LIVARNO 77273 Bedienungsanleitung

Typ
Bedienungsanleitung
LED ILLumInatED magnIfIEr
Operation and Safety Notes
nagYÍtÓ LED LÁmPÁVaL
Kezelési és biztonsági utalások
LED LamPa s LuPou
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
LED-LuPEnLEuchtE
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
LamPa LED z LuPą
Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa
LED sVEtILka s PoVEčEVaLnIm stEkLom
Navodila za upravljanje in varnostna opozorila
LED LamPa s LuPou
Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny
4
Z31304
GB Operation and Safety Notes Page 4
PL Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa Strona 7
HU Kezelési és biztonsági utalások Oldal 10
SI Navodila za upravljanje in varnostna opozorila Stran 13
CZ Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny Strana 17
SK Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny Strana 20
DE / AT / CH Bedienungs- und Sicherheitshinweise Seite 23
3
A
4
5
6
3
2
B
1
3
7
8
4 GB
LED Illuminated Magnifier
Intended use
This light is suitable only for use indoors. The product
is not intended for commercial use.
Description of parts
1 Flap for opening the magnifying glass cover
2 Swivel joint of the lamp shade
3 Joint with Allen screw for securing the swivel arm
4 Mains connection lead
5 Base with storage compartments
6 On / Off switch
7 Mains Adaptor
8 Allen key
Technical data
Desk Lamp
Operating voltage: 12 V , max. 450 mA
LED: 72 x max. 0.06 W (The
LED cannot be replaced)
Protection class:
Mains Adaptor
Primary rated voltage: 220–240 V~
50 / 60 Hz
Secondary rated voltage: 12 V , max. 0.58 A
Protection Class:
Model no.: WELD-0712BCV
ITS/GS approved.
Magnifying glass
Magnitude lens: approx. 5 dioptre
Magnification: approx. 2.25 times
Scope of delivery
1 LED-lamp with magnifier
1 Mains adapter
1 Allen key
1 Set of operating instructions
Safety
Safety notes
RISK OF FA-
TAL INJURY AND ACCIDENT
HAZARD FOR TODDLERS AND
SMALL CHILDREN! Never leave children
unattended with the packaging material. The
packaging material represents a danger of suf-
focation. Children frequently underestimate the
dangers. Please keep children away from the
device at all times.
This product is not a toy and should not be
played with by children. Children are not able
to understand the dangers that can arise when
handling this product.
Children or persons lacking knowledge or ex-
perience in handling the device or have limited
physical, sensory or mental abilities, must not
use the device without supervision or instruction
by a person responsible for their safety. Children
must be supervised at all times to prevent them
from playing with the device.
Avoid the danger of death from
electric shock!
Before use, ensure that the available mains
voltage is the same as the required operating
voltage for the device (220–240 V~).
Before connecting the device to the mains you
should always check the device and the mains
lead for any damage. A damaged device rep-
resents the danger of death from electric shock.
Do not use the device if you discover it is
damaged in any way.
5 GB
In the event of damage, repairs or other problems
with the appliance, please contact an electrician.
Never open a piece of electrical equipment or
insert anything into it. Such interventions pose
life-threatening danger due to electric shock.
Never let the appliance come into contact with
water or other liquids.
Never touch the mains plug with damp or wet
hands.
Protect the mains lead from sharp edges, mechan-
ical stress and hot surfaces.
Never use the appliance in the immediate
vicinity of a bath, shower or swimming pool.
If the lamp is not to be used for an extended
period (e.g. during your holidays), pull the
mains adapter out of the mains socket.
The power cable cannot be repaired! Should
the cable be damaged, the product must be
rendered useless and must be disposed off
appropriately.
Avoid fire hazards and injury
hazards
CAUTION! RISK OF INJURY!
Broken safety glass must be replaced
before the lamp is used again.
RISK OF INJURY FROM BURNS
!
Ensure that the lamp has been switched
off and has cooled before touching
it, to avoid burn injuries. Light bulbs can become
very hot.
This lamp is suitable only for use
indoors.
CAUTION! FIRE HAZARD!
Never
expose the magnifying glass to direct
sunlight or other sources of light. Do
not leave the product unattended. Otherwise
there is a risk of fire through concentrated light
rays and concentrated heat.
Do not subject the device to any extreme tem-
peratures or severe mechanical stress. Otherwise
this may result in deformation of the product.
Ensure that the lens does not come into contact
with sharp or pointed objects, otherwise dam-
age to the product may occur.
Preparing the product for use
Switching on / off
First connect the mains lead 4 to the mains
adapter 7 and then plug it into the mains
socket.
Press the on / off switch 6 to position „I“, in
order to switch on the LED lamp.
Press the on / off switch 6 to position „0“, in
order to switch off the LED lamp.
Adjusting the lamp
Remove the Allen key 8 from the underside of
the base 5 (see Fig.B).
Loosen the Allen screw at the joint 3 of the
base and adjust the angle of the swivel arm as
required (see Fig.B).
Afterwards, retighten the Allen screw to secure
the swivel arm.
Then secure the Allen key again to the under-
side of the base.
Adjust the desired angle of the lamp shade
with the aid of the swivel joint 2.
Using the magnifying glass
Open the magnifying glass with the flap 1
intended for this purpose.
In order for small objects to be seen enlarged
under the lamp shade, look through the magni-
fying glass from above.
In order to adjust the focus, alter the distance
between the magnifying glass and the object.
Snap shut the cover again, when you no longer
need the magnifying glass.
6 GB
Cleaning and care
CAUTION! DANGER TO LIFE FROM
ELECTRIC SHOCK! For electrical safety
reasons, never clean the lamp with
water or other fluids, and never immerse it in water.
Do not use solvents, such as petrol and the like,
as they could damage the appliance.
Only use a dry, lint-free cloth for cleaning.
Disposal
The packaging is made from environmen-
tally friendly materials, which may be
disposed through your local recycling
facilities.
Never dispose of the product and the
bulb in your regular household rubbish.
Dispose of the product and light bulb through an
authorised waste management company or your
municipal disposal facilities.
Observe the applicable regulations. In case of
doubt, please contact your waste disposal centre.
EMC
7 PL
Lampa LED z lupą
Zastosowanie zgodne
zprzeznaczeniem
Niniejsza lampa nadaje się wyłącznie do zastoso-
wania w pomieszczeniach wewnętrznych. Produkt
nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego.
Opis części
1 Klapa do otwierania pokrywy szkła powięk-
szającego
2 Przegub obrotowy klosza
3 Przegub ze śrubą imbusową do mocowania
ramienia obrotowego
4 Kabel sieciowy
5 Podstawa lampy z przegródkami
6 Przełącznik Włącz / Wyłącz
7 Zasilacz sieciowy
8 Klucz imbusowy
Dane techniczne
Lampa biurkowa
Napięcie robocze: 12 V , maks. 450 mA
Diody LED: 72 x maks. 0,06 W
(brak możliwości
wymiany diod LED)
Klasa ochrony:
Zasilacz
Napięcie znamionowe
głόwne: 220 - 240 V ~,
50 / 60 Hz
Napięcie znamionowe
wtόrne: 12 V , maks. 0,58 A
Klasa ochrony:
Numer modelu: WELD-0712BCV
Sprawdzono pod względem ITS / GS.
Szkło powiększające
Moc soczewki: ok. 5 dioptrii
Powiększenie: ok. 2,25 razy
Zawartość
1 Lampa LED z lupą
1 Zasilacz
1 Klucz imbusowy
1 Instrukcja obsługi
Bezpieczeństwo
Wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa
ZAGROŻE-
NIE ŻYCIA IRYZYKO WYSTĄ-
PIENIA OBRAŻEŃ UDZIECI!
Nigdy nie zostawiać dzieci z materiałem
opakowaniowym bez nadzoru. Zachodzi
niebezpieczeństwo uduszenia się materiałem
opakowaniowym. Dzieci często nie dostrzegają
zagrożeń. Dzieci nie powinny mieć dostępu do
produktu.
Niniejsze urządzenie nie jest zabawką i należy
trzymać je z dala od dzieci. Dzieci nie są świa-
dome niebezpieczeństwa związanego z użyt-
kowaniem tego urządzenia.
Niedozwolone jest używanie urządzenia przez
osoby nieposiadające odpowiedniej wiedzy
idoświadczenia, przez dzieci iosoby oogra-
niczonej sprawności fizycznej, sensorycznej
bądź umysłowej, chyba że odbywać się to
będzie pod nadzorem osoby odpowiedzialnej
za ich bezpieczeństwo. Należy dopilnować,
by dzieci nie bawiły się urządzeniem.
Porażenie prądem elektrycznym
grozi śmiercią!
Przed użyciem urządzenia należy upewnić się,
że napięcie w sieci jest zgodne zwymaganym
napięciem roboczym urządzenia (220 - 240 V ~).
Przed każdym podłączeniem urządzenia do
sieci należy sprawdzić urządzenie oraz sie-
ciowy kabel przyłączeniowy pod kątem ewen-
tualnych uszkodzeń. Uszkodzone urządzenie
oznacza zagrożenie życia wskutek porażenia
prądem elektrycznym.
8 PL
Nie korzystać z urządzenia w razie stwierdze-
nia jakichkolwiek uszkodzeń.
W przypadku wystąpienia uszkodzeń, koniecz-
ności naprawy lub innych problemów należy
zwrócić się do wykwalifikowanego elektryka.
Nigdy nie rozbierać elementów elektrycznych i
nie wkładać do nich jakichkolwiek przedmiotów.
Tego rodzaju ingerencje oznaczają zagrożenie
życia wskutek porażenia prądem elektrycznym.
Bezwzględnie unikać styczności urządzenia z
wodą lub innymi cieczami.
Nigdy nie należy dotykać wtyczki sieciowej
wilgotnymi lub mokrymi rękami.
Chronić przewód sieciowy przed ostrymi
krawędziami, obciążeniami mechanicznymi i
gorącymi powierzchniami.
Nigdy nie należy korzystać z urządzenia
wpobliżu wanny, prysznica lub basenu.
Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazdka,
jeżeli planowana jest dłuższa przerwa w
użytkowaniu lampy (np. podczas urlopu).
Kabel zasilający nie nadaje się do naprawy.
W razie uszkodzenia przewodu należy za-
przestać użytkowania produktu oraz poddać
go prawidłowej utylizacji.
Unikać zagrożenia pożarowego
i niebezpieczeństwa obrażeń
ciała
UWAGA! NIEBEZPIECZEŃ-
STWO ODNIESIENIA OBRA-
ŻEŃ! Rozbite szkło ochronne przed
kolejnym użyciem lampy należy wymienić.
NIEBEZPIECZEŃSTWO POPA-
RZENIA! Aby uniknąć oparzenia,
należy upewnić się przed dotknięciem
lampy, że jest ona wyłączona i ochłodzona.
Świetwki mocno się nagrzewają.
Lampa nadaje się do zastosowania
wyłącznie w zamkniętych pomiesz-
czeniach.
UWAGA! ZAGROŻENIE POŻA-
ROWE! Nie należy narażać lupy
na bezpośrednie oddziaływanie
promieni słonecznych ani innych źródeł światła.
Nigdy nie pozostawiać produktu bez nadzoru,
ponieważ zogniskowane promienie światła i
skoncentrowane ciepło mogą spowodować
zagrożenie pożarowe.
Nie narażać urządzenia na działanie skrajnych
temperatur lub silnych obciążeń mechanicznych,
ponieważ może dojść do zdeformowania pro-
duktu.
Należy unikać bezpośredniego kontaktu
soczewek z ostrymi lub szpiczastymi przedmio-
tami, ponieważ może to spowodować uszko-
dzenie produktu.
Uruchomienie
Włączanie / wyłączanie
Podłączyć kabel sieciowy 4 do zasilacza 7,
a następnie do gniazda sieci elektrycznej.
Aby włączyć lampę, należy ustawić przełącznik
Włącz / Wyłącz 6 w pozycji „I”.
Aby wyłączyć lampę, należy ustawić przełącz-
nik Włącz / Wyłącz 6 w pozycji „0”.
Ustawienie lampy
Wyciągnąć klucz imbusowy 8 ze spodniej
części podstawy lampy 5 (patrz rys. B).
Poluzować śrubę imbusową na przegubie 3
podstawy lampy iustawić nachylenie ramienia
obrotowego zgodnie zpotrzebą (patrz rys.B).
Następnie ponownie dokręcić śrubę imbusową,
aby zablokować ramię obrotowe.
Klucz imbusowy można z powrotem umieścić
w spodniej części podstawy lampy.
Nachylenie klosza można regulować za
pomocą przegubu obrotowego 2.
Korzystanie ze szkła
powiększającego
Otworzyć pokrywę szkła powiększającego,
podnosząc klapę 1.
9 PL
Aby oglądać małe obiekty pod kloszem w
powiększeniu, należy patrzeć z góry przez
szkło powiększające.
Aby obraz był wyraźny, należy zmienić odle-
głość pomiędzy szkłem powiększającym a
obiektem.
Po zakończeniu korzystania ze szkła powięk-
szającego należy zamknąć pokrywę.
Czyszczenie i pielęgnacja
UWAGA! ZAGROŻENIE ŻYCIA
PRZEZ PORAŻENIE PRĄDEM
ELEKTRYCZNYM! Ze względu na za-
chowanie bezpieczeństwa w zakresie elektryczności,
nie wolno czyścić lampy za pomocą wody lub
innych płynόw, ani też zanurzać w wodzie.
Nie używać żadnych rozpuszczalników, ben-
zyny ani podobnych środków, ponieważ może
to spowodować uszkodzenie urządzenia.
Do czyszczenia należy używać wyłącznie
suchej, niestrzępiącej się ściereczki.
Utylizacja
Opakowanie wykonane jest zmateria-
łów przyjaznych dla środowiska, które
można przekazać doutylizacji wmiej-
scowym punkcie przetwarzania surowców
wtórnych.
Wżadnym wypadku nie wyrzucać
urządzenia / artykułu idiod razem
zodpadami domowymi.
Urządzenie / artykuł oraz diody należy oddać do
utylizacji w certyfikowanym przedsiębiorstwie utyli-
zacji odpadów lub zakładzie unieszkodliwiania
odpadów komunalnych.
Należy przestrzegać obowiązujących przepisów.
W razie pytań i wątpliwości odnośnie zasad utyli-
zacji należy skontaktować się z najbliższym zakła-
dem utylizacji.
EMC
10 HU
Nagyító LED lámpával
Rendeltetésszerű használat
Ez a lámpa kizárólag beltéren történő üzemelésre
alkalmas. A termék nem ipari használatra készült.
Alkatrészleírás
1 A nagyítólencse fedél nyitására szolgáló fül
2 Lámpaernyő gömbcsukló
3 Gömbcsukló imbuszcsavarral a lengőkar
rögzítéséhez
4 Hálózati kábel
5 Láb tárolórekeszekkel
6 Be-/Kikapcsoló
7 Tápegység
8 Imbuszkulcs
Műszaki adatok
Íróasztallámpa
Üzemi feszültség: 12 V , max 450 mA
LED: 72 x max 0,06 W
(a LED-eket nem lehet
kicserélni)
Védettség:
Hálózati tápegység
Primer névleges feszültség: 220 - 240 V ~,
50 /60 Hz
Szekunder névleges
feszültség: 12 V , max 0,58 A
Védettség:
Modell szám: WELD-0712BCV
ITS / GS vizsgált.
Nagyítólencse
Lencse mérete: kb. 5 dioptria
Nagyítás: kb. 2,25-szörös
A szállítmány tartalma
1 Nagyítós LED lámpa
1 Db hálózati adapter
1 Imbuszkulcs
1 Használati utasítás
Biztonság
Biztonsági utalások
ÉLET- ÉS
BALESETVESZÉLY KISGYERE-
KEK ÉS GYEREKEK SZÁMÁRA!
Soha ne hagyja a gyerekeket felügyelet nélkül
a csomagolóanyaggal. A csomagoló anyagok
által fulladásveszély áll fenn. A gyerekek gyak-
ran lebecsülik a veszélyeket. Tartsa a gyereke-
ket a terméktől mindig távol.
Ez a készülék nem játékszer és nem való gye-
rekkézbe. A gyerekek nem képesek azokat a
veszélyeket felismerni, amelyek a készülék
kezelése során előállhatnak.
Gyerekek, vagy olyan személyek, akiknek a
készülékkel való bánásmóddal kapcsolatos
tudásuk, vagy tapasztalatuk hiányos, vagy
testi, szenzoriális, vagy szellemi képességeik
korlátozottak, nem használhatják a készüléket,
csak egy a biztonságukért felelős személy
felügyelete, vagy irányítása mellett. A gyerme-
kekre felügyelni kell, hogy ne játsszanak a
készülékkel.
Kerülje el az áramütés általi
életveszélyt!
Használat előtt győződjön meg arról, hogy a
meglévő hálózati feszültség megegyezik-e a
lámpa üzemeltetéséhez szükséges feszültség-
gel (220 - 240 V ∼).
A hálózathoz való minden egyes csatlakoztatás
előtt vizsgálja meg a készüléket és a hálózati
csatlakozó kábelt esetleges sérülések szem-
pontjából. A sérült készülék áramütés általi
életveszélyt jelent.
11 HU
Ne használja a készüléket, ha sérülést talál
rajta.
Sérülések, javítások esetén vagy a készülék más
problémájakor forduljon elektromos szakem-
berhez.
Sohase nyissa ki az elektromos üzemi eszközt,
illetve ne dugdosson bele tárgyakat. Az ilyen-
féle beavatkozások áramütés általi életveszélyt
jelentenek.
Feltétlenül kerülje el a készülék érintkezését
vízzel vagy más folyadékkal.
Sohase fogja meg a hálózati dugaszt nedves
vagy vizes kézzel.
Védje a hálózati kábelt az éles sarkoktól, a
mechanikus terhelésektől és a forró felületektől.
Sohase használja a készüléket kád, zuhanyozó
vagy úszómedence közelében.
Húzza ki a hálózati adaptert a dugaszoló
aljzatból, ha hosszabb időn keresztül nem
használja a lámpát (pl. a szabadság alatt).
A csatlakozóvezeték nem javítható! A vezeték
megsérülése esetén a terméket használhatat-
lanná kell tenni és azután megfelelő módon
meg kell semmisíteni.
Kerülje a tűz és
sérülésveszélyt
VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY!
A törött védőüveget a lámpa további
használata előtt ki kell cserélni.
ÉGÉSI SÉRÜLÉS VESZÉLYE!
Égési sérülések elkerüléséhez bizo-
nyosodjon meg róla, hogy mielőtt a
lámpát megérinti az ki legyen kapcsolva és le
legyen hűlve. Az izzó erős hőt fejleszt.
A lámpa kizárólag beltéri üzemelte-
tésre alkalmas.
VIGYÁZAT! TŰZVESZÉLY!
Sohase tegye ki a lámpát közvetlen
napsugárzásnak vagy más fényfor-
rások hatásának. Sohase hagyja a terméket
felügyelet nélkül. Ellenkező esetben tűzveszély
áll fenn a nyalábolt fénysugarak és a koncent-
rált hő következtében.
Ne tegye ki a készüléket rendkívüli hőmérsékle-
teknek vagy erős mechanikai igénybevételnek.
Ellenkező esetben a termék deformálódhat.
Ügyeljen arra, hogy a lencsék ne kerüljenek
kapcsolatba éles vagy hegyes tárgyakkal.
Ellenkező esetben a termék károsodhat.
Üzembevétel
Be- / kikapcsolás
Kösse össze a hálózati kábelt 4 a tápegységgel
7 és dugaszolja a dugaszoló aljzatba.
A lámpa bekapcsolásához állítsa a be- / kikap-
csolót 6 az „I“ helyzetbe.
A lámpa kikapcsolásához állítsa a be- / kikap-
csolót 6 a „0“ helyzetbe.
Lámpa beállítása
Távolítsa el az imbuszkulcsot 8 a láb 5 alsó
részéből (lásd a B ábra szerint).
Oldja a gömbcsukló 3 imbuszcsavarját és
szükség szerint állítsa be a lengőkar dőlésszö-
gét (lásd B ábra szerint).
Ezután ismét húzza meg az imbuszcsavart a
lengőkar rögzítése céljából.
Ezután ismét erősítse az imbuszkulcsot a láb
alsó részébe.
Állítsa be a lámpaernyő kívánt dőlésszögét a
gömbcsuklóval 2.
Nagyítólencse használata
Nyissa ki a nagyítólencse fedelét, a fedél
nyitására szolgáló fül 1 meghúzásával.
Hogy a lámpaernyő alatt az apró tárgyakat
nagyítva lássa, felülről nézzen át a nagyítólen-
csén.
A kép élesre állításához változtassa a nagyító-
lencse és a tárgy közötti távolságot.
Ha nincs már szüksége a nagyítólencsére,
akkor billentse vissza a fedelet.
12 HU
Tisztítás és ápolás
VIGYÁZAT! ÁRAMÜTÉS ÁLTALI
ÉLETVESZÉLY! Az elektromos bizton-
ság okából a lámpát soha nem szabad
vízzel vagy más folyadékkal tisztítani, illetve vízbe
meríteni.
Ne használjon oldószereket, benzint vagy ehhez
hasonlókat, mert az károsítaná a készüléket.
A tisztításhoz csak egy száraz és szöszmentes
kendőt használjon.
Megsemmisítés
A csomagolás környezetbarát anyagok-
ból áll, melyeket a helyi újrahasznosító
telepeken semmisíthet meg.
Semmiképpen ne semmisítse meg a ké-
szüléket / terméket és az izzót a normál
háztartási szemétben.
Engedéllyel rendelkező hulladékgyűjtő- üzemben,
vagy a közösségi hulladékgyűjtőn keresztül semmi-
sítse meg a készüléket / terméket és az izzót.
Vegye figyelembe az érvényes előírásokat. Ha
bizonytalan, vegye fel a kapcsolatot a
hulladékfeldolgozó vállalattal.
EMC
13 SI
LED svetilka s povečevalnim
steklom
Predvidena uporaba
Ta svetilka je primerna izključno za delovanje v
notranjih prostorih. Ta izdelek ni predviden za
poslovno uporabo.
Opis delov
1 Nastavek za odpiranje pokrova povečevalnega
stekla
2 Krogelni sklep zaslona svetilke
3 Sklep s šestrobim inbus vijakom za pritrditev
pomične ročice
4 Omrežni kabel
5 Stojalo s predali za shranjevanje
6 Stikalo za vklop / izklop
7 Omrežni napajalnik
8 Šestrobi inbus ključ
Tehnični podatki
Namizna svetilka
Obratovalna napetost: 12 V , maks.
450mA
LED: 72 x maks. 0,06 W
(LED-lučk ni mogoče
zamenjati)
Razred zaščite:
Omrežni napajalnik
Nazivna napetost, primarno: 220 - 240 V ~
50 / 60 Hz
Nazivna napetost,
sekundarno: 12 V ,
maks. 0,58A
Razred zaščite:
Št. modela.: WELD-0712BCV
ITS / GS-preverjeno.
Povečevalno steklo
Velikost leče: pribl. 5 dioptrij
Povečava: pribl. 2,25-kratna
Obseg dobave
1 LED-lučka z lupo
1 omrežni adapter
1 šestrobi inbus ključ
1 navodila za uporabo
Varnost
Varnostni napotki
SMRTNA
NEVARNOST IN NEVARNOST
NESREČ ZA MALČKE IN OTROKE!
Otrok nikoli ne pustite brez nadzora z embala-
žnim materialom. Obstaja nevarnost zadušitve
z embalažnim materialom. Otroci pogosto
podcenjujejo nevarnosti. Otrokom nikoli ne
dovolite zadrževanja v bližini izdelka.
Ta naprava ni igrača in ne sodi v otroške roke.
Otroci niso zmožni prepoznati nevarnosti, ki
nastanejo pri rokovanju z napravo.
Otroci ali osebe, ki jim primanjkuje znanja ali
izkušenj v ravnanju z napravo, ali ki so omejeni
v svojih telesnih, zaznavnih ali duševnih zmo-
gljivostih, naprave ne smejo uporabljati brez
nadzora oziroma samo pod vodstvom druge
osebe, odgovorne za njihovo varnost. Otroke
morate nadzorovati, da se ne bodo igrali z
napravo.
Preprečite smrtno nevarnost
zaradi udara električnega toka!
Pred uporabo se prepričajte, da se razpoložljiva
omrežna napetost ujema s potrebno delovno
napetostjo naprave (220 ‒240 V~).
Pred vsako priključitvijo na omrežje preverite,
ali naprava in omrežni priključni kabel kažeta
znake morebitnih poškodb. Poškodovana
14 SI
naprava predstavlja smrtno nevarnost zaradi
udara električnega toka.
Naprave ne uporabljajte, če pri njej ugotovite
kakršne koli poškodbe.
V primeru poškodb, popravil ali drugih težav
z napravo se obrnite na strokovnjaka za elek-
trotehniko.
Električnih naprav nikoli ne odpirajte in v njih
ne vtikajte nobenih predmetov. Tovrstni posegi
predstavljajo smrtno nevarnost zaradi električ-
nega udara.
Obvezno preprečite, da bi naprava prišla v stik
z vodo ali drugimi tekočinami.
Omrežnega vtiča se nikoli ne dotikajte z vla-
žnimi ali mokrimi rokami.
Omrežno napeljavo zaščitite pred ostrimi robovi,
mehanskimi obremenitvami in vročimi površinami.
Naprave nikoli ne uporabljajte v neposredni
bližini kopalne kadi, prhe ali plavalnega
bazena.
Omrežni adapter potegnite iz vtičnice, kadar
svetilke dlje časa na uporabljate (npr. med
dopustom).
Priključne napeljave ni mogoče popraviti! V
primeru poškodb napeljave je treba izdelek
narediti neuporaben in ga pravilno odstraniti.
Preprečite nevarnost požara in
poškodb
PREVIDNO! NEVARNOST
TELESNIH POŠKODB! Razbito
zaščitno steklo pred nadaljnjo upo-
rabo svetilke zamenjajte.
NEVARNOST OPEKLIN! Preprečite
nastanek opeklin tako, da se vedno
prepričate, da je svetilka izklopljena
in ohlajena, preden se je dotaknete. Žarnice se
močno segrejejo.
Svetilka je primerna izključno za
uporabo v notranjih prostorih.
PREVIDNO! NEVARNOST PO-
ŽARA! Lupe nikoli ne izpostavljajte
neposredni sončni svetlobi ali drugim
virom svetlobe. Izdelka nikoli ne pustite nenad-
zorovanega. Drugače obstaja nevarnost
požara zaradi svežnja svetlobnih žarkov in
koncentrirane vročine.
Naprave ne izpostavljajte previsokim tempera-
turam ali močnim mehanskim obremenitvam. V
nasprotnem primeru lahko pride do spremembe
izdelka.
Pazite na to, da leče ne pridejo v stik z ostrimi
ali koničastimi predmeti. V nasprotnem primeru
lahko pride do poškodb izdelka.
Začetek uporabe
Vklop / izklop
Povežite omrežni kabel 4 z omrežnim napajalni-
kom 7, tega pa vtaknite v vtičnico.
Stikalo za vklop / izklop 6 prestavite v
položaj „I“, da svetilko vklopite.
Stikalo za vklop / izklop 6 prestavite v
položaj „0“, da svetilko izklopite.
Usmerjanje svetilke
Odstranite šestrobi inbus ključ 8 na spodnji
strani stojala 5 (glejte sliko B).
Odvijte šestrobi inbus vijak na sklepu 3 stojala
in nastavite nagib pomične roke po potrebi
(glejte sliko B).
Potem šestrobi inbus vijak ponovno zategnite,
da pomično roko fiksirate.
Nato šestrobi inbus ključ ponovno pritrdite na
spodnji strani stojala.
Nastavite želeni nagib zaslona svetilke s
pomočjo krogelnega sklepa 2.
Uporaba povečevalnega
stekla
Odprite pokrov povečevalnega stekla, tako da
povlečete za predvideni nastavek 1.
Za ogled majhnih predmetov pod zaslonom
svetilke v povečani obliki, od zgoraj opazujte
skozi povečevalno steklo.
15 SI
Za nastavitev ostrine spremenite razdaljo med
povečevalnim steklom in predmetom.
Pokrov ponovno zaprite, kadar povečevalnega
stekla ne potrebujete več.
Čiščenje in nega
POZOR! SMRTNA NEVARNOST
ZARADI UDARA ELEKTRIČNEGA
TOKA! Zaradi električne varnosti svetilke
nikoli ne smete čistiti z vodo ali z drugimi tekočinami
ali jo celo potopiti v vodo.
Ne uporabljajte razredčil, bencina ali podob-
nega. Naprava bi se s tem poškodovala.
Za čiščenje uporabljajte samo suho krpo, ki ne
pušča kosmov.
Odstranjevanje
Embalaža obsega za okolje primerne
materiale, ki jih lahko oddate za recikli-
ranje na lokalnih zbirališčih odpadkov.
Naprave / izdelka in žarnic v nobenem
primeru ne odvrzite med navadne
gospodinjske odpadke.
Napravo / izdelek in žarnice odstranite pri poobla-
ščenem podjetju za odstranjevanje odpadkov ali
pri svoji komunalni ustanovi za odstranjevanje.
Upoštevajte veljavne predpise. V primeru dvoma se
obrnite na svoje podjetje za predelavo odpadkov.
EMC
16 SI
OWIM GmbH & Co. KG
Stiftsbergstraβe 1
D-74167 Neckarsulm
Servisna telefonska številka: 00386 (0) 80 28 60
Garancijski list
1. S tem garancijskim listom jamčimo Owim
GmbH & Co. KG, da bo izdelek v garancijskem
roku ob normalni in pravilni uporabi brezhibno
deloval in se zavezujemo, da bomo ob izpolnjenih
spodaj navedenih pogojih odpravili morebitne
pomanjkljivosti in okvare zaradi napak v materialu
ali izdelavi oz. po svoji presoji izdelek zamenjali
ali vrnili kupnino.
2. Garancijski rok za proizvod je 3 leta od dneva
nabave.
3. Kupec je dolžan okvaro javiti pooblaščenemu
servisu oz. se informirati o nadaljnih postopkih
na zgoraj navedeni telefonski številki. Svetujemo
vam, da pred tem natančno preberete navodila
o sestavi in uporabi izdelka.
4. Kupec je dolžan pooblaščenemu servisu predloži-
ti garancijski list in račun, kot potrdilo in dokazilo
o nakupu.
5. V primeru, da proizvod popravlja nepooblaščeni
servis ali oseba, kupec ne more uveljavljati zah-
tevkov iz te garancije.
6. Vzroki za okvaro oz. nedelovanje izdelka morajo
biti lastnosti stvari same, in ne vzroki, ki so zunaj
proizvajalčeve oz. prodajalčeve sfere. Kupec ne
more uveljavljati zahtevkov iz te garancije, če se
ni držal priloženih navodil za sestavo in uporabo
izdelka ali, če je izdelek kakorkoli spremenjen
ali nepravilno vzdrževan.
7. Jamčimo servisiranje in rezervne dele za dobo,
ki je minimalno zahtevana s strani zakonodaje.
8. Obrabni deli oz. potrošni material so izvzeti iz
garancije.
9. Vsi potrebni podatki za uveljaljanje garancije se
nahajajo na dveh ločenih dokumentih (garancijski
list, račun).
Prodajalec:
Lidl d.o.o.k.d., Žeje pri Komendi 100, SI-1218 Komenda
17 CZ
LED lampa s lupou
Používání v souladu s určením
Svítidlo je vhodné výhradně k používání v interiéru.
Výrobek není určen ke komerčnímu využívání.
Popis dílů
1 Jazýček k otevření krytky zvětšovacího skla
2 Kulový kloub stínidla
3 Kloub s imbusovým šroubem k upevnění
otočného ramena
4 Síťový kabel
5 Podstavec s přihrádkami
6 Vypínač
7 Síťový adaptér
8 Imbusový klíč
Technické údaje
Stolní lampička
Provozní napětí: 12 V , max. 450 mA
LED: 72 × max. 0,06 W
(LED diody nelze
vyměnit)
Třída ochrany:
Síťový zdroj
Jmenovité napětí,
primární: 220 – 240 V ~
50 / 60 Hz
Jmenovité napětí,
sekundární: 12 V , max. 0,58 A
Třída ochrany:
Modelové číslo: WELD-0712BCV
Testováno ITS / GS.
Zvětšovací sklo
Velikost čočky: cca 5 dioptrií
Zvětšení: cca 2,25 násobné
Rozsah dodávky
1 LED lampička s lupou
1 Síťový adaptér
1 Imbusový klíč
1 Návod k obsluze
Bezpečnost
Bezpečnostní pokyny
MALÝM I VĚT-
ŠÍM DĚTEM HROZÍ NEBEZPEČÍ
OHROŽENÍ ŽIVOTA A ÚRAZU!
Děti nikdy nenechávejte sobalovým materiálem
bez dozoru. Hrozí jim nebezpečí udušení. Děti
nebezpečí často podceňují. Výrobek vždy
chraňte před dětmi.
Tento přístroj není hračka, nepatří do dětských
rukou. Děti neumí rozpoznat nebezpečí vyplý-
vající ze zacházení svýrobkem.
Děti nebo osoby, které nemají dostatek znalostí
nebo zkušeností s manipulací s přístrojem nebo
trpí tělesným, smyslovým či duševním omezením,
nesmějí přístroj používat bez dozoru osoby
odpovědné za bezpečnost nebo bez poučení
zajištěného touto osobou. Je třeba dávat pozor
na to, aby si se zařízením nehrály děti.
Vyvarujte se nebezpečí ohrožení
života úrazem elektrickým
proudem!
Před použitím výrobku se ujistěte, zda se
dostupné síťové napětí shoduje s potřebným
provozním napětím přístroje (220–240 V~).
Před každým připojením ksíti zkontrolujte, zda
přístroj či připojovací kabel nejsou poškozené.
Z poškozeného přístroje vyplývá nebezpečí
ohrožení života elektrickým proudem.
Zjistíte-li jakékoli poškození, přístroj nepoužívejte.
V případě poškození, oprav nebo jiných pro-
blémů s přístrojem se obraťte na osobu s elek-
trotechnickou kvalifikací.
18 CZ
Nikdy neotvírejte žádný z elektrických provoz-
ních prostředků ani do nich nestrkejte jakékoli
předměty. Takové zásahy znamenají nebezpečí
ohrožení života elektrickým proudem.
Bezpodmínečně zamezte tomu, aby přístroj při-
šel do styku svodou nebo s jinými kapalinami.
Síťové zástrčky se nikdy nedotýkejte vlhkýma či
mokrýma rukama.
Síťový kabel chraňte před ostrými hranami,
mechanickým namáháním a horkými povrchy.
Přístroj nikdy nepoužívejte v bezprostřední blíz-
kosti koupelnové vany, sprchy nebo bazénu.
Jestliže svítidlo po delší dobu nepoužíváte (např.
během dovolené), vytáhněte síťový adaptér ze
zásuvky.
Přípojné vedení nelze opravovat! Dojde-li k
poškození vedení, je nutné vyloučit, aby se
výrobek mohl nadále používat, a přístroj zlikvi-
dovat.
Zamezte nebezpečí požáru
a poranění
VAROVÁNÍ! NEBEZPEČÍ PO-
RANĚNÍ! Rozbité ochranné sklo je
třeba před dalším používáním svítidla
vyměnit.
NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ! Než se
svítidla dotknete, zajistěte, aby bylo
vypnuté a vychladlé. Předejdete tak
popálení. Světelné zdroje vyvíjejí silné teplo.
Svítidlo je vhodné výhradně k použí-
vání v interiéru.
VAROVÁNÍ! NEBEZPEČÍ PO-
ŽÁRU! Lupu nikdy nevystavujte pří-
mému slunečnímu světlu nebo jiným
zdrojům světla. Výrobek nikdy nenechávejte
bez dozoru. Nedodržíte-li tento pokyn, hrozí
nebezpečí požáru v důsledku koncentrace svě-
telných paprsků a tepla.
Přístroj nevystavujte extrémním teplotám ani sil-
nému mechanickému namáhání. Nedodržíte-li
tento pokyn, může dojít kdeformaci výrobku.
Dejte pozor, aby čočky nepřišly do styku sost-
rými nebo špičatými předměty. Nedodržíte-li
tento pokyn, může dojít kpoškození výrobku.
Uvedení do provozu
Zapínání / vypínání
Propojte síťový kabel 4 se síťovým zdrojem
7 a síťový zdroj zapojte do zásuvky.
Chcete-li světlo zapnout, přepněte vypínač 6
do polohy „I“.
Chcete-li světlo vypnout, přepněte vypínač 6
do polohy „0“.
Nastavení svítidla
Vyndejte imbusový klíč 8 ze spodní strany
podstavce 5 (viz obr. B).
Povolte imbusový šroub na kloubu 3 pod-
stavce a nastavte sklon otočného ramena tak,
aby odpovídal vašim potřebám (viz obr. B).
Následně imbusový šroub znovu dotáhněte,
čímž otočné rameno upevníte.
Imbusový klíč poté znovu upevněte ke spodní
straně podstavce.
Požadovaný sklon stínítka svítidla nastavte
pomocí kulového kloubu 2.
Používání zvětšovacího skla
Zatažením za příslušný jazýček otevřete krytku
zvětšovacího skla 1.
Chcete-li si drobné předměty prohlédnout pod
stínítkem zvětšené, koukejte se do zvětšovacího
skla shora.
Zaostření se nastavuje změnou vzdálenosti
mezi zvětšovacím sklem a předmětem.
Nebudete-li zvětšovací sklo nadále potřebovat,
krytku znovu zavřete.
Čištění a péče
VAROVÁNÍ! NEBEZPEČÍ OHRO-
ŽENÍ ŽIVOTA ELEKTRICKÝM
PROUDEM! Z důvodu elektrické bez-
19 CZ
pečnosti se svítidlo nikdy nesmí čistit vodou nebo
jinými kapalinami či dokonce do vody ponořovat.
Nepoužívejte rozpouštědla, benzin apod.
Došlo by k poškození výrobku.
K čištění používejte jen suchou utěrku nepouš-
tějící vlákna.
Likvidace
Obal se skládá z ekologických materiálů,
které můžete likvidovat prostřednictvím
místních sběren recyklovatelných materiálů.
Přístroj / výrobek a světelný zdroj v žád-
ném případě nevyhazujte do běžného
domovního odpadu.
Přístroj / výrobek a světelný zdroj zlikvidujte
prostřednictvím schválené likvidační firmy nebo
komunální sběrny odpadu.
Dodržujte platné předpisy. V případě pochybností
kontaktujte příslušnou sběrnu odpadu.
EMC
20 SK
Led lampa s lupou
Používanie v súlade
s určeným účelom
Táto lampa je vhodná výlučne na používanie vo
vnútorných priestoroch. Výrobok nie je určený na
podnikateľské účely.
Popis dielov
1 Strmeň na otváranie krytu zväčšovacieho skla
2 Guľový kĺb tienidla
3 Kĺb so skrutkou s vnútorným šesťhranom k
zaaretovaniu otočného ramena
4 Sieťový prípojný kábel
5 Noha lampy s úschovnými priečinkami
6 Vypínač
7 Sieťový diel
8 úč s vnútorným šesťhranom
Technické údaje
Stolová lampa
Prevádzkové napätie: 12 V , max. 450 mA
LED diódy: 72 x max 0,06 W (LED
diódy nie je možné
vymeniť)
Ochranná trieda:
Sieťový zdroj
Sieťové napätie primárne: 220 - 240 V ~
50 / 60 Hz
Sieťové napätie
sekundárne: 12 V , max 0,58 A
Ochranná trieda:
Č. modelu: WELD-0712BCV
Certifikát ITS / GS.
Zväčšovacie sklo
Veľkosť šošovky: cca. 5 dioptrií
Zväčšenie: cca. 2,25-násobné
Rozsah dodávky
1 LED lampa s lupou
1 sieťový adaptér
1 inbusový kľúč
1 návod na obsluhu
Bezpečnosť
Bezpečnostné
upozornenia
NEBEZPE-
ČENSTVO OHROZENIA ŽIVOTA
A NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU
PRE MALÉ I STARŠIE DETI! Nikdy nenechá-
vajte deti bez dozoru sobalovým materiálom.
Hrozí nebezpečenstvo udusenia obalovým
materiálom. Deti často podceňujú nebezpečen-
stvá. Držte deti vždy v bezpečnej vzdialenosti
od výrobku.
Tento výrobok nie je hračka, preto nepatrí do
rúk deťom. Deti nedokážu rozoznať nebezpe-
čenstvá, ktoré vznikajú pri manipulácii s výrobkom.
Deti alebo osoby, ktoré majú nedostatočné
vedomosti alebo skúsenosti pri zaobchádzaní s
prístrojom, prípadne majú obmedzené telesné,
senzorické alebo duševné schopnosti, nesmú
prístroj používať bez dozoru alebo pokynov
osoby zodpovedajúcej za ich bezpečnosť. Je
potrebné dohliadať na deti, aby sa s prístrojom
nehrali.
Zabráňte nebezpečenstvu
ohrozenia života v dôsledku
zásahu elektrickým prúdom!
Pred použitím sa ubezpečte, že existujúce
sieťové napätie sa zhoduje s potrebným pre-
vádzkovým napätím prístroja (220 – 240 V ~).
Pred každým pripojením do siete skontrolujte
prípadné poškodenie prístroja a sieťového kábla.
Poškodený prístroj predstavuje riziko ohrozenia
života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom.
Prístroj nepoužívajte, ak zistíte akékoľvek po-
škodenie.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26

LIVARNO 77273 Bedienungsanleitung

Typ
Bedienungsanleitung

in anderen Sprachen