Philips HR2505/90R1 Benutzerhandbuch

Typ
Benutzerhandbuch

Dieses Handbuch ist auch geeignet für

ENGLISH
Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benet
from the support that Philips offers, register your product at
www.philips.com/welcome.
General description
1 Plug
2 Motor unit
3 Lid
4 Onion chopper blade unit
5 Basket
6 Bowl
7 Regular blade unit
Important safety information
Read this important information carefully before you
use the appliance and save it for future reference.
Danger
- Never immerse the motor unit in water or any
other liquid and do not rinse it under the tap.
Use only a moist cloth to clean the motor unit.
Warning
- Check if the voltage indicated on the appliance
corresponds to the local mains voltage before you
connect the appliance.
- Do not use the appliance if the mains cord,
the plug or other parts are damaged.
- If the mains cord is damaged, you must have it
replaced by Philips, a service centre authorised by
Philips or similarly qualied persons in order to
avoid a hazard.
- This appliance can be used by persons with
reduced physical, sensory or mental capabilities or
lack of experience and knowledge if they have been
given supervision or instruction concerning use of
the appliance in a safe way and if they understand
the hazards involved.
- This appliance shall not be used by children. Keep the
appliance and its cord out of the reach of children.
- Children shall not play with the appliance.
- Be very careful when you handle a blade unit.
Be especially careful when you remove it from the
bowl, when you empty the bowl and when you
clean it. Its cutting edges are very sharp
- If one of the blade units gets stuck, switch off the
appliance before you remove the ingredients that
block the blade unit.
Caution
- Switch off the appliance and disconnect from
power supply before changing accessories or
approaching parts that move in use.
- Never use any accessories or parts from other
manufacturers or that Philips does not specically
recommend. If you use such accessories or parts,
your guarantee becomes invalid.
- Only use this appliance for its intended purpose as
shown in the user manual.
- This appliance is intended for household use only.
- Do not exceed the quantities and processing times
indicated in the table.
- Cut large ingredients into pieces of approximately
2cm before you process them.
- Never ll the bowl with ingredients that are hotter
than 80°C/175°F.
- If ingredients stick to the wall of the bowl,
remove the motor unit and the lid. Then loosen the
ingredients with a spatula or add some liquid.
- Do not let the appliance operate with any of
the accessories longer than 3 minutes without
interruption. Let the appliance cool down for
15 minutes before you continue processing.
- Never use scouring pads, abrasive cleaning agents
or aggressive liquids such as petrol or acetone to
clean the appliance.
Electromagnetic elds (EMF)
This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations
regarding exposure to electromagnetic elds.
Recipes
Pancake lling
Note: This recipe can be prepared with the regular blade unit.
Ingredients:
- 130g honey
- 100g butter (room temperature)
1 Put the honey in the fridge for several hours.
2 Put the honey and the butter (cubes of 1.5 x 1.5cm ) in the chopper
bowl.
3 Switch on the appliance and chop for 5 seconds.
Recycling
- This symbol means that this product shall not be disposed of with
normal household waste (2012/19/EU). (Fig. 1)
- Follow your country’s rules for the separate collection of electrical
and electronic products. Correct disposal helps prevent negative
consequences for the environment and human health.
Guarantee and support
If you need information or support, please visit www.philips.com/support
or read the separate worldwide guarantee leaet.
DANSK
Introduktion
Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den
support, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.com/
welcome.
Generel beskrivelse
1 Stik
2 Motorenhed
3 Låg
4 Løghakkerens knivenhed
5 Kurv
6 Skål
7 Almindelig knivenhed
Vigtige sikkerhedsoplysninger
Læs disse vigtige oplysninger omhyggeligt igennem,
inden apparatet tages i brug, og gem dem til eventuel
senere brug.
Fare
- Motorenheden må ikke kommes ned i vand
eller anden væske eller skylles under vandhanen.
Motorenheden må kun rengøres med en fugtig klud.
Advarsel
- Kontrollér, om den angivne netspænding på
apparatet svarer til den lokale netspænding, før du
slutter strøm til apparatet.
- Brug ikke apparatet hvis netledning, stik eller andre
dele er beskadigede.
- Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes
af Philips, et autoriseret Philips-serviceværksted eller
en tilsvarende kvaliceret fagmand for at undgå
enhver risiko.
- Dette apparat kan bruges af personer med
reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner
eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet
instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de
medfølgende risici.
- Apparatet må ikke betjenes af børn. Hold apparatet
og ledningen uden for børns rækkevidde.
- Lad ikke børn lege med apparatet.
- Vær meget forsigtig, når du håndterer en knivenhed.
Udvis særlig forsigtighed, når du fjerner den fra
skålen, når du tømmer skålen, og når du rengør den.
Skæresiderne er meget skarpe
- Hvis en af knivenhederne sætter sig fast,
skal du slukke for apparatet, før du fjerner de
ingredienser, der blokerer knivenheden.
Forsigtig
- Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten,
før du skifter tilbehør eller kommer i nærheden af
dele, der bevæger sig under brug.
- Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre fabrikanter,
eller tilbehør/dele som ikke specikt er anbefalet af
Philips, da garantien i så fald bortfalder.
- Brug kun apparatet til det tilsigtede formål som vist
i brugervejledningen.
- Dette apparat er kun beregnet til almindelig
husholdningsbrug.
- De angivne mængder og tider i tabellen bør
overholdes nøje.
- Større ingredienser skal skæres op i stykker af ca.
2 cm, før de tilberedes.
- Fyld aldrig ingredienser, der er varmere end
80° C, op i skålen.
- Hvis ingredienserne sidder fast på indersiden af
skålen, skal du fjerne motorenheden og låget.
Fjern ingredienserne med en spatel eller ved at
putte noget væske i.
- Undlad at lade apparatet køre med tilbehøret
længere end 3 minutter ad gangen uden pause.
Lad apparatet køle af i ca. 15 minutter,
inden du fortsætter.
- Brug aldrig skuresvampe eller skrappe
rengøringsmidler så som benzin, acetone eller
lignende til rengøring af apparatet.
Elektromagnetiske felter (EMF)
Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder og
regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.
Opskrifter
Pandekagefyld
Bemærk: Denne opskrift kan tilberedes udelukkende med den almindelig
knivenhed.
Ingredienser:
- 130 g honning
- 100 g smør (stuetemperatur)
1 Stilhonningenikøleskabetieretimer.
2 Put honning og smør (terninger på 1,5 x 1,5 cm) i hakkeskålen.
3 Tænd for apparatet, og hak i 5 sekunder.
Genanvendelse
- Dette symbol betyder, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen
med almindeligt husholdningsaffald (2012/19/EU). (g. 1)
- Følg dit lands regler for særskilt indsamling af elektriske og elektroniske
produkter. Korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ
påvirkning af miljøet og menneskers helbred.
Reklamationsret og support
Hvis du har brug for hjælp eller support, bedes du besøge
www.philips.com/support eller læse i den separate folder
“World-Wide Guarantee”.
DEUTSCH
Einführung
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips!
Um die Unterstützung von Philips optimal nutzen zu können,
registrieren Sie Ihr Produkt bitte unter www.philips.com/welcome.
Allgemeine Beschreibung
1 Stecker
2 Motoreinheit
3 Deckel
4 Messereinheit des Zwiebel-Zerkleinerers
5 Korb
6 Schüssel
7 Normale Messereinheit
Wichtige Sicherheitshinweise
Lesen Sie diese wichtigen Informationen vor dem
Gebrauch des Geräts aufmerksam durch, und
bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.
Gefahr
- Tauchen Sie die Motoreinheit nicht in Wasser
oder andere Flüssigkeiten. Spülen Sie sie auch
nicht unter ießendem Wasser ab. Reinigen Sie die
Motoreinheit nur mit einem feuchten Tuch.
Warnung
- Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen,
ob die Spannungsangabe auf dem Gerät mit der
örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das
Netzkabel, der Netzstecker oder andere Teile des
Geräts beschädigt sind.
- Um Gefährdungen zu vermeiden, darf ein defektes
Netzkabel nur von einem Philips Service-Center,
einer von Philips autorisierten Werkstatt oder einer
ähnlich qualizierten Person durch ein
Original-Ersatzkabel ersetzt werden.
- Dieses Gerät kann von Personen mit verringerten
physischen, sensorischen oder psychischen
Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis
verwendet werden, wenn sie bei der Verwendung
beaufsichtigt wurden oder Anweisung zum sicheren
Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren
verstanden haben.
- Das Gerät darf nicht von Kindern verwendet
werden. Halten Sie das Gerät und das Netzkabel
außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Gehen Sie mit der Messereinheit sehr vorsichtig
um, besonders beim Abnehmen der Schüssel sowie
beim Leeren und Reinigen der Schüssel, da die
Schneideächen der Messereinheit sehr scharf sind.
- Wenn die Messereinheit blockiert, schalten Sie das
Gerät aus, bevor Sie die blockierenden Zutaten
entfernen.
Achtung
- Schalten Sie das Gerät aus, und trennen Sie es
von der Stromversorgung, bevor Sie Zubehörteile
austauschen oder Teile anfassen, die sich bei
Gebrauch bewegen.
- Verwenden Sie keine Zubehörteile anderer
Hersteller oder solche, die von Philips nicht
ausdrücklich empfohlen werden. Falls Sie derartiges
Zubehör benutzen, erlischt die Garantie.
- Verwenden Sie dieses Gerät nur für den vorgesehenen
Zweck wie in der Bedienungsanleitung angegeben.
- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt
bestimmt.
- Überschreiten Sie nicht die in der Tabelle
aufgeführten Mengen und Verarbeitungszeiten.
- Schneiden Sie große Zutaten vor der Verarbeitung
in 2 cm große Würfel.
- Füllen Sie keine Zutaten in den Mixbecher,
die heißer als 80 °C sind.
- Wenn die Zutaten an der Innenwand der Schüssel
haften bleiben, entfernen Sie die Motoreinheit,
öffnen Sie den Deckel, und lösen Sie die Zutaten
mit einem Teigschaber, oder geben Sie etwas
Flüssigkeit hinzu.
- Verwenden Sie das Gerät mit keinem der
Zubehörteile länger als 3 Minuten ohne
Unterbrechung. Lassen Sie das Gerät
15 Minuten lang abkühlen, bevor Sie fortfahren.
- Benutzen Sie zum Reinigen des Geräts keine
Scheuerschwämme und -mittel oder aggressive
Flüssigkeiten wie Benzin oder Azeton.
Elektromagnetische Felder
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen und Regelungen bezüglich
der Exposition in elektromagnetischen Feldern.
Rezepte
Pfannkuchenfüllung
Hinweis: Dieses Rezept kann mit der normalen Messereinheit zubereitet werden.
Zutaten:
- 130 g Honig
- 100 g Butter (Raumtemperatur)
1 StellenSiedenHonigeinigeStundenlangindenKühlschrank.
2 GebenSiedenHonigunddieButter(gewürfelt,1,5x1,5cm)inden
Zerkleinerer-Behälter.
3 Schalten Sie das Gerät ein, und zerkleinern Sie die Zutaten
5 Sekunden lang.
Recycling
- Bendet sich dieses Symbol auf der Maschine, gilt für diese Maschine
die Europäische Richtlinie 2012/19/EU. Informieren Sie sich über die
örtlichen Bestimmungen zur getrennten Entsorgung von elektrischen
und elektronischen Produkten. Befolgen Sie die örtlichen Bestimmungen,
und entsorgen Sie Ihre Maschine niemals über den normalen Hausmüll.
Durch die korrekte Entsorgung von Altgeräten werden Umwelt und
Menschen vor negativen Folgen geschützt (Abb. 1).
Garantie und Support
Für Unterstützung und weitere Informationen besuchen Sie die Philips
Website unter www.philips.com/support, oder lesen Sie die
internationale Garantieschrift.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Εισαγωγή
Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στη Philips!
Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που παρέχει η Philips,
δηλώστε το προϊόν σας στην ιστοσελίδα www.philips.com/welcome.
Γενική περιγραφή
1 Βύσμα
2 Μοτέρ
3 Πτερύγιο
4 Κόφτης για κρεμμύδια
5 Καλάθι
6 Κάδος
7 Κλασικές λεπίδες
Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας
Διαβάστε αυτές τις σημαντικές πληροφορίες
προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και
φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.
Κίνδυνος
- Μην βυθίζετε ποτέ το μοτέρ σε νερό ή σε
οποιοδήποτε άλλο υγρό και μην το ξεπλένετε με
νερό βρύσης. Να καθαρίζετε το μοτέρ μόνο με
ένα υγρό πανί.
Προειδοποίηση
- Ελέγξτε εάν η τάση που αναγράφεται στη
συσκευή αντιστοιχεί στην τοπική τάση ρεύματος
προτού συνδέσετε τη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο,
το φις ή άλλα μέρη της συσκευής έχουν υποστεί
φθορά.
- Εάν το καλώδιο υποστεί φθορά, θα πρέπει
να αντικατασταθεί από ένα κέντρο σέρβις
εξουσιοδοτημένο από τη Philips ή από εξίσου
εξειδικευμένα άτομα προς αποφυγή κινδύνου.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από
άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες
ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς
εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι τη
χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή ότι έχουν λάβει
οδηγίες σχετικά με την ασφαλή της χρήση και
κατανοούν τους ενεχόμενους κινδύνους.
- Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται
από παιδιά. Κρατήστε τη συσκευή και το
καλώδιό της μακριά από παιδιά.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Να προσέχετε πολύ όταν χειρίζεστε τις λεπίδες.
Προσέχετε ιδιαίτερα όταν τις αφαιρείτε από το
δοχείο, όταν αδειάζετε το δοχείο και όταν τις
καθαρίζετε, καθώς τα σημεία κοπής τους είναι
πολύ αιχμηρά.
- Αν κάποια λεπίδα κολλήσει, απενεργοποιήστε
τη συσκευή και απομακρύνετε τα υλικά που
μπλοκάρουν τη λεπίδα.
Προσοχή
- Πριν αλλάξετε εξαρτήματα ή πλησιάσετε
κινούμενα μέρη της συσκευής, απενεργοποιήστε
τη και αποσυνδέστε την από το ρεύμα.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εξαρτήματα ή
μέρη από άλλους κατασκευαστές ή που η
Philips κατηγορηματικά δεν συνιστά. Εάν
χρησιμοποιήσετε τέτοια εξαρτήματα ή μέρη,
η εγγύησή σας καθίσταται άκυρη.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για το σκοπό
που προορίζεται και σύμφωνα με τις οδηγίες
στο εγχειρίδιο χρήσης.
-
Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση μόνο.
- Μην υπερβαίνετε τις ποσότητες και τους
χρόνους επεξεργασίας που αναφέρονται στον
πίνακα.
- Κόψτε τα υλικά μεγάλου μεγέθους σε κομμάτια
2εκ. περίπου πριν τα επεξεργαστείτε.
- Μην γεμίζετε ποτέ το δοχείο με υλικά που έχουν
θερμοκρασία μεγαλύτερη των 80°C/175°F.
- Αν τα υλικά κολλήσουν στα τοιχώματα του
δοχείου, αφαιρέστε το μοτέρ, ανοίξτε το καπάκι
και ξεκολλήστε τα με μια σπάτουλα ή προσθέστε
λίγο νερό.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με κάποιο από
τα εξαρτήματα για περισσότερα από 3 λεπτά
χωρίς διακοπή. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει
για 15 λεπτά πριν συνεχίσετε την επεξεργασία.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ συρμάτινα
σφουγγαράκια, στιλβωτικά καθαριστικά ή υγρά
όπως πετρέλαιο ή ασετόν για τον καθαρισμό της
συσκευής.
Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (EMF)
Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα
ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε
ηλεκτρομαγνητικά πεδία.
Συνταγές
Γέμιση για τηγανίτες
Σημείωση: Αυτή η συνταγή μπορεί να παρασκευαστεί με τις κλασικές λεπίδες.
Υλικά:
- 130 γρ. μέλι
- 100 γρ. βούτυρο (σε θερμοκρασία δωματίου)
1 Φυλάξτετομέλιστοψυγείογιααρκετέςώρες.
2 Τοποθετήστετομέλικαιτοβούτυρο
(κομμένοσεκυβάκια1,5x1,5)στοδοχείοτουκόφτη.
3 Ενεργοποιήστετησυσκευήκαιαφήστετηναλειτουργήσειγια
5δευτερόλεπτα.
Ανακύκλωση
- Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το παρόν προϊόν δεν πρέπει να
απορριφθεί μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας
(2012/19/ΕΕ). (Εικ. 1)
- Ακολουθήστε τους κανονισμούς της χώρας σας για την ξεχωριστή
συλλογή των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Η σωστή
απόρριψη συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το
περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
Εγγύηση και υποστήριξη
Αν χρειάζεστε πληροφορίες ή υποστήριξη, επισκεφτείτε τη διεύθυνση
www.philips.com/support ή διαβάστε το ξεχωριστό φυλλάδιο της
διεθνούς εγγύησης.
ESPAÑOL
Introducción
Enhorabuena por la compra de este producto y bienvenido a Philips.
Para sacar el mayor partido de la asistencia que Philips le ofrece,
registre su producto en www.philips.com/welcome.
Descripción general
1 Clavija
2 Unidad motora
3 Tapa
4 Unidad de cuchillas de la picadora para cebolla
5 Cesta
6 Recipiente
7 Unidad de cuchillas normal
Información de seguridad importante
Antes de usar el aparato, lea atentamente esta
información importante y consérvela por si necesitara
consultarla en el futuro.
Peligro
- Nunca sumerja la unidad motora en agua u otros
líquidos ni la enjuague bajo el grifo. Limpie la unidad
motora solo con un paño húmedo.
Advertencia
- Antes de enchufar el aparato, compruebe si el
voltaje indicado en el mismo se corresponde con el
voltaje de red local.
- No utilice el aparato si el cable de alimentación,
el enchufe u otras piezas están dañados.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe
ser sustituido por Philips o por un centro de
servicio autorizado por Philips, con el n de evitar
situaciones de peligro.
- Este aparato puede ser usado por personas con su
capacidad física, psíquica o sensorial reducida y por
quienes no tengan los conocimientos y la experiencia
necesarios, si han sido supervisados o instruidos
acerca del uso del aparato de forma segura y
siempre que sepan los riesgos que conlleva su uso.
- Este aparato no debe ser utilizado por los niños.
Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de
los niños.
- No permita que los niños jueguen con el aparato.
- Tenga mucho cuidado al manipular una unidad de
cuchillas. Preste especial atención al retirarla del
recipiente, cuando vacíe el recipiente y durante su
limpieza, ya que las cuchillas están muy aladas.
- Si una de las unidades de cuchillas se bloquea,
apague el aparato antes de retirar los ingredientes que
están bloqueando la unidad de cuchillas en cuestión.
Precaución
- Apague el aparato y desenchúfelo de la fuente de
alimentación antes de cambiar los accesorios o
tocar alguna de las piezas que está en movimiento
durante su funcionamiento.
- No utilice nunca accesorios o piezas de otros
fabricantes o que no hayan sido especícamente
recomendados por Philips. La garantía quedará
anulada si utiliza tales piezas o accesorios.
- Utilice este aparato solo para el uso al que está
destinado como se indica en el manual de usuario.
- Este aparato es sólo para uso doméstico.
- No supere las cantidades y los tiempos indicados
en la tabla.
- Corte los ingredientes grandes en trozos de unos
2 cm antes de procesarlos.
- Nunca llene el recipiente con ingredientes a más de
80 °C/175 °F de temperatura.
- Si los ingredientes se adhieren a la pared del
recipiente, retire la unidad motora y la tapa.
A continuación, desprenda los ingredientes con una
espátula o algo de líquido.
- No utilice el aparato con ninguno de los accesorios
durante más de 3 minutos sin interrupción. Deje que el
aparato se enfríe durante 15 minutos antes de continuar.
- No utilice estropajos, agentes abrasivos ni líquidos
agresivos, como gasolina o acetona, para limpiar el
aparato.
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparato de Philips cumple los estándares y las normativas aplicables
sobre exposición a campos electromagnéticos.
Recetas
Relleno para tortitas
Nota: Esta receta se puede preparar con la unidad de cuchillas normal.
Ingredientes:
- 130 g de miel
- 100 g de mantequilla (a temperatura ambiente)
1 Guardelamielenelfrigorícodurantevariashoras.
2 Ponga la miel y la mantequilla (en dados de 1,5 x 1,5 cm) en el
recipiente de la picadora.
3 Encienda el aparato y pique durante 5 segundos.
Reciclaje
- Este símbolo signica que este producto no debe desecharse con la
basura normal del hogar (2012/19/UE). (g. 1)
- Siga la normativa de su país con respecto a la recogida de productos
eléctricos y electrónicos. El correcto desecho de los productos ayuda
a evitar consecuencias negativas para el medioambiente y la salud
humana.
Garantía y asistencia
Si necesita ayuda o información, visite www.philips.com/support o lea el
folleto de garantía mundial independiente.
SUOMI
Johdanto
Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä
Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome.
Yleiskuvaus
1 Liitin
2 Runko
3 Kansi
4 Sipulileikkurin teräyksikkö
5 Kori
6 Kulho
7 Tavallinen teräyksikkö
Tärkeitä turvallisuustietoja
Lue nämä tärkeät tiedot huolellisesti ennen laitteen
ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä se vastaisen varalle.
Vaara
- Älä upota runkoa veteen tai muuhun nesteeseen.
Älä myöskään huuhtele sitä vesihanan alla.
Puhdista runko pyyhkimällä se kostealla liinalla.
Varoitus
- Tarkista, että laitteeseen merkitty käyttöjännite
vastaa paikallista verkkojännitettä, ennen kuin liität
laitteen pistorasiaan.
- Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto, pistoke tai jokin
muu osa on viallinen.
- Jos virtajohto on vahingoittunut, se on oman
turvallisuutesi vuoksi hyvä vaihdattaa Philipsin
valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muulla
ammattitaitoisella korjaajalla.
- Laitetta voivat käyttää myös henkilöt, joiden fyysinen
tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei
ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä
on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla
on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he
ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat.
- Lapset eivät saa käyttää laitetta. Pidä laite ja sen
virtajohto poissa lasten ulottuvilta.
- Lasten ei pidä leikkiä laitteella.
- Käsittele teräyksikköä varovasti. Ole erityisen
huolellinen teräyksikköä irrotettaessa ja kulhoa
tyhjentäessä tai puhdistettaessa. Leikkausterät ovat
erittäin teräviä.
- Jos jokin teräyksiköistä juuttuu paikalleen,
katkaise laitteesta virta ennen kuin irrotat kiinni
juuttuneet ainekset.
Varoitus
- Katkaise laitteesta virta ja irrota virtajohto
pistorasiasta ennen kuin vaihdat lisäosia tai aiot
koskea osiin, jotka liikkuvat käytössä.
- Älä koskaan käytä muita kuin Philipsin valmistamia
tai suosittelemia lisävarusteita tai -osia.
Jos käytät muita osia, takuu ei ole voimassa.
- Käytä tätä laitetta vain tarkoituksenmukaisesti
käyttöoppaassa esitetyllä tavalla.
- Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouksien käyttöön.
- Varo ylittämästä taulukossa annettuja määriä ja
valmistusaikoja.
- Pilko isot ainesosat noin 2 cm:n kappaleiksi ennen
käsittelyä.
- Älä kaada kulhoon kuumia, yli 80-asteisia aineita.
- Jos ainekset tarttuvat kulhon sisäpintaan, irrota runko,
avaa kansi ja irrota ainekset lastalla tai lisää vähän nestettä.
- Älä käytä laitetta ja lisäosia yli 3 minuuttia kerrallaan.
Anna laitteen jäähtyä noin 15 minuuttia, ennen kuin
jatkat käsittelyä.
- Älä käytä naarmuttavia tai syövyttäviä
puhdistusaineita tai -välineitä laitteen
puhdistamiseen (kuten bensiiniä tai asetonia).
Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia
standardeja ja säännöksiä.
Reseptejä
Ohukaisen täyte
Huomautus: Tämän reseptin voi valmistaa tavallisella teräyksiköllä.
Aineet:
- 130g hunajaa
- 100g huoneenlämpöistä voita
1 Laita hunaja jääkaappiin useiksi tunneiksi.
2 Aseta hunaja ja voi (1,5 x 1,5 cm kuutioina) leikkuukulhoon.
3 Käynnistä laite ja pilko 5 sekuntia.
Kierrätys
- Tämä merkki tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää tavallisen
kotitalousjätteen mukana (2012/19/EU). (Kuva 1)
- Noudata maasi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden erillistä keräystä koskevia
sääntöjä. Asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja
ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.
Takuu ja tuki
Jos haluat tukea tai lisätietoja, käy Philipsin verkkosivuilla osoitteessa
www.philips.com/support tai lue erillinen kansainvälinen takuulehtinen.
FRANÇAIS
Introduction
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l’univers Philips !
Pour proter pleinement de l’assistance Philips, enregistrez votre produit sur
le site à l’adresse suivante : www.philips.com/welcome.
Description générale
1 Fiche
2 Bloc moteur
3 Couvercle
4 Ensemble de lames du hachoir à oignons
5 Panier
6 Bol
7 Ensemble de lames standard
Informations de sécurité importantes
Lisez attentivement ces informations importantes avant
d’utiliser l’appareil et conservez-les pour un usage ultérieur.
Danger
- Ne plongez jamais le bloc moteur dans l’eau, ni
dans d’autres liquides et ne le rincez pas.
Nettoyez-le uniquement avec un chiffon humide.
Avertissement
- Avant de brancher l’appareil, vériez que la tension
indiquée sur l’appareil correspond à la tension
supportée par le secteur local.
- N’utilisez pas l’appareil si le cordon d’alimentation,
la che ou d’autres pièces sont endommagées.
- Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit
être remplacé par Philips, par un Centre Service
Agréé Philips ou par un technicien qualié an
d’éviter tout accident.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes
dont les capacités physiques, sensorielles ou
intellectuelles sont réduites ou des personnes
manquant d’expérience et de connaissances,
à condition que ces personnes soient sous
surveillance ou qu’elles aient reçu des instructions
quant à l’utilisation sécurisée de l’appareil et qu’elles
aient pris connaissance des dangers encourus.
- L’utilisation de cet appareil est strictement interdite
aux enfants. Tenez l’appareil et son cordon hors de
portée des enfants.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.
- Soyez très prudent(e) lorsque vous manipulez un
ensemble de lames, en particulier lorsque vous le
retirez du bol et lorsque vous videz ou nettoyez le
bol. Ses bords sont en effet très coupants.
- Si l’un des ensembles de lames se bloque,
éteignez l’appareil avant de retirer les ingrédients à
l’origine du blocage.
Attention
- Éteignez l’appareil et débranchez-le de l’alimentation
avant de changer les accessoires ou d’approcher les
éléments qui bougent pendant l’utilisation.
- N’utilisez jamais d’accessoires, ni de pièces d’autres
fabricants ou qui n’ont pas été spéciquement
recommandés par Philips. Votre garantie ne sera pas
valable en cas d’utilisation de tels accessoires ou pièces.
- N’utilisez pas cet appareil à d’autres ns que celles
pour lesquelles il a été conçu (voir le mode d’emploi).
- Cet appareil est destiné à un usage domestique
uniquement.
- Ne dépassez pas les quantités et les temps de
préparation indiqués dans le tableau.
- Coupez les grands aliments en morceaux d’environ
2 cm avant de les hacher.
- Ne remplissez jamais le bol avec des ingrédients
dont la température dépasse 80 °C.
- Si des ingrédients s’accumulent sur les parois du bol,
retirez le bloc moteur et le couvercle, puis détachez
les ingrédients des parois à l’aide d’une spatule ou
en ajoutant du liquide.
- N’utilisez pas l’appareil avec des accessoires
pendant plus de 3 minutes sans interruption.
Laissez l’appareil refroidir pendant 15 minutes avant
de poursuivre.
- N’utilisez jamais d’éponges à récurer, de produits
abrasifs ou de détergents agressifs tels que l’essence
ou l’acétone pour nettoyer l’appareil.
Champs électromagnétiques (CEM)
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous les
règlements applicables relatifs à l’exposition aux champs électromagnétiques.
Recettes
Garniture pour crêpe
Remarque : Cette recette peut être préparée avec l’ensemble de lames standard.
Ingrédients :
- 130 g de miel
- 100 g de beurre (température ambiante)
1 Placez le miel dans le réfrigérateur pendant plusieurs heures.
2 Mettez le miel et le beurre (cubes de 1,5 x 1,5 cm) dans le bol du
hachoir.
3 Allumez l’appareil et hachez pendant 5 secondes.
Recyclage
- Ce symbole signie que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec
les ordures ménagères (2012/19/UE). (g. 1)
- Respectez les règles en vigueur dans votre pays pour la mise au rebut
des produits électriques et électroniques. Une mise au rebut correcte
contribue à préserver l’environnement et la santé.
Garantie et assistance
Si vous avez besoin d’une assistance ou d’informations supplémentaires,
consultez le site Web www.philips.com/support ou lisez le dépliant
séparé sur la garantie internationale.
ITALIANO
Introduzione
Congratulazioni per l’acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il
massimo vantaggio dall’assistenza Philips, registrate il vostro prodotto su
www.philips.com/welcome.
Descrizione generale
1 Spina
2 Gruppo motore
3 Coperchio
4 Gruppo lame del tritatutto per cipolle
5 Cestello
6 Recipiente
7 Gruppo lame standard
Informazioni di sicurezza importanti
Prima di utilizzare l’apparecchio, leggete attentamente
queste informazioni importanti e conservatele per
eventuali riferimenti futuri.
Pericolo
- Non immergete, né risciacquate sotto l’acqua o
altri liquidi il gruppo motore. Per pulire il gruppo
motore, utilizzate esclusivamente un panno umido.
Avviso
- Prima di collegare l’apparecchio, vericate che
la tensione riportata sulla spina corrisponda alla
tensione disponibile.
- Non utilizzate l’apparecchio nel caso in cui il cavo di
alimentazione, la spina o altri componenti risultino
danneggiati.
- Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse
danneggiato, dovrà essere sostituito presso i centri
autorizzati Philips, i rivenditori specializzati oppure
da personale debitamente qualicato, per evitare
situazioni pericolose.
- Questo apparecchio può essere usato da persone con
capacità mentali, siche o sensoriali ridotte, prive di
esperienza o conoscenze adatte a condizione che tali
persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per
utilizzare l’apparecchio in maniera sicura e capiscano i
potenziali pericoli associati a tale uso.
- L’apparecchio non deve essere usato dai bambini.
Tenete l’apparecchio e il suo cavo di alimentazione
fuori dalla portata dei bambini.
- Evitate che i bambini giochino con l’apparecchio.
- Prestate attenzione nell’uso del gruppo lame, in
particolare quando lo rimuovete dal recipiente,
quando svuotate quest’ultimo o quando lo pulite,
poiché i bordi sono estremamente aflati
- Nel caso in cui uno dei gruppi lame rimanga
incastrato, spegnete l’apparecchio, quindi togliete gli
ingredienti che bloccano le lame.
Attenzione
- Spegnere l’apparecchio e disconnetterlo
dall’alimentazione prima di sostituire gli accessori o
di toccare le parti che si muovono durante l’uso.
- Non usate mai accessori o parti di altri produttori
o non specicatamente consigliati da Philips. Nel
caso in cui utilizziate detti accessori o parti, la
garanzia decade.
- Utilizzate questo apparecchio per lo scopo previsto
come indicato nel manuale dell’utente.
- Questo apparecchio è destinato esclusivamente a
uso domestico.
- Non superate le dosi massime e i tempi di
lavorazione indicati nella tabella.
- Tagliate i pezzi più grandi in pezzetti di circa 2 cm
prima di lavorarli.
- Non riempite mai il recipiente con ingredienti a
temperatura superiore a 80 °C.
  • Page 1 1
  • Page 2 2

Philips HR2505/90R1 Benutzerhandbuch

Typ
Benutzerhandbuch
Dieses Handbuch ist auch geeignet für