Philips M1X-DJ Benutzerhandbuch

Kategorie
Docking-Lautsprecher
Typ
Benutzerhandbuch

Dieses Handbuch ist auch geeignet für

AECS7000
Short User Manual
www.philips.com/welcome
Always there to help you
Register your product and get support at
Question?
Contact
Philips
www.philips.com/welcome
Always there to help you
DS8900
Register your product and get support at
Question?
Contact
Philips
Short User Manual
Stručný návod k rychlému použití
Kurzanleitung
Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης
Manual de usuario corto
Lyhyt käyttöopas
Bref mode d'emploi
Rövid használati útmutató
Kort brugervejledning
HU
EN
CS
DE
DA
ES
EL
FI
FR
All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
Philips and the Philips’ Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips
N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke
Philips N.V.
DS8900_10_Short UM_V1.1
e
g
h
i
j
k
djay 2
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
Djay 2
djay 2
CS
DA
DE
CS
DA
EN
DE
CS
DA
DE
CS
DA
DE
DE
EN
EN
CS
DA
DE
CS
DA
119.0
119.0
f
a
b
c
d
CS
DA
DE
Bluetooth ON
M1X-DJ
EN DA
CS DE
DA
DE
EN
CS
CS
DA
DE
CS
DA
DE
EN
CS
EN
DA
DE
CS
DA
DE
CS
DA
DE
EN
CS
DA
DE
8 x 1.5V R20/UM1/D batteries
1
Jog mode
2
Play the track from the cue point
3
Play/pause
4
Set cue point
5
Turntable
6
Monitor the track through headphones
7
Synchronize the tempo of the track with the one
playing on the other turntable
8
Adjust low/mid/high frequency
9
Cross fader
10
Tempo
11
Volume
1
Skift tilstand
2
Afspil nummeret fra programmeringspunktet
3
Afspil/pause
4
Indstil programmeringspunkt
5
Pladespiller
6
Hold øje med nummeret vha. hovedtelefonerne
7
Synkroniser nummerets tempo med det, der
afspilles på den anden pladespiller
8
Juster lave/middel/høje frekvenser
9
Cross-fader
10
Tempo
11
Lydstyrke
1
Jog-Modus
2
Titel ab dem Einsatzpunkt wiedergeben
3
Wiedergabe/Pause
4
Einsatzpunkt festlegen
5
Plattenteller
6
Überwachen des Titels über die Kopfhörer
7
Synchronisieren Sie das Tempo des Titels mit
dem Titel, der auf dem anderen Plattenteller
wiedergegeben wird
8
Überblendung
9
Tempo
10
Lautstärke
1
Režim jog
2
Přehrávání skladby od cue bodu
3
Přehrávání/pozastavení
4
Nastavení cue bodu
5
Deck
6
Poslech skladby přes sluchátka
7
Synchronizace tempa skladby se skladbou na
druhém decku
8
Nastavení nízké/střední/vysoké frekvence
9
Crossfader
10
Tempo
11
Hlasitost
1
Connect the iPod/iPhone/iPad with the device
through the Lightning connector.
2
Play music on iPod/iPhone/iPad.
1
Propojte zařízení iPod/iPhone/iPad s přístrojem
prostřednictvím konektoru Lightning.
2
Přehrávání hudby na zařízení iPod/iPhone/iPad.
1
Tilslut din iPod/iPhone/iPad til enheden via
Lightning-stikket.
2
Afspil musik på din iPod/iPhone/iPad.
1
Verbinden Sie das iPod-/iPhone-/iPad-Gerät über den
Lightning-Anschluss.
2
Wiedergeben von Musik auf einem iPod/iPhone/iPad
1
Download the djay 2 app.
2
Connect your iPod/iPhone/iPad to the
device.
3
Launch the djay 2 app and load tracks.
1
Download djay 2-app’en.
2
Tilslut din iPod/iPhone/iPad til enheden.
3
Start djay 2-app’en, og indlæs numre.
1
Laden Sie die djay 2-App herunter.
2
Verbinden Sie den iPod bzw. das iPhone/iPad
mit dem Gerät.
3
Starten Sie die djay 2-App und laden Sie Titel.
1
Stáhněte si aplikaci djay 2.
2
Připojte zařízení iPod/iPhone/iPad
k přístroji.
3
Spusťte aplikaci djay 2 a načtěte skladby.
Set cue point
1
Choose a start point.
2
Press to set the cue point.
» The cue point is displayed as a white dot on the
visual waveform of the track or on the turntable
in djay 2.
» The lights after the cue point is set.
3
Press to play the track from the set cue point.
Note: Press and hold to clear the cue point.
Indstil programmeringspunkt
1
Vælg et startpunkt.
2
Tryk på for at indstille programmeringspunktet.
» Programmeringspunktet vises som en hvid prik på den
visuelle bølgeform i nummeret eller på pladespilleren i djay 2.
»
lyser, efter at programmeringspunktet er indstillet.
3
Tryk på for at afspille nummeret fra det indstillede program-
meringspunkt.
Bemærk: Hold nede for at slette programmeringspunktet.
Einsatzpunkt festlegen
1
Wählen Sie einen Anfangspunkt.
2
Drücken Sie , um den Einsatzpunkt festzulegen.
» Der Einsatzpunkt wird als weißer Punkt in der visuellen
Wellenform des Titels oder auf dem Plattenteller in djay 2
angezeigt.
» leuchtet auf, nachdem der Einsatzpunkt festgelegt wurde.
3
Drücken Sie , um den Titel ab dem festgelegten Einsatzpunkt
wiederzugeben.
Hinweis: Halten Sie gedrückt, um den Einsatzpunkt zu
löschen.
Nastavení cue bodu
1
Vyberte počáteční bod.
2
Stisknutím tlačítka nastavíte cue bod.
» Cue bod se zobrazuje jako bílá tečka na vizuální
křivce skladby nebo na decku v aplikaci djay 2.
» Po nastavení cue bodu se rozsvítí tlačítko .
3
Stisknutím tlačítka začne přehrávání skladby od
nastaveného cue bodu.
Poznámka: Stisknutím a podržením tlačítka cue
bod odstraníte.
Synchronize the tempo
Press to synchronize the tempo of the track to
the track playing on the other turntable.
Synchronizace tempa
Stisknutím tlačítka synchronizujete tempo
skladby se skladbou přehrávanou na druhém decku.
Synkroniser tempoet
Tryk på for at synkronisere nummerets tempo
med det spor, der afspilles på den anden pladespiller.
Synchronisieren des Tempos
Drücken Sie , um das Tempo des Titels zu synchro-
nisieren mit dem Titel, der auf dem anderen Plattentell-
er wiedergegeben wird.
Jog mode
Press to switch between scratch mode and search mode.
Režim jog
Stisknutím tlačítka přepínáte mezi režimem skrečování a režimem vyhledávání.
Skift tilstand
Tryk på for at skifte mellem scratch-tilstand og søgetilstand.
Jog-Modus
Drücken Sie , um zwischen Scratch- und Suchmodus zu wechseln.
Scratch mode:
Rotate the the inner area of the turn-
table to generate the scratch sound.
Režim skrečování:
Otáčením vnitřní části decku můžete
skrečovat.
Scratch-tilstand:
Drej den inderste del af pladespilleren
for at lave scratch-lyden.
Scratch-Modus:
Drehen Sie den inneren Bereich des
Plattentellers, um zu scratchen.
Search mode
Rotate the turntable to fast forward or rewind
the track.
Søgetilstand
Roter pladespilleren for at søge hurtigt frem
eller tilbage i et nummer.
Režim vyhledávání
Při otáčení decku můžete rychle přetáčet
skladbu dopředu nebo dozadu.
Suchmodus
Drehen Sie den Plattenteller, um den Titel
schnell vor- oder zurückzuspulen.
Rotate the outer area of the turn-
table to change the pitch of the track.
Otáčením vnější části decku měníte
tóninu skladby.
Drej den yderste del af pladespilleren
for at ændre nummerets toneart.
Drehen Sie den äußeren Bereich des
Plattentellers, um die Tonlage des
Titels zu ändern.
Touch the inner area of the turntable to
pause the playback.
Stisknutím vnitřní části decku poza-
stavíte přehrávání.
Berør den inderste del af pladespilleren
for at sætte afspilningen på pause.
Berühren Sie den inneren Bereich
des Plattentellers, um die Wiedergabe
anzuhalten.
Adjust the cross fader
Slide the cross fader to adjust the output balance be-
tween the tracks playing on the two turntables.
Juster cross-fader
Skub cross-faderen for at justere outputbalancen mel-
lem de numre, der afspilles på de to pladespillere.
Einstellen des Überblenders
Schieben Sie den Überblender, um die Ausgabebalance
zwischen den Tracks, die auf den beiden Plattentellern
abgespielt werden, anzupassen.
Nastavení crossfaderu
Přesouváním crossfaderu určujete vyrovnání výstupu
mezi skladbami přehrávanými ze dvou decků.
When the cross fader is slid to the left:
The track on turntable 1 is played through the micro system.
The 2 lights and the track on turntable 2 is played through
the headphones.
Při přesunutí crossfaderu doleva:
Mikrosystém přehrává skladbu na decku 1.
Svítí kontrolka 2 a skladba na decku 2 se přehrává do
sluchátek.
Når cross-faderen skubbes mod venstre:
Nummeret på pladespiller 1 afspilles via mikrosystemet.
2 lyser, og nummeret på pladespiller 2 afspilles via hovedtele-
fonerne.
Wenn Sie den Überblender nach links schieben:
Wird der Titel auf Plattenteller 1 über das Mikrosystem abgespielt.
2 leuchtet auf, und der Titel auf Plattenteller 2 wird über die
Kopfhörer wiedergegeben.
When the cross fader is slid to the right:
The track on turntable 2 is played via the micro system.
The 1 lights and the track on turntable 1 is played through
the headphones.
Při přesunutí crossfaderu doprava:
Mikrosystém přehrává skladbu na decku 2.
Svítí kontrolka 1 a skladba na decku 1 se přehrává do
sluchátek.
Når cross-faderen skubbes mod højre:
Nummeret på pladespiller 2 afspilles via mikrosystemet.
1 lyser, og nummeret på pladespiller 1 afspilles via
hovedtelefonerne.
Wenn Sie den Überblender nach rechts schieben:
Wird der Titel auf Plattenteller 2 über das Mikrosystem ab-
gespielt.
1 leuchtet auf, und der Titel auf Plattenteller 1 wird über
die Kopfhörer wiedergegeben.
Monitor tracks via headphones
Poslech skladeb přes sluchátka
Hold øje med nummeret vha. vedtelefonerne
Überwachen von Titeln über die Kopfhörer
Press of either turntable.
The lights and you can monitor the track playing from this turn-
table through the headphones.
Stiskněte tlačítko některého z decků.
Rozsvítí se kontrolka a skladbu přehrávanou na tomto decku
můžete poslouchat přes sluchátka.
Tryk på på en af pladespillerne.
lyser, og du kan holde øje med det nummer, der afspilles på denne
pladespiller vha. hovedtelefonerne.
Drücken Sie auf einem der Plattenteller.
leuchtet auf, und Sie können den Titel, der auf dem entsprechenden
Plattenteller wiedergegeben wird, über die Kopfhörer überwachen.
Record
Press to record the the mixed track, press again to stop
recording.You can check the recorded tracks by tapping
on djay 2.
Nahrávání
Stisknutím tlačítka začnete nahrávat mixovanou skladbu,
opětovným stisknutím nahrávání ukončíte.
Nahrané skladby si můžete poslechnout po stisknutí tlačítka
v aplikaci djay 2.
Optagelse
Tryk på for at optage det mixede nummer, tryk igen for at
stoppe optagelsen.
Du kan kontrollere de optagede numre ved at trykke på
djay 2.
Aufnahme
Drücken Sie , um den gemischten Titel aufzuzeichnen, und
drücken Sie es zum Beenden der Aufnahme erneut.
Sie können die aufgezeichneten Titel prüfen, indem Sie in djay 2
auf tippen.
1
Pull up the top panel with both hands and ip it over.
2
With the DJ controller side facing downwards, fully insert the top panel back to
ensure a secure t.
3
Press on the top panel and the Bluetooth indicator blinks blue.
4
On the device to be paired with the speaker system, enable Bluetooth function and
start search.
5
Select “M1X-DJ” to pair and connect to the speaker system.
» When the connection is successful, the Bluetooth indicator on the speaker turn
to solid blue.
6
Play music on the paired device.
1
Træk det øverste panel opad med begge hænder, og vend det rundt.
2
Med DJ controller-siden vendt nedad sættes det øverste panel helt på igen for at
sikre, at det sidder godt fast.
3
Tryk på på det øverste panel, og Bluetooth-indikatoren blinker blåt.
4
På enheden, der skal parres med højttalersystemet, skal du aktivere Bluetooth-funk-
tionen og starte søgningen.
5
Vælg “M1X-DJ” for at parre og tilslutte til højttalersystemet.
» Når forbindelsen er oprettet, lyser Bluetooth-indikatoren på højttaleren konstant
blåt.
6
Afspil musik på den parrede enhed.
1
Ziehen Sie die obere Abdeckung mit beiden Händen heraus, und drehen Sie sie um.
2
Stecken Sie die Abdeckung mit der DJ-Controller Seite nach unten wieder vollständig hinein,
um einen sicheren Sitz zu gewährleisten.
3
Drücken Sie auf der oberen Abdeckung, und die Bluetooth-Anzeige blinkt blau.
4
Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf dem Gerät, das mit dem Lautsprechersystem
gekoppelt werden soll, und starten Sie die Suche.
5
Wählen Sie “M1X-DJ”, um eine Kopplung und Verbindung mit dem Lautsprechersystem herzustellen.
» Wenn die Verbindung erfolgreich ist, leuchtet die Bluetooth-Anzeige auf dem Lautspre-
cher dauerhaft blau.
6
Geben Sie Musik auf dem gekoppelten Gerät wieder.
1
Oběma rukama zvedněte panel a obraťte ho vzhůru nohama.
2
Jakmile budou ovladače DJ směřovat dolů, zcela zasuňte zpět horní panel tak, aby
bezpečně zapadl.
3
Stiskněte tlačítko na horním panelu a kontrolka Bluetooth modře blikne.
4
Na zařízení, které chcete spárovat se systémem reproduktorů, povolte funkci Blue-
tooth a zahajte vyhledávání.
5
Výběrem možnosti „M1X-DJ“ spárujte a připojte zařízení k systému reproduktorů.
» Jakmile bude úspěšně navázáno spojení, kontrolka Bluetooth na reproduktoru
bude trvale modře svítit.
6
Nyní můžete přehrávat hudbu na spárovaném zařízení.
EN
Specications
Rated Output Power 80 W RMS
Frequency Response 60 Hz - 16 kHz, ±3 dB
Signal to Noise Ratio > 65 dBA
Audio-in Link 0.5 V RMS 20 kohm
Speaker Impedance 8 ohm
Speaker Driver 2 x 5.25 '' full range
Sensitivity > 85 dB/m/W
AC power (power adaptor) 100-240V~, 50/60Hz
Operation Power Consumption 40W
Dimensions
- Main Unit (W x H x D) 380 x 186 x 227mm
Weight
- Main Unit 7.35 kg
Frequency band 2.4000 GHz - 2.4835 GHz ISM Band
Range 8 meters(free space)
Standard Bluetooth 2.1 + EDR
CS
Specikace
Jmenovitý výstupní výkon 80 W RMS
Kmitočtová charakteristika 60 Hz–16 kHz, ±3 dB
Odstup signál/šum >65 dBA
Audio-in Link 0,5 V RMS 20 kohmů
Impedance reproduktoru 8 ohmů
Vinutí reproduktoru 2 x 5,25'' širokopásmo
Citlivost >85 dB/m/W
Napájení střídavým proudem (napá-
jecí adaptér) 100–240 V~, 50/60 Hz
Spotřeba elektrické energie při
provozu 40 W
Rozměry
- Hlavní jednotka (Š x V x H) 380 x 186 x 227 mm
Hmotnost
– Hlavní jednotka 7,35 kg
Frekvenční pásmo 2,4000–2,4835 GHz ISM Band
Dosah 8 metrů (volný prostor)
Standardní Bluetooth 2.1 + EDR
DA
Specikationer
Vurderet effekt 80 W RMS
Frekvensgang 60 Hz - 16 kHz, ±3 dB
Signal-/støjforhold > 65 dBA
Lydindgangs-link 0,5 V RMS 20 kohm
Højttalerimpedans 8 ohm
Højttalerdriver 2 x 5,25 " bredspektret
Sensitivitet > 85 dB/m/W
Vekselstrøm (lysnetadapter) 100-240 V~, 50/60 HZ
Strømforbrug ved drift 40 W
Mål
- Hovedenhed (B x H x D) 380 x 186 x 227 mm
Vægt
- Hovedenhed 7,35 kg
Frekvensbånd 2,4000 GHz - 2,4835 GHz ISM-bånd
Område 8 meter (i fri luft)
Standard Bluetooth 2.1+ EDR
DE
Technische Daten
Ausgangsleistung 80 W RMS
Frequenzgang 60 Hz – 16 kHz, ± 3 dB
Signal/Rausch-Verhältnis > 65 dBA
Audio-In-Verbindung 0,5 V RMS 20 Kiloohm
Lautsprecherimpedanz 8 Ohm
Lautsprechertreiber 2 x 5,25" Full Range
Empndlichkeit > 85 dB/m/W
Netzteil (Netzadapter) 100 bis 240 V~, 50/60 Hz
Betriebs-Stromverbrauch 40 W
Abmessungen
- Hauptgerät (B x H x T) 380 x 186 x 227 mm
Gewicht
- Hauptgerät 7,35 kg
Frequenzband 2.4000 GHz bis 2.4835 GHz (Band ISM)
Reichweite 8 Meter (freier Raum)
Standard Bluetooth -Version: 2.1 + EDR
Note
EN
Safety
• Onlyuseattachments/accessoriesspeciedbythemanufacturer.
• Theproductshallnotbeexposedtodrippingorsplashing.
• Donotplaceanysourcesofdangerontheproduct(e.g.liquidlledobjects,lightedcandles).
• Batteries(batterypackorbatteriesinstalled)shallnotbeexposedtoexcessiveheatsuchas
sunshine,reorthelike.
• BatteryusageCAUTION–Topreventbatteryleakagewhichmayresultinbodilyinjury,
propertydamage,ordamagetotheunit:
• Installallbatteriescorrectly,+and-asmarkedontheunit.
• Donotmixbatteries(oldandneworcarbonandalkaline,etc.).
• Removebatterieswhentheunitisnotusedforalongtime.
• Dangerofexplosionifbatteryisincorrectlyreplaced.Replaceonlywiththesameorequivalent
type.
• Wherethemainsplugoranappliancecouplerisusedasthedisconnectdevice,thedisconnect
deviceshallremainreadilyoperable.
Warning
Neverremovethecasingofthisapparatus.
Neverlubricateanypartofthisapparatus.
Neverplacethisapparatusonotherelectricalequipment.
Keepthisapparatusawayfromdirectsunlight,nakedamesorheat.
Ensurethatyoualwayshaveeasyaccesstothepowercord,plugoradaptortodisconnectthe
apparatusfromthepower.
Important notes for users in the U.K.
Mains fuse
ThisinformationappliesonlytoproductswithaUKmainsplug.
Thisproductisttedwithanapprovedmoldedplug.Ifyoureplacethefuse,useonewith:
• theratingsshownontheplug,
• aBS1362approval,and
• theASTAapprovalmark.
Contactyourdealerifyouarenotsureaboutwhattypeoffusetouse.
Caution:ToconformwiththeEMCdirective(2004/108/EC),donotdetachtheplugfromthe
powercord.
How to connect a plug
Thewiresinthepowercordarecoloredasfollows:blue=neutral(N),brown=live(L).
Ifthecolorsdonotcorrespondwiththecolorsonyourplug,identifytheterminalsinyourplugas
follows:
1 ConnectthebluewiretotheterminalmarkedNorcoloredblack.
2 ConnectthebrownwiretotheterminalmarkedLorcoloredred.
3 Donotconnecteitherwiretotheearthterminalintheplug,markedE(ore)orcoloredgreen
(orgreenandyellow).
Beforeyoureplacetheplugcover,makesurethatthecordgripisclampedoverthesheathofthe
cableandnotjustoverthetwowiresinthecable.
Copyright in the U.K.
Recordingandplaybackofmaterialmayrequireconsent.seeCopyrightAct1956andThe
performer’sProtectionActs1958to1972.
Compliance
AnychangesormodicationsmadetothisdevicethatarenotexpresslyapprovedbyWOOX
Innovationsmayvoidtheuser’sauthoritytooperatetheequipment.Hereby,WOOXInnovations
declaresthatthisproductisincompliancewiththeessentialrequirementsandotherrelevant
provisionsofDirective1999/5/EC.YoucanndtheDeclarationofConformityonwww.philips.com/
support.
Note
Thetypeplateislocatednearthebatterycompartmentunderthecontrolpanel.
Care of the environment
Environmental information
Allunnecessarypackaginghasbeenomitted.Wehavetriedtomakethepackagingeasytoseparate
intothreematerials:cardboard(box),polystyrenefoam(buffer)andpolyethylene(bags,protective
foamsheet.)
Yoursystemconsistsofmaterialswhichcanberecycledandreusedifdisassembledbyaspecialized
company.Pleaseobservethelocalregulationsregardingthedisposalofpackagingmaterials,andold
equipment.
Yourproductisdesignedandmanufacturedwithhighqualitymaterialsandcomponents,whichcan
berecycledandreused.
Whenthiscrossed-outwheeledbinsymbolisattachedtoaproductitmeansthattheproductis
coveredbytheEuropeanDirective2002/96/EC.
Pleaseinformyourselfaboutthelocalseparatecollectionsystemforelectricalandelectronic
products.
Pleaseactaccordingtoyourlocalrulesanddonotdisposeofyouroldproductswithyour
normalhouseholdwaste.Correctdisposalofyouroldproducthelpstopreventpotentialnegative
consequencesfortheenvironmentandhumanhealth.
YourproductcontainsbatteriescoveredbytheEuropeanDirective2006/66/EC,whichcannotbe
disposedwithnormalhouseholdwaste.Pleaseinformyourselfaboutthelocalrulesonseparate
collectionofbatteriesbecausecorrectdisposalhelpstopreventnegativeconsequencesforthe
environmentalandhumanhealth.
Alwaysbringyourproducttoaprofessionaltoremovethebuilt-inbattery.
Notice
AnychangesormodicationsmadetothisdevicethatarenotexpresslyapprovedbyWOOX
Innovationsmayvoidtheuser’sauthoritytooperatetheequipment...
TheBluetooth®wordmarkandlogosareregisteredtrademarksownedby
BluetoothSIG,Inc.andanyuseofsuchmarksbyWOOXInnovationsisunder
license.
“MadeforiPod,“MadeforiPhone,and“MadeforiPad”
meanthatanelectronicaccessoryhasbeendesignedto
connectspecicallytoiPod,iPhone,oriPad,respectively,
andhasbeencertiedbythedevelopertomeetApple
performancestandards.Appleisnotresponsiblefortheoperationofthisdeviceoritscompliance
withsafetyandregulatorystandards.PleasenotethattheuseofthisaccessorywithiPod,iPhone,or
iPadmayaffectwirelessperformance.
iPodandiPhonearetrademarksofAppleInc.,registeredintheU.S.andothercountries.iPadisa
trademarkofAppleInc.
2013©WOOXInnovationsLimited.Allrightsreserved.
PhilipsandthePhilips’ShieldEmblemareregisteredtrademarksofKoninklijkePhilipsN.V.andare
usedbyWOOXInnovationsLimitedunderlicensefromKoninklijkePhilipsN.V.
Specicationsaresubjecttochangewithoutnotice.WOOXreservestherighttochangeproducts
atanytimewithoutbeingobligedtoadjustearliersuppliesaccordingly.
CS
Bezpečnost
• Používejtepouzedoplňkynebopříslušenstvídoporučenévýrobcem.
• Výrobekchraňtepředkapajícíastříkajícívodou.
• Navýrobeknepokládejtežádnénebezpečnépředměty(např.předmětynaplněnétekutinou
nebohořícísvíčky).
• Baterie(sadabaterienebonainstalovanébaterie)bynemělybýtvystavoványnadměrnémuteplu,
jakonapř.slunečnímusvitu,ohniapodobně.
• UPOZORNĚNÍtýkajícísepoužíváníbaterie–dodržujtenásledujícípokyny,abystezabrániliuniku
elektrolytuzbaterie,kterýmůžezpůsobitzranění,poškozenímajetkunebopoškozenípřístroje:
• Všechnybaterienainstalujtesprávněpodleznačení+a–napřístroji.
• Nekombinujterůznébaterie(staréanovénebouhlíkovéaalkalickéapod.).
• Pokudnebudetepřístrojdelšídobupoužívat,baterievyjměte.
• Vpřípaděnesprávněprovedenévýměnybateriehrozínebezpečívýbuchu.Bateriivyměňtepouze
zastejnýneboekvivalentnítyp.
• Pokudjejakoodpojovacízařízenípoužitosíťovénapájenínebosdružovač,mělobybýt
odpojovacízařízenípřipravenokpoužití.
Varování
Neodstraňujtekrytzařízení.
Nikdynemažtežádnoučásttohotopřístroje.
Nepokládejtetotozařízenínajinéelektrickézařízení.
Zařízenínevystavujtepřímémuslunci,otevřenémuohninebožáru.
Ujistětese,žemátevždysnadnýpřístupksíťovémukabelu,vidlicineboadaptéru,abyste
mohlizařízeníodpojitodnapájení.
Důležitá upozornění pro uživatele ve Velké Británii.
Hlavní pojistka
Tatoinformacesevztahujepouzenavýrobkysbritskousíťovouzástrčkou.
Tentovýrobekjevybavenschválenoulisovanouzástrčkou.Přivýměněpoužijtepojistku:
• shodnotamiuvedenýminazástrčce,
• seznačkouBS1362a
• ASTA.
Nejste-lisijisti,jakýtyppojistkypoužít,obraťtesenaprodejce.
Upozornění:PodlesměrniceEMC(2004/108/EC)nesmídojítkoddělenízástrčkyodnapájecího
kabelu.
Připojení zástrčky
Vodičevnapájecímkabelujsounásledovněbarevněoznačeny:modrá=nula(N),hnědá=fáze(L).
Pokudbarvyneodpovídajíbarvámnazástrčce,identikujtesvorkyvzástrčcepodlenásledujícího
klíče:
1 PřipojtemodrývodičkesvorcesoznačenímNnebokčernésvorce.
2 PřipojtehnědývodičkesvorcesoznačenímLnebokčervenésvorce.
3 Nepřipojujteanijedenztěchtovodičůkesvorceuzemněnívzástrčce,označenéE(neboe)
nebozelenoubarvou(nebozelenouažlutou).
Předopětovnýmnasazenímkrytuzástrčkyzkontrolujte,zdajeúchytkabelupřipevněnpřesizolaci
elektrickéhovedení,anikolipřímopřesvodičevkabelu.
Autorská práva ve Velké Británii.
Nahráváníapřehrávánímateriálůmůževyžadovatsouhlas.VizzákonCopyrightActzroku1956a
zákonyPerformer’sProtectionActzroku1958až1972.
Prohlášení o shodě
Veškerézměnyneboúpravytohotozařízení,kterénebylyvýslovněschválenyspolečnostíWOOX
Innovations,mohoumítzanásledekztrátuautorizacekpoužívánítohotozařízení.Společnost
WOOXInnovationstímtoprohlašuje,žetentovýrobekvyhovujezásadnímpožadavkůmadalším
příslušnýmustanovenímsměrnice1999/5/ES.Prohlášeníoshoděnaleznetenastránkáchwww.
philips.com/support.
Poznámka
Štítekstypovýmiúdajisenacházívedlepřihrádkynabateriepodovládacímpanelem.
Péče o životní prostředí
Informace o ochraně životního prostředí
Veškerýzbytečnýobalovýmateriálbylvynechán.Snažilijsmese,abybylomožnéobalovýmateriál
snadnorozdělitnatřimateriály:lepenku(krabice),polystyrén(ochrannébalení)apolyetylen(sáčky,
ochrannéfóliezlehčenéhoplastu).
Systémseskládázmateriálů,kteréjemožnévpřípadědemontážeodbornourmourecyklovata
opětovněpoužít.Přilikvidaciobalovýchmateriálůastaréhozařízeníseřiďtemístnímipředpisy.
Výrobekjenavrženavyrobenzvysocekvalitníhomateriáluasoučástí,kterélzerecyklovataznovu
používat.
Pokudjevýrobekoznačentímtosymbolempřeškrtnutéhokontejneru,znamenáto,žepodléhá
směrniciEU2002/96/ES.
Zjistětesiinformaceomístnímsystémusběrutříděnéhoodpaduelektrickýchaelektronických
výrobků.
Postupujtepodlemístníchnařízeníanelikvidujtestarévýrobkyspolusběžnýmkomunálním
odpadem.Správnoulikvidacístaréhovýrobkupomůžetepředejítmožnýmnegativnímdopadůmna
životníprostředíazdravílidí.
VýrobekobsahujebateriepodléhajícísměrniciEU2006/66/ES,kterénelzeodkládatdoběžného
komunálníhoodpadu.Informujteseomístníchpravidlechsběrutříděnéhoodpadubaterií,protože
správnoulikvidacístaréhovýrobkupomůžetepředejítmožnýmnegativnímdopadůmnaživotní
prostředíazdravílidí.
Vyjmutívestavěnébateriemusíprovádětjenprofesionálněvyškolenýpracovník.
Oznámení
Veškerézměnyneboúpravytohotozařízení,kterénebylyvýslovněschválenyspolečnostíWOOX
Innovations,mohoumítzanásledekztrátuautorizacekpoužívánítohotozařízení..
SlovníoznačeníalogaBluetooth®jsouregistrovanéochrannéznámky
vlastněnéspolečnostíBluetoothSIG,Inc.apřípadnépoužitítěchtooznačení
společnostiWOOXInnovationspodléhálicenci.
Slogany„MadeforiPod“,„MadeforiPhone“,„Madefor
iPad“znamenají,žeelektronickýdoplněkbylnavržen
specickypropřipojeníkzařízeníiPod,iPhoneaiPadabyl
vývojářemcertikovánjakosplňujícívýkonovéstandardy
společnostiApple.SpolečnostAppleneníodpovědnázačinnosttohotozařízenínebozajeho
souladsbezpečnostnímiaregulačnímistandardy.Uvědomtesi,žepoužívánítohotopříslušenstvíse
zařízenímiPod,iPhoneneboiPadmůžeovlivnitvýkonbezdrátovéhopřenosu.
iPodaiPhonejsouobchodníznámkyspolečnostiAppleInc.,registrovanávU.S.A.avdalšíchzemích.
iPadjeochrannáznámkaspolečnostiAppleInc.
2013©WOOXInnovationsLimited.Všechnaprávavyhrazena.
ZnačkaPhilipsalogospolečnostiPhilipsseštítemjsouregistrovanéochrannéznámkyspolečnosti
KoninklijkePhilipsN.V.ajsoupoužíványspolečnostíWOOXInnovationsLimitedpodlicencí
společnostiKoninklijkePhilipsN.V.“
Technickéúdajelzeměnitbezpředchozíhoupozornění.SpolečnostWOOXsivyhrazujeprávo
kdykolizměnitvýrobkybezpovinnostipřizpůsobitodpovídajícímzpůsobemstaršípříslušenství.
DA
Sikkerhed
• Brugkuntilbehørogekstraudstyr,derergodkendtafproducenten.
• Produktetmåikkeudsættesfordrypellersprøjt.
• Placeraldrigfarligegenstandepåproduktet(f.eks.væskefyldtegenstandeellertændtelys).
• Batterier(installeretbatteripakkeellerbatterier)måikkeudsættesforekstremvarmefraf.eks.
sol,ildellerlignende.
• FORSIGTIGvedr.brugafbatterier–sådanforebyggerdubatterilækage,derkanforårsage
personskade,tingskadeellerproduktskade:
• Isætallebatterierkorrekt,ogsørgfor,at+og-vender,somdetervistpåenheden.
• Blandikkebatterier(gamleognyeellerbrunstens-ogalkalinebatterierosv.).
• Fjernbatterierne,hvisenhedenikkeskalbrugesgennemlængeretid.
• Derkanopståeksplosionsfare,hvisbatterietsættesforkerti.Udskiftkunmedsammeeller
tilsvarendetype.
• Hvisnetstikketelleretapparatstikbrugestilatafbrydeenheden,skaldissekunnebetjenesnemt.
Advarsel
Kabinettetbøraldrigtagesafapparatet.
Forsøgaldrigatsmørenogendelpåapparatet.
Placeraldrigdetteapparatpåandetelektriskudstyr.
Udsætikkeapparatetfordirektesollys,åbenildellervarmekilder.
Sørgfor,atdualtidkankommetilledningen,stikkontaktenelleradapteren,sådukanafbryde
strømmenfraapparatet.
Vigtig meddelelse til alle brugere i Storbritannien
Strømsikring
Disseoplysningergælderkunprodukter,deranvenderetstikfraStorbritannien.
Detteprodukterforsynetmedetgodkendtstøbtstik.Hvisduudskiftersikringen,skaldubrugeen
med:
• værdierne,somvisespåstikket,
• enBS1362-godkendelseog
• ASTA-godkendelsesmærket.
Kontaktdinforhandler,hvisduikkeersikkerpå,hvilkentypesikringduskalbruge.
Forsigtig:ForatoverholdeEMC-direktivet(2004/108/EC)måduikkefjernestikketfra
strømledningen.
Sådan tilsluttes et stik
Ledningerneinetledningenharfølgendefarver:blå=neutral(N),brun=strømførende(L).
Hvisfarverneikkestemmeroverensmedfarvernepåditstik,kanduidenticere
tilslutningsklemmerneiditstiksomfølger:
1 Tilslutdenblåledningtildentilslutningsklemme,derermarkeretmedNellerfarvetsort.
2 Tilslutdenbruneledningtildentilslutningsklemme,derermarkeretmedLellerfarvetrød.
3 Ingenafledningernemåsluttestilstikproppensjordterminal,derermarkeretmedE(ellere),
ellersomerfarvetgrøn(ellergrønoggul).
Førdusætterstikdækslettilbagepåplads,skaldusørgefor,atledningsklemmenlukkeromkablets
kappeogikkekunoverdetoledningerikablet.
Copyright i Storbritannien
Optagelseogafspilningafmaterialekankrævesamtykke.SeCopyrightAct1956ogThePerformer’s
ProtectionActs1958to1972.
Overholdelse
Enhverændringafdetteapparat,somikkeergodkendtafWOOXInnovations,kanannullere
brugerensrettilatbetjenedetteudstyr.HervederklærerWOOXInnovations,atdetteprodukt
overholderdevæsentligekravogandrerelevantebestemmelseridirektivet1999/5/EC.Dukanse
overensstemmelseserklæringenpåwww.philips.com/support.
Bemærk
Identikationspladenndesinærhedenafbatterirummetunderbetjeningspanelet.
Omsorg for miljøet
Miljøoplysninger
Altunødigemballageerudeladt.Emballagenerforenkletogbeståraftrematerialer:Pap(kasse),
polystyrenskum(buffer)ogpolyethylen(poser,beskyttendeskumfolie).
Systemetbestårafmateriale,derkangenbruges,hvisdetadskillesafetspecialrma.Overholdde
lokalereglerangåendeudsmidningafemballageoggammeltudstyr.
Ditprodukterudvikletogfremstilletmedmaterialerogkomponenterafhøjkvalitet,somkan
genbruges.
Nåretprodukterforsynetmeddettesymbolmedenoverkrydsetaffaldsspandpåhjul,betyderdet,
atprodukteteromfattetafEU-direktiv2002/96/EC.
Undersøgreglerneforditlokaleindsamlingssystemforelektriskeogelektroniskeprodukter.
Følgdelokaleregler,ogbortskafikkedineudtjenteproduktersammenmedalmindeligt
husholdningsaffald.Korrektbortskaffelseafudtjenteprodukterermedtilatforhindrenegativ
påvirkningafmiljøoghelbred.
Ditproduktindeholderbatterier,someromfattetafEU-direktivet2006/66/EC,ogsom
ikkemåbortskaffessammenmedalmindeligthusholdningsaffald.Undersøgvenligstdelokale
indsamlingsreglerforbatterier,dakorrektbortskaffelseermedtilatforhindrenegativpåvirkningaf
miljøoghelbred.
Indleveraltidproduktettilenfagmand,nårdetindbyggedebatteriskalfjernes.
Meddelelse
Enhverændringafdetteapparat,somikkeergodkendtafWOOXInnovations,kanannullere
brugerensrettilatbetjenedetteudstyr.
Bluetooth®-mærketog-logoeterregistreredevaremærkertilhørende
BluetoothSIG,Inc.,ogWOOXInnovations’brugafsådannemærkerskerunder
licens.
”MadeforiPod”,”MadeforiPhone”og”MadeforiPad”
betyder,atetelektronisktilbehørerblevetdesignettil
speciktatkunnetilslutteshhv.iPod,iPhoneelleriPad,
samtatdetercerticeretatudviklerentilatimødekomme
Applesydelsesstandarder.Appleerikkeansvarligfordenneenhedsdrift,ellerforomenheden
overholdersikkerhedsstandarderoglovmæssigestandarder.Bemærk,atbrugenafdettetilbehør
mediPod,iPhoneelleriPadkanpåvirkedentrådløseydeevne.
iPodogiPhoneervaremærkertilhørendeAppleInc.,dererregistreretiUSAogandrelande.iPad
eretvaremærketilhørendeAppleInc.
2013©WOOXInnovationsLimited.Allerettighederforbeholdes.
PhilipsogPhilips-skjoldemblemeterregistreredevaremærkertilhørendeKoninklijkePhilipsN.V.og
anvendesafWOOXInnovationsLimitedpålicensfraKoninklijkePhilipsN.V.
Specikationernekanændresudenvarsel.WOOXforbeholdersigrettentilatændreproduktertil
enhvertidudenatværeforpligtettilatjusteretidligeretilbehørherefter.
DE
Sicherheit
• VerwendenSienurvomHerstellerempfohlenesZubehör.
• EsdürfenkeineFlüssigkeitenandasProduktgelangen.
• AufdasProduktdürfenkeinemöglichenGefahrenquellengestelltwerden(z.B.miteiner
FlüssigkeitgefüllteGegenstände,brennendeKerzen).
• Batterien(Akkusbzw.integrierteAkkus)solltennichtstarkerWärmedurchSonnenlicht,Feuer
etc.ausgesetztwerden.
• VORSICHTSHINWEISzurBatteriehandhabung:AchtenSieauffolgendePunkte,umein
AuslaufenderBatterienzuverhindern,waszuVerletzungen,SachschädenoderSchädenam
Gerätführenkann:
• SetzenSiealleBatterienkorrektgemäßdenMarkierungen+und-indasGerätein.
• VerwendenSieniemalszugleichalteundneueBatterienoderBatterienunterschiedlichenTyps
(z.B.Zink-Kohle-undAlkali-Batterien).
• NehmenSiedieBatterienheraus,wenndasGerätübereinenlängerenZeitraumnicht
verwendetwird.
• EsbestehtExplosionsgefahr,wennderAkkunichtordnungsgemäßeingesetztist.ErsetzenSiedie
BatteriennurdurchBatteriendesselbenbzw.einesgleichwertigenTyps.
• WennderNetzstecker(MAINS)bzw.GerätesteckeralsTrennvorrichtungverwendetwird,muss
dieTrennvorrichtungfreizugänglichbleiben.
Warnung
ÖffnenSieaufkeinenFalldasGehäusedesGeräts.
FettenSieniemalsTeilediesesGerätsein.
StellenSiediesesGerätniemalsaufandereelektrischeGeräte.
SetzenSiediesesGerätnichtdirektemSonnenlicht,offenemFeueroderWärmeaus.
StellenSiesicher,dassdasNetzkabeloderderSteckerimmerleichtzugänglichsind,sodassSie
dasGerätschnellvonderStromversorgungtrennenkönnen.
Wichtige Hinweise für Anwender in Großbritannien
Netzsicherung
DieseInformationenbetreffennurProduktemiteinembritischenNetzstecker.
DiesesProduktistmiteinemgeprüftenKunststoffnetzsteckerausgestattet.WennSiedieSicherung
ersetzen,verwendenSieeine,beiderdiefolgendenKriterienerfülltwerden:
• DieWertesindaufdemSteckerzusehen,
• dieSicherungistmiteinemBS1362-Prüfzeichenund
• einemASTA-Prüfzeichenversehen.
SetzenSiesichmitIhremHändlerinVerbindung,wennSienichtsichersind,welcheSicherungSie
verwendenmüssen.
Achtung:UmdieKonformitätmitderEMC-Richtlinie(2004/108/EC)beizubehalten,entfernenSie
denSteckernichtvomNetzkabel.
Anbringen eines Steckers
DieDrähteimNetzkabelsindfolgendermaßengefärbt:blau=neutral(N),braun=stromführend
(L).
WenndieFarbmarkierungnichtmitdenFarbenamSteckerübereinstimmt,gehenSiewiefolgtvor:
1 VerbindenSiedenblauenDrahtmitdemAnschluss,dermiteinemNgekennzeichnetoder
schwarzmarkiertist.
2 VerbindenSiedenbraunenDrahtmitdemAnschluss,dermiteinemLgekennzeichnetoderrot
markiertist.
3 VerbindenSiekeinenderbeidenLeitermitdemErdungsanschlussimStecker,dergrün(oder
grünundgelb)odermitE(odere)markiertist.
BevorSiedieSteckerabdeckungwiederanbringen,vergewissernSiesich,dassdieZugentlastung
überderKabelummantelungbefestigtist,nichtnurüberdenbeidenDrähtenimKabel.
Copyright in Großbritannien
FürAufnahmeundWiedergabeistggf.eineGenehmigungnotwendig.WeitereInformationennden
SieimCopyrightAct1956undindenPerformer’sProtectionActs1958bis1972.
Prüfzeichen
ÄnderungenoderModizierungendesGeräts,dienichtausdrücklichvonWOOXInnovations
genehmigtwurden,könnenzumErlöschenderBetriebserlaubnisführen.HiermiterklärtWOOX
Innovations,dassdiesesGerätdengrundlegendenAnforderungenundanderenrelevanten
BestimmungenderRichtlinie1999/5/EGentspricht.DieKonformitätserklärungndenSieunter
www.philips.com/support.
Hinweis
DasTypenschildbendetsichunterdemBedienfeldinderNähedesBatteriefachs.
Umweltschutz
Umweltinformationen
AufüberüssigeVerpackungwurdeverzichtet.DieVerpackungkannleichtindreiMaterialtypen
getrenntwerden:Pappe(Karton),Styropor(Polsterung)undPolyethylen(Beutel,Schaumstoff-
Schutzfolie).
IhrGerätbestehtausWerkstoffen,diewiederverwendetwerdenkönnen,wenndasGerätvon
einemspezialisiertenFachbetriebdemontiertwird.BittebeachtenSiedieörtlichenVorschriftenzur
EntsorgungvonVerpackungsmaterialundAltgeräten.
IhrGerätwurdeunterVerwendunghochwertigerMaterialienundKomponentenentwickeltund
hergestellt,dierecyceltundwiederverwendetwerdenkönnen.
BendetsichdiesesSymbol(durchgestricheneAbfalltonneaufRädern)aufdemGerät,bedeutet
dies,dassfürdiesesGerätdieEuropäischeRichtlinie2002/96/EGgilt.
InformierenSiesichüberdieörtlichenBestimmungenzurgetrenntenSammlungelektrischerund
elektronischerGeräte.
RichtenSiesichnachdenörtlichenBestimmungenundentsorgenSieAltgerätenichtüberIhren
Hausmüll.DurchdiekorrekteEntsorgungIhrerAltgerätewerdenUmweltundMenschenvor
möglichennegativenFolgengeschützt.
IhrProduktenthältBatterien,diederEuropäischenRichtlinie2006/66/EGunterliegen.Diesedürfen
nichtmitdemnormalenHausmüllentsorgtwerden.BitteinformierenSiesichüberdieörtlichen
BestimmungenzurgesondertenEntsorgungvonBatterien,dadurchdiekorrekteEntsorgung
UmweltundMenschenvormöglichennegativenFolgengeschütztwerden.
LassenSiedeneingebautenAkkunurvoneinemFachmannentfernen.
Hinweis
ÄnderungenoderModizierungendesGeräts,dienichtausdrücklichvonWOOXInnovations
genehmigtwurden,könnenzumErlöschenderBetriebserlaubnisführen.
DerNameunddasLogovonBluetooth®sindeingetrageneMarkenvon
BluetoothSIG,Inc.,unddieVerwendungdieserMarkendurchPhilipserfolgt
unterLizenz.
DieAngaben„MadeforiPod“,„MadeforiPhone“,
und„MadeforiPad“bedeuten,dasseinelektronisches
ZubehörteilspeziellfürdieVerwendungmiteinemiPod,
iPhoneoderiPadentwickeltwurde.Zudemwurdevom
Herstellerbestätigt,dassdiesesZubehörteildenLeistungsstandardsvonAppleentspricht.Appleist
fürdiesesGerätoderdieEinhaltungvonSicherheits-undsonstigenRichtliniennichtverantwortlich.
BittebeachtenSie,dassderGebrauchdiesesZubehörteilsmiteinemiPod,iPhoneoderiPaddie
Übertragungsleistungbeeinussenkann.
iPodundiPhonesindeingetrageneMarkenvonAppleInc.indenVereinigtenStaatenundinanderen
Ländern.iPadisteineMarkevonAppleInc.
2013©WOOXInnovationsLimited.AlleRechtevorbehalten.
PhilipsunddasPhilips-EmblemsindeingetrageneMarkenderKoninklijkePhilipsN.V.undwerden
vonWOOXInnovationsLimitedunterderLizenzvonKoninklijkePhilipsN.V.verwendet.
TechnischeDatenkönnenohnevorherigeAnkündigunggeändertwerden.WOOXbehältsichdas
Rechtvor,ProduktejederzeitohnedieVerpichtungzuändern,frühereLieferungenentsprechend
nachzubessern.
EL
Ασφάλεια
• Χρησιμοποιείτεμόνομέρη/εξαρτήματαεγκεκριμένααπότονκατασκευαστή.
• Τοπροϊόνδενπρέπειναεκτίθεταισευγρά.
• Μηντοποθετείτεπηγέςκινδύνουεπάνωστοπροϊόν(π.χ.αντικείμεναπουπεριέχουνυγρά,
αναμμένακεριά).
• Οιμπαταρίες(πακέτομπαταριώνήεγκατεστημένεςμπαταρίες)δενπρέπειναεκτίθενταισε
υπερβολικήθερμότηταόπωςήλιο,φωτιάκ.λπ.
• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗγιατηχρήσητηςμπαταρίας–Προςαποφυγήδιαρροήςτουυγρούτης
μπαταρίαςπουμπορείναπροκαλέσειτραυματισμό,καταστροφήιδιοκτησίαςήβλάβηστη
μονάδα:
• Τοποθετείτετιςμπαταρίεςσωστά,μετιςενδείξειςπολικότητας+και-όπως
υποδεικνύονταιστημονάδα.
• Μηνσυνδυάζετεμπαταρίεςδιαφορετικούτύπου(παλιέςμεκαινούργιεςήμπαταρίες
άνθρακαμεαλκαλικέςκ.λπ.).
• Αφαιρείτετιςμπαταρίεςότανημονάδαδενπρόκειταιναχρησιμοποιηθείγιαμεγάλο
χρονικόδιάστημα.
• Εάνημπαταρίαδεντοποθετηθείσωστάυπάρχεικίνδυνοςέκρηξης.Ηαντικατάσταση
πρέπειναγίνεταιμόνομεμπαταρίαίδιουήαντίστοιχουτύπου.
• Όπουτοβύσμαρεύματοςήοσυζευκτήραςσυσκευήςχρησιμοποιείταιωςσυσκευή
αποσύνδεσης,ησυσκευήαποσύνδεσηςπαραμένειλειτουργική.
Προειδοποίηση
Μηναφαιρείτεποτέτοπερίβλημααυτήςτηςσυσκευής.
Μηνλιπαίνετεκανένατμήμααυτήςτηςσυσκευής.
Μηντοποθετείτετησυσκευήεπάνωσεάλλοηλεκτρικόεξοπλισμό.
Διατηρείτετησυσκευήμακριάαπόάμεσοηλιακόφως,γυμνήφλόγαήθερμότητα.
Βεβαιωθείτεότιέχετεπάνταεύκοληπρόσβασηστοκαλώδιορεύματος,τηνπρίζαήτο
τροφοδοτικόώστενααποσυνδέσετετησυσκευήαπότορεύμα.
Σημαντικές σημειώσεις για χρήστες στο Ηνωμένο Βασίλειο
Ασφάλεια ρεύματος
Οιπαρούσεςπληροφορίεςισχύουνμόνογιαπροϊόνταμεβύσμαβρετανικούτύπου.
Τοσυγκεκριμένοπροϊόνδιαθέτειεγκεκριμένοχυτόρευματολήπτη.Εάναντικαταστήσετετην
ασφάλεια,χρησιμοποιήστεμίαμε:
• τιςτιμέςπουαναγράφονταιστοβύσμα,
• έγκρισηBS1362και
• τησήμανσηέγκρισηςASTA.
Επικοινωνήστεμετοναντιπρόσωπόσας,εάνδενείστεβέβαιοιγιατοντύποασφάλειαςπου
πρέπειναχρησιμοποιήσετε.
Προσοχή:ΓιανασυμμορφωθείτεμετηνοδηγίαEMC(2004/108/EΚ),μηναφαιρέσετετοβύσμα
απότοτροφοδοτικόκαλώδιο.
Πώς να συνδέσετε το βύσμα
Ταεπιμέρουςκαλώδιαστοκαλώδιοτροφοδοσίαςέχουντηνπαρακάτωχρωματική
επισήμανση:μπλε=ουδέτερος(N),καφέ=φάση(L).
Ανταχρώματαδεναντιστοιχούνσταχρώματατουβύσματόςσας,προσδιορίστετους
ακροδέκτεςστοβύσμασαςωςεξής:
1 ΣυνδέστετομπλεκαλώδιομετονακροδέκτηπουφέρειτηνεπισήμανσηNήέχειμαύρο
χρώμα.
2 ΣυνδέστετοκαφέκαλώδιομετονακροδέκτηπουφέρειτηνεπισήμανσηLήέχεικόκκινο
χρώμα.
3 Μηνσυνδέσετεκανένακαλώδιοστονακροδέκτηγείωσηςτουβύσματοςπουφέρειτην
επισήμανσηE(ήe)ήέχειπράσινο(ήπράσινοκαικίτρινο)χρώμα.
Πριναντικαταστήσετετοκάλυμματουβύσματος,βεβαιωθείτεότιοσφιγκτήραςτουκαλωδίου
είναιστερεωμένοςπάνωαπότηθήκητουκαλωδίου,καιόχιαπλάπάνωαπόταδύοσύρματα
στοκαλώδιο.
Κατοχυρωμένα πνευματικά δικαιώματα στο Ηνωμένο Βασίλειο
Γιατηνεγγραφήκαιτηναναπαραγωγήυλικούενδέχεταινααπαιτείταισυγκατάθεση.δείτε
τοΝόμοπερίΠνευματικώνΔικαιωμάτωντου1956καιτουςΝόμουςπερίΠροστασίαςτων
ΠνευματικώνΔημιουργώναπότο1958έωςτο1972.
Συμμόρφωση
Οποιεσδήποτεαλλαγέςήτροποποιήσειςπραγματοποιηθούνστησυσκευήχωρίςτη
ρητήέγκρισητηςWOOXInnovationsενδέχεταιναακυρώσουντοδικαίωματουχρήστη
γιαλειτουργίατηςσυσκευής.Μετοπαρόν,ηWOOXInnovationsδηλώνειότιτοπροϊόν
συμμορφώνεταιμετιςουσιώδειςαπαιτήσειςκαιτιςλοιπέςσχετικέςδιατάξειςτηςΟδηγίας
1999/5/EΚ.ΜπορείτεναβρείτετηΔήλωσησυμμόρφωσηςστηδιεύθυνσηwww.philips.com/
support.
Σημείωση
Ηπινακίδατουτύπουβρίσκεταικοντάστηθήκητηςμπαταρίας,κάτωαπότονπίνακα
ελέγχου.
Φροντίδα του περιβάλλοντος
Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος
Κάθεπεριττόστοιχείοσυσκευασίαςέχειπαραληφθεί.Ησυσκευασίαέχειγίνειέτσιώστενα
είναιεύκολοςοδιαχωρισμόςσετρίαυλικά:χαρτόνι(κουτί),αφρώδεςπολυστυρένιο(υλικό
προστασίαςαπόχτυπήματα)καιπολυαιθυλένιο(σακουλάκια,προστατευτικόαφρώδεςφύλλο).
Τοσύστημααποτελείταιαπόυλικάπουμπορούνναανακυκλωθούνκαινα
επαναχρησιμοποιηθούνεάναποσυναρμολογηθείαπόμιαειδικευμένηεταιρεία.Νατηρείτε
τουςτοπικούςκανονισμούςσχετικάμετηναπόρριψητωνυλικώνσυσκευασίαςκαιτουπαλιού
εξοπλισμού.
Τοπροϊόνείναισχεδιασμένοκαικατασκευασμένοαπόυψηλήςποιότηταςυλικάκαι
εξαρτήματα,ταοποίαμπορούνναανακυκλωθούνκαιναεπαναχρησιμοποιηθούν.
Ότανέναπροϊόνδιαθέτειτοσύμβολοενόςδιαγραμμένουκάδουαπορριμμάτωνμερόδες,το
προϊόναυτόκαλύπτεταιαπότηνΕυρωπαϊκήΟδηγία2002/96/ΕΚ.
Ενημερωθείτεσχετικάμετοτοπικόσύστημαξεχωριστήςσυλλογήςηλεκτρικώνκαι
ηλεκτρονικώνπροϊόντων.
Μηνπαραβαίνετετουςτοπικούςκανονισμούςκαιμηναπορρίπτετεταπαλιάπροϊόνταμαζίμε
ταυπόλοιπαοικιακάαπορρίμματα.Ησωστήμέθοδοςαπόρριψηςτωνπαλιώνσαςπροϊόντων
συμβάλλειστηναποφυγήαρνητικώνεπιπτώσεωνγιατοπεριβάλλονκαιτηνανθρώπινηυγεία.
ΤοπροϊόνσαςπεριέχειμπαταρίεςοιοποίεςκαλύπτονταιαπότηνΕυρωπαϊκή
Οδηγία2006/66/ΕΚκαιδενμπορούννααπορριφθούνμαζίμετασυνηθισμέναοικιακά
απορρίμματα.Ενημερωθείτεσχετικάμετηνισχύουσατοπικήνομοθεσίαγιατηχωριστή
συλλογήμπαταριών,καθώςησωστήμέθοδοςαπόρριψηςτωνμπαταριώνσυμβάλλειστην
αποφυγήαρνητικώνεπιπτώσεωνγιατοπεριβάλλονκαιτηνανθρώπινηυγεία.
Νααπευθύνεστεπάντασεένανειδικόγιατηναφαίρεσητηςενσωματωμένηςμπαταρίαςτου
προϊόντοςσας.
Σημείωση
Οποιεσδήποτεαλλαγέςήτροποποιήσειςπραγματοποιηθούνστησυσκευήχωρίςτηρητή
έγκρισητηςWOOXInnovationsενδέχεταιναακυρώσουντοδικαίωματουχρήστηγια
λειτουργίατηςσυσκευής.
ΤοονομαστικόσήμακαιταλογότυπαBluetooth®αποτελούν
κατοχυρωμέναεμπορικάσήματαπουανήκουνστηνBluetoothSIG,Inc.,και
οποιαδήποτεχρήσητουςαπότηWOOXInnovationsγίνεταικατόπιναδείας.
Οιονομασίες«MadeforiPod»,«MadeforiPhone»και
«MadeforiPad»σημαίνουνότιτοηλεκτρονικόεξάρτημα
έχεισχεδιαστείειδικάγιασύνδεσησεiPod,iPhoneκαι
iPadαντίστοιχα,καθώςκαιότιέχειπιστοποιηθείαπό
τονκατασκευαστήτουότιπληροίταπρότυπααπόδοσηςτηςApple.ΗAppleδενφέρεικαμία
ευθύνηγιατηλειτουργίατηςπαρούσαςσυσκευήςήτηςσυμμόρφωσήςτηςπροςταπρότυπα
ασφαλείαςκαιτακανονιστικάπρότυπα.Νασημειωθείότιηχρήσητουενλόγωαξεσουάρμε
iPod,iPhoneήiPadενδέχεταιναεπηρεάσειτηνασύρματηαπόδοση.
ΟιονομασίεςiPodandiPhoneείναιεμπορικάσήματατηςAppleInc.,καταχωρημέναστιςΗ.Π.Α.
καισεάλλεςχώρες.ΗονομασίαiPadείναιεμπορικόσήματηςAppleInc.
2013©WOOXInnovationsLimited.Μετηνεπιφύλαξηπαντόςδικαιώματος.
ΗεπωνυμίαPhilipsκαιτοέμβλημαPhilipsShieldEmblemείναικατοχυρωμέναεμπορικάσήματα
τηςKoninklijkePhilipsN.V.καιχρησιμοποιούνταιαπότηνWOOXInnovationsLimitedκατόπιν
αδείαςτηςKoninklijkePhilipsN.V.
Οιπροδιαγραφέςενδέχεταινααλλάξουνχωρίςπροειδοποίηση.ΗWOOXδιατηρείτο
δικαίωμανααλλάξειταπροϊόντατηςοποιαδήποτεστιγμήχωρίςναείναιυποχρεωμένηνα
προσαρμόσειαντίστοιχατααποθέματάτης.
ES
Seguridad
• Useexclusivamentelosdispositivos/accesoriosindicadosporelfabricante.
• Elproductonosedebeexponeragoteososalpicaduras.
• Nocoloquesobreelproductoobjetosquepuedansuponerunpeligro(porejemplo,objetos
quecontenganlíquidoovelasencendidas).
• Noexpongalaspilas(bateríaopilasinstaladas)atemperaturasaltascomo,porejemplo,laluz
solar,elfuegoosimilares.
• ATENCIÓNconelusodelaspilas.Paraevitarfugasdelaspilasquepuedancausarlesiones
corporales,dañosenlapropiedadoalaunidad:
• Instaletodaslaspilascorrectamente,siguiendolasindicacionesdelospolos+y-delaunidad.
• Nomezclepilas(antiguasynuevas,odecarbónyalcalinas,etc.).
• Quitelaspilascuandonouselaunidadduranteunperiodolargodetiempo.
• Riesgodeexplosiónsilabateríadesustituciónnoescorrecta.Sustitúyalasóloconunadel
mismotipooequivalente.
• Siusaelenchufedealimentaciónounadaptadorparadesconectarelaparato,estosdeberán
estarsiempreamano.
Advertencia
Noquitenuncalacarcasadeesteaparato.
Nolubriqueningunapiezadeesteaparato.
Nocoloquenuncaesteaparatosobreotroequipoeléctrico.
Noexpongaelaparatoalaluzsolardirecta,alcaloroalasllamas.
Asegúresedetenersiempreunfácilaccesoalcabledealimentación,alenchufeoal
adaptadorparadesconectarelaparatodelacorriente.
Notas importantes para usuarios del Reino Unido
Fusible de alimentación
EstainformaciónseaplicasóloaproductosconunenchufedeReinoUnido.
Esteproductoestáequipadoconunenchufemoldeadoaprobado.Sireemplazaelfusible,utilice
unocon:
• lasclasicacionesmostradasenlaclavija,
• unaaprobaciónBS1362,y
• lamarcadeaprobaciónASTA.
Póngaseencontactoconsuproveedorsinoestáseguroacercadequétipodefusibledebeutilizar.
Precaución:ParacumplirladirectivadeEMC(2004/108/EC),nosepareelenchufedelcablede
alimentación.
Cómo conectar un enchufe
Loshilosdelcabledealimentacióntienenloscoloressiguientes:azul=neutro(N),marrón=activo
(L).
Siloscoloresnosecorrespondenconloscoloresdesuclavija,identiquelosterminalesdesu
clavijadelasiguienteforma:
1 ConecteelcableazulalterminalmarcadoconunaNodecolornegro.
2 ConecteelcablemarrónalterminalmarcadoconunaLodecolorrojo.
3 Noconecteningúncablealterminaldetierradelenchufe,marcadoconunaE(o“e”)odecolor
verde(overdeyamarillo).
Antesdevolveracolocarlacubiertadelenchufe,asegúresedequelamordazadelcableestásujeta
sobreelrevestimientodelcableynosobrelosdoshilosdelcable.
Copyright en el Reino Unido
Esposiblequelagrabaciónoreproduccióndematerialrequieraunaautorización.Consultela
CopyrightAct(leysobrecopyright)de1956yThePerformer’sProtectionActs(leyesdeprotección
delosintérpretes)de1958a1972.
Conformidad
Cualquiercambioomodicaciónqueserealiceenestedispositivoquenoestéaprobada
expresamenteporWOOXInnovationspuedeanularlaautoridaddelusuarioparautilizarelequipo.
Porlapresente,WOOXInnovationsdeclaraqueesteproductocumplelosrequisitosfundamentales
yotrasdisposicionespertinentesdelaDirectiva1999/5/EC.Encontraráladeclaraciónde
conformidadenwww.philips.com/support.
Nota
Laplacademodeloseencuentracercadelcompartimentodelabatería,debajodelpanelde
control.
Conservación del medioambiente
Información medioambiental
Sehasuprimidoelembalajeinnecesario.Hemosintentadoqueelembalajeseafácildeseparar
entresmateriales:cartón(caja),espumadepoliestireno(corcho)ypolietileno(bolsas,láminade
espumaprotectora).
Elsistemasecomponedematerialesquesepuedenreciclaryvolverautilizarsilodesmontauna
empresaespecializada.Sigalanormativalocalacercadeldesechodematerialesdeembalajey
equiposantiguos.
Elproductohasidodiseñadoyfabricadoconmaterialesycomponentesdealtacalidadquepueden
reciclarseyreutilizarse.
Cuandoapareceestesímbolodecubodebasuratachadoenunproducto,signicaquecumplela
Directivaeuropea2002/96/EC.
Infórmesesobreelsistemalocaldereciclajedeproductoseléctricosyelectrónicos.
Procedaconformealalegislaciónlocalynosedeshagadesusproductosantiguosconlabasura
domésticanormal.Laeliminacióncorrectadelproductoantiguoayudaráaevitarposibles
consecuenciasnegativasparaelmedioambienteylasalud.
ElproductocontienepilascubiertasporlaDirectivaeuropea2006/66/EC,quenosepueden
eliminarconlabasuradomésticanormal.Infórmesedelalegislaciónlocalsobrelarecogidaselectiva
depilasyaqueeldesechocorrectoayudaaevitarconsecuenciasnegativasparaelmedioambiente
ylasalud.
Llevesiempreelproductoaunprofesionalparaqueésteseencarguedequitarlabateríaintegrada.
Aviso
Cualquiercambioomodicaciónqueserealiceenestedispositivoquenoestéaprobada
expresamenteporWOOXInnovationspuedeanularlaautoridaddelusuarioparautilizarelequipo.
LamarcanominativaBluetooth®yloslogotipossonmarcascomerciales
registradaspropiedaddeBluetoothSIG,Inc.WOOXInnovationsutilizasiempre
estasmarcasconlicencia.
“DiseñadoparaiPod”,“DiseñadoparaiPhone”y“Diseñado
paraiPad”signicaqueunaccesorioelectrónicohasido
diseñadoparaconectarseespecícamenteauniPod,
iPhoneyiPadyhasidocerticadoporeldesarrollador
paracumplirconlosestándaresderendimientodeApple.Applenosehaceresponsabledel
funcionamientodeestedispositivoodesucumplimientoconlosestándaresdeseguridado
reguladores.TengaencuentaqueelusodeesteaccesorioconiPod,iPhoneoiPadpuedeafectaral
rendimientoinalámbrico.
iPodyiPhonesonmarcasregistradasdeAppleInc.,registradaenEE.UU.yotrospaíses.iPadesuna
marcacomercialdeAppleInc.
2013©WOOXInnovationsLimited.Todoslosderechosreservados.
PhilipsyelemblemadeescudodePhilipssonmarcasregistradasdeKoninklijkePhilipsN.V.yse
utilizanporWOOXInnovationsLimitedbajolicenciadeKoninklijkePhilipsN.V.
Lasespecicacionesestánsujetasacambiossinprevioaviso.WOOXsereservaelderechoa
modicarlosproductosencualquiermomentosintenerlaobligacióndeajustarlossuministros
anterioresconarregloaello.
FI
Turvallisuus
• Käytäainoastaanvalmistajanmäärittelemiälisälaitteita.
• Suojaalaitetippuvaltavedeltätairoiskeilta.
• Äläasetalaitteenpäällemitäänsitämahdollisestivahingoittaviaesineitä,kutennestettäsisältäviä
esineitätaikynttilöitä.
• Akkujataiparistoja(asennettu)eisaaaltistaakorkeillelämpötiloille,esimerkiksiauringonvalolle
taitulelle.
• ParistojenkäytönVAROITUS–Paristojenvuotamisestajohtuviavahinkojavoiestäätoimimalla
seuraavillatavoilla:
• Asennaparistotoikein,laitteenjaparistojennavat(+ja-)vastakkain.
• Äläsekoitavanhojajauusiataihiili-jaalkalipohjaisiaparistojakeskenään.
• Poistaparistot,joslaiteonpitkäänkäyttämättä.
• Väärinasennettuparistosaattaaaiheuttaaräjähdysvaaran.Vaihdavainsamanlaiseentaivastaavaan.
• Kunlaitteenvirtakatkaistaanirrottamallapistoketailaitteenkatkaisimesta,laiteonhelppoottaa
uudelleenkäyttöön.
Vakava varoitus
Äläkoskaanavaalaitteenrunkoa.
Äläkoskaanvoitelemitäänlaitteenosaa.
Äläkoskaanasetalaitettamuidenlaitteidenpäälle.
Äläsäilytälaitettasuorassaauringonvalossatailiekkientailämmönlähteidenläheisyydessä.
Varmista,ettävirtajohtotaipistokeonsijoitettuniin,ettävoithelpostiirrottaalaitteen
virtalähteestä.
Tärkeä huomautus Ison-Britannian asukkaille.
Verkkosulake
Tämätietokoskeevaintuotteita,joissaonIsossa-Britanniassakäytössäolevapistoke.
Tässätuotteessaonhyväksyttymuottipuristettupistoke.Varmista,ettävaihtosulaketäyttääseuraavat
vaatimukset:
• luokituksetnäkyvätpistokkeessa
• BS1362-standardinmukainen
• ASTA:nhyväksymä.
Otayhteyttäjälleenmyyjään,josetolevarmasulakkeentyypistä.
Varoitus:jottalaiteolisiEMC-direktiivin(2004/108/EY)mukainen,pistokettaeisaairrottaa
virtajohdosta.
Pistokkeen liittäminen
Virtajohdonjohtojenväritovatseuraavat:sininen=neutraali(N),ruskea=live(L).
Josväriteivätvastaapistokkeenvärejä,tunnistatpistokkeenliitännätseuraavasti:
1 Liitäsininenkaapeliliittimeen,jossaonmerkkiNtaijonkavärionmusta.
2 Liitäruskeakaapeliliittimeen,jossaonmerkkiLtaijonkavärionpunainen.
3 Äläliitäkumpaakaankaapeliapistokkeenmaaliitäntään,jossaonmerkkiE(taie)taijonkavärion
vihreä(taikeltavihreä).
Varmistaennenpistokkeensulkemista,ettäkaapelinpidikeonkiristettykaapelinsuojuksenpäälle-ei
pelkästäänkahdenkaapelinpäälle.
Tekijänoikeus Isossa-Britanniassa
Tallennukseenjatoistoonsaatetaantarvitalupa.lisätietoja:CopyrightAct1956jaThePerformer’s
ProtectionActs1958to1972.
Vaatimustenmukaisuus
TämänlaitteenmuuttaminentaimuokkaaminenmuullakuinWOOXInnovationsinerityisesti
hyväksymällätavallavoimitätöidäkäyttäjänvaltuudetlaitteenkäyttämiseen.WOOXInnovations
vakuuttaatäten,ettätämätuoteondirektiivin1999/5/EYoleellistenvaatimustenjasitäkoskevien
direktiivinmuidenehtojenmukainen.Vaatimustenmukaisuusvakuutusonosoitteessawww.philips.
com/support.
Huomautus
Arvokilpionlähelläparistokoteloaohjauspaneelinalla.
Ympäristöstä huolehtiminen
Ympäristötietoja
Kaikkitarpeetonpakkausmateriaalionjätettypois.Pyrimmesiihen,ettäpakkauksenmateriaaliton
helppojakaakolmeenosaan:pahviin(laatikko),polystyreenimuoviin(pehmuste)japolyeteeni(pussit,
suojamuoviarkki).
Järjestelmäkoostuumateriaaleista,jotkavoidaankierrättääjakäyttääuudelleen,josjärjestelmän
hajottamisenhoitaasiihenerikoistunutyritys.Noudatapaikallisiapakkausmateriaalejajakäytöstä
poistettujalaitteitakoskeviakierrätysohjeita.
Tuotteensuunnittelussajavalmistuksessaonkäytettylaadukkaitamateriaalejajaosia,jotkavoidaan
kierrättääjakäyttääuudelleen.
Tuotteeseenkiinnitettyyliviivatunroskakorinkuvatarkoittaa,ettätuotekuuluuEuroopan
parlamentinjaneuvostondirektiivin2002/96/EYsoveltamisalaan.
Tutustupaikalliseensähkö-jaelektroniikkalaitteidenkeräysjärjestelmään.
Toimipaikallistensääntöjenmukaanäläkähävitävanhojatuotteitatalousjätteidenmukana.Tuotteen
asianmukainenhävittäminenauttaavähentämäänympäristöllejaihmisillemahdollisestikoituvia
haittavaikutuksia.
Tuotteessaonakkujataiparistoja,joitaEU:ndirektiivi2006/66/EYkoskee.Niitäeisaahävittää
tavallisenkotitalousjätteenmukana.Tutustupaikalliseenakkujenjaparistojenkeräysjärjestelmään.
Hävittämällätuotteetoikeinehkäisetympäristö-jahenkilöhaittoja.
Akunpoistaminenonjätettäväalanammattilaisentehtäväksi.
Huomautus
TämänlaitteenmuuttaminentaimuokkaaminenmuullakuinWOOXInnovationsinerityisesti
hyväksymällätavallavoimitätöidäkäyttäjänvaltuudetlaitteenkäyttämiseen.
Bluetooth®-merkkija-logotovatBluetoothSIG,Inc.:nrekisteröityjä
tavaramerkkejä,joihinWOOXInnovationsillaonkäyttölupa.
MadeforiPod,MadeforiPhonejaMadeforiPad
merkitsevät,ettäsähköinenlisävarusteontarkoitettu
erityisestiliitettäväksiiPodiin,iPhoneentaiiPadiin,
jasenkehittäjätakaa,ettäsetäyttääApplen
suorituskykyvaatimukset.Appleeivastaalaitteentoiminnastaeikäsiitä,ettäsetäyttääturvallisuus-
jasäädösstandardit.Huomaa,ettälisävarusteenkäyttöiPodin,iPhonentaiiPadinkanssasaattaa
vaikuttaalangattomanverkonsuorituskykyyn.
iPodjaiPhoneovatAppleInc.:ntavaramerkkejä,jotkaonrekisteröityYhdysvalloissajamuissamaissa
rekisteröityjätavaramerkkejä.IPadonApplenInc.:ntavaramerkki.
2013©WOOXInnovationsLimited.Kaikkioikeudetpidätetään.
PhilipsjaPhilipsinkilpisymboliovatKoninklijkePhilipsN.V:nrekisteröityjätavaramerkkejä,jaWOOX
InnovationsLimitedkäyttääniitäKoninklijkePhilipsN.V:nmyöntämällälisenssillä.
Teknisettiedotvoivatmuuttuailmanerillistäilmoitusta.WOOXpidättääoikeudenmuuttaatuotteita
koskatahansailmanvelvollisuuttamuuttaaaiempiavarusteitavastaavasti.
FR
Sécurité
• Utilisezuniquementlespiècesdexation/accessoiresspécié(e)sparlefabricant.
• Votreproduitnedoitpasêtreexposéàdesfuitesouéclaboussures.
• Neplacezpasd’objetssusceptiblesd’endommagervotreproduitàproximitédecelui-ci(par
exemple,objetsremplisdeliquideoubougiesallumées).
• N’exposezpaslespilesoulesbatteriesintégréesàunesourceproduisantunechaleurexcessive,
parexemplelesoleil,unfeuousimilaire.
• UtilisationdespilesATTENTION–Pouréviterlesfuitesdepilespouvantendommagerl’appareil
ouentraînerdesblessurescorporellesoudesdégâtsmatériels,respectezlesconsignessuivantes:
• Installezcorrectementtouteslespiles,enprenantgardeauxsens+et-indiquéssurl’appareil.
• Nemélangezpaslespiles(neuvesetanciennes,aucarboneetalcalines,etc.).
• Retirezlespilesducompartimentsivousn’utilisezpasl’appareilpendantunelonguepériode.
• Risqued’explosionsilabatterien’estpasremplacéecorrectement.Remplacez-lesuniquement
parlemêmetypedepiles.
• Silached’alimentationouuncoupleurd’appareilestutilisécommedispositifdedécouplage,
celui-cidoitresterfacilementaccessible.
Avertissement
Neretirezjamaisleboîtierdecetappareil.
Negraissezjamaisaucuncomposantdecetappareil.
Neposezjamaiscetappareilsurunautreéquipementélectrique.
Conservezcetappareilàl'abridesrayonsdusoleil,desammesnuesetdetoutesourcede
chaleur.
Veillezàmaintenirunaccèsfacileaucordond'alimentation,àlacheouàl'adaptateurpour
débrancherl'appareil.
Remarques importantes à l’attention des utilisateurs au Royaume-Uni.
Fusible secteur
Cesinformationss’appliquentuniquementauxproduitséquipésd’uneprisesecteurpourle
Royaume-Uni.
Ceproduitestéquipéd’unechemouléecertiée.Sivouschangezlefusible,utilisez-enunqui
possède:
• lesclassicationsafchéessurlaprise,
• unenormeBS1362et
• lamarqueASTA.
Contactezvotrerevendeursivousn’êtespassûrdutypedefusibleàutiliser.
Attention:PourqueceproduitsoitconformeàladirectiveCEM(2004/108/EC),neséparezpasla
ched’alimentationducordond’alimentation.
Branchement d’une che
Leslsducordond’alimentationsontcoloréscommesuit:bleu=neutre(N),marron=phase(L).
Silescouleursnecorrespondentpasauxcouleursdevotreprise,identiezlesterminauxdevotre
prisecommesuit:
1 ConnectezlelbleuauterminalsignaléparlalettreNoudecouleurnoire.
2 ConnectezlelmarronauterminalsignaléparlalettreLoudecouleurrouge.
3 Neconnectezaucundeceslsàlabornedeterredelaprise,signaléeparlalettreE(oue)ou
decouleurverte(ouverteetjaune).
Avantdereplacerlecouvercledufusible,assurez-vousquelabrideducordonestpincéesurla
gaineducâbleetpassimplementsurlesdeuxlsdanslecâble.
Droits d’auteur au Royaume-Uni
L’enregistrementetlareproductiondematérielpeuventfairel’objetd’unaccordpréalable.
Reportez-vousauCopyrightAct1956(Loide1956surlesdroitsd’auteurs)etauxPerformer’s
ProtectionActs1958to1972(Loisurlaprotectiondesauteursde1958à1972)pourplus
d’informations.
Conformité
ToutemodicationapportéeàcetappareilquineseraitpasapprouvéeexpressémentparWOOX
Innovationspeutinvaliderl’habilitationdel’utilisateuràutiliserl’appareil.Parlaprésente,WOOX
Innovationsdéclarequeceproduitestconformeauxexigencesessentiellesetautresdispositions
pertinentesdelaDirective1999/5/CE.Ladéclarationdeconformitéestdisponiblesurlesite:www.
philips.com/support.
Remarque
Laplaquesignalétiqueestsituéeàproximitéducompartimentàpilessousl'appareil.
DS8900
Registeryourproductandgetsupportat
www.philips.com/welcome
Protection de l’environnement
Informations sur l’environnement
Toutemballagesuperuaétésupprimé.Nousavonsfaitnotrepossiblepourpermettreune
séparationfaciledel’emballageentroismatériaux:carton(boîte),polystyrènemoussé(quiamortit
leschocs)etpolyéthylène(sacs,feuilleprotectriceenmousse).
Votreappareilsecomposedematériauxrecyclablesetréutilisablesàconditiond’êtredémontés
paruneentreprisespécialisée.Respectezlesréglementationslocalespourvousdébarrasserdes
emballagesetdevotreancienéquipement.
Cetappareilaétéconçuetfabriquéavecdesmatériauxetdescomposantsdehautequalité
pouvantêtrerecyclésetréutilisés.
Laprésencedusymboledepoubellesurrouesbarréesurunproduitindiquequecedernierest
conformeàladirectiveeuropéenne2002/96/CE.
Veuillezvousrenseignersurvotresystèmelocaldegestiondesdéchetsd’équipementsélectriques
etélectroniques.
Respectezlaréglementationlocaleetnejetezpasvosanciensappareilsaveclesorduresménagères.
Lamiseaurebutcorrectedevotreancienappareilpermetdepréserverl’environnementetla
santé.
Cetappareilcontientdespilesrelevantdeladirectiveeuropéenne2006/66/CE,quinepeuvent
êtrejetéesaveclesorduresménagères.Renseignez-voussurlesdispositionsenvigueurdansvotre
régionconcernantlacollecteséparéedespiles.Lamiseaurebutcorrectepermetdepréserver
l’environnementetlasanté.
Coneztoujoursvotreproduitàunprofessionnelpourretirerlabatterieintégrée.
Avertissement
ToutemodicationapportéeàcetappareilquineseraitpasapprouvéeexpressémentparWOOX
Innovationspeutinvaliderl’habilitationdel’utilisateuràutiliserl’appareil
.
LeslogosetlamarqueBluetooth®sontdesmarquesdéposéesde
BluetoothSIG,Inc.;touteslesutilisationsdecesmarquesparWOOX
Innovationssontrégiespardesaccordsdelicence.
«MadeforiPod»(Compatibleavecl’iPod),«Made
foriPhone»(Compatibleavecl’iPhone)et«Madefor
iPad»(Compatibleavecl’iPad)signientqu’unappareil
électroniqueestconçuspécialementpourêtreconnecté
àuniPod,iPhoneouiPadetqueledéveloppeurcertiequeleproduitsatisfaitauxnormesde
performancesApple.Applen’estpasresponsabledufonctionnementdecetappareiloudesa
conformitéauxnormesdesécuritéetauxnormesréglementaires.Notezquel’utilisationdecet
accessoireavecuniPod,uniPhoneouuniPadpeutaffecterlesperformancessansl.
iPodetiPhonesontdesmarquescommercialesd’AppleInc.déposéesauxÉtats-Unisetdans
d’autrespays.iPadestunemarquecommercialed’Apple,Inc.
2013©WOOXInnovationsLimited.Tousdroitsréservés.
Philipsetl’emblèmedubouclierPhilipssontdesmarquesdéposéesdeKoninklijkePhilipsN.V.et
sontutilisésparWOOXInnovationsLimitedsouslicencedeKoninklijkePhilipsN.V.
Lescaractéristiquesmentionnéesdansleprésentmanuelsontsusceptiblesd’êtremodiéessans
noticationpréalable.WOOXseréserveledroitdemodierlesproduitsàtoutmoment,maisn’est
pascontraintdemodierlesoffresprécédentesenconséquence.
HU
Biztonság
• Kizárólagagyártóáltaljavasolttartozékokathasználja.
• Akészüléketnemérhetinedvességéskifröccsentfolyadék.
• Nehelyezzenakészülékresemmilyenveszélyforrást(pl.folyadékkaltöltötttárgyat,égőgyertyát).
• Azelemeketéselemcsomagokatóvjaamagashőmérséklettől,ezértnetegyekipéldául
közvetlennapfényhatásának,nehelyezzetűzközelébestb.
• AkkumulátorhasználataVIGYÁZAT–Azakkumulátorszivárgásszemélyisérülést,tárgyak/
eszközökvagymagánakakészüléknekakárosodásátokozhatja,ezért:
• Megfelelőenhelyezzebeazakkumulátort,ügyeljenakészülékenlátható+és-jelölésekre.
• Nekeverjeazelemeket(régiésúj,vagyszénésalkálistb.).
• Vegyekiazakkumulátorokat,hahosszabbideignemhasználjaakészüléket.
• Haazakkumulátortrosszulhelyezibe,felrobbanhat.Cserélnicsakazonosvagyegyenértékű
típussalszabad.
• Haahálózaticsatlakozódugóvagykészülékcsatlakozóhasználatosmegszakítóeszközként,akkor
annakmindigműködőképesnekkelllennie.
Figyelem
Akészülékborításátmegbontanitilos.
Tilosakészülékbármelyalkatrészénekakenése.
Tilosakészüléketmáselektromosberendezésreráhelyezni.
Netegyekiakészüléketközvetlennapfény,nyíltlángvagyhőhatásának.
Gondoskodjonarról,hogyahálózatikábelvagycsatlakozókönnyenhozzáférhetőlegyen,hogy
akészüléketletudjaválasztaniahálózatiáramról.
Fontos tudnivalók egyesült királyságbeli felhasználóknak.
Hálózati biztosíték
Ezekatudnivalókkizárólagegyesültkirályságbelihálózaticsatlakozóvalrendelkezőkészülékekre
vonatkozik.
Atermékengedélyezett,öntöttcsatlakozódugóvalvanfelszerelve.Abiztosítékcseréjekorügyeljen
rá,hogy
• acsatlakozóntalálhatóbesorolás
• megfelelaBS1362szabványnak,és
• rendelkezikazASTAtanúsítójelzéssel.
Hanembiztosazelőírtbiztosítéktípusávalkapcsolatban,vegyefelakapcsolatotaforgalmazóval.
Figyelmeztetés:AzEMC-irányelv(2004/108/EK)értelmébenanecsatlakoztassaleacsatlakozódugót
ahálózatikábelről.
A dugó csatlakoztatása
Atápkábelvezetékeinekszínezéseakövetkező:kék=nulla(N,neutral),barna=fázis(L,live).
Haaszíneknemegyeznekmegadugószíneivel,akövetkezőmódontudjaazonosítaniadugó
érintkezőit:
1 AkékvezetéketcsatlakoztassaazNjelzésűvagyfeketealjzathoz.
2 AbarnavezetéketcsatlakoztassaazLjelzésűvagypirosaljzathoz.
3 EgyikvezetéketsecsatlakoztassaadugóbantalálhatóE(vagye)jelűföldeltaljzathozvagyazöld
(vagyzöldéssárga)aljzathoz.
Mielőttvisszahelyeznéadugófedelét,győződjönmegróla,hogyavezetékkapocsnemcsaka
kábelbenlévőkétvezetékre,hanemakábelköpenyreiscsatlakozik.
Felhasználói jogok az Egyesült Királyságban
Előfordulhat,hogyafelvételkészítéshezéslejátszáshozengedélyszükséges.Lásdaz1956-osSzerzői
JogiTörvénytésaz1958-1972közöttiElőadóművész-védelmiTörvényeket.
Megfelelőség
AWOOXInnovationsáltalkifejezettenjóvánemhagyottváltoztatásokésátalakításokakészüléken
semmissétehetikafelhasználójogaitetermékműködtetésérevonatkozóan.AWOOXInnovations
kijelenti,hogyezatermékmegfelelaz1999/5/EKirányelvlényegeselőírásainakéskiegészítéseinek.A
Megfelelőséginyilatkozatawww.philips.com/supportcímenolvasható.
Megjegyzés
Atípustáblaazelemtartórekeszmellett,akezelőpanelalatttalálható.
Óvja a környezetet!
Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók
Atermékcsomagolásanemtartalmazfeleslegescsomagolóanyagot.Igyekeztünkúgykialakítania
csomagolást,hogykönnyenszétválaszthatólegyenakövetkezőháromanyagra:karton(doboz),
polisztirol(védőelem)éspolietilén(zacskó,védőhabfólia).
Arendszerbentalálhatóanyagokaterrespecializálódottvállalatképesújrafeldolgozniés
újrahasznosítani.Kérjük,tartsaszemelőttacsomagolóanyagokésrégikészülékekleselejtezésére
vonatkozóhelyielőírásokat.
Ezatermékkiválóminőségűanyagokésalkatrészekfelhasználásávalkészült,amelyek
újrahasznosíthatókésújrafelhasználhatók.
Atermékhezkapcsolódóáthúzottkerekeskukaszimbólumaztjelenti,hogyatermékrevonatkozika
2002/96/EKeurópaiirányelv.
Tájékozódjonazelektromoséselektronikustermékekszelektívhulladékkénttörténőgyűjtésének
helyifeltételeiről.
Cselekedjenahelyiszabályozásoknakmegfelelően,ésakiselejtezettkészülékeketgyűjtseelkülönítve
alakosságihulladéktól.Afeleslegesséváltkészülékhelyeskiselejtezésévelsegítmegelőzniakörnyezet
ésazemberiegészségkárosodását.
Atermékakkumulátoraimegfelelneka2006/66/EKeurópaiirányelvkövetelményeinek,ezértne
kezeljeezeketháztartásihulladékként.Tájékozódjonazakkumulátorokszelektívhulladékkezelésére
vonatkozóhelyiszabályozásokról,mivelafeleslegesséváltakkumulátorokhelyeskiselejtezésévelsegít
megelőzniakörnyezetésazemberiegészségkárosodását.
Atermékbeépítettakkumulátoreltávolításátmindenesetbenbízzaszakmaiszemélyzetre.
Megjegyzés
AWOOXInnovationsáltalkifejezettenjóvánemhagyottváltoztatásokésátalakításokakészüléken
semmissétehetikafelhasználójogaitetermékműködtetésérevonatkozóan.
ABluetooth®szómintjelölésésalogókaBluetoothSIG,Inc.tulajdonai,a
WOOXInnovationsengedéllyelhasználjaezeketamegjelöléseket.
A„MadeforiPod”,a„MadeforiPhone”ésa„Madefor
iPad”címkékaztjelentik,hogyazelektronikustartozékok
kifejezetteniPod,iPhonevagyiPadkészülékkelvaló
használatrakészültek,ésgyártóitanúsítvánnyalrendelkeznek
arról,hogymegfelelnekazAppleteljesítményielőírásainak.AzApplenemvállalfelelősségeta
készülékműködéséért,vagyabiztonságiésszabályozóelőírásoknakvalómegfelelésért.Kérjük,vegye
gyelembe,hogyatartozékiPod,iPhonevagyiPadkészülékekkeltörténőhasználatabefolyásolhatja
avezetéknélküliteljesítményt.
AziPodésiPhoneazAppleInc.EgyesültÁllamokbanésmásországokbanbejegyzettvédjegye.Az
iPadazAppleInc.védjegye.
2013©WOOXInnovationsLimited.Mindenjogfenntartva.
APhilipsésaPhilipspajzsemblémájaaKoninklijkePhilipsN.V.bejegyzettvédjegye,ésaWOOX
InnovationsLimitedaKoninklijkePhilipsN.V.engedélyévelhasználjaazokat.
Aműszakiadatokelőzetesgyelmeztetésnélkülváltozhatnak.AWOOXfenntartjaajogot,hogy
atermékenanélkülhajtsonvégremódosításokat,hogyakorábbikészleteketennekmegfelelően
kellenemegváltoztatnia.
IT
Sicurezza
• Utilizzaresolocollegamenti/accessorispecicatidalproduttore.
• Nonesporreilprodottoagocceoschizzi.
• Nonposizionaresulprodottooggettipotenzialmentepericolosi(adesempiooggettiche
contengonoliquidiocandeleaccese).
• Lebatterie(batteriasingolaobatterieinstallate)nondevonoessereesposteafontidicalore
eccessivocomelucesolare,fuocoosimili.
• ATTENZIONE:perevitareperditediliquidodallabatteriachepotrebberocausaredannialle
persone,allecoseodanniall’apparecchio:
• Installaretuttelebatteriecorrettamente,conipoli+e-comeindicatosull’apparecchio.
• Nonutilizzarecombinazionidibatteriediverse(vecchieenuove,alcarbonioealcaline,ecc.).
• Rimuoverelebatteriequandol’apparecchiononvieneutilizzatoperunlungoperiododi
tempo.
• Selabatterianonvienesostituitacorrettamente,sipossonovericareesplosioni.Sostituiresolo
conunbatteriaugualeoequivalente.
• Sesiusalaspinadialimentazioneounaccoppiatoreperscollegarel’apparecchio,assicurarsiche
laspinael’accoppiatoresianofacilmenteaccessibili.
Avvertenza
Nonrimuovereilrivestimentodell'apparecchiopernessunmotivo.
Nonlubricaremaialcunapartedell'apparecchio.
Nonposizionaremail'apparecchiosuun'altrodispositivo.
Tenerelontanol'apparecchiodallalucedirettadelsole,ammeviveofontidicalore.
Assicurarsidipoterraggiungerefacilmenteilcavodialimentazione,lapresaol'adattatoreper
scollegarel'apparecchiodall'alimentazione.
Note importanti per gli utenti del Regno Unito
Fusibile dell’alimentazione principale
QuesteinformazionisiapplicanosoloaprodotticonunaspinaperilRegnoUnito.
Questoprodottoèdotatodiunaregolarespinapressofusa.Sesisostituisceilfusibile,usarneuno
con:
• latensioneriportatasullaspina,
• l’approvazioneBS1362e
• ilmarchiodiconformitàASTA.
Contattareilpropriorivenditorenelcasoincuinonsisiacertideltipodifusibilidautilizzare.
Attenzione:perlaconformitàconladirettivaEMC(2004/108/CE),nonscollegarelaspinadalcavo
dialimentazione.
Come collegare una spina
Ilidelcavodialimentazionehannoiseguenticolori:blu=neutro(N),marrone=sottotensione
(L).
Seicolorinoncorrispondonoconicolorisullaspina,èpossibileidenticareiterminalinellaspina
comesegue:
1 CollegareilcavoblualterminalecontrassegnatoNodicolorenero.
2 CollegareilcavomarronealterminalecontrassegnatoLodicolorerosso.
3 NoncollegareicavialterminaleaterradellapresacontrassegnatodallaletteraE(oe)odi
coloreverde(overdeegiallo).
Primadisostituirelaprotezionedellaspina,assicurarsicheilcavosiastrettosullaguaina,non
semplicementesuidueli.
Copyright nel Regno Unito
Perlaregistrazioneoriproduzionedelmaterialepotrebbeesserenecessarial’autorizzazione.Vedere
ilCopyrightAct1956eiPerformer’sProtectionActsdal1958al1972.
Conformità
Qualsiasimodicaointerventosuquestodispositivo,senonespressamenteconsentitodaWOOX
Innovations,puòinvalidareildirittodell’utenteall’usodell’apparecchio.Conlapresente,WOOX
Innovationsdichiarachequestoprodottoèconformeairequisitiessenzialieadaltredisposizioni
correlatedellaDirettiva1999/5/EC.LaDichiarazionediconformitàèpresentesulsitowww.philips.
com/support.
Nota
Latarghettadelmodelloèsituataaccantoalvanobatteriesottoilpannellodicontrollo.
Salvaguardia dell’ambiente
Informazioni per il rispetto ambientale
L’usodiqualsiasiimballononnecessarioèstatoevitato.Siècercato,inoltre,disemplicarela
raccoltadifferenziata,usandoperl’imballaggiotremateriali:cartone(scatola),polistireneespanso
(materialediseparazione)epolietilene(sacchetti,schiumaprotettiva).
Ilsistemaècompostodamaterialichepossonoesserericiclatieriutilizzatipurchéildisassemblaggio
vengaeffettuatodaaziendespecializzate.Attenersiallenormelocaliinmateriadiriciclaggiodi
materialidiimballaggioeapparecchiatureobsolete.
Questoprodottoèstatoprogettatoerealizzatoconmaterialiecomponentidialtaqualità,che
possonoesserericiclatieriutilizzati.
Quandosuunprodottositrovailsimbolodelbidonedeiriuticonunacroce,signicachetale
prodottoèsoggettoallaDirettivaEuropea2002/96/CE.
Informarsisulsistemadiraccoltadifferenziatainvigoreperiprodottielettriciedelettronici.
Attenersiallenormativelocaliperlosmaltimentodeiriutienongettareivecchiprodottinei
normaliriutidomestici.Ilcorrettosmaltimentodeiprodottiusatiaiutaaprevenirel’inquinamento
ambientaleepossibilidanniallasalute.
Ilprodottocontienebatteriecherientranonell’ambitodellaDirettivaEuropea2006/66/CEe
nonpossonoesseresmaltiteconinormaliriutidomestici.Informarsisuiregolamentilocaliperla
raccoltadifferenziatadellebatterie.Ilcorrettosmaltimentodellebatteriecontribuisceaprevenire
potenzialieffettinegativisull’ambienteesullasalute.
Perrimuoverelabatteriaintegrata,rivolgersisempreapersonalespecializzato.
Avviso
Qualsiasimodicaointerventosuquestodispositivo,senonespressamenteconsentitodaWOOX
Innovations,puòinvalidareildirittodell’utenteall’usodell’apparecchio.
IlmarchioeilogoBluetooth®sonomarchiregistratidiproprietàdiBluetooth
SIG,Inc.,pertantol’utilizzoditalimarchidapartediWOOXInnovationsè
consentitosulicenza.
Lediciture“MadeforiPod”(SpecicoperiPod),“Made
foriPhone”(SpecicoperiPhone)e“MadeforiPad”
(SpecicoperiPad)indicanocheunaccessorioelettronico
èstatoprogettatoperilcollegamentospecicoauniPod,
iPhoneoiPadedècerticatodalproduttoreperlacompatibilitàconglistandardAppleinmateria
diprestazioni.Applenonèresponsabileperilfunzionamentodiquestodispositivooperlasua
conformitàaglistandardnormativiedisicurezza.L’utilizzodiquestoaccessorioconiPod,iPhoneo
iPadpuòinuiresulleprestazioniwireless.
iPodeiPhonesonomarchiregistratidiAppleInc.,negliStatiUnitieinaltripaesi.iPadèunmarchio
diAppleInc.
2013©WOOXInnovationsLimited.Tuttiidirittiriservati.
PhilipseillogoaformadiscudoPhilipssonomarchiregistratidiKoninklijkePhilipsN.V.Questi
ultimivengonoutilizzatidaWOOXInnovationsLimitedsulicenzadapartediKoninklijkePhilipsN.V.
Lespecichesonosoggetteamodicasenzapreavviso.WOOxsiriservaildirittodimodicarei
prodottisenzal’obbligodiimplementaretalimodicheanchenelleversioniprecedenti.
KK
Қауіпсіздік
• Текөндірушікөрсеткенқосымша/қосалқықұралдардықолданыңыз.
• Өнімгесұйықтықтамшыламауынемесешашырамауытиіс.
• Өнімніңүстінеқандайдабірқауіпкөздерін(мысалы,сұйықтықтолтырылғанзаттар,
жағылғаншырақтар)қоймаңыз.
• Батареялар(батареятоптамасынемесеорнатылғанбатареялар)күнсәулесі,отнемесе
соғанұқсасшамадантысқызуәсерінеұшырамауытиіс.
• БатареяныпайдаланутуралыЕСКЕРТУ-Батареяағып,нәтижесіндеденежарақатының,
мүліктіңбүлінуініңнемесеқұрылғыныңбүлінуінболдырмауүшін:
• Барлықбатареяларды+және-полюстерінқұрылғыдабелгіленгендейдұрыстапалыңыз.
• Батареялардыараластырыппайдаланбаңыз(ескіжәнежаңанемесекөміртектіжәне
сілтілі,т.б.).
• Құрылғыұзақуақытпайдаланылмағанкездебатареялардышығарыпалыңыз.
• Батареядұрысауыстырылмасажарылуқаупіболады.Дәлсондайнемесесоғантеңтүрімен
ауыстырыңыз.
• Желіістікшесінемесеқұралдыжалғаушыажыратуқұрылғысыретіндеқолданылғанда
ажыратуқұрылғысыжұмысістеугедайынкүйіндеқалады.
Абайлаңыз
Бұлқұрылғыныңсыртқықорабыншешушіболмаңыз.
Бұлқұрылғыныңешбірбөлігінмайлаушыболмаңыз.
Құрылғыныбасқаэлектрқұрылғыларыныңүстінеқоюшыболмаңыз.
Бұлқұрылғыныкүнсәулесітікелейтүсетінжерлерден,ашықжалыннаннемесеқызудан
алысұстаңыз.
Құрылғынықуаткөзіненажыратуүшінқуатсымына,штепсельгенемесеадаптерге
әрдайымоңайқолжетуінқамтамасызетіңіз.
Біріккен Корольдіктегі пайдаланушылар үшін маңызды ескертпелер.
Енгізу сақтандырғышы
БұлақпараттекҰлыбританияғаарналғанштепсельдікұшыбарөнімдергеқатысты.
Бұлөнімдемақұлданғанүлгідегіштепсельдікұшбар.Сақтандырғыштыауыстырғанжағдайда,
ондатөмендегілерболуыкерек:
• штепсельдікұштакөрсетілгенмәндер;
• BS1362мақұлдауы;және
• ASTAмақұлдаубелгісі.
Пайдаланылатынсақтандырғыштүрісенімдіболмаса,дилеріңізгехабарласыңыз.
Ескерту:ЭМӨдирективасынасәйкес(2004/108/EC),штепсельдікұштықуатсымынан
ажыратпаңыз.
Штепсельдік ұшты қосу жолы
Қуатсымындағысымдаркелесітүстерменбоялған:көк=бейтарап(N),қоңыр=жанды(L).
Түстерштепсельдікұштағытүстергесәйкескелмесе,штепсельдікұштағыұштардыкелесі
түрдеанықтаңыз:
1 КөксымдыNдептаңбаланғаннемесеқаратүспенбоялғанұшынажалғаңыз.
2 ҚоңырсымдыLдептаңбаланғаннемесеқызылтүстісымғажалғаңыз.
3 ЕшбірсымдыE(немесее)дептаңбаланғаннемесежасылтүскебоялған(немесежасыл
жәнесары)штепсельдікұштағыжергетұйықтауқысқышынажалғамаңыз.
Штепсельдікұштыңқақпағынсалмасбұрын,сымұстатқышыныңкабельдегісымдарбойына
ғанаемес,кабельбойынақыстырылғанынтексеріңіз.
ҚК шеңберіндегі авторлық құқық
Материалдыжазужәнеойнатукелісімдіталапетуімүмкін.1956жылғыавторлыққұқықтар
актісінжәне1958бен1972жылдарарасындағыОрындаушылардықорғауактісінқараңыз.
Сәйкестік
WOOXInnovationsтікелейрұқсатбермегенқұрылғығаенгізілгенқандайдабірөзгерістер
немесетүрлендірулерпайдаланушыныңжабдықтыпайдалануқұқығынанайыруымүмкін.Осы
құжатарқылыWOOXInnovationsкомпаниясыбұлөнімнің1999/5/ECдирективасыныңнегізгі
талаптарыменбасқадатиістіережелерінесәйкескелетінінмәлімдейді.Сәйкестіктуралы
декларацияныwww.philips.com/supportсайтынантабуыңызғаболады.
Ескертпе
Түртақтасыбасқарупанелініңастындағыбатареябөлімініңжанындаорналасады.
Қоршаған ортаны күту
Айналаны қорғау мәселелер ақпараты
Барлыққажетсізорамдаралыныптасталған.Бізорамдыүшматериалғаоңайажыратылатын
етіпжасауғатырыстық:картон(қорап),көбікполистирол(буфер)жәнеполиэтилен(дорбалар,
қорғағышкөбікорауышы.)
Жүйемамандандырылғанкомпаниятарапынанбөлшектенгенжағдайдақайтаөңдеп,қайта
пайдалануғаболатынматериалдардантұрады.Орауышматериалдарменескіргенжабдықты
тастауғақатыстыжергіліктіережелердіұстаныңыз.
1 / 1

Philips M1X-DJ Benutzerhandbuch

Kategorie
Docking-Lautsprecher
Typ
Benutzerhandbuch
Dieses Handbuch ist auch geeignet für