Xavax Elegant Benutzerhandbuch

Kategorie
Mixer / Küchenmaschine Zubehör
Typ
Benutzerhandbuch
D Bedienungsanleitung
1. Sicherheitshinweise
•Achten Sie beim Transport des Produktes auf einen aufrechten und sicheren Stand, um Kippen und
Auslaufen zu vermeiden.
•Beim Befüllen des Produktes mit kohlensäurehaltigen Getränken kann ein hoher Druck entstehen.
Beachten Sie dies beim Abschrauben des Deckels
•Reinigen Sie das Produkt vor Erstgebrauch mit warmen Wasser und mildem Spülmittel.
•Bewahren Sie das gereinigte Produkt zur Vermeidung von Schimmelbildung mit geöffnetem Deckel auf.
•Aufgrund des Edelstahl-Isolierkolbens bleiben Getränke sehr heiß. Achten Sie darauf,sich beim
Trinken nicht zu verbrennen.
2. Reinigung
Für eine hygienische Reinigung kann der Deckel auseinandergebaut werden. Alle Teile sind spülma-
schinengeeignet.
1. Die runde Abdeckung (1) nach oben abziehen.
2. Verschluss umdrehen und auf der Unterseite das geriffelte Teilstück (4) gegen den
Uhrzeigersinn auf- und abdrehen.
3. Verschluss kippen, so dass das rote Teilstück (3) rausfällt.
Jetzt können Sie den Verschluss sorgfältig reinigen.
Beim Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge bitte noch auf folgendes achten:
•Das rote Teilstück (3) mit der Öffnung nach unten in den Verschluss (2) einlegen
•Darauf achten, dass alle Silikonringe vorhanden und richtig platziert sind
•Einsetzen der runden Abdeckung (1):
•Verschluss (2) am besten auf einen Tisch legen und (1) runde Abdeckung mit etwas Druck auf den
Verschluss drücken bis es klick macht. Es ist dabei auf die richtige Position zu achten, ggf.etwas drehen.
3. Haftungsausschluss
Die Hama GmbH &CoK
bernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Schäden, die aus
unsachgemäßer Installation, Montage und unsachgemäßem Gebrauch des Produktes oder einer
Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und/oder der Sicherheitshinweise resultieren.
4. Service und Support
Bitte wenden Sie sich bei Fragen zum Produkt gerne an die Hama-Produktberatung.
Hotline: +49 9091 502-115 (Deu/Eng)
WeitereSupportinformationen nden sie hier:
www.xavax.eu
Q Návod kobsluhe
1. Bezpečnostné pokyny:
•Pri preprave výrobku dbajte na stojatú abezpeč polohu, aby nedošlo kprevráteniu alebo vytečeniu.
•Pri plnení výrobku nápojmi obsahujúcimi kyselinu uhličitú môže vzniknúť vysoký tlak. Pamätajte na to
pri odskrutkovaní veka.
•Predprvým použitím vyčistite výrobok teplou vodou ajemným mycím prostriedkom!
•Dvojstenný pohár izoluje horúce/chladné nápoje po naplnení len po obmedzenú dobu.
•Vďaka izolačnému piestu zušľachtilej ocele zostanú nápoje veľmi horúce. Dávajte pozor,aby ste sa
pri pití nepopálili.
2. Čistenie
Na hygienické vyčistenie môžete veko rozmontovať.Všetkydiely vhodnénaumývanie vumývačke riadu.
1. Vytiahnite nahor okrúhly kryt (1).
2. Otočte uzáver aodskrutkujte ryhovaný diel (4) na spodnej strane otáčaním proti smeru hodinových
ručičiek.
3. Preklopte uzáver tak, aby vypadol červený diel (3).
Terazmôžete uzáver dôkladne očistiť.
Pri montáži vopačnom poradí dbajte ešte na nasledovné:
•Douzáveru (2) vložte červený diel (3) sotvorom smerujúcim nadol
•Dbajte na to, aby ste vrátili asprávne umiestnili všetky silikónové krúžky
•Nasadenie okrúhleho krytu (1): Položte uzáver (2) najlepšie na stôl azatlačte (1) okrúhly kryt miernym
tlakom na uzáver,kým nezaznie zacvaknutie. Dbajte pri tom na správnu polohu. Vprípade potreby
kryt trochu pootočte.
3. Vylúčenie záruky
Firma Hama GmbH &CoKGneručí/nezodpovedá za škody vyplývajúce zneodbornej inštalácie, montáže
alebo neodborného používania výrobku alebo znerešpektovania návodu na používanie a/alebo
bezpečnostných pokynov.
4. Servis apodpora
Sotázkami týkajúcimi sa výrobku sa prosím obráťte na poradenské oddelenie rmy Hama.
Hotline: +49 9091 502-115 (nem./angl.)
Ďalšie informácie opodporenájdete tu: www.xavax.eu
C Návod kpoužití
1. Bezpečnostní pokyny
•Připřepravě výrobku dbejte na přímé abezpeč stání, aby se zabránilo převržení avytečení.
•Přinaplně výrobku sycenými nápoji může vzniknout vysoký tlak. Pozor na tuto skutečnost při
odšroubování víka.
•Před prvním použitím vyčistěte výrobek teplou vodou ajemným
•Dvojitá stěna udrží teplotu horkého/studeného nápoje pouze po omezený čas od naplnění.
•Díky izolač baňce znerezové oceli zůstávají nápoje velmi horké. Dávejte pozor,abyste se připití nespálili.
2. Čiště
Pr
ohygienické čiště je možné víko r
ozebr
at. Všechny části lze mýt vmyčce nádobí.
1. Vytáhněte kulatý kryt (1) směremnahoru.
2. Otočte uzávěraodblokujte žebrovanou část (4) na spodní straně otáčením proti směru hodinových
ručiček.
3. Nakloňte uzávěrtak, aby červený díl (3) vypadl.
Nyní můžete uzávěrpečlivě vyčistit.
Přisestavování vobráceném pořadí, věnujte pozornost následujícím skutečnostem:
Červený díl (3) zasuňte do uzávěru (2) sotvorem směremdolů
•Ujistěte se, že jsou všechny silikonové kroužky přítomny ejsou správně umístěny
•Nasazení červeného kulatého krytu (1):Položte uzávěr(2) nejlépe na stůlamírným tlakem přitlačte
kulatý kryt (1) na uzávěr, dokud nezaklapne. Dávejte pozor na správnou pozici, popř.trochu pootočte.
3. Vyloučení záruky
Hama GmbH &CoKGnepřebírá žádnou odpovědnost nebo záruku za škody vzniklé neodbornou
instalací, montáží nebo neodborným použitím výrobku nebo nedodržováním návodu kpoužití a/nebo
bezpečnostních pokynů.
4. Servis apodpora
Máte otázky kproduktu ?Obraťte na na poradenské oddělení Hama.
Horká linka: +49 9091 502-115 (německy/anglicky)
Další podpůrné informace naleznete na adrese: www.xavax.eu
F Mode d‘emploi
1. Consignes de sécurité :
•Lors du transport du produit, veillez àleconserver droit and’éviter son basculement et l’écoulement
du contenu.
•Une forte pression peut survenir lors du remplissage du produit avec des boissons gazeuses. Veuillez
prendreencompte cette consigne lors de l’ouvertureducouvercle.
•Nettoyez le produit àl‘eau chaude avec un détergent doux avant la premièreutilisation.
•Cegobelet double paroi isole les boissons chaudes /froides après le remplissage uniquement pendant
un certain temps.
•Lerécipient isolant en inox permet de conserver les boissons brûlantes. Faites attention ànepas vous
brûler lorsque vous l’utilisez pour boire.
2. Nettoyage
Le couvercle peut êtredémonté pour garantir un nettoyage hygiénique. Toutes les pièces sont lavables
en lave-vaisselle.
1. Déposez le cache rond (1) en le retirant vers le haut.
2. Retournez le bouchon et retirez la pièce cannelée (4) située sur la partie inférieureenlatournant
dans le sens inverse des aiguilles d’unemontre.
3. Renversez le bouchon de sorte que la pièce rouge (3) tombe.
Vous pouvez alors nettoyer soigneusement le bouchon.
Pour le remontage, procédez dans l’ordreinverse et respectez les points suivants :
•Insérez la pièce rouge (3) dans le bouchon (2) de sorte que l’ouverturepointe vers le bas
•Veillez àutiliser et placer correctement toutes les bagues de silicone
•Insertion du cache rond (1) :
•Posez le bouchon (2) de préférence sur une table et insérez-y le cache rond (1) en appuyant
légèrement dessus (jusqu’à entendreunclic). Contrôlez la bonne position du cache, tournez-le un
peu, le cas échéant.
3. Exclusion de garantie
La société Hama GmbH &CoKGdécline toute responsabilité en cas de dommages provoqués par une
installation, un montage ou une utilisation non conformes du produit ou encoreprovoqués par un non
respect des consignes du mode d‘emploi et/ou des consignes de sécurité.
9. Service et assistance
En cas de question concernant le produit, veuillez vous adresser au service de conseil produits de Hama.
Ligne téléphonique directe :+49 9091 502-115 (allemand/anglais)
Vous trouverez ici de plus amples informations concernant l‘assistance :www.xavax.eu
G Operating Instructions
1. Safety Instructions
•When transporting the product, make surethat it is in astable vertical position to prevent tipping
and leaks.
•Filling the product with carbonated beverages can result in high pressure. Take this into account
when unscrewing the lid.
•Clean product with warm water and amild washing-up liquid beforeusing it for the rst time.
•The double-walled drink compartment only insulates hot/cold drinks for alimited time after they are
poured in.
•The stainless steel liner will keep drinks very hot. Be careful not to scald yourself when drinking.
2. Cleaning
The lid can be taken apart for hygienic cleaning. All parts aredishwasher-safe.
1. Remove the round cover (1) by pulling it upwards.
2. Flip the closure, and twist off the grooved part (4) on the bottom by turning anticlockwise.
3. Tilt the closuresothat the redpart (3) falls out.
Now you can carefully clean the closure.
Put the lid back together again by carrying out the steps in reverse; please also note the following:
•Insert the redpart (3) with the opening downwards into the closure(2).
•Make surethat all silicone rings areput back in the correct position.
•Inserting the round cover (1):
•Itisbest to lay the closure(2) on atable and press the round cover (1) rmly onto the closureuntil
you hear aclick. Make sureitis positioned correctly,and twist if necessary.
3. Warranty Disclaimer
Hama GmbH &CoKGassumes no liability and provides no warranty for damage resulting from improper
installation/mounting, improper use of the product or from failuretoobserve the operating instructions
and/or safety notes.
4. Service and Support
Please contact Hama Product Consulting if you have any questions about this product.
Hotline: +49 9091 502-115 (German/English)
Further support information can be found here:
www.xavax.eu
"Elegant"Insulated Mug
Isolierbecher
00
111236
F
D
H
FIN
PL
S
Bedienungsanleitung
Operating Instructions
Mode d‘emp loi
Návod kpoužití
Návod na použitie
Руководство по эксплуатации
Istruzioni per l‘uso
Gebruiksaanwijzing
Instrukcja obsługi
Használati útmutató
Οδηγίες χρήσης
Manual de utilizare
Instrucciones de uso
Manual de instruções
Kullanma kılavuzu
Bruksanvisning
Käyttöohje
GB
CZ
SK
RUS
I
NL
GR
RO
E
P
TR
R Руководство по эксплуатации
1. Техника безопасности
При транспортировкеследите за тем, чтобы кружка располагалась вертикально ине
опрокидывалась.
Напитки сбольшим содержанием углекислоты могут создавать большое давление в
контейнере. Этонеобходимо учитывать при откручивании крышки.
Перед началом применения промыть втеплой водой смягким моющим средством.
Двойные стенки удерживаюттемпературу горячих/холодных напитков толькоограниченное время.
Из-за колбы из нержавеющей стали напитки остаютсяочень горячими. Соблюдайте
осторожность, чтобы не обжечься.
2. Очистка
Для гигиенической очистки крышку можно разобрать. Вседетали подходят для машинной мойки.
1. Снимите круглую крышку (1), потянув вверх.
2.
Поверните пробку иоткрутите рифленую часть (4) на нижней стороне против часовой стрелки.
3. Наклоните пробку так, чтобы выпала красная деталь (3).
Теперь можно тщательно очистить пробку.
При сборкевобратном порядкеобратите внимание на следующее:
Вложите красную деталь (3) отверстием вниз впробку (2);
Убедитесь, чтовсе силиконовые кольца присутствуютиправильно размещены;
Вставьте круглую крышку (1): лучше всегоположить крышку (2) на стол ивдавить внее
круглую крышку (1) до щелчка. При этомследуетсоблюдать правильное положение, при
необходимости немногоповернуть.
3. Отказ от гарантийных обязательств
Компания Hama GmbH &CoKGне несет ответственность за ущерб, возникший вследствие
неправильногомонтажа, подключения ииспользования изделия не по назначению, атакже
вследствие несоблюдения инструкции по эксплуатации итехники безопасности.
4. Отдел техобслуживания
По вопросам ремонтаили замены неисправных изделий обращайтесь кпродавцу или в
сервисную службукомпании Hama. Горячая линия отдела техобслуживания:
+49 9091 502-115 (немецкий, английский)
Подробнее смотрите здесь:www.xavax.eu
I Istruzioni per l‘uso
1. Avvertenze sulla sicurezza
•Trasportareilprodotto in una posizione stabile everticale per evitareche si ribalti efuoriesca il liquido.
•Quando si riempie il prodotto con bevande gassate, può formarsi una pressione elevata. Considerare
questa eventualità quando si svita il coperchio.
•Prima di utilizzareilprodotto per la prima volta, lavarlo con acqua calda edetergente delicato!
•Conservareilprodotto lavato con il coperchio aperto per evitarelaformazione di muffa.
•Dopo averlo riempito, il bicchiereadoppia parete isola le bevande calde/fredde solo per un breve
periodo di tempo.
2. Pulizia
il coperchio si può smontareper garantireuna pulizia igienica. Tutti iprodotti sono lavabili in lavastoviglie.
1. Staccareilrivestimento rotondo (1) verso l’alto.
2. Ruotarelachiusuraeapriresul fondo la parte zigrinata (4) in senso antiorario epoi ruotarla.
3. Inclinarelachiusura, in modo tale che la parte rossa (3) fuoriesca.
Oraèpossibile pulireaccuratamente la chiusura.
Quando si rimonta in sequenza inversa fareattenzione aquanto segue:
•Inserirelaparte rossa (3) rivolta verso il basso nella chiusura(2)
•Fareattenzione che vi siano tutti gli anelli di silicone eche siano posizionati correttamente
•Inserireilrivestimento rotondo (1): Appoggiarelachiusura(2) sul tavolo epremerecon un po’diforza
il rivestimento rotondo (1) della chiusura no ache non si senta un clic. Fare attenzione alla posizione
corretta, se necessario ruotareleggermente.
3. Esclusione di garanzia
Hama GmbH &CoKGnon si assume alcuna responsabilità per idanni derivati dal montaggio ol‘utilizzo
scorretto del prodotto, nonché dalla mancata osservanza delle istruzioni per l‘uso e/o delle indicazioni
di sicurezza.
4. Assistenza esupporto
In caso di domande sul prodotto, rivolgersi alla Consulenza prodotto Hama.
Hotline: +49 9091 502-115 (ted./ing.). Ulteriori informazioni sul supporto sono
disponibili qui: www.xavax.eu
N Gebruiksaanwijzing
1. Veiligheidsinstructies
•Let erop tijdens het transporteren van het product dat dit rechtop en stevig staat teneinde omvallen
en leeglopen te voorkomen.
•Tijdens het afvullen van het product met koolzuurhoudende dranken kan een hoge druk ontstaan.
Denk hieraan bij het losschroeven van het deksel.
•Reinig het product vóór het eerste gebruik met warm water en een mild afwasmiddel!
•Dedubbelwandige drinkbeker isoleert de hete/ koude dranken na het afvullen slechts gedurende een
beperkte periode.
•Omdat het isolerende deel van roestvast staal is, blijven de dranken zeer heet. Pasgoed op dat ubij
het drinken niet de mond verbrandt.
2. Reiniging
Voor een hygiënische reiniging kan het deksel uit elkaar worden gehaald. Alle onderdelen zijn
geschikt voor de vaatwasmachine.
1. De ronde afdekking (1) naar boven lostrekken.
2. Sluiting omdraaien en op de onderzijde het geribbelde onderdeel (4) tegen de wijzers van de klok
in (linksom) open- en wegdraaien.
3. Sluiting kantelen zodat het rode onderdeel (3) eruit valt.
Nu kunt udesluiting zorgvuldig reinigen.
Tijdens het in elkaar zetten in omgekeerde volgorde nog op het volgende letten a.u.b.:
•Het rode onderdeel (3) met de opening naar beneden in de sluiting (2) plaatsen
•Let erop dat alle siliconenringen aanwezig zijn en juist zijn geplaatst
•Plaatsen van de ronde afdekking (1):
•Sluiting (2) bij voorkeur op een tafel leggen en de ronde afdekking (1) onder een beetje druk op de
sluiting drukken totdat er een klik is te horen. Let daarbij op de juiste positie, evt. iets verdraaien.
3. Uitsluiting van garantie en aansprakelijkheid
Hama GmbH &CoKGaanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of garantieclaims voor schade of
gevolgschade, welke door ondeskundige installatie, montage en ondeskundig gebruik van het
product ontstaan of het resultaat zijn van het niet in acht nemen van de bedieningsinstructies en/of
veiligheidsinstructies.
4. Service en support
Neem bij vragen over het product contact op met de afdeling Productadvies van
Hama GmbH &CoKG. Hotline: +49 9091 502-115 (Duits/Engels). Meer support-
informatie vindt uhier: www.xavax.eu
4
2
3
1
Distributed by
Hama GmbH&Co KG
86652 Monheim/Germany
www.xavax.eu
J Οδηγίες χρήσης
1. Υποδείξεις ασφαλείας
Κατά τη μεταφορά τουπροϊόντος προσέξτε ώστε να είναι σε όρθιο καιασφαλή θέση, ώστε να
αποφύγετε τυχόν ανατροπή ήδιαρροή.
Όταν γεμίζετε το προϊόν με ανθρακούχαποτάμπορεί να δημιουργηθεί υψηλή πίεση. Αυτό πρέπει να
ληφθεί υπόψη όταν ξεβιδώνετε το καπάκι.
Ηκούπα με διπλάτοιχώματαδιατηρεί τη θερμοκρασία των ζεστών/κρύων ποτών για περιορισμένο
χρονικόδιάστημα.
Πριν την πρώτη χρήση καθαρίστε το προϊόν με ζεστόνερό καιήπιο απορρυπαντικό!
Τα ροφήματαπαραμένουν πολύ ζεστάλόγω της εσωτερικής θερμομονωτικής φιάλης από ανοξείδωτο
χάλυβα. Προσέξτε να μην υποστείτε εγκαύματακατάτην κατανάλωση.
2. Καθαρισμός
Το καπάκι μπορεί να αφαιρεθεί για υγιεινόκαθαρισμό. Όλατατμήματαπλένονται στοπλυντήριο πιάτων.
1. Τραβήξτε το στρογγυλόκαπάκι (1) προς τα πάνω για να το αφαιρέσετε.
2. Περιστρέψτε το πώμα καιστρέψτε το τμήμα με τις εγκοπές (4) στην κάτω πλευρά αντίθετααπό τη
φορά των δεικτών τουρολογιούκαι αφαιρέστε το.
3. Γείρετε το πώμα, ώστε να βγειτοκόκκινοτμήμα (3).
Τώρα μπορείτε να καθαρίσετε το πώμα προσεκτικά.
Κατάτησυναρμολόγηση με την αντίστροφη σειρά, προσέξτε τα εξής:
Τοποθετήστε το κόκκινοτμήμα (3) στοπώμα (2) με το άνοιγμα προς τα κάτω
Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι δακτύλιοι σιλικόνης υπάρχουν καιέχουν τοποθετηθεί σωστά
Τοποθετήστε το στρογγυλόκαπάκι (1): Τοποθετήστε το πώμα (2), κατά προτίμηση, σε ένατραπέζικαι
πιέστε το στρογγυλόκαπάκι (1) στοπώμα με λίγη δύναμη μέχρι να ακουστεί ένα κλικ“. Πρέπει επίσης
να προσέξετε τη σωστή θέση, περιστρέφοντάς το λίγο αν χρειάζεται.
3. Απώλεια εγγύησης
Ηεταιρεία Hama GmbH &CoKGδεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ήεγγύηση για ζημιές, οι οποίες
προκύπτουν από λανθασμένη εγκατάσταση καισυναρμολόγηση ήλανθασμένη χρήση τουπροϊόντος ήμη
τήρηση των οδηγιών λειτουργίας και/ήτων υποδείξεων ασφαλείας.
4. Σέρβις και υποστήριξη
Γιαερωτήσεις σχετικάμετο προϊόν απευθυνθείτε στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της Hama.
Γραμμή υποστήριξης:+49 9091 502-115 (Γερμανικά/Αγγλικά). Περισσότερες πληροφορίες υποστήριξης
θα βρείτε στη διεύθυνση:www.xavax.eu
O Instrukcja obsługi
1. Indicações de segurança
•Aotransportar oproduto, tenha cuidado paramanter uma posição vertical esegura, paraevitar que
este que inclinado ederrame oseu conteúdo.
•Aoencher oproduto com bebidas gaseicadas, pode formar-se uma pressão mais elevada. Tenha isto
em atenção ao enroscar atampa.
•Antes da primeirautilização, lave oproduto com água quente eumdetergente de loiça suave!
•Após oenchimento, ocopo de parede dupla apenas isola as bebidas quentes/frias durante um
período de tempo limitado.
•Graças ao revestimento de isolamento em aço inoxidável, as bebidas permanecem muito quentes.
Cuidado paranão se queimar enquanto bebe.
2. Limpeza
Para uma limpeza higiénica, atampa pode ser desmontada. Todas as peças podem ser lavadas na
máquina de lavar loiça.
1. Puxe acoberturaredonda (1) paracima.
2. Vireofecho ao contrário e, no lado inferior da peça estriada (4), rode no sentido contrário ao dos
ponteiros do relógio eremova.
3. Vireofecho paraque apeça vermelha (3) caia parafora.
Agorapode limpar cuidadosamente ofecho.
Durante amontagem na sequência inversa, respeite ainda oseguinte:
•Coloque apeça vermelha (3) com aaberturavirada parabaixo no fecho (2)
•Preste atenção paraque todos os anéis de silicone sejam corretamente colocados
•Colocação da coberturaredonda (1):
•Depreferência, pouse ofecho (2) sobreuma mesa epressione acoberturaredonda (1) com um
pouco de força contraofecho até encaixar com um clique. Durante esse procedimento, preste
atenção àposição correta e, se necessário, rode um pouco.
3. Exclusão de garantia
AHama GmbH &CoKGnão assume qualquer responsabilidade ou garantia por danos provocados pela
instalação, montagem ou manuseamento incorrectos do produto enão observação do das instruções de
utilização e/ou das informações de segurança.
4. Contactos eapoio técnico
Em caso de dúvidas sobreoproduto, contacte oserviço de assistência ao produto da Hama. Linha de
apoio ao cliente: +49 9091 502-115 (alemão/inglês). Para mais informações sobreosserviços de apoio
ao cliente, visite: www.xavax.eu
H Használati útmutató
1. Biztonsági tudnivalók
•Apohár szállításakor ügyeljen az egyenes és biztos helyzetére, afelborulás és kiömlés elkerülése
érdekében.
•Apohár szénsavas italokkal történő megtöltésekor nagy nyomás keletkezhet. Ezt vegye gyelembe a
fedél lecsavarásakor.
•Első használat előtt tisztítsa meg apoharat meleg vízzel és enyhe mosogatószerrel!
•Akétfalú ivópohár aforró/hideg italokat betöltés után csak korlátozott ideig tartja megfelelő
hőmérsékleten.
•Anemesacél szigetelésnek köszönhetően az ital nagyon forró marad. Ügyeljen arra, hogy ivás közben
le ne forrázza magát.
2. Tisztítás
Ahigiénikus tisztítás érdekében afedél szétszerelhető.Minden alkatrész mosogatógépben mosogatható.
1. Húzza felfelé akerek fedelet (1).
2. Fordítsa el azárat, majd az alsó részen forgassa el abordázott részt (4) az óramutató járásával
ellentétes irányba.
3. Döntse oldalraazárat úgy,hogy apiros rész (3) kiessen.
Ezután óvatosan megtisztíthatja azárat.
Összeszereléskor járjon el fordított sorrendben és vegye gyelembe akövetkezőket:
•Helyezze be apiros részt (3) anyílással lefelé azárba (2)
•Ügyeljen arra, hogy minden szilikongyűrű megvan és helyesen vannak elhelyezve
•Kerek fedél behelyezése (1):
•Helyezze azáróelemet (2) egy asztalra, és (1) nyomja noman akerek fedelet azárra, míg kattanást
nem hall. Fontos gyelni ahelyes pozícióra, szükség szerint kissé fordítsa el.
3. Szavatosság kizárása
AHama GmbH &CoKGsemmilyen felelősséget vagy szavatosságot nem vállal a
pohár szakszerűtlen használatából, vagy ahasználati útmutató és/vagy abiztonsági előírások be nem
tartásából eredő károkért.
4. Szerviz és támogatás
Kérjük, hogy atermékkel kapcsolatos kérdéseivel forduljon aHama termék-tanácsadó szolgálatához. Közvet-
len vonal: +49 9091 502-115 (Deu/Eng). További támogatási információt itt talál: www.xavax.eu.
E Instrucciones de uso
1. Indicaciones de seguridad
•Altransportar el producto, asegúrese de colocarlo en posición vertical yseguraparaevitar posibles
vuelcos yderrames.
•Alrellenar el producto con bebidas con gas puede generarse una presión elevada. Téngalo en cuenta
alahoradedesenroscar la tapa.
•Antes del primer uso, limpie el producto con agua tibia yundetergente suave.
•Lataza de pared doble mantiene la temperaturadelas bebidas calientes/frías
únicamente durante un periodo de tiempo limitado una vez rellenada.
•Gracias al envolvente aislante de aceroinoxidable, las bebidas permanecen muy calientes.
Asegúrese de no quemarse al beber.
2. Limpieza
Para una limpieza higiénica, es posible desmontar la tapa. Todas las piezas son aptas paralavavajillas.
1. Extraiga hacia arriba la tapa redonda (1).
2. Gireelcierreyproceda agirar ydesenroscar en el sentido antihorario la parte rugosa de la pieza (4)
de la parte inferior.
3. Vuelque el cierreparaque la parte roja de la pieza (3) caiga.
Ahorapuede proceder alimpiar el cierrecuidadosamente.
Al volver amontarlo, siguiendo el orden inverso, preste atención alosiguiente:
•Introduzca la parte roja de la pieza (3) con la aberturahacia abajo en el cierre(2)
•Asegúrese de contar con todas las anillas de silicona ydeque estas estén colocadas adecuadamente
•Colocación de la tapa redonda (1): Coloque el cierre(2) sobreuna mesa de ser posible y(1) ejerza
cierta presión con la tapa redonda sobreelmismo hasta que haga clic. Al hacerlo, preste atención a
la posición correcta, girándolo algo de ser necesario.
3. Exclusión de responsabilidad
Hama GmbH &CoKGnoseresponsabiliza ni concede garantía por los daños que surjan por una
instalación, montaje omanejo incorrectos del producto opor la no observación de las instrucciones de
manejo y/o de las instrucciones de seguridad.
4. Servicio ysoporte
Si tiene que hacer alguna consulta sobreelproducto, diríjase al asesoramiento de productos Hama.
Línea directa: +49 9091 502-115 (Alemán/Inglés). Encontrar más información de soporte aquí:
www.xavax.eu
S Bruksanvisning
1. Säkerhetsanvisningar
•Transporteraprodukten upprätt och stabilt att den inte välter och drycken spills ut.
•När produkten fylls med kolsyrad dryck kan trycket bli högt. Tänk detta när locket skruvas av.
•Diska med varmt vatten och milt diskmedel föreförsta användningen.
•Muggen har dubbelväggar som isolerar heta/kalla drycker en viss tid.
•Tack vareisolerinsatsen av rostfritt stål hålls dryckerna väldigt varma. Se upp att du inte bränner
dig när du dricker.
2. Rengöring
För hygienisk rengöring kan locket monteras isär.Alla delar tål maskindisk.
1. Draavdet runda höljet (1) uppåt.
2. Vänd förslutningen och skruva av den ade delen (4) undersidan motsols.
3. Luta förslutningen att den röda delen (3) ramlar ut.
Nu kan förslutningen rengöras noggrant.
Monteraihop delarna iomvänd ordning och var noga med följande:
•Lägg in den röda delen (3) med öppningen nedåt iförslutningen (2)
•Setill att alla silikonringar nns och är korrekt placerade
•Sätta in det runda höljet (1):
•Lägg förslutningen (2) ett bordoch tryck det runda höljet (1) lätt mot förslutningen tills det klickar.
Varnoga med rätt position och vrid vid behov lite.
3. Garantifriskrivning
Hama GmbH &Co. KG övertar ingen form av ansvar eller garanti för skador som beror olämplig
installation, montering och olämplig produktanvändning eller att bruksanvisningen och/eller
säkerhetshänvisningarna inte följs.
4. Service och support
Kontakta Hama produktrådgivning om du har frågor om produkten. Hotline: +49 9091 502-115 (ty/eng).
Du hittar mer support-information här: www.xavax.eu
L Käyttöohje
1. Turvaohjeita
•Huomioi tuotetta kuljetettaessa oikea asento ja tukevuus, jotta kaatuminen ja juoman ulosvaluminen
vältetään.
•Täytettäessä hiilihappopitoisilla juomilla on huomioitava, että voi muodostua korkea paine. Huomioi
tämä kantta avattaessa.
•Puhdista tuote ennen ensimmäistä käyttökertaa lämpimällä vedellä ja miedolla astianpesuaineella!
•Kaksiseinämäinen juomamuki eristää kuumat/kylmät juomat täytön jälkeen vain rajoitetun ajan.
•Juomat pysyvät erittäin kuumina teräksisen eristysrungon ansiosta. Varo,ettet polta itseäsi juodessasi.
2. Puhdistus
Kannen voi purkaa hygieenistä puhdistusta varten. Kaikki osat voi pestä koneessa.
1. Irrota pyöreä suojus (1) vetämällä sitä ylöspäin.
2. Kierrä lukitusta ja ja kierrä alapuolella olevaa aaltopintaista osakappaletta (4) vastapäivään auki
ja kiinni.
3. Käännä lukitusta, jotta punainen osakappale (3) putoaa ulos.
Nyt lukituksen voi puhdistaa huolellisesti.
Ota vielä seuraavat ohjeet huomioon kootessasi tuotetta vastakkaisessa järjestyksessä:
•Aseta punainen osakappale (3) sisään aukko alaspäin lukitukseen (2)
•Varmista, että kaikki silikonirenkaat ovat olemassa ja oikein paikoillaan
•Pyöreän suojuksen (1) asettaminen paikoilleen:
•Aseta lukitus (2) mieluiten pöydälle ja paina pyöreää suojusta (1) lukitukseen hieman painaen, kunnes
kuulet naksahduksen. Varmista oikea sijainti, kierrä hieman tarvittaessa.
3. Vastuun rajoitus
Hama GmbH &Co. KG ei vastaa millään tavalla vahingoista, jotka johtuvat epäasianmukaisesta
asennuksesta tai tuotteen käytöstä tai käyttöohjeen ja/tai turvaohjeiden vastaisesta toiminnasta.
4. Huolto ja tuki
Tuotetta koskevissa kysymyksissä pyydämme kääntymään Haman tuoteneuvonnan puoleen.
Tukilinja: +49 9091 502-115 (saksa/englanti). Lisää tukitietoja on osoitteessa www.xavax.eu.
P Instrukcja obsługi
1. Wskazówki bezpieczeństwa
•Podczas transportu produktu zadbać ostabilność,aby uniknąć wywrócenia irozlania.
•Podczas napełniania produktu napojami gazowanymi możepowstać wysokie ciśnienie. Uwzględnić to
podczas odkręcania przykrywki.
•Przed pierwszym użyciem przemyć produkt ciepłą wodą przy użyciu łagodnego detergentu!
•Dwuściankowy kubek izoluje napełnione gorące /zimne napoje jedynie przez ograniczony czas.
•Dzięki wykonaniu wkładu ze stali szlachetnej napoje utrzymują bardzo wysoką temperaturę.Uważać
na to, żeby nie poparzyć się podczas picia.
2. Czyszczenie
Wcelu przeprowadzenia czyszczenia zgodnego zzasadami higieny można zdemontować pokrywę.
Wszystkie części nadają się do mycia wzmywarce.
1. Zdjąć pokrywę okrągłą (1), pociągającjądo góry.
2. Przekręcić zamknięcie iwdolnej części zakręcać iodkręcać element ryowany (4) wkierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
3. Przechylić zamknięcie, tak aby wypadł czerwony element (3).
Terazmożna dokładnie wyczyścić zamknięcie.
Podczas montażuwykonać te kroki wodwrotnym kierunku izwracać uwagę na następujące elementy:
•Włożyćczerwony element (3) wzamknięcie (2) otworem wdół
•Zwracać uwagę,aby wszystkie pierścienie silikonowe byłyzałożone iprawidłowo rozlokowane
•Wkładanie czerwonej pokrywy (1):
•Zamknięcie (2) najlepiej ułożyć na stole i(1) okrągłą pokrywę wcisnąć lekko wzamkniecie, aż do
usłyszenia słyszalnego dźwięku potwierdzenia. Zwracać przy tym uwagę na właściwą pozycję,wrazie
potrzeby obrócić.
3. Wyłączenie odpowiedzialności
Hama GmbH &CoKGnie udziela gwarancji ani nie odpowiada za szkody wskutek niewłaściwej
instalacji, montażuoraznieprawidłowego stosowania produktu lub nieprzestrzegania instrukcji obsługi i/
lub wskazówek bezpieczeństwa.
4. Serwis ipomoc techniczna
Wrazie pytań dotyczących produktu prosimy zwrócić się do infolinii Hama. Gorąca linia:
+49 9091 502-115 (niem./ang.). Dodatkowe informacje są dostępne na stronie: www.xavax.eu
M Manual de instruções
1. Indicações de segurança
•Aotransportar oproduto, tenha cuidado paramanter uma posição vertical esegura, paraevitar que
este que inclinado ederrame oseu conteúdo.
•Aoencher oproduto com bebidas gaseicadas, pode formar-se uma pressão mais elevada. Tenha isto
em atenção ao enroscar atampa.
•Înaintea primei folosiri curățațiprodusul cu apă caldășidetergent moderat!
•Após oenchimento, ocopo de parede dupla apenas isola as bebidas quentes/frias durante um
período de tempo limitado.
•Datorită termoizolării dinoțel aliat băuturile se păstrează foarte erbinți. Fițiatentsănu vă opărițilabăut.
2. Curățare
Pe
ntru ocurățar
ehigienică capacul se poate demonta. T
oate componentele sunt adecvate pentru
mașina de spălat vase.
1. Tragețicapacul rotund (1) în sus.
2. Întoarcețidispozitivul de închidere șipepartea inferioară apiesei striate (4) înșurubați șideșurubați
contrar acelor de ceasornic.
3. Basculațidispozitivul până când piesa roșie (3) cade.
Curățațidispozitivul de închidere.
La montajul în ordine inversă vă rugămsărespectațiurmătoarele:
•Plasațipiesa roșie (3) în dispozitiv (2) cu deschiderea în jos.
•Inelele din silicon sunt corect plasate.
•Montajul capacului rotund (1):
•Plasațidispozitivul (2) pe omasășiapăsațicapacul (1) până când se aude un click. Plasațicapacul în
poziția corectă,dacă enevoie putețiroti puțin.
3. Excludere de garanție
Hama GmbH &Co. KG nu îşiasumă nici orăspunderesau garanție pentru pagube cauzate de montarea,
instalarea sau folosirea necorespunzătoareaprodusului sau nerespectarea instrucțiunilor de folosiresau/
șiainstrucțiunilor de siguranță.
4. Service șisuport
Dacă avețntrebări adresaţi-vă la Hama consultanță privind produsul. Hotline:
+49 9091 502-115 (Ger./Ang.). Alte informații de suport găsițiaici: www.xavax.eu
T Kullanma kılavuzu
1. Emniyet uyarıları
•Ürünü taşırken dik ve güvenli durmasına dikkat ederek, devrilmesini ve akmasını önleyin.
•Ürüne asitli içecekler koyduğunuzda yüksek bir bası meydana gelebilir.Kapağı sökerken
aşağıdakileredikkat edin.
•Ürünü ilk kez kullanmadan önce ılıksuveyumuşak bir deterjanla yıkayın!
•Çift cidarlı kupa sıcak/soğuk içecekleri doldurduktan sonrasadece sınırlı bir süreizole eder
•Paslanmaelikyalıtımtüpünden dolayı içecekler çok sıcak kalır. İçerkenkendinizi yakmamaya dikkatediniz.
2. Temizlik
Hijyenik bir temizlik için kapak sökülebilir.Tüm parçalar bulaşıkmakinesine uygundur.
1. Yuvarlak kapağı (1) yukarı doğru çıkartın.
2. Kilidi çevirin ve alt taraftaki yivli parçayı (4) saat yönünün tersine döndürüp ın.
3. Kırmızı parçanın(3) çıkması için kilidi devirin.
Şimdi kilidi titiz biçimde temizleyebilirsiniz.
Tersine sıralamada yapılan montaj sırasında lütfen bu hususa dikkat edin:
•Kırmızı parçayı (3), ıklıkaşağı dönükken kilidin (2) içine yerleştirin.
•Tüm silikon halkalarınmevcut ve doğru konumda olmasına dikkat edin.
•Yuvarlak kapağın(1) takılması:Eniyisi kilidi (2) bir masaya koyun ve tıklama sesi işitilene kadar
yuvarlak kapağı (1) hafolarak kilidin üzerine bastırın. Bu esnada pozisyonun doğru olmasına dikkat
edilmeli, gerekirse biraz döndürülmelidir.
3. Garanti reddi
Hama GmbH &Co. KG şirketi yanlış kurulum, montaj ve ürünün amacına uygun olarak kullanılmaması
durumunda veya kullanımkılavuzu ve/veya güvenlik uyarılarına uyulmaması sonucu oluşan hasarlardan
sorumluluk kabul etmez ve bu durumda garanti hakkı kaybolur.
4. Servis ve destek
Ürünle ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen HAMA ürün danışmanlığına başvurunuz.
Hotline: +49 9091 502-115 (Alm/İng). Diğer destek bilgileri için, bkz.: www.xavax.eu
  • Page 1 1
  • Page 2 2

Xavax Elegant Benutzerhandbuch

Kategorie
Mixer / Küchenmaschine Zubehör
Typ
Benutzerhandbuch