Hannspree LCD TV Schnellstartanleitung

Kategorie
LCD-Fernseher
Typ
Schnellstartanleitung
AC IN
Speaker system
Camcorder
DVD player
PC
PC
Blu-ray
Disc player
Video Game
Console
DVD player
VCR
VCR/VCD/DVD/STB
Video Game
Console
TV cable / antenna
Earphone
Camcorder
VCR/VCD/DVD
STB
CI-based
devices
High quality
speaker system
1
2
3
4
5
6
7
8
11
13 12
171615
14
VOL PMENUINPUT
7
VOL PMENUINPUT
66
5 4 3 2 1
AC IN
5 4 76
8
9
10
3
2 1
10 9
Home theater
Initial Setup
Back Exit
Completed
Congratulations !!
Completed Initial Setup.
Please press [OK] to exit the
wizard.
OK
Initial Setup
Next
WELCOME!
Welcome to use the Wizard for
Initial Setup !!
Please press [OK] to start the
wizard.
OK
Initial Setup Language
Please select your language: English
Deutsch
Français
Italiano
Español
Português
Nederlands
Exit
EXIT
Back NextSelect
Initial Setup Country
Please select your country: Austria
Belgium
Bulgaria
Switzerland
Czech Republic
Germany
Greece
Exit
EXIT
Back NextSelect
Initial Setup Mode select
Please select your mode HOME
SHOP
Exit
EXIT
Back NextSelect
Initial Setup Scan Mode
Please select your scan mode Analogue
Analogue and Digital
Exit
EXIT
Back NextSelect
Initial Setup Channel Scan
First, please connect antenna.
Start channel scan now ?
If you skip this step, the channel
scan could be performed in Menu.
Scan
Skip Scan
Exit
EXIT
Back NextSelect
0%
Initial Setup Channel Scan
The channel scan may take a
while to complete.
Status: Scanning...
Analogue Channels: 0
Cancel
EXIT
0%
OK
INFO
Pro.LIST
EPG
VOL
P
INDEX
TEXT
HOLD
MIX
FREEZE
REVEAL
SIZE
SLEEP
SOUND
SUBTITLE
ASPECT
PIC
MUTE
I - II
EXIT
LAST
INPUT
MENU
Input List
TV
YPbPr
AV
SCART
PC
HDMI 1
HDMI 2
Note:
1. Images are for illustration purposes only.
2. All the cables illustrated above are not
provided by Hannspree.
Note:
Images are for illustration only and may vary
according to the model and region.
AC IN
Power outlet
Power cord
Power/Power Indicator
Channel Selection
Volume Adjustment
Menu
Input Selection
Speaker
Remote IR Sensor
1
2
3
4
5
6
7
CI
Composite Inputs (Audio)
Composite Input (Video)
USB (Video/MP3/JPEG)
Earphone line out
HDMI Input
TV cable / antenna
Audio Output
Video Output
SCART IN/OUT
SPDIF
Component Input (Audio)
Component Input (Video)
HDMI Inputs
AC IN
PC Audio IN
PC VGA Input
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Quick Start Guide
Front ViewFront View
This guide is designed as a reference to help you start using your LCD TV quickly. Please refer to the User's Manual for more detailed installation and safety instructions.
Rear ViewRear View
© Copyright 2010 Hannspree, Inc. All rights reserved.
Making Connections
Connecting the Power Cord
1. Plug the power connector into the
AC IN input jack on the rear of the TV.
2. Insert the AC power plug at the other
end of the power cord into a power
outlet.
3. Press the Power button on the control
panel or the remote control to turn the
TV on.
Running Setup Wizard
The Setup Wizard is displayed on the screen when you turn on your LCD TV for the first time.
Note: Use the , to move through the menu. Press OK to select.
1. The Wizard appears to guide
you through the initial setup.
Press OK to start.
2. Select the Language for the
on-screen display (OSD)
menu.
3. Select the Country. 4. Select the Mode.
5. Select the Scan Mode. 6. Press OK for channel scan.
7. The channel scan may take
a while to complete.
8. Press OK when channel
scan is completed.
You can watch cable or broadcast TV,
play DVD or connect to your PC.
To select the source signal:
Selecting Your Content Source
Press the P / button on
the remote control, or the P /
on the LCD TV to increase / decrease
the program number; Or
Selecting Channels
Watching Your TV
Press the numeric buttons on the
remote control.
S_SV28L_Q_EU_V01_A
Press the INPUT button on the
remote control or the LCD TV.
The Input Source menu
appears.
Press / to highlight the
desired source, then press OK
to confirm.
AC I N
Wysokiej jakości
system głośników
1
2
3
4
5
6
7
8
1113 12
171615
14
VOL PMENUINPUT
7
VOL PMENUINPUT
66
5 4 3 2 1
AC IN
5 4 76
8
9
10
3
2 1
10 9
Komputer PC
OK
INFO
Pro.LIST
EPG
VOL
P
INDEX
TEXT
HOLD
MIX
FREEZE
REVEAL
SIZE
SLEEP
SOUND
SUBTITLE
ASPECT
PIC
MUTE
I - II
EXIT
LAST
INPUT
MENU
Lista wejściowa
TV
YPbPr
AV
SCART
PC
HDMI 1
HDMI 2
Odtwarzacz
dysków Blu-ray
System
głośników
Kamera
Odtwarzacz DVD
Komputer PC
Słuchawki
Urządzenia
wykorzystujące CI
Kamera
VCR/VCD/DVD
STB
Tworzenie połączeń
Konsola do gier
VCR/VCD/DVD/STB
Odtwarzacz DVD
VCR
Kino domowe
Telewizja kablowa/antena
Konsola do gier
video
Uwaga:
1. Obrazy służą wyłącznie jako ilustracje.
2. Wszystkie pokazane powyżej kable nie
są dostarczane przez Hannspree.
Przewód zasilający
Przewód zasilający
Podłączenie przewodu zasilającego
1. Podłącz przewód zasilający do gniazda
wejścia prądu zmiennego z tyłu
telewizora.
2. Włóż wtyczkę prądu zmiennego na
drugim końcu przewodu zasilającego
do gniazda zasilania.
3. Naciśnij przycisk Zasilanie w panelu
sterowania lub na pilocie zdalnego
sterowania w celu włączenia
telewizora.
Wejście prądu zmiennego
Zasilanie/Wskaźnik zasilania
Wybór kanału
Regulacja głośności
Menu
Wybór wejścia
Głośnik
Sensor podczerwieni pilota zdalnego
sterowania
1
2
3
4
5
6
7
CI
Wejścia Composite (Audio)
Wejście Composite (Video)
USB (Video/MP3/JPEG)
Wyjście liniowe słuchawek
Wejście HDMI
Telewizja kablowa/antena
Wyjście audio
Wyjście Video
WEJŚCIE/WYJŚCIE SCART
SPDIF
Wejście Component (Audio)
Wejście Component (Video)
Wejścia HDMI
Wejście prądu zmiennego
Wejście PC audio
Wejście PC VGA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
3. Wybierz kraj. 4. Wybierz tryb.
5. Wybierz tryb wyszukiwania.
6. Naciśnij OK w celu wyszukania
kanałów.
7. Dokończenie wyszukiwania
kanałów może trochę potrwać.
8. Naciśnij OK po zakończeniu
wyszukiwania kanałów.
Naciśnij przycisk INPUT na
pilocie zdalnego sterowania lub
na telewizorze LCD. Pojawi się
menu Źródło wejścia.
Naciśnij / , aby podświetlić wymagane
źródło, a następnie naciśnij OK w celu
potwierdzenia.
Można oglądać obraz z telewizji kablowej lub z
przekazu telewizyjnego, odtwarzać DVD lub
podłączyć do komputera PC.
Aby wybrać sygnał źródła:
Naciśnij przyciski numeryczne pilota
zdalnego sterowania.
Wybieranie źródła treści
Wybieranie kanałów
Oglądanie telewizji
S_SV28L_Q_EU_V01_A
Instrukcja szybkiego uruchomienia
Widok z przoduWidok z przodu
Ta instrukcja ma pomóc w szybkim rozpoczęciu używania telewizora LCD. Bardziej szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji i bezpieczeństwa znajdują się w
podręczniku użytkownika.
Widok z tyłuWidok z tyłu
Uwaga:
Obrazy służą wyłącznie jako ilustracja i zależą
od modelu i regionu.
© Copyright 2010 Hannspree, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Uruchomienie kreatora ustawień
1. Pojawi się kreator, prowadzący
przez początkowe ustawienia.
Naciśnij OK, aby rozpocząć.
2. Wybierz język menu ekranowego
(OSD).
Kreator ustawień jest wyświetlany na ekranie przy pierwszym włączeniu telewizora LCD.
Uwaga: Użyj , do przemieszczania się w obrębie menu. Naciśnij OK w celu wyboru.
ZakończWstecz
Ustawienia początkowe Zakończone
Gratulacje !!
Wstępne ustawienie zakończone.
Naciśnij przycisk [OK], aby
zamknąć kreatora.
OK
Ustawienia początkowe Wyszukiwanie kanałό
Dokończenie wyszukiwania
kanałόw może chwilę potrrwać.
Stan: Wyszukiwanie...
Kanały analogowe: 0
Anuluj
EXIT
0%
ZakończWstecz DalejWybierz
Ustawienia początkowe Wyszukiwanie kanałό
Podłącz najpierw antenę.
Rozpocząć wyszukiwanie
kanałόw teraz?
Jeśli pominiesz ten krok,
wyszukiwanie kanałόw można
wykonać z pozycji Menu.
Wyszukaj
Pomiń przeglądanie
EXIT
0%
ZakończWstecz DalejWybierz
Ustawienia początkowe Tryb Skanuj
Wybierz tryb skanowania: Analogowe
Analogowe i cyfrowe
EXIT
ZakończWstecz DalejWybierz
Ustawienia początkowe Wybόr trybu
Wybierz tryb: DOM
SKLEP
EXIT
ZakończWstecz DalejWybierz
Ustawienia początkowe Kraj
Wybierz swόj kraj: Austria
Belgia
Bułgaria
Szwajcaria
Republika Czech
Niemcy
Grecja
EXIT
Ustawienia początkowe Język
Wybierz język: Nederlands
Български
Dansk
Suomi
Svenska
Norsk
Polski
Zakończ
EXIT
Wstecz DalejWybierz
Ustawienia początkowe
Dalej
WITAMY!
Witamy w kreatorze ustawień
początkowych !!
Naciśnij [OK], aby uruchomić
kreatora.
OK
Naciśnij przycisk P / na pilocie
zdalnego sterowania lub P / na
telewizorze LCD w celu
zwiększenia/zmniejszenia numeru
programu; Lub
AC I N
Luidsprekersysteem
Camcorder
Dvd-speler
PC
PC
Blu-ray
Disc-speler
Videospelconsole
Dvd-speler
Videorecorder
VCR/VCD/DVD/STB
videospelconsolee
Tv-kabel / antenne
Oortelefoon
Camcorder
VCR/VCD/DVD
STB
Op CI
gebaseerde
apparaten
1
2
3
4
5
6
7
8
1113 12
171615
14
VOL PMENUINPUT
7
VOL PMENUINPUT
66
5 4 3 2 1
AC IN
5 4 76
8
9
10
3
2 1
10 9
Thuisbioscoop
Luidsprekersysteem
van hoge kwaliteit
OK
INFO
Pro.LIST
EPG
VOL
P
INDEX
TEXT
HOLD
MIX
FREEZE
REVEAL
SIZE
SLEEP
SOUND
SUBTITLE
ASPECT
PIC
MUTE
I - II
EXIT
LAST
INPUT
MENU
Eerste instelling
Volgende
WELKOM!
Welkom bij het gebruik van de
wizard voor de eerste instelling.
Klik op [OK] om de wizard te
starten.
OK
Eerste instelling Taal
Selecteer uw taal: English
Deutsch
Français
Italiano
Español
Português
Nederlands
Afsluiten
EXIT
Terug VolgendeSelecteren
AfsluitenTerug VolgendeSelecteren
Eerste instelling Land
Selecteer uw land: Oostenrijk
België
Bulgarije
Zwitserland
Tsjechië
Duitsland
Griekenland
EXIT
AfsluitenTerug VolgendeSelecteren
Eerste instelling Modusselectie
Selecteer de modus: START
WINKEL
EXIT
AfsluitenTerug VolgendeSelecteren
Eerste instelling Scanmodus
Selecteer de scanmodus: Analoog
Analoog en digitaal
EXIT
AfsluitenTerug VolgendeSelecteren
Eerste instelling Kanaal scannen
Sluit eerst de antenne aan.
Nu kanaalscan starten?
Als u deze stap overslaat, kan de
kanaalscan in Menu worden
uitgevoerd.
Scannen
Scannen overslaan
EXIT
0%
Eerste instelling Kanaal scannen
Het scannen van kanalen kan
enige tijd duren.
Status: Scannen...
Analoge kanalen: 0
Annuleren
EXIT
0%
AfsluitenTerug
Eerste instelling Voltooid
Gefeliciteerd !!
Eerste setup is volooid.
Druk op [OK] om de wizard te
sluiten.
OK
Invoer lijst
TV
YPbPr
AV
SCART
PC
HDMI 1
HDMI 2
Opmerking:
1. De afbeeldingen zijn alleen bedoeld als
illustratie.
2. Alle kabels die hierboven worden
weergegeven, worden niet geleverd door
Hannspree.
Opmerking:
de afbeeldingen zijn alleen informatief
bedoeld en kunnen verschillen per model
en regio.
AC IN
Stopcontact
Stroomkabel
Druk op de knop INPUT op de
afstandsbediening of de
LCD-tv. Het menu Ingangsbron
verschijnt.
Druk op / om de gewenste
bron te markeren en druk
vervolgens op OK om te
bevestigen.
Voeding / voedingsindicator
Kanaalselectie
Volumeregeling
Menu
Ingangsselectie
Luidspreker
Externe IR-sensor
1
2
3
4
5
6
7
CI
Composiet-ingangen (audio)
Composiet-ingang (Video)
USB (Video/MP3/JPEG)
Oortelefoonuitgang
HDMI-ingang
TV-kabel / antenne
Audio-uitgang
Video-uitgang
SCART-ingang / uitgang
SPDIF
Component-ingang (audio)
Component-ingang (video)
HDMI-ingangen
AC IN
PC-audio-ingang
PC-VGA-ingang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Snelle gebruikshandleiding
VooraanzichtVooraanzicht
Deze handleiding is bedoeld als referentie om u te helpen zodat u uw LCD-tv snel kunt gebruiken. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer gedetailleerde
installatie- en veiligheidsinstructies.
AchteraanzichtAchteraanzicht
© Copyright 2010 Hannspree, Inc. Alle rechten voorbehouden.
Aansluitingen tot stand brengen
De stroomkabel aansluiten
1. Stop de voedingsaansluiting in de
wisselstroomingang (AC IN) op de
achterkant van de tv.
2. Steek de netvoedingstekker aan het
andere uiteinde van het netsnoer in een
stopcontact.
3. Druk op de voedingsknop op het
bedieningspaneel of op de
afstandsbediening om de tv in te
schakelen.
De installatiewizard starten
De installatiewizard verschijnt op het scherm als u de lcd-televisie voor het eerst inschakelt.
Opmerking: Gebruik , om door het menu te gaan en druk op OK om te selecteren.
1. De wizard verschijnt om u te
begeleiden doorheen de eerste
instelling. Druk op OK om te starten.
2. Selecteer de taal voor het
OSD-menu (on-screen
display).
3. Selecteer het land. 4. Selecteer de modus.
5. Selecteer de scanmodus.
6. Druk op OK voor de kanaalscan.
7. Het voltooien van de
kanaalscan kan even duren.
8. Druk op OK wanneer de
kanaalscan is voltooid.
U kunt kijken naar kabeltelevisie of draadloze
televisie, een dvd afspelen en verbinding
maken met de computer.
Het bronsignaal selecteren:
De inhoud selecteren
Kanalen selecteren
Naar televisie kijken
Druk op de cijferknoppen van de
afstandsbediening.
S_SV28L_Q_EU_V01_A
Druk op de knop P / op de
afstandsbediening of op P / op de
LCD-TV om het programmanummer te
verhogen /verlangen; of
AC I N
PC
PC
Sistema di altoparlanti
di alta qualità
1
2
3
4
5
6
7
8
1113 12
171615
14
VOL PMENUINPUT
7
VOL PMENUINPUT
66
5 4 3 2 1
AC IN
5 4 76
8
9
10
3
2 1
10 9
Console videogiochi
VCR/VCD/DVD/STB
Lettore dischi
Blu-ray
Sistema di
diffusori
Videocamera
Lettore DVD
Lettore DVD
Videoregistratore
Home Theater
Cavo TV/antenna
Cuffie
Videocamera
VCR/VCD/DVD
STB
Console
videogiochi
Dispositivi su
base CI
Collegamenti
OK
INFO
Pro.LIST
EPG
VOL
P
INDEX
TEXT
HOLD
MIX
FREEZE
REVEAL
SIZE
SLEEP
SOUND
SUBTITLE
ASPECT
PIC
MUTE
I - II
EXIT
LAST
INPUT
MENU
Elenco Input
TV
YPbPr
AV
SCART
PC
HDMI 1
HDMI 2
Nota:
1. Le immagini sono solo a scopo illustrativo.
2. Tutti i cavi illustrati in precedenza non sono
forniti da Hannspree.
Nota:
Le immagini sono fornite solo a scopo
illustrativo e possono variare in funzione del
modello e dell'area geografica.
Alimentazione/Indicatore di alimentazione
Selezione canale
Regolazione volume
Menu
Selezione ingresso
Altoparlante
Sensore IR remoto
1
2
3
4
5
6
7
CI
Ingressi compositi (audio)
Ingresso composito (video)
USB (Video/MP3/JPEG)
Uscita linea cuffie
Ingresso HDMI
Cavo/Antenna TV
Uscita audio
Uscita video
SCART INGRESSO/USCITA
SPDIF
Ingresso component (audio)
Ingresso component (video)
Ingressi HDMI
Ingresso AC
Ingresso audio PC
Ingresso VGA PC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
3. Selezionare il Paese. 4. Selezionare la modalità.
5. seleziona la modalità di
scansione.
6. Premere OK per eseguire la
scansione dei canali.
7. Potrebbe occorrere del tempo per
completare la scansione dei canali.
8. Premere OK al termine della
scansione dei canali.
S_SV28L_Q_EU_V01_A
Guida rapida
Vista frontaleVista frontale
Questa guida serve come riferimento per iniziare ad utilizzare rapidamente il televisore LCD. Per ulteriori istruzioni su installazione e sicurezza, si prega di consultare il
manuale dell'utente.
Vista posterioreVista posteriore
Presa di rete
Cavo di alimentazione
© Copyright 2010 Hannspree, Inc. Tutti i diritti riservati.
Collegamento del cavo di alimentazione
1. Collegare il connettore di alimentazione
al jack di ingresso AC IN situato nella
parte posteriore del televisore.
2. Inserire la spina CA situata all'altra
estremità del cavo in una presa di rete.
3. Premere il tasto Alimentazione sul
pannello di controllo o sul telecomando
per accendere il televisore.
AC IN
Esecuzione dell’installazione guidata
1. La procedura guidata appare per
guidare l'utente durante l'impostazione
iniziale. Premere OK per iniziare.
2. Selezionare la lingua del
menu su schermo (OSD).
L’installazione guidata è visualizzata sullo schermo la prima volta che si accende il televisore LCD.
Nota: Usare il tasto , per spostarsi nel menu. Premere OK per selezionare.
Premere il tasto INPUT del
telecomando o del televisore LCD.
Appare il menu Sorgente di
ingresso.
Premere / per evidenziare la sorgente
desiderata, quindi premere OK per confermare.
Si possono guardare i programmi TV via cavo o
trasmessi via etere, DVD oppure si può collegare
il PC.
Selezione dell'origine del segnale:
Premere i tasti numerici del
telecomando.
Selezionare l’origine dei contenuti
Selezione dei canali
Guardare la TV
EsciIndietro
Configurazione iniziale Operazione completa
Congratulazioni!
Configurazione iniziale
completata.
Premere [OK] per uscire dalla
procedura guidata.
OK
Configurazione iniziale Ricerca canali
Per completare la ricerca canali
potrebbe essere necessario
attendere.
Stato: Ricerca in corso...
Canali analogici: 0
Annulla
EXIT
0%
EsciIndietro SuccessivoSelezione
Configurazione iniziale Ricerca canali
Prima collegare l’antenna.
Avviare la ricerca del canale?
Se si Salta questo passo, la
ricerca del canale può essere
effettuata su Menu.
Ricerca
Salta scansione
EXIT
0%
EsciIndietro SuccessivoSelezione
Configurazione iniziale Modalità di ricerca
Selezionare la modalità di ricerca: Analogico
Analogico e Digitale
EXIT
EsciIndietro SuccessivoSelezione
Configurazione iniziale Selezione modalità
Selezionare la modalità del
sintonizzatore:
HOME
ACQUISTI
EXIT
EsciIndietro SuccessivoSelezione
Configurazione iniziale Paese
Selezionare il paese: Austria
Belgio
Bulgaria
Svizzera
Repubblica Ceca
Germania
Grecia
EXIT
Configurazione iniziale Lingua
Selezionare la lingua desiderata: English
Deutsch
Français
Italiano
Español
Português
Nederlands
Esci
EXIT
Indietro SuccessivoSelezione
Configurazione iniziale
Successivo
BENVENUTO!
Benvenuti nella procedura
guidata per la configurazione
iniziale!!
Premere OK per iniziare.
OK
Premere il tasto P / sul
telecomando o P / sul televisore
LCD TV per passare al canale
successivo/precedente; oppure
AC IN
5 4 76
8
9
10
3
2 1
AC I N
1
2
3
4
5
6
7
8
1113 12
171615
14
10 9
Hangszóró-
rendszer
Videokamera
DVD-lejátszó
PC
PC
Blu-ray
lejátszó
Videojáték konzol
DVD-lejátszó
Videomagnó
Videomagnó/
VCD/DVD/STB
Videojáték konzol
TV kábel/antenna
Fülhallgató
Videokamera
VCR/VCD/DVD
Set-top box
CI-alapú
eszközök
Minőségi hangsugárzó
rendszer
VOL PMENUINPUT
7
VOL PMENUINPUT
66
5 4 3 2 1
Házi-mozi
OK
INFO
Pro.LIST
EPG
VOL
P
INDEX
TEXT
HOLD
MIX
FREEZE
REVEAL
SIZE
SLEEP
SOUND
SUBTITLE
ASPECT
PIC
MUTE
I - II
EXIT
LAST
INPUT
MENU
Alapbeállítás
Következő
ÜDVÖZÖLJÜK !
Üdvözli Önt az üzembe helyező
varázsló!!
Nyomja meg az [OK] gombot a
varázsló indításához.
OK
Alapbeállítás Nyelv
Válassza ki a nyelvet: Svenska
Norsk
Polski
Pyccкий
Česky
Hrvatski
Magyar
Kilép
EXIT
Vissza KövetkezőKijelöl
KilépVissza KövetkezőKijelöl
Alapbeállítás Ország
Válassza ki az országot: Ausztria
Belgium
Bulgária
Svájc
Csehország
Németország
Görögország
EXIT
KilépVissza KövetkezőKijelöl
Alapbeállítás Üzemmód választás
Válassza ki az üzemmódot: OTTHON
ÜZLET
EXIT
KilépVissza KövetkezőKijelöl
Alapbeállítás Pásztázási mód
Válassza ki a pásztázási módot: Analóg
Analóg és digitális
EXIT
KilépVissza KövetkezőKijelöl
Alapbeállítás Csatornakeresés
Kérjük, hogy először
csatlakoztassa az antennát.
Szeretné most elindítani a
csatornakeresést?
Ha ezt a lépést most kihagyja, a
csatornakeresést a Menü opción
keresztül is végrehajthatja.
Keresés
Keresés kihagyása
EXIT
0%
Alapbeállítás Csatornakeresés
A csatornakeresés eltarthat egy
ideig.
Állapot: keresés...
Analóg csatornák: 0
Mégse.
EXIT
0%
KilépVissza
Alapbeállítás Kész
Gratulálunk!!
Az üzembe helyezést sikeresen
befejezte.
A varázslóból való kilépéshez
nyomja meg az [OK] gombot.
OK
Bemeneti lista
TV
YPbPr
AV
SCART 1
SCART 2
PC
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
Megjegyzés:
1. Valamennyi ábra csupán tájékoztató
jellegű.
2. Az ábrázolt csatlakozókábeleket a
Hannspree nem mellékeli.
Megjegyzés:
az ábrák kizárólag hivatkozási célt szolgálnak
és típusonként vagy térségenként
eltérhetnek.
AC IN (tá pfe szü lts ég bem ene t)
Hálózati tápkábel
Hálózati tápkábel
Nyomja meg az INPUT gombot a
távvezérlőn vagy az LCD TV-n.
Megjelenik az Bemeneti jelforrás
menü.
Nyomja meg a / gombot a
kívánt forrás kiemeléséhez,
majd nyomja meg az OK
gombot a megerősítéshez.
Főkapcsoló / Bekapcsolt
állapotot jelző fény
Csatornaválasztás
Hangerő-beállítás
Menü
Bemenetválasztás
Hangszóró
Távvezérlő infravörös
érzékelője
1
2
3
4
5
6
7
CI
Kompozit bemenetek (audió)
Kompozit bemenet (videó)
USB (Videó/MP3/JPEG)
Fülhallgató csatlakozó
HDMI bemenet
TV kábel/antenna
Audió kimenet
SCART BE/KI
Komponens bemenet (videó)
Komponens bemenet (audió)
SPDIF
HDMI bemenetek
Tápfeszültség (AC) bemenet
PC VGA bemenet
PC audió bemenet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Gyors üzembe helyezési útmutató
ElölnézetElölnézet
A kézikönyv az LCD TV gyors beüzemelésével és működtetésével kapcsolatos tudnivalókat tartalmazza. A részletes üzembe helyezési és biztonsági utasításokért
forduljon a felhasználói kézikönyvhöz.
HátulnézetHátulnézet
© Copyright 2010 Hannspree, Inc. Minden jog fenntartva.
Csatlakoztatás
A hálózati tápkábel csatlakoztatása
1. Csatlakoztassa a hálózati tápkábelt a
TV hátulján lévő AC IN tápfeszültség
csatlakozó aljzathoz.
2. Csatlakoztassa a hálózati tápkábel
dugóját egy konnektorhoz.
3. Nyomja meg a kezelőpanelen vagy a
távirányítón lévő üzemkapcsoló
gombot a TV bekapcsolásához.
Az Üzembe helyezési varázsló futtatása
Az Üzembe helyezési varázsló akkor jelenik meg a képernyőn, amikor először kapcsolja be az LCD TV-t.
Megjegyzés: Használja a , gombot a menükben történő lépkedéshez.
Nyomja meg az OK gombot a kívánt elem kiválasztásához.
1. A varázsló végigvezeti Önt az
üzembe helyezés folyamatán.
Nyomja meg az OK gombot az
indításhoz.
2. Válassza ki a képernyőn
megjelenő menü (OSD)
nyelvét.
3. Válassza ki a Country (Ország)
elemet.
4. Válassza ki az üzemmódot.
5. Válassza ki a Scan (Keresés)
üzemmódot.
6. Nyomja meg az OK gombot a
csatornakeresés indításához.
7. A csatornakeresés eltarthat egy ideig.
8. Ha véget ért a csatornakeresés, nyomja
meg az OK gombot.
Nézheti a kábeltévé vagy normál TV műsorát,
DVD-t játszhat le, illetve a PC-hez csatlakozhat.
A jelforr Ŕs kiv Ŕlaszt Ŕsa:
A jelforrás kiválasztása.
Csatornák választása
TV-nézés
Nyomja meg a számgombokat a
távvezérlőn.
S_SV28L_Q_EU_V01_A
Nyomja meg a P / gombot a
távvezérlőn vagy a P / gombot az
LCD TV-n a programszám
növeléséhez/csökkentéséhez, vagy
AC I N
Système de
haut-parleurs
Caméscope
Lecteur DVD
PC
PC
Lecteur de
disque Blu-ray
Console de
jeux vidéo
Lecteur DVD
Magnétoscope
Console de jeux vidéo
VCR/VCD/DVD/STB
Câble / antenne TV
Ecouteurs
Caméscope
VCR/VCD/DVD
STB
Appareils CI
Système haut-parleur
de haute qualité
1
2
3
4
5
6
7
8
1113 12
171615
14
VOL PMENUINPUT
7
VOL PMENUINPUT
66
5 4 3 2 1
AC IN
5 4 76
8
9
10
3
2 1
10 9
Home cinéma
OK
INFO
Pro.LIST
EPG
VOL
P
INDEX
TEXT
HOLD
MIX
FREEZE
REVEAL
SIZE
SLEEP
SOUND
SUBTITLE
ASPECT
PIC
MUTE
I - II
EXIT
LAST
INPUT
MENU
Installation initiale Langue
Sélectionnez votre langue : English
Deutsch
Français
Italiano
Español
Português
Nederlands
Quitter
EXIT
Retour SuivantSélection
QuitterRetour SuivantSélection
Installation initiale Pays
Veuillez sélectionner votre pays: Autriche
Belgique
Bulgarie
Suisse
Rép. Tchèque
Allemagne
Grèce
EXIT
QuitterRetour SuivantSélection
Installation initiale Sélection du mode
Veuillez sélectionner votre mode : DOMICILE
MAGASIN
EXIT
QuitterRetour SuivantSélection
Installation initiale Mode balayage
Veuillez sélectionner votre mode
de balayage :
Analogue
Analogue et Digital
EXIT
QuitterRetour SuivantSélection
Installation initiale Balayage des chaîne
Tout d’abord, veuillez connecter
l’antenne.
Démarrer balayage des chaînes
maintenant ?
Si vous passez cette étape, le
balayage des chaînes peut être
effectué dans Menu.
Balayage
Omettre recherche
EXIT
0%
Installation initiale Balayage des chaîne
Le balayage des chaînes peut
durer un certain temps.
Etat: Balayage...
Chaînes analogiques: 0
Annuler
EXIT
0%
QuitterRetour
Installation initiale Terminée
Félicitations !
Configuration initiale terminée.
Appuyez sur [OK] pour quitter
l’assistant.
OK
Liste des sources
TV
YPbPr
AV
SCART
PC
HDMI 1
HDMI 2
Note:
1. Les images ne figurent dans ce
document qu’à titre d’illustration.
2. Tous les câbles illustrés ci-dessus ne
sont pas fournis par Hannspree.
Note:
les illustrations sont à titre informatifs
uniquement et peuvent différer en fonction
du modèle ou de la région.
ENT RÉE CA
Prise murale
Cordon
d’alimentation
Appuyez sur le bouton INPUT
de la télécommande ou du
téléviseur LCD. Le menu
Source d'entrée apparaît.
Appuyez sur / pour mettre
la source voulue en surbrillance,
puis appuyez sur OK pour
confirmer.
Alimentation / Témoin d'alimentation
Choix de la chaîne
Réglage du volume
Menu
Choix de l’entrée
Haut-parleur
Capteur de la télécommande IR
1
2
3
4
5
6
7
CI
Entrées composites (Audio)
Entrée composite (Vidéo)
USB (Vidéo/MP3/JPEG)
Sortie ligne écouteurs
Entrée HDMI
Câble / antenne TV
Sortie audio
Sortie vidéo
ENTRÉE/SORTIE PÉRITEL
SPDIF
Entrée composante (Audio)
Entrée composante (Vidéo)
Entrées HDMI
ENTRÉE CA
ENTRÉE Audio PC
Entrée VGA PC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Guide de Mise en route
Vue de devantVue de devant
Ce guide est conçu pour vous aider à utiliser rapidement votre téléviseur LCD. Veuillez vous référer au Manuel de l’utilisateur pour des informations plus détaillées sur
l’installation et les consignes de sécurité.
Vue de derrièreVue de derrière
© Copyright 2010 Hannspree, Inc. Tous droits réservés.
Branchements
Branchement du cordon d’alimentation
1. Branchez le connecteur d’alimentation
sur la prise AC IN à l’arrière du
téléviseur.
2. Branchez la prise secteur de l’adaptateur
sur une prise murale.
3. Appuyez sur le bouton d’alimentation du
panneau de commande ou de la
télécommande pour mettre le téléviseur
sous tension.
Exécution de l’assistant d’installation
L’assistant d’installation s’affiche à l’écran lorsque vous allumez votre téléviseur LCD pour la première fois.
Remarque : utilisez , pour vous déplacer dans le menu. Appuyez sur OK pour effectuer une sélection.
1. L'assistant apparaît pour vous
guider dans les réglages initiaux.
Appuyez sur OK pour commencer.
2. Choisissez la langue pour le
menu d'affichage à l'écran
(OSD).
3. Choisissez le pays. 4. Choisissez le Mode.
5. Choisissez le Mode de
balayage.
6. Appuyez sur OK pour la
recherche de chaînes.
7. La recherche de chaînes peut
prendre un certain temps.
8. Appuyez sur OK lorsque la
recherche des chaînes est
terminée.
Il est possible de regarder un programme télévisé,
de lire un DVD ou de connecter votre PC.
Pour choisir le signal de la source :
Choisir la source du contenu
Choix des chaînes
Regarder votre téléviseur
Appuyez sur les boutons numériques
de la télécommande.
S_SV28L_Q_EU_V01_A
Installation initiale
Suivant
BIENVENUE !
Bienvenue sur l’assistant
d’installation initiale !!
Appuyez sur [OK] pour démarrer
i’Assistant.
OK
Appuyez sur le bouton P / de la
télécommande, ou sur le bouton P /
du téléviseur LCD pour augmenter /
diminuer le numéro de programme ; Ou
AC I N
PC
Sistema de altavoces
de alta calidad
1
2
3
4
5
6
7
8
1113 12
171615
14
VOL PMENUINPUT
7
VOL PMENUINPUT
66
5 4 3 2 1
AC IN
5 4 76
8
9
10
3
2 1
10 9
Reproductor de
discos Blu-ray
Sistema de
altavoces
Videocámara
Reproductor de DVD
PC
Auricular
Dispositivos
basados en CI
Videocámara
VCR/VCD/DVD
DESCODIFICADOR
VCR/VCD/DVD/STB
Videoconsola
Unidad VCR
Cine en casa
Cable / antena de TV
Videoconsola
Reproductor
de DVD
OK
INFO
Pro.LIST
EPG
VOL
P
INDEX
TEXT
HOLD
MIX
FREEZE
REVEAL
SIZE
SLEEP
SOUND
SUBTITLE
ASPECT
PIC
MUTE
I - II
EXIT
LAST
INPUT
MENU
Lista de entrada
TV
YPbPr
AV
SCART
PC
HDMI 1
HDMI 2
Configuración inicial
Siguiente
BIENVENIDOS!
Bienvenido al Asistente para la
Configuración Inicial !!
Por favor, pulse [Aceptar] para
iniciar el asistente.
OK
Configuración inicial Idioma
Seleccione el idioma: English
Deutsch
Français
Italiano
Español
Português
Nederlands
Salir
EXIT
Atrás SiguienteSelec.
SalirAtrás SiguienteSelec.
Configuración inicial País
Seleccione su país: Austria
Bélgica
Bulgaria
Suiza
Rep. Checa
Alemania
Grecia
EXIT
SalirAtrás SiguienteSelec.
Configuración inicial Selección de modo
Seleccione su modo: DOMÉSTICO
COMERCIAL
EXIT
SalirAtrás SiguienteSelec.
Configuración inicial Modo de barrido
Seleccione su modo de
búsqueda:
Analógico
Analógica y digital
EXIT
SalirAtrás SiguienteSelec.
Configuración inicial Escaneado de Canale
En primer lugar, conecte la
antena.
¿Desea iniciar el canal ahora?
Si pasa por alto este paso, la
búsqueda de canales puede
realizarse mediante el menú.
Escaneado
Omitir búsqueda
EXIT
0%
Configuración inicial Escaneado de Canale
El escaneado de canales puede
tardar un rato en completarse.
Estado: Escaneando...
Canales Analógicos: 0
Cancelar
EXIT
0%
SalirAtrás
Configuración inicial Finalizada
Felicidades.
Ha finalizado la instalación inicial.
Pulse [OK] para salir del
asistente.
OK
Nota:
1. Las imágenes solamente tienen fines
ilustrativos.
2. Hannspree no proporciona ninguno de
los cables que se ilustran anteriormente.
Cable de alimentación
Toma de alimentación
ENTRADA de CA
Alimentación/
Indicador de alimentación
Selección de canal
Ajuste del volumen
Menú
Selección de entrada
Altavoz
Sensor de infrarrojos remoto
1
2
3
4
5
6
7
IC
Entradas de componentes (audio)
Entrada compuesta (vídeo)
USB (Video/MP3/JPEG)
Salida de línea de auriculares
Entrada HDMI
Cable / antena de TV
Salida de audio
Salida de vídeo
ENTRADA/SALIDA DE
EUROCONECTOR
SPDIF
Entrada de componentes (audio)
Entrada de componentes (vídeo)
Entradas HDMI
ENTRADA DE CA
ENTRADA de audio de PC
Entrada VGA de PC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Guía rápida de inicio
Vista frontalVista frontal
El propósito de esta guía es servirle de ayuda para que empiece a utilizar su TV LCD rápidamente. Consulte el Manual del usuario para obtener instrucciones más
detalladas sobre su instalación y la seguridad.
Vista posteriorVista posterior
Establecimiento de conexiones
Ejecutar el Asistente de instalación
3. Seleccione el país. 4. Seleccione el modo.
5. Seleccione el modo de búsqueda.
6. Presione OK para buscar los
canales.
7. La búsqueda de canales puede tardar
varios minutos en completarse.
8. Presione OK cuando la búsqueda
de canales se complete.
Ver la TV
S_SV28L_Q_EU_V01_A
Conexión del cable de corriente
1. Inserte el conector de alimentación en la
clavija de entrada DC-IN, situada en la
parte posterior de la TV.
2. Inserte el enchufe de alimentación CA
situado al otro extremo del cable de
alimentación en la toma de alimentación.
3. Pulse el botón de encendido en el panel
de control o el mando a distancia para
ncender la TV.
Nota:
Las imágenes tienen sólo fines ilustrativos y
pueden variar según el modelo o región.
© Copyright 2010 Hannspree, Inc. Todos los derechos reservados.
1. El asistente aparecerá para guiarle
a través de la instalación inicial.
Presione OK para comenzar.
2. Seleccione el idioma para el
menú en pantalla (OSD).
El Asistente de instalación se mostrará en la pantalla al encender el TV LCD por primera vez.
Nota: Utilice los botones , para desplazarse por el menú. Pulse OK para seleccionar
Presione el botón INPUT del
mando a distancia o del
televisor LCD. Aparecerá el
menú Fuente de entrada.
Presione / para resaltar la fuente que
desee y, a continuación, presione OK para
confirmar la selección.
Puede ver TV por cable o en abierto,reproducir
un DVD o conectar su PC.
Para seleccionar la señal de
origen:
Seleccionar un origen de contenido
Pulse los botones numéricos en el
control remoto.
Selección de canales
Presione el botón P / del
mando a distancia o el botón
P / del televisor LCD para
aumentar o reducir el número
de programa; o bien
AC I N
PC
PC
Sistema de altifalantes
de alta qualidade
1
2
3
4
5
6
7
8
1113 12
171615
14
VOL PMENUINPUT
7
VOL PMENUINPUT
66
5 4 3 2 1
AC IN
5 4 76
8
9
10
3
2 1
10 9
Leitor
Blu-ray
Sistema de som
Câmara de Vídeo
Leitor de DVDs
Auscultadores
Câmara de Vídeo
VCR/VCD/DVD
STB
Dispositivos
com base CI
Vídeogravador/VCD/DVD/STB
Consola de Jogos
Leitor de DVDs
Videogravador
Home theater
Cabo de TV / antena
Consola de jogos
de vídeo
OK
INFO
Pro.LIST
EPG
VOL
P
INDEX
TEXT
HOLD
MIX
FREEZE
REVEAL
SIZE
SLEEP
SOUND
SUBTITLE
ASPECT
PIC
MUTE
I - II
EXIT
LAST
INPUT
MENU
Lista de entrada
TV
YPbPr
AV
SCART
PC
HDMI 1
HDMI 2
SairVoltar
Configuração inicial Concluída
Parabéns!
Configuração Inicial Concluída.
Prima [OK] para sair do
assistente.
OK
Configuração inicial Pesquisa de canais
Esta pesquisa de canais pode
demorar.
Estado: A pesquisar...
Canais analógicos: 0
Cancelar
EXIT
0%
SairVoltar SeguinteSelecc.
Configuração inicial Pesquisa de canais
Primeiro, ligue a entena.
Iniciar a procrua de canais agora?
Se avançar este passo, poderá
efectuar a pesquisa de canais a
partir do Menu.
Pesquisar
Parar Procura
EXIT
0%
SairVoltar SeguinteSelecc.
Configuração inicial Selecção de modo
Seleccione o seu modo: INÍCIO
LOJA
EXIT
SairVoltar SeguinteSelecc.
Configuração inicial País
Seleccione o seu país: Áustria
Bélgica
Bulgária
Suíça
República Checa
Alemanha
Grécia
EXIT
Configuração inicial Idioma
Seleccione o idioma: English
Deutsch
Français
Italiano
Español
Português
Nederlands
Sair
EXIT
Voltar SeguinteSelecc.
Configuração inicial
Seguinte
BEM-VINDO!
Bem-vindo ao assistente de
configuração inicial !!
Prima [OK] para iniciar o
assistente.
OK
SairVoltar SeguinteSelecc.
Configuração inicial Modo de pesquisa
Seleccione o seu modo de
pesquisa:
Analógico
Analógico e Digital
EXIT
Nota :
1. As imagens são para propósitos
meramente ilustrativos.
2. Os cabos ilustrados acima não são
fornecidos pela Hannspree.
Tomada de rede
Cabo de alimentação
© Copyright 2010 Hannspree, Inc. Todos os direitos reservados.
Ligação do Cabo de Alimentação
1. Ligue a ficha do transformador à
Entrada CA existente no painel
traseiro do televisor.
2. Introduza a ficha CA existente na
outra extremidade do cabo numa
tomada eléctrica.
3. Pressione o Botão de alimentação no
painel de controlo ou no controlo
remoto para ligar a TV.
Nota :
As imagens servem apenas de referência
podendo o produto variar conforme o
modelo ou a região.
ENTRADA CA
Botão/ Indicador de Alimentação
Selecção de Canal
Regulação do Volume
Menu
Selecção da Entrada
Altifalante
Sensor de IV remoto
1
2
3
4
5
6
7
CI
Entradas Compostas (Áudio)
Entradas de sinal Composto (Vídeo)
USB (Vídeo/MP3/JPEG)
Saída de auscultadores
Entrada HDMI
Cabo de TV / antena
Saída de Áudio
Saída de vídeo
Entrada/Saída SCART
SPDIF
Entrada Componente (Áudio)
Entrada Componente (Vídeo)
Entradas HDMI
ENTRADA CAENTRADA Áudio
PC
Entrada VGA (PC)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Guia de Consulta rápida
Vista FrontalVista Frontal
Este guia destina-se a ajudá-lo a iniciar rapidamente a utilização da sua TV LCD. Consulte o Manual do Utilizador para instruções de instalação e de segurança mais
detalhadas.
Ligações
3. Seleccionar o País. 4. Seleccionar o Modo.
5. Seleccionar o Modo de Pesquisa.
6. Premir OK para iniciar a
pesquisa de canais.
7. A pesquisa de canais pode
demorar algum tempo a concluir.
8. Premir o botão OK quando a pesquisa
de canais estiver concluída.
S_SV28L_Q_EU_V01_A
Vista PosteriorVista Posterior
Executar o Assistente de Configuração
1. O assistente é apresentado para o
guiar ao longo da configuração
inicial. Clique em OK para iniciar.
2. Seleccione o Idioma para o
menu OSD (Menu no ecrã).
O Assistente de Configuração é apresentado no ecrã quando liga o TV LCD pela primeira vez.
Nota : Use os botões , para percorrer as opções do menu. Prima OK para seleccionar.
Clique no botão INPUT no controlo
remoto ou na TV LCD. É
apresentado o menu de Fonte de
Entrada.
Clique em / para seleccionar a fonte
pretendida, depois clique em OK para confirmar.
Pode ver televisão por cabo ou transmissões
televisivas, reproduzir DVDs ou conectar ao seu PC.
Para seleccionar a origem do
sinal:
Seleccionar a Fonte de Conteúdo
Seleccionar Canais
Ver Televisão
Prima os botões numéricos no
controlo remoto.
Prima o botão P / no controlo
remoto, ou o botão P / na TV
LCD para aumentar / diminuir o
número do programa; Ou
AC I N
Lautsprechersystem
Camcorder
DVD-Player
PC
PC
Blu-ray-
Player
Videospielkonsole
DVD-Player
Videorekorder
VCR/VCD/DVD/STB
Videospielkonsole
TV-Kabel / -Antenne
Kopfhörer
Camcorder
VCR/VCD/DVD
STB
CI-basierte
Geräte
1
2
3
4
5
6
7
8
1113 12
171615
14
VOL PMENUINPUT
7
VOL PMENUINPUT
66
5 4 3 2 1
AC IN
5 4 76
8
9
10
3
2 1
10 9
Heimkinoanlage
Hochwertiges
Lautsprechersystem
OK
INFO
Pro.LIST
EPG
VOL
P
INDEX
TEXT
HOLD
MIX
FREEZE
REVEAL
SIZE
SLEEP
SOUND
SUBTITLE
ASPECT
PIC
MUTE
I - II
EXIT
LAST
INPUT
MENU
Erstmaliges Einrichten
Weiter
WILLKOMMEN!
Willkommen beim
Ersteinstellungsassistenten!
Bitte [OK] zum Starten des
Assistenten drücken.
OK
Erstmaliges Einrichten Sprache
Wählen Sie Ihre Sprache: English
Deutsch
Français
Italiano
Español
Português
Nederlands
Verlassen
EXIT
Zurück WeiterAuswählen
VerlassenZurück WeiterAuswählen
Erstmaliges Einrichten Land
Bitte wählen Sie Ihr Land: Österreich
Belgien
Bulgarien
Schweiz
Tschechien
Deutschland
Griechenland
EXIT
VerlassenZurück WeiterAuswählen
Erstmaliges Einrichten Modusauswahl
Bitte wählen Sie Ihren Modus: Zu Hause
Laden
EXIT
VerlassenZurück WeiterAuswählen
Erstmaliges Einrichten Suchmodus
Bitte wählen Sie Ihren
Suchmodus:
Analog
Analog und Digital
EXIT
VerlassenZurück WeiterAuswählen
Erstmaliges Einrichten Kanalsuche
Zunächst Antenne anschließen.
Kanalsuche jetzt starten?
Falls Sie diesen Schritt
übergehen, kann die Kanalsuche
im Menü erfolgen.
Suche
Suche überspringen
EXIT
0%
Erstmaliges Einrichten Kanalsuche
Die Kanalsuche kann ein
Weilchen dauern.
Status: Suche...
Analogkanäle: 0
Abbrechen
EXIT
0%
Erstmaliges Einrichten Abgeschlossen
Herzlichen Glückwunsch!!
Die Ersteinrichtung ist
abgeschlossen.
Drücken Sie[OK], um den
Assistenten zu beenden.
OK
VerlassenZurück
Eingangsliste
TV
YPbPr
AV
SCART
PC
HDMI 1
HDMI 2
Hinweis:
1. Die Bilder dienen lediglich der
Veranschaulichung.
2. Alle oben abgebildeten Kabel werden
von Hannspree nicht angeboten.
Hinweis:
Die Abbildungen dienen lediglich der
Veranschaulichung und können je nach
Verkaufsmodell und -region variieren.
AC- Ein gan g
Steckdose
Netzkabel
Drücken Sie die INPUT-Taste
auf der Fernbedienung oder am
LCD-TV. Das Eingangsquelle-
Menü erscheint.
Heben Sie mit / die
gewünschte Quelle hervor;
drücken Sie dann zur
Bestätigung OK.
Ein-/Austaste/Betriebsanzeige
Kanalauswahl
Lautstärkeeinstellung
Menü
Quellenauswahl
Lautsprecher
Fernbedienungssensor (IR)
1
2
3
4
5
6
7
CI
Composite-Eingänge (Audio)
Component-Eingang (Video)
USB (Video/MP3/JPEG)
Kopfhörerausgang
HDMI-Eingang
TV-Kabel / -Antenne
Audioausgang
Videoausgang
SCART-Eingang/-Ausgang
SPDIF
Component-Eingang (Audio)
Component-Eingang (Video)
HDMI-Eingänge
AC-Eingang
PC-Audioeingang
PC-VGA-Eingang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Schnellstartanleitung
VorderansichtVorderansicht
Diese Anleitung dient als Referenz und soll die schnelle Inbetriebnahme Ihres LCD-Fernsehers ermöglichen. Detailliertere Installations- und Sicherheitshinweise finden
Sie in der Bedienungsanleitung.
RückansichtRückansicht
© Copyright 2010 Hannspree, Inc. Alle Rechte vorbehalten.
Anschlüsse
Netzkabel anschließen
1. Schließen Sie den Netzkabelstecker am
AC-Eingang auf der Rückseite des
Fernsehers an.
2. Verbinden Sie das andere Ende des
Netzkabels mit einer Steckdose.
3. Drücken Sie zum Einschalten des
Fernsehers die Ein-/Austaste am
Bedienfeld oder auf der Fernbedienung.
Einstellungsassistent ausführen
Der Einstellungsassistent wird auf dem Bildschirm angezeigt, wenn Sie den LCD-TV das erste Mal einschalten.
Hinweis: Mit den Tasten , markieren Sie Elemente im Menü. Drücken Sie zur Auswahl auf OK.
1. Der Assistent erscheint und
führt Sie durch die Ersteinrichtung.
Drücken Sie zum Start die OK-Taste.
2.Wählen Sie die Sprache
des Bildschirmmenüs
(OSD).
3. Wählen Sie das Land. 4. Wählen Sie den Modus.
5. Wählen Sie den Suchmodus. 6. Drücken Sie zur Kanalsuche
auf OK.
7. Die Kanalsuche kann eine
Weile dauern.
8. Drücken Sie nach Abschluss der
Kanalsuche auf OK.
Sie können Kabel- oder Rundfunkfernsehen
anschauen, DVDs wiedergeben oder Ihren
Computer anschließen.
So wählen Sie die Signalquelle:
Auswahl Ihrer Inhaltsquelle
Wählen von Kanälen
Fernsehen
Drücken Sie die Ziffertasten auf
der Fernbedienung.
S_SV28L_Q_EU_V01_A
Erhöhen/verringern Sie die
Programmnummer mit P / auf der
Fernbedienung oder P / am
LCD-Fernseher; oder
  • Page 1 1
  • Page 2 2
  • Page 3 3
  • Page 4 4
  • Page 5 5
  • Page 6 6
  • Page 7 7
  • Page 8 8
  • Page 9 9

Hannspree LCD TV Schnellstartanleitung

Kategorie
LCD-Fernseher
Typ
Schnellstartanleitung