmüll
entsorgt werden darf, da Elektro-
undElektronikschrottgesondertzu
entsorgen ist.
GeßderWEEE-Richtliniehatjeder
Mitgliedstaatfürordnungsgemäße
Einsammlung,Handhabung
und Recycling von Elektro- und
Elektronikmüllzusorgen.Private
HaushalteimBereichderEUkönnen
ihre gebrauchten Gete kostenfrei an
speziellenRecyclingstationenabgeben.
IneinigenMitgliedstaatenkönnen
gebrauchte Geräte in bestimmten
FällenbeidemEinzelhändler,beidem
sie gekauft wurden, kostenfrei wieder
abgegeben werden, sofern man ein
neues Get kauft Bitte nehmen Sie mit
IhremEinzelhändler,IhremGroßhändler
oder den örtlichen Berden Kontakt
auf,umweitereEinzelheitenüberden
Umgang mit Elektro- und Elektronikmüll
zuerfahren.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21

Exido 12240006 Benutzerhandbuch

Typ
Benutzerhandbuch