Philips DS1200/12 Benutzerhandbuch

Kategorie
Docking-Lautsprecher
Typ
Benutzerhandbuch
www.philips.com/welcome
Always there to help you
Register your product and get support at
DS1200
EN
1 Important
Safety
Important Safety Instructions
• Heed all warnings.
• Follow all instructions.
• Do not use this apparatus near water.
• Clean only with dry cloth.
• Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the
manufacturer’s instructions.
• Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or
otherapparatus(includingampliers)thatproduceheat.
• Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly at plugs,
convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
• Onlyuseattachments/accessoriesspeciedbythemanufacturer.
• Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long
periods of time.
• Referallservicingtoqualiedservicepersonnel.Servicingisrequiredwhen
the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord
or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the
apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not
operate normally, or has been dropped.
• Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing.
• Donotplaceanysourcesofdangerontheapparatus(e.g.liquidlledobjects,
lightedcandles).
• Where the plug of the Direct Plug-in Adapter is used as the disconnect device,
the disconnect device shall remain readily operable.
• Use only power supplies listed in the user manual.
Warning
Never remove the casing of this apparatus.
Never lubricate any part of this apparatus.
Never place this apparatus on other electrical equipment.
Keepthisapparatusawayfromdirectsunlight,nakedamesorheat.
Make sure that you always have easy access to the power cord, plug, or adaptor to
disconnect the apparatus from the power.
2 Notice
Anychangesormodicationsmadetothisdevicethatarenotexpresslyapproved
by WOOX Innovations may void the user’s authority to operate the equipment.
This product complies with the radio interference requirements of the European
Community.
Your product is designed and manufactured with high quality materials and
components, which can be recycled and reused.
When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means that
the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
Please inform yourself about the local separate collection system for electrical and
electronic products.
Please act according to your local rules and do not dispose of your old products
with your normal household waste. Correct disposal of your old product helps to
prevent potential negative consequences for the environment and human health.
Environmental information
All unnecessary packaging has been omitted. We have tried to make the packaging
easytoseparateintothreematerials:cardboard(box),polystyrenefoam(buffer)
andpolyethylene(bags,protectivefoamsheet.)
Your system consists of materials which can be recycled and reused if disassembled
by a specialized company. Please observe the local regulations regarding the disposal
of packaging materials, exhausted batteries and old equipment.
The making of unauthorized copies of
copy-protected material, including computer
programs,les,broadcastsandsound
recordings, may be an infringement of
copyrights and constitute a criminal offence. This equipment should not be used for
such purposes.
“Made for iPod, “Made for iPhone, and “Made
for iPad” mean that an electronic accessory
hasbeendesignedtoconnectspecicallyto
iPod, iPhone, or iPad, respectively, and has
beencertiedbythedevelopertomeetAppleperformancestandards.Appleis
not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and
regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, iPhone, or
iPad may affect wireless performance.
iPod and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other
countries. iPad is a trademark of Apple Inc.
Note
The type plate is located on the bottom of the apparatus.
CS
1 Důležitéinformace
Bezpečnost
Důležitébezpečnostnípokyny
• Respektujtevšechnaupozornění.
• Dodržujtevšechnypokyny.
• Zařízenínepoužívejtepoblížvody.
• Kčištěnípoužívejtepouzesuchoutkaninu.
• Nezakrývejteventilačníotvory.Zařízeníinstalujtepodlepokynůvýrobce.
• Zařízeníneinstalujtevblízkostizdrojůtepla(radiátory,přímotopy,sporáky
apod.)nebojinýchpřístrojů(včetnězesilovačů)produkujícíchteplo.
• Napájecíkabelchraňtepředpošlapánímnebopřiskřípnutím.Zvláštní
pozornostjetřebavěnovatzástrčkám,zásuvkámamístu,kdekabelopouští
přístroj.
• Používejtepouzedoplňkynebopříslušenstvídoporučenévýrobcem.
• Běhembouřkyčivdobě,kdysepřístrojnebudedelšídobupoužívat,odpojte
napájecíkabelzezásuvky.
• Veškeréopravysvěřtekvalikovanémuservisnímutechnikovi.Přístrojby
mělbýtpřezkoušenkvalikovanouosobouzejménavpřípadechpoškození
napájecíhokabelunebovidlice,vsituacích,kdydopřístrojevniklatekutina
nebonějakýpředmět,přístrojbylvystavendeštičivlhkosti,nepracuje
normálněneboutrpělpád.
• Přístrojnesmíbýtvystavenkapajícínebostříkajícítekutině.
• Napřístrojnepokládejtežádnénebezpečnépředměty(např.předměty
naplněnétekutinounebohořícísvíčky).
• Protožeadaptérsloužíkvypínánípřístroje,zařízeníkvypínánípřístrojebymělo
býtpřipravenokpoužití.
• Používejtepouzetakovénapájení,jakéjeuvedenovuživatelsképříručce.
Varování
Neodstraňujtekrytpřístroje.
Nikdynemažtežádnoučásttohotopřístroje.
Nepokládejtetotozařízenínajinéelektrickézařízení.
Zařízenínevystavujtepřímémuslunci,otevřenémuohninebožáru.
Ujistětese,žemátevždysnadnýpřístupknapájecímukabelu,zástrčceneboadaptéru,
abystemohlizařízeníodpojitodnapájení.
2 Oznámení
Veškerézměnyneboúpravytohotozařízení,kterénebylyvýslovněschváleny
společnostíWOOXInnovations,mohoumítzanásledekztrátuautorizace
kpoužívánítohotozařízení.
TentovýrobekodpovídápožadavkůmEvropskéunienavysokofrekvenčníodrušení.
Výrobekjenavrženavyrobenzvysocekvalitníhomateriáluasoučástí,kterélze
recyklovataznovupoužívat.
Pokudjevýrobekoznačentímtosymbolempřeškrtnutéhokontejneru,znamenáto,
žepodléhásměrniciEU2002/96/ES.
Zjistětesiinformaceomístnímsystémusběrutříděnéhoodpaduelektrických
aelektronickýchvýrobků.
Postupujtepodlemístníchnařízeníanelikvidujtestarévýrobkyspolusběžným
komunálnímodpadem.Správnoulikvidacístaréhovýrobkupomůžetepředejít
možnýmnegativnímdopadůmnaživotníprostředíazdravílidí.
Informaceoochraněživotníhoprostředí
Veškerýzbytečnýobalovýmateriálbylvynechán.Snažilijsmese,abybylomožné
obalovýmateriálsnadnorozdělitnatřimateriály:lepenku(krabice),polystyrén
(ochrannébalení)apolyetylen(sáčky,ochrannéfóliezlehčenéhoplastu).
Systémseskládázmateriálů,kteréjemožnévpřípadědemontážeodbornou
rmourecyklovataopětovněpoužít.Přilikvidaciobalovýchmateriálů,vybitých
bateriíastaréhozařízeníseřiďtemístnímipředpisy.
Vytvářeníneoprávněnýchkopiímateriálů,
jejichžkopírovánínenípovoleno,včetně
počítačovýchprogramů,souborů,pořadůa
zvukovýchnahrávek,můžebýtporušením
autorskýchprávapředstavovattrestnýčin.Totozařízeníbysektěmtoúčelům
nemělopoužívat.
Slogany „Made for iPod“, „Made for iPhone“,
„MadeforiPad“znamenají,žeelektronický
doplněkbylnavrženspecickypropřipojení
kzařízeníiPod,iPhoneaiPadabylvývojářem
certikovánjakosplňujícívýkonovéstandardyspolečnostiApple.SpolečnostApple
neníodpovědnázačinnosttohotozařízenínebozajehosouladsbezpečnostnímia
regulačnímistandardy.Uvědomtesi,žepoužívánítohotopříslušenstvísezařízením
iPod,iPhoneneboiPadmůžeovlivnitvýkonbezdrátovéhopřenosu.
iPodaiPhonejsouobchodníznámkyspolečnostiAppleInc.,registrovanávU.S.A.a
vdalšíchzemích.iPadjeochrannáznámkaspolečnostiAppleInc.
Poznámka
Štítekstypovýmiúdajijeumístěnnaspodnístraněpřístroje.
DA
1 Vigtigt
Sikkerhed
Vigtigesikkerhedsinstruktioner
• Respekter alle advarsler.
• Følg alle instruktioner.
• Benyt ikke dette apparat i nærheden af vand.
• Rengør kun produktet med en tør klud.
• Ventilationsåbninger må ikke blokeres. Installer apparatet i overensstemmelse
med producentens instruktioner.
• Installer ikke apparatet i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer,
varmeapparater,ovneellerandreapparater(inkl.forstærkere),derproducerer
varme.
• Sørg for, at netledningen ikke trædes på, navnlig ved stikkene og
stikforbindelserne samt det sted, hvor ledningen føres ud af apparatet.
• Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
• Fjern apparatet fra stikkontakten under tordenvejr, eller hvis det ikke skal
bruges gennem længere tid.
• Alserviceringskaludføresafkvaliceretpersonale.Apparatetskalserviceres,
hvis det er blevet beskadiget, f.eks. hvis netledningen beskadiges, der er blevet
spildt væske på apparatet, der er kommet fremmedlegemer ind i apparatet,
apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, eller hvis apparatet ikke fungerer
normalt eller er blevet tabt.
• Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
• Placer aldrig farlige genstande på apparatet (f.eks. væskefyldte genstande eller
tændtelys).
• Hvis stikket til Direct Plug-in-adapteren bruges til at afbryde enheden, forbliver
enheden parat til betjening.
• Brug kun strømforsyninger, der er anført i brugervejledningen.
Advarsel
Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.
Forsøg aldrig at smøre nogen del på apparatet.
Placer aldrig dette apparat på andet elektrisk udstyr.
Udsæt ikke apparatet for direkte sollys, åben ild eller varmekilder.
Sørg for, at du altid kan komme til ledningen, stikkontakten eller adapteren, så du kan
afbryde strømmen til apparatet.
2 Meddelelse
Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af WOOX Innovations, kan
annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.
Dette produkt overholder EU’s krav om radiointerferens.
Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj
kvalitet, som kan genbruges.
Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på
hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.
Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske
produkter.
Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med
almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til
at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.
Miljøoplysninger
Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre
materialer:Pap(kasse),polystyrenskum(buffer)ogpolyethylen(poser,beskyttende
skumfolie).
Systemetbestårafmateriale,derkangenbruges,hvisdetadskillesafetspecialrma.
Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og
gammelt udstyr.
Uautoriseret kopiering af kopibeskyttet
materiale, herunder computerprogrammer,
ler,udsendelseroglydindspilninger,kanvære
i strid med reglerne om ophavsret og med
lovgivningen. Dette udstyr bør ikke bruges til sådanne formål.
”Made for iPod”, ”Made for iPhone” og ”Made
for iPad” betyder, at et elektronisk tilbehør
erblevetdesignettilspeciktatkunne
tilsluttes hhv. iPod, iPhone eller iPad, samt
atdetercerticeretatudviklerentilatimødekommeApplesydelsesstandarder.
Apple er ikke ansvarlig for denne enheds drift, eller for om enheden overholder
sikkerhedsstandarder og lovmæssige standarder. Bemærk, at brugen af dette tilbehør
med iPod, iPhone eller iPad kan påvirke den trådløse ydeevne.
iPod og iPhone er varemærker tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og
andre lande. iPad er et varemærke tilhørende Apple Inc.
Bemærk
Identikationspladenndesibundenafapparatet.
DE
1 Wichtig
Sicherheit
Wichtige Sicherheitshinweise
• Beachten Sie alle Warnhinweise.
• Befolgen Sie alle Anweisungen.
• Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
• Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
• Verdecken Sie keine Lüftungsöffnungen. Stellen Sie das Gerät gemäß den
Vorschriften des Herstellers auf.
• Platzieren Sie das Gerät nicht neben Wärmequellen, wie z. B. Heizkörpern,
ÖfenoderanderenGeräten(darunterauchVerstärker),dieWärmeerzeugen.
• Schützen Sie das Netzkabel, damit niemand auf das Kabel tritt oder es geknickt
wird. Insbesondere darf dies nicht an den Steckern, an den Steckdosen oder
an der Stelle geschehen, an der die Kabel das Gerät verlassen.
• Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
• Ziehen Sie bei Gewittern oder bei längerer Nichtverwendung des Geräts den
Netzstecker.
• LassenSiesämtlicheReparaturenausschließlichvonqualiziertem
Servicepersonal durchführen. Reparaturen sind notwendig, wenn das Gerät
beschädigt wurde, z. B. wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt
wurden, Gegenstände in das Gerät gefallen sind, Flüssigkeit über das Gerät
geschüttet wurde, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde oder
das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert oder fallen gelassen wurde.
• Das Gerät darf nicht mit Flüssigkeiten benetzt oder bespritzt werden.
• Auf das Gerät dürfen keine möglichen Gefahrenquellen gestellt werden (z. B.
miteinerFlüssigkeitgefüllteGegenstände,brennendeKerzen).
• Wenn der Stecker des Direct Plug-In-Adapters als Trennvorrichtung
verwendet wird, muss die Trennvorrichtung frei zugänglich bleiben.
• Verwenden Sie nur im Benutzerhandbuch aufgeführte Netzkabel.
Warnung
Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.
Fetten Sie niemals Teile dieses Geräts ein.
Stellen Sie dieses Gerät niemals auf andere elektrische Geräte.
Setzen Sie das Gerät keinem direktem Sonnenlicht, keiner offenen Flamme und keiner
starken Hitze aus.
Stellen Sie zum Trennen des Geräts von der Stromversorgung den einfachen Zugriff auf
Netzkabel, Stecker oder Netzteil sicher.
2 Hinweis
ÄnderungenoderModizierungendesGeräts,dienichtausdrücklichvonWOOX
Innovations genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.
Dieses Produkt entspricht den Richtlinien der Europäischen Union zu
Funkstörungen.
Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten
entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.
BendetsichdiesesSymbol(durchgestricheneAbfalltonneaufRädern)aufdem
Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG
gilt.
Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung
elektrischer und elektronischer Geräte.
Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie Altgeräte
nicht über Ihren Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden
Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.
Umweltinformationen
AufüberüssigeVerpackungwurdeverzichtet.DieVerpackungkannleichtin
dreiMaterialtypengetrenntwerden:Pappe(Karton),Styropor(Polsterung)und
Polyethylen(Beutel,Schaumstoff-Schutzfolie).
Ihr Gerät besteht aus Werkstoffen, die wiederverwendet werden können, wenn das
Gerät von einem spezialisierten Fachbetrieb demontiert wird. Bitte beachten Sie
die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungsmaterial, verbrauchten
Batterien und Altgeräten.
Das unbefugte Kopieren von
kopiergeschütztem Material wie z. B.
Computerprogrammen, Dateien,
Sendungen und Tonaufnahmen kann eine
Urheberrechtsverletzung und somit eine Straftat darstellen. Dieses Gerät darf für
solche Zwecke nicht verwendet werden.
Die Angaben „Made for iPod“, „Made for
iPhone“, und „Made for iPad“ bedeuten, dass
ein elektronisches Zubehörteil speziell für die
Verwendung mit einem iPod, iPhone oder iPad
entwickelt wurde. Zudem wurde vom Hersteller bestätigt, dass dieses Zubehörteil
den Leistungsstandards von Apple entspricht. Apple ist für dieses Gerät oder die
Einhaltung von Sicherheits- und sonstigen Richtlinien nicht verantwortlich. Bitte
beachten Sie, dass der Gebrauch dieses Zubehörteils mit einem iPod, iPhone oder
iPaddieÜbertragungsleistungbeeinussenkann.
iPod und iPhone sind eingetragene Marken von Apple Inc. in den Vereinigten
Staaten und in anderen Ländern. iPad ist eine Marke von Apple Inc.
Hinweis
DasTypenschildbendetsichaufderGeräteunterseite.
EL
1 Σημαντικό
Ασφάλεια
Σημαντικέςοδηγίεςασφαλείας
• Τηρείτεόλεςτιςπροειδοποιήσεις.
• Ακολουθήστεόλεςτιςοδηγίες.
• Μηνχρησιμοποιείτετησυσκευήκοντάσενερό.
• Καθαρίζετεμόνομεστεγνόπανί.
• Μηνκαλύπτετετιςοπέςεξαερισμού.Εγκαταστήστετημονάδασύμφωνα
μετιςοδηγίεςτουκατασκευαστή.
• Μηνεγκαταστήσετετημονάδακοντάσεπηγέςθερμότηταςόπωςσώματα
καλοριφέρ,ανοίγματαεκροήςθερμούαέρα,φούρνουςήάλλεςσυσκευές
(συμπεριλαμβανομένωνενισχυτών)πουπαράγουνθερμότητα.
• Προστατέψτετοκαλώδιορεύματοςώστεναμηνπατηθείήκοπεί,
ειδικάσταβύσματα,στιςυποδοχέςκυκλώματοςκαιστοσημείοόπου
εξέρχονταιαπότησυσκευή.
• Χρησιμοποιείτεμόνομέρη/εξαρτήματαεγκεκριμένααπότον
κατασκευαστή.
• Αποσυνδέστετησυσκευήαπότηνπρίζακατάτηδιάρκειακαταιγίδωνή
ότανδενχρησιμοποιείταιγιαμεγάλοχρονικόδιάστημα.
• Οποιαδήποτεεπισκευήπρέπειναγίνεταιαπόεξειδικευμένοπροσωπικό.
Είναιαπαραίτητηηεπισκευήτηςσυσκευήςότανέχειυποστεί
οποιαδήποτεβλάβη,όπωςεάνυποστείβλάβητοκαλώδιοήτοβύσμα
τροφοδοσίας,εάνχυθείυγρόήπέσουναντικείμεναπάνωστησυσκευή,
εάνησυσκευήεκτεθείσεβροχήήυγρασία,εάνδενλειτουργείκανονικά
ήέχειπέσει.
• Ησυσκευήδενπρέπειναεκτίθεταισευγρά.
• Μηντοποθετείτεπηγέςκινδύνουπάνωστησυσκευή(π.χ.αντικείμεναπου
περιέχουνυγρά,αναμμένακεριά).
• ΌπουχρησιμοποιείταιτοβύσματουπροσαρμογέαDirectPlug-inως
συσκευήαποσύνδεσης,ησυσκευήαποσύνδεσηςθαπρέπειναπαραμένει
λειτουργική.
• Ναχρησιμοποιείτεμόνοτιςπηγέςτροφοδοσίαςπουαναγράφονταιστο
εγχειρίδιοχρήσης.
Προειδοποίηση
Μηναφαιρείτεποτέτοπερίβληματηςσυσκευής.
Μηνλιπαίνετεκανένατμήμααυτήςτηςσυσκευής.
Μηντοποθετείτετησυσκευήπάνωσεάλλοηλεκτρικόεξοπλισμό.
Διατηρείτετησυσκευήμακριάαπόάμεσοηλιακόφως,γυμνήφλόγαήθερμότητα.
Βεβαιωθείτεότιέχετεπάνταεύκοληπρόσβασηστοκαλώδιορεύματος,τοφιςήτο
τροφοδοτικό,γιανααποσυνδέετετησυσκευήαπότορεύμα.
2 Σημείωση
Οποιεσδήποτεαλλαγέςήτροποποιήσειςπραγματοποιηθούνστησυσκευή
χωρίςτηρητήέγκρισητηςWOOXInnovationsενδέχεταιναακυρώσουντο
δικαίωματουχρήστηγιαλειτουργίατηςσυσκευής.
ΤοπαρόνπροϊόνσυμμορφώνεταιμετιςπροδιαγραφέςτηςΕυρωπαϊκής
Κοινότηταςγιαπαρεμβολέςραδιοφωνικώνσημάτων.
Τοπροϊόνείναισχεδιασμένοκαικατασκευασμένοαπόυψηλήςποιότητας
υλικάκαιεξαρτήματα,ταοποίαμπορούνναανακυκλωθούνκαινα
επαναχρησιμοποιηθούν.
Ότανέναπροϊόνδιαθέτειτοσύμβολοενόςδιαγραμμένουκάδου
απορριμμάτωνμερόδες,τοπροϊόναυτόκαλύπτεταιαπότηνΕυρωπαϊκή
Οδηγία2002/96/ΕΚ.
Ενημερωθείτεσχετικάμετοτοπικόσύστημαξεχωριστήςσυλλογήςηλεκτρικών
καιηλεκτρονικώνπροϊόντων.
Μηνπαραβαίνετετουςτοπικούςκανονισμούςκαιμηναπορρίπτετεταπαλιά
προϊόνταμαζίμεταυπόλοιπαοικιακάαπορρίμματα.Ησωστήμέθοδος
απόρριψηςτωνπαλιώνσαςπροϊόντωνσυμβάλλειστηναποφυγήαρνητικών
επιπτώσεωνγιατοπεριβάλλονκαιτηνανθρώπινηυγεία.
Πληροφορίεςσχετικάμετηνπροστασίατουπεριβάλλοντος
Κάθεπεριττόστοιχείοσυσκευασίαςέχειπαραληφθεί.Ησυσκευασίαέχειγίνει
έτσιώστεναείναιεύκολοςοδιαχωρισμόςσετρίαυλικά:χαρτόνι(κουτί),
αφρώδεςπολυστυρένιο(υλικόπροστασίαςαπόχτυπήματα)καιπολυαιθυλένιο
(σακουλάκια,προστατευτικόαφρώδεςφύλλο).
Τοσύστημααποτελείταιαπόυλικάπουμπορούνναανακυκλωθούνκαι
ναεπαναχρησιμοποιηθούνεάναποσυναρμολογηθείαπόμιαειδικευμένη
εταιρεία.Τηρείτετουςτοπικούςκανονισμούςσχετικάμετηναπόρριψηυλικών
συσκευασίας,άδειωνμπαταριώνήπαλιούεξοπλισμού.
Ηπραγματοποίησηαντιγράφωνυλικού
πουφέρειπροστασίααντιγραφής,όπως
προγραμμάτωνυπολογιστών,αρχείων,
μεταδόσεωνκαιηχογραφήσεων,άνευ
σχετικήςεξουσιοδότησης,ενδέχεταινασυνιστάκαταστρατήγησητων
δικαιωμάτωνπνευματικήςιδιοκτησίας,καιωςεκτούτουποινικόαδίκημα.Δεν
επιτρέπεταιηχρήσητουεξοπλισμούαυτούγιατουςσκοπούςαυτούς.
Οιονομασίες«MadeforiPod»,«Madefor
iPhone»και«MadeforiPad»σημαίνουνότι
τοηλεκτρονικόεξάρτημαέχεισχεδιαστεί
ειδικάγιασύνδεσησεiPod,iPhoneκαιiPad
αντίστοιχα,καθώςκαιότιέχειπιστοποιηθείαπότονκατασκευαστήτουότι
πληροίταπρότυπααπόδοσηςτηςApple.ΗAppleδενφέρεικαμίαευθύνη
γιατηλειτουργίατηςπαρούσαςσυσκευήςήτηςσυμμόρφωσήςτηςπροςτα
πρότυπαασφαλείαςκαιτακανονιστικάπρότυπα.Νασημειωθείότιηχρήση
τουενλόγωαξεσουάρμεiPod,iPhoneήiPadενδέχεταιναεπηρεάσειτην
ασύρματηαπόδοση.
ΟιονομασίεςiPodκαιiPhoneείναιεμπορικάσήματατηςAppleInc.,
καταχωρημέναστιςΗ.Π.Α.καισεάλλεςχώρες.ΗονομασίαiPadείναιεμπορικό
σήματηςAppleInc.
Σημείωση
Ηπινακίδατουτύπουβρίσκεταιστοκάτωμέροςτηςσυσκευής.
ES
1 Importante
Seguridad
Instrucciones de seguridad importantes
• Presteatenciónatodaslasadvertencias.
• Siga todas las instrucciones.
• No use este aparato cerca del agua.
• Utiliceúnicamenteunpañosecoparalalimpieza.
• Nobloqueelasaberturasdeventilación.Realicelainstalacióndeacuerdocon
las indicaciones del fabricante.
• No instale cerca ninguna fuente de calor como, por ejemplo, radiadores, rejillas
decalefacción,hornosuotrosaparatosqueproduzcancalor(incluidoslos
amplicadores).
• Evitequeelcabledealimentaciónsepiseosedoble,enparticularjuntoalos
enchufes, tomas de corriente y en el punto donde sale del aparato.
• Use exclusivamente los dispositivos/accesorios indicados por el fabricante.
• Desenchufeelaparatodurantelastormentaseléctricasocuandonoloutilice
durante un periodo largo de tiempo.
• Elserviciotécnicodeberealizarlosiemprepersonalcualicado.Serequerirá
serviciodeasistenciatécnicacuandoelaparatosufraalgúntipodedaño
como,porejemplo,queelcabledealimentaciónoelenchufeesténdañados,
quesehayaderramadolíquidoohayancaídoobjetosdentrodelaparato,que
éstesehayaexpuestoalalluviaohumedad,quenofuncionenormalmenteo
quesehayacaído.
• No exponga el aparato a goteos ni salpicaduras.
• No coloque sobre el aparato objetos que puedan suponer un peligro (por
ejemplo,objetosquecontenganlíquidoovelasencendidas).
• Cuando se utiliza el enchufe del adaptador Direct Plug-in Adapter como
dispositivodedesconexión,éstedebeestarsiempredisponible.
• Utiliceúnicamentelasfuentesdealimentaciónqueseindicanenelmanualde
usuario.
Advertencia
No quite nunca la carcasa de este aparato.
No lubrique ninguna pieza de este aparato.
Nocoloquenuncaesteaparatosobreotroequipoeléctrico.
No exponga el aparato a la luz solar directa, al calor o a las llamas.
Asegúresedetenersiempreunfácilaccesoalcabledealimentación,alenchufeoal
adaptador para desconectar el aparato de la corriente.
2 Aviso
Cualquiercambioomodicaciónqueserealiceenestedispositivoquenoesté
aprobada expresamente por WOOX Innovations puede anular la autoridad del
usuario para utilizar el equipo.
Este producto cumple los requisitos de interferencias de radio de la Comunidad
Europea.
Elproductohasidodiseñadoyfabricadoconmaterialesycomponentesdealta
calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.
Cuandoapareceestesímbolodecubodebasuratachadoenunproducto,signica
que cumple la Directiva europea 2002/96/EC.
Infórmesesobreelsistemalocaldereciclajedeproductoseléctricosyelectrónicos.
Procedaconformealalegislaciónlocalynosedeshagadesusproductosantiguos
conlabasuradomésticanormal.Laeliminacióncorrectadelproductoantiguo
ayudaráaevitarposiblesconsecuenciasnegativasparaelmedioambienteylasalud.
Informaciónmedioambiental
Se ha suprimido el embalaje innecesario. Hemos intentado que el embalaje sea
fácildesepararentresmateriales:cartón(caja),espumadepoliestireno(corcho)y
polietileno(bolsas,láminadeespumaprotectora).
El sistema se compone de materiales que se pueden reciclar y volver a utilizar si lo
desmonta una empresa especializada. Siga la normativa local acerca del desecho de
materiales de embalaje, pilas agotadas y equipos antiguos.
La copia no autorizada de material protegido
contracopia,incluidosprogramasinformáticos,
archivos, emisiones y grabaciones de sonido,
puede infringir los derechos de copyright y
constituirundelito.Esteequiponosedebeutilizarparatalesnes.
“Made for iPod”, “Made for iPhone” y
“MadeforiPad”signicaqueunaccesorio
electrónicohasidodiseñadoparaconectarse
especícamenteauniPod,iPhoneyiPad
yhasidocerticadoporeldesarrolladorparacumplirconlosestándaresde
rendimiento de Apple. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este
dispositivoodesucumplimientoconlosestándaresdeseguridadoreguladores.
Tenga en cuenta que el uso de este accesorio con iPod, iPhone o iPad puede
afectaralrendimientoinalámbrico.
iPod y iPhone son marcas registradas de Apple Inc., registrada en EE.UU. y otros
países.iPadesunamarcacomercialdeAppleInc.
Nota
Laplacadeidenticaciónestásituadaenlaparteinferiordeldispositivo.
FI
1 Tärkeää
Turvallisuus
Tärkeitäturvallisuusohjeita
• Huomioi varoitukset.
• Noudata kaikkia ohjeita.
• Älä käytä laitetta veden lähellä.
• Puhdista vain kuivalla liinalla.
• Älä tuki ilmastointiaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
• Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, uuneja tai muita
lämpöätuottavialaitteita(mukaanlukienvahvistimia).
• Suojaa virtajohtoa taittumiselta ja päälle astumiselta.
• Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.
• Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana sekä jos laitetta ei
käytetä pitkään aikaan.
• Anna vain valtuutetun huoltohenkilön huoltaa laite. Huolto on tarpeen, kun
laite on vahingoittunut, esimerkiksi virtajohto tai pistoke on vahingoittunut,
laitteen sisään on päässyt nestettä tai vieraita esineitä, laite on kastunut, ei toimi
normaalisti tai on pudonnut.
• Laitteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä.
• Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten
nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.
• Jos laturin liitintä käytetään laitteen virran katkaisemiseen, virran katkaiseva laite
on edelleen käytettävissä.
• Käytä ainoastaan käyttöoppaassa mainittuja virtalähteitä.
Vakavavaroitus
Älä koskaan avaa laitteen runkoa.
Älä koskaan voitele mitään laitteen osaa.
Älä koskaan aseta laitetta muiden laitteiden päälle.
Älä säilytä laitetta suorassa auringonvalossa tai liekkien tai lämmönlähteiden läheisyydessä.
Varmista, että virtajohto, liitin tai pistoke on sijoitettu niin, että voit helposti irrottaa
laitteen virtalähteestä.
2 Huomautus
Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin WOOX Innovationsin
erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.
Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.
Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia,
jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.
Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.
Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään.
Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteiden
mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja
ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.
Ympäristötietoja
Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen
materiaalitonhelppojakaakolmeenosaan:pahviin(laatikko),polystyreenimuoviin
(pehmuste)japolyeteeni(pussit,suojamuoviarkki).
Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen,
jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia
pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia
kierrätysohjeita.
Luvattomien kopioiden tekeminen
kopiosuojatusta materiaalista, kuten
tietokoneohjelmista, tiedostoista, lähetyksistä
ja äänitallenteista, voi loukata tekijänoikeuksia
ja täyttää rikoksen tunnusmerkit. Tätä laitetta ei saa käyttää edellä mainittuun
tarkoitukseen.
Made for iPod, Made for iPhone ja Made for
iPad merkitsevät, että sähköinen lisävaruste
on tarkoitettu erityisesti liitettäväksi iPodiin,
iPhoneen tai iPadiin, ja sen kehittäjä takaa, että
se täyttää Applen suorituskykyvaatimukset. Apple ei vastaa laitteen toiminnasta eikä
siitä, että se täyttää turvallisuus- ja säädösstandardit. Huomaa, että lisävarusteen
käyttö iPodin, iPhonen tai iPadin kanssa saattaa vaikuttaa langattoman verkon
suorituskykyyn.
iPod ja iPhone ovat Apple Inc.:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa
ja muissa maissa. IPad on Applen Inc.:n tavaramerkki.
Huomautus
Tyyppikilpi on laitteen takaosassa.
FR
1 Important
Sécurité
Consignesdesécuritéimportantes
• Tenez compte de tous les avertissements.
• Respectez toutes les consignes.
• N’utilisezpascetappareilàproximitéd’unesourced’eau.
• Nettoyez l’appareil avec un chiffon sec uniquement.
• N’obstruezpaslesoricesdeventilation.Installezl’appareilconformémentaux
consignes du fabricant.
• N’installezpasl’appareilàproximitédesourcesdechaleurtellesquedes
radiateurs,registresdechaleur,poêlesouautresappareils(amplicateurspar
exemple)produisantdelachaleur.
• Évitez de marcher sur le cordon d’alimentation ou de le pincer, notamment au
niveaudesches,desprisesdecourantetdesonpointdesortiesurl’appareil.
• Utilisezuniquementlespiècesdexation/accessoiresspécié(e)sparle
fabricant.
• Débranchezcetappareilencasd’orageoupendantleslonguespériodes
d’inutilisation.
• Coneztouteslestâchesdemaintenanceàunpersonnelqualié.Destravaux
demaintenancesontnécessairesencasd’endommagementdel’appareil:
parexemple,endommagementducordond’alimentationoudelache,
déversementdeliquideouchuted’objetsàl’intérieurdel’appareil,exposition
del’appareilàlapluieouàl’humidité,dysfonctionnementouchutede
l’appareil.
• Votreappareilnedoitpasêtreexposéauxfuitesgoutteàgoutteouaux
éclaboussures.
• Neplacezpasd’objetssusceptiblesd’endommagervotreappareilàproximité
decelui-ci(parexemple,objetsremplisdeliquideoubougiesallumées).
• Silachedel’adaptateurplug-inDirectestutiliséecommedispositifde
découplage,elledoitresterfacilementaccessible.
• Utilisezuniquementdesalimentationsindiquéesdanslemanueld’utilisation.
Avertissement
Ne retirez jamais le boîtier de l'appareil.
Ne graissez jamais aucun composant de cet appareil.
Neposezjamaisl'appareilsurunautreéquipementélectrique.
Conservezl'appareilàl'abridesrayonsdusoleil,desammesnuesetdetoutesource
de chaleur.
Veillezàmaintenirunaccèsfacileaucordond'alimentation,àlacheouàl'adaptateur
pourdébrancherl'appareil.
2 Avertissement
Toutemodicationapportéeàcetappareilquineseraitpasapprouvée
expressémentparWOOXInnovationspeutinvaliderl’habilitationdel’utilisateurà
utiliser l’appareil.
Ceproduitestconformeauxspécicationsd’interférenceradiodelaCommunauté
Européenne.
Cetappareilaétéconçuetfabriquéavecdesmatériauxetdescomposantsde
hautequalitépouvantêtrerecyclésetréutilisés.
Laprésencedusymboledepoubellesurrouesbarréesurunproduitindiqueque
cedernierestconformeàladirectiveeuropéenne2002/96/CE.
Veuillezvousrenseignersurvotresystèmelocaldegestiondesdéchets
d’équipementsélectriquesetélectroniques.
Respectezlaréglementationlocaleetnejetezpasvosanciensappareilsavecles
orduresménagères.Lamiseaurebutcorrectedevotreancienappareilpermetde
préserverl’environnementetlasanté.
Informations sur l’environnement
Toutemballagesuperuaétésupprimé.Nousavonsfaitnotrepossiblepour
permettreuneséparationfaciledel’emballageentroismatériaux:carton(boîte),
polystyrènemoussé(quiamortitleschocs)etpolyéthylène(sacs,feuilleprotectrice
enmousse).
Votreappareilsecomposedematériauxrecyclablesetréutilisablesàcondition
d’êtredémontésparuneentreprisespécialisée.Respectezlesréglementations
localespourvousdébarrasserdesemballages,despilesusagéesetdevotreancien
équipement.
Laréalisationdecopiesnonautoriséesde
contenuprotégécontrelacopie,notamment
deprogrammesinformatiques,chiers,
diffusions et enregistrement sonores, peut
représenteruneviolationdedroitsd’auteuretuneinfractionàlaloi.Cetappareil
nedoitenaucuncasêtreutiliséàdetellesns.
«MadeforiPod»(Compatibleavecl’iPod),
«MadeforiPhone»(Compatibleavec
l’iPhone)et«MadeforiPad»(Compatible
avecl’iPad)signientqu’unappareil
électroniqueestconçuspécialementpourêtreconnectéàuniPod,iPhoneouiPad
etqueledéveloppeurcertiequeleproduitsatisfaitauxnormesdeperformances
Apple. Apple n’est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa
conformitéauxnormesdesécuritéetauxnormesréglementaires.Notezque
l’utilisation de cet accessoire avec un iPod, un iPhone ou un iPad peut affecter les
performancessansl.
iPodetiPhonesontdesmarquescommercialesd’AppleInc.déposéesauxÉtats-
Unis et dans d’autres pays. iPad est une marque commerciale d’Apple, Inc.
Remarque
Laplaquesignalétiqueestsituéesousl'appareil.
HU
1 Fontos!
Biztonság
Fontosbiztonságiutasítások
• Ügyeljenagyelmeztetésekbenfoglaltakra.
• Kövesseazutasításokat.
• Óvjaakészüléketavíztől.
• Atisztítástkizárólagszárazruhávalvégezze.
• Gondoskodjonarról,hogyaszellőzőnyílásoknetömődjenekel.Akészülék
telepítésétagyártóutasításaiszerintvégezze.
• Nehelyezzeakészülékethőtkibocsátóeszközök,ígyfűtőtestek,fűtőnyílások,
kályhákvagyműködésüksoránhőttermelőkészülékek(pl.erősítők)közelébe.
• Tilosahálózatikábelrerálépnivagyaztbecsípni,különöstekintettelott,aholaz
acsatlakozó-aljzatokba,készülékcsatlakozókbailleszkedik,vagyott,aholkilépa
készülékből.
• Kizárólagagyártóáltaljavasolttartozékokathasználja.
• Viharidején,vagyhahosszabbideignemhasználjaalejátszót,húzzakia
készülékcsatlakozójátahálózatból.
• Akészülékjavítását,szervizelésétbízzaszakemberre.Akészüléketakövetkező
esetekbenkellszervizeltetni:akészülékbármilyenmódonmegsérült,például
sérültahálózatikábelvagycsatlakozó,folyadékkerültakészülékbe,ráesett
valami,akészüléketesővagynedvességérte,nemműködikmegfelelőenvagy
leejtették.
• Akészüléketnetegyekicseppenő,fröccsenőfolyadéknak.
• Nehelyezzenakészülékresemmilyenveszélyforrást(pl.folyadékkaltöltött
tárgyat,égőgyertyát).
• Aholaközvetlencsatlakoztatásadapterehasználatosmegszakítóeszközként,a
megszakítóeszköznekmindigszabadonhozzáférhetőnekkelllennie.
• Csakahasználatiutasításbanlistázotttápegységekethasználja.
Figyelem
Akészülékborításátmegbontanitilos.
Tilosakészülékbármelyalkatrészénekakenése.
Tilosakészüléketmáselektromosberendezésreráhelyezni.
Netegyekiakészüléketközvetlennapfény,nyíltlángvagyhőhatásának.
Gondoskodjonarról,hogyahálózatikábelvagycsatlakozókönnyenhozzáférhetőlegyen,
hogyakészüléketletudjaválasztaniahálózatiáramról.
2 Megjegyzés
AWOOXInnovationsáltalkifejezettenjóvánemhagyottváltoztatásokés
átalakításokakészülékensemmissétehetikafelhasználójogaitetermék
működtetésérevonatkozóan.
EzatermékmegfelelazEurópaiKözösségrádióinterferenciáravonatkozó
követelményeinek.
Ezatermékkiválóminőségűanyagokésalkatrészekfelhasználásávalkészült,amelyek
újrahasznosíthatókésújrafelhasználhatók.
Atermékhezkapcsolódóáthúzottkerekeskukaszimbólumaztjelenti,hogya
termékrevonatkozika2002/96/EKeurópaiirányelv.
Tájékozódjonazelektromoséselektronikustermékekszelektívhulladékként
történőgyűjtésénekhelyifeltételeiről.
Cselekedjenahelyiszabályozásoknakmegfelelően,ésakiselejtezettkészülékeket
gyűjtseelkülönítvealakosságihulladéktól.Afeleslegesséváltkészülékhelyes
kiselejtezésévelsegítmegelőzniakörnyezetésazemberiegészségkárosodását.
Környezetvédelemmelkapcsolatostudnivalók
Atermékcsomagolásanemtartalmazfeleslegescsomagolóanyagot.Igyekeztünkúgy
kialakítaniacsomagolást,hogykönnyenszétválaszthatólegyenakövetkezőhárom
anyagra:karton(doboz),polisztirol(védőelem)éspolietilén(zacskó,védőhabfólia).
Arendszerbentalálhatóanyagokaterrespecializálódottvállalatképesújrafeldolgozni
ésújrahasznosítani.Kérjük,tartsaszemelőttacsomagolóanyagok,kimerült
akkumulátorokésrégikészülékekleselejtezésérevonatkozóhelyielőírásokat.
Másolásvédettanyagokról(beleértve
aszámítógépesprogramokat,fájlokat,
közvetítéseketéshangfelvételeket)készített
illetéktelenmásolatokszerzőijogok
megsértésétképezhetik,ésbűncselekménynekminősülhetnek.Ezaberendezésnem
használhatóilyencélokra.
A„MadeforiPod”,a„MadeforiPhone”és
a„MadeforiPad”címkékaztjelentik,hogy
azelektronikustartozékokkifejezetteniPod,
iPhonevagyiPadkészülékkelvalóhasználatra
készültek,ésgyártóitanúsítvánnyalrendelkeznekarról,hogymegfelelnekazApple
teljesítményielőírásainak.AzApplenemvállalfelelősségetakészülékműködéséért,
vagyabiztonságiésszabályozóelőírásoknakvalómegfelelésért.Kérjük,vegye
gyelembe,hogyatartozékiPod,iPhonevagyiPadkészülékekkeltörténőhasználata
befolyásolhatjaavezetéknélküliteljesítményt.
AziPodésiPhoneazAppleInc.EgyesültÁllamokbanésmásországokban
bejegyzettvédjegyei.AziPadazAppleInc.védjegye.
Megjegyzés
Atípustáblaakészülékaljántalálható.
IT
1 Importante
Sicurezza
Importanti istruzioni sulla sicurezza
• Fare attenzione a tutte le avvertenze.
• Seguire tutte le istruzioni.
• Non utilizzare l’apparecchio vicino all’acqua.
• Pulire solo con un panno asciutto.
• Non ostruire le aperture per la ventilazione. Eseguire l’installazione in base a
quanto previsto dalle istruzioni del produttore.
• Non installare vicino a fonti di calore come radiatori, termoregolatori, stufe o
altriapparecchi(inclusigliamplicatori)cheproduconocalore.
• Proteggere il cavo di alimentazione per evitare di calpestarlo o stringerlo, in
particolare vicino a prese standard o multiple oppure nel punto in cui esce
dall’apparecchio.
• Utilizzaresolocollegamenti/accessorispecicatidalproduttore.
• Scollegare l’apparecchio durante i temporali o se non viene utilizzato per
lunghi periodi di tempo.
• Pereventualicontrolli,contattareilpersonaleperl’assistenzaqualicato.
Un controllo è necessario quando l’apparecchio è stato in qualche modo
danneggiato: ad esempio, il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati,
è stato versato del liquido o sono caduti degli oggetti sull’apparecchio,
l’apparecchio è stato esposto a pioggia o umidità, non funziona regolarmente
o è stato fatto cadere.
• Non esporre l’apparecchio a gocce o schizzi.
• Non appoggiare sull’apparecchio oggetti potenzialmente pericolosi (ad
esempiooggettichecontengonodelliquidoocandeleaccese).
• Se si usa la spina dell’adattatore ad inserimento diretto per scollegare il
dispositivo, assicurarsi che questa sia sempre facilmente accessibile.
• Utilizzare solo i sistemi di alimentazione elencati nel manuale dell’utente.
Avvertenza
Non rimuovere il rivestimento dell'apparecchio per nessun motivo.
Nonlubricaremaialcunapartedell'apparecchio.
Non posizionare mai l'apparecchio su un altro dispositivo.
Tenerelontanol'apparecchiodallalucedirettadelsole,ammeviveofontidicalore.
Assicurarsi di poter raggiungere facilmente il cavo di alimentazione, la presa o l'adattatore
per scollegare l'apparecchio dall'alimentazione.
2 Avviso
Qualsiasimodicaointerventosuquestodispositivo,senonespressamente
consentito da WOOX Innovations, può invalidare il diritto dell’utente all’uso
dell’apparecchio.
Questo prodotto è conforme ai requisiti sulle interferenze radio della Comunità
Europea.
Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta
qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.
Quandosuunprodottositrovailsimbolodelbidonedeiriuticonunacroce,
signicachetaleprodottoèsoggettoallaDirettivaEuropea2002/96/CE.
Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed
elettronici.
Attenersiallenormativelocaliperlosmaltimentodeiriutienongettareivecchi
prodottineinormaliriutidomestici.Ilcorrettosmaltimentodeiprodottiusatiaiuta
a prevenire l’inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.
Informazioniperilrispettoambientale
L’uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Si è cercato, inoltre, di
semplicarelaraccoltadifferenziata,usandoperl’imballaggiotremateriali:cartone
(scatola),polistireneespanso(materialediseparazione)epolietilene(sacchetti,
schiumaprotettiva).
Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati
purchéildisassemblaggiovengaeffettuatodaaziendespecializzate.Attenersialle
norme locali in materia di riciclaggio di materiali per l’imballaggio, batterie usate e
apparecchiature obsolete.
La copia non autorizzata di materiale protetto
da copia, inclusi programmi per computer,
le,trasmissionieregistrazioniaudio,può
rappresentare una violazione della legge
sul copyright e costituire un reato penale. Questo apparecchio non deve essere
utilizzato a tale scopo.
Lediciture“MadeforiPod”(Specicoper
iPod),“MadeforiPhone”(Specicoper
iPhone)e“MadeforiPad”(SpecicoperiPad)
indicano che un accessorio elettronico è stato
progettatoperilcollegamentospecicoauniPod,iPhoneoiPadedècerticato
dal produttore per la compatibilità con gli standard Apple in materia di prestazioni.
Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o per la sua
conformità agli standard normativi e di sicurezza. L’utilizzo di questo accessorio con
iPod,iPhoneoiPadpuòinuiresulleprestazioniwireless.
iPod e iPhone sono marchi registrati di Apple Inc., negli Stati Uniti e in altri paesi.
iPad è un marchio di Apple Inc.
Nota
La targhetta del modello è situata sul retro dell'apparecchio.
NL
1 Belangrijk
Veiligheid
Belangrijkeveiligheidsinstructies
• Let op waarschuwingen.
• Volg alle instructies.
• Plaats dit apparaat niet nabij water.
• Reinig alleen met een droge doek.
• Dek de ventilatieopeningen niet af. Installeer dit apparaat volgens de instructies
van de fabrikant.
• Niet installeren in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren,
warmeluchtroosters,kachelsofandereapparaten(zoalsversterkers)die
warmte produceren.
• Plaats het netsnoer zodanig dat niemand erop trapt en het niet wordt
afgeklemd, in het bijzonder bij stekkers, stopcontacten en het punt waar het
netsnoer uit het apparaat komt.
• Gebruikuitsluitenddoordefabrikantgespeciceerdetoebehoren/accessoires.
• Haal de stekker bij onweer en wanneer het apparaat langere tijd niet wordt
gebruikt, uit het stopcontact.
• Laat al het onderhoud verrichten door erkend onderhoudspersoneel.
Onderhoud is vereist wanneer het apparaat, het netsnoer of de stekker
is beschadigd, wanneer er vloeistof in het apparaat is gekomen of er een
voorwerp op het apparaat is gevallen, wanneer het apparaat is blootgesteld
aan regen of vocht, wanneer het apparaat niet goed functioneert of wanneer
het is gevallen.
• Stel het apparaat niet bloot aan vocht.
• Plaats niets op het apparaat dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of
een brandende kaars.
• Wanneer de stekker van de Direct plug-in-adapter wordt gebruikt om het
apparaat los te koppelen, moet u ervoor zorgen dat u altijd goed bij de
stekker kunt.
• Gebruik uitsluitend de voeding die in de gebruikershandleiding wordt vermeld.
Waarschuwing
Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.
Geen enkel onderdeel van dit apparaat hoeft ooit te worden gesmeerd.
Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische apparatuur.
Houd dit apparaat uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of warmte.
Zorg ervoor dat u altijd toegang hebt tot het netsnoer, de stekker en de adapter om de
stroom van dit apparaat uit te schakelen.
www.philips.com/welcome
Always there to help you
Register your product and get support at
Question?
Contact
Philips
EN Short User Manual
CS Krátkáuživatelskápříručka
DA Kortbrugervejledning
DE Kurzanleitung
EL Σύντομοεγχειρίδιοχρήσης
ES Manual de usuario corto
FI Lyhyt käyttöopas
FR Bref mode d’emploi
HU Rövidhasználatiútmutató
IT Manualedell’utentebreve
KO 요약
사용
설명서
NL Korte gebruikershandleiding
PL Krótkainstrukcjaobsługi
PT-PR Manual do utilizador resumido
PT-BR Manual do usuário resumido
RU Краткоеруководство
пользователя
SK Stručnýnávodnapoužívanie
SV Kortfattadanvändarhandbok
ZH-CN 简明用户手册
ZH-HK 精簡用戶手冊
KK Қысқашапайдаланушы
нұсқаулығы
UK Короткийпосібник
користувача
DS1200
Specificationsaresubjecttochangewithoutnotice
2013©WOOXInnovationsLimited.Allrightsreserved.
ThisproductwasbroughttothemarketbyWOOXInnovationsLimitedorone
ofitsaffiliates,furtherreferredtointhisdocumentasWOOXInnovations,andis
themanufactureroftheproduct.WOOXInnovationsisthewarrantorinrelation
to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield
EmblemareregisteredtrademarksofKoninklijkePhilipsN.V.
DS1200_Short User Manual_V3.0
EN Before using your product, read all accompanying safety information.
CS Před použitím výrobku si přečtěte přibalené bezpečnostní informace.
DA Før du bruger produktet, skal du læse alle medfølgende sikkerhedsoplysninger.
DE Lesen Sie vor der ersten Verwendung Ihres Produktes alle beiliegenden
Sicherheitsinformationen.
EL Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε όλες τις συνοδευτικές
οδηγίες ασφαλείας.
ES Antes de utilizar el producto, lea toda la información de seguridad que se
adjunta.
FI Lue kaikki turvallisuustiedot ennen tuotteen käyttöä.
FR Avant d’utiliser votre produit, lisez toutes les informations sur la sécurité
fournies.
HU A termék használata előtt olvassa el az ahhoz tartozó összes biztonsági
tudnivalót.
IT Prima di usare il prodotto, leggere tutte le relative informazioni sulla sicurezza.
KO 제품을
사용하기
전에
제공된
모든
안전
정보를
숙지하십시오
NL Lees alle veiligheidsinformatie voordat u het product gebruikt.
PL Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy przeczytać wszystkie
dołączone informacje dotyczące bezpieczeństwa.
PT_PR Antes de utilizar o seu produto, leia as informações de segurança que o
acompanham.
PT_BR Antes de usar o produto, leia todas as informações de segurança fornecidas.
RU Перед использованием устройства необходимо ознакомиться со всеми
прилагаемыми инструкциями по безопасности.
SK Pred používaním výrobku si prečítajte všetky pribalené bezpečnostné
informácie.
SV Innan du använder produkten bör du läsa all medföljande säkerhetsinformation.
ZH_CN 使用产品之前,请先阅读所有随附的安全信息。
ZH_HK 使用產品前,請先完整閱讀隨附的安全資訊
KK Өнімді пайдаланбастан бұрын, барлық қосымша қауіпсіздік ақпаратын
оқыңыз.
UK Перед використанням пристрою прочитайте усю інформацію з техніки
безпеки, що додається.
iPod touch (1G,2G,3G,4G)
iPod nano 1G
iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS iPhone 4
iPod nano 2G
iPod nano 3G
iPod nano 4G iPod nano 5G
iPod mini
iPod nano 6G
iPad
4:00 PM 16:00
CLOCK
VOLUME
CLOCK
NIGHT LIGHT
English
Specications
Amplier
Rated Output Power 4 W RMS
Signal to Noise Ratio 85 dB
General information
AC power (power adaptor) OH-1018A0603000U-VDE/-UK/ -SAA/-
CCC/-IR/-UL; OH-1018E0603000U (Philips)
Input: 100-240V~50/60Hz 650mA
Output: 6V 3A
Operation Power Consumption <25W
Eco Standby Power Consumption <2W
Dimensions - Main Unit (W x H x D) 208 x 82 x 140 mm
Weight - Main Unit 0.74 kg
Čeština
Vlastnosti
Zesilovač
Nominální výstupní výkon 4 W RMS
Odstup signál/šum 85 dB
Obecné informace
Napájení střídavým proudem (napájecí adaptér) OH-1018A0603000U-VDE/-UK/ -SAA/-
CCC/-IR/-UL; OH-1018E0603000U (Philips)
Vstup: 100-240V~50/60Hz 650mA
Výstup: 6 V 3 A
Provozní spotřeba energie <25W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu Eco <2W
Rozměry – hlavní jednotka (Š x V x D) 208 x 82 x 140 mm
Hmotnost – hlavní jednotka 0.74 kg
Dansk
Specications
Forstærker
Vurderet effekt 4 W RMS
Signal-støj-forhold 85 dB
Generelle oplysninger
Vekselstrøm (lysnetadapter) OH-1018A0603000U-VDE/-UK/ -SAA/-
CCC/-IR/-UL; OH-1018E0603000U (Philips)
Indgang: 100-240V~50/60Hz 650mA
Udgang: 6V 3 A
Strømforbrug ved drift <25W
Strømforbrug ved Eco-standby <2W
Mål - hovenenhed (B x H x D) 208 x 82 x 140 mm
Vægt - hovedenhed 0.74 kg
Deutsch
Technische Daten
Verstärker
Ausgangsleistung 4 W RMS
Signal/Rausch-Verhältnis 85 dB
Allgemeine Informationen
Netzteil (Netzadapter) OH-1018A0603000U-VDE/-UK/ -SAA/-
CCC/-IR/-UL; OH-1018E0603000U (Philips)
Eingangsleistung: 100-240V~50/60Hz
650mA
Ausgangsleistung: 6 V 3 A
Betriebs-Stromverbrauch <25W
Eco-Standby-Stromverbrauch <2W
Abmessungen – Hauptgerät (B x H x T) 208 x 82 x 140 mm
Gewicht – Hauptgerät 0.74 kg
Nederlands
Specicaties
Versterker
Nominaal uitgangsvermogen 4 W RMS
Signaal-ruisverhouding 85 dB
Algemene informatie
Netspanning (netspanningsadapter) OH-1018A0603000U-VDE/-UK/ -SAA/-
CCC/-IR/-UL; OH-1018E0603000U (Philips)
Invoer: 100-240V~50/60Hz 650mA
Uitvoer: 6V 3 A
Energieverbruik in werking <25W
Energieverbruik in energiebesparende stand-
bymodus
<2W
Afmetingen - apparaat (b x h x d) 208 x 82 x 140 mm
Gewicht - apparaat 0.74 kg
Polski
Dane techniczne
Wzmacniacz
Zakres mocy wyjściowej 4 W RMS
Stosunek sygnału od szumu 85 dB
Informacjeogólne
Zasilacz sieciowy OH-1018A0603000U-VDE/-UK/ -SAA/-
CCC/-IR/-UL; OH-1018E0603000U (Philips)
Moc wejściowa: 100-240V~50/60Hz 650mA
Moc wyjściowa: 6 V 3 A
Pobór mocy podczas pracy <25W
Pobór mocy w trybie gotowości Eco Power
<2W
Wymiary – jednostka centralna
(szer. x wys. głęb.)
208 x 82 x 140 mm
Waga – jednostka centralna 0.74 kg
Português (EU)
Especicações
Amplicador
Potência de saída nominal 4 W RMS
Relação sinal/ruído 85 dB
Informaçõesgerais
Alimentação CA (transformador)
OH-1018A0603000U-VDE/-UK/ -SAA/-
CCC/-IR/-UL; OH-1018E0603000U (Philips)
Entrada: 100-240V~50/60Hz 650mA
Saída: 6V 3 A
Consumo de energia em funcionamento <25W
Consumo de energia no modo de poupança
de energia
<2W
Dimensões - unidade principal (L x A x P) 208 x 82 x 140 mm
Peso - unidade principal 0.74 kg
Português (BR)
Especicações
Amplicador
Potência de saída 4 W RMS
Relação sinal-ruído 85 dB
Informaçõesgerais
Fonte de alimentação OH-1018A0603000U-VDE/-UK/ -SAA/-
CCC/-IR/-UL; OH-1018E0603000U (Philips)
Entrada: 100-240V~50/60Hz 650mA
Saída: 6V 3 A
Consumo de energia em operação <25W
Consumo no modo de espera de economia
de energia
<2W
Dimensões - Unidade principal (L x A x P) 208 x 82 x 140 mm
Peso - Unidade principal 0.74 kg
Ελληνικά
Προδιαγραφές
Ενισχυτής
Ονομαστική ισχύς εξόδου 4 W RMS
Λόγος σήματος προς θόρυβο 85 dB
Γενικέςπληροφορίες
Ρεύμα AC (τροφοδοτικό) OH-1018A0603000U-VDE/-UK/ -SAA/-
CCC/-IR/-UL; OH-1018E0603000U (Philips)
Είσοδος: 100-240V~50/60Hz 650mA
Έξοδος: 6V 3A
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία <25W
Κατανάλωση ενέργειας κατά τη λειτουργία
αναμονής Eco Power
<2W
Διαστάσεις - Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β) 208 x 82 x 140 χιλ.
Βάρος - Κύρια μονάδα 0.74 κιλά
Español
Accesorios
Amplicador
Potencia de salida nominal 4 W RMS
Relación señal/ruido 85 dB
Informacióngeneral
Alimentación de CA (adaptador de corriente) OH-1018A0603000U-VDE/-UK/ -SAA/-
CCC/-IR/-UL; OH-1018E0603000U (Philips)
Entrada: 100-240V~50/60Hz 650mA
Salida: 6 V 3 A
Consumo en funcionamiento <25W
Consumo de energía en modo de espera de
bajo consumo
<2W
Dimensiones - Unidad principal
(anchura x altura x profundidad)
208 x 82 x 140 mm
Peso - Unidad principal 0.74 kg
Suomi
Tekniset tiedot
Vahvistin
Ilmoitettu lähtöteho 4 W RMS
Signaali–kohina-suhde 85 dB
Yleistä
Verkkovirta (verkkolaite) OH-1018A0603000U-VDE/-UK/ -SAA/-
CCC/-IR/-UL; OH-1018E0603000U (Philips)
Tulo: 100-240V~50/60Hz 650mA
Lähtö: 6V 3 A
Virrankulutus käytössä <25W
Virrankulutus Eco Power -valmiustilassa <2W
Mitat - päälaite (L x K x S) 208 x 82 x 140 mm
Paino - päälaite 0.74 kg
Fraaise
Spécications
Amplicateur
Puissance de sortie nominale 4 W RMS
Rapport signal / bruit 85 dB
Informations générales
Alimentation CA (adaptateur secteur) OH-1018A0603000U-VDE/-UK/ -SAA/-
CCC/-IR/-UL; OH-1018E0603000U (Philips)
Entrée : 100-240V~50/60Hz 650mA
Sortie : 6 V 3 A
Consommation électrique en fonctionnement <25W
Consommation électrique en mode veille Eco <2W
Dimensions - Unité principale (l x H x P) 208 x 82 x 140 mm
Poids - Unité principale 0.74 kg
Русский
Характеристики
Усилитель
Номинальная выходная мощность 4 ВТ (среднеквадратичная)]
Отношение сигнал/шум 85 дБ
Общаяинформация
Адаптер переменного тока (адаптер
питания)
OH-1018A0603000U-VDE/-UK/ -SAA/-
CCC/-IR/-UL; OH-1018E0603000U (Philips)
Вход: 100-240V~50/60Hz 650mA
Выход: 6 В 3 A
Энергопотребление в режиме работы
<25Вт
Энергопотребление в режиме ожидания Eco <2Вт
Размеры основного устройства (Ш x В х Г) 208 x 82 x 140 mm
Вес основного устройства 0.74 кг
Slovensky
Špecikácie
Zosilňovač
Menovitý výstupný výkon 4 W RMS
Odstup signálu od šumu 85 dB
Všeobecnéinformácie
Sieťový adaptér (napájací adaptér) Pre strednú Európu: OH-1018A0603000U-
VDE/-UK/ -SAA/-CCC/-IR/-UL; OH-
1018E0603000U (Philips)
Vstup: 100-240V~50/60Hz 650mA
Výstup: 6 V 3 A
Prevádzková spotreba energie <25W
Spotreba energie v pohotovostnom režime Eco
<2W
Rozmery – hlavná jednotka (Š x V x H) 208 x 82 x 140 mm
Hmotnosť – hlavná jednotka 0.74 kg
Svenska
Specikationer
Förstärkare
Nominell uteffekt 4 W RMS
Signal/brusförhållande 85 dB
Allmän information
Nätström (nätadapter) OH-1018A0603000U-VDE/-UK/ -SAA/-
CCC/-IR/-UL; OH-1018E0603000U (Philips)
Ingång: 100-240V~50/60Hz 650mA
Utgång: 6V 3 A
Effektförbrukning vid användning <25W
Effektförbrukning i Eco Standby-läge <2W
Mått - huvudenhet (B x H x D) 208 x 82 x 140 mm
Vikt - huvudenhet 0.74 kg
中文
规格
功放器
额定输出功率
4
RMS
信噪比
85 dB
一般信息
交流电源(电源适配器)
OH-1018A0603000U-VDE/-UK/ -SAA/-
CCC/-IR/-UL; OH-1018E0603000U (Philips)
输入:
100-240V~50/60Hz 650mA
输出:
6 V 3 A
工作功耗
<25
环保节能待机功耗
<2
尺寸
-
主装置(宽
x
x
厚)
208 x 82 x 140
毫米
重量
-
主装置
0.74
千克
Magyar
Termékjellemzők
Minőségtanúsítás
A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III.10.) BkM-IpM egttes
rendelet értelben tanúsítja, hogy ezen készük megfelel a műszaki adatokban megadott
értékeknek.
Figyelem!Ameghibásodottkészüléket–beleértve
ahálózaticsatlakozótis–csakszakember(szerviz)
javíthatja.Netegyekiakészüléketesőnekvagynedvesség
hatásának!
Garancia
A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal.
Erősítő
Névleges kimenő teljesítmény 4 W RMS
Jel-zaj arány 85 dB
Általánosinformációk
Tápfeszültség (adapter) OH-1018A0603000U-VDE/-UK/ -SAA/-
CCC/-IR/-UL; OH-1018E0603000U (Philips)
Bemenet: 100-240V~50/60Hz 650mA
Kimenet: 6V 3 A
Teljesítményfelvétel <25W
Eco készenléti üzemmód energiafelhasználása <2W
Méretek - főegység (szé x ma x mé) 208 x 82 x 140 mm
Súly - főegység 0.74 kg
Italiano
Speciche
Amplicatore
Potenza nominale in uscita 4 W RMS
Rapporto segnale/rumore 85 dB
Informazioni generali
Alimentazione CA (adattatore di alimentazione) OH-1018A0603000U-VDE/-UK/ -SAA/-
CCC/-IR/-UL; OH-1018E0603000U (Philips)
Ingresso: 100-240V~50/60Hz 650mA
Uscita: 6V 3 A
Consumo energetico durante il funzionamento <25W
Consumo energetico in modalità Standby Eco
Power
<2W
Dimensioni unità principale (L x A x P) 208 x 82 x 140 mm
Peso unità principale 0.74 kg
국어
사양
폭기
정격
출력
전력
4 W RMS
신호
소음비
85 dB
반 정
AC
어댑터
OH-1018A0603000U-VDE/-UK/ -SAA/-
CCC/-IR/-UL; OH-1018E0603000U
(Philips)
입력
:
100-240V~50/60Hz 650mA
출력
: 6V 3 A
작동
전력
소비량
<25W
에코
대기
전력
소비량
<2W
규격
-
본체
(W x H x D) 208 x 82 x 140 mm
중량
-
본체
0.74 kg
中文
規格
擴大機
額定輸出功率
4 W RMS
訊噪比
85 dB
一般
交流電源(電源適配器)
OH-1018A0603000U-VDE/-UK/ -SAA/-
CCC/-IR/-UL; OH-1018E0603000U (Philips)
輸入:100-240V~50/60Hz 650mA
輸出:
6 V 3 A
操作耗電量
<25W
環保省電待機耗電量
<2W
尺寸
-
主機
(W x H x D) 208 x 82 x 140
公釐
重量
-
主機
0.74
公斤
Қазақша
Ерекшеліктер
Күшейткіш
Номиналды шығыс қуаты 4 Вт RMS
Сигнал-шу арақатынасы 85 дБ
Жалпыақпарат
Айнымалы ток қуаты (қуат адаптері) OH-1018A0603000U-VDE/-UK/ -SAA/-
CCC/-IR/-UL; OH-1018E0603000U (Philips)
Кіріс: 100-240 В, 50/60 Гц, 650 мА;
Шығыс: 6 В 3 А;
Жұмыс үшін қуат тұтынуы < 25 Вт
Қуат үнемдеу режимінде қуат тұтыну < 2 Вт
Өлшемдер - негізгі құрылғы (Е x Б x Д) 208 x 82 x 140 мм
Салмағы - негізгі құрылғы 0,74 кг
Українська
Технічніхарактеристики
Підсилювач
Номінальна вихідна потужність 4 Вт RMS
Співвідношення "сигнал-шум" 85 дБ
Загальнаінформація
Мережа змінного струму
(адаптер живлення)
OH-1018A0603000U-VDE/-UK/ -SAA/-
CCC/-IR/-UL; OH-1018E0603000U (Philips)
Вхід: 100–240 В змінного струму, 50/60 Гц;
650 мА;
Вихід: 6 В 3 А;
Споживання електроенергії під час екс-
плуатації
<25 Вт
Енергоспоживання у режимі очікування з
економією енергії Eco Power
<2 Вт
Розміри - головний блок (Ш x В x Г) 208 x 82 x 140 мм
Вага - головний блок 0,74 кг
EN To download the full user manual, visit www.philips.com/support.
CS Kompletní uživatelskou příručku naleznete na adrese
www.philips.com/support.
DA Du kan downloade hele brugervejledningen på www.philips.com/support.
DE Um das vollsndige Benutzerhandbuch herunterzuladen, besuchen Sie
www.philips.com/support.
EL Για να κατεβάσετε το πλήρες εγχειρίδιο χρήσης, επισκεφτείτε τη
διεύθυνση www.philips.com/support.
ES Para descargar el manual de usuario completo, visite
www.philips.com/support.
FI Voit ladata käyttöoppaan osoitteessa www.philips.com/support.
FR Pour técharger le manuel d’utilisation complet, rendez-vous sur
www.philips.com/support.
HU A teljes felhaszi kézinyv letöltéséhez látogasson el a
www.philips.com/support címre.
IT Per scaricare il manuale dell’utente completo, visitare il sito Web
www.philips.com/support.
KO
사용
명서
다운로드하려면
www.philips.com/support
방문시오
.
NL De volledige gebruikershandleiding kunt u downloaden op
www.philips.com/support.
PL Pełną wersję instrukcji obsługi mna pobrać ze strony internetowej
www.philips.com/support.
PT_PR Para transferir o manual do utilizador completo, visite
www.philips.com/support.
PT_BR Para obter instruções detalhadas relativas à utilizão, visite www.philips.
com/support.
RU Полную версию руководства пользователя можно загрузить на веб-
сайте www.philips.com/support.
SK Na stránke www.philips.com/support si môžete prevziať úplný návod na
používanie.
SV Den fullständiga användarhandboken  nns på www.philips.com/support.
ZH_CN
下载完整用户请访问
www.philips.com/support
ZH_HK
下載完整的用戶手請瀏覽
www.philips.com/support
KK
Пайдаланушы нұсқаулығын жүктеп алу үшін, www.philips.com/support
торабына кіріңіз.
UK Щоб завантажити повний посібник користувача, відвідайте веб-сайт
www.philips.com/support.
  • Page 1 1
  • Page 2 2
  • Page 3 3
  • Page 4 4

Philips DS1200/12 Benutzerhandbuch

Kategorie
Docking-Lautsprecher
Typ
Benutzerhandbuch