Philips Avent Baby Bath/Room Flower Thermometer SCH550/20 Benutzerhandbuch

Kategorie
Digitale Körperthermometer
Typ
Benutzerhandbuch

Αν χρειάζεστε πληροφορίες ή υποστήριξη, επισκεφτείτε
τη διεύθυνση www.philips.com/support ή διαβάστε το
ξεχωριστό φυλλάδιο της διεθνούς εγγύησης.
ESPAÑOL
Termómetro digital para baño y habitación
SCH550
El termómetro digital Philips AVENT para baño y habitación
le permite determinar la temperatura ideal del agua del
baño o de la habitación de su bebé. El bebé también puede
jugar con este producto de forma segura, ya que el diseño
del termómetro cumple todas las normas de seguridad
sobre juguetes de la UE.
Su bebé se sentirá más cómodo en la bañera si el agua está
a una temperatura entre 36,5 °C y 38 °C. Una temperatura
de 39 °C o más es demasiado caliente y el bebé podría
quemarse. Los bebés duermen más a gusto con una
temperatura ambiente de unos 18 °C.
Lea detenidamente esta guía antes de utilizar este aparato.
Conserve esta guía y el embalaje del producto, ya que
contienen información importante.
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparato Philips AVENT cumple todos los estándares
sobre campos electromagnéticos (CEM). Si se utiliza
correctamente y de acuerdo con las instrucciones de este
manual, el aparato se puede usar de forma segura según los
conocimientos cientícos disponibles hoy en día.
Uso del termómetro para baño y habitación
El termómetro digital para baño y habitación siempre está
listo para usar. Sólo hay que dejarlo otando en el agua o
sobre un estante de la habitación del bebé.
NOTA:
- Mezcle bien el agua antes de medir la temperatura
de la misma.
- Ponga el termómetro en la bañera mientras la llena.
De este modo podrá medir la temperatura de forma
rápida y precisa.
- Remueva el agua mientras mide la temperatura.
- Este termómetro tiene un intervalo de medición de
temperatura de entre 10 °C y 45 °C.
Al cabo de unos 2 años es posible que las pilas se agoten.
Cuando esto ocurra puede sustituirlas.
1 Empuje rmemente para sacar la unidad de 
medición de la carcasa de goma (g. 1).
2 Quite la tapa del compartimento de las pilas.
3
Extraiga con cuidado las pilas gastadas con unas pinzas.
4 Introduzca las pilas nuevas (dos pilas tipo botón 
LR44) y vuelva a colocar la tapa del compartimento 
de las pilas.Aplique un poco de grasa de silicona 
en el borde de la tapa del compartimento de las 
pilas para aumentar la estanqueidad del aparato.A 
continuación, vuelva a montar la unidad de medición 
sobre la carcasa de goma (g. 2).
Notas:
- Este producto se puede utilizar en el agua solo si está
totalmente montado de acuerdo con las instrucciones.
- Tras haber sustituido las pilas, la estanqueidad no está
garantizada.
4 Τοποθετήστε τις νέες μπαταρίες (δύο LR44 τύπου 
κουμπιού) και τοποθετήστε στη θέση του το 
κάλυμμα της θήκης μπαταριών. Για να βελτιώσετε 
την αντοχή του προϊόντος στο νερό, μπορείτε 
να προσθέσετε λίγη σιλικόνη στην άκρη του 
καλύμματος της θήκης μπαταριών. Στη συνέχεια,
συναρμολογήστε ξανά τη μονάδα μέτρησης πάνω 
στο πλαστικό περίβλημα (Εικ. 2).

- Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο νερό
μόνο αν είναι πλήρως συναρμολογημένο σύμφωνα
με τις οδηγίες.
- Μετά την αντικατάσταση των μπαταριών, η
αδιάβροχη ιδιότητα δεν είναι πλέον εγγυημένη.
- Μην συνδυάζετε παλιές με καινούργιες μπαταρίες.
- Μην χρησιμοποιείτε διαφορετικούς
τύπους μπαταριών: αλκαλικές, τυπικές ή
επαναφορτιζόμενες.
- Οι μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν μπορούν
να φορτιστούν.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες εάν δεν θα
χρησιμοποιήσετε το θερμόμετρο για μεγάλο
χρονικό διάστημα. Η διαρροή και η διάβρωσή τους
ενδέχεται να προκαλέσει φθορά στο προϊόν.
- Απορρίπτετε πάντα τις μπαταρίες με τρόπο φιλικό
προς το περιβάλλον.
- Να απορρίπτετε τις μπαταρίες με ασφάλεια. Μην
απορρίπτετε τα προϊόντα πετώντας τα στη φωτιά.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες ίδιου ή
παρόμοιου τύπου με αυτές που συνιστώνται.
- Οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται με τη
σωστή πολικότητα.
- Οι μπαταρίες που έχουν εξαντληθεί πρέπει να
αφαιρούνται από το προϊόν.
- Τα σημεία παροχής δεν πρέπει να βραχυκυκλώνονται.
- Να καθαρίζετε το προϊόν πάντοτε με
αντιδιαβρωτικά καθαριστικά.
 Το προϊόν περιέχει 
μια μπαταρία τύπου κέρματος. Σε περίπτωση κατάποσης,
η μπαταρία μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εσωτερικά 
εγκαύματα σε μόλις 2 ώρες και να οδηγήσει σε θάνατο.

2 μπαταρίες LR44 τύπου κουμπιού
Προβολή θερμοκρασίας: σε διαβαθμίσεις 0,2°
Ακρίβεια: ±1°C
Εύρος θερμοκρασίας: 10-45°C

- Οι μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες περιέχουν
ουσίες που ενδέχεται να μολύνουν το περιβάλλον.
Μην απορρίπτετε τις μη επαναφορτιζόμενες
μπαταρίες μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα
του σπιτιού σας, αλλά μόνο σε επίσημο σημείο
συλλογής για μπαταρίες. Να αφαιρείτε πάντα τις
μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πριν απορρίψετε
και παραδώσετε το προϊόν σε ένα επίσημο σημείο
συλλογής (Εικ. 3).
- Στο τέλος της ζωής του προϊόντος μην το πετάξετε
μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά σας απορρίμματα,
αλλά παραδώστε το σε ένα επίσημο σημείο συλλογής
για ανακύκλωση. Με αυτόν τον τρόπο θα συμβάλετε
στην προστασία του περιβάλλοντος (Εικ. 4).
- Geben Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer
nicht in den normalen Hausmüll. Bringen Sie es zum
Recycling zu einer ofziellen Sammelstelle. Auf diese
Weise tragen Sie zum Umweltschutz bei (Abb. 4).
Garantie und Support
Für Unterstützung und weitere Informationen besuchen Sie
die Philips Website unter www.philips.com/support,
oder lesen Sie die internationale Garantieschrift.



Το ψηφιακό βρεφικό θερμόμετρο μπάνιου και δωματίου
της Philips AVENT σας επιτρέπει να υπολογίζετε εύκολα
την ιδανική θερμοκρασία του μπάνιου ή του δωματίου
του μωρού σας. Επίσης, το μωρό σας μπορεί να
παίξει με το θερμόμετρο με ασφάλεια, αφού το σχέδιό
του συμμορφώνεται με όλα τα πρότυπα ασφαλείας
παιχνιδιών που ισχύουν στην Ευρώπη.
Το μωρό σας θα αισθάνεται πιο άνετα στο μπάνιο εάν
η θερμοκρασία του νερού είναι μεταξύ 36,5° και 38°.
Θερμοκρασία μεγαλύτερη των 39° είναι πολύ ζεστή και
το μωρό σας μπορεί να καεί. Επίσης, τα μωρά κοιμούνται
πιο άνετα σε δωμάτιο με θερμοκρασία περίπου 18°.
Διαβάστε αυτό τον οδηγό προσεκτικά προτού
χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Φυλάξτε αυτό τον οδηγό και
τη συσκευασία του προϊόντος καθώς περιέχουν σημαντικές
πληροφορίες.

Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips AVENT συμμορφώνεται
με όλα τα πρότυπα που αφορούν τα ηλεκτρομαγνητικά
πεδία (EMF). Εάν γίνει σωστός χειρισμός και σύμφωνος με
τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου χρήσης, η συσκευή
είναι ασφαλής στη χρήση βάσει των επιστημονικών
αποδείξεων που είναι διαθέσιμες μέχρι σήμερα.


Το ψηφιακό βρεφικό θερμόμετρο μπάνιου και δωματίου
είναι πάντα έτοιμο για χρήση. Αφήστε το να επιπλεύσει
στο νερό ή τοποθετήστε το σε ένα ράφι στο δωμάτιο
του μωρού.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
- Προτού μετρήσετε τη θερμοκρασία του νερού,
ανακατέψτε το νερό πολύ καλά.
- Τοποθετήστε το θερμόμετρο στη μπανιέρα ενώ
τη γεμίζετε. Έτσι θα διασφαλιστεί η γρήγορη και
ακριβής μέτρηση της θερμοκρασίας του νερού.
- Ανακατέψτε το νερό ενώ πραγματοποιείται η
μέτρηση της θερμοκρασίας.
- Το θερμόμετρο έχει εύρος μέτρησης θερμοκρασίας
μεταξύ 10°C και 45°C.
Μετά από περίπου 2 χρόνια, οι μπαταρίες ενδέχεται να
έχουν αδειάσει. Σε αυτή την περίπτωση, αντικαταστήστε τις.
1 Σπρώξτε για να αφαιρέσετε τη μονάδα μέτρησης 
από το πλαστικό περίβλημα (Εικ. 1).
2 Αφαιρέστε το κάλυμμα της θήκης μπαταριών.
3 Αφαιρέστε προσεκτικά τις άδειες μπαταρίες με 
ένα τσιμπιδάκι.
- Mischen Sie das Wasser weiter, wenn Sie die
Temperatur messen.
- Dieses Thermometer hat einen Temperaturbereich
von 10 °C bis 45 °C.
Nach etwa 2 Jahren sind die Batterien leer. Tauschen Sie
sie dann aus.
1 Drücken Sie fest, um die Messeinheit aus dem 
Gummigehäuse zu entnehmen (Abb. 1).
2 Nehmen Sie die Abdeckung des Batteriefachs ab.
3 Entfernen Sie die leeren Batterien vorsichtig mit 
einer Pinzette.
4 Setzen Sie die neuen Batterien (zwei LR44-
Knopfzellen) ein, und befestigen Sie die Abdeckung 
des Batteriefachs. Geben Sie etwas Silikonfett auf den 
Rand der Batteriefachabdeckung, damit diese weiterhin 
möglichst wasserdicht bleibt. Setzen Sie dann die 
Messeinheit wieder auf das Gummigehäuse (Abb. 2).
Hinweise:
- Dieses Produkt sollte nur im Wasser verwendet zu
werden, wenn es gemäß den Anweisungen vollständig
zusammengebaut ist.
- Nach dem Austauschen der Batterien kann nicht
mehr
garantiert werden, dass das Gerät wasserdicht ist.
- Verwenden Sie nicht gleichzeitig alte und neue Batterien.
- Kombinieren Sie keine unterschiedlichen
Batterietypen: Alkali, Standard oder wiederauadbar.
- Nicht-auadbare Batterien können nicht aufgeladen
werden.
- Entfernen Sie Batterien, wenn Sie das Gerät längere
Zeit nicht benutzen. Lecks und Korrosion können das
Gerät beschädigen.
- Entsorgen Sie Batterien immer umweltgerecht.
- Entsorgen Sie Batterien auf sichere Weise, und werfen
Sie das Thermometer keinesfalls in ein offenes Feuer.
- Verwenden Sie nur Batterien des gleichen bzw.
empfohlenen Typs.
- Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die
korrekte Polarität.
- Leere Batterien sind aus dem Gerät zu entfernen.
- Die Anschlusspunkte dürfen nicht kurzgeschlossen
werden.
- Reinigen Sie das Produkt nie mit Scheuermitteln.
Gefahr des Verschluckens von Batterien! Das Produkt
enthält eine münzähnliche Batterie.Wenn diese Batterie
verschluckt wird, kann dies schwere innere Verbrennungen 
innerhalb von nur 2 Stunden verursachen und zum Tod führen.
Technische Daten
2 x LR44-Knopfzellen
Temperaturanzeige: Ansteigend in Stufen von 0,2° C
Genauigkeit: ±1° C
Temperaturbereich: 10-45° C
Umwelt
- Nicht wiederauadbare Batterien enthalten Substanzen,
die die Umwelt gefährden können. Entsorgen Sie nicht
wiederauadbare Batterien nicht über den gewöhnlichen
Hausmüll, sondern geben Sie sie an einer ofziellen
Sammelstelle für Batterien ab. Entfernen Sie die nicht
wiederauadbaren Batterien, bevor Sie das Produkt an
einer ofziellen Recyclingstelle abgeben (Abb. 3).
- No mezcle pilas nuevas y antiguas.
- No mezcle distintos tipos de pilas: alcalinas, estándar
o recargables.
- Las pilas no recargables no se pueden recargar.
- Quite las pilas cuando no vaya a utilizar el
termómetro durante mucho tiempo. Las fugas y la
corrosión pueden dañarlo.
- Deseche siempre las pilas usadas de una forma no
perjudicial para el medio ambiente.
- Deseche las pilas de forma segura y no deseche el
producto arrojándolo al fuego.
- Utilice solo pilas del mismo tipo o uno equivalente
según lo recomendado.
- Inserte las pilas teniendo en cuenta la polaridad correcta.
- Las pilas agotadas deben extraerse del producto.
- No provoque cortocircuitos en los terminales de
alimentación.
- Limpie siempre el producto con agentes de limpieza
no abrasivos.
Riesgo de ingestión de las pilas. El producto contiene 
una pila tipo botón, que si se ingiere puede provocar graves 
quemaduras internas en solo 2 horas y puede provocar 
la muerte.
Datos técnicos
2 pilas tipo botón LR44
Pantalla de temperatura: incrementos de 0,2 °C
Precisión: ±1 °C
Rango de temperatura: 10-45 °C
Medio ambiente
-
Las pilas no recargables contienen sustancias que pueden
contaminar el medio ambiente. No tire las pilas no
recargables con la basura normal del hogar, deposítelas en
un punto de recogida ocial para pilas. Quite siempre las
pilas no recargables antes de deshacerse del producto y
llevarlo a un punto de recogida ocial (g. 3).
- Al nal de su vida útil, no tire el producto junto con
la basura normal del hogar. Llévelo a un punto de
recogida ocial para su reciclado. De esta manera,
ayudará a conservar el medio ambiente (g. 4).
Garantía y asistencia
Si necesita asistencia o información, visite
www.philips.com/support o lea el folleto de garantía
mundial independiente.
SUOMI
Digitaalinen kylpy- ja huonelämpömittari
SCH550
Digitaalisen Philips AVENT kylpy- ja huonelämpömittarin
avulla voit mitata kätevästi lapsen kylvyn tai huoneen
lämpötilan. Lapsen voi myös huoletta antaa leikkiä tuotteella,
sillä lämpömittari on kaikkien EU:ssa voimassa olevien
leikkikalujen turvallisuusstandardien mukainen.
Lapsella on kylvyssä mukavin olo, kun veden lämpötila on
36,5 ° - 38 °C. Yli 39 asteen lämpötila on liian kuuma, ja lapsi
voi saada palovammoja. Noin 18 asteen huonelämpötila on
kaikkein sopivin nukkuvalle lapselle.
Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä.
Säilytä tämä käyttöohje sekä tuotteen pakkaus, sillä niissä on
hyödyllistä tietoa.
  • Page 1 1
  • Page 2 2
  • Page 3 3
  • Page 4 4
  • Page 5 5
  • Page 6 6

Philips Avent Baby Bath/Room Flower Thermometer SCH550/20 Benutzerhandbuch

Kategorie
Digitale Körperthermometer
Typ
Benutzerhandbuch