Meec tools 707054 Bedienungsanleitung

Typ
Bedienungsanleitung
707-054
BRUKSANVISNING
Viktigt! Läs bruksanvisningen före användning.
Spara den för framtida bruk.
(Original bruksanvisning).
SLÄPKÄRRA
BRUKSANVISNING
Viktig! Les bruksanvisningen nøye før bruk.
Ta vare på den for fremtidig bruk.
(Oversettelse av original bruksanvisning).
TILHENGER
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Ważne! Przed użyciem uważnie przeczytaj
instrukcję obsługi! Zachowaj ją naprzyszłość.
(Tłumaczenie oryginalnej instrukcji).
PRZYCZEPKA
OPERATING INSTRUCTIONS
Important! Read the user instructions carefully
before use. Save them for future reference.
(Translation of the original instructions).
TRAILER
BEDIENUNGSANLEITUNG
Wichtig! Die Bedienungsanleitung vor der
Verwendung bitte sorgfältig durchlesen! Für
die zukünftige Verwendung aufbewahren.
(Bedienungsanleitung im Original).
ANHÄNGER
YTTÖOHJEESTA
Tärkeää! Lue käyttöohje huolella ennen käyttöä!
Säilytä se myöhempää käyttöä varten.
(Käännös alkuperäisestä käyttöohjeesta).
PERÄKÄRRY
MODE D’EMPLOI
Important! Lisez attentivement le mode demploi
avant la mise en service. Conservez-le.
(Traduction des instructions originales).
REMORQUE
GEBRUIKSAANWIJZING
Belangrijk! Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig
door voordat u het apparaat gebruikt. Bewaar de
gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik.
(Vertaling van de originele instructies).
AANHANGWAGEN
Rätten till ändringar förbehålles.
För senaste version av bruksanvisningen se www.jula.com
Med forbehold om endringer.
Nyeste versjon av bruksanvisningen finner du på www.jula.com
Z zastrzeżeniem prawa do zmian.
Najnowsza wersja instrukcji obsługi znajduje się na www.jula.com
Jula reserves the right to make changes.
For latest version of operating instructions, see www.jula.com
Änderungen vorbehalten.
Die aktuellste Version der Bedienungsanleitung finden Sie auf www.jula.com
Pidätämme oikeuden muutoksiin.
Katso käyttöohjeiden uusin versio täältä: www.jula.com
Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications.
Pour la dernière version du manuel utilisateur, voir www.jula.com
Wijzigingen voorbehouden.
Voor de nieuwste versie van de gebruiksaanwijzing, zie www.jula.com
2023-05-04
© Jula AB
JULA AB, BOX 363, SE-532 24 SKARA
SV
3
SÄKERHETSANVISNINGAR
Läs bruksanvisningen noggrant innan användning!
Spara den för framtida behov.
VIKTIGT! Varningar och anvisningar i denna bruksanvisning täcker inte alla
situationer som kan uppstå. Användaren måste använda sunt förnuft och
försiktighet.
Produkten får inte användas för transport av personer, varken sittande eller
stående.
Barn får inte leka, stå eller klättra på produkten.
Kontrollera produkten med avseende på skador före varje användning.
Reparera eller byt ut skadade delar omedelbart.
Kontrollera och vid behov efterdra eller sätt fast monterade delar före varje
användning.
Överskrid inte max. tillåten last.
Undvik att köra över diken och över större hål i vägbanan eller terrängen vid
transport av last.
Var försiktig vid körning och manövrering i branta lutningar – vältningsrisk!
Håll alltid låg hastighet vid körning stark lutning, i terräng eller på annat
besvärligt underlag.
Kör eller manövrera inte nära allmän väg, diken, bäckfåror etc.
Överskrid aldrig 15 km/h – risk för personskada och/eller egendomsskada
Var försiktig vid lastning och avlastning.
Använd endast rekommenderade dragfordon (trädgårdstraktorer och
fyrhjulingar).
Kontrollera före varje användning att släpkärran är korrekt kopplad till och låst i
dragfordonet.
Bruksanvisning för
släpkärra
SVENSKA
SV
4
TEKNISKA DATA
Lastkapacitet 180 kg
Material i ram och aklåda Stål
Flaklådans innermått 965 x 715 x 300 mm
Yttermått 1480 x 790 x 680 mm
Hjulaxelns mått 15 x 775 mm
Däckdimension 100/90-6 (4,00-6’’)
Däcktyp Pneumatisk
Kopplingstyp Sprint
Däcktryck (bar) 1,7
Vikt 28 kg
BESKRIVNING
Släpkärran är robust byggd av stål och avsedd för transport av en mängd olika material, såsom
verktyg, ved, djurfoder, återvinningsgods, sopor, jord och fyllmassor, cement med mera.
Den bakre lämmen är löstagbar för att underlätta lastning och avlastning.
VIKTIGT! Överskrid inte maximilasten 180 kg.
SV
5
SV
6
KOMPONENTLISTA
Nr Komponent Benämning Antal
1 Bottenplåt 1
2Sidoläm 2
28 Framstam 1
9 Bakläm 1
7 U-ram 1
19 Dragstång 1
10 Hjulaxelhållare 2
17 Hjulaxel 1
SV
7
15 Hjul 2
27 Dragstångsstöd 1
6 Baklämsgejd 2
21 Tipplåspedal 1
23 Kopplingssprinthållare 2
8 Anslutningsplatta 1
29 Hörnplåt 2
3 Skruv M6 x 12 34
4 Låsbricka Ø 6 34
5 Sexkantmutter M6 34
11 Skruv M8 x 16 8
12 Låsbricka Ø 8 10
SV
8
13 Sexkantmutter M8 10
14 Planbricka Ø 16 4
16 Hårnålssprint Ø 3 4
18 Sexkantskruv M8 x 20 2
20 Distans 2
22 Tipplåsäder 1
24 Kopplingssprint 1
25 Sexkantskruv M6 x 90 1
26 Låsmutter M6 1
MONTERING
Packa upp samtliga delar och kontrollera att inga delar saknas. Om samtliga delar nns, montera
släpkärran enligt steg 1 till 11 nedan.
Verktyg som behövs
• Tång
• Skruvmejsel
Skruvnyckel 10 mm och 14 mm
SV
9
1. Montering av dragstångsstöd
Montera dragstångsstödet (27) på bottenplåtens (1) undersida med 4 st. skruvar M6 x 12 (3), 4 st.
låsbrickor Ø 6 (4) och 4 st. sexkantmuttrar M6 (5).
OBS! Hålet i dragstångsstödet (27) ska vara på höger sida.
2. Montering av hjulaxelhållare
Sätt ihop de båda hjulaxelhållarna (10) och montera dem på bottenplåtens (1) undersida med 8 st.
skruvar M8 x 16 (11), 8 st. låsbrickor Ø 8 (12) och 8 st. sexkantmuttrar M8 (13).
27
5
4
1
3
A
10
13
12
1
11
SV
10
3. Montering av hjul
Placera dragstången (19) i hjulaxelstödet (10). Skjut in hjulaxeln (17) genom hjulaxelstödet (10) och
dragstången (19). Trä på en planbricka Ø 16 (14) på vardera änden av hjulaxeln (17), trä därefter på
hjulen (15), lås hjulen på axeln med en andra planbricka Ø 16 (14) och hårnålssprint Ø 3 (16).
4. Montering av tipplåspedal
Placera tipplåspedalen (21) i dragstången (19), tillsammans med en distans (20) på vardera sidan om
pedalen (21). Trä en sexkantskruv M6 x 90 (25) genom pedalen och distanserna och dra fast med en
sexkantlåsmutter M6 (26). Haka fast tipplåsädern (21) i tipplåspedalens (21) nedre hål och haka fast
äderns andra ände i dragstången (19).
14
14
14
15
10
17
14
14
16 15
19
20
22
25 26 21
19
SV
11
5. Montering av kopplingssprint
Montera kopplingssprinthållaren (23) på dragstången (19) med 2 st. sexkantskruvar M8 x 20 (18), 2
st. låsbrickor Ø 8 (12) och 2 st. sexkantmuttrar M8 (13). För in kopplingssprinten (24) genom hållarens
och dragstångens hål och lås den med en hårnålssprint Ø 3 (16).
6. Montering av sidolämmar
Montera sidolämmarna (2) på bottenplåten med 6 st. skruvar M6 x 12 (3), 6 st. låsbrickor Ø 6 (4) och
6 st. sexkantmuttrar M6 (5).
13
12
16
23
23
24
19 8
18
3 4 5 2
SV
12
7. Montering av framstam
Montera framstammen (28) på bottenplåtens undersida med 4 st. skruvar M6 x 12 (3), 4 st.
låsbrickor Ø 6 (4) och 4 st. sexkantmuttrar M6 (5).
Fäst framstammen (28) i sidolämmarna med 6 st. skruvar M6 x 12 (3), 6 st. låsbrickor Ø 6 (4) och 6
st. sexkantmuttrar M6 (5).
8. Montering av hörnplåt
Fäst de båda hörnplåtarna (29) i sidolämmarna och framstammen med 4 st. sexskruvar M6 x 12 (3),
4 st. låsbrickor Ø 6 (4) och 4 st. sexkantmuttrar M6 (5).
3 4 5 3 4 5
28
3
29
4
5
SV
13
9. Montering av U-ram
Fäst U-ramen (7) i bottenplåten och sidolämmarna med 6 st. skruvar M6 x 12 (3), 6 st. låsbrickor Ø 6
(4) och 6 st. sexkantmuttrar M6 (5).
Fäst de båda baklämsgejderna (6) i U-ramen (7) och de båda sidolämmarna med 4 st. skruvar M6 x
12 (3), 4 st. låsbrickor Ø 6 (4) och 4 st. sexkantmuttrar M6 (5).
10. Montering av bakläm
Skjut baklämmen (9) på plats i baklämsgejderna.
9
SV
14
11. Montering av tipplåsets säkringssprint
För in hårnålssprinten Ø 3 (16) i dragstångens säkerhetssprint.
Dra ut hårnålssprinten Ø 3 (16) när aket ska tömmas och trampa sedan på tipplåspedalen.
HANDHAVANDE
Överskrid inte tillåten maximilast 180 kg.
Kontrollera före varje användning att släpkärran är korrekt kopplad till och låst i dragfordonet.
Använd endast godkända dragfordon för att dra släpkärran (trädgårdstraktorer och fyrhjulingar).
Kör aldrig med aket i upptippat läge.
Överfyll inte aklådan. Material som faller ut över lämkanterna kan få släpkärrans eller
dragfordonets hjul att tappa väggreppet och sladda.
Fyll aklådan måttligt om lasten ska tippas. Stor och tung last kan vara besvärlig att hantera och
tippa.
Använd inte släpkärran för något annat ändamål än det avsedda.
Se till att dragfordonets och förarens sammanlagda vikt alltid är större än släpkärrans och
lastens sammanlagda vikt, för goda köregenskaper.
Använd inte släpkärran på allmän väg.
Överskrid inte 15 km/h med släpkärran.
Var försiktig vid skarpa svängar – dragfordonets däck kan gå emot släpkärran.
Minska alltid hastigheten innan du svänger.
16
SV
15
Var försiktig och uppmärksam vid backning. Backa i görligaste mån rakt – om du måste svänga
vid backning, nns risk att släpkärran "knyter sig" mot dragfordonet.
Tips och restriktioner
Löstagbar bakläm – Tryck uppåt för att ta bort baklämmen och underlätta lastning och
avlastning.
Flaklåda – Överskrid inte maximilasten 180 kg.
Däck/fälg – Överskrid inte max. däcktryck 1,7 bar.
Kopplingsanordning – Sprintkoppling, koppla endast till godkända dragfordon.
Tipplåspedal – Pedalen frigör aklådans tippmekanism.
UNDERHÅLL
Rengöring
Rengör aklådan från lastrester efter varje användning.
Spola ren och torka släpkärran in- och utvändigt efter varje användning.
Kontrollera före varje användning att däcken har rekommenderat lufttryck, 1,7 bar.
Kontrollera hjulaxel och hjullager regelbundet och smörj vid behov.
Kontrollera regelbundet alla skruvförband och efterdra vid behov.
Rengör och smörj sparsamt alla rörliga delar årligen.
Reparera lackskador med blank maskinlack.
Förvaring
Låt inte last eller massor ligga kvar långvarigt i aklådan.
Se till att släpkärran är ren och torr innan den ställs i förvar, det ökar dess livslängd och
driftsäkerhet.
Förvara inomhus eller på annat sätt väderskyddat under vintern och vid hårt väder.
Vid utomhusförvaring, lägg upp dragstångsänden något högre än akets bakkant, för
avrinningens skull.
VIKTIGT! Felaktigt underhåll och/eller felaktig förvaring kan medföra att garantin upphör att gälla.
Använd endast reservdelar som rekommenderas av tillverkaren. Användning av andra reservdelar kan
orsaka funktionsfel, egendomsskada och/eller personskada.
NO
16
SIKKERHETSANVISNINGER
Les bruksanvisningen nøye for bruk!
Ta vare på den for fremtidig bruk.
VIKTIG! Advarsler og anvisninger i denne bruksanvisningen dekker ikke alle mulige
situasjoner som kan oppstå. Brukeren må bruke sunn fornuft og opptre med forsiktighet.
Produktet skal ikke brukes for transport av personer, verken sittende eller stående.
Barn skal ikke leke, stå eller klatre på produktet.
Inspiser produktet for å se etter skader før hver gangs bruk.
Reparer eller bytt ut skadde deler umiddelbart.
Kontroller skruene på alle monterte deler før hver gangs bruk, og stram ved behov.
Maks. tillatt last må ikke overskrides.
Ikke kjør over grøfter og større hull i veibanen eller terrenget ved transport av last.
Vær forsiktig når du kjører og manøvrerer i helninger – fare for velting!
Hold alltid lav hastighet når du kjører i helninger, i terreng eller på annet
utfordrende underlag.
Ikke kjør eller manøvrer i nærheten av vanlige veier, grøfter, bekker og lignende.
Kjør aldri i høyere hastigheter enn 15km/t – fare for personskade og/eller
eiendomsskade
Vær forsiktig når du laster av og på tilhengeren.
Bruk kun anbefalte kjøretøy til å trekke tilhengeren (hagetraktorer og
rehjulinger).
Kontroller før hver gangs bruk at tilhengeren er riktig koblet til og låst fast
til kjøretøyet.
Bruksanvisning for
tilhenger
NORSK
NO
17
TEKNISKE DATA
Lastekapasitet 180 kg
Materiale i ramme og lasteplan Stål
Lasteplanets indre mål 965 x 715 x 300 mm
Ytre mål 1480 x 790 x 680 mm
Hjulakselens mål 15 x 775 mm
Dekkdimensjon 100/90-6 (4,00–6")
Dekktype Pneumatisk
Koblingstype Sprint
Dekktrykk (bar) 1,7
Vekt 28 kg
BESKRIVELSE
Tilhengeren er bygget av robust stål og beregnet til transport av en rekke ulike materialer, som
verktøy, ved, dyrefôr, gjenvinningsmaterialer, avfall, jord og fyllmasser, sement etc.
Baklemmen kan tas av for å gjøre det enklere å laste av og på.
VIKTIG! Ikke overskrid maksimumsbelastningen på 180kg.
NO
18
NO
19
KOMPONENTLISTE
Nr. Komponent Betegnelse Antall
1 Bunnplate 1
2Sidelem 2
28 Frontstamme 1
9 Bakre lem 1
7 U-ramme 1
19 Trekkstang 1
10 Hjulakselholder 2
17 Hjulaksel 1
NO
20
15 Hjul 2
27 Trekkstangstøtte 1
6 Støtte for baklem 2
21 Tipplåspedal 1
23 Holder for koblingssplint 2
8 Kobleplate 1
29 Hjørneplate 2
3 Skrue M6 x 12 34
4 Låsebrikke Ø 6 34
5 Sekskantmutter M6 34
11 Skrue M8 x 16 8
12 Låsebrikke Ø 8 10
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108

Meec tools 707054 Bedienungsanleitung

Typ
Bedienungsanleitung