Philips SCD484/00 Bedienungsanleitung

Kategorie
Babyphone
Typ
Bedienungsanleitung

Dieses Handbuch ist auch geeignet für

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
SCD484
EN User manual 3
DA Brugervejledning 6
DE Benutzerhandbuch 9
EL Εγχειρίδιο χρήσης 12
ES Manual del usuario 16
FI Käyttöopas 19
FR Mode d’emploi 22
IT Manuale utente 25
NL Gebruiksaanwijzing 28
NO Brukerhåndbok 31
PT Manual do utilizador 34
SV Användarhandbok 37
TR Kullanım kılavuzu 40
English 3
2 Important
Read this user manual carefully before you use the baby
monitor and save the user manual for future reference.
WARNING: To prevent strangulation with the power
cord, always keep the baby unit and the power cord out
of baby’s reach, at least 1 meter/3.5 feet away. Do not use
extension cords.
Caution: Risk of explosion, electric shock, short circuit,
or leakage
• The baby monitor shall not be exposed to dripping
orsplashingandnoobjectslledwithliquids,suchas
vases,shallbeplacedonthebabymonitor.
• Wherethemainsplugisusedasthedisconnectdevice,
the disconnect device shall remain readily operable.
• Beforeyouconnectthebabymonitortothemains,
make sure that the voltage indicated on the adapters
of the baby monitor corresponds to the local mains
voltage.
• Use the supplied adapters to connect the baby
monitor to the mains.
• Topreventelectricshock,donotopenthehousing
of the baby unit or parent unit except for the battery
compartments.
• Makesurethatyourhandsaredrywhenyouinsert
or replace batteries.
1 Introduction
CongratulationsonyourpurchaseandwelcometoPhilips
AVENT!TofullybenetfromthesupportthatPhilipsAVENT
offers,registeryourproductatwww.philips.com/AVENT.
Philips AVENT is dedicated to producing caring and reliable
products that give parents the reassurance they need
whenlookingafterthehealthandsafetyoftheirbaby.
This Philips AVENT baby monitor parent unit is designed
tobeusedwithmodelsSCD485andSCD486.Offering
thesamefeatures,thisadditionalparentunitgivesyouthe
reassuranceyouneedtoenjoyextraexibilityandfreedom
whenmonitoringyourbabyinandaroundyourhome.
Fordetailsontheoperation,seetheUserManualfor
SCD485orSCD486.
English4
• Yourbabymonitortransmitsoverafrequencythat
is used by many household products and other baby
monitors. Your conversation may be heard by another
productthatoperatesonthesamefrequency.
Cleaning and Maintenance
• Donotimmersetheparentunitorbabyunitinwater,
and do not clean them under the tap.
• Donotusecleaningsprayorliquidcleaners.
• Unplug the parent unit and baby unit if they are
connectedtoapoweroutlet.
• Cleantheparentunitandbabyunitwithadampcloth.
• Cleantheadapterswithadrycloth.
• This baby monitor has no other user serviceable
parts.
Storage precautions
• Useandstorethebabymonitorbetween10°C
(50°F)and35°C(95°F).Keepthebabymonitorout
of direct sunlight.
• Ifyoustorebatteriesinafridgeorfreezer,protect
them from condensation during storage and
defrosting.Beforeyouusethebatteries,letthem
return to room temperature.
Replacement
• Ifyoureplacetheadapters,usethetypeofadapters
speciedinthisusermanual.
• Ifyoureplacethebatteries,usethetypeofbatteries
speciedinthisusermanual.Replaceallthebatteries
in the unit at the same time.
• Topreventbatteryexplosionorleakage,whichcan
damage the baby monitor and cause burns and skin
or eye irritation:
• insertbatteriesintherightdirection(+/-),
• remove batteries if you are not going to use the
productformorethan30days,
• keepbatteriesawayfromexcessiveheatsuchas
sunshine,reorthelike,
• removebatteriesassoonastheyrunoutofpower.
• To prevent batteries from heating up or releasing toxic
materials,hydrogen,oroxygen,donotshortcircuitor
mutilate batteries.
Adult supervision
• This baby monitor is intended as an aid. It is not a
substitute for responsible and proper adult supervision
and should not be used as such.
• Never place the baby unit inside the baby bed or
playpen.
• Topreventoverheating,donotcoverthebaby
monitorwithatowel,blanket,oranyotheritems.
• Whenyourbabymonitorusesapoweroutlet,make
surethatyoucaneasilyaccessthepoweroutlet.
• Fortheirsafety,donotallowchildrentoplaywiththe
baby monitor.
• Tohandledamagedorleakedbatteries,wear
protective gloves to protect your skin.
English 5
Help the environment by disposing of your product and
packagingresponsibly.Thecrossed-outwheelbinsymbol
means that your baby monitor is governed by the European
Directive2002/96/EC,whichmeansthattheproductand
batteriesmustnotbedisposedofinthedomesticwaste
astheycontainsubstanceswhichcanbedamagingtothe
environment and health. Please use designated collection
pointsorrecyclingfacilitieswhendisposingofthebaby
monitor or batteries.
Declaration of conformity
Philips hereby declares that this baby monitor is in
compliancewiththeessentialrequirementsandother
relevantprovisionsofDirective1999/5/EC.
The Declaration of Conformity is available online:
www.philips.com/AVENT.SearchforSCD484.
Electromagnetic elds (EMF)
ThisPhilipsAVENTappliancecomplieswithallstandards
regardingelectromagneticelds(EMF).Ifhandledproperly
andaccordingtotheinstructionsinthisusermanual,
theapplianceissafetousebasedonscienticevidence
available today.
Recycling the product
Yourbabymonitorisdesignedandmanufacturedwithhigh
qualitymaterialsandcomponents,whichcanberecycled
and reused.
Dansk6
1 Indledning
Tillykkemedditkøb,ogvelkommentilPhilipsAVENT!
Hvisduvilhavefuldtudbytteafdensupport,
PhilipsAVENTtilbyder,kanduregistrereditprodukt
påwww.philips.com/AVENT.
Philips AVENT sætter en ære i at producere pålidelige
produkter,derkangiveforældredentryghed,deharbrug
for til at passe på deres barns helbred og sikkerhed. Denne
Philips AVENT forældreenhed til babyalarm er designet
tilbrugmedmodellerneSCD485ogSCD486.Denne
ekstra forældreenhed har de samme funktioner og giver dig
tryghedtilatnydedenøgedeeksibilitet,nårduholderøje
med dit barn i og omkring dit hjem.
Du kan læse mere om betjening i brugervejledningen til
SCD485ellerSCD486.
2 Vigtigt
Læsdennebrugervejledningomhyggeligtigennem,inden
babyalarmen tages i brug. Gem brugervejledningen til
eventuel senere brug.
ADVARSEL: For at forebygge kvælning i ledningen
skal babyenheden og ledningen altid holdes uden for
barnets rækkevidde, mindst 1 meter væk. Brug ikke
forlængerledninger.
Advarsel: Risiko for eksplosion, elektrisk stød, kortslutning
eller lækage
• Babyalarmenmåikkeudsættesfordrypellerstænk,
ogdermåikkeplaceresgenstandefyldtmedvæske-
f.eks.vaser-påapparatet.
• Hvisstrømstikketbrugestilatafbrydeenheden,skal
dette kunne betjenes nemt.
• Førduslutterbabyalarmentilstrømforsyningen,skaldu
sikredig,atdenangivnenetspændingpåadapternefor
babyalarmen svarer til den lokale netspænding.
• Brug de medfølgende adaptere til at slutte
babyalarmen til strømforsyningen.
• For at undgå elektrisk stød må du ikke åbne
babyenheden eller forældreenheden bortset fra
batterirummene.
• Sørgfor,atdinehændererhelttørre,nårbatterier
isættes eller udskiftes.
Dansk 7
• Beskyt huden på hænderne ved at bære beskyttende
handsker,nårduhåndtererbeskadigedeellerutætte
batterier.
• Babyalarmensenderoverenfrekvens,derbrugesaf
mange husholdningsprodukter og andre babyalarmer.
Derfor kan din samtale muligvis høres på andre
produkter,dersenderpådensammefrekvens.
Rengøring og vedligeholdelse
• Forældre-ellerbabyenhedenmåaldrigkommes ned i
vand eller rengøres under vandhanen.
• Anvend aldrig rengøringsmidler i spraydåse eller
ydenderengøringsmidler.
• Frakoblforældre-ogbabyenheden,hvisdeersluttet
til en stikkontakt.
• Rengørforældre-ogbabyenhedmedenfugtigklud.
• Tør adapterne med en tør klud.
• Dennebabyalarmharingendele,derkanrepareres
af brugeren.
Forholdsregler ved opbevaring
• Benyt og opbevar babyalarmen ved en temperatur
mellem10og35°C.Holdbabyalarmenvækfra
direkte sollys.
• Hvisduopbevarerbatterierikøleskabellerfryser,skal
du beskytte dem mod kondens under opbevaring og
optøning.Batterierneskalhavestuetemperatur,førdu
bruger dem.
• Foratundgåbatterieksplosioneller-lækage,som
kan beskadige babyalarmen og forårsage medføre
forbrændingeroghud-ellerøjenirritationskaldu:
• isættebatteriernekorrekt(+/-),
• fjernebatterierne,hvisduikkeskalbruge
produktetimereend30dage,
• holde batterierne væk fra stærk varme som
f.eks.solskin,ildellerlignende,
• fjernebatterierne,såsnartdeerløbettørfor
strøm.
• For at forhindre batterierne i at blive varme eller
frigivegiftigematerialer,brintellerilt,skalduundgåat
kortslutte eller ødelægge batterierne.
Voksenopsyn
• Denne babyalarm er beregnet som et hjælpemiddel.
Den kan aldrig være en erstatning for ansvarligt og
korrektforældreopsynog-overvågningogmåikke
bruges som sådan.
• Anbring ikke babyenheden i barnets seng eller
kravlegård.
• For at undgå overophedning må du ikke dække
babyalarmenmedethåndklæde,tæppeellerandet.
• Nårbabyalarmenersluttettilenstikkontakt,skaldu
sørgefor,atdunemtkanfåadgangtilstikkontakten.
• Af hensyn til børnenes egen sikkerhed bør de ikke
lege med babyalarmen.
Dansk8
Udskiftning
• Hvisduudskifteradapterne,skaldubrugedentype
adaptere,dererangivetidennebrugervejledning.
• Hvisduudskifterbatterierne,skaldubrugedentype
batterier,dererangivetidennebrugervejledning.
Udskift alle batterierne i enheden på samme tid.
Overensstemmelseserklæring
HervederklærerPhilipsConsumerLifestyle,atdenne
babyalarm overholder de væsentlige krav og andre
relevantebestemmelseridirektivet1999/5/EC.
Dukanndeoverensstemmelseserklæringenonline:
www.philips.com/AVENT.SøgefterSCD484.
Elektromagnetiske felter (EMF)
DettePhilipsAVENT-apparatoverholderallestandarderi
forholdtilelektromagnetiskefelter(EMF).Hvisapparatet
håndteres korrekt i henhold til instruktionerne i denne
brugervejledning,erdetsikkertatbrugebaseretpå
deforskningsresultater,dereradgangtilpånuværende
tidspunkt.
Genbrug af produktet
Babyalarmen er udviklet og fremstillet med materialer og
komponenterafhøjkvalitet,somkangenbruges.
Skån miljøet ved at bortskaffe produkt og emballage
forsvarligt.Affaldsbøttesymboletbetyder,atdinbabyalarm
eromfattetafEU-direktiv2002/96/EC,hvilketbetyder,
at produktet og batterierne ikke må bortskaffes i
husholdningsaffaldet,dadeindeholderstoffer,derkan
skade miljøet og helbredet. Brug de dertil beregnede
indsamlingssteder eller genbrugsstationer ved bortskaffelse
af babyalarmen eller batterierne.
Deutsch 9
2 Wichtig
Lesen Sie dieses Benutzerhandbuch vor dem Gebrauch des
Babyphonesaufmerksamdurch.BewahrenSiesiefüreine
spätereVerwendungauf.
WARNUNG: Um eine Strangulation mit dem
Netzkabel zu verhindern, halten Sie die Babyeinheit
und das Netzkabel außerhalb der Reichweite Ihres
Kindes, mindestens 1 Meter. Verwenden Sie keine
Verlängerungskabel.
Achtung: Explosionsgefahr, Stromschlaggefahr,
Kurzschlussgefahr und Gefahr von Leckagen
• EsdürfenkeineFlüssigkeitenandasBabyphone
gelangen. Stellen Sie außerdem keine mit Wasser
gefülltenGegenstände,wiez.B.Vasen,aufdem
Babyphone ab.
• Wenn der Netzstecker als Trennvorrichtung
verwendetwird,mussdieTrennvorrichtungfrei
zugänglich bleiben.
• VergewissernSiesichbevorSiedasBabyphoneandie
Stromversorgunganschließen,dassdie
Spannungsangabe auf dem Gerät mit der örtlichen
Netzspannungübereinstimmt.
• VerwendenSiezumAnschließendesBabyphonesan
die Stromversorgung die mitgelieferten Adapter.
• UmStromschlägezuvermeiden,solltenSiemit
AusnahmedesBatteriefachsdasGehäusederBaby-
und der Elterneinheit nicht öffnen.
1 Einführung
HerzlichenGlückwunschzuIhremKaufundwillkommen
beiPhilipsAVENT!UmdieUnterstützungvonPhilips
AVENToptimalnutzenzukönnen,solltenSieIhrProdukt
unterwww.philips.com/AVENTregistrieren.
PhilipsAVENThatessichzurAufgabegemacht,
zuverlässigeProduktefürBabysundKleinkinderzu
entwickeln,diedenElterndieberuhigendeGewissheit
verschaffen,diesiebrauchen,wennsiesichumdie
GesundheitunddieSicherheitihresBabyskümmern.Diese
PhilipsAVENTBabyphone-Elterneinheitwurdefürdie
VerwendungmitdenModellenSCD485undSCD486
entwickelt.MitdengleichenFunktionenbietetIhnendiese
zusätzlicheElterneinheitdieberuhigendeGewissheit,die
Siebrauchen,umzusätzlicheFlexibilitätundFreiheitzu
genießen,wennSieimHausoderGartenIhrBabynach
ihrem Baby sehen.
EinzelheitenzurVorgehensweisendenSieim
BenutzerhandbuchfürdenSCD485oderSCD486.
Deutsch10
• Wenn das Babyphone an eine Steckdose
angeschlossenist,vergewissernSiesich,dassdie
Steckdose leicht zugänglich ist.
• ErlaubenSieKindernzuihremSchutznicht,mitdem
Babyphone zu spielen.
• SchützenSieIhreHautbeiderHandhabungvon
beschädigten oder ausgelaufenen Batterien mit
Handschuhen.
• IhrBabyphoneüberträgtübereineFrequenz,dievon
vielen Haushaltsprodukten und anderen Babyphones
verwendetwird.IhreKonversationwird
möglicherweisevoneinemanderenProdukt
aufgenommen,dasaufderselbenFrequenzarbeitet.
Vorsichtsmaßnahmen für die Aufbewahrung
• DasBabyphonedarfnurbeiTemperaturenzwischen
10°Cund35°Cverwendetbzw.aufbewahrtwerden.
Halten Sie das Babyphone von direktem Sonnenlicht fern.
• WennSiedieBatterienineinemKühl-oder
Gefrierschrankaufbewahren,schützenSiediesevor
Feuchtigkeit.WartenSievorVerwendungder
Batterien,bissieRaumtemperaturerreichthaben.
Ersatz
• VerwendenSiebeimAustauschderAdapterden
Adaptertyp,derindiesemBenutzerhandbuch
angegebenwird.
• VerwendenSiebeimAustauschderBatterienden
Batterietyp,derindiesemBenutzerhandbuch
angegebenwird.TauschenSiealleBatterieninder
Einheit gleichzeitig aus.
• AchtenSiedarauf,dassIhreHändebeimEinlegen
oder Austauschen der Batterien trocken sind.
• Um ein Explodieren oder Auslaufen der Batterien –
undsomiteineBeschädigungdesBabyphonessowie
VerbrennungenundHaut-oderAugenreizungen–zu
verhindern,beachtenSiefolgendePunkte:
• SetzenSiedieBatterienrichtigein(+/-).
• NehmenSiedieBatterienheraus,wennSiedas
Produktlängerals30Tagenichtverwenden.
• HaltenSiedieBatterienvonübermäßigerHitze
fern,wiez.B.Sonnenlicht,Feuerusw.
• NehmenSiedieBatterienheraus,sobaldsie
leer sind.
• Umzuverhindern,dassBatterienüberhitzenoder
giftigeStoffe,WasserstoffoderSauerstofffreigeben,
schließen Sie Batterien nicht kurz und beschädigen Sie
sie nicht.
Aufsicht von Erwachsenen
• Dieses Babyphone ist ein Gerät mit ausschließlich
unterstützenderFunktion.EsistkeinErsatzfürdie
verantwortungsvolleundordnungsgemäßeAufsichteines
Erwachsenenunddarfnichtalssolcherverwendet
werden.
• LegenSiedieBabyeinheitkeinesfallsindasKinderbett
oder in den Laufstall.
• UmeinÜberhitzenzuverhindern,bedeckenSiedas
BabyphonenichtmiteinemHandtuch,einerDecke
oder Ähnlichem.
Deutsch 11
HelfenSiederUmwelt,indemSiedasProduktunddie
Verpackungverantwortungsbewusstentsorgen.Das
durchgestricheneSymboleinerAbfalltonnebedeutet,
dassIhrBabyphonederEuropäischenRichtlinie2002/96/
ECunterliegt.Diesbedeutet,dassdasProduktunddie
BatteriennichtmitdemnormalenHausmüllentsorgt
werdendürfen,weilsieStoffeenthalten,dieUmwelt
undGesundheitschädigenkönnen.VerwendenSiedie
vorgesehenenSammelpunkteoderRecyclingstationen,
wennSiedasBabyphoneoderdieBatterienentsorgen.
Für Chile
• ImZweifelsfalloderbeiFragenwendenSiesichbitte
andasPhilipsChileCallCenterunter600-7445477
odergehenSieaufwww.philips.com/support.
Konformitätserklärung
HiermiterklärtPhilips,dassdiesesBabyphoneden
grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten
BestimmungenderRichtlinie1999/5/EGentspricht.
DieKonformitätserklärungndenSieimInternet:
www.philips.com/AVENT.SuchenSienachSCD484.
Elektromagnetische Felder
DiesesPhilipsAVENTGeräterfülltsämtlicheNormen
bezüglichelektromagnetischerFelder.Nachaktuellen
wissenschaftlichenErkenntnissenistdasGerätsicherim
Gebrauch,sofernesordnungsgemäßundentsprechendden
AnweisungenindiesemBenutzerhandbuchgehandhabtwird.
Wiederverwertung des Produkts
IhrBabyphonewurdeunterVerwendunghochwertiger
MaterialienundKomponentenentwickeltundhergestellt,
dierecyceltundwiederverwendetwerdenkönnen.
Ελληνικά12
2 Σημαντικό
Διαβάστεαυτότοεγχειρίδιοχρήσηςπροσεκτικάπριν
χρησιμοποιήσετετησυσκευήπαρακολούθησηςμωρού
καιφυλάξτετογιαμελλοντικήαναφορά.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για την αποφυγή στραγγαλισμού
με το καλώδιο τροφοδοσίας, διατηρείτε πάντα τη
μονάδα μωρού και το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά
από το μωρό, σε απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου. Μην
χρησιμοποιείτε καλώδια επέκτασης.
Προσοχή: Κίνδυνος έκρηξης, ηλεκτροπληξίας,
βραχυκυκλώματος ή διαρροής
• Ησυσκευήπαρακολούθησηςμωρούδενπρέπεινα
εκτίθεταισευγράήνατοποθετείταικοντάσε
αντικείμεναπουπεριέχουνυγρά,όπωςβάζα.
• Όταντοβύσμαχρησιμοποιείταιωςμέσο
ενεργοποίησηςήαπενεργοποίησηςτηςσυσκευής,
πρέπειναείναιπάντοτεέτοιμογιαχρήση.
• Προτούσυνδέσετετησυσκευήπαρακολούθησης
μωρούστηνπρίζα,βεβαιωθείτεότιητάσηπου
υποδεικνύεταιστοτροφοδοτικότηςαντιστοιχεί
στηντάσητοπικούδικτύου.
• Χρησιμοποιήστετουςπαρεχόμενους
προσαρμογείςγιανασυνδέσετετησυσκευή
παρακολούθησηςμωρούστηνπρίζα.
• Γιαναμηνπροκληθείηλεκτροπληξία,μηνανοίγετε
τοπερίβληματηςμονάδαςμωρούήγονέα,εκτός
απότηθήκητωνμπαταριών.
1 Εισαγωγή
Συγχαρητήριαγιατηναγοράσαςκαικαλώςήλθατεστη
PhilipsAVENT!Γιαναεπωφεληθείτεπλήρωςαπότην
υποστήριξηπουπροσφέρειηPhilipsAVENT,δηλώστετο
προϊόνσαςστηδιεύθυνσηwww.philips.com/AVENT.
ΗPhilipsAVENTστοχεύειστηνπαραγωγήασφαλώνκαι
αξιόπιστωνπροϊόντων,ταοποίαπαρέχουνστουςγονείς
τηβεβαιότηταπουχρειάζονταιότανπρόκειταιγιατην
υγείακαιτηνασφάλειατουμωρούτους.Ημονάδαγονέα
τουσυστήματοςπαρακολούθησηςμωρούPhilipsAVENT
έχεισχεδιαστείγιαχρήσημεταμοντέλαSCD485και
SCD486.Προσφέρονταςτιςίδιεςδυνατότητες,αυτήη
πρόσθετημονάδαγονέασάςπροσφέρειτηβεβαιότητα
πουχρειάζεστε,καθώςκαιακόμηπερισσότερηευελιξία
καιελευθερίαότανπαρακολουθείτετομωρόσαςμέσαή
έξωαπότοσπίτισας.
Γιατιςλεπτομέρειεςλειτουργίας,ανατρέξτεστο
εγχειρίδιοχρήσηςτηςμονάδαςSCD485ήSCD486.
Ελληνικά 13
• Μηντοποθετείτεποτέτημονάδαμωρούμέσα
στηνκούνιαήτοπάρκοτουμωρού.
• Γιαναμηνπροκληθείυπερθέρμανση,μην
καλύπτετετησυσκευήπαρακολούθησηςμωρούμε
πετσέτες,κουβέρτεςήάλλααντικείμενα.
• Ότανησυσκευήπαρακολούθησηςμωρούείναι
συνδεδεμένηστηνπρίζα,βεβαιωθείτεότιμπορείτε
εύκολανααποκτήσετεπρόσβασησεαυτήν.
• Γιατηνασφάλειάτους,μηνεπιτρέπετεσταπαιδιά
ναπαίζουνμετησυσκευήπαρακολούθησης
μωρού.
• Γιαναδιαχειριστείτεκατεστραμμένεςμπαταρίεςή
μπαταρίεςπουπαρουσιάζουνδιαρροή,φοράτε
προστατευτικάγάντιαγιαναπροστατέψετετο
δέρμασας.
• Ησυσκευήπαρακολούθησηςμωρούεκπέμπεισε
μιασυχνότηταπουχρησιμοποιείταιαπόπολλά
οικιακάπροϊόντακαιάλλεςσυσκευές
παρακολούθησηςμωρού.Οισυνομιλίεςσαςίσως
ναμπορούνναακουστούναπόκάποιοάλλο
προϊόνπουλειτουργείστηνίδιασυχνότητα.
Προφυλάξεις ασφαλείας
• Χρησιμοποιείτεκαιαποθηκεύετετησυσκευή
παρακολούθησηςμωρούσεθερμοκρασίαμεταξύ
10°C(50°F)και35°C(95°F).Διατηρείτετη
συσκευήπαρακολούθησηςμωρούμακριάαπό
άμεσηηλιακήακτινοβολία.
• Βεβαιωθείτεότιταχέριασαςείναιστεγνάκατά
τηντοποθέτησηήτηναντικατάστασητων
μπαταριών.
• Γιαναμηνπροκληθείέκρηξηήδιαρροή
μπαταριών,τοοποίομπορείνακαταστρέψειτη
συσκευήπαρακολούθησηςμωρούκαινα
προκαλέσειεγκαύματακαιερεθισμόστοδέρμαή
σταμάτια:
• Τοποθετείτετιςμπαταρίεςμετησωστήφορά
(+/-),
• Αφαιρείτετιςμπαταρίεςεάνδενθα
χρησιμοποιήσετετοπροϊόνγιαπερισσότερες
από30ημέρες,
• Φυλάσσετετιςμπαταρίεςμακριάαπό
υπερβολικάυψηλέςθερμοκρασίες,όπως
ηλιακήακτινοβολία,πυρκαγιάκ.ο.κ.
• Αφαιρείτετιςμπαταρίεςμόλις
αποφορτιστούν.
• Γιανααποφευχθείηυπερθέρμανσητων
μπαταριώνήηδιαρροήτοξικώνουσιών,
υδρογόνουήοξυγόνου,μηνβραχυκυκλώνετεή
κόβετετιςμπαταρίες.
Επίβλεψη από ενήλικα
• Αυτήησυσκευήπαρακολούθησηςμωρού
προορίζεταιωςβοήθημα.Δεναποτελεί
υποκατάστατοτηςυπεύθυνηςκαισωστής
επίβλεψηςαπόενήλικακαιδενπρέπεινα
χρησιμοποιείταιμεαυτόντοντρόπο.
Ελληνικά14
Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (EMF)
ΗσυσκευήPhilipsAVENTσυμμορφώνεταιμεόλατα
πρότυπαπουαφορούνταηλεκτρομαγνητικάπεδία
(EMF).Εάνγίνεισωστόςχειρισμόςκαισύμφωνοςμετις
οδηγίεςτουπαρόντοςεγχειριδίουχρήσης,ησυσκευή
είναιασφαλήςστηχρήσηβάσειτωνεπιστημονικών
αποδείξεωνπουείναιδιαθέσιμεςμέχρισήμερα.
Ανακύκλωση του προϊόντος
Ησυσκευήπαρακολούθησηςμωρούείναισχεδιασμένη
καικατασκευασμένηαπόυψηλήςποιότηταςυλικάκαι
εξαρτήματα,ταοποίαμπορούνναανακυκλωθούνκαινα
επαναχρησιμοποιηθούν.
• Εάναποθηκεύσετετιςμπαταρίεςσεψυγείοή
κατάψυξη,προστατέψτετιςαπόσυμπύκνωσηκατά
τηναποθήκευσηκαιτηναπόψυξη.Προτού
χρησιμοποιήσετετιςμπαταρίες,αφήστετιςνα
επανέλθουνσεθερμοκρασίαδωματίου.
Αντικατάσταση
• Εάναντικαταστήσετετουςπροσαρμογείς,
χρησιμοποιήστετοντύποπροσαρμογέωνπου
καθορίζεταιστοπαρόνεγχειρίδιοχρήσης.
• Εάναντικαταστήσετετιςμπαταρίες,
χρησιμοποιήστετοντύπομπαταριώνπου
καθορίζεταιστοπαρόνεγχειρίδιοχρήσης.
Αντικαθιστάτεόλεςτιςμπαταρίεςστημονάδα
ταυτόχρονα.
Δήλωση συμμόρφωσης
ΜετοπαρόνηPhilipsδηλώνειότιημονάδα
παρακολούθησηςμωρούσυμμορφώνεταιμετις
ουσιώδειςαπαιτήσειςκαιτιςλοιπέςσχετικέςδιατάξεις
τηςΟδηγίας1999/5/EΚ.
ΜπορείτεναβρείτετηΔήλωσηΣυμμόρφωσηςστο
Διαδίκτυο:www.philips.com/AVENT.Χρησιμοποιήστεως
όροαναζήτησηςτονκωδικό«SCD484«.
Ελληνικά 15
Βοηθήστετοπεριβάλλοναπορρίπτονταςτοπροϊόν
καιτησυσκευασίατουμευπευθυνότητα.Τοσύμβολο
τουδιαγραμμένουκάδουμερόδεςυποδηλώνειότιη
συσκευήπαρακολούθησηςμωρούδιέπεταιαπότην
ΕυρωπαϊκήΟδηγία2002/96/ΕΚ,γεγονόςπουσημαίνει
ότιτοπροϊόνκαιοιμπαταρίεςτουδενπρέπεινα
απορρίπτονταιμεταοικιακάαπορρίμματα,καθώς
περιέχουνουσίεςπουμπορείναείναιεπιβλαβείς
γιατοπεριβάλλονκαιτηνυγεία.Χρησιμοποιήστετα
καθορισμένασημείασυλλογήςήτιςκαθορισμένες
εγκαταστάσειςανακύκλωσηςγιατηναπόρριψητης
συσκευήςπαρακολούθησηςμωρούκαιτωνμπαταριών.
Για τη Χιλή
• Σεπερίπτωσηαμφιβολίαςήερώτησης,
επικοινωνήστεμετοΤηλεφωνικόΚέντροτης
PhilipsστηΧιλήστοτηλέφωνο600-7445477ή
επισκεφθείτετηντοποθεσίαwww.philips.com/
support
Español16
2 Importante
Antesdeusarelvigilabebés,leaatentamenteestemanual
de usuario y consérvelo por si necesitara consultarlo en el
futuro.
ADVERTENCIA: Para evitar la estrangulación con el cable
de alimentación, mantenga siempre la unidad del bebé y el
cable de alimentación fuera del alcance de bebé, al menos
a 1 metro de distancia. No utilice cables alargadores.
Precaución: riesgo de explosión, descarga eléctrica,
cortocircuito o fugas
• Noexpongaelvigilabebésagoteosnisalpicaduras,
tampococoloquesobreélobjetosquecontengan
líquidos,comojarrones.
• Cuando se usa la toma de alimentación como
dispositivodedesconexión,debeestarsiempre
disponible.
• Antesdeconectarelvigilabebésalaredeléctrica,
asegúresedequeelvoltajeindicadoenlos
adaptadores del vigilabebés se corresponde con el
voltaje de red eléctrica local.
• Utilice los adaptadores suministrados para conectar el
vigilabebés a la red eléctrica.
• Paraevitardescargaseléctricas,noabralacarcasade
launidaddelbebénilaunidaddepadres,exceptolos
compartimientos de las pilas.
• Asegúresedequetienelasmanossecascuando
coloqueosustituyalaspilas.
1 Introducción
Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a
PhilipsAVENT.Parapoderbeneciarseporcompletodela
asistenciaqueofrecePhilipsAVENT,registreelproductoen
www.philips.com/AVENT.
Philips AVENT se dedica a la fabricación de productos
ablesparaelcuidadodelbebé,queproporcionenalos
padreslatranquilidadquenecesitanalcuidardelasalud
y la seguridad de su bebé. Esta unidad de padres para
vigilabebés Philips AVENT está diseñada para utilizarse
conlosmodelosSCD485ySCD486.Ofrecelasmismas
funciones,peroestaunidaddepadresadicionalledala
tranquilidadquenecesitaparadisfrutardelaexibilidady
libertad extra al vigilar a su bebé tanto dentro como fuera
de la casa.
Paraobtenermásinformaciónsobreelfuncionamiento,
consulteelmanualdeusuarioparaSCD485oSCD486.
Español 17
• Paramanejarpilasdañadasoconfugas,useguantes
protectores para proteger la piel.
• Su vigilabebés transmite a través de una frecuencia
queseutilizapormuchosproductosdomésticosy
otros vigilabebés. Su conversación se puede oír a
travésdeotroproductoquefuncioneenlamisma
frecuencia.
Limpieza y mantenimiento
• No sumerja la unidad de padres ni la del bebé en
agua ni las lave bajo el grifo.
• Noutiliceaerosolesnilíquidosdelimpieza.
• Desenchufe la unidad de padres y la unidad del bebé
están enchufadas a una toma de corriente.
• Limpie la unidad de padres y la unidad del bebé con
un paño húmedo.
• Limpie los adaptadores con un paño seco.
• Estevigilabebésnotienemáspiezasquepueda
reparar el usuario.
Precauciones de almacenamiento
• Utiliceyalmaceneelvigilabebésentre10°C(50°F)
y35°C(95°F).Mantengaelvigilabebésalejadodela
luz solar directa.
• Sialmacenalaspilasenlaneveraoelcongelador,
protéjalas de la condensación durante el
almacenamiento y la descongelación. Antes de utilizar
laspilas,dejequevuelvanalatemperaturaambiente.
• Paraevitarexplosionesdelaspilasofugas,que
puedendañarelvigilabebésycausarquemadurase
irritación de piel o de los ojos:
• insertelaspilasenladireccióncorrecta(+/-),
• retire las pilas si no va a utilizar el producto
durantemásde30días,
• mantenga las pilas alejadas de lugares con
temperaturasaltas,comolasqueemitenlaluz
solar,elfuegoosimilares,
• retire las pilas tan pronto como se agoten.
• Paraevitarquelaspilassecalientenoemitan
materialestóxicos,hidrógenouoxígeno,noprovoque
cortocircuitos ni mutile las pilas.
Supervisión adulta
• Este vigilabebés está pensado como una ayuda. No es
un substituto de la supervisión responsable y correcta
por parte de los adultos y no debe utilizarse como tal.
• Nocoloquenuncalaunidaddelbebéenelinterior
delacunaodelparque.
• Paraevitarquesesobrecaliente,nocubrael
vigilabebésconunatoalla,mantaocualquierotro
artículo.
• Cuando el vigilabebés esté conectado a una toma de
corriente,asegúresedequepuedeaccederfácilmente
a la misma.
• Parasuseguridad,nopermitaquelosniñosjueguen
con el vigilabebés.
Español18
Reciclaje del producto
El vigilabebés ha sido diseñado y fabricado con materiales
ycomponentesdealtacalidadquepuedenreciclarsey
reutilizarse.
Ayude al medio ambiente deshaciéndose del producto y del
embalaje de forma responsable. El símbolo del cubo de basura
conruedastachadosignicaqueelvigilabebésserigeporla
Directivaeuropea2002/96/EC,loquesignicaqueelproducto
ylaspilasnosedebentirarconlabasuranormaldelhogar,ya
quecontienensustanciasquepuedendañarelmedioambiente
y la salud. Utilice puntos de recogida designados o instalaciones
para el reciclaje al deshacerse del vigilabebés o de las pilas.
Sustitución
• Sisustituyelosadaptadores,utiliceeltipode
adaptadoresespecicadosenestemanualdelusuario.
• Sisustituyelaspilas,utiliceeltipodepilas
especicadasenestemanualdelusuario.Sustituya
todas las pilas de la unidad al mismo tiempo.
Declaración de conformidad:
Porlapresente,Philipsdeclaraqueestevigilabebéscumplelos
requisitosfundamentalesyotrasdisposicionespertinentesde
laDirectiva1999/5/EC.
La Declaración de conformidad está disponible en línea:
www.philips.com/AVENT.BuscarSCD484.
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparato Philips AVENT cumple todos los estándares
sobrecamposelectromagnéticos(CEM).Siseutiliza
correctamente y de acuerdo con las instrucciones de este
manual,elaparatosepuedeusardeformasegurasegúnlos
conocimientoscientícosdisponibleshoyendía.
Suomi 19
2 Tärkeää
Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen itkuhälyttimen
ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä se tulevaa käyttöä varten.
VAROITUS: Säilytä lapsen yksikköä ja virtajohtoa aina
poissa lapsen ulottuvilta ja vähintään 1 metrin päässä,
jotta lapsi ei kuristu johtoon. Älä käytä jatkojohtoja.
Varoitus: räjähdyksen, sähköiskun, oikosulun ja
vuotamisen vaara
• Laitteenpäälleeisaaroiskuavettätaimuitanesteitä,
eikä laitteen päälle saa asettaa mitään nesteellä
täytettyjäesineitä,esimerkiksimaljakoita.
• Kunlaitteenvirtakatkaistaanirrottamallapistoke,laiteon
helppo ottaa uudelleen käyttöön.
• Varmistaennenitkuhälyttimenliittämistäverkkovirtaan,
että itkuhälyttimen sovittimien jännitemerkintä vastaa
paikallista verkkojännitettä.
• Liitä itkuhälytin verkkovirtaan mukana toimitetuilla
sovittimilla.
• Älä avaa lapsen tai vanhemman yksikön koteloa
sähköiskujenvälttämiseksi.Koteloistasaaavata
ainoastaan paristolokerot.
• Varmistaettäkätesijalaiteovatkuivat,kunlaitat
paristot ja akun paikalleen.
• Seuraavilla tavoilla voit estää akkujen räjähtämisen ja
vuotamisen,mikävoivahingoittaaitkuhälytintäsekä
aiheuttaa palovammoja ja ärsyttää ihoa tai silmiä:
1 Johdanto
Onnittelut tekemäsi ostoksen johdosta ja tervetuloa Philips
AVENT-käyttäjäksi!KäytähyväksesiPhilipsAVENT-tukija
rekisteröituoteosoitteessawww.philips.com/AVENT.
PhilipsAVENTvalmistaaluotettaviatuotteita,joidenavulla
vanhemmat voivat rauhallisin mielin huolehtia lapsensa
terveydestä ja turvallisuudesta. Tämä vanhemman Philips
AVENT-itkuhälytinyksikköonyhteensopivamallien
SCD485jaSCD486kanssa.Vanhemmanlisäyksikössäon
samatominaisuudetkuinpääyksikössäkin,jotensenavulla
voit valvoa lastasi joustavammin ja vapaammin kaikkialla
kotonasi.
LisätietojalaitteenkäytöstäonSCD485:ntaiSCD486:n
käyttöoppaassa.
Suomi20
Puhdistus ja hoito
• Älä upota vanhemman tai lapsen yksikköä veteen
äläkä puhdista niitä juoksevalla vedellä.
• Älä käytä puhdistamiseen puhdistussuihkeita tai
nestemäisiä pesuaineita.
• Varmista,ettävanhemmanyksikköjalapsenyksikköei
ole liitettynä pistorasiaan.
• Puhdista vanhemman ja lapsen yksikkö kostealla liinalla.
• Pyyhi sovittimet puhtaiksi kuivalla liinalla.
• Tässä itkuhälyttimessä ei ole muita huollettavia osia.
Säilytysvarotoimet
• Käytäjasäilytäitkuhälytintäpaikassa,jonkalämpötila
on10–35°C.Pidäitkuhälytinpoissasuorasta
auringonpaisteesta.
• Jossäilytätakkujajääkaapissataipakastimessa,
suojele niitä kosteuden tiivistymisestä säilytyksen
ja sulattamisen aikana. Anna akkujen lämmetä
huoneenlämpöisiksi,ennenkuinkäytätniitä.
Varaosat
• Josvaihdatsovittimia,käytätässäkäyttöoppaassa
määritettyä sovitintyyppiä.
• Josvaihdatakkuja,käytätässäkäyttöoppaassa
määritettyä akkutyyppiä. Vaihda kaikki yksikön akut
samanaikaisesti.
• asetaakutoikeinpäin(+/-)
• poistaakut,josetkäytättuotettayli30päivään
• äläpidäakkujakuumissapaikoissa,kuten
auringonpaisteessa tai tulen lähellä
• poistaakutheti,kunniistäloppuuvirta.
• Älärunteleakkujataiaiheutaniihinoikosulkuja,jotta
akut eivät kuumene eikä niistä vuoda myrkyllisiä
aineita,vetyätaihappea.
Aikuisen valvonta
• Tämä itkuhälytin on tarkoitettu apuvälineeksi. Se ei
korvaa luotettavaa ja asianmukaista aikuisen valvontaa.
• Älä aseta lapsen yksikköä lapsen sänkyyn tai
leikkikehään.
• Äläpeitäitkuhälytintäpyyhkeellä,huovallataimuilla
esineillä,jottaseeiylikuumene.
• Joskäytätitkuhälytintäverkkovirralla,varmistaettä
pistorasia on helposti käytettävissä.
• Älä anna lasten leikkiä itkuhälyttimellä heidän
turvallisuutensa vuoksi.
• Joskäsitteletvahingoittuneitataivuotaneitaakkuja,
käytä suojakäsineitä.
• Itkuhälytin käyttää samaa taajuutta kuin monet
kodinkoneetjamuutitkuhälyttimet.Keskustelusi
saattaa kuulua samaa taajuutta käyttävään laitteeseen.
Suomi 21
Tuotteen kierrättäminen
Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty
laadukkaitamateriaalejajaosia,jotkavoidaankierrättääja
käyttää uudelleen.
Suojele ympäristöä hävittämällä tuote ja pakkaus
vastuullisesti. Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin
kuvatarkoittaa,ettätuotekuuluuEuroopanparlamentin
janeuvostondirektiivin2002/96/ECsoveltamisalaan.Tämä
tarkoittaasitä,ettätuotettajaparistojaeisaahävittää
kotitalousjätteenmukana,koskanesisältävätympäristölle
ja terveydelle mahdollisesti haitallisia aineita. Hävitä
itkuhälytinjaparistotviemällänemerkittyihinkeräys-tai
kierrätyspaikkoihin.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Philipsvakuuttaatäten,ettätämätuoteondirektiivin
1999/5/EYoleellistenvaatimustenjasitäkoskevien
direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus on nähtävillä osoitteessa:
www.philips.com/AVENT.HaehakusanallaSCD484IA.
Sähkömagneettiset kentät (EMF)
TämäPhilipsAVENT-laitevastaakaikkiasähkömagneettisia
kenttiä(EMF)koskeviastandardeja.Joslaitettakäytetään
oikeinjatämänkäyttöohjeenohjeidenmukaisesti,sen
käyttäminen on turvallista tämänhetkisen tutkimustiedon
perusteella.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47

Philips SCD484/00 Bedienungsanleitung

Kategorie
Babyphone
Typ
Bedienungsanleitung
Dieses Handbuch ist auch geeignet für