AEG FRESHTIMECAFEKAM Benutzerhandbuch

Typ
Benutzerhandbuch
Fresh Time Cafe
KAM
120 automatic
Kaffeeautomat mit integrierter Kaffeemühle
Coffee Maker with integrated Coffee Mill
Cafetière avec moulin à café intégré
Koffieautomaat met geïntegreerde koffiemolen
Caffettiera con macinacaffè integrato
Cafetera automática con molinillo de café
Cafeteira automática com moinho integrado
Kaffebryggare med inbyggd kaffekvarn
Kahvimyllyllä varustettu kahvinkeitin
Kávovar s integrovaným mlýnkem
Automata kávéfõzõk beépített kávédarálóval
Ìç÷áíÞ ôóu êáöÝ ìå åõóùìáôùìÝõó ìýëó
ôóu êáöÝ
Gebrauchsanweisung
Operating instructions
Mode d’emploi
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l’uso
Instrucciones para el uso
Instruções de utilização
Bruksanvisning
Käyttöohje
Návod k použití
Használati útmutató
Ïäçãßåò ÷ñÞóçò
2
Ausstattung
A Frischwasserbehälter mit Deckel
und Einsatz für Kohlefilter
B Schwenkfilter mit Filtereinsatz,
Aromadeckel und Antitropfventil
C Kaffeekrug mit Tassenmarkierung
und Krugdeckel
D Warmhalteplatte beschichtet
E Typschild (Geräteunterseite)
F Bedienelemente
G Display
H Auslösetaste für Schwenkfilter
J Kaffeemehlauswurf
K Mahlgradeinstellung
L Vorratsbehälter Kaffeemühle mit Deckel
M Mahlgradposition
A
1
3
2
Bedienelemente
A Display für Anzeige: Tageszeit (bzw. Ein-
schaltzeit), Tassenmenge, Kaffeestärke
B Ein/Aus-Taste mit Betriebsanzeige (rot)
C Aromataste mit Betriebsanzeige (grün)
D Uhrstelltaste für Stunden
E Programmiertaste für Einschaltzeit,
Tassenmenge, Kaffeestärke
F Uhrstelltaste für Minuten
G Taste für Tassenmenge
H Taste für Kaffeestärke
J Taste für Programmaktivierung mit
Betriebsanzeige (grün)
K Filterkontrolle mit Betriebsanzeige (grün)
7
8
6
4
5
3
4
4
5
3 18
17
19
16
/
A
16
/
B
15
13
14
12
10
11
9
c
65
c
Vážená zákaznice,
vážený zákazníku,
pøeètìte si laskavì peèlivì tento
návod k použití. Pøedevším se øiïte
bezpeènostními pøedpisy uvedenými
na prvních stránkách tohoto návodu k
použití! Uschovejte laskavì návod k
použití pro pozdìjší vyhledání.
Pøedejte jej dále eventuálním jiným
vlastníkùmpøístroje.
Vybavení
A Nádoba na èerstvou vodu s víkem a
vložka pro uhlíkový filtr
B Otoèný filtr s filtraèní vložkou, Víko k
zachování aroma a ventil zabraòující
kapání
C Kávová konvice s oznaèením šálkù a
víkem
D Termoizolaèní deska s nánosem
E Typový štítek (spodní strana pøístroje)
F Ovládací prvky
G Displej
H Spouštìcí tlaèítko pro otoèný filtr
J Výhoz umleté kávy
K Nastavení stupnì mletí
L Zásobník mlýnku na kávu s víkem
M Poloha stupnì mletí
Ovládací prvky
A Displej pro zobrazení: denní doby (napø.
zapínací èas), denní množství, sílu kávy
B Tlaèítko pro zapnutí/vypnutí s indikací
provozu (èervená)
C Tlaèítko k zachování aroma s indikací
provozu (zelená)
D Tlaèítko k nastavení hodinového èasu
pro hodiny
E Programové tlaèítko pro nastavovací
èasovou dobu, množství šálkù, síly kávy
F Tlaèítko k nastavení hodinového èasu
pro minuty
G Tlaèítko pro množství šálkù
H Tlaèítko pro sílu kávy
J Tlaèítko pro aktivaci programu s indikací
provozu (zelená)
K Kontrola filtru s indikací provozu (zelená)
1 Bezpeènostní pokyny
Pøístroj se smí pøipojit pouze k
proudové síti, jejíž napìtí, druh
proudu a kmitoèet souhlasí s údaji na
typovém štítku (viz štítek na spodní
stranì pøístroje)!
Pøipojovací kabel se nesmí dotknout
termoizolaèní desky!
Nikdy nevytahujte sí’tovou zástrèku
ze zásuvky za pøipojovací kabel.
Pøístroj neuvádìjte do provozu, když:
je pøipojovací kabel poškozen,
pouzdro vykazuje viditelná
poškození.
Se termoizolaèní deska, kávová
konvice a kryt filtru v dùsledku
funkce bìhem provozu ohøejí.
Chraòte pøed dìtmi.
Horký pøístroj nenaplòte vodou!
Kávovar vypnìte a nechejte jej
cca. 5 minut ochladit!
Dbejte na pokyny k odvápnìní!
Dbejte na to, aby pøed údržbou èi
èištìním byl pøístroj vypnut a sí’tová
zástrèka byla vytažena.
Základní pøístroj neponoøujte do
vody!
Pøístroj nenechejte zapnutý, není-li to
nutné.
Mlýnek na kávu použijte pouze k
mletí pražených kávových zrnek, ne
pro jiné zrnkovité potraviny. Dbejte
na to, aby se v kávových zrnech
nenacházela cizí tìlesa. Jinak nelze
poskytnout záruku.
Pøi pøíp. potøebné opravì vèetnì
náhrady pøipojovacího kabelu je
zapotøebí pøístroj zaslat odbornému
prodejci (nebo’t je tøeba použít
speciálních nástrojù), u nìhož jste
kávovar obdrželi, nebo servisnímu
místu AEG.
Opravy elektrických pøístrojù smí
provádìt pouze odborní pracovníci.
c
66
V dùsledku neodborných oprav
mohou vzniknout pro uživatele
znaèné škody.
Použije-li se pøístroje k jinému úèelu
nebo je-li nesprávnì obsluhován,
nemùže výrobce poskytnout za
eventuální škody záruku.
;
Tento pøístroj odpovídá
následujícím smìrnicím ES:
73/23/EHS ze dne 19.02.1973
“nízkonapìt’ova smìrnice”, vèetnì
modifikované smìrnice 93/68/EHS
89/336/EWG ze dne 03.05.1989
“smìrnice o elektromagnetické
sluèitelnosti”, vèetnì modifikované
smìrnice 92/31/EHS.
Kabelová pøihrádka (obr.3)
Váš kávovar vlastní kabelovou
pøihrádku. Je-li pøipojovací kabel
k zásuvce pøíliš dlouhý, mùžete
nepotøebný úsek kabelu umístit na
zadní stranì pøístroje.
Pøed prvním uvedením do
provozu
Pøed první pøípravou kávy byste mìli
provést jeden až dva svaøovací
postupy s vodou.
Naplòte nádobu na èerstvou vodu až
k hornímu oznaèení šálkù studenou
vodou a nechejte vodu bez mleté
kávy a filtraèního papíru pøi zapnutém
pøístroji protéci do kávové konvice.
K tomu stisknìte tlaèítko pro zapnutí/
vypnutí .
Pøíprava
1 Vložení uhlíkového filtru
Pøiložený uhlíkový filtr vyjmìte z
plastového obalu a dùkladnì jej
vypláchnìte pod tekoucí vodou.
Otevøete víko zásobníku vody
(obr. 1/A).
Nádobu vyjmìte (obr. 4).
Uhlíkový filtr vložte do držáku filtru
(obr. 5).
Držák filtru vložte do nádoby tak, aby
se šipky oznaèení na držáku filtru a
nádobì nacházely proti sobì. Držák
filtru otoète doprava (obr. 6).
Víko zásobníku vody zavøete.
Voda z vodovodního potrubí se
bìhem spaøovacího postupu filtruje.
Dbejte na to, že se uhlíkový filtr
musí buï po 60 spaøovacích
postupech (nebo po 2 mìsících,
vždy podle toho, co nastane døív)
vymìnit, aby se zachoval filtraèní
úèinek. Starý uhlíkový filtr nelze
vyèistit, musí se nahradit novým.
Kontrola filtrace
Pøístroj disponuje automatickou
kontrolou filtrace.
Pøístroj zapnìte tlaèítkem pro
zapnutí/vypnutí . Rozsvítí se
zelená indikace vedle tlaèítka
(obr. 2/K). Po 60 spaøovacích
postupech, nejpozdìji po 2 mìsících,
se zelená indikace rozbliká.
Pak vymìòte uhlíkový filtr. Stisknìte
pak tlaèítko (obr. 2/K) po dobu
delší než 3 vteøiny.
Indikace svítí opìt normálnì.
3
Stisknìte krátce tlaèítko , chcete-li
pøístroj použít bez uhlíkového filtru.
Zelená kontrolka zhasne.
2 Naplòte vodu (obr. 7)
Víko nádoby s èerstvou vodou
(obr. 1/A) odklopte nahoru. Nádobu
naplòte èistou, studenou vodou z
vodovodního potrubí. K odmìøení
žádoucího množství naleznete
oznaèení šálkù na kávové konvici.
Oznaèení platí pro množství èerstvé
vody. Pozdìjší množství kávy je
menší, nebo’t mletá káva vodu
nasaje.
Nikdy nepoužívejte horké vody.
Také mléko, hotovou kávu, èaj atd.
nenaplòte do nádoby s èerstvou
vodou.
c
67
3 Vložení filtraèního papíru
(obr. 8)
Do vložky filtru vložte papírový filtr o
velikosti 4. Pøedtím laskavì pøehnìte
boèní a spodní okraj filtraèního
sáèku.
Aby se pøi mletí a spaøení kávy
neztratilo aroma, vlastní Váš kávovar
víko k zachování aroma. Vždy dbejte
na správnou polohu. Víko k
zachování aroma má na spodní
stranì pùlkruhové žebro. které lze
vložit do pøíslušné drážky. Otvor s
tìsnicí chlopní se nachází pøitom
vlevo.
Víko nádoby na èerstvou vodu znovu
zavøete.
4 Kávovou konvici s víkem
postavte na termoizolaèní
desku (obr. 9)
5 Mlýnek na kávu
5.1 Zrnka kávy dejte do
zásobníku (obr. 10)
Mlýnek na kávu vlastní zásobník
(obr. 1/L), který neustále udržuje
zrnka kávy s èerstvým aroma.
Zásobník zcela naplòte a víkem
pevnì uzavøete. Zásobník pojme
cca. 125 g zrnek kávy.
5.2 Nastavení stupnì mletí
(obr. 11)
Stavìcím kroužkem (obr. 1/K)
mùžete stupeò mletí zmìnit a
pøizpùsobit pražení zrnek.
Nastavení 1 =
je pro svìtlá zrnka,
nastavení 4 =
pro tmavá zrnka.
Doporuèujeme zaèít støedním
nastavením, které je vhodné pro
všechny bìžné druhy kávy.
6 Nastavení funkcí ovládacími
prvky (obr. 2)
6.1 První uvedení do provozu
Sí’tovou zástrèku zastrète do
zásuvky.
Na displeji (2/A) se
objeví (pøièemž
zobrazení èasu
bliká).
Váš pøístroj obsahuje èasovaè, jímž
mùžete nastavit hodinovì èas a
pøedprogramovat zapínací èas až do
24 hodin.
Stisknìte nyní pøíslušná tlaèítka (vždy
déle než 1 sec).
6.2 Nastavení denní èasové
doby
Nastavení hodin:
Tlaèítko (obr. 2/D)
Nastavení minut:
Tlaèítko (obr. 2/F)
6.3 Množství šálkù
Tlaèítko (obr. 2/G)
6.4 Stupeò aroma
Tlaèítko k zachování aroma
(obr. 2/C) zaruèuje plné vychutnání
kávy i pøi malých množstvích
(2-4 šálky).
Stisknìte tlaèítko (obr. 2/C).
Zelená indikace vedle tlaèítka pro
zachování aroma svítí.
Volbu lze zrušit opìtným stisknutím
tlaèítka pro zachování aroma.
Vypne-li se pøístroj, musí se stupeò
aroma znovu nastavit.
6.5 Síla kávy
Tlaèítko (obr. 2/H)
Pohybující se tácek na displeji
význam zleva doprava:
slabá, støední, silná káva.
Chcete napø.: 4 šálky, støední síly –
objeví se:
c
68
6.6 Pøedvolení zapínacího
èasu, množství šálkù a síly
kávy:
Stisknìte:
Tlaèítko (obr. 2/E)
Tlaèítko (obr. 2/D)
Tlaèítko (obr. 2/F)
Pøedvolba množství šálkù a síla kávy
viz odstavec 6.3 a 6.5.
Chcete napø. pro 8 hodin ráno
4 šálky, støední síly kávy
– objeví se:
Tlaèítko (obr. 2/E) programování
uzavøe. Znovu se objeví denní
èasová doba a nastavení v
normálním režimu- (V
programovacím režimu bliká tácek
nastavení síly kávy.)
7 Pøíprava kávy
Provedli jste pøípravy od odstavce 1
– odstavce 6 (viz výše) a máte nyní
rùzné možnosti pro pøípravu kávy.
7.1 Pøíprava kávy z mleté kávy
(obr. 2 a 12)
Naplòte vodu (odstavec 2), vložte
filtraèní papír (odstavec 3), naplòte
mletou kávu, kávovou konvici
postavte na termoizolaèní desku
(odstavec 4), pak stisknìte
tlaèítko (obr. 2/B).
Èervená indikace provozu svítí.
Zaèíná postup spaøování.
7.2 Pøíprava kávy z mleté
kávy s pøedprogramováním
zapínacího èasu (obr. 12 a 2)
Naplòte vodu (odstavec 2), vložte
filtraèní papír (odstavec 3), naplòte
mletou kávu, kávovou konvici
postavte na termoizolaèní desku
(odstavec 4), tlaèítka , , ,
, stisknìte. Zelenáindikace
provozu tlaèítka svítí. Spaøovací
postup se automaticky zahájí v
udaném èase. Se zapínacím èasem
zhasne zelená indikace provozu
(obr. 2/K) a svítí èervená indikace
provozu vedle tlaèítka (obr. 2/B).
Poznámka: Nemá-li se
pøedprogramovaný zapínací èas
zmìnit, potøebujete ještì jen
stisknout tlaèítko k aktivaci
programu.
7.3 Pøíprava kávy
prostøednictvím mlýnku na
kávu (obr. 2 a 13)
Naplòte vodu (odstavec 2), vložte
filtraèní papír (odstavec 3), kávovou
konvici postavte na termoizolaèní
desku (odstavec 4).
Množství šálkù nastavte pomocí
a sílu kávy pomocí . Eventuálnì
zvolte stupeò aroma .
Otoèný filtr (obr. 13) otoète doleva až
k zasmeknutí.
Stisknìte tlaèítko (obr. 2/B).
Èervená indikace provozu svítí.
Ukonèí-li se postup mletí, filtr se otoèí
automaticky do polohy spaøování a
spaøovací postup se zahájí.
7.4 Pøíprava kávy
prostøednictvím mlýnku na
kávu s pøedprogramováním
zapínacího èasu (obr. 2 a 13)
Naplòte vodu (odstavec 2), vložte
filtraèní papír (odstavec 3), kávovou
konvici postavte na termoizolaèní
desku (odstavec 4) a stisknìte
tlaèítka,,,,,,
. Zelená indikace provozu
tlaèítka (obr. 2/J) se rozsvítí.
Otoèný filtr (obr. 13) otoète doleva až
k zasmeknutí.
Mlecí a spaøovací postup se
automaticky zahájí v udaném èase.
Se zapínacím èasem zhasne zelená
indikace provozu ttlaèítka a
èervená indikace provozu (obr. 2/B)
svítí. Ukonèí-li se postup mletí, filtr se
otoèí automaticky do polohy
spaøování a spaøovací postup se
zahájí.
Poznámka: Nemá-li se
pøedprogramovaný zapínací èas,
c
69
množství šálkù a síla kávy zmìnit,
potøebujete ještì jen stisknout
tlaèítko k aktivaci programu.
7.5 Rychlý start
Je-li pøístroj pøedprogramován
prostøednictvím funkce ”Auto”
(zelená indikace provozu tlaèítka
svítí pro “Program je zaktivován”), ale
vy chcete mít svou kávu pøed
naprogramovaným èasem, tak
stisknìte tlaèítko (obr. 2/B).
Rozsvítí se èervená indikace provozu
(obr. 2/B) a zelená indikace provozu
(obr. 2/J) pro “Program je
zaktivován” zhasne. Okamžitì se
spustí mlecí a spaøovací postup.
7.6 Deaktivace funkce “Auto”
Zaktivovali jste funkci “Auto”, chcete
však, aby se program nespustil, tak
stisknìte jednoduše tlaèítko
(obr. 2/J). Zelená indikace provozu
zhasne.
7.7 Vypnutí
Nyní pøístroj vypnìte tlaèítkem
(obr. 2/B).
8 Termoizolaèní deska
(obr. 1/D)
Po spaøovacím postupu udržuje
termoizolaèní deska teplou kávu ve
sklenìné konvici. Za 2 hodiny po
svaøovacím postupu se pøístroj
automaticky vypne.
9 Sejmutí konvice (obr. 15)
Je-li konvice sejmuta, zamezí ventil
zabraòující kapání dokapávání na
desku.
10 Èištìní (Bezpodmíneè
mìjte na pamìti!)
10.1 Mlýnek na kávu
(obr. 14, 17-19)
Èas od èasu (nejpozdìji pøi ucpání)
je zapotøebí vyèistit kanál mlýnku,
aby se zbavil olejnatých zbytkù kávy.
Postupujte následujícím zpùsobem:
Vytáhnìte zástrèku.
Otevøete víko nádoby na èistou vodu
a otoète šroub (napø. mincí) na krytu
kanálu mlýnku na “open” (obr. 17).
Uchopte kryt kanálu mlýnku vpøedu
vlevo a pomalu jej sejmìte (obr. 18).
Papírový filtr vložte do otoèného filtru
a uveïte otoèný filtr až k
zasmeknutí do polohy mletí.
“Sme’tte” zbytky kávy (i ze zadního
dílu kanálu) vhodným øedmìtem
(napø. štetcem) do papírového filtru
(obr. 19). I vysavaèem lze zbytky
kávy dobøe odstranit.
Pak vytøete kanál mlýnku suchou
tkaninou. Stisknìte spouštìcí tlaèítko,
aby se otoèný filtr znovu uvedl do
spaøovací polohy (obr. 14). Papírový
filtr vyprázdnìte, kryt znovu položte a
otoète šroubem znovu do polohy
“close”. Pøezkoušejte správnou
polohu krytu. Nyní lze kávovaru
znovu použít.
Pøi použití tmavých, olejnatých zrnek
kávy se musí kanál mlýnku èastìji
vyèistit než u svìtlých zrnek.
Tak zabráníte ucpání kanálu mlýnku:
Nepoužívejte zmrzlých zrnek kávy,
nebo’t pøi tání se vytváøí
kondenzovaná voda, která mùže vést
k ucpání.
Neotoète otoèný filtr bezprostøednì
po spaøovacím postupu znovu do
mlecí polohy, nebo’t pára vystupující
z kávové usazeniny mùže vést k
ucpání.
Postavte pøístroj v dostateèné
vzdálenosti od sporáku nebo fritézy,
nebo’t tuk mùže vést k ucpání.
Zásobník na zrnka kávy neustále
udržujte zavøený.
Zásobník mlýnku na kávu (obr. 1/L)
obèas vyèistìte od zrnek kávy
suchou tkaninou.
c
70
10.2 Díl na kávu (obr.16/AaB)
K vyprázdnìní a èištìní lze filtraèní
vložku vyjmout.
Sejmìte sklenìnou konvici a
odklopte víko nádoby na èerstvou
vodu nahoru (obr. 1/A), prsty
sáhnìte do zadní prolákliny k
uchopení (obr. 16/A) a vytáhnìte
tømen nahoru. Tím je filtraèní vložka
odblokována a lze ji k èištìní
odejmout. Bìhem èištìní nìkolikrát
uveïte ventil zabraòující kapání v
èinnost. K nasazení tømen filtru otoète
kolmo nahoru a vtisknìte západkou
do zadní prolákliny k uchopení.
Tømen ohnìte k nádobì na èerstvou
vodu (obr. 16/B).
Tím je filtraèní vložka znovu
zablokována. Dbejte na správné
vložení!
Teprve nyní postavte sklenìnou
konvici na termoizolaèní desku.
Pøístroj vyèistìte pouze navlhèenou
tkaninou, ale nikdy jej neponoøujte
do vody. Pouze kávová konvice a její
víko jsou odolné proti mytí v myèce
na nádobí.
Odvápnìní – Tak vám váš
kávovar dlouho vydrží
Z opatrnosti doporuèujeme ètvrtletní
odvápnìní. V pøípadì, že používáte
trvalého filtru, je zapotøebí jej pøed
postupem odvápòování z filtraèní
vložky odejmout. K odvápnìní
používejte pouze ekologicky
vhodného odvápòujícího prostøedku
a postupujte pouze podle údajù
výrobce. Nepoužívejte rozpouštìdel
vápna na bázi kyseliny mravenèí v
koncentrované formì. Také
nepoužívejte práškových
odvápòujících prostøedkù.
Nádobu na èerstvou vodu naplòte
vodou a teprve potom pøidejte
odvápòující prostøedek. ne opaènì.
Kávovou konvici s víkem postavte na
termoizolaèní desku. Odvápòující
roztok nechejte pùsobit po dobu cca.
15 minut, pak pøístroj zapnìte.
Protekl-li odvápòující roztok, pøístroj
odpojte. V pøípadì potøeby
odvápòující postup opakujte. Pak
opakujte aspoò dvakrát postup
prùtoku s èistou vodou.
Kávovou konvici, víko konvice a
filtraèní vložku dùkladnì opláchnìte
pod tekoucí vodou. Bìhem
oplachování uveïte ventil zabraòující
kapání nìkolikrát v èinnost.
Pokyny
Pøi krátkém výpadku proudu
zùstanou zadané údaje po dobu
cca. 5 vteøin uložena v pamìti.
Uvede-li se nedopatøením otoèný filtr
do mlecí polohy, otoète jej zpìt
spouštìcím tlaèítkem doprava
(obr. 14).
Co dìlat, když ...
nelze otoèný filtr bezvadnì otoèit do
spaøovací polohy?
Dbejte na správnou polohu fitlraèní
vložky (odstavec 10.2)!
Dbejte na správnou polohu víka k
zachování aroma!
káva pøíliš pomalu protéká konvicí?
Ventil zabraòující kapání vyèistìte
(odstavec10.2)!
Pøístroj odvápnìte (viz pokyny k
odvápnìní).
Náhradní díly/pøíslušenství
Uhlíkový filtr
Nové uhlíkové filtry mùžete v
obdržet v odborném obchodì
(E-è. 950 078 802) nebo získat u
vašeho pøíslušného servisu AEG
(ET-è. 663 910 450).
Kávová konvice
V pøípadì lomu v kávové konvici
obdržíte pøi udání oznaèení modelu
proti úètu náhradní konvici u vašeho
odborného obchodníka nebo servisu
AEG viz typový štítek (obr. 1/E).
c
71
2 Z lásky k životnímu
prostøedí
Obalový materiál jednoduše
neodhoïte.
Obal z kartonu lze odevzdat do
sbìren starého papíru, popø.
pøíslušných systémù pro likvidaci.
Pokud jsou k dispozici:
Umìlohmotný sáèek z polyetylenu
(PE) odevzdejte do sbìren k
opìtnému zužitkování.
Èalounìné díly z lehèeného
polystyrenu (PS) neobsahují
freony.
Informujte se laskavì u Vaší obecní
správy o recyklaèním støedisku, ke
kterému pøíslušíte.
Spotøebovaná mletá káva se výteènì
hodí ke kompostování.
Garantiebedingungen
Der Endabnehmer dieses Geräts (Verbraucher) hat bei einem
Kauf dieses Geräts von einem Unternehmer (Händler) in
Deutschland im Rahmen der Vorschriften über den Ver-
brauchsgüterkauf gesetzliche Rechte, die durch diese Garantie
nicht eingeschränkt werden. Diese Garantie räumt dem Ver-
braucher also zusätzliche Rechte ein. Dies vorausgeschickt, lei-
sten wir, AEG Hausgeräte GmbH, gegenüber dem Verbraucher
Garantie für dieses Gerät für den Zeitraum von 24 Mona-
ten ab Übergabe zu den folgenden Bedingungen:
1. Mit dieser Garantie haften wir dafür, dass dieses neu her-
gestellte Gerät im Zeitpunkt der Übergabe vom Händler an
den Verbraucher die in unserer Produktbeschreibung für
dieses Gerät aufgeführten Eigenschaften aufweist. Ein
Mangel liegt nur dann vor, wenn der Wert oder die Ge-
brauchstauglichkeit dieses Geräts erheblich gemindert ist.
Zeigt sich der Mangel nach Ablauf von sechs (6) Monaten
ab dem Übergabezeitpunkt, so hat der Verbraucher nach-
zuweisen, dass das Gerät bereits im Übergabezeitpunkt
mangelhaft war. Nicht unter diese Garantie fallen Schäden
oder Mängel aus nicht vorschriftsmäßiger Handhabung so-
wie Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisungen.
2. Dieses Gerät fällt nur dann unter diese Garantie, wenn es
in einem der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union ge-
kauft wurde, es bei Auftreten des Mangels in Deutschland
betrieben wird und Garantieleistungen auch in Deutsch-
land erbracht werden können. Mängel müssen uns inner-
halb von zwei (2) Monaten nach dessen Kenntnis angezeigt
werden.
3. Mängel dieses Geräts werden wir innerhalb angemessener
Frist nach Mitteilung des Mangels unentgeltlich beseiti-
gen; die zu diesem Zweck erforderlichen Aufwendungen,
insbesondere Arbeits- und Materialkosten werden von uns
getragen. Über diese Nachbesserung hinausgehende An-
sprüche werden durch diese Garantie dem Verbraucher
nicht eingeräumt.
4. Im Garantiefall ist das Gerät vom Verbraucher an die für
seinen Wohnort zuständige AEG-Zentralwerkstatt zu ver-
senden, wobei das Gerät gut zu verpacken ist und die voll-
ständige Anschrift des Verbrauchers zusammen mit einer
kurzen Fehlerbeschreibung in das Paket zu legen ist. Zum
Nachweis des Garantie-Anspruchs ist der Sendung der Ori-
ginal-Kaufbeleg (Kassenzettel, Rechnung) beizufügen.
5. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung
noch einen Neubeginn der Garantiezeit für dieses Gerät;
ausgewechselte Teile gehen in unser Eigentum über.
6. Mängelansprüche aus dieser Garantie verjähren in zwei (2)
Jahren ab dem Zeitpunkt der Übergabe des Geräts vom
Händler an den Verbraucher, der durch den Original-Kauf-
beleg (Kassenzettel, Rechnung) zu belegen ist; wenn dieses
Gerät gewerblich genutzt wird, beträgt die Verjährungs-
frist sechs (6) Monate.
AEG Kundendienst in Deutschland
Sollte dieses AEG Gerät wider Erwarten nicht
funktionieren, wenden Sie sich bitte an unseren
Service. Wir werden die Abholung und
Instandsetzung durch unsere Werkstatt veranlassen.
AEG Kleingeräte-Zentralwerkstatt
Firma Trepesch GmbH
Steinstraße 500
90419 Nürnberg
In Deutschland stehen wir Ihnen für Fragen,
Anregungen oder bei Problemen rund um unsere
Kleingeräte und Raumpflegegeräte
montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr
zur Verfügung.
AEG-Serviceline: 01805-30 60 80
(Deutsche Telekom 0,12 Euro/Min.)
Fax: 0911/ 3 23-49 19 30
E-Mail:
AEG Kundendienst in Europa
In diesen Ländern gelten die Garantiebedingungen der örtlichen
Vertriebsorganisationen. Diese können dort eingesehen werden.
In these countries our AEG sales organisations own guarantee
conditions are applicable. Please obtain further details direct.
Österreich, 4010 Linz, 0732 / 770101 - 30
Belgique/België, 1502 Lembeek, 02/363.04.44
Czech Republic, Hanusova ul., Praha 4, 02/6112 6112
Danmark, 7000 Fredericia, 70 11 74 00
España, Madrid, 1-885-2700
France, 60307 Senlis, 03-44 62 24 24
Great Britain, Service Force 08705 929 929
Hellas, 18346 MOÓXATO, 01/4822646
Island, Reykjavik (Bræóurnir Ormsson hf), 91-3 88 20
Italia, 33080 Porcia (PN), 0434 39 41
Kroatien, 10000 Zagreb, 385 1 6323 333
Luxembourg, 1273 Luxembourg-Hamm, 4 24 31-443
Magyarország, 1142 Budapest, 36-1-252-1773
Nederland, 2400 AC Alphen aan den Rijn, 0172-468 300
Norge, 0516 Oslo, 22 72 58 00
Poland, 02-034 Warszawa, 022 874 33 33
Portugal, 2635-445 Rio de Mouro, (21) 926 75 75
Romania, Bucuresti, B-dul Timisoara 90, 01-444-25-81
Russia, 129090 Moscow, +7 095 956 2917, 937 7893
Slovakia, 81105 Bratislava, 07/4333 9757
Slovenija, Tražaška 132, 1000 Ljubljana, 01 24 25 730
Schweiz/Svizzera, 5506 Mägenwil, 062/889 93 00
Suomi, Porissa, puh. (02) 622 3300
Sverige, 10545 Stockholm, 08-672 53 60
Turkey, Tarlabasi cad no:35 Taksim/Istanbul-0, 262-7249420
AEG Hausgeräte GmbH, D-90429 Nürnberg, Muggenhofer Straße 135 Änderungen vorbehalten
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
http://www.aeg-hausgeraete.de
© Copyright by AEG
822 949 176 - 0203
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13

AEG FRESHTIMECAFEKAM Benutzerhandbuch

Typ
Benutzerhandbuch