ECG MTM 1701 B Bedienungsanleitung

Marke
ECG
Kategorie
Mikrowellen
Modell
MTM 1701 B
Typ
Bedienungsanleitung
MIKROVLNNÁ TROUBA
NÁVOD K OBSLUZE
____________________________________________________________________________
CZ
MIKROVLNNÁ RÚRA
NÁVOD NA OBSLUHU
_________________________________________________________________________
SK
KUCHENKA MIKROFALOWA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
_________________________________________________________________________
PL
MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
_____________________________________________________________________
HU
MIKROWELLENHERD
BEDIENUNGSANLEITUNG
_____________________________________________________________________
DE
MICROWAVE OVEN
OPERATING MANUAL
_________________________________________________________________________
EN
ed uvedením výrobku do provozu si kladně prtěte tento návod a bezpnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod 
musí být vždy přiložen k př ístroj i.  Pred uvedením výrobku do prevádzky si dôkladne prečítajte tento náv od a bezpe čnostné pokyny, ktoré sú 
v tomto návode obsiahnuté. Návod musí byť vždy priložený k prístroju.  Przed pierwszym użyciem urządzenia pro simy o uważne zapoznanie 
się z instrukcjami dotyccy mi bezpieczeństwa i użytkowania. Instrukcja obsługi musi b yć zawsze dołączona.  A terk használatba tele 
előtt figyel mesen o lvassa el ezt a hasz nálati útmutatót é s az útmutatóban található biztonsági rendelkezéseket. A használati útmutatót tartsa 
a készülék köz eben.  Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Produktes diese Anle itung und di e darin enthaltenen Sicherheitshi nweise 
aufmerksam  durch.  Die  Bedien ungsanleitung  muss  dem  Gerät  immer  beigelegt  sein.  Alway s  read  the  safety&use  instructions  carefully 
before using you r applia nce for the first time. The user´s manual must be always included.
MTM 1701 B
CZ
MIKROVLNNÁ TROUBA
3
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Čtěte pozorně auschovejte pro budoucí potřebu!
Varování: Bezpečnostní opatření a pokyny uvede v tomto
návodu nezahrnují všechny možné podmínky asituace, ke kterým
může dojít. ivatel musí pochopit, že faktorem, který nelze
zabudovat do žádného z výrobků, je zdravý rozum, opatrnost
apéče. Tyto faktory tedy musí t zajištěny ivatelem/uživateli
používajícími a obsluhujícími toto zařízení. Neodpovídáme za
škody způsobené během epravy, nesprávným použíním,
kolísáním napětí nebo změnou či úpravou jakékoliv části zařízení.
Aby nedošlo ke vzniku požáru nebo kúrazu elektrickým proudem,
la by t při používání elektrických zařízení dy dodržována
základní opatření, včetně těch následujících:
1. Ujistěte se, že napětí ve vaší suvce odpoví na
uvedenému na štítku zařízení aže je zásuvka řádně uzemněná.
suvka musí být instalována podle platných bezpečnostních
předpisů.
2. Nikdy troubu nepoužívejte, pokud jsou poškozená dvířka,
trouba nefunguje správně nebo pokud je přívodní kabel
poškozen. Veškeré opravy nebo sízení včetně výny
napájecího ívodu svěřte odbornému servisu!
Nedemontujte ochrankryty zíze, hronebezpečí
úrazu elektrickým proudem a nebezpí zasaže
mikrovlnnou energ. ed opravou odpojte síťový
ívod ze zásuvky. Odstraněm kry se zapojeným
ťovým přívodem můžete vystavit nebezpí zasení
mikrovlnnou energ a elektrickým proudem servisního
technika!
3. Chraňte spotřebpřed přímým kontaktem svodou ajinými
tekutinami, aby nedošlo k případnému úrazu elektrickým
proudem. Neponořujte přívodní kabel nebo vidlici do vody!
4. Nepoužívejte mikrovlnnou troubu venku nebo ve vlhkém
prostředí ani se nedotýkejte přívodního kabelu nebo
spotřebiče mokrýma rukama. Hrozí nebezpečí úrazu
elektrickým proudem.
5. Dbejte zvýšené pozornosti, pokud používáte troubu
vblízkosti dětí.
6. Mikrovlnná trouba by neměla t ponechána během chodu
bez dozoru.
7. Doporučujeme nenechávat troubu se zasunutým přívodním
kabelem v suvce bez dozoru. ed údržbou vytáhněte
ívod kabel ze síťové zásuvky. Vidlici nevytahujte ze
zásuvky taháním za kabel. Kabel odpojte ze zásuvky
uchopením za vidlici.
8. Nepoužívejte mikrovlnnou troubu v blízkosti zdroje tepla,
např. plotýnky sporáku. Chraňte ji před přímým slunním
zářením.
9. Přívodní kabel se nesmí dotýkat horkých částí ani vést es
ostré hrany.
10. Riziko vzniku požáru uvnitř trouby omezíte následovně:
a) Jídlo nepřehřívejte.
b) Před umístěním papírových nebo plastových sáčků do
trouby znich odstraňte sponky.
c) Nerozehřívejte olej nebo tuk na smaže v troubě,
protože teplotu oleje nelze regulovat. Vtroubě nesmažte
potraviny. Horký olej může poškodit části trouby
akuchyňské nádoby ataké způsobit popáleniny.
d) Po použiotřete dřka, těsnění dvířek avnitřní prostor
trouby utěrkou navlhčenou vroztoku saponátu avytřete
do sucha. Tím odstraníte veške nečistoty, mastnotu
apřípadné zbytky pokrmu.
VÝSTRAHA: Pokud jsou dřka nebo těs dřek
poškozena, nes t trouba používána, dokud nebude
opravena prkolenou osobou. Navršená mastnota by se
mohla přehřát, amohl by tak vzniknout kouř nebo násled
požár.
Pro čišní nepoužívejte abrazivní prosedky.
e) Pokud by se zupravovaného pokrmu uvnitř trouby zalo
kouřit nebo by se vznítil, nechte dvířka trouby zavřená,
troubu vypněte avytáhněte vidlici napájecího přívodu ze
zásuvky.
f) V přípapoužití jednorázových nádob zplastu, papíru
nebo jiných hořlavých materiánesmíte troubu nechat
bez dozoru.
11. Riziko výbuchu nebo náhlého varu omezíte takto:
VÝSTRAHA: Do trouby nevkdejte vzduchotěsně uzavře
doby. Za uzavřené nádoby se považují i dětské láhve se
šroubovacím uzávěrem nebo s dudlíkem. Mohlo by dojít
kexplozi.
a) Na ohřev tekutin použijte nádobu se širokým hrdlem apo
ohřevu ji nechejte 20 sekund odstát, aby nedošlo kjejímu
eruptivnímu varu.
b) Vejce ve skořápce, celá natvrdo uvaře vejce, voda
obsahující tuk nebo olej a uzavřené skleněné doby
se nesmějí vmikrovlnné troubě ohřívat, protože mohou
explodovat. Brambory, párky nebo ktany musíte před
vložením do trouby oloupat nebo propíchnout.
c) Ohřívané tekutiny nevyjímejte z trouby bezprostředně
po ohřevu. ed jejich vyjmutím vkejte kolik vteřin,
aby nedošlo k případnému vzniku rizikových situa
způsobených eruptivním varem.
d) Obsah dětských lahví akonzerv sdětskou stravou musíte
před podáváním zamíchat nebo protřepat azkontrolovat
jejich teplotu, aby nedošlo kpopálení.
12. Po dokončení vaře jsou doby velmi horké. K jejich
vyjímání používejte chňapky. Pozor na popáleniny obličeje
arukou způsobené kontaktem shorkou párou.
13. dy pomalu nadzvedávejte nejvzdálenější okraj víka nebo
potravinové fólie. Sáčky spopcornem apečicí čky otevírejte
vdostatečné vzdálenosti od obličeje.
14. Aby se nerozbil otočný talíř:
a) Před čištěním nechte otočný tař vychladnout.
b) Na stude otočný talíř nepokládejte žád horké
pokrmy ani nádoby.
c) Na horký otočný tař nepokládejte zmražené potraviny
nebo studené nádoby.
15. Ujistěte se, že se nádoby hem vaření nedotýkají vnitřních
stěn trouby.
16. Uvni trouby neskladujte potraviny ani jiné předměty.
Pokud dojde k zasažení elektric bleskem, může dojít
ksamovolnému zapnutí trouby.
17. Troubu nepoužívejte, pokud uvni nejsou žádné tekutiny
ani potraviny. Takto byste mohli troubu poškodit. Neblokujte
aneucpávejte ventilační otvory trouby.
18. Nepoužívejte příslušenství, ktenení doporučeno výrobcem,
jinak se vystavujete riziku ztráty záruky.
19. Používejte mikrovlnnou troubu pouze v souladu s pokyny
uvedenými vtomto návodu. Tato mikrovlnná trouba je určena
CZ
4
5
pouze pro domá použití. Výrobce neodpovídá za škody
způsobené nesprávným použitím tohoto spotřebiče.
20. Tento spotřebič není určen pro poívání osobami (včetně
), jimž fyzická, smyslo nebo mentální neschopnost či
nedostatek zkušenos a znalostí zabraňuje v bezpečném
používání spotřebiče, pokud na ně nebude dohlíženo
nebo pokud nebyly instruovány použití spotřebiče osobou
zodpovědnou za jejich bezpečnost. Je nutný dohled nad
tmi, aby se zajistilo, že si nebudou se spotřebičem hrát.
Nevystavujte se zbytečně přílišnému
mikrovlnnému záření
1. Nesnažte se uvést mikrovlnnou troubu do provozu, jsou-li
dvířka trouby otevřena. Můžete se tak vystavit škodlivému
mikrovlnnému záření. Nesnte se porušit nebo přidržovat
bezpnostní zámky dvířek trouby.
2. Nevkládejte žádné cizí předměty mezi dvířka trouby. Dbejte
na to, aby se na těsnění dřek trouby ana těsnicích plochách
neusazovala špína nebo zbytky čisticích prostředků.
3. Nesnažte se uvést troubu do provozu, je-li poškozena. Je
nutné, aby dřka trouby po uzavření dokonale dolehla
anebyla nijak pkozena.
Příklady nebezpečného poškození dřek:
a) PROMÁČKNUTÍ dvířek trouby.
b) Uvolněné nebo zlomené upevňovaPANTY či POJISTKY
dvířek.
c) TĚSNĚNÍ DVÍŘEK NEBO TĚSNICÍ PLOCHY ČELA RÁMU
TROUBY.
Pouze kvalikovaná osoba smí mikrovlnnou troubu
seřizovat nebo opravovat.
4. Jako u většiny přístrojů určených na pečení je pro sníže
rizika vzniku ohně vprostoru trouby nutný přísný dozor.
Pokud dojde kpáru:
1. Neotevírejte dveře trouby.
2. Vypněte troubu avytáhněte vidlici ze zásuvky.
3. Vypněte hlavní vypínač rozvodu elektrického proudu.
ČIŠTĚNÍ
Ujistěte se, že jste odpojili troubu od
ívodu elektrické energie vytažením vidlice
napájeho přívodu ze zásuvky.
1. Použijte vlhký hadřík a istěte vnitřek
trouby.
2. Očistěte příslušenství obvykm způsobem vmýdlové vodě.
3. Znečištěný rám dřek, sně a sousední části se musí
opatr čistit vlhkým hadříkem namočeným v roztoku
saponátu apoté vytřít do sucha. Trouba mut uzemněna.
Vidlice napájecího přívodu smí t zapojena pouze do
zásuvky, která je náležitě uzemněna.
V případě jakýchkoliv pochybností osprávnosti el. instalace nebo
i poruchách trouby se obraťte na kvalikovaného elektrikáře
nebo servisního technika.
1. Mikrovlnná trouba je vybavena krátkým přívodním kabelem,
aby se snížilo riziko úrazu zakopnutí nebo zamotání.
2. Dlouhý prodlužovací kabel musí splňovat tyto padavky:
a) Z hlediska povoleného elektrického zatíže musí
jmenovité hodnoty prodlužovacího kabelu a zásuvky
odpovídat jmenovitým hodnotám mikrovlnné trouby.
b) Prodlužovací kabel mut ížilový avidlice isuvka
musí být vybavena uzemňovacím kolíkem.
c) Kabel musí t dobře uschován, aby nevisel zbytečně
přes pracovní desku kuchyňské linky aaby nemohlo dojít
kzakopnutí nebo kvytažení kabelu dětmi.
NÁSTROJE ANÁDOBÍ
UPOZORNĚNÍ
Nebezpí úrazu
Těsně uzavřené doby mohou při vaření explodovat. Uzavřené
nádoby musí t před vařením otevřeny a plastové obaly
prochnuty, viz Materiály, které mohou anemohou t použity při
vaření vmikrovlnné troubě. Existuněktenekovové materiály,
které nemohou t bezpečně používány při vaření vmikrovlnné
troubě. Pokud si nejste jisti, je-li možné materiál bezpečně použít
i vaření vmikrovlnné troubě, postupujte následovně:
Test kuchyňského nádobí:
1. dobu určenou pro vaření v mikrovlnné troubě naplňte
studenou vodou (250 ml).
2. Vařte po dobu 1 minuty při maximálním výkonu trouby.
3. Opatr zkuste teplotu zkoušeného dobí. Pokud
je zkoušené nádo teplé, nepoužívejte ho při vaře
vmikrovlnné troubě.
4. Nevařte déle než 1 minutu.
Materiály, které můžete použít vmikrovlnné troubě
do Pozmky
Hliková folie – alobal Pouze k zakrytí malých částí pokrmů. Přikrytím malých částí masa nebo drůbeže folií, zabráníte
převařování nebo spálení malých čáspokrmu. Folie musí být vzdálená alesp2,5 cm od vnitřho
prostoru trouby (pokud je příliš blízko může dojít kprohýbání folie).
Zakací plechy Řiďte se pokyny výrobce. Dno pečící nádoby musí být alespoň 5 mm nad otočným talířem. Nespráv
zacházení může mít za následek prasknutí otočného talíře.
Talíře Používejte pouze talíře anádobí určekpoužití vmikrovlnných troubách. Řte se pokyny výrobce.
Nepoužívejte prasklé nebo jinak poškozené mísy.
Skleněné sklenice adžbány Vždy sejměte těsnící víčko. Pokrm pouze ohřejte. Nevařte! Většina skleněných džbánů a sklenic
neodolává vysokým teplotám amůže dojít kprasknutí.
Skleněné zakací mísy Používejte pouze skleněné zapékací mísy odolávající vysokým teplotám.
Přesdčete se, že mísa nemá kovový lem nebo jiný kovový doplněk. Nepoužívejte prasklé nebo jinak
poškozené mísy.
4
CZ
5
do Pozmky
Zakací sáčky Řiďte se pokyny výrobce. Neuzavírejte kovovými sponami. Ponechejte spoj vaku pootevřený, aby
horké páry mohly volně unikat.
Papírové tácky Vhodné pouze pro ohřívání, nebo krátké vaření. Nenechávejte troubu bez dozoru během vaření.
Papírové utěrky Používejte na přikrytí pokrmů ana odsátí rozpuštěného tuku.
Používejte pouze na krátkodobé vaření.Nenechávejte bez dozoru během vaření.
Pergamenový zapékací papír Používejte na ikry pokrmů, na zabalení pokrmů během dušení a jako zábranu proti postří
trouby.
Plastové materiály Používejte pouze talíře anádobí určekpoužití vmikrovlnných troubách. Řte se pokyny výrobce.
Plastový materiál vhodný kpouživmikrovlntroumusí t specické označení: Vhodný pro
mikrovlnné trouby.“ Někte plasty měknou v důsledku dlouhodobého sobení vysokých teplot.
Varčky“ azapékavaky musí být proříznuty, propíchnuty, nebo jinak odvětrány, podle návodu
výrobce pokrmu.
Plastové obalovací folie Používejte pouze talíře adobí určené kpoužití vmikrovlnných troubách. Používejte na přikrývání
pokrana udržení vlhkosti pokrmu hem vaření. Dbejte na to, aby se plastofolie nedotýkala
ipravovaného pokrmu.
Teploměry Používejte pouze teploměry vhodné k používání v mikrovlnných troubách. (Teplory na maso,
pečivo acukroví).
Voskovaný papír Používejte na přikry pokrmů, jako zábranu proti postříkání trouby ana udržení vlhkosti pokrmu
hem vaření.
Materiály, které nemohou být používány při vaření vmikrovlnné trou
stroje anádobí Pozmky
Hlikové podnosy aplechy Hrozí nebezpečí zkroucení. Přemístěte pokrm do doby vhodné pro vařevmikrovlnných troubách.
Potravinové akartonové
krabice skovovým držadlem
Hrozí nebezpečí zkroucení. Přemístěte pokrm do doby vhodné pro vařevmikrovlnných troubách.
Kovové nádobí anádobí
skovovými doplňky
Kov zabraňuje pronikání mikrovlnné energie. Kovový lem se může zkroutit.
Drátěné zavírací kroužky Hrozí nebezpečí zkroucení apožáru uvnitř trouby.
Papírové sáčky Může dojít ke vznícení. Hrozí nebezpečí požáru uvnitř trouby.
Pěnové materiály Působením vysokých teplot se plastová pěna může rozpustit aznehodnotit pokrm.
Dřevo Dřevo se vysušuje amůže prasknout během vaření.
INSTALACE UNÁŠECÍHO TALÍŘE
boj (dolní strana)
Skleněný talíř
Osa unášeho talíře
Zkompletovaný unášecí kroužek
1. Nikdy nepokládejte skleněný talíř dnem nahoru. Sklený tař se musí dy
volně otáčet.
2. Nepoužívejte troubu bez unášeho kroužku askleněného taře.
3. Veškeré pokrmy anádoby spokrmy musí t dy pokdány na skleněný
tař.
4. Pokud dojde k prasknutí skleněného talíře nebo k poškození unášecího
kroužku, kontaktujte nejbližší autorizovaný servis.
CZ
6
7
F
A
E
D B
C
A Ovládací panel
B Vlnovod
C Zkompletovaný unášecí kroužek
D Skleněný talíř
E Pozorovací okénko
F Bezpnostní uzamykací systém
(Vypne přívod elektrické energie, pokud
dojde kotevření dvířek během vaření.)
1
3
4
5
6
7
2
8
1 Výkon
2 zký
3 Rozmrazování
4 Stř. nízký
5 Střední
6 Stř. vysoký
7 Vysoký
8 Časovač (Min)
SESTAVENÍ MIKROVLNNÉ TROUBY
Názvy částí trouby apříslušenství
Vybalte troubu aveškeré příslušenství.
Trouba je dodávána snásledujícím příslušenstm:
Skleněný talíř 1
Zkompletovaný unášecí kroužek 1
Návod kobsluze 1
INSTALACE
Odstraňte veškerý balicí materiál avyjměte všechna příslušenst.
Zkontrolujte, zda trouba není nějak poškozena (promáčknutá nebo poškozená dvířka apodobně). Neinstalujte troubu, pokud je jakkoliv
poškozená.
Pracovní deska kuchyňské linky
Těleso trouby: Odstraňte veškerou ochrannou fólii zpovrchu trouby.
Neodstraňujte světlehnědou fólii, kteje išroubovaná uvni
trouby. Tato fólie chrání magnetron trouby.
Instalace
1. Troubu umístěte na rovný povrch, který zaručuje dostatečně volný
prostor pro správnou funkci odvětrávacích otvorů.
Mezi troubou anejblší zdí musí být minimální vzdálenost 7,5 cm.
Alespoň jedna strana musí být volná.
a) Ponechejte alespoň 30 cm volného prostoru nad troubou.
b) Neodstraňujte nožky trouby.
c) Neblokujte větrací otvory. Může dojít kpkození trouby.
d) Umístěte troubu co možná nejdále od rozhlasového atelevizho přijímače. Mikrovlnná trouba může způsobovat rušení televizho
arozhlasového TV signálu.
2. Zapojte troubu do standardní elektrické tě. Ujistěte se, že uvedená hodnota napětí a frekvenč kmitočet na štítku trouby se
shoduje shodnotou natí afrekvenčním kmitočtem vsíti.
UPOZORNĚNÍ: Neinstalujte troubu nad kuchyňskou varnou deskou ani vjejí blízkosti nebo vblízkosti jiného
tepelného zízení. Umístění trouby v blízkosti tepelného zaříze může mít za následek poškození trouby
azrušení platnosti záruky.
Mikrovlnná trouba je určena pro používání ve volném prostoru anesmí se umisťovat do skříňky.
hem provozu může být povrch mikrovlnné trouby horký.
Otvírání
30 cm
7,5 cm
7,5 cm
6
CZ
7
Ovládací panel afunkce
1. Nastavte výkon trouby otočením ovladače (Power) na padovaný stup.
2. lku vaření nastavte otočením časovače (Time) na padovaný interval vzávislosti na připravovaném pokrmu (max. 30 minut).
3. Mikrovlnná trouba po nastavení výkonu ačasu automaticky spustí vaření.
4. Po uplynutí nastavené délky vaření se trouba vypne.
5. Pokud troubu nepoužíváte, nechávejte časovač nastavený na „0“.
Pozmka: Při volbě doby vaření kratší dvou minut, otočte ovladačem dále přes 2 minuty apak jej vraťte na padovanou hodnotu.
Funkce kon Použi
Low (Nízký) 17 % Změknutí zmrzliny
Defrost (Rozmrazování) 40 % Rozmrazová
M. Low (Stř. nízký) 48 % Příprava polévky, změknutí másla
Med (Střed) 66 % Dušení masa, ryby
M. High (Stř. vysoký) 85 % Rýže, ryby, kuře, mleté maso
High (Vysoký) 100 % Ohřev, mléko, vaření vody, zelenina, nápoje
ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ
žné
Mikrovlnná trouba ruší příjem televize. Mikrovlnná trouba vchodu může rušit příjem rádia atelevize. Je to podobné rušení malých
elektrických spotřebičů jako mixér, vysavač aelektrický ventilátor.
Světlo vtroubě se ztlumí. Při použití nižšího výkonu mikrovln se může světlo vtroubě ztlumit.
Na dřkách se hromadí pára,
zprůduchů vychází horký vzduch.
Při vaření může zjídla vycházet pára. Většina jí odejde větracími otvory, ale část se může
nahromadit na chladnějším místě, jakým jsou dvířka. Tento jev je normální.
Trouba byla omylem spuštěna prázdná. Troubu nesmíte zapínat pzdnou. Je to velmi nebezpečné.
Problém Mná příčina prava
Troubu nelze zapnout.
(1) Přívodní kabel není pevně zastrčen
vzásuvce.
Vytáhněte kabel ze zásuvky. Zhruba po 10sekundách
kabel znovu zastte do zásuvky.
(2) Vyhořela pojistka nebo vypadnul
jistič.
Vyměňte pojistku nebo zapněte jistič (opravuje
servisní technik znaší společnosti).
(3) Problém se zásuvkou. Zkuste do zásuvky zapojit jiné elektrické zízení.
Trouba nehřeje. (4) Dřka nejsou správně zavřená. Dobře zavřete dřka.
Skleněný talíř vydává zvuky, když
je mikrovlnná trouba vchodu.
(5) Otočná podložka nebo dno trouby
jsou znečištěné.
Očistěte troubu podle pokynů vkapitole „Čištění“.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Objem: 17 l
Mikrovlnný výkon: 700 W
Časovač: 30 minut
Nastavení výkonu: 6 úrov
Otočný talíř: Ø 245 mm
Hmotnost: 10,5 kg
Rozměry: 452 x 262 x 330 mm
Jmenovité napětí: 230240 V~ 50 Hz
Jmenovitý příkon: 1 200 W
Provozní frekvence: 2 450 MHz
Hlučnost: 57 dB
VYUŽITÍ ALIKVIDACE ODPADU
Balicí papír avlnitá lepenka – odevzdat do sběrných surovin. Přebalová folie, PE sáčky, plastové díly – do sběrných kontejnerů na plasty.
LIKVIDACE VÝROBKU PO UKONČENÍ ŽIVOTNOSTI
Likvidace použitých elektrických a elektronických zízení (pla v členských zech EU a dalších evropských
zemích se zavedeným systémem třídění odpadu)
Vyobrazesymbol na produktu nebo na obalu znamená, že sproduktem by nelo t nakládáno jako sdomovním
odpadem. Produkt odevzdejte na sto určené pro recyklaci elektrických aelektronických zízení. Správnou likvidací
produktu zabráníte negativním vlivům na lidské zdraví a život prostře. Recyklace materiálů ispí k ochraně
írodních zdrojů. ce informa o recyklaci tohoto produktu Vám poskytne obecní úřad, organizace pro zpracová
domovho odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt zakoupili.
08/05
MIKROVLNNÁ RÚRA
8
SK
9
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Čítajte pozorne auschovajte pre budúcu
potrebu!
Varovanie: Bezpečnostné opatrenia apokyny uvedevtomto
návode nezahŕňajú etky možné podmienky a situácie, ku
ktorým môže dôjsť. Užívateľ musí pochopiť, že faktorom, ktorý
nie je možné zabudovať do žiadneho zvýrobkov, je zdravý rozum,
opatrnosť a starostlivosť. Tieto faktory teda musia byť zaiste
užívateľom/užívateľmi používajúcimi a obsluhujúcimi toto
zariadenie. Nezodpovedáme za škody spôsobené počas prepravy,
nesprávnym používaním, kolísaním napätia alebo zmenou či
úpravou akejkoľvek časti zariadenia.
Aby nedošlo kvzniku požiaru alebo kúrazu elektrickým prúdom,
mali by byť pri používaelektrických zariadení vždy dodované
základné opatrenia, vrátane týchto:
1. Uistite sa, že napätie vo vašej zásuvke zodpovedá napätiu
uvedenému na štítku zariadenia a že je zásuvka riadne
uzemnená. suvka musí byť inštalovaná podľa platných
bezpnostných predpisov.
2. Nikdy rúru nepoužívajte, ak poškode dvierka,
ra nefunguje správne alebo ak je pvodný kábel
poškodený. etky opravy alebo nastavenia vrátane
výmeny napájacieho prívodu zverte odbornému
servisu! Nedemontujte ochranné kryty zariadenia,
hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom
a nebezpečenstvo zasiahnutia mikrovlnnou energiou.
Pred opravou odpojte sieťový prívod zo zásuvky.
Odstránením krytov so zapojeným sieťovým prívodom
žete vystavnebezpečenstvu zasenía mikrovlnnou
energiou aelektrickým prúdom servisného technika!
3. Chráňte spotrebpred priamym kontaktom svodou ainými
tekutinami, aby nedošlo k prípadnému úrazu elektrickým
prúdom. Neponárajte prívodný kábel alebo vidlicu do vody!
4. Nepoužívajte mikrovlnnú rúru vonku alebo vo vlhkom
prostredí ani sa nedotýkajte prívodného kábla alebo
spotrebiča mokrými rukami. Hrozí nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom.
5. Dbajte na zvýšenú pozornosť, ak používate rúru vblízkosti detí.
6. Mikrovlnná rúra by nemala byť ponechaná pas chodu bez
dozoru.
7. Odporúčame nenecháv rúru so zasunutým prívodným
blom v zásuvke bez dozoru. Pred údbou vytiahnite
prívodný kábel zo sieťovej zásuvky. Vidlicu nevyťahujte
zo suvky ťahaním za kábel. Kábel odpojte zo zásuvky
uchopením za vidlicu.
8. Nepoužívajte mikrovln rúru v blízkosti zdroja tepla, napr.
platne sporáka. Chráňte ju pred priamym slnečným žiarením.
9. Prívodný kábel sa nesmie dotýkhorúcich častí ani viesť cez
ostré hrany.
10. Riziko vzniku požiaru vnútri rúry obmedzíte nasledovne:
a) Jedlo neprehrievajte.
b) Pred umiestnením papierových alebo plastových
vrecúšok do rúry znich odstráňte sponky.
c) Nerozohrievajte v rúre olej alebo tuk na vyprážanie,
pretože teplotu oleja nie je možné regulovať. V rúre
nesmažte potraviny. Horúci olej môže poškodiť časti rúry
akuchynský riad atiež spôsobiť popáleniny.
d) Po použití utrite dvierka, tesnenie dvierok a vnútor
priestor rúry utierkou navlhčenou v roztoku saponátu
autrite všetko do sucha. Tým odstránite všetky nečistoty,
mastnotu aprípadné zvyšky jedla.
VÝSTRAHA: Ak sú dvierka alebo tesnenie dvierok poškode,
nesmiete ru používať, kým nebude oprave vyškolenou
osobou. Navŕšená mastnota by sa mohla prehriať, amohol by
tak vzniknúť dym alebo následne piar.
Na čistenie nepoužívajte abravne prostriedky.
e) Ak by sa z upravovaného pokrmu vo vnútri rúry začalo
dymiť alebo by sa vznietil, nechajte dvierka rúry
zatvorené, rúru vypnite avytiahnite vidlicu napájacieho
prívodu zo zásuvky.
f) V prípade použitia jednorazových nádob zplastu, papiera
alebo iných horľavých materiálov nesmiete ru nechať
bez dozoru.
11. Riziko výbuchu alebo náhleho varu obmedzíte takto:
VÝSTRAHA: Do rúry nevkladajte vzduchotesne uzatvorené nádoby.
Za uzatvorené nádoby sa považujú aj detskéaše so skrutkovacím
uzáverom alebo scumlíkom. Mohlo by dôjsť kexplózii.
a) Na ohrev tekutín použite nádobu so širokým hrdlom apo
ohreve ju nechajte 20 sekúnd odstáť, aby nedošlo k jej
eruptívnemu varu.
b) Vajcia v škrupinke, celé natvrdo uvarené vajcia, voda
obsahujúca tuk alebo olej auzatvorené sklenené nádoby
sa nesmú v mikrovlnnej re ohrievať, pretože môžu
explodovať. Zemiaky, párky alebo gaštany musíte pred
vložením do rúry olúpať alebo prepichnúť.
c) Ohrievané tekutiny nevyberajte z ry bezprostredne
po ohreve. Pred ich vybratím vyčkajte niekoľko sekúnd,
aby nedošlo k prípadnému vzniku rizikových situác
spôsobených eruptívnym varom.
d) Obsah detských iaš akonzerv sdetskou stravou musíte
pred podávaním zamiešať alebo pretrepať askontrolovať
ich teplotu, aby nedošlo kpopáleniu.
12. Po dokončení varenia doby veľmi horúce. Na ich
vyberanie používajte chňapky. Pozor na poleniny tváre
arúk spôsobené kontaktom shorúcou parou.
13. dy pomaly nadvihujte najvzdialenejší okraj veka alebo
potravinovej lie. Vrecúška s popcornom a vrecúška na
pečenie otrajte vdostatočnej vzdialenosti od tváre.
14. Aby sa nerozbil otočný tanier:
a) Pred čistením nechajte otočný tanier vychladnúť.
b) Na studený otočný tanier neklaďte žiadne hoce jed
ani nádoby.
c) Na horúci otoč tanier neklaďte zmrazené potraviny
alebo studené nádoby.
15. Uistite sa, že sa počas varenia nádoby nedotýkajú vnútorných
stien rúry.
16. Vo vnútri rúry neskladujte potraviny ani iné predmety. Ak
dôjde k zasiahnutiu elektrickej siete bleskom, môže dôjsť
ksamovoľnému zapnutiu rúry
17. ru nepoužívajte, ak vnútri nie žiadne tekutiny ani
potraviny. Takto by ste mohli rúru poškodiť. Neblokujte
aneupchávajte ventilačné otvory rúry.
18. Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je odporúčané
výrobcom, inak sa vystavujete riziku straty záruky.
19. Používajte mikrovlnnú rúru iba vsúlade spokynmi uvedenými
vtomto návode.
Táto mikrovlnná rúra je urče iba na domáce použitie.
robca nezodpove za škody ssobené nesprávnym
použitím tohto spotrebiča.
8
SK
9
20. Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane
de), ktorým fyzic, zmyslová alebo mentálna neschopno
či nedostatok skúsenosa znalostí zabraňuje v bezpečnom
používaní spotreba, ak na nich nebude dozerať alebo ak
ich nepoučila opoužití spotrebiča osoba zodpovedza ich
bezpnosť. Je nutdohľad nad deťmi, aby sa zaistilo, že sa
nebudú so spotrebičom hrať.
Nevystavujte sa zbytočne plišnému
mikrovlnnému žiareniu
1. Nesnažte sa uviesť mikrovlnnú rúru do prevádzky, ak sú
dvierka rúry otvorené. Môžete sa tak vystav škodlivému
mikrovlnnému žiareniu. Nesnažte sa porušiť alebo pridržiavať
bezpnostné zámky dvierok rúry.
2. Nevkladajte žiadne cudzie predmety medzi dvierka rúry.
Dbajte na to, aby sa na tesnení dvierok rúru a na tesniacich
plochách neusadzovala špina alebo zvyšky čistiacich
prostriedkov.
3. Nesnažte sa uviesť rúru do prevádzky, ak je pkodená. Je
nutné, aby dvierka rúry po uzatvorení dokonale doliahli
aneboli nijako poškodené.
Príklady nebezpečného poškodenia dvierok:
a) Prehnutie či preliačenie dvierok rúry.
b) Uvoľnené alebo zlomené upevňovacie PÁNTY či POISTKY
dvierok.
c) Poškodenie tesnenia dvierok alebo tesniacej plochy čela
rámu rúry.
Iba kvalikovaná osoba smie mikrovlnnú rúru nastavovať
alebo opravovať.
4. Ako pri čšine prístrojov určených na pečenie je na zníženie
rizika vzniku ohňa vpriestore rúry nutný prísny dozor.
Ak dôjde kpožiaru:
1. Neotrajte dvierka rúry.
2. Vypnite rúru avytiahnite vidlicu zo zásuvky.
3. Vypnite hlavný vypínač rozvodu elektrického prúdu.
ČISTENIE
Uistite sa, že ste ru odpojili od pvodu
elektrickej energie vytiahnutím vidlice
napájacieho prívodu zo zásuvky.
1. Použite vlhhandričku aočistite vnútro
ry.
2. Očistite príslušenstvo obvyklým spôsobom vmydlovej vode.
3. Znečistený rám dvierok, tesnenie a susedné časti sa musia
opatrne čist vlhkou handričkou namočenou v roztoku
saponátu apotom utrido sucha. Rúra musí byť uzemnená.
Vidlica napájacieho prívodu smie byť zapojená iba do
zásuvky, ktorá je náležite uzemnená.
V prípade akýchkoľvek pochybnos o správnosti el. inštalácie
alebo pri poruchách ry sa obráťte na kvalikovaného elektrira
alebo servisného technika.
1. Mikrovlnná rúra je vybavená krátkym prívodným káblom, aby
sa znížilo riziko úrazu zakopnutia alebo zamotania.
2. Dlhý predlžovací kábel musí spĺňať tieto požiadavky:
a) Z adiska povoleho elektrického zaťaženia musia
menovité hodnoty predlžovacieho bla a zásuvky
zodpovedať menovitým hodnotám mikrovlnnej rúry.
b) Predlžovakábel musí byť trojžilový avidlica aj zásuvka
musia byť vybavené uzemňovacím kolíkom.
c) Kábel musí byť dobre uschovaný, aby nevisel zbytočne
cez pracovnú dosku kuchynskej linky aaby nemohlo dôjsť
kzakopnutiu alebo kvytiahnutiu kábla deťmi.
NÁSTROJE ARIAD
UPOZORNENIE
Nebezpečenstvo úrazu
Tesne uzatvorené nádoby môžu pri varení explodovať. Uzatvorené
nádoby musíte pred varením otvoriť aplastové obaly prepichnúť,
pozrite Materiály, ktoré môžu a nemôžu byť použi pri varení
v mikrovlnnej rúre. Existujú niektoré nekovové materiály, ktoré
nemôžu byť bezpne používané pri vare v mikrovlnnej rúre.
Ak si nie ste istí, či je možné materiál bezpečne použiť pri varení
vmikrovlnnej rúre, postupujte nasledovne:
Test kuchynského riadu:
1. dobu určenú na varenie v mikrovlnnej rúre naplňte
studenou vodou (250 ml).
2. Varte 1 minútu pri maximálnom výkone rúry.
3. Opatrne skúste teplotu skúšaného riadu. Ak je skúšariad
teplý, nepoužívajte ho pri varení vmikrovlnnej rúre.
4. Nevarte dlhšie než 1 minútu.
Materiály, ktoré môžete použiť vmikrovlnnej rúre
Riad Pozmky
Hliková fólia – alobal Iba na zakrytie malých čas pokrmov. Prikrytím malých čas mäsa alebo hydiny fóliou zabránite
prevareniu alebo spáleniu týchto malých častí jedla. Fólia musí byť vzdialená aspoň 2,5 cm od
vnútorho priestoru rúry (ak je príliš blízko, môže dôjsť kprehýbaniu fólie).
Zapekacie plechy Riaďte sa pokynmi výrobcu. Dno nádoby na pečenie musí byť asp5 mm nad otočným tanierom.
Nesprávne zaobchádzanie môže mať za následok prasknutie otočného taniera.
Taniere Používajte iba taniere ariad určený na použitie vmikrovlnných rúrach. Riaďte sa pokynmi výrobcu.
Nepoužívajte prasknuté alebo inak poškodené misy.
Sklenené poháre adžbány Vždy snímte tesniace viečko. Jedlo iba ohrejte. Nevarte! Väčšina sklenených džbánov a pohárov
neodoláva vysokým teplotám amôže dôjsť kprasknutiu.
Sklenené zapekacie misy Používajte iba sklenené zapekacie misy odolávajúce vysokým teplotám.
Presvete sa, že misa nemá kovový lem alebo ikovový doplnok. Nepoívajte prasknuté alebo
inak poškodené misy.
SK
10
11
Riad Pozmky
Zapekacie vrec Riaďte sa pokynmi výrobcu. Neuzatrajte kovovými sponami. Ponechajte spoj vaku pootvorený, aby
mohli horúce pary voľne unikať.
Papierové vrecká Vhodné iba na ohrievanie alebo ktke varenie. Nenechávajte rúru pas varenia bez dozoru.
Papierové utierky Používajte na prikrytie pokrmov a na odsatie rozpusteného tuku. Používajte iba na krátkodobé
varenie. Nenechávajte pas varenia bez dozoru.
Pergamenový zapekací papier Používajte na prikrytie pokrmov, na zabalenie pokrmov počas dusenia aako zábranu proti ostriekaniu
ry.
Plastové materiály Používajte iba taniere ariad určena použitie vmikrovlnných rúrach. Riaďte sa pokynmi výrobcu.
Plastový materiál vhodný na použitie vmikrovlnnej re musí mať špecické označenie: Vhodný pre
mikrovlnné rúry. Niektoplasty knú vsledku dlhodobého pôsobenia vysokých teplôt. Var
vrecká“ a zapekacie vaky musia byť prerezané, prepichnuté alebo inak odvetrané podľa návodu
výrobcu pokrmu.
Plastové obaľovacie fólie Používajte iba taniere ariad určena použitie vmikrovlnných rúrach. Používajte ich na prikrývanie
pokrmov ana udanie vlhkosti pokrmu pas varenia. Dbajte na to, aby sa plastová fólia nedotýkala
pripravovaného pokrmu.
Teplomery Používajte iba teplomery vhodné na používanie vmikrovlnných rach. (Teplomery na so, pečivo
acukrovinky.)
Voskovaný papier Používajte na prikrytie pokrmov, ako zábranu proti ostriekaniu ry ana udanie vlhkosti pokrmu
počas varenia.
Materiály, ktoré nemôžu byť používané pri varení vmikrovlnnej rúre
stroje ariad Pozmky
Hlikové podnosy aplechy Hrozí nebezpečenstvo skrútenia. Premiestite pokrm do nádoby vhodnej na varenie vmikrovlnných
rach.
Potravinové akartónové
škatule skovovým držadlom
Hrozí nebezpečenstvo skrútenia. Premiestite pokrm do nádoby vhodnej na varenie vmikrovlnných
rach.
Kovový riad
a riad skovovými doplnkami
Kov zabraňuje prenikaniu mikrovlnnej energie. Kovový lem sa môže skrútiť.
Drôtené zatváracie krúžky Hrozí nebezpečenstvo sktenia apožiaru vo vnútri rúry.
Papierové vrecká Môže dôjsť kzapáleniu. Hrozí nebezpečenstvo požiaru vo vnútri rúry.
Penové materiály Pôsobením vysokých tept sa plastová pena môže rozpustiť aznehodnotiť pokrm.
Drevo Drevo sa vysušuje amôže počas varenia praskť.
INŠTALÁCIA UNÁŠACIEHO TANIERA
boj (dolná strana)
Sklenený tanier
Os unášacieho krúžka
Skompletizovaný unášací krúžo
1. Nikdy neklaďte sklenetanier dnom nahor. Sklenetanier sa musí vždy
voľne otáčať.
2. Nepoužívate rúru bez unášacieho kžka askleneného taniera.
3. etky pokrmy anádoby sjedlom musia byť vždy kladené na sklenený tanier.
4. Ak jde k prasknutiu skleneného taniera alebo k poškodeniu unášacieho
krúžka, kontaktujte najbližší autorizovaný servis.
10
SK
11
ZOSTAVENIE MIKROVLNNEJ RÚRY
Názvy častí rúry apríslušenstva
Vybaľte rúru avšetko príslušenstvo.
Rúra je dodávaná snasledujúcim príslušenstvom:
Sklenený tanier 1
Skompletizovaný unášací kžok 1
Návod na obsluhu 1
F
A
E
D B
C
A Ovládací panel
B Vlnovod
C Skompletizovaný unášací kžok
D Sklenený tanier
E Pozorovacie okienko
F Bezpnostný uzamykací systém
(Vypne prívod elektrickej energie, ak
dôjde kotvoreniu dvierok počas varenia.)
1
3
4
5
6
7
2
8
1 Výkon
2 zký
3 Rozmrazovanie
4 Str. nízký
5 Strední
6 Str. vysoký
7 Vysoký
8 Časovač (Min)
INŠTALÁCIA
Odstráňte všetok baliaci materiál avyberte všetko príslušenstvo.
Skontrolujte, či rúra nie je nejako poškodená (preliačené alebo poškodené dvierka a podobne). Neinštalujte rúru, ak je akokoľvek
poškodená.
Pracovná doska kuchynskej linky
Teleso rúry: Odstráňte všetku ochrannú fóliu zpovrchu rúry.
Neodstraňujte svetlohnedú fóliu, ktorá je priskrutkovavnútri
ry. Táto fólie chráni magnetrón rúry.
Inštalácia
1. ru umiestnite na rovný povrch, ktorý zaručuje dostatočne voľný
priestor na správnu funkciu vetracích otvorov.
Medzi rúrou anajbližšou stenou mubyť minimálna vzdialenosť
7,5 cm.
Aspoň jedna strana musí byť voľná.
a) Ponechajte aspoň 30 cm voľho priestoru nad rúrou.
b) Neodstraňujte nôžky rúry.
c) Neblokujte vetracie otvory. Môže dôjsť kpoškodeniu rúry.
d) Umiestnite rúru čo možno najďalej od rozhlasového atelevízneho prijímača. Mikrovlnná rúra môže spôsobovať rušenie televízneho
arozhlasového signálu.
2. Zapojte rúru do štandardnej elektrickej siete. Uistite sa, že uvedená hodnota napätia afrekvenčný kmitočet na štítku rúry sa zhoduje
shodnotou napätia afrekvenčným kmitočtom vsieti.
UPOZORNENIE: Neinštalujte rúru nad kuchynskou varnou doskou ani v jej blízkosti alebo v blízkosti iného
tepelného zariadenia. Umiestnenie rúry vblízkosti tepelného zariadenia môže mať za následok pkodenie rúry
azrušenie platnosti záruky.
Mikrovlnná rúra je určená na používanie vo voľnom priestore anesmie sa umiestňovať do skrinky.
Počas prevádzky môže byť povrch mikrovlnnej rúry horúci.
Otváranie
30 cm
7,5 cm
7,5 cm
SK
12
Ovládací panel afunkcie
1. Nastavte výkon rúry otočením ovládača (Power) na padovaný stupeň.
2. Dĺžku varenia nastavte otočením časovača (Time) na požadovaný interval vzávislosti na pripravovanom jedle (max. 30 minút).
3. Mikrovlnná rúra po nastavení výkonu ačasu automaticky spustí varenie.
4. Po uplynutí nastavenej dĺžky varenia sa rúra vypne.
5. Ak rúru nepoužívate, nechávajte časovač nastavený na „0.
Pozmka: Ak chcete zvoliť čas varenia kratší ako 2 minúty, nastavte ovládačom najprv čas vyšší ako 2minúty apotom ho vráťte na
požadovanú hodnotu.
Funkcia kon Použitie
Low (Nízký) 17 % Zmäknutie zmrzliny
Defrost (Rozmrazovanie) 40 % Rozmrazovanie
M. Low (Str. nízký) 48 % Príprava polievky, zmäknutie masla
Med (Stred) 66 % Dusenie mäsa, ryby
M. High (Str. vysoký) 85 % Ryža, ryby, kura, mleté mäso
High (Vysoký) 100 % Ohrev, mlieko, vrenie vody, zelenina, nápoje
ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV
Bežné
Mikrovlnná rúra ruší príjem televízie. Mikrovlnná rúra vchode môže rušiť príjem rádia a televízie. Je to podobné rušeniu malých
elektrických spotrebičov ako mixér, vysávač aelektrický ventilátor.
Svetlo vrúre sa stlmí. Pri použití nšieho výkonu mikrovĺn sa môže svetlo vrúre stlmiť.
Na dvierkach sa hromadí para,
zprieduchov vychádza hoci vzduch.
Pri varení môže zjedla vychádzať para. Väčšina pary odíde vetracími otvormi, ale časť sa
môže nahromadiť na chladnejšom mieste, akým sú dvierka. Tento jav je normálny.
Rúra bola omylom spustená prázdna. Rúru nesmiete zapínať prázdnu. Je to veľmi nebezpné.
Problém Možná príčina prava
Rúru nie je možné zapnúť.
(1) Prívodný kábel nie je pevne zastrče
vzásuvke.
Vytiahnite kábel zo zásuvky. Zhruba po
10sekundách kábel znovu zastrčte do zásuvky.
(2) Vyhorela poistka alebo vypadol istič.
Vymeňte poistku alebo zapnite istič (opravuje
servisný technik znašej spoločnosti).
(3) Problém so zásuvkou. Skúste do zásuvky zapojiť iné elektrické zariadenie.
Rúra nehreje. (4) Dvierka nie sú správne zatvorené. Dobre zavrite dvierka.
Sklenený tanier vydáva zvuky, keď
je mikrovlnná rúra vchode.
(5) Otočná podložka alebo dno rúru sú
znečistené.
Očistite rúru podľa pokynov vkapitole „Čistenie“.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Objem: 17 l
Mikrovlnný výkon:: 700 W
Časovač: 30 minút
Nastavenie výkonu: 6 úrov
Otočný tanier: Ø 245 mm
Hmotno: 10,5 kg
Rozmery: 452 x 262 x 330 mm
Menovité napätie: 230 – 240 V~ 50 Hz
Menovitý príkon: 1 200 W
Prevádzková frekvencia: 2 450 MHz
Hlučnosť: 57 dB
VYUŽITIE ALIKVIDÁCIA OBALOV
Baliaci papier avlnilepenka odovzdajte do zberných surovín. Prebalofólia, PE vrecká, plastové diely vyhadzujte do kontajnerov
na plasty.
LIKVIDÁCIA VÝROBKU PO SKONČENÍ ŽIVOTNOSTI
Likvidácia poitých elektrických aelektronických zariadení (platí včlenských krajich EÚ aďalších európskych
krajinách so zavedeným systémom triedenia odpadu)
Vyobraze symbol na produkte alebo na obale znamená, že s produktom by sa nemalo nakladať ako s domovým
odpadom. Produkt odovzdajte na miesto urče na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Správnou
likvidáciou produktu zabnite negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a životné prostredie. Recyklácia materiálov
prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Viac informácií o recyklácii tohto produktu m poskytne obec úrad,
organicia na spracovanie domového odpadu alebo predajné miesto, kde ste produkt kúpili.
08/05
KUCHENKA MIKROFALOWA
13
PL
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
Przeczytać uważnie izachować na przyszłość!
Ostrzeżenie: Zamieszczone w tym dokumencie instrukcje
dotyczące bezpieczeństwa nie uwzgdniają wszystkich
możliwych warunków i sytuacji. Użytkownik musi zrozumieć, że
urządzenia nie da się wyposażyć wzdrowy rozsądek, rozwagę czy
ostrożność. Dbość oich zapewnienie ciąży więc na użytkowniku
urządzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe
wtransporcie oraz wwyniku niewłaściwego ytkowania, wahań
napcia lub wymiany bądź przeróbek dowolnej części tego
produktu.
Aby uniknąć paru lub porażenia prądem, przy korzystaniu
z urządz elektrycznych naly przestrzegać podstawowych
zasad bezpieczeństwa:
1. Upewnij się, że napięcie w gniazdku sieciowym odpowiada
napciu podanemu na etykiecie na urdzeniu oraz że
gniazdko jest prawiowo uziemione. Gniazdko sieciowe musi
być zainstalowane zgodnie z obowiązującymi przepisami
bezpieczeństwa.
2. Nigdy nie yw kuchenki z uszkodzonymi drzwiczkami
lub uszkodzonym przewodem zasilającym, atakże kuchenki,
która działa niewłaściwie. Wszystkie naprawy i regulacje,
w tym wymia przewodu zasilającego, naly
powierzać profesjonalnemu centrum serwisowemu! Nie
zdejmować z urządzenia osłon ochronnych ryzyko
porażenia prądem. Niebezpecieczeństwo obrazeń na
skutek dzialania energii mikrofalowej. PRZED NAPRAWĄ
NALY ODŁĄCZ URDZENIE OD ZASILANIA.
ZDJĘCIE OSŁON BEZ WCZEŚNIEJSZEGO ODŁĄCZENIA
OD ZASILANIA MOŻE SPOWODOWAĆ OBRAŻENIA NA
SKUTEK DZIAŁANIA ENERGII MIKROFALOWEJ LUB PRĄDU
ELEKTRYCZNEGO.
3. Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, chronić urdzenie
przed bezpośrednim kontaktem zwodą iinnymi płynami. Nie
zanurzać urządzenia ani jego wtyczki wwodzie.
4. Nie ywać kuchenki poza pomieszczeniami ani wmokrych
miejscach. Nie dotykać przewodu zasilającego urządzenia
mokrymi rękami. Grozi to poreniem prądem.
5. Zachowszczelną ostrożność, gdy kuchenka jest używana
blisko dzieci.
6. Nie pozostawiać pracującej kuchenki bez nadzoru.
7. Zaleca się, by kuchenka, krej przewód zasilający jest
ączony do gniazdka sieciowego, nie pozostawa bez
nadzoru. Przed wykonywaniem czynności serwisowych
naly wącz przewód zasilający z gniazdka sieciowego.
Przy wyłączaniu wtyczki z gniazdka sieciowego nie wolno
ciągnąć za przewód. Aby wączwtyczkę zgniazdka, należy
trzymać za wtyczkę.
8. Nie yw kuchenki mikrofalowej w pobliżu źród
ciepła, takich jak płytki grzejne kuchenki. Chronić ją przed
bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.
9. Przewód zasilający nie może dotykać żadnych gorących
elementów ani przebiegać przez ostre krawędzie.
10. Aby ograniczryzyko paru lub porażenia prądem, należy
przestrzegać następujących zaleceń:
a) Nie przegrzewać żywności.
b) Przed ożeniem do kuchenki torby papierowej lub
plastikowej, zdjąć zniej wszystkie zaciski.
c) Ze wzgdu na brak możliwości regulacji temperatury, nie
rozgrzewać wkuchence oleju ani tłuszczu do smażenia.
Nie ywać kuchenki do smażenia. Gorący uszcz może
uszkodzić elementy kuchenki oraz naczynia kuchenne,
jak również spowodować poparzenie.
d) Po użyciu wytrzeć drzwiczki, uszczelkę drzwiczek
i wtrze kuchenki zmywakiem zwilżonym roztworem
środka myjącego. Następnie wytrzeć kuchenkę do sucha.
Pozwoli to na usunięcie wszelkich zabrudzeń i resztek
tłuszczu oraz jedzenia.
OSTRZEŻENIE: Wprzypadku uszkodzenia drzwiczek kuchenki
lub uszczelki na drzwiczkach, przed dalszym użytkowaniem
kuchenki należy zlec jej naprawę wykwalikowanemu
technikowi. Nagromadzony tłuszcz może s przegrz,
powodując dymienie lub zapłon.
Przy czyszczeniu nie używać produktów do szorowania.
e) W razie gdyby przygotowywana w kuchence potrawa
zacła dymić lub zapaliła się, należy pozostawić
zamknięte drzwiczki kuchenki, wyłącz kuchenkę oraz
wączyć przewód zasilający zgniazdka sieciowego.
f) W przypadku ywania w kuchence jednorazowych
naczyń zplastiku, papieru lub innych materiałów palnych,
nie zostawiać kuchenki bez nadzoru.
11. Aby zminimalizować ryzyko wybuchu lub gwałtownego
zagotowania:
OSTRZEŻENIE: Nie wad do kuchenki szczelnych
pojemników. Za szczelne pojemniki należy również uważać
butelki niemowce zamknięte gwintowaną pokryw lub
smoczkiem. Mogą one eksplodować.
a) Do podgrzewania płynów yw tylko nacz
z szerokim otworem. Aby uniknąć gwałtownego
zagotowania, po zakończeniu podgrzewania odczek
20 sekund.
b) Ze względu na ryzyko wybuchu, wkuchence nie wolno
podgrzewać jaj w skorupkach (również ugotowanych
na twardo), wody zawierającej olej lub inny tłuszcz
ani zamkniętych pojemników szklanych. Przed
podgrzewaniem w kuchence kiełbasek lub kasztanów
jadalnych należy je nakłuć lub obrać.
c) Nie wyjmow podgrzanych płynów bezpośrednio po
podgrzewaniu. Aby uniknąć potencjalnie niebezpiecznej
sytuacji, jaką może spowodow gwałtowne wrzenie,
naly odczekać kilka sekund.
d) Zawartość butelki niemowcej lub pojemnika
z pożywieniem dla niemowląt należy przed podaniem
wymieszlub wytrząść. Aby uniknąć poparzeń, naly
też sprawdzić temperaturę.
12. Po zakończeniu gotowania naczynia bardzo gorące.
Wyjmować je w rękawicach kuchennych. Uw, aby nie
poparzyć sobie twarzy lub rąk gorącą parą.
13. Zawsze powoli unosnajbardziej oddalony brzeg pokrywki
lub folii spożywczej. Torebki z prażoną kukurydzą i rękawy
foliowe do pieczenia należy otwier w bezpiecznej
odleości od twarzy.
14. Aby unikć pęknięcia talerza obrotowego:
a) Przed czyszczeniem zaczekać na wystygnięcie talerza.
b) Nie kłaść na zimnym talerzu gorącej żywności ani naczyń.
c) Nie kłaść na gorącym talerzu mrożonek ani zimnych
naczyń.
PL
14
15
15. Upewnić się, że w czasie gotowania naczynia nie dotykają
wewnętrznych ścianek kuchenki.
16. Nie przechowywać w kuchence żywności ani innych
przedmiotów. Uderzenie pioruna wsienergetyczną może
spowodować samoczynne włączenie się kuchenki.
17. Nie używać kuchenki, w krej nie ma płynu ani żywności.
Grozi to uszkodzeniem kuchenki. Nie zasłaniać żadnych
otworów wentylacyjnych na kuchence.
18. Nie ywać akcesoriów, które nie polecane przez
producenta. Grozi to utratą gwarancji.
19. Kuchenki naly yw tylko zgodnie z opisem
zamieszczonym w niniejszej instrukcji obugi. Kuchenka
jest przeznaczona tylko do ytku domowego. Producent
nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane
nieaściwym użytkowaniem urządzenia.
20. Produkt nie jest przeznaczony do użycia przez osoby (wtym
dzieci) abe lub upośledzone umysłowo, jak również osoby
niedoświadczone, chyba że zosta one odpowiednio
przeszkolone w zakresie bezpiecznego posługiwania s
produktem lub będą odpowiednio nadzorowane przez
osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Nadzorowanie
dzieci jest konieczne dla uniknięcia bawienia się przez nie
urządzeniem.
Nie narażać się na nadmierne promieniowanie
mikrofalowe
1. Nie próbować włączać kuchenki z otwartymi drzwiczkami.
Grozi to narażeniem się na szkodliwe dzianie mikrofal.
Nie manipulow przy zabezpieczeniach na drzwiczkach
kuchenki inie próbować ich zablokow.
2. Nie wadać żadnych obcych przedmiotów mdzy drzwiczki
a kuchenkę. Dbać, aby na uszczelce i powierzchniach
stykających się zuszczelką nie gromadziły się resztki jedzenia
ani brud.
3. Nie próbować ączać uszkodzonej kuchenki. Ważne jest, aby
zamknięte drzwiczki kuchenki dokładnie przylegały inie były
uszkodzone.
Przykłady niebezpiecznych uszkodzeń drzwiczek:
a) wgniecenie wdrzwiczkach kuchenki.
b) obluzowane lub uszkodzone zawiasy lub zamki.
c) uszkodzone uszczelki drzwiczek ipowierzchnie stykające
się zuszczelką na przodzie kuchenki.
Naprawy iregulacje kuchenki mikrofalowej mo
wykonywać tylko odpowiednio wykwalikowane osoby.
4. Tak jak w przypadku większości urdz ących do
gotowania, dla uniknięcia ryzyka zapłonu wewnątrz kuchenki
konieczny jest ścisły nadzór.
Wrazie zapłonu:
1. Nie otwieraj drzwiczek kuchenki.
2. Wyłącz kuchenkę i wyłącz przewód zasilający z gniazdka
sieciowego.
3. Wyłącz główny wyłącznik zasilania.
CZYSZCZENIE
Upewnij się, że kuchenka została odłączona
od zasilania przez wyłączenie wtyczki
zgniazdka sieciowego.
1. Do czyszczenia wnętrza kuchenki ywaj
wilgotnej ściereczki.
2. Akcesoria należy czyścić wzwyy sposób
wodą zmydłem.
3. Brudną ramkę drzwiczek, uszczelkę i sąsiadujące z nimi
elementy naly starannie czcić ściereczką zwilżoną
roztworem łagodnego środka myjącego, po czym wytrzeć
do sucha. Kuchenka musi być uziemiona. Wtyczkę naly
ączać tylko do gniazdka sieciowego zuziemieniem.
Wrazie niewłaściwego działania kuchenki lub tpliwości co do
prawidłowości instalacji elektrycznej należy się skontaktow
ztechnikiem serwisu lub wykwalikowanym elektrykiem.
1. Aby zmniejsz ryzyko powstania obrażeń w wyniku
potknięcia lub zaplątania, kuchenka jest wyposażona wkrótki
przewód zasilający.
2. W przypadku korzystania z przeacza, musi on spełniać
następujące wymagania:
a) Nominalna obciążalność elektryczna przeacza
i gniazdka musi odpowiadać nominalnej wartości dla
kuchenki mikrofalowej.
b) Przeacz musi być trzyżowy, zuziemieniem gniazda
przączeniowego iwtyczki.
c) Przewód musi być starannie ukryty, tak aby nie zwisał
niepotrzebnie z blatu kuchennego, nie stwarz ryzyka
potknięcia inie był ciągnięty przez dzieci.
SPRZĘT INACZYNIA
OSTRZEŻENIE:
Niebezpieczstwo obraż
Szczelnie zamknięte pojemniki mo eksplodow w czasie
gotowania. Przed gotowaniem naly otworz zamknięte
pojemniki iprzedziurawić folzabezpieczającą. Patrz Materiy
nienadające się do kuchenki mikrofalowej. Niektóre materiały
inne niż metale nie mogą być używane do gotowania wkuchence
mikrofalowej. Wrazie wątpliwości, czy określony materiał nadaje
się do użycia wkuchence mikrofalowej:
Wypróbuj naczynia kuchenne:
1. Nalej do naczynia, krego chcesz wkuchence, 250ml
zimnej wody.
2. Nastaw maksymal moc kuchenki i ącz gotowanie na
1minutę.
3. Starannie sprawdź temperaturę badanego naczynia. Jeśli
badane naczynie jest ciepłe, nie ywaj go do gotowania
wkuchence mikrofalowej.
4. Nie przedłużaj gotowania ponad 1minutę.
14
PL
15
Materiały, których można używać wkuchence mikrofalowej
Naczynia Uwagi
Folia aluminiowa Tylko do przykrywania mych kawałków jedzenia. Przykrycie folią małych kawałków mięsa
zapobiegnie ich przegotowaniu lub spaleniu. Folia musi się znajdow co najmniej 2,5 cm od
wewnętrznych części kuchenki (przy zbyt małej odległości folia może się pogiąć).
Formy do pieczenia Przestrzegać zalec producenta. Spód naczynia do pieczenia musi s znajdować co najmniej
5mm nad talerzem obrotowym Niewłaściwe obchodzenie się może spowodowknięcie talerza
obrotowego.
Talerze ywać tylko talerzy inaczyń przeznaczonych do użytku wkuchenkach mikrofalowych. Przestrzeg
zaleceń producenta. Nie używać spękanych ani winny sposób uszkodzonych misek.
Szklanki i dzbanki Zawsze zdejmować pokrywkę. Tylko rozgrzewać żywność. Nie gotow jej! Większość szklanek
idzbanków ze szkła nie jest odporna na wysokie temperatury i może pokać.
Szklane naczynia do pieczenia Używać tylko naczyń ze szkła żaroodpornego.
Upewnsię, że naczynie nie ma metalowego brzegu ani innych elementów zmetalu. Nie yw
spękanych ani winny sposób uszkodzonych misek.
kawy do pieczenia Przestrzegać zaleceń producenta. Do zamykania nie ywać metalowych zacisków. Pozostawić
niewielki otwór, przez który będzie mogła wydostawać się gorąca para.
Tacki papierowe Przydatne tylko do podgrzewania lub krótkiego gotowania. Podczas gotowania nie pozostawi
kuchenki bez nadzoru.
czniki papierowe ywać do przykrywania jedzenia ido wchłaniania wytopionego tłuszczu. ywać tylko do krótkiego
gotowania. Podczas gotowania nie pozostawiać bez nadzoru.
Papier do pieczenia odporny
na tłuszcz
ywać do przykrywania jedzenia, do przykrywania wczasie duszenia ido ochrony kuchenki przed
zapryskaniem.
Plastiki ywać tylko talerzy inaczyń przeznaczonych do użytku wkuchenkach mikrofalowych. Przestrzeg
zaleceń producenta. Plastik przeznaczony do ytku wkuchence mikrofalowej musi nosić określone
oznaczenie: „Przeznaczony do kuchenki mikrofalowej. Niektóre plastiki poddane długotrwałemu
działaniu wysokiej temperatury ulegają uplastycznieniu. „Torebki do gotowania” naly naciąć,
przedziurawić lub winny sposób rozszczelnić zgodnie zzaleceniami producenta.
Plastikowe folie do żywności Używać tylko talerzy inaczyń przeznaczonych do użytku wkuchenkach mikrofalowych. ywich
do przykrywania jedzenia ido jego ochrony przed wysuszeniem wczasie gotowania. Upewnić się, że
plastikowa folia nie styka się zprzygotowywanym jedzeniem.
Termometry ywać tylko termometrów przeznaczonych do ytku wkuchenkach mikrofalowych. (Termometry
do mięsa i wyrow cukierniczych.)
Papier woskowany ywać go do przykrywania jedzenia w celu ochrony kuchenki przed zapryskaniem i do ochrony
jedzenia przed wysuszeniem wczasie gotowania.
Materiały, których nie wolno używać wkuchence mikrofalowej
Sprzęt inaczynia Uwagi
Formy italerze zaluminium Niebezpieczeństwo deformacji. Przeł jedzenie do pojemnika odpowiedniego do gotowania
wkuchence mikrofalowej.
Pudełka zpapieru itektury
falistej zmetalowymi
uchwytami
Niebezpieczeństwo deformacji. Przeł jedzenie do pojemnika odpowiedniego do gotowania
wkuchence mikrofalowej.
Metalowe naczynia inaczynia
zmetalowymi elementami
Metal uniemożliwia przenikanie mikrofal. Metalowy brzeg może ulec deformacji.
Druciane zaciski Niebezpieczeństwo deformacji izapłonu wewnątrz kuchenki.
Torby papierowe Możliwość zapłonu. Niebezpieczeństwo zapłonu wewnątrz kuchenki.
Materiały piankowe Pod wpływem ciepła plastikowa pianka może się stopić ipogorszyć jakość jedzenia.
Drewno Drewno wysycha wczasie gotowania imoże popęk.
PL
16
17
INSTALACJA TALERZA OBROTOWEGO
Piasta (spód)
Talerz szklany
Oś talerza obrotowego
Zesł pierścienia obrotowego
1. Nigdy nie wadać talerza szklanego spodem do góry. Talerz szklany
musi się zawsze swobodnie obrac.
2. Nigdy nie yw kuchenki bez kołnierza napędzającego i talerza
szklanego.
3. Całe jedzenie iwszystkie pojemniki zjedzeniem naly zawsze aść na
szklanym talerzu.
4. Jeśli szklany talerz pęknie lub uszkodzeniu ulegnie kołnierz napędzający,
naly skontaktować się znajblszą autoryzowaną stacją serwisową.
ELEMENTY KUCHENKI MIKROFALOWEJ
Nazwy elementów kuchenki ijej wyposażenia
Rozpakuj kuchenkę itowarzyszące jej wyposażenie.
Kuchenka jest dostarczana znastępującym wyposażeniem:
Talerz szklany 1
Zespół kołnierza napędzającego 1
Instrukcja obugi 1
F
A
E
D B
C
A Panel sterowania
B Falowód
C Zesł kołnierza napędzającego
D Talerz szklany
E Okienko
F Zamek zsystemem ochronnym
(Odcina dopływ energii elektrycznej wprzypadku
otwarcia drzwiczek podczas gotowania.)
1
3
4
5
6
7
2
8
1 Moc wyjściowa
2 Mała
3 Rozmrażanie
4 Średnia-mała
5 Średnia
6 Średnia-duża
7 Duża
8 Programator (min)
16
PL
17
INSTALACJA
Usunąć wszystkie materiały opakowaniowe iwyjąć całe wyposenie.
Sprawdz, czy kuchenka nie jest wżaden sposób uszkodzona (wgniecione lub uszkodzone drzwiczki itp.). Nie instalować kuchenki, która
jest wjakikolwiek sposób uszkodzona.
Na blacie kuchennym
Obudowa kuchenki: Zdjąć zkuchenki wszystkie folie ochronne.
Nie usuwać jasnobrązowej folii przykconej wewnątrz kuchenki.
Folia ta chroni magnetron wkuchence.
INSTALACJA
1. Ustawić kuchenkę na płaskim podłożu, tak aby wokół niej pozosta
ilość miejsca wystarczająca do właściwego działania otworów
wentylacyjnych.
Odległość mdzy kuchenką a ścianą musi wynosić co najmniej
7,5cm.
Przynajmniej zjednej strony musi pozostawać wolna przestrzeń.
a) Pozostawić co najmniej 30cm wolnego miejsca za kuchenką.
b) Nie demontować nóżek kuchenki.
c) Nie zakrywać otworów wentylacyjnych. Grozi to uszkodzeniem kuchenki.
d) Umieścić kuchenkę maksymalnie daleko od odbiorników radiowych itelewizyjnych.
Kuchenka mikrofalowa może zakłócać sygnał telewizyjny iradiowy.
2. ączyć kuchenkę do standardowego gniazdka sieciowego. Upewnić się, że napięcie i częstotliwość podane na etykiecie na
kuchence są zgodne znapięciem iczęstotliwością wsieci.
OSTRZEŻENIE: Nie instalować kuchenki mikrofalową nad kuchen elektryczną, gazową itp., w pobliżu
takiej kuchenki ani w pobliżu innych źródeł ciepła. Umieszczenie kuchenki w pobliżu źróa ciepła grozi jej
uszkodzeniem iutratą gwarancji.
Kuchenka mikrofalowa nie jest przeznaczona do użytku wzabudowie; nie wolno jej umieszczać wszafce itp.
Podczas działania kuchenki może się nagrzewać jej powierzchnia.
Panel sterowania ifunkcje
1. Nastaw moc wyjściową kuchenki, obracając regulator mocy (Power) do żądanego poziomu.
2. Nastaw czas gotowania, obracając programator (Time) do żądanego położenia, zależnego od przygotowywanej potrawy (maks. 30
minut).
3. Po nastawieniu mocy wyjściowej iczasu kuchenka automatycznie rozpoczyna gotowanie.
4. Po upływie czasu gotowania kuchenka wyłącza się.
5. Programator nieywanej kuchenki powinien być nastawiony na „0”.
Uwaga: Aby nastawić czas gotowania krótszy niż dwie minuty, należy obcić programator poza oznaczenie 2 minuty” icofnąć go do
żądanej wartości.
Funkcje Moc wyjściowa Zastosowanie
Low (Mała) 17 % Zmiękczanie lodów
Defrost (Rozmranie) 40 % Rozmranie
M. Low (Średnia-ma) 48 % Przygotowanie zup, zmiękczanie masła
Med (Średnia) 66 % Duszenie mięsa, ryb
M. High (Średnia-da) 85 % R, ryby, kurczak, mięso mielone
High (Duża) 100 % Grzanie mleka, gotowanie wody, warzywa, napoje
Otwarta
przestrz
30cm
7,5cm
7,5cm
PL
18
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Ogólne
Kuchenka mikrofalowa zakłóca odbiór
telewizji.
Pracująca kuchenka może zakłócać odbiór radia itelewizji. Zakłócenia te są podobne
do wytwarzanych przez małe urządzenia elektryczne, takie jak miksery, odkurzacze
iwentylatory elektryczne.
Światło wewnątrz kuchenki przygasa. Przy nastawionej mniejszej mocy wyjściowej światło wewnątrz kuchenki może przygasać.
Na drzwiczkach skrapla się para,
zotworów wydostaje się gorące
powietrze.
Podczas gotowania, zpotrawy może się wydobywać para. Wydostaje się ona wwiększości
przez otwory wentylacyjne, ale może się częściowo osadzać na chłodniejszych
elementach, takich jak drzwiczki. Jest to normalne.
Kuchenka została przypadkowo
ączona pusta.
Nie wolno włączać pustej kuchenki. Jest to bardzo niebezpieczne.
Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie
Nie można włączyć kuchenki.
(1) Przewód zasilający nie jest starannie
ączony do gniazdka sieciowego.
Wyłączyć przewód zgniazdka. Po mniej więcej
10sekundach ponownie włączyć przewód
zasilający do gniazdka sieciowego.
(2) Przepalił się bezpiecznik lub
zadziałał wyłącznik obwodu.
Wymienić bezpiecznik lub włączyć obwód
wącznikiem. (Jeśli problem będzie się powtarz,
zlecić naprawę technikowi znaszej rmy.)
(3) Problem zgniazdkiem sieciowym.
Spróbować włączyć do tego gniazdka inne
urządzenie elektryczne.
Kuchenka nie grzeje. (4) Niewłaściwie zamknięte drzwiczki. Prawiowo zamknij drzwiczki.
Podczas pracy kuchenki słychać
odosy poruszania się talerza
szklanego.
(5) Obrotowa podstawa lub sd
kuchenki są bardzo brudne.
Wyczyścić kuchenkę zgodnie zopisem zrozdziału
„Czyszczenie”.
INFORMACJE TECHNICZNE
Pojemność: 17l
Moc wyjściowa mikrofal: 700W
Programator czasu: 30 minut
Dostępne poziomy mocy: 6 poziomów
Talerz obrotowy: Ø 245mm
Waga: 10,5kg
Wymiary: 452 x 262 x 330mm
Napcie nominalne: 230 — 240V, 50Hz
Nominalna moc wejściowa: 1200W
Częstotliwość robocza: 2450MHz
Poziom głośności: 57dB
EKSPLOATACJA IUSUWANIE ODPADÓW
Papier służący do owinięcia itektura falista – przekazać na wysypisko śmieci. Folia opakowaniowa, torby PE, elementy zplastiku – wrzucić
do pojemników zplastikiem do recyklingu.
USUWANIE PRODUKTÓW PO ZAKCZENIU EKSPLOATACJI
Usuwanie zużytego sprtu elektrycznego ielektronicznego (dotyczy krajów członkowskich UE iinnych krajów
europejskich zwprowadzonym systemem zbiórki odpadów)
Przedstawiony symbol na produkcie lub opakowaniu oznacza, że produkt nie może być zaliczany do odpadów
komunalnych. Naly go przekazać do odpowiedniego punktu zajmującego się recyklingiem sprtu elektrycznego
i elektronicznego. Prawidłowy recykling produktu zabiega negatywnym konsekwencjom dla zdrowia ludzkiego
iśrodowiska naturalnego.
Recykling przyczynia się do zachowania surowców naturalnych. Wcelu uzyskania dalszych informacji orecyklingu tego
produktu należy się skontaktowzlokalnymi władzami, krajową organizacją zajmującą się przetwarzaniem odpadów
lub sklepem, kry sprzedał produkt.
08/05
MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ
19
HU
BIZTONSÁGI ÚTMUTA
Olvassa el gyelmesen, és jól őrizze meg!
Figyelem! A használati útmutató tartalmazta biztonsági
rendelkezések és utasítások nem tartalmaznak minden olyan
feltételt és körülményt, amelynek bekövetkeztére sor kerülhet. A
felhasználónak meg kell értenie, hogy a legfontosabb, semmilyen
terkbe be nem építhetényezők a józan ész, elővigyázatosg
és gondosság. Ezeket a nyezőket a készüléket használó és keze
felhasználó(k)nak kell biztosítaniuk. Nem felelünk a szállítás
közben, helytelen használatból, feszültgingadozásból vagy a
készülék bármilyen átalakításál eredő károkért.
A tűz vagy áramütés okozta balesetek elkerülése érdekében az
elektromos készülékek használata során mindig be kell tartani az
alábbi alapvető biztonsági utasításokat:
1. Ellenőrizze le, hogy a rendelkezésre álló áramkör feszültge
megfelel a készülék gri adattábláján olvasható adatnak, és
a konnektor előírásszerűen ldelt. A konnektort az érvényes
biztonsági előírásoknak megfelelően kell telepíteni.
2. Soha ne használja a sütőt, ha sérült az ajtaja, hibásan működik,
vagy sérült a csatlakozóbele. Akészülék minden javítását,
beleértve a zati kábel cseréjét is, zza szakszervizre!
Ne szerelje le a szülék védőburkolatát, áramüs
veslye! JAVÍTÁS ELŐTT HÚZZA KI A CSATLAKOZÓDUGÓT
A CSATLAKOZÓALJZATBÓL. HA A DŐBURKOLATOT
ELEKTROMOS HÁLÓZATBA KAPCSOLT SZÜKRŐL
SZERELI LE, A SZERVIZTECHNIKUST MIKROHULLÁMÚ
ENERGIA ÉS VILLANYÁRAM ÜTÉS VESZÉLYÉNEK TESZI KI.
3. Óvja a készüléket vízl és más folyadékokl, ellenkező
esetben áramütés veszélye áll fenn. Soha ne merítse a
csatlakozóbelt vagy villásdugót vízbe!
4. Soha ne használja a mikrohullá tőt ltérben vagy
nedves környezetben, és soha ne érjen a csatlakozókábelhez
se a fogyasztóhoz nedves kézzel. Áramütés veslye.
5. Szenteljen fokozott gyelmet a sütő használatának, ha
gyermekek közelében használja.
6. A mikrohullámú tőt üzem közben ne hagyja felügyelet
lkül.
7. Lehetőleg soha ne hagyja az áram alá helyezett tőt felügyelet
lkül. Karbantartás előtt húzza ki a csatlakozókábelt a
hálózati csatlakozóaljl. Soha ne húzza ki a villásdugót a
belnél fogba. Akábelt mindig a villásdunál fogva húzza
ki a csatlakozóaljból.
8. Soha ne használja a mikrohullámú sütőt forrás, pl.
konyhai tűzhely közeben. Óvja a késléket a zvetlen
napsugárzástól.
9. A csatlakozókábel nem érhez hozzá forró részekhez, és ne
vezesse éles éleken keresztül.
10. A mikrohullámú sütő belsejében esetlegesen keletkező z a
következők segítgével előzhető meg:
a) Ne melegítse túl az ételt.
b) Mielőtt a papír vagy műanyag zacskókat a tőbe
helyezné, távolítsa el róluk a fémkapcsokat.
c) Soha ne melegítsen téshez használt olajat vagy zsírt a
sütőben, mert az olaj mérklete nem szabályozható.
Soha ne süssön a sütőben élelmiszert. A forró olaj
rosíthatja a szeit és a konyhai edényeket,
valamint égési sérüléseket okozhat.
d) A használatot követően rölje át az ajtót, az ajtó
szigetelését és a belsejét tisztószeres oldatba
mártott ruhadarabbal, majd rölje szárazra. Ezzel
eltávolíthatók a lerakódott szennyeződések, zr és
esetleges ételmaradékok.
FIGYELEM: Soha ne használja a süt, ha sérült a késk
ajtaja vagy szigetelése, a javítást zza szakemberre.
A lerakódott zsírteg lmelegedhet, és stöt, tüzet
okozhat.
A tisztításhoz soha ne haszljon csiszoló hatású
tisztítószereket.
e) Ha a sütőben szülő étel stölni vagy égni kezd,
kapcsolja ki a sütőt, zza ki a csatlakozódugóját a
konnektorból és hagyja zárva az ajtaját.
f) Egyszer használatos műanyag-, papír- vagy más
gyúlékony anyagl szült edények használata esetén
soha ne hagyja felügyelet nélkül a sütőt.
11. A robbanás- vagy hirtelen felforrás veszélyét a következőképp
csökkentheti:
FIGYELEM: Soha ne tegyen a sütőbe légszigetelt rt
edényeket. Zárt edénynek kell tekinteni a menetes
cumisüvegeket is. Robbanásvesly.
a) Folyadékok melegítéséhez széles tor edényt
használjon, majd a melegítést követően hagyja
20másodpercig állni, nehogy a tartalma robbanásszerűen
felforrjon.
b) Soha ne melegítsen a mikrohullámú sütőben tojást
héjastól, keményre zött egész tojást, zrt vagy
olajat tartalma vizet se zárt üvegedényeket, mert
felrobbanhatnak. Mielőtt krumplit, virslit vagy gesztenyét
tenne a sütőbe, lyukassza ki őket, nehogy felrobbanjanak.
c) A melegített folyakokat ne vegye ki azonnal a
melegítést követően a tőből. Kivételük előtt rjon
hány másodpercig, nehogy a robbanásszerű
felforrásuknak köszönhetően veslyes helyzet alakuljon
ki.
d) A cumisüvegek tartalmát és a babaételeket az etetés
előtt keverje össze vagy rázza fel, és ellenőrizze le a
mérkletüket, nehogy égési sérülés okozzanak.
12. A melegítést követően az edények forrók. A kivételükhöz
használjon konyhai kesztt. Vigyázzon, nehogy a forró gőz
megesse az arcát vagy a kezét.
13. Mindig a fedő vagy a fólia legtávolabbi részét kezdje el
óvatosan felemelni. A pattogatott kukoricát tartalma
zacskókat és a sütőzacskókat az arcától biztonságos
távolságban nyissa ki.
14. Hogy el ne törjön a fotányér:
a) A tisztítás előtt hagyja kihűlni.
b) A hideg forgótányérra soha ne helyezzen semmilyen
forró ételt se edényt.
c) A forró forgótányérra soha ne helyezzen lyhűtött
élelmiszert se hideg edényeket.
15. Ellenőrizze le, hogy melegítés közben az edények nem érnek
hozzá a sütő belső falaihoz.
16. Soha ne tároljon a sütőben semmilyen élelmiszert se más
rgyakat. Ha az elektromos hálózatot áramütés éri, a
magától bekapcsolhat.
17. Soha ne használja a sütőt, ha nincs benne semmilyen folyadék
sem élelmiszer. Ellenkező esetben a komolyan rülhet.
Soha ne blokkolja, ne tömítse el a sütő szellőzőnyílásait.
18. Soha ne használjon nem a gyáráltal ajánlott tartozékokat,
ellenkező esetben elveszítheti a készükre nyújtott garanciát.
HU
20
21
19. A szüléket kizárólag a használati útmutatóban ismertetett
utasításokkal összhangban használja. Ez a mikrohullámú sütő
kizárólag otthoni használatra alkalmas. A gyárnem felel a
készülék helytelen használata okozta károkért.
20. A készüléket nem használhatják olyan testi, értelmi, érzéki
fogyatékos, vagy tapasztalatlan szelyek (gyermekeket
is beleértve), akik nem alkalmasak a készülék biztonságos
használatára, kivéve azon eseteket, amikor a készüléket
más felelős személy utasításai szerint és felügyelete alatt
használják. Ügyeljen arra, a fogyasztóval ne játszhassanak
gyerekek.
Soha ne tegye ki magát feleslegesen
mikrohullámú sugársnak.
1. Soha ne kapcsolja be addig a mikrohullá sütőt, amíg
nyitva van az ajtaja. Ellenke esetben egészségre ártalmas
mikrohullámú sugársnak teszi ki magát. Soha ne próbálja
meg elrontani vagy felfesteni a sütő ajtajának biztonsági
zárját.
2. Soha ne helyezzen idegen tárgyakat a ajtónyísába.
Ügyeljen arra, hogy a sütő ajtótömítésén ne rakódjon le
szenny se tisztítószer maradvány.
3. Soha ne próbálja bekapcsolni a tőt, ha sérült. A becsukást
követően a készülék ajtajának tökéletesen fel kell feküdnie, és
nem lehet semmilyen módon sérült.
Példák az ajtó veszélyes sérüléseire:
a) A sütőajtó BENYOMÓDÁSA.
b) Kilazult vagy törött AJTÓPÁNT vagy AJTÓBIZTOSÍTÉK.
c) AJTÓSZIGETELÉS VAGY A KÉSZÜLÉKZ
HOMLOKFANAK TÖMÍTŐFELÜLETE.
A mikrohullámú sütőt kizárólag szakképzett szely
állíthatja be, vagy javíthatja.
4. Mint a legtöbb sütő esetében, a készülékházban keletke
tűz elkerülése érdekében a biztonsági utasítások szigo
betartására van szükség.
Ha tűz ütne ki:
1. Ne nyissa ki a sütő ajtaját.
2. Kapcsolja ki a sütőt, és húzza ki a villásdugót a hálózatból.
3. Kapcsolja ki a elektromos áramkör főkapcsolóját.
TISZTÍTÁS
Ellenőrizze le, hogy a készüléket a villásdu
kihúzásával áramtalanította.
1. Nedves ruhadarabbal rölje ki a sütő
belsejét.
2. A tartozékokat a megszokott dot
tisztítsa meg szappanos vízben.
3. A beszennyedött ajtókeretet, mítést és környező
felületeket óvatosan törölje át tisztítószeres vízbe merített
ruhadarabbal, majd törölje őket szárazra. A sütőt földelni
kell. A készülék villásdugóját kirólag megfeleen földelt
konnektorba szabad csatlakoztatni.
Az elektromos áramkörrel vagy a helyes műkösével
kapcsolatosan felmerü bármilyen tségek esetén rje
szakképzett villanyszerelő vagy szerviztechnikus segítségét.
1. A mikrohullámú rövid csatlakozókábellel rendelkezik,
csökkentve ezzel a beakadás vagy a készülék lerántásának
koczatát.
2. A hosszabbí kábelnek az alábbi feltételeknek kell
megfelelnie:
a) A megengedett elektromos terhelés szempontjából a
hosszabbító kábel és a konnektor névleges értékeinek
meg kell felelniük a mikrohullámú sütő névleges
érkeinek.
b) Háromeres hosszabkábelre van szükség, és mind a
villásdugónak, mind a konnektornak földelő pecekkel kell
rendelkeznie.
c) A kábelt rejtse el, hogy ne gjon feleslegesen le a
konyhapultról, könnyen bele lehetne akadni, ami a
készülék lerántásának vagy a kábel kiszakadásának
veszélyét rejti magában.
ESZKÖZÖK ÉS EDÉNYEK
FIGYELEM
Balesetvesly
A szorosan lezárt edények melegítés közben felrobbanhatnak.
A lezárt edényeket melegítés előtt nyissa ki, a műanyag
csomagolást át kell lyukasztani, sd a mikrohullámú tős
használatra alkalmas anyagok. Léteznek olyan nem fém
anyagok, amelyek nem használhatók biztonságosan a
mikrohullámú sütőkben. Ha nem biztos benne, hogy az adott
anyag biztonságosan használható-e a mikrohullámú sütőben, az
alábbiak szerint járjon el:
Konyhai edény próba:
1. A mikrohullámú sütős használatra szánt edényt töltse fel
hideg vízzel (250 ml).
2. Melegítse megközelítőleg 1 percig maximális
sütőteljesítménnyel.
3. Óvatosan ellenőrizze le az edény hőmérsékletét. Ha az edény
meleg, ne használja mikrohullámú sütőben.
4. Ne melegítse 1 percnél tovább.
A mikrohullámú sütőben használható anyagok
Edények Megjegysek
Alumínium fólia Csak kis ételrészek letakarására használja. Kisebb hús- vagy baromdarabok fóliával törnő letakarásával
megelőzi a kisebb ételdarabok túlmelegítését vagy leégését. A liának legalább 2,5 cm-re kell lennie a
sütő belső falától (ha túl közel van, a fólia megolvadhat).
Sütőtepsik Tartsa be a gyártó utasításait. A tőtepsi aljának legalább 5 mm-rel a forgótányér fölött kell lennie.
Ahelytelen használat a forgótányér elrepehez vezethet.
Tányérok Kizárólag mikrohullá sütőben használható tányérokat és enyeket használjon. Tartsa be a gyár
utasításait. Soha ne használjon repedt se más módon sérült tálakat.
Üvegpoharak és kancsók Minden esetben távolítsa el a légmentesen záró kupakot, fedelet. Az ételt csak melegítse. Ne főzze!
Alegtöbb üvegkancsó és pohár nem képes ellenállni a magas hőmérsékleteknek, ezért megrepedhetnek.
/