ECG MTM 2003 Benutzerhandbuch

Marke
ECG
Kategorie
Mikrowellen
Modell
MTM 2003
Typ
Benutzerhandbuch
Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod abezpnostní pokyny, které jsou vtomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen kpřístroji. Pred uvedením
výrobku do prevádzky si dôkladne prečítajte tento návod abezpečnostné pokyny, ktoré sú v tomto návode obsiahnuté. Návod musí byť vždy priložený k prístroju. Przed pierwszym użyciem
urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa i użytkowania. Instrukcja obsługi musi być zawsze dołączona. A termék használatba vétele előtt
gyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és az útmutatóban található biztonsági rendelkezéseket. A használati útmutatót tartsa a készülék közelében. Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme
des Produktes diese Anleitung und die darin enthaltenen Sicherheitshinweise aufmerksam durch. Die Bedienungsanleitung muss dem Gerät immer beigelegt sein. Always read the safety&use
instructions carefully before using your appliance for the rst time. The user´s manual must be always included. Uvijek pročitajte sigurnosne upute i upute za uporabu prije prvog korištenja vašeg
uređaja. Upute moraju uvijek biti priložene.
Pred vklopom izdelka temeljito preberite ta navodila in varnostne napotke, ki so navedeni v teh navodilih. Navodila morajo biti vedno priložena
k napravi.
Avant de mettre le produit en service, lisez attentivement le présent mode d'emploi et les consignes de sécurité contenues dans le présent mode d'emploi. Le mode d'emploi doit
toujours être fourni avec le produit. Leggere sempre con attenzione le istruzioni di sicurezza ed uso prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta. Il manuale dell'utente deve essere sempre
incluso. Siempre lea cuidadosamente las instrucciones de seguridad y de uso antes de utilizar su artefacto por primera vez. Siempre debe estar incluido el manual del usuario. Enne seadme
esmakordset kasutamist lugege ohutus- ja kasutusjuhised alati hoolikalt läbi. Kasutusjuhend peab alati kaasas olema. Prieš naudodamiesi prietaisu pirmąjį kartą, visuomet atidžiai perskaitykite
saugos ir naudojimo instrukcijas. Kartu su gaminiu visada privalo būti jo naudotojo vadovas. Pirms ierīces pirmās lietošanas reizes vienmēr rūpīgi izlasiet drošības un lietošanas norādījumus.
Rokasgrāmata vienmēr jāpievieno ierīcei.
MTM 2003
MIKROVLNNÁ TROUBA
NÁVOD K OBSLUZE
CZ
MIKROVLNNÁ RÚRA
NÁVOD NA OBSLUHU
SK
KUCHENKA MIKROFALOWA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
PL
MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ
HASZNÁLATI ÚTMUTA
HU
MIKROWELLENHERD
BEDIENUNGSANLEITUNG
DE
MICROWAVE OVEN
INSTRUCTION MANUAL
GB
MIKROVALNA PEĆNICA
UPUTE ZA UPORABU
HR/BIH
MIKROVALOVNA PEČICA
NAVODILA
SI
FOUR A MICRO-ONDES
MODE D'EMPLOI
FR
FORNO A MICROONDE
MANUALE DI ISTRUZIONI
IT
HORNO MICROONDAS
MANUAL DE INSTRUCCIONES
ES
MIKROLAINEAHI
KASUTUSJUHEND
ET
MIKROBANGŲ KROSNELĖ
INSTRUKCIJŲ VADOVAS
LT
MIKROVIĻŅU KRĀSNS
ROKASGRĀMATA
LV
MTM 2003 W_manual_cz_sk_pl_hu_de_gb_hr_si_fr_it_es_et_lt_lv.indb 1 01.08.2017 14:18:50
MTM 2003 W_manual_cz_sk_pl_hu_de_gb_hr_si_fr_it_es_et_lt_lv.indb 2 01.08.2017 14:18:50
CZ
MIKROVLNNÁ TROUBA
3
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Čtěte pozorně auschovejte pro budoucí potřebu!
Varování: Bezpečnostní opaení apokyny uvedené vtomto návodu nezahrnu
všechny možné podmínky a situace, ke kterým může dojít. Uživatel musí
pochopit, že faktorem, který nelze zabudovat do žádného zvýrobků, je zdravý
rozum, opatrnost a péče. Tyto faktory tedy musí být zajištěny uživatelem/
uživateli používajícími aobsluhujícími toto zařízení. Neodpovídáme za škody
způsobené během přepravy, nespvným používáním, kolísáním napětí nebo
změnou či úpravou jakékoliv části zařízení.
Aby nedošlo ke vzniku požáru nebo kúrazu elektrickým proudem, měla by být
při používání elektrických zařízení vždy dodržována základní opaení, včetně
těch následujících:
1. Ujistěte se, že napětí ve ví zásuvce odpovídá napětí uvedenému na štítku
zařízení, a že je zásuvka řádně uzemněná. Zásuvka musí být instalována
podle platné elektrotechnické normy ČSN.
2. Nikdy troubu nepoužívejte, pokud jsou poškozená dvířka, trouba nefunguje
správně, nebo pokud je přívodní kabel poškozen.
VÝSTRAHA: Je nebezpečné pro jakoukoliv osobu jinou než proškolenou,
aby prováděla jakékoliv opravy nebo údržbu vedoucí k odstranění
libovolného krytu, který zajišťuje ochranu před zářením mikrovlnné
energie. Veškeré opravy nebo seřízení včetně výměny napájecího přívodu
svěřte odbornému servisu! Před opravou musí být odpojen síťový přívod
ze zásuvky. Odstraněním krytů se zapojeným síťovým přívodem můžete
vystavit nebezpečí zasažení mikrovlnnou energií aelektrickým proudem
servisního technika!
3. Chraňte spotřebič před přímým kontaktem svodou ajinými tekutinami, aby
nedošlo kípadnému úrazu elektrickým proudem. Neponořujte přívodní
kabel nebo vidlici do vody!
4. Nepoužívejte mikrovlnnou troubu venku nebo ve vlhm prostředí ani se
nedotýkejte přívodního kabelu nebo spotřebiče mokrýma rukama. Hro
nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
5. Dbejte zvýšené pozornosti, pokud používáte troubu vblízkosti dětí.
6. Mikrovlnná trouba by neměla být ponechána během chodu bez dozoru.
MTM 2003 W_manual_cz_sk_pl_hu_de_gb_hr_si_fr_it_es_et_lt_lv.indb 3 01.08.2017 14:18:50
CZ
4
5
7. Doporučujeme nenechávat troubu se zasunutým přívodním kabelem
v zásuvce bez dozoru. Před údržbou vytáhněte přívodní kabel ze síťové
zásuvky. Vidlici nevytahujte ze zásuvky tahám za kabel. Kabel odpojte ze
zásuvky uchopením za vidlici.
8. Nepoužívejte mikrovlnnou troubu v blízkosti zdroje tepla, např. plotýnky
sporáku. Chraňte ji před přímým slunečním zářením.
9. ívodní kabel se nesmí dotýkat horkých částí ani vést přes ostré hrany.
10. Riziko vzniku požáru uvnitř trouby omezíte následovně:
a) Jídlo nepřehřívejte.
b) Před umístěním papírových nebo plastových sáčků do trouby z nich
odstraňte sponky.
c) Nerozehřívejte olej nebo tuk na smažení vtroubě, protože teplotu oleje
nelze regulovat. Vtroubě nesmažte potraviny. Horký olej může poškodit
části trouby akuchyňské nádoby ataké způsobit popáleniny.
d) Po použití otřete dvířka, těsnění dvířek avnitřní prostor trouby utěrkou
navlenou v roztoku saponátu a vyete do sucha. Tím odstraníte
veškeré nečistoty, mastnotu apřípadné zbytky pokrmu.
VÝSTRAHA: Jsou-li dvířka nebo těsnění dvířek poškozena, nesmí být
trouba používána, dokud nebude opravena proškolenou osobou. Trouba
by měla být správně čištěna a případné zbytky pokrmu odstraněny.
Neudržování trouby včistotě by mohlo vést kpoškození povrchu, které
by mohlo nepříznivě ovlivnit životnost spotřebiče amít za následek vznik
nebezpečné situace. Navršená mastnota by se mohla přehřát amohl by tak
vzniknout následně požár. Pro čištění nepoužívejte abrazivní prostředky.
Spotřebič se nesmí čistit parním čističem.
e) Pokud by se zupravovaného pokrmu uvnitř trouby začalo kouřit nebo by
se vznítil, nechte dvířka trouby zavřená, troubu vypněte avytáhněte vidlici
napájecího přívodu ze zásuvky, aby se zabránilo rozšíření případného
ohně.
f) V případě použití jednorázových nádob z plastu, papíru nebo jiných
hořlavých materiálů nesmíte troubu nechat bez dozoru, aby nedošlo ke
vznícení.
11. Riziko výbuchu nebo náhlého varu omezíte takto:
VÝSTRAHA: Kapaliny ajiné pokrmy se nesmějí ohřívat ve vzduchotěsně
uzavřených nádobách, protože jsou náchylné k explozi. Za uzavřené
MTM 2003 W_manual_cz_sk_pl_hu_de_gb_hr_si_fr_it_es_et_lt_lv.indb 4 01.08.2017 14:18:50
CZ
4
5
nádoby se považují i dětské láhve se šroubovacím uzávěrem nebo
sdudlíkem.
a) Na ohřev tekutin použijte nádobu se širokým hrdlem a po ohřevu ji
nechejte 20 sekund odstát, aby nedošlo kjejímu eruptivnímu varu.
b) Vejce ve skořápce, celá natvrdo uvená vejce, voda obsahucí tuk nebo
olej auzavřené skleněné nádoby se nesmějí vmikrovlnné troubě ohřívat,
protože mohou explodovat a to i po ukoení mikrovlnného ohřevu.
Brambory, párky nebo kaštany musíte před vložem do trouby oloupat
nebo propíchnout.
c) Mikrovlnný ohřev nápojů může způsobit opožděný var, s čímž se mu
počítat při držení nádoby.
d) Obsah kojeneckých lahví a dětské stravy musí být před podáním
promícn nebo protřepán a musí se zkontrolovat jeho teplota před
konzumací, aby se zabránilo popálení.
12. Po dokončení vaření jsou nádoby velmi horké. Kjejich vyjímání používejte
chňapky. Pozor na popáleniny obleje a rukou způsobené kontaktem
shorkou párou.
13. dy pomalu nadzvedávejte nejvzdáleněí okraj víka nebo potravino
fólie. Sáčky spopcornem apečicí sáčky otevírejte vdostatečné vzdálenosti
od obličeje.
14. Aby se nerozbil otočný talíř:
a) Před čištěním nechte otočný talíř vychladnout.
b) Na studený otočný talíř nepokládejte žádné horké pokrmy ani nádoby.
c) Na horký otočný talíř nepokládejte zmražené potraviny nebo studené
nádoby.
15. Ujistěte se, že se nádoby během vaření nedotýkají vnitřních stěn trouby.
16. Uvnitř trouby neskladujte potraviny ani jiné předměty. Pokud dojde
kzasažení elektrické sítě bleskem, může dojít ksamovolnému zapnutí trouby.
17. Troubu nepoužívejte, pokud uvnitř nejsou žádné tekutiny ani potraviny.
Takto byste mohli troubu poškodit. Neblokujte a neucvejte ventilační
otvory trouby.
18. Nepoužívejte příslušenství, které není doporeno výrobcem, jinak se
vystavujete riziku ztráty záruky.
19. Používejte mikrovlnnou troubu pouze v souladu s pokyny uvedenými
vtomto návodu. Tato mikrovlnná trouba je uena pouze pro domácí použití.
MTM 2003 W_manual_cz_sk_pl_hu_de_gb_hr_si_fr_it_es_et_lt_lv.indb 5 01.08.2017 14:18:50
CZ
6
7
Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím tohoto
spotřebiče.
20. Mikrovlnná trouba je určena pro ohřev potravin anápojů. Sušení potravin
nebo oděvů aohřev ohřívacích podušek, domácí obuvi, mycích hub, vlhho
textilu apodobných věcí může vést knebezpečí poraně, vznícení nebo
požáru.
21. Tento spoebič je určen pro použití vdomácnosti apodobných prostorech
jako jsou:
- kuchyňské kouty v obchodech, kancelářích a ostatních pracovních
prostředích
- spotřebiče používané vzemědělství
- spotřebiče používané hosty v hotelích, motelech a jich obytných
prostředích
- spotřebiče používané vpodnich zajišťujících nocleh se snídaní.
22. Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let astarší aosoby se sníženými
fyzickými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností
a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání
spotřebiče bezpečným způsobem arozumějí nebezpečím při nesprávném
používání. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění aúdržbu prováděnou
uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let apod dozorem.
Nevystavujte se zbytečně přílišnému mikrovlnnému záření
1. Nesnte se uvést mikrovlnnou troubu do provozu, jsou-li dvířka trouby
otevřena. Můžete se tak vystavit škodlivému mikrovlnnému záření. Nesnažte
se porušit nebo přidržovat bezpečnostní zámky dvířek trouby.
2. Nevkládejte žádné cizí předměty mezi dvířka trouby. Dbejte na to, aby se
na těsnění dvířek trouby ana těsnicích plochách neusazovala špína nebo
zbytky čisticích prostředků.
3. Nesnažte se uvést troubu do provozu, je-li poškozena. Je nutné, aby dřka
trouby po uzavření dokonale dolehla anebyla nijak poškozena.
Příklady nebezpečného poškození dvířek:
a) PROMÁČKNUTÍ dvířek trouby.
b) Uvolněné nebo zlomené upevňovací PANTY či POJISTKY dvířek.
c) TĚSNĚNÍ DVÍŘEK NEBO TĚSNICÍ PLOCHY ČELA RÁMU TROUBY.
Pouze kvalikovaná osoba smí mikrovlnnou troubu seřizovat nebo opravovat.
4. Jako uvětšiny přístrojů uených na pečení je pro snížení rizika vzniku ohně
vprostoru trouby nutný přísný dozor.
MTM 2003 W_manual_cz_sk_pl_hu_de_gb_hr_si_fr_it_es_et_lt_lv.indb 6 01.08.2017 14:18:50
CZ
6
7
Pokud dojde kpožáru:
1. Neotevírejte dveře trouby.
2. Vypněte troubu avytáhněte vidlici ze zásuvky.
3. Vypněte hlavní vypínač rozvodu elektrického proudu.
ČIŠTĚNÍ
Ujistěte se, že jste odpojili troubu od přívodu elektrické energie
vytažením vidlice napájecího přívodu ze zásuvky.
1. Použijte vlhký hadřík aočistěte vniek trouby.
2. Očistěte příslušenství obvyklým způsobem vmýdlové vodě.
3. Znečištěný rám dvířek, těsnění asousední části se musí opatrně čistit vlhkým
hadříkem namočeným vroztoku saponátu apoté vytřít do sucha.
Trouba musí být uzemněna. Vidlice napájecího přívodu smí být zapojena pouze
do zásuvky, která je náležitě uzemněna. V případě jakýchkoliv pochybností
ospvnosti el. instalace nebo při poruchách trouby se obraťte na kvalikovaného
elektrikáře nebo servisního technika.
1. Mikrovlnná trouba je vybavena krátkým přívodním kabelem, aby se snížilo
riziko úrazu zakopnutí nebo zamotání.
2. Dlouhý prodlužovací kabel musí splňovat tyto požadavky:
a) Z hlediska povoleného elektrického zatížení musí jmenovité hodnoty
prodlužovacího kabelu a zásuvky odpovídat jmenovitým hodnotám
mikrovlnné trouby.
b) Prodlužovací kabel musí být třížilový avidlice izásuvka musí být vybavena
uzemňovacím kolíkem.
c) Kabel musí být dobře uschován, aby nevisel zbytečně přes pracovní
desku kuchyňské linky, aaby nemohlo dojít kzakopnutí nebo kvytažení
kabelu dětmi.
NÁSTROJE ANÁDOBÍ
UPOZORNĚNÍ
Nebezpečí úrazu
Používejte pouze nádoby, které jsou vhodné kpoužití vmikrovlnných troubách.
Těsně uzavřené nádoby mohou při vaření explodovat. Uzavřené nádoby
musí být před vařením otevřeny a plastové obaly propíchnuty, viz Materiály,
které mohou anemohou být použity při vaření vmikrovlnné troubě. Existu
některé nekovové materiály, které nemohou být bezpečně používány při vaření
MTM 2003 W_manual_cz_sk_pl_hu_de_gb_hr_si_fr_it_es_et_lt_lv.indb 7 01.08.2017 14:18:50
CZ
8
9
vmikrovlnné trou. Pokud si nejste jisti, je-li možné materiál bezpečně použít
při vaření vmikrovlnné troubě, postupujte následovně:
Test kuchyňského nádobí:
1. Nádobu určenou pro vaření vmikrovlnné troubě naplňte studenou vodou
(250 ml).
2. Vařte po dobu 1 minuty při maximálním výkonu trouby.
3. Opatrně zkuste teplotu zkoušeného nádobí. Pokud je zkoušené nádobí
teplé, nepoužívejte ho při vaření vmikrovlnné trou.
4. Nevařte déle než 1 minutu.
NEBEZPEČÍ pro děti: Děti si nesmějí hrát sobalovým materiálem. Nenechte
děti hrát si splastovými sáčky. Nebezpečí udušení.
Horký povrch!
MTM 2003 W_manual_cz_sk_pl_hu_de_gb_hr_si_fr_it_es_et_lt_lv.indb 8 01.08.2017 14:18:50
CZ
8
9
Materiály, které můžete nebo nesmíte používat vmikrovlnné troubě
Nástroje anádobí Poznámky
Hliníková fólie Pouze pro ochranu malých částí. Malé kousky je možné použít pro ochranu masa nebo částí drůbeže před
spálením. Pokud je fólie příliš blízko stěn trouby, dochází kjiskře. Fólie musí být vzdálena alespoň 2,5
cm od stěn trouby.
Zapékací misky Postupujte podle pokynů výrobce. Dno zapékací misky musí být vzdáleno alespoň 5 mm od otočného
talíře trouby. Nesprávné použití může způsobit prasknutí talíře.
Talíře Používejte pouze typy určené do mikrovlnné trouby. Postupujte podle pokynů výrobce. Nepoužívejte
prasklé ani odštípnuté talíře.
Skleněné nádoby Vždy odstraňte víko. Používejte pouze pro ohřev jídla na správnou teplotu. Většina sklenic není odolná
teplu amůže prasknout.
Skleněné nádobí Používejte pouze sklo odolné vysokým teplotám. Ujistěte se, že nádobí neobsahuje kovové prvky.
Nepoužívejte prasklé ani odštípnuté talíře.
Zapékací sáčky Postupujte podle pokynů výrobce. Neuzavírejte je kovovými sponami. Nechte prostor pro únik páry.
Papírové talíře
akelímky
Používejte pouze pro krátkodobý ohřev. Během ohřevu nenechte troubu bez dozoru.
Papírové utěrky Použijete pro přikrytí jídla proti vysušení apro odsátí tuku. Používejte pouze krátkodobě anenechte troubu
bez dozoru.
Pečící papír Použijte pro zakrytí jídla při dušení azabránění vystřikování.
Plasty Používejte pouze typy určené do mikrovlnné trouby. Postupujte podle pokynů výrobce. Musí být označeny
„Microwave Safe“ apod. Některé nádoby po ohřátí uloženého obsahu změknou. Varné sáčky atěsně
uzavřené obaly je nutné předem naříznout nebo proděravět podle pokynů na obalu.
Plastové obalové fólie Používejte pouze typy určené do mikrovlnné trouby. Použijete proti vysušení jídla během přípravy. Plastová
fólie se nesmí dotýkat jídla.
Teploměry Používejte pouze typy určené do mikrovlnné trouby (teploměry do masa apečiva).
Voskovaný papír Použijete pro zachování vlhkosti apotlačení stříkání kapalin.
Hliníkové vaničky Způsobují jiskření. Přeneste jídlo do jiné nádoby vhodné pro mikrovlnný ohřev.
Potravinové obaly
skovovými částmi
Způsobují jiskření. Přeneste jídlo do jiné nádoby vhodné pro mikrovlnný ohřev.
Kovové akovem
opatřené nádobí
Kov stíní jídlo proti působení mikrovln. Kovové části způsobují jiskření.
Kovové spony adráty Kov způsobí jiskření, může se roztavit ahrozí požár trouby.
Papírové sáčky Mohou způsobit požár trouby.
Pěnové plasty Pěnové plasty se mohou po vystavení vysoké teplotě rozct akontaminovat obsah.
Dřevo Dřevěné předměty se zahřívají, vysychají amohou se rozpadnout nebo popraskat.
INSTALACE TALÍŘE
Osa (zespodu)
Skleněný talíř
Čep talíře
Zkompletovaný unášecí kroužek
1. Skleněný unášecí talíř nikdy nevkládejte obráceně. Skleněný tař se
musí vždy volně otáčet.
2. Nikdy nepoužívejte troubu bez unášecího kroužku atalíře.
3. Veškeré potraviny anádoby snimi musejí být položeny na skleněném
talíři.
4. Pokud dojde kpoškození talíře nebo unašeče, obrte se na nejbližší
autorizovaný servis.
MTM 2003 W_manual_cz_sk_pl_hu_de_gb_hr_si_fr_it_es_et_lt_lv.indb 9 01.08.2017 14:18:51
CZ
10
11
SESTAVENÍ MIKROVLNNÉ TROUBY
zvy částí apříslušenst
Vyjměte všechen dodaný materiál zobalu az vnitřku trouby.
Trouba se dodává snásledujícím příslušenstvím:
Skleněný tař 1
Zkompletovaný unášecí kroužek 1
Návod kobsluze 1
A) Ovládací panel
B) Čep talíře
C) Zkompletovaný unášecí kroužek
D) Otočný skleněný talíř
E) Okénko trouby
F) Sestava dvířek
G) Bezpnostní uzavírací systém
1) Výkon
2) Nízký
3) Rozmrazování / stř. nízký
4) Střední
5) Stř. vysoký
6) Vysoký
7) Časovač
8) Rozmrazování podle váhy
Instalace na pracovní desku
Odstraňte všechen obalový materiál a íslušenství. Zkontrolujte, zda není spotřebič poškozen, např. vrypy nebo poškozená dvířka.
Poškozenou troubu neinstalujte.
Skříň: Odstraňte všechny ochranné fólie zpovrchu kry. Neodstraňujte světle hnědý slídový kryt magnetronu uvnitř trouby.
Instalace
1. Vyberte vodorovný povrch, který poskytne dostatek prostoru
pro manipulaci stroubou ajejí větrání.
Mezi okolmi objekty a mikrovlnnou troubou musejí být
zachovány vzlenosti min. 20 a7,5 cm.
1) Nad troubou ponechte minimální volnou vzdálenost
30cm.
2) Minimální instalační výška činí 85 cm.
3) Neodstraňujte nky ze spodní části trouby.
4) Zakrýní větracích otvorů může vést kpoškození trouby.
5) Spotřebič umístěte co nejdále od TV a rozhlasových
přijímačů. Provoz mikrovlnné trouby může způsobit rušení rozhlasového nebo televizního přijímače apodobných zařízeních.
2. Spotřebič připojte ke standardní síťové zásuvce. Ujistěte se, že se natí akmitočet sítě shodují súdajem na štítku spotřebiče.
VARONÍ: Neinstalujte troubu na pracovní plochu sporáku či kamen ani nad ni ani
nad jiný zdroj tepla. Pokud dojde kpoškození spotřebiče vlivem vnějšího tepla, nelze
uznat záruku.
20 cm
30 cm
7,5 cm
20 cm
Min.
85cm
Horký povrch!
F
G
A
CBED
1
4
5
6
8
2
7
3
MTM 2003 W_manual_cz_sk_pl_hu_de_gb_hr_si_fr_it_es_et_lt_lv.indb 10 01.08.2017 14:18:51
CZ
10
11
FUNKCE TROUBY
Pokyny kobsluze
Umístěte potraviny do trouby azavřete dvířka.
1. kon trouby nastavíte otočením ovladače výkonu (POWER) do příslušné polohy.
2. lku ohřevu podle receptu nastavte otočením ovladače časovače (TIMER) do padované polohy. Při rozmrazování potravin
nastavte čas podle váhy potravin (DEFROST (kg)).
3. Po nastavení výkonu adélky pečení se trouba automaticky spustí.
4. Po uplynutí nastaveného času se ozve zvukový signál atrouba se vypne.
5. Pokud se trouba nepoužívá, nastavte ovladač času vždy do polohy „0“.
Funkce Výkon Použití
Low (Nízký) 17 % Změknutí zmrzliny
Med. Low (Defrost) (Rozmrazování / stř.nízký) 33 % Příprava polévky, změknutí másla, rozmrazování
Med.(Střední) 55 % Dušení masa, ryby
Med. High (Stř. vysoký) 77 % že, ryby, kuře, mleté maso
High (Vysoký) 100 % Ohřev, mléko, vaření vody, zelenina, nápoje
Poznámka: i vyjímání jídla ztrouby se ujistěte, že je trouba vypnutá otočem ovladače časovače do polohy 0 (nula). Pokud
tak neučite aprázdnou troubu opět uzavřete, ohřev se opět spustí adojde kpoškození magnetronu.
ODSTROVÁNÍ PROBLÉMŮ
Běžné
Mikrovlnná trouba ruší příjem televize. Rozhlasový aTV příjem iostatní bezdrátové služby mohou být rušeny činnos
trouby. Podobně je tomu uostatních malých spotřebičů, jako jsou mixéry,
vysoušeče vlasů avysavače. Jedná se normální stav.
Světlo vtroubě slabě svítí. Při provozu snízkým mikrovlnným výkonem může světlo slabě svítit ablikat. Jed
se normální stav.
Na dvířkách se sží pára, zvětracích otvorů
jde horký vzduch.
Při vaření pára vychází zpotravin. Většina je jí odvedena větracími otvory. Část se
však může srazit na studenějších plochách, např. na okénku. Jedná se normální stav.
Trouby byla omylem spuštěna prázdná. Je zakázáno spouštět troubu bez vložené potravy nebo nápojů. Je to velmi
nebezpečné.
Problém Možná příčina Náprava
Troubu nelze spustit.
(1) Není správně zapojen přívod do
zásuvky.
Odpojte jej. Po 10 sekundách jej opět řádně
zapojte.
(2) Přerušená pojistka nebo vypadlý jist
vrozvodu.
Zkontrolujte jištění zásuvky, pojistku je nutné
vyměnit (v autorizovaném servisu).
(3) Problém se zásuvkou.
Síťovou zásuvku apřívod vyzkoušejte sjiným
spotřebičem.
Trouba nehřeje. (4) Dvířka nejsou správně uzavřena. Uzavřete dvířka.
Otočný skleněný talíř je hlučný. (5) Nečistoty na unašeči adně trouby. Vyčistěte troubu podle kapitoly „Čištění“.
MTM 2003 W_manual_cz_sk_pl_hu_de_gb_hr_si_fr_it_es_et_lt_lv.indb 11 01.08.2017 14:18:51
CZ
12
TECHNICKÉ ÚDAJE
Objem 20 l
Mikrovlnný výkon 700 W
35minutový časovač
Automatické rozmrazování podle váhy
5 úrovní výkonu
Průměr otočného talíře 255 mm
Hmotnost 10.3 kg
Rozměry: 440 × 259 × 358 mm (š × v× h)
Jmenovité napětí: 230 V~ 50 Hz
Jmenovitý příkon: 1 050 W
Provozní frekvence: 2 450 MHz
Hlučnost: 60 dB
VYUŽITÍ ALIKVIDACE ODPADU
Balicí papír avlnitá lepenka – odevzdat do srných surovin. Přebalová folie, PE sáčky, plastové díly – do sběrných kontejnerů na plasty.
LIKVIDACE VÝROBKU PO UKONČENÍ ŽIVOTNOSTI
Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení (platí v členských zemích EU a dalších evropských
zemích se zavedeným systémem třídění odpadu)
Vyobrazený symbol na produktu nebo na obalu znamená, že sproduktem by nemělo být nakládáno jako sdomovním
odpadem. Produkt odevzdejte na místo určené pro recyklaci elektrických aelektronických zízení. Správnou likvidací
produktu zabráníte negativním vlivům na lidské zdraví a životní prostředí. Recyklace materiálů přispívá k ochraně
přírodních zdrojů. Více informací o recyklaci tohoto produktu Vám poskytne obecní úřad, organizace pro zpracování
domovního odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt zakoupili.
Tento výrobek splňuje požadavky směrnic EU oelektromagnetické kompatibilitě aelektrické bezpečnosti.
Návod kobsluze je kdispozici na webových stránkách www.ecg.cz.
Změna textu atechnických parametrů vyhrazena.
08/05
MTM 2003 W_manual_cz_sk_pl_hu_de_gb_hr_si_fr_it_es_et_lt_lv.indb 12 01.08.2017 14:18:51
SK
MIKROVLNNÁ RÚRA
13
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Čítajte pozorne auschovajte na budúcu potrebu!
Varovanie: Bezpečnostné opatrenia a pokyny uvedené v tomto návode
nezahŕňajú všetky možné podmienky a situácie, ku ktorým môže dôjsť.
Používateľ musí pochopiť, že faktorom, ktorý nie je možné zabudovať
do žiadneho z výrobkov, je zdravý rozum, opatrnosť a starostlivosť. Tieto
faktory teda musia byť zaistené používateľom/používateľmi používajúcimi
aobsluhujúcimi toto zariadenie. Nezodpovedáme za škody spôsobené počas
prepravy, nesprávnym používaním, kolísam napätia alebo zmenou či úpravou
akejkvek časti zariadenia.
Aby nedošlo kvzniku požiaru alebo kúrazu elektrickým prúdom, mali by sa pri
používaní elektrických zariadení vždy dodržiavať základné opatrenia, vrátane
tých nasledujúcich:
1. Uistite sa, že napätie vo vašej zásuvke zodpovedá napätiu uvedenému
na štítku zariadenia a že je zásuvka riadne uzemnená. Zásuvka musí byť
inštalovaná podľa platnej elektrotechnickej normy podľa EN.
2. Rúru nikdy nepoužívajte, ak sú poškodené dvierka, rúra nefunguje správne
alebo ak je prívodný kábel poškodený.
STRAHA: Je nebezpečné pre akúkoľvek osobu inú než preškolenú, aby
robila akékoľvek opravy alebo údržbu vedúcu kodstráneniu ľubovoľného
krytu, ktorý zaisťuje ochranu pred žiarením mikrovlnnej energie. Všetky
opravy alebo nastavenia vrátane výmeny napájacieho prívodu zverte
odbornému servisu! Pred opravou musí byť odpojený sieťový prívod
zo zásuvky. Odstránením krytov so zapojeným sieťovým prívodom
môžete vystaviť nebezpečenstvu zasiahnutia mikrovlnnou energiou
aelektrickým prúdom servisného technika!
3. Chráňte spotrebič pred priamym kontaktom svodou ainými tekutinami, aby
nedošlo kprípadnému úrazu elektrickým prúdom. Neponárajte prívodný
kábel alebo vidlicu do vody!
4. Nepoužívajte mikrovlnnú rúru vonku alebo vo vlhkom prostredí ani sa
nedotýkajte prívodného kábla alebo spotrebiča mokrými rukami. Hrozí
nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
5. Dbajte na zvýšenú pozornosť, ak používate rúru vblízkosti detí.
6. Mikrovlnná rúra by nemala byť ponechaná počas chodu bez dozoru.
MTM 2003 W_manual_cz_sk_pl_hu_de_gb_hr_si_fr_it_es_et_lt_lv.indb 13 01.08.2017 14:18:51
SK
MIKROVLNNÁ RÚRA
14
15
7. Odporúčame nenechávať rúru so zasunutým prívodným káblom vzásuvke
bez dozoru. Pred údržbou vytiahnite prívodný kábel zo sieťovej zásuvky.
Vidlicu nevyťahujte zo zásuvky ťahaním za kábel. Kábel odpojte od zásuvky
uchopením za vidlicu.
8. Nepoužívajte mikrovlnnú rúru v blízkosti zdroja tepla, napr. platničky
sporáka. Chráňte ju pred priamym slnečným žiarením.
9. Prívodný kábel sa nesmie dotýkať horúcich častí ani viesť cez ostré hrany.
10. Riziko vzniku požiaru vnútri rúry obmedzíte nasledovne:
a) Jedlo neprehrievajte.
b) Pred umiestnením papierových alebo plastových vrecúšok do rúry znich
odstráňte sponky.
c) Nerozohrievajte olej alebo tuk na smaženie vrúre, pretože teplotu oleja
nie je možné regulovať. V rúre nesmažte potraviny. Horúci olej môže
poškodiť časti rúry akuchynské nádoby atiež spôsobiť popáleniny.
d) Po použití utrite dvierka, tesnenie dvierok a vnútorný priestor rúry
utierkou navlhčenou v roztoku saponátu a vytrite do sucha. Tým
odstránite všetky nečistoty, mastnotu aprípadné zvyšky pokrmu.
STRAHA: Ak sú dvierka alebo tesnenie dvierok poškodené, nesmie
byť rúra používaná, kým nebude opravená preškolenou osobou. Rúra
by mala byť správne čistená a prípadné zvyšky pokrmu odstránené.
Neudržiavanie rúry včistote by mohlo viesť kpoškodeniu povrchu, ktoré
by mohlo nepriaznivo ovplyvniť životnosť spotrebiča amať za následok
vznik nebezpečnej situácie. Navŕšená mastnota by sa mohla prehriať
a mohol by tak vzniknúť následne požiar. Na čistenie nepoužívajte
abrazívne prostriedky. Spotrebič sa nesmie čistiť parným čističom.
e) Pokiaľ by sa zupravovaného pokrmu vnútri rúry začalo dymiť alebo by
sa vznietil, nechajte dvierka rúry zatvorené, rúru vypnite a vytiahnite
vidlicu napájacieho prívodu zo zásuvky, aby sa zabránilo rozšíreniu
prípadného ohňa.
f) V prípade použitia jednorazových nádob zplastu, papiera alebo iných
horľavých materiálov nesmiete rúru nechať bez dozoru, aby nedošlo
kvznieteniu.
11. Riziko výbuchu alebo náhleho varu obmedzíte takto:
STRAHA: Kvapaliny ainé pokrmy sa nesmú ohrievať vo vzduchotesne
uzatvorených nádobách, pretože sú náchylné na explóziu. Za uzatvorené
MTM 2003 W_manual_cz_sk_pl_hu_de_gb_hr_si_fr_it_es_et_lt_lv.indb 14 01.08.2017 14:18:51
SK
MIKROVLNNÁ RÚRA
14
15
nádoby sa považujú i detské fľaše so skrutkovacím uzáverom alebo
scumlíkom.
a) Na ohrev tekutín použite nádobu so širokým hrdlom a po ohreve ju
nechajte 20 sekúnd odstáť, aby nedošlo kjej eruptívnemu varu.
b) Vajcia v škrupinke, celé natvrdo uvarené vajcia, voda obsahujúca tuk
alebo olej auzatvorené sklenené nádoby sa nesmú vmikrovlnnej rúre
ohrievať, pretože môžu explodovať, ato aj po ukončení mikrovlnného
ohrevu. Zemiaky, párky alebo gaštany musíte pred vložením do rúry
olúpať alebo prepichnúť.
c) Mikrovlnný ohrev nápojov môže spôsobiť oneskorený var, sčím sa musí
počítať pri držaní nádoby.
d) Obsah dojčenských iaš a detskej stravy musí byť pred podávaním
premiešaný alebo pretrepaný amusí sa skontrolovať jeho teplota pred
konzumáciou, aby sa zabránilo popáleniu.
12. Po dokončení varenia sú nádoby veľmi horúce. Na ich vyberanie používajte
lapky. Pozor na popáleniny tváre a rúk spôsobené kontaktom shorúcou
parou.
13. dy pomaly nadvihujte najvzdialenejší okraj veka alebo potravinovej
fólie. Vrecúška spopcornom avrecúška na pečenie otvárajte vdostatočnej
vzdialenosti od tváre.
14. Aby sa nerozbil otočný tanier:
a) Pred čistením nechajte otočný tanier vychladnúť.
b) Na studený otočný tanier neklaďte žiadne horúce pokrmy ani nádoby.
c) Na horúci otočný tanier neklaďte zmrazené potraviny alebo studené
nádoby.
15. Uistite sa, že sa nádoby počas varenia nedotýkajú vnútorných stien rúry.
16. Vnútri rúry neskladujte potraviny ani iné predmety. Pokiaľ dôjde kzasiahnutiu
elektrickej siete bleskom, môže dôjsť ksamovoľnému zapnutiu rúry.
17. Rúru nepoužívajte, pokiaľ vnútri nie sú žiadne tekutiny ani potraviny. Takto
by ste mohli rúru poškodiť. Neblokujte aneupchávajte ventilačné otvory
rúry.
18. Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je odporúčané výrobcom, inak sa
vystavujete riziku straty záruky.
19. Používajte mikrovlnnú rúru iba v súlade s pokynmi uvedenými v tomto
návode. Táto mikrovlnná rúra je určená iba na domáce použitie. Výrobca
nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím tohto spotrebiča.
MTM 2003 W_manual_cz_sk_pl_hu_de_gb_hr_si_fr_it_es_et_lt_lv.indb 15 01.08.2017 14:18:51
SK
MIKROVLNNÁ RÚRA
16
17
20. Mikrovlnná rúra je určená na ohrev potravín anápojov. Sušenie potravín
alebo odevov a ohrev ohrievacích podušiek, domácej obuvi, umývacích
húb, vlhkého textilu a podobných vecí môže viesť k nebezpečenstvu
poranenia, vznieteniu alebo požiaru.
21. Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobných
priestoroch, ako sú:
- kuchynské kúty v obchodoch, kanceláriách a ostatných pracovných
prostrediach
- spotrebiče používané vpoľnohospodárstve
- spotrebiče používané hosťami vhoteloch, moteloch ainých obytných
prostrediach
- spotrebiče používané vpodnikoch zaisťujúcich nocľah sraňajkami.
22. Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov aosoby so zníženými
fyzickými či mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností
aznalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené opoužívaní spotrebiča
bezpečným spôsobom a rozumejú nebezpečenstvám pri nesprávnom
používaní. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie aúdržbu vykonávanú
používateľom nesmú vykonávať deti, ak nie sú staršie ako 8 rokov apod
dozorom.
Nevystavujte sa zbytočne prílišnému mikrovlnnému žiareniu.
1. Nesnažte sa uviesť mikrovlnnú rúru do prevádzky, ak sú dvierka rúry
otvorené. Môžete sa tak vystaviť škodlivému mikrovlnnému žiareniu.
Nesnažte sa porušiť alebo pridržovať bezpečnostné zámky dvierok rúry.
2. Nevkladajte žiadne cudzie predmety medzi dvierka rúry. Dbajte na to, aby
sa na tesnení dvierok rúry a na tesniacich plochách neusadzovala špina
alebo zvyšky čistiacich prostriedkov.
3. Nesnažte sa uviesť rúru do prevádzky, ak je poškodená. Je nutné, aby dvierka
rúry po uzatvorení dokonale doľahli aneboli nijako poškodené.
Príklady nebezpečného poškodenia dvierok:
a) PRETLAČENIE dvierok rúry.
b) Uvoľnené alebo zlomené upevňovacie PÁNTY či POISTKY dvierok.
c) TESNENIE DVIEROK ALEBO TESNIACE PLOCHY ČELA RÁMU RÚRY.
Iba kvalikovaná osoba smie mikrovlnnú rúru nastavovať alebo opravovať.
4. Ako pri väčšine prístrojov určených na pečenie je na zníženie rizika vzniku
ohňa vpriestore rúry nutný prísny dozor.
MTM 2003 W_manual_cz_sk_pl_hu_de_gb_hr_si_fr_it_es_et_lt_lv.indb 16 01.08.2017 14:18:51
SK
MIKROVLNNÁ RÚRA
16
17
Pokiaľ dôjde kpožiaru:
1. Neotvárajte dvere rúry.
2. Vypnite rúru avytiahnite vidlicu zo zásuvky.
3. Vypnite hlavný vypínač rozvodu elektrického prúdu.
ČISTENIE
Uistite sa, že ste odpojili rúru od prívodu elektrickej energie
vytiahnutím vidlice napájacieho prívodu zo zásuvky.
1. Použite vlhkú handričku aočistite vnútro rúry.
2. Očistite príslušenstvo obvyklým spôsobom vmydlovej vode.
3. Znečistený rám dvierok, tesnenia asusedné časti sa musia opatrne čistiť
vlhkou handričkou namočenou v roztoku saponátu a potom vytrieť do
sucha.
Rúra musí byť uzemnená. Vidlica napájacieho prívodu smie byť zapojená iba
do zásuvky, ktorá je náležite uzemnená. Vprípade akýchkoľvek pochybností
osprávnosti el. inštalácie alebo pri poruchách rúry sa obráťte na kvalikovaného
elektrikára alebo servisného technika.
1. Mikrovlnná rúra je vybavená krátkym prívodným káblom, aby sa znížilo
riziko úrazu zakopnutia alebo zamotania.
2. Dlhý predlžovací kábel musí spĺňať tieto požiadavky:
a) Z hľadiska povoleného elektrického zaťaženia musia menovité hodnoty
predlžovacieho kábla a zásuvky zodpovedať menovitým hodnotám
mikrovlnnej rúry.
b) Predlžovací kábel musí byť trojžilový a vidlica i zásuvka musia byť
vybavené uzemňovacím kolíkom.
c) Kábel musí byť dobre uschovaný, aby nevisel zbytočne prevesený cez
pracovnú dosku kuchynskej linky a aby nemohlo dôjsť k zakopnutiu
alebo kvytiahnutiu kábla deťmi.
NÁSTROJE ARIADY
UPOZORNENIE
Nebezpečenstvo úrazu
Používajte iba nádoby, ktoré sú vhodné na použitie v mikrovlnných rúrach.
Tesne uzatvorené nádoby môžu pri varení explodovať. Uzatvorené nádoby
musia byť pred varením otvorené a plastové obaly prepichnu, pozrite
Materiály, ktoré môžu a nemôžu byť použité pri varení v mikrovlnnej rúre.
Existujú niektoré nekovové materiály, ktoré nemôžu byť bezpečne používané
MTM 2003 W_manual_cz_sk_pl_hu_de_gb_hr_si_fr_it_es_et_lt_lv.indb 17 01.08.2017 14:18:51
18
19
SK
pri varení vmikrovlnnej rúre. Ak si nie ste istí, či je možné materiál bezpečne
použiť pri varení vmikrovlnnej rúre, postupujte nasledovne:
Test kuchynského riadu:
1. Nádobu určenú na varenie vmikrovlnnej rúre naplňte studenou vodou (250
ml).
2. Varte 1 minútu pri maximálnom výkone rúry.
3. Opatrne skúste teplotu skúšaného riadu. Pokiaľ je skúšaný riad teplý,
nepoužívajte ho pri varení vmikrovlnnej rúre.
4. Nevarte dlhšie než 1 minútu.
NEBEZPEČENSTVO pre deti: Deti sa nesmú hrať sobalovým materiálom.
Nenechajte deti hrať sa splastovými vreckami. Nebezpečenstvo udusenia.
Horúci povrch!
MTM 2003 W_manual_cz_sk_pl_hu_de_gb_hr_si_fr_it_es_et_lt_lv.indb 18 01.08.2017 14:18:51
18
19
SK
Materiály, ktoré môžete alebo nesmiete používať vmikrovlnnej rúre
stroje ariady Poznámky
Hliníková fólia Iba na ochranu malých častí. Malé kúsky je možné použiť na ochranu mäsa alebo častí hydiny pred spálením.
Pokiaľ je fólia príliš bzko stien rúry, dochádza kiskreniu.lia musí byť vzdialená aspoň 2,5 cm od stien
rúry.
Zapekacie misky Postupujte podľa pokynov výrobcu. Dno zapekacej misky musí byť vzdialené aspoň 5 mm od otočného taniera
rúry. Nesprávne použitie môže spôsobiť prasknutie taniera.
Taniere Používajte iba typy určené do mikrovlnnej rúry. Postupujte podľa pokynov výrobcu. Nepoužívajte prasknuté ani
odštipnuté taniere.
Sklenené nádoby Vždy odstráňte veko. Používajte iba na ohrev jedla na správnu teplotu. Väčšina pohárov nie je odolná voči teplu
amôže prasknúť.
Sklenený riad Používajte iba sklo odolné voči vysokým teplotám. Uistite sa, že riad neobsahuje kovové prvky. Nepoužívajte
prasknuté ani odštipnuté taniere.
Zapekacie vrecká Postupujte podľa pokynov výrobcu. Neuzatvárajte ich kovovými sponami. Nechajte priestor na únik pary.
Papierové taniere
atégliky
Používajte iba na krátkodobý ohrev. Počas ohrevu nenechajte rúru bez dozoru.
Papierové utierky Použijete na prikrytie jedla proti vysušeniu ana odsatie tuku. Používajte iba krátkodobo anenechajte rúru bez
dozoru.
Papier na pečenie Použite na zakrytie jedla pri dusení azabránenie vystrekovaniu.
Plasty Používajte iba typy určené do mikrovlnnej rúry. Postupujte podľa pokynov výrobcu. Musia byť označené
„Microwave Safe“ apod. Niektoré nádoby po ohriatí uložeho obsahu zmäk. Varné vrecúška atesne
uzatvorené obaly je nutné vopred narezať alebo prederaviť podľa pokynov na obale.
Plastové obalové
fólie
Používajte iba typy určené do mikrovlnnej rúry. Použijete proti vysušeniu jedla pas prípravy. Plastová fólia sa
nesmie dotýkať jedla.
Teplomery Používajte iba typy určené do mikrovlnnej rúry (teplomery do mäsa apiva).
Voskovaný papier Použijete na zachovanie vlhkosti apotlačenie striekania kvapalín.
Hliníkové vaničky Spôsobujú iskrenie. Preneste jedlo do inej nádoby vhodnej pre mikrovlnný ohrev.
Potravinové
obaly skovovými
časťami
Spôsobujú iskrenie. Preneste jedlo do inej nádoby vhodnej pre mikrovlnný ohrev.
Kovové akovom
opatrené riady
Kov tieni jedlo proti pôsobeniu mikrovĺn. Kovové časti spôsobujú iskrenie.
Kovové spony
adrôty
Kov spôsobí iskrenie, môže sa roztaviť ahrozí požiar rúry.
Papierové vrecká Môžu spôsobiť požiar rúry.
Penové plasty Penové plasty sa môžu po vystavení vysokej teplote roztiecť akontaminovať obsah.
Drevo Drevené predmety sa zahrievajú, vysychajú amôžu sa rozpadnúť alebo popraskať.
INŠTALÁCIA TANIERA
Os (zospodu)
Sklenený tanier
Čap taniera
Skompletizovaný unášací krúžok
1. Sklenený unášací tanier nikdy nevkladajte obrátene. Sklenený tanier sa
musí vždy voľne otáčať.
2. Nikdy nepoužívajte rúru bez unášacieho krúžku ataniera.
3. etky potraviny anádoby snimi musia byť položené na sklenenom
tanieri.
4. Pokiaľ dôjde k poškodeniu taniera alebo unáša, obráťte sa na
najbližší autorizovaný servis.
MTM 2003 W_manual_cz_sk_pl_hu_de_gb_hr_si_fr_it_es_et_lt_lv.indb 19 01.08.2017 14:18:51
20
21
SK
ZOSTAVENIE MIKROVLNNEJ RÚRY
zvy častí apríslušenstva
Vyberte všetok dodaný materiál zobalu az vnútra rúry.
Rúra sa dodáva snasledujúcim príslušenstvom:
Sklenený tanier 1
Skompletizovaný unášací krúžok 1
Návod na obsluhu 1
A) Ovládací panel
B) Čap taniera
C) Skompletizovaný unášací krúžok
D) Otočný sklenený tanier
E) Okienko rúry
F) Zostava dvierok
G) Bezpnostný uzatrací systém
1) Výkon
2) Nízky
3) Rozmrazovanie / str. nízky
4) Stredný
5) Str. vysoký
6) Vysoký
7) Časovač
8) Rozmrazovanie podľa váhy
Inštalácia na pracovnú dosku
Odstráňte všetok obalový materiál apríslušenstvo. Skontrolujte, či nie je spotrebič poškodený, napr. vrypy alebo poškodené dvierka.
Poškodenú rúru neinštalujte.
Skriňa: Odstráňte všetky ochranné fólie zpovrchu krytov. Neodstraňujte svetlohnedý sľudový kryt magnetrónu vnútri rúry.
Inštalácia
1. Vyberte vodorovný povrch, ktorý poskytne dostatok priestoru na
manipuláciu srúrou ajej vetranie.
Medzi okolitými objektmi a mikrovlnnou rúrou musia byť
zachované vzdialenosti min. 7,5 cm. Jedna strana musí zostať
otvorená.
1) Nad rúrou ponechajte minimálnu voľnú vzdialenosť 30
cm.
2) Minimálna inštalačná výška je 85 cm.
3) Neodstraňujte nožičky zo spodnej časti rúry.
4) Zakrývanie vetracích otvorov môže viesť kpoškodeniu rúry.
5) Spotrebič umiestnite čo najďalej od TV a rozhlasových prijímačov. Prevádzka mikrovlnnej rúry môže spôsobiť rušenie
rozhlasového alebo televízneho prijímača apodobných zariadení.
2. Spotrebič pripojte kštandardnej sieťovej zásuvke. Uistite sa, že sa napätie akmitočet siete zhodujú súdajom na štítku spotrebiča.
VAROVANIE: Neinštalujte rúru na pracovnú plochu sporáka či kachieľ ani nad ňu ani
nad iný zdroj tepla. Pokiaľ dôjde kpoškodeniu spotrebiča vplyvom vonkajšieho tepla,
nie je možné uznať záruku.
20 cm
30 cm
7,5 cm
20 cm
Min.
85cm
Horúci povrch!
F
G
A
CBED
1
4
5
6
8
2
7
3
MTM 2003 W_manual_cz_sk_pl_hu_de_gb_hr_si_fr_it_es_et_lt_lv.indb 20 01.08.2017 14:18:52
/