Meec tools 009385 Benutzerhandbuch

Kategorie
Power Heckenscheren
Typ
Benutzerhandbuch
Item no. 009385
HEDGE TRIMMER
CKSAX
HEKKSAKS
NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU
HECKENSCHERE
PENSASLEIKKURI
TAILLE-HAIE
HEGGENSCHAAR
230 V
500 W
YTTÖOHJEESTA
Tärkeää! Lue käyttöohje huolella ennen
käyttöä! Säilytä se myöhempää käyttöä vart-
en. (Käännös alkuperäisestä käyttöohjeesta)
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Ważne! Przed użyciem uważnie przeczytaj
instrukcję obsługi! Zachowaj ją naprzyszłość.
(Tłumaczenie oryginalnej instrukcji)
GEBRUIKSAANWIJZING
Belangrijk! Lees de gebruiksaanwijzing aan-
dachtig door voordat u het apparaat gebruikt.
Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig
gebruik. (Vertaling van de originele instructies)
BRUKSANVISNING
Viktig! Les bruksanvisningen nøye før
bruk. Ta vare på den for fremtidig bruk.
(Oversettelse av original bruksanvisning)
MODE D’EMPLOI
Important! Lisez attentivement le mode
d’emploi avant la mise en service. Conservez-le.
(Traduction des instructions originales)
OPERATING INSTRUCTIONS
Important! Read the user instructions
carefully before use. Save them for future
reference. (Translation of the original in-
structions)
BEDIENUNGSANLEITUNG
Wichtig! Die Bedienungsanleitung vor der
Verwendung bitte sorgfältig durchlesen! Für
die zukünftige Verwendung aufbewahren.
(Bedienungsanleitung im Original)
BRUKSANVISNING
Viktigt! Läs bruksanvisningen före an-
vändning. Spara den för framtida bruk.
(Original bruksanvisning)
Värna om miljön!
Kasserad produkt ska återvinnas
enligt gällande bestämmelser.
Verne om miljøet!
Kassert produkt skal gjenvinnes etter
gjeldende lover og regler.
Dbaj o środowisko!
Zużyty produkt należy poddać
recyklingowi zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
Care for the environment!
Recycle discarded product in
accordance with local regulations.
Schützen Sie die Umwelt!
Das entsorgte Produkt muss gemäß
den geltenden Bestimmungen recycelt
werden.
Suojele ympäristöä!
Käytöstä poistettu tuote on
kierrätettävä voimassa olevien
säännösten mukaisesti.
Pensez à l’environnement
Les appareils hors d’usage doivent
être recyclés conformément à la
réglementation en vigueur.
Bescherm het milieu!
Afgedankte producten moeten
worden gerecycleerd volgens de van
toepassing zijnde regelgeving.
2022-03-30
© Jula AB
JULA AB, BOX 363, SE-532 24 SKARA
Rätten till ändringar förbehålles.
För senaste version av
bruksanvisningen se www.jula.com
Med forbehold om endringer.
Nyeste versjon av bruksanvisningen
finner du på www.jula.com
Z zastrzeżeniem prawa do zmian.
Najnowsza wersja instrukcji obsługi
znajduje się na www.jula.com
Jula reserves the right to make
changes. For latest version of operating
instructions, see www.jula.com
Änderungen vorbehalten.
Die aktuellste Version der
Bedienungsanleitung finden Sie
auf www.jula.com
Pidätämme oikeuden muutoksiin.
Katso käyttöohjeiden uusin versio
täältä: www.jula.com
Nous nous réservons le droit d’apporter
des modifications. Vous trouverez la
dernière version des consignes
d’utilisation sur www.jula.com
Wijzigingen voorbehouden. Voor de
recentste editie van de gebruikers-
handleiding, zie www.jula.com
DoC: EN-SE-NO-PL-DE-FI-FR-NL
EU DECLARATION OF CONFORMITY / EU FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE / EU SAMSVARSERKLÆRING /
DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE / EU KONFORMITÄTSERKLÄRUNG / EU VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS / DÉCLARATION
UE DE CONFORMITÉ / EU CONFORMITEITSVERKLARING
Item number / Artikelnummer / Artikkelnummer / Numer artykułu / Artikkelnummer / Tuotenumero / Numéro de référence / Artikelnummer
009385
Model no.: CYHT16B-410
Jula AB, Box 363, SE-532 24 SKARA, SWEDEN
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer./ Denna försäkran om överensstämmelse utfärdas
på tillverkarens eget ansvar./ Denne samsvarserklæring er utstedt under ansvaret til produsenten./ Niniejsza deklaracja zgodności wydana
zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta./ Diese Konformitätserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers
ausgestellt./ Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla./ La présente déclaration de conformité
est émise sous la seule responsabilité du fabriquant. / Deze conformiteitsverklaring wordt afgegeven onder de uitsluitende
verantwoordelijkheid van de fabrikant./
HEDGE TRIMMER / HÄCKSAX / HEKKSAKS / NOŻYCE DO ŻYWOPŁ
HECKENSCHERE / PENSASLEIKKURI / TAILLE-HAIE / HEGGENSCHAAR
230V, 500W
Conforms to the following directives, regulations and standards:/ Överensstämmer med följande direktiv, förordningar och standarder:/ Er i
samsvar med følgende direktiver, forordning og standarder:/ Są zgodne z następującymi dyrektywami, regulacja i normami:/ Entspricht den
folgenden Richtlinien, Vorschriften und Normen:/ Seuraavien direktiivien, asetusten ja standardien mukainen:/ Conforme aux directives,
règlements et normes suivants: / Voldoet aan de volgende richtlijnen, voorschriften en normen:
Directive/Regulation Harmonised standard
MD 2006/42/EC EN 62841-1:2015+A11, EN 62841-4-2:2019+A1+A11
EMC 2014/30/EU EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021,
EN IEC 61000-3-2:2019+A1, EN 61000-3-3:2013+A1+A2
OND 2000/14/EC + 2005/88/EC
RoHS 2011/65/EU + 2015/863 EN 50581:2012
Measured sound power level on an equipment representative for
this type: / Uppmätt ljudeffektnivå på en utrustning som är
representativ för denna typ: / Målt lydeffektnivå for utstyr som er
representativt for vedkommende type: / Zmierzony poziom mocy
akustycznej urządzenia reprezentatywnego dla danego typu: /
Gemessener Schallleistungspegel eines für diesen Typ
repräsentativen Geräts: / Mitattu äänitehotaso tätä tyyppiä
edustavassa laitteessa: / Niveau de puissance acoustique mesurée
sur un équipement représentatif de ce type :
Gemeten geluidsvermogen aan een apparaat dat representatief is
voor dit type:
Guaranteed sound power level:
Garanterad ljudeffektnivå:
Garantert lydeffektnivå:
Gwarantowana moc akustyczna:
Garantierter Schallleistungspegel:
Taattu äänitehotaso:
Puissance acoustique garantie :
Gegarandeerd geluidsvermogen:
Conformity assessment procedure according to 2000/14/EC:
Förfarande för bedömning av överensstämmelse enligt
2000/14/EC:
Framgangsmåter for samsvarsvurdering iht. 2000/14/EC:
Procedura oceny zgodności na podstawie dyrektywy 2000/14/WE:
Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Richtlinie 2000/14/EG:
2000/14/EY:n mukainen vaatimustenmukaisuuden
arviointimenettely:
Procédure d’évaluation de la conformité conformément à
2000/14/CE :
Conformiteitsbeoordeling conform 2000/14/EG:
99,59 dB(A) 103 dB(A) Annex V / Bilaga V / Vedlegg V / Załącznik V /
Anhang V / Liite V / Annexe V / Bijlage V
This product was CE marked in year:/ Produkten CE-märktes år:/Dette produktet ble CE-merket dette året:/ Wyrób oznakowany
znakiem CE w roku:/ Dieses Produkt erhielt die CE-Kennzeichnung im Jahr:/ Tämä tuote on CE-merkitty vuonna:/ Ce produit a reçu le
marquage CE en:/ Dit product werd CE-gemarkeerd in het jaar: -19
Skara 2023-09-14
Mattias Lif
BUSINESS AREA MANAGER (Signatory for Jula and authorised to compile the technical documentation.
/Undertecknat för Jula samt behörig att sammanställa den tekniska dokumentationen. / Signert for Jula og kvalifisert til å
sammenfatte den tekniske dokumentasjonen. / Podpisano w imieniu Jula oraz osoby upoważnionej do sporządzenia
dokumentacji technicznej. / Unterzeichnet im Namen von Jula und befugt, die technische Dokumentation zusammenzustellen,
/ Allekirjoittanut Julan puolesta ja valtuutettu kokoamaan tekniset asiakirjat. / Signé au nom de Jula et habilité à établir la
documentation technique. / Ondertekend namens Jula en gemachtigde voor de samenstelling van de technische
documentatie
1
SV
5
Utsätt inte elverktyg för regn eller fukt.
Om vatten kommer in i ett elverktyg ökar
risken för elolycksfall.
Akta sladden. Bär eller dra aldrig
elverktyget i sladden och dra inte i
sladden för att dra ut stickproppen.
Skydda sladden från värme, olja, skarpa
kanter och rörliga delar. Skadade eller
trassliga sladdar ökar risken för
elolycksfall.
Om elverktyget används utomhus, använd
endast förlängningssladd som är godkänd
för utomhusbruk. Sladd avsedd för
utomhusbruk minskar risken för
elolycksfall.
Om det inte går att undvika att använda
elverktyg i fuktig miljö, använd
jordfelsbrytarskyddad nätanslutning.
Jordfelsbrytare minskar risken för
elolycksfall.
PERSONLIG SÄKERHET
Var uppmärksam. Var hela tiden försiktig
och tillämpa sunt förnuft vid arbete med
elverktyg. Använd aldrig elverktyg vid
trötthet eller vid påverkan av droger,
alkohol eller läkemedel. Kom ihåg att en
bråkdels sekunds ouppmärksamhet eller
slarv räcker för att orsaka allvarlig
personskada.
Använd personlig skyddsutrustning.
Använd skyddsglasögon eller
ansiktsskärm. Säkerhetsutrustning som
dammltermask, halkfria skyddsskor,
skyddshjälm och hörselskydd, alltefter
verktygets typ och användning, minskar
risken för personskada.
Undvik oavsiktlig start. Kontrollera att
strömbrytaren är i avstängt läge innan du
sätter i stickproppen eller batteriet eller
lyfter/bär elverktyget. Olycksrisken är stor
om du bär elverktyg med ngret på
strömbrytaren eller ansluter ström till
elverktyg vars strömbrytare är i tillslaget
läge.
SÄKERHETSANVISNINGAR
ALLMÄNNA
SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR
ELVERKTYG
VARNING!
Läs alla säkerhetsanvisningar och andra
anvisningar. Om inte alla anvisningar
och säkerhetsanvisningar följs nns risk
för elolycksfall, brand och/eller allvarlig
personskada. Spara alla varningar
och anvisningar för framtida behov.
Termen elverktyg i varningarna nedan
avser nätanslutna (sladdförsedda) eller
batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.
ARBETSOMRÅDE
Arbetsområdet ska hållas rent och väl
upplyst. Belamrade och mörka utrymmen
ökar risken för skador.
Använd inte elverktyg i explosiv miljö,
exempelvis i närheten av brännbara
vätskor, gaser eller damm. Elverktyg
genererar gnistor som kan antända
damm eller ångor.
Håll kringstående personer, speciellt barn,
på säkert avstånd när elverktyg används.
Om du blir distraherad kan du tappa
kontrollen över elverktyget.
ELSÄKERHET
Elverktygets stickpropp måste passa till
nätuttaget. Ändra aldrig stickproppen på
något sätt. Använd aldrig adapter
tillsammans med jordade elverktyg. Icke
modierade stickproppar och passande
nätuttag minskar risken för elolycksfall.
Undvik kroppskontakt med jordade ytor
som rör, radiatorer, spisar och kylskåp.
Risken för elolycksfall ökar om din kropp
jordas.
SV
6
Avlägsna ställnycklar och liknande innan
elverktyget startas. Nyckel eller liknande
som sitter kvar på en roterande del på
elverktyget kan orsaka personskada.
Sträck dig inte för långt. Ha hela tiden
säkert fotfäste och god balans. Det ger
bättre kontroll över elverktyget i oväntade
situationer.
Använd lämpliga kläder. Använd inte löst
sittande kläder eller smycken. Håll hår,
kläder och handskar borta från rörliga
delar. Löst sittande kläder, smycken och
långt hår kan fastna i rörliga delar.
Om det nns utrustning för
dammutsugning och -uppsamling ska
denna anslutas och användas korrekt.
Sådana anordningar kan minska risken för
problem som orsakas av damm.
Låt inte vana vid arbete med liknande
elverktyg göra dig överdrivet självsäker och
få dig att åsidosätta
säkerhetsanvisningarna för elverktyget.
Kom ihåg att en bråkdels sekunds
ouppmärksamhet eller slarv räcker för att
orsaka allvarlig personskada.
ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL AV
ELVERKTYG
Tvinga inte elverktyg. Använd rätt elverktyg
för det planerade arbetet. Elverktyg
fungerar bättre och säkrare med den
belastning de är avsedda för.
Använd inte elverktyg om det inte går att
starta och stänga av dem med
strömbrytaren. Elverktyg som inte kan
styras med strömbrytaren är farliga och
måste repareras.
Dra ut stickproppen och/eller ta bort
batteriet innan justeringar görs, tillbehör
byts ut eller elverktyg ställs undan. Sådana
förebyggande säkerhetsåtgärder minskar
risken för att elverktyg startas oavsiktligt.
Elverktyg som inte används ska förvaras
utom räckhåll för barn. Låt aldrig barn eller
personer som inte känner till elverktyget
eller har tagit del av dessa anvisningar
använda det. Elverktyg är farliga om de
används av oerfarna personer.
Underhåll elverktyg och tillbehör.
Kontrollera att rörliga delar är korrekt
justerade och rör sig fritt, att inga delar är
felmonterade eller trasiga samt att inga
andra faktorer föreligger som kan påverka
funktionen. Om ett elverktyg är skadat
måste det repareras innan det används
igen. Många olyckor orsakas av bristfälligt
underhållna elverktyg.
Håll skärande verktyg skarpa och rena.
Skärande verktyg som underhålls korrekt
och har vassa eggar kärvar mindre ofta och
är lättare att kontrollera.
Använd elverktyget, tillbehör, bits etc. i
enlighet med dessa anvisningar, med
beaktande av rådande arbetsförhållanden
och den uppgift som ska utföras. Det kan
vara farligt att använda elverktyg för andra
ändamål än de är avsedda för.
Håll handtag och greppytor rena, torra och
fria från olja och fett. Hala handtag och
greppytor gör elverktyget svårt att hålla och
kontrollera i oväntade situationer.
SERVICE
Elverktyg får endast servas av kvalicerad
personal som använder identiska
reservdelar. Detta säkerställer att
elverktyget förblir säkert.
SÄKERHETSVARNINGAR FÖR
HÄCKSAX
Håll händer och kroppsdelar borta från
knivarna. Försök aldrig avlägsna
fastsittande material och håll aldrig fast
material som ska trimmas medan knivarna
SV
7
är i rörelse. Knivarna fortsätter att röra sig
efter att strömbrytaren har satts i avstängt
läge. Kom ihåg att en bråkdels sekunds
ouppmärksamhet eller slarv vid arbete med
häcksax räcker för att orsaka allvarlig
personskada.
Håll och bär häcksaxen endast när knivarna
står stilla. Håll i handtagen och var noga
med att inte råka trycka på någon
strömbrytare. Att hålla och bära häcksaxen
korrekt minskar risken för oavsiktlig start
och åtföljande risk att knivarna orsakar
personskada.
Transportera och förvara häcksaxen med
knivskyddet monterat. Korrekt hantering av
häcksaxen minskar risken för personskada
orsakad av knivarna.
Kontrollera att alla strömbrytare är i
avstängt läge och att stickproppen är
utdragen innan fastsittande material
avlägsnas eller service utförs på produkten.
Om häcksaxen startas oavsiktligt vid service
eller avlägsnande av material nns risk för
allvarlig personskada.
Håll häcksaxen i de isolerade greppytorna,
det nns risk att knivarna kan komma i
kontakt med dolda elledningar eller den
egna sladden. Om knivarna kommer i
kontakt med spänningsförande ledare blir
häcksaxens metalldelar spänningsförande
– risk för elolycksfall.
Håll elektriska sladdar, kablar och ledare
borta från arbetsområdet. Elektriska
sladdar, kablar och ledare kan vara dolda i
häckar eller buskar och oavsiktligt kapas av
knivarna.
Använd inte häcksaxen i dåligt väder, i
synnerhet inte vid risk för åska. Därmed
minskas risken att träas av blixtnedslag.
Säkerhetsvarningar för häcksax med långt
skaft eller utökad räckvidd
För att minska risken för elolycksfall, använd
aldrig häcksax med långt skaft eller utökad
räckvidd i närheten av kraftledningar.
Kontakt med eller användning nära
kraftledningar medför risk för allvarlig
personskada och/eller elolycksfall med
dödlig utgång.
Använd alltid båda händerna vid arbete
med häcksax med utökad räckvidd. Håll
häcksax med utökad räckvidd med båda
händerna för att undvika att förlora
kontrollen.
Använd alltid huvudskydd vid arbete med
häcksax med utökad räckvidd. Fallande
föremål kan orsaka allvarlig personskada.
MINIMERING AV BULLER OCH
VIBRATION
Planera arbetet så att exponering för
kraftiga vibrationer fördelas över längre tid.
För att begränsa buller och vibration vid
användning, begränsa användningstiden,
använd driftlägen med låg vibrations- och
bullernivå och använd lämplig
skyddsutrustning.
Vidta nedanstående åtgärder för att
minimera riskerna till följd av exponering
för vibration och/eller buller:
Använd verktyget endast i enlighet
med dessa anvisningar.
Kontrollera att verktyget är i gott skick.
Använd tillbehör i gott skick, som är
lämpliga för uppgiften.
Håll stadigt i handtag/greppytor.
Underhåll och smörj verktyget i
enlighet med dessa anvisningar.
SV
8
Symboler
Nedanstående symboler kan vara av vikt för
hur du bör använda ditt elverktyg. Se till att du
förstår symbolerna och deras betydelse.
Symboler
Läs bruksanvisningen innan
användning.
Använd hörselskydd.
Använd skyddsglasögon.
Använd skyddshandskar.
Får inte utsättas för regn.
Koppla omedelbart bort från
nätspänning om sladden
skadas eller klipps av.
Anger värde för ljudeektnivå.
Godkänd enligt gällande
direktiv.
Kasserad produkt ska
återvinnas.
TEKNISKA DATA
Märkspänning 230 V ~ 50 Hz
Eekt 500 W
Klippkapacitet Ø 16 mm
Svärdlängd 460 mm
Vikt 2,2 kg
Ljudtrycksnivå, LpA 91,59 dB(A), K = 3 dB
Ljudeektnivå*, LwA 99,59 dB(A), K = 3 dB
Ljudeektnivå**, LwA 103 dB(A), K = 3 dB
Vibration
Främre handtag 0,716 m/s², K = 1,5 m/s²
Bakre handtag 0,729 m/s², K = 1,5 m/s²
* Uppmätt, ** Garanterad
Använd hörselskydd!
Det deklarerade värdet för vibration och
buller, som har uppmätts i enlighet med
standardiserad testmetod, kan användas för
att jämföra olika verktyg med varandra och
för en preliminär bedömning av exponering.
Mätvärdena har fastställts i enlighet med EN
62841-4-2:2019.
VARNING!
Den faktiska vibrations- och bullernivån under
användning av verktyg kan skilja sig från det
angivna totalvärdet beroende på hur verktyget
används samt vilket material som bearbetas.
Identiera därför de säkerhetsåtgärder som
krävs för att skydda användaren baserat på
en uppskattning av exponering i verkliga
driftförhållanden (som tar hänsyn till alla delar
av arbetscykeln såsom tiden när verktyget är
avstängt och när den körs på tomgång, utöver
igångsättningstiden).
SV
9
BESKRIVNING
1. Svärd
2. Främre handtag med strömbrytare
3. Skydd
4. Sladdhållare
5. Bakre handtag med strömbrytare
BILD 1
HANDHAVANDE
Avsedd användning
Häcksaxen får endast användas för
klippning av häckar och buskar. Användning
som inte beskrivs i dessa anvisningar kan
orsaka allvarlig personskada och/eller
egendomsskada.
Häcksaxen är endast avsedd för
hushållsbruk, inte för professionellt bruk.
Anslutning
1. Kontrollera att nätspänningen motsvarar
typskyltens märkspänning.
2. Anslut stickproppen till lämplig
förlängningssladd. Gör en ögla på
sladden, för den genom öppningen i det
bakre handtaget och haka fast öglan på
sladdhållaren (4).
Start/stopp
1. Start: Tryck först in strömbrytaren (2) på det
främre handtaget och sedan strömbrytaren
(5) på det bakre handtaget. Häcksaxen
startar nu.
2. Stopp: Släpp en av strömbrytarna (2) eller
(5).
3. Svärdbromsen stoppar knivarnas rörelse
inom 1 sekund. Gnistor som syns i de övre
ventilationsöppningarna är helt normalt
och innebär inget fel.
Klippning av häckar
Klipp först grenar grövre än Ø 16 mm med
en sekatör.
Klipp häcken i en svag trapetsform. Detta är
den naturliga formen för växande plantor.
Därmed växer häcken optimalt.
Börja med att klippa sidorna nedifrån och
upp. Ge den övre delen önskad form: rak,
takform eller rundad.
Knivarnas ytterkanter är rundade och
knivarna är inbördes förskjutna för att
minska risken för personskada. Det extra
kastskyddet förhindrar kast om svärdet
kommer i kontakt med väggar, staket eller
liknande.
Stäng omedelbart av motorn och dra ur
stickproppen om knivarna kärvar eller
blockeras av föremål. Rensa svärdet och
sätt i sladden igen.
VIKTIGT! Metallföremål som stängseltråd
kan skada knivarna.
Sladden ska alltid löpa bakom den som
klipper. Börja klippa häcken närmast
nätuttaget. Planera arbetsriktningen innan
klippningen påbörjas.
UNDERHÅLL
OBS!
Dra alltid ur stickproppen före kontroll och/
eller underhåll.
SV
10
Kontrollera häcksaxen med avseende på
skick före varje användning.
Skadade knivar måste repareras eller bytas
av behörig servicerepresentant innan
häcksaxen används igen.
Rengör svärdet med mjuk borste och en
trasa med smörjolja efter varje användning.
Applicera ett tunt lager skyddande olja på
svärdet.
Håll häcksaxens ventilationsöppningar
rena.
Rengör aldrig häcksaxen med vatten. Spola
inte vatten på häcksaxen. Rengör
motorhöljet med en fuktad trasa. Använd
aldrig rengöringsmedel eller lösnings-
medel. Sådana medel kan förstöra
häcksaxens plastdelar. Torka motorhöljet
noga.
Förvara häcksaxen med medföljande skydd
monterat.
NO
11
Ikke utsett el-verktøy for regn eller fukt.
Hvis det kommer vann inn i el-verktøy,
øker faren for el-ulykker.
Vær forsiktig med ledningen. Ikke bær
eller trekk el-verktøyet etter ledningen og
ikke trekk i ledningen for å koble fra
støpselet. Beskytt ledningen mot varme,
olje, skarpe kanter og bevegelige deler.
Skadde eller ødelagte ledninger øker
faren for el-ulykker.
Hvis verktøyet brukes utendørs, skal du
bare bruke skjøteledninger som er
godkjent for utendørs bruk. Ledninger
beregnet for utendørs bruk reduserer
faren for el-ulykker.
Hvis el-verktøyet må brukes i et fuktig
miljø – bruk jordfeilbeskyttet
strømtilkobling. Jordfeilbryter reduserer
faren for el-ulykker.
PERSONLIG SIKKERHET
Vær oppmerksom. Vær alltid forsiktig og
bruk sunn fornuft når du arbeider med
el-verktøy. Ikke bruk el-verktøy hvis du er
trøtt eller påvirket av narkotika,
legemidler eller alkohol. Husk at et
brøkdels sekunds uoppmerksomhet eller
slurv kan være nok for å forårsake alvorlig
personskade.
Bruk personlig verneutstyr. Bruk
vernebriller eller ansiktsbeskyttelse.
Sikkerhetsutstyr som støvltermaske,
sklisikre vernesko, hjelm og hørselvern,
avhengig av verktøyets type og
bruksområde, reduserer faren for
personskade.
Unngå utilsiktet start. Kontroller at
strømbryteren står i avslått posisjon før du
setter i støpselet eller batteriet, eller
løfter/bærer el-verktøyet. Ulykkesfaren er
stor hvis du bærer el-verktøyet med
ngeren på strømbryteren eller kobler
el-verktøyet til strøm når strømbryteren er
slått på.
SIKKERHETSANVISNINGER
GENERELLE SIKKERHETS
ANVISNINGER FOR ELVERKTØY
ADVARSEL!
Les alle sikkerhetsanvisninger og andre
anvisninger. Manglende overholdelse av
anvisninger og sikkerhetsanvisninger kan
medføre el-ulykker, brann og/eller alvorlig
personskade. Ta vare på alle advarsler og
anvisninger for fremtidige behov. Begrepet
el-verktøy i advarslene nedenfor gjelder
for strømtilkoblede (med ledning) eller
batteridrevne (uten ledning) el-verktøy.
ARBEIDSOMRÅDE
Arbeidsområdet skal holdes rent og godt
opplyst. Uoversiktlige og mørke steder gir
økt fare for skader.
Ikke bruk el-verktøy i eksplosive miljøer, for
eksempel i nærheten av brannfarlig
væske, gass eller støv. El-verktøy skaper
gnister som kan antenne støv og damp.
Hold personer i området på trygg avstand,
spesielt barn, når el-verktøy er i bruk. Hvis
du blir distrahert, kan du miste kontrollen
over el-verktøyet.
ELSIKKERHET
El-verktøyets støpsel må passe til
stikkontakten. Foreta aldri endringer på
støpselet. Bruk aldri adaptere sammen
med jordet el-verktøy. Ikke-modiserte
støpsler og egnede stikkontakter reduserer
risikoen for el-ulykker.
Unngå kroppskontakt med jordede
overater som rør, radiatorer, komfyrer og
kjøleskap. Risikoen for el-ulykker øker hvis
kroppen din jordes.
NO
12
Fjern skrunøkler og lignende før el-
verktøyet startes. Nøkler eller lignende som
sitter igjen på en roterende del på
verktøyet, kan forårsake personskade.
Ikke strekk deg for langt. Sørg for å ha godt
fotfeste og god balanse til enhver tid. Det
gir bedre kontroll over el-verktøyet i
uventede situasjoner.
Bruk passende klær. Ikke bruk løstsittende
klær eller smykker. Hold hår, klær og
hansker unna bevegelige deler. Løstsittende
klær, smykker og langt hår kan sette seg
fast i bevegelige deler.
Hvis det nnes utstyr for støvavsug og
støvoppsamling, skal dette kobles til og
benyttes på riktig måte. Slikt utstyr kan
redusere faren for problemer forårsaket av
støv.
Ikke la din erfaring med arbeid med
lignende el-verktøy gjøre deg altfor
selvsikker og få deg til å ignorere
sikkerhetsanvisningene for el-verktøyet.
Husk at et brøkdels sekunds
uoppmerksomhet eller slurv kan være nok
for å forårsake alvorlig personskade.
BRUK OG VEDLIKEHOLD AV EL
VERKTØYET
Ikke bruk makt på el-verktøy. Bruk riktig
el-verktøy til det planlagte arbeidet.
El-verktøy fungerer bedre og sikrere med
den belastningen de er beregnet for.
Ikke bruk el-verktøyet dersom det ikke kan
slås på og av med strømbryteren. El-verktøy
som ikke kan styres med strømbryteren, er
farlige og må repareres.
Trekk ut støpselet og/eller ern batteriet før
du gjør justeringer, bytter tilbehør eller
rydder vekk el-verktøyet. Slike forebyggende
sikkerhetstiltak reduserer risikoen for at
el-verktøyet startes utilsiktet.
El-verktøy som ikke er i bruk, skal
oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke la
barn eller personer som ikke kjenner
el-verktøyet, eller som ikke har lest disse
anvisningene, bruke det. El-verktøy er
farlige hvis de brukes av uerfarne personer.
Vedlikehold el-verktøyet og tilbehør.
Kontroller at bevegelige deler er riktig
justert og beveger seg fritt, at ingen deler
er feil montert eller ødelagt, samt at det
ikke foreligger andre forhold som kan
påvirke funksjonen. Hvis el-verktøyet er
skadet, må det repareres før det tas i bruk
igjen. Mange ulykker forårsakes av dårlig
vedlikeholdt el-verktøy.
Hold skjæreverktøy skarpe og rene.
Skjæreverktøy som vedlikeholdes riktig og
har skarpe egger, låser seg sjeldnere og er
lettere å kontrollere.
Bruk el-verktøy, tilbehør, bits osv. i henhold
til anvisningene, og ta hensyn til gjeldende
arbeidsforhold og det arbeidet som skal
utføres. Det kan være farlig å bruke
el-verktøy til andre formål enn det er
beregnet for.
Hold håndtak og gripeater rene, tørre og
frie for olje og fett. Glatte håndtak og
gripeater gjør el-verktøyet vanskelig å
holde og kontrollere i uventede situasjoner.
SERVICE
El-verktøy må bare utføres av kvalisert
personell som bruker identiske reservedeler.
Det sikrer at el-verktøyet alltid er i forsvarlig
stand.
SIKKERHETSADVARSLER FOR
HEKKSAKS
Hold hender og andre kroppsdeler unna
knivene. Forsøk aldri å erne materiale som
sitter fast, og hold aldri fast materiale som
skal trimmes mens knivene er i bevegelse.
Knivene fortsetter å bevege seg etter at
strømbryteren er slått av. Husk at et
NO
13
brøkdels sekunds uoppmerksomhet eller
slurv ved arbeid med hekksaks kan være
nok til å forårsake alvorlig personskade.
Hold og bær hekksaksen bare når knivene
står stille. Hold i håndtaket og pass på så
du ikke trykker på en strømbryter i vanvare.
Holder og bærer du hekksaksen riktig,
reduserer du risikoen for utilsiktet start og
at knivene dermed forårsaker personskade.
Transporter og oppbevar hekksaksen med
knivbeskyttelsen montert. Riktig håndtering
av hekksaksen reduserer risikoen for
personskade forårsaket av knivene.
Kontroller at alle strømbrytere er slått av og
at støpselet er trukket ut før du erner
materiale som sitter fast eller utfører service
på produktet. Utilsiktet start av hekksaksen
ved service eller erning av materiale kan
forårsake alvorlig personskade.
Hold hekksaksen i de isolerte gripeatene,
ettersom det er en viss risiko for at knivene
kan komme i kontakt med skjulte
strømledninger eller egen ledning. Hvis
knivene kommer i kontakt med en
strømførende ledning, blir hekksaksens
metalldeler strømførende – fare for
el-ulykker.
Hold strømledninger, kabler og ledere unna
arbeidsområdet. Strømledninger, kabler og
ledere kan ligge skjult i hekker eller busker
og kan uforvarende bli kuttet over av
knivene.
Ikke bruk hekksaksen i dårlig vær, særlig
ikke om det er fare for torden. Det reduserer
risikoen for å bli rammet av lynnedslag.
SIKKERHETSADVARSLER FOR
HEKKSAKS MED LANGT SKAFT ELLER
ØKT REKKEVIDDE
For å redusere risikoen for el-ulykker skal
hekksaks med langt skaft eller økt
rekkevidde aldri brukes i nærheten av
kraftledninger. Kontakt med eller bruk i
nærheten av kraftledninger medfører risiko
for alvorlig personskade og/eller el-ulykker
med dødelig utgang.
Bruk alltid begge hender ved arbeid med
hekksaks med økt rekkevidde. Hold
hekksaks med økt rekkevidde med begge
hender for å unngå å miste kontrollen.
Bruk alltid hodebeskyttelse ved arbeid med
hekksaks med økt rekkevidde. Fallende
gjenstander kan forårsake alvorlig
personskade.
REDUKSJON AV STØY OG VIBRASJON
Planlegg arbeidet slik at eksponering for
kraftig vibrasjon fordeles over lengre tid.
For å begrense støy og vibrasjon ved bruk
må du begrense brukstiden, bruke
driftsfunksjoner med lavt vibrasjons- og
støynivå og egnet verneutstyr.
Iverksett tiltakene nedenfor for å minimere
farene ved eksponering for vibrasjon og/
eller støy:
Verktøyet må kun brukes i henhold til
disse anvisningene.
Kontroller at verktøyet er i god stand.
Bruk tilbehør som er i god stand, og
som egner seg for oppgaven.
Hold godt fast i håndtak/gripeater.
Vedlikehold og smør verktøyet i
henhold til disse anvisningene.
NO
14
Symboler
Symbolene nedenfor kan være viktige for
hvordan du bør bruke el-verktøyet ditt. Sørg for
at du forstår symbolene og betydningen av dem.
Symboler
Les bruksanvisningen før bruk.
Bruk hørselvern.
Bruk vernebriller.
Bruk vernehansker.
Må ikke utsettes for regn.
Koble umiddelbart fra
strømkilden dersom ledningen
blir skadet eller kuttet.
Angir verdi for lydeektnivå.
Godkjent i henhold til gjeldende
direktiv.
Produktet skal gjenvinnes når
det kasseres.
TEKNISKE DATA
Nominell spenning 230 V ~ 50 Hz
Eekt 500W
Klippekapasitet Ø 16 mm
Sverdlengde 460 mm
Vekt 2,2 kg
Lydtrykknivå, LpA 91,59dB (A), K = 3dB
Lydeektnivå*, LwA 99,59dB (A), K = 3dB
Lydeektnivå**, LwA 103 dB(A), K = 3 dB
Vibrasjon
Fremre håndtak 0,716 m/s², K = 1,5 m/s²
Bakre håndtak 0,729 m/s², K = 1,5 m/s²
*Målt, **Garantert
Bruk hørselvern.
Den angitte verdien for vibrasjon og støy, som er
målt i henhold til standardiserte testmetoder, kan
brukes til å sammenlikne ulike verktøy og til å gi en
foreløpig vurdering av eksponering. Måleverdiene
er fastsatt i henhold til EN 62841-4-2:2019.
ADVARSEL!
Det faktiske vibrasjons- og støynivået ved
bruk av verktøy kan avvike fra den angitte
totalverdien, avhengig av hvordan verktøyet
brukes og hvilket materiale som bearbeides.
Finn derfor ut hvilke sikkerhetstiltak som
kreves for å beskytte brukeren på bakgrunn av
en vurdering av eksponeringen under reelle
driftsforhold (som tar hensyn til alle delene av
arbeidsprosessen, som tiden når verktøyet er
avslått og når det kjøres på tomgang, i tillegg
til igangsettingstiden).
NO
15
BESKRIVELSE
1. Sverd
2. Fremre håndtak med strømbryter
3. Beskyttelse
4. Ledningsholder
5. Bakre håndtak med strømbryter
BILDE 1
BRUK
Tiltenkt bruksområde
Hekksaksen skal bare brukes til klipping av
hekker og busker. Bruk som ikke er
beskrevet i denne bruksanvisningen, kan
forårsake alvorlig personskade og/eller
materiell skade.
Hekksaksen er bare beregnet for privat
bruk, ikke kommersiell bruk.
Tilkobling
1. Kontroller at nettspenningen tilsvarer
merkespenningen som er angitt på
typeskiltet.
2. Koble støpselet til egnet skjøteledning. Lag
en løkke på ledningen, før den gjennom
åpningen i det bakre håndtaket og fest
løkken på ledningsholderen (4).
Start/stopp
1. Start: Trykk først på strømbryteren (2)
på det fremre håndtaket og deretter på
strømbryteren (5) på det bakre håndtaket.
Hekksaksen starter.
2. Stopp: Slipp en av strømbryterne (2 eller 5).
3. Sverdbremsen stopper knivenes bevegelse
i løpet av 1 sekund. Gnister i de øvre
ventilasjonsåpningene er helt normalt og
innebærer ikke feil.
Klipping av hekker
Klipp først grener med større diameter enn
16 mm med en grensaks.
Klipp hekken i en svak trapesform. Dette er
den naturlige formen på plantevekster. På
den måten vokser hekken optimalt.
Begynn med å klippe sidene nedenfra og
opp. Gi den øvre delen ønsket form: Rett,
takform eller avrundet.
Ytterkantene av knivene er avrundet, og
knivene er innbyrdes forskjøvet for å hindre
risikoen for personskade. Den ekstra
kastbeskyttelsen hindrer kast hvis sverdet
kommer i kontakt med vegger, gjerde eller
lignende.
Slå umiddelbart av motoren og trekk ut
støpselet hvis knivene låser seg eller
blokkeres av gjenstander. Rengjør sverdet
og sett inn støpselet igjen.
VIKTIG! Metallgjenstander som gjerdetråd
kan skade knivene.
Ledningen skal alltid ligge bak den som
klipper. Begynn å klippe hekken nærmest
stikkontakten. Planlegg arbeidsretningen
før du begynner å klippe.
VEDLIKEHOLD
MERK!
Trekk alltid ut støpselet før kontroll og/eller
vedlikehold.
Kontroller at hekksaksen er i god stand før
hver gangs bruk.
NO
16
Skadde kniver må repareres eller skiftes av
en autorisert servicerepresentant før
hekksaksen kan brukes igjen.
Rengjør sverdet med en myk børste og en
klut med smøreolje etter hver gangs bruk.
Påfør et tynt lag beskyttende olje på sverdet.
Hold hekksaksens ventilasjonsåpninger
rene.
Rengjør aldri hekksaksen med vann. Ikke
spyl vann på hekksaksen. Rengjør
motorhuset med en fuktig klut. Bruk aldri
rengjøringsmidler eller løsemidler. Disse
kan skade hekksaksens plastdeler. Tørk
motorhuset nøye.
Oppbevar hekksaksen med den
medfølgende beskyttelsen montert.
PL
17
wtyki idopasowane gniazda zmniejszają
ryzyko porażenia prądem.
Unikaj bezpośredniego kontaktu
zuziemionymi powierzchniami, takimi jak
rury, grzejniki, kuchenki ilodówki. Ryzyko
porażenia prądem zwiększa się, jeśli ciało
użytkownika jest uziemione.
Nie narażaj elektronarzędzia na działanie
deszczu iwilgoci. Kontakt elektronarzędzia
zwodą zwiększa ryzyko porażenia prądem.
Uważaj na przewód. Nigdy nie przenoś
elektronarzędzia, trzymając za przewód,
ani nie ciągnij za przewód wcelu wyjęcia
wtyku. Zabezpiecz przewód przed wysoką
temperaturą, olejami, ostrymi
krawędziami iruchomymi częściami
narzędzia. Uszkodzone lub splątane
przewody zwiększają ryzyko porażenia
prądem.
Jeżeli korzystasz zelektronarzędzia na
świeżym powietrzu, używaj wyłącznie
przedłużacza przeznaczonego do użytku
zewnętrznego. Przewód przeznaczony do
użytku zewnętrznego zmniejsza ryzyko
porażenia prądem.
Jeżeli konieczne jest używanie
elektronarzędzia wwilgotnym środowisku,
użyj połączenia sieciowego chronionego
wyłącznikiem różnicowoprądowym.
Wyłącznik różnicowoprądowy zmniejsza
ryzyko porażenia prądem.
BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE
Zachowuj ostrożność. Podczas pracy
zelektronarzędziem przez cały czas
zachowuj ostrożność ikieruj się zdrowym
rozsądkiem. Nigdy nie używaj
elektronarzędzia wstanie zmęczenia ani
pod wpływem narkotyków, alkoholu lub
leków. Pamiętaj, że chwila nieuwagi
wystarczy, żeby spowodować poważne
obrażenia ciała.
Stosuj środki ochrony indywidualnej.
Używaj okularów ochronnych lub maski
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
DOTYCZĄCE ELEKTRONARZĘDZI
OSTRZEŻENIE!
Zapoznaj się ze wszystkimi instrukcjami
bezpieczeństwa ipozostałymi wskazówkami.
Nieprzestrzeganie wszystkich zaleceń izasad
bezpieczeństwa grozi porażeniem prądem,
pożarem i/lub poważnymi obrażeniami ciała.
Zachowaj wszystkie ostrzeżenia iwskazówki
do przyszłego użytku. Używane wponiższych
ostrzeżeniach pojęcie „elektronarzędzie”
oznacza stacjonarne elektronarzędzia zasi-
lane przemiennym sieciowym prądem elek-
trycznym (wyposażone wprzewód zasilający)
lub akumulatorami (bezprzewodowe).
MIEJSCE PRACY
Zapewnij czystość idobre oświetlenie
wmiejscu pracy. Przeładowane miejsce
pracy iniedostateczne oświetlenie
zwiększają ryzyko wystąpienia wypadków.
Nie używaj elektronarzędzi wotoczeniu
zagronym wybuchem, np. wpobliżu
łatwopalnych płynów, gazów lub pyłów.
Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą
spowodować zapłon pyłów lub oparów.
Osoby postronne, zwłaszcza dzieci, powinny
przebywać wbezpiecznej odległości od
działającego elektronarzędzia. Brak
koncentracji może spowodować utratę
kontroli nad narzędziem.
BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE
Wtyk elektronarzędzia powinien pasować
do gniazda sieciowego. Nigdy nie dokonuj
żadnych zmian we wtyku. Nigdy nie używaj
przejściówek zuziemionymi
elektronarzędziami. Niemodykowane
PL
18
ochronnej. Środki ochrony indywidualnej
stosowane wzależności od rodzaju
narzędzia oraz sposobu posługiwania się
nim, np. maski przeciwpyłowe, obuwie
antypoślizgowe, hełm ochronny iśrodki
ochrony słuchu, zmniejszają ryzyko
odniesienia obrażeń.
Unikaj niezamierzonego uruchomienia
narzędzia. Przed włożeniem wtyku
dogniazda, przed włożeniem akumulatora
iprzed podniesieniem lub przeniesieniem
produktu upewnij się, że przełącznik jest
ustawiony wpołożeniu wyłączonym. Ryzyko
wypadku jest duże przy przenoszeniu
elektronarzędzia zpalcem na przełączniku
lub podłączaniu narzędzia do prądu przy
przełączniku wpozycji włączonej.
Przed włączeniem elektronarzędzia zdejmij
klucze nastawne iinne przedmioty. Klucz
lub pozostałe narzędzia pozostawione na
obracającej się części elektronarzędzia
mogą spowodować obrażenia.
Nie pochylaj się zbytnio do przodu. Przez
cały czas utrzymuj stabilną postawę, aby nie
stracić równowagi. Dzięki temu łatwiej
będzie kontrolować elektronarzędzie
wnieoczekiwanych sytuacjach.
Noś odpowiednią odzież. Nie noś luźnych
ubrań ani biżuterii. Trzymaj włosy, ubrania
irękawice zdala od ruchomych części
urządzenia. Luźne ubrania, biżuteria idługie
włosy mogą zostać wciągnięte przez
ruchome części urządzenia.
Jeżeli na wyposażeniu jest sprzęt do
odsysania izbierania pyłu, należy go
podłączyć ikorzystać zniego wnależyty
sposób. Takie urządzenia minimalizują
ryzyko powstawania problemów
spowodowanych zapyleniem.
Doświadczenie wpracy zpodobnymi
elektronarzędziami może dawać złudną
pewność siebie, ważne jest jednak, żeby
dokładnie zapoznać się zzasadami bezpiecz-
stwa. Pamiętaj, że chwila nieuwagi wystarczy,
żeby spowodować poważne obrażenia ciała.
OBSŁUGA IKONSERWACJA
ELEKTRONARZĘDZI
Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj
elektronarzędzia odpowiedniego do
zaplanowanych prac. Elektronarzędzia
działają lepiej ibezpieczniej przy
obciążeniu, które jest dla nich przewidziane.
Nie używaj elektronarzędzi, których nie
można włączyć iwyłączyć przełącznikiem.
Elektronarzędzia, których nie można włączyć
lub wyłączyć przełącznikiem, są
niebezpieczne iwymagają naprawy.
Przed regulacją elektronarzędzia, wymianą
akcesoriów lub odłożeniem elektronarzędzia
na dłuższy czas, wyjmij akumulator i/lub
wyciągnij wtyk zgniazda. Takie
zapobiegawcze środki ostrożności
zmniejszają ryzyko niezamierzonego
uruchomienia elektronarzędzia.
Przechowuj elektronarzędzia, zktórych nie
korzystasz, wmiejscu niedostępnym dla
dzieci. Nie pozwól, aby elektronarzędzie
było używane przez dzieci lub osoby, które
go nie znają ani nie zapoznały się
zzaleceniami dotyczącymi jego bezpiecznej
obsługi. Wrękach osób niedoświadczonych
elektronarzędzia mogą być niebezpieczne.
Konserwuj elektronarzędzia iakcesoria.
Sprawdź, czy ruchome części są prawidłowo
ustawione iporuszają się bez przeszkód, czy
wszystkie części są zamontowane we
właściwy sposób iczy nie są uszkodzone.
Zwróć również uwagę, czy nie istnieją inne
czynniki, które mogłyby wpłynąć na
działanie narzędzia. Wrazie uszkodzenia
elektronarzędzie należy naprawić przed
ponownym użyciem. Niedostateczny
poziom konserwacji elektronarzędzia jest
przyczyną wielu wypadków.
Utrzymuj narzędzia tnące wczystości idbaj
oich ostrość. Narzędzia tnące, które są
prawidłowo konserwowane imają
zaostrzone krawędzie, rzadziej się
zakleszczają isą łatwiejsze wobsłudze.
PL
19
Stosuj elektronarzędzia, akcesoria,
końcówki itp. zgodnie zzaleceniami
izuwzględnieniem warunków pracy oraz
przewidzianego zadania. Zastosowanie
elektronarzędzi do celów innych niż te, do
których są przeznaczone, może b
niebezpieczne.
Utrzymuj uchwyty ipowierzchnie chwytne
wczystości idbaj, by były one suche iwolne
od smaru oraz tłuszczu. Śliskie uchwyty
ipowierzchnie chwytne utrudniają
trzymanie elektronarzędzia ikontrolę
produktu wnieoczekiwanych sytuacjach.
SERWIS
Elektronarzędzie może być serwisowane
wyłącznie przez wykwalikowany personel,
stosujący identyczne części zamienne.
Gwarantuje to bezpieczną pracę
elektronarzędzia.
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS
UŻYWANIA NOŻYC DO ŻYWOPŁOTU
Trzymaj ręce oraz inne części ciała zdala od
noży. Nigdy nie próbuj usuwać
zaklinowanego materiału ani nie trzymaj
przycinanego materiału, gdy noże są
wruchu. Noże obracają się jeszcze przez
chwilę po ustawieniu przełącznika
wpołożeniu wyłączonym. Pamiętaj, że
chwila nieuwagi podczas pracy znożycami
do żywopłotu wystarczy, żeby spowodować
poważne obrażenia ciała.
Nożyce do żywopłotu można chwytać
iprzenosić tylko wtedy, gdy noże nie
poruszają się. Produkt należy trzymać za
uchwyt iuważać, aby nie nacisnąć
przypadkiem któregoś zprzełączników.
Poprawne trzymanie iprzenoszenie nożyc
do żywopłotu zmniejsza ryzyko
niezamierzonego uruchomienia
iodniesienia obrażeń ciała spowodowanych
ruchem noży.
Transport iprzechowywanie nożyc do
żywopłotu powinny się odbywać po
zamontowaniu osłony noży. Poprawne
obchodzenie się znożycami do żywopłotu
zmniejsza ryzyko obrażeń ciała
spowodowanych ruchem noży.
Przed usunięciem zaklinowanego materiału
oraz przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac
serwisowych upewnij się, że wszystkie
przełączniki są ustawione wpołożeniu
wyłączonym, awtyki wyciągnięte zgniazd.
Wrazie niezamierzonego uruchomienia
nożyc do żywopłotu podczas wykonywania
prac serwisowych lub usuwania
zaklinowanego materiału istnieje ryzyko
odniesienia ciężkich obrażeń ciała.
Jeśli podczas pracy zachodzi ryzyko kontaktu
noży zukrytymi przewodami elektrycznymi
lub własnym przewodem, trzymaj nożyce do
żywopłotu za izolowane części uchwytu.
Zetknięcie noży zprzewodem pod
napięciem spowoduje pojawienie się
napięcia na metalowych częściach obudowy
nożyc do żywopłotu – stwarza to ryzyko
porażenia prądem.
Zadbaj, aby przewody elektryczne oraz
kable były jak najdalej od miejsca pracy.
Przewody elektryczne ikable mogą być
ukryte wżywopłocie ikrzewach – zachodzi
ryzyko niezamieszonego przecięcia przez
noże.
Nie używaj nożyc do żywopłotu przy
niepogodzie, zwłaszcza jeśli zanosi się na
burzę. Zmniejsza to ryzyko uderzenia przez
piorun.
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS
UŻYWANIA NOŻYC DO ŻYWOPŁOTU
ZDŁUGIM TRZONKIEM LUB
ZWIĘKSZONYM ZASIĘGIEM
Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem,
nigdy nie używaj nożyc do żywopłotu
zdługim trzonkiem lub zwiększonym
zasięgiem wpobliżu przewodów linii
PL
20
energetycznej. Kontakt zprzewodami linii
energetycznej lub używanie produktu wich
pobliżu stwarza ryzyko poważnych obraż
ciała i/lub porażenia prądem ze skutkiem
śmiertelnym.
Obsługuj nożyce do żywopłotu ze
zwiększonym zasięgiem przy użyciu obu rąk.
Trzymaj nożyce do żywopłotu ozwiększonym
zasięgu obiema rękami, aby nie stracić
kontroli nad produktem.
Podczas pracy znożycami do żywopłotu ze
zwiększonym zasięgiem zawsze używaj
środków ochrony głowy. Spadające
przedmioty mogą spowodować poważne
obrażenia ciała.
OGRANICZANIE HAŁASU I DRG
Zaplanuj pracę wtaki sposób, by narażenie
na silne drgania rozłożyć wdłuższym
okresie.
Aby zmniejszyć hałas idrgania, ogranicz
czas użytkowania narzędzia, korzystaj
ztrybów pracy oniskim poziomie drgań
ihałasu oraz stosuj odpowiednie
wyposażenie ochronne.
Wykonaj poniższe czynności, aby
zminimalizować ryzyko związane
znarażeniem na drgania i/lub hałas:
Używaj narzędzia zgodnie zniniejszą
instrukcją obsługi.
Sprawdź, czy narzędzie jest wdobrym
stanie technicznym.
Korzystaj zakcesoriów wdobrym
stanie technicznym odpowiednich do
charakteru wykonywanego zadania.
Trzymaj pewnie za rękojeści/uchwyty.
Przeprowadzaj konserwację
ismarowanie narzędzia zgodnie
zniniejszymi wskazówkami.
Symbole
Poniższe symbole mogą mieć znaczenie dla
sposobu użytkowania elektronarzędzia. Upewnij
się, że rozumiesz symbole iich znaczenie.
Symbole
Przed użyciem przeczytaj
instrukcję obsługi.
Stosuj środki ochrony słuchu.
Używaj okularów ochronnych.
Używaj rękawic ochronnych.
Nie narażaj urządzenia na
działanie deszczu.
Wrazie uszkodzenia lub
przecięcia przewodu
natychmiast wyjmij wtyk
zgniazda.
Podaje wartość mocy
akustycznej.
Zatwierdzona zgodność
zobowiązującymi dyrektywami.
Zużyty produkt oddaj
doutylizacji.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52

Meec tools 009385 Benutzerhandbuch

Kategorie
Power Heckenscheren
Typ
Benutzerhandbuch