Groupe Brandt SP-1250 Bedienungsanleitung

Kategorie
Haartrockner
Typ
Bedienungsanleitung

MOD.: SP-1250
ES 
PT  
EN 
FR
HU 
CS - 
SK - 
BG - ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
RU -
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
AR -
RO - MANUAL DE UTILIZARE
EL - ENTY¶√ √¢∏°πøN
DE 






A gyártó fenntartja magának a jogot a használati útmutatóban közölt műszaki adatok megváltoztatására.
Výrobce si vyhrazuje právo modifikovat modely popsané v tomto uživatelském návodu.
Výrobca si vyhradzuje právo modifikovať modely opísané v tomto užívateľskom návode.
Производителя си запазва правото променя моделите описани в този наръчник.
Производитель оставляет за собой право замены модели, описанные в данном Руководстве пользователя.
Producătorul isi rezerva dreptul de a modifica modelele descrise in prezentul manual de utilizare.
O k·t·ÛkÂv·Ût‹ç ‰È·tËp› ·okÏÂÈÛtÈk¿ to ‰Èk·›ˆÌ· v· tpoooÈ‹Û› t· Ìovt¤Ï· ou ÂpÈyp¿ºovt·È Ûto ·pfiv Evtuo O‰ËyÈÒv
.


SECADORES DE PELO / SECADORES DE CABELO / HAIR DRYERS /
SÈCHE-CHEVEUX / HAJSZÁRÍTÓ / SUŠI Č NA VLASY / ФЕНА /
MANUAL DE INSTRUCCIONES
 
SECADORES DE PELO
 
El fabricante se reserva los derechos de modificar los modelos descritos en
este manual de instrucciones
         
Marzo 2005
2005 
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
/ USCATOR DE PAR / ¶I™∆O§AKIA MA§§IøN / HAARTROCKNER
29
6. ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ °π∞ ∆∏ ™ø™∆∏
¢π∞Ã∂πƒπ™∏ ∆ø¡ ∞¶√µ§∏∆ø¡
∏§∂∫∆ƒπ∫ø¡ ∫∞π ∏§∂∫∆ƒ√¡π∫ø¡
™À™∫∂Àø¡
™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ˆÊ¤ÏÈÌ˘
˙ˆ‹˜ ÙÔ˘, ÙÔ ÚÔ˚fiÓ ‰ÂÓ
Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·Ù›ıÂÙ·È Ì ٷ
·ÛÙÈο ·ÔÚڛ̷ٷ. ªÔÚ›
Ó· ‰È·ÙÂı› Û ÂȉÈο
ΤÓÙÚ· ‰È·ÊÔÚÔÔÈË̤Ó˘
Û˘ÏÏÔÁ‹˜ Ô˘ ÔÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜
ÛÙȘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›˜ Ô˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó
·˘Ù‹Ó ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›·. ‰È·ÊÔÚÔÔÈË̤ÓË
‰È¿ıÂÛË ÌÈ·˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ Û˘Û΢‹˜
ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ Èı·ÓÒÓ ·ÚÓËÙÈÎÒÓ
Û˘ÓÂÂÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙËÓ ˘Á›·
·fi ÙËÓ ·Î·Ù¿ÏÏËÏË ‰È¿ıÂÛË, ηıÒ˜ ηÈ
ÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË ˘ÏÈÎÒÓ ·fi Ù· ÔÔ›·
·ÔÙÂÏ›ٷÈ, ÒÛÙ ӷ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È
ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È fiÚˆÓ.
™Ù· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ˘ ÙÔ˘
ηٷӷψً Ó· Û˘ÌÌÔÚÊÒÓÂÙ·È
ÚÔ˜ ÙȘ ÂÈÙ·Á¤˜ Ù˘ ÂÈÏÂÎÙÈ΋˜
ÂÚÈÛÛ˘ÏÔÁ‹˜ ·ÔÚÚÈÌ¿ÙˆÓ, ÙÔ ÚÔ˚fiÓ
ʤÚÂÈ ÙËÓ ÂÓ‰ÂÈÎÓ˘fiÌÂÓË ÚÔÂȉÔÔÈËÙÈ΋
Û‹Ì·ÓÛË Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰Â ı· Ú¤ÂÈ
Ó· ·ÔÚÚ›ÙÂÙ·È Û ÎÔÈÓÔ‡˜ ο‰Ô˘˜
·ÔÚÚÈÌ¿ÙˆÓ.
°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜,
ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ‹ ÌÂ
ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÁÔÚ¿Û·Ù ÙÔ
Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÚÔ˚fiÓ.
Να καθαριvζετε το εξωτερικοv της
συσκευηvς με εvνα ελαφραv βρεγμεvνο
πανιv και να τη στεγνωvνετε μεταv με
εvνα στεγνοv πανιv.
Να ξεμονταvρετε τα αξεσουαvρ
προκειμεvνου να τα καθαριvσετε.
30
DE
• LegenSieGerätunddasKabelnichtin
Wasser und achten Sie darauf, dass es
nichtnassgespritztwird.
• AuchwenndasGerätabgeschaltet
ist,kannesnochUnfälleverursachen.
Ziehen Sie deshalb sofort nach
BenutzungdenNetzsteckerausder
Steckdose.
• AchtenSiedaraufdassdieBe-und
EntlüftungdesGerätesbeiBetriebnicht
abgedeckt wird.
• ÜberprüfenSievorInbetriebnahmedes
GerätesobderEin-AusSchalterauf"0"
steht.
• NehmenSieinfolgendenFällendas
GerätvomStromnetz:
- beinichtordnungsgemäßem
Funktionieren
- zurReinigungdesGerätes
- nachdemBenutzen.
• ZiehenSiedenNetzsteckernicht,indem
SieamNetzkabelreißen.
• WickelnSiedasNetzkabelnichtumdas
Gerät.
• NehmenSieinfolgendenFällendas
GerätnichtinBetrieb:
- dasStromkabelistbeschädigt
- dasGerätistnichtineinwandfreiem
Zustand
- dasGerätistheruntergefallen
• IstdasGerätdefektoderfunktioniert
nichtordnungsgemäß,schaltenSiees
aus und versuchen Sie nicht, selbst den
Schadenzubeheben.
• HaltenSiedasGerätbeimFöhnen
nichtzunahanIhreHaare,siekönnten
dadurch Schaden nehmen.
• AchtenSiedarauf,dassdasGerät
nicht von Kindern oder nicht voll
verantwortungsfähigenPersonenohne
IhreAufsichtbenutztwird.
• BenutzenSiebeiBetriebdesGerätes
keine Sprays.
• VersuchenSiebeiBeschädigungoder
DefektdesNetzkabelsnicht,dieses
selbstzuersetzen.WendenSiesich
in diesem Fall an einen vom Hersteller
autorisierten Kundendienst.
• DieKontrolllampenwieDELoder
InfrarotlämpchenentsprechenKlasse1
derVerordnungIEC825-1fürLaser.
• DiesesGerätistzurAnwendungim
LesenSiedieBedienungsanleitung
aufmerksam durch. Bewahren Sie
sie griffbereit auf, so dass Sie auch
späternochnachschlagenkönnen.
AufdieseWeisevermeidensieUnfälle,
diedurchunsachgemäßeBedienung
verursachtwerdenkönnen.WennSie
dasGerätzurBenutzunganandere
Personengeben,fügensieauchdiese
Bedienungsanleitung bei.
• VersichernSiesichvorInbetriebnahme
desGerätes,dassdievorhandene
NetzspannungfürdasGerätgeeignetist.
• ÜberprüfenSienachEntfernen
derVerpackung,obdasGerätin
einwandfreiem Zustand ist.
• AchtenSiedarauf,dassKindernichtmit
der Plastikverpackung spielen.
• BenutzenSiedasGerätniemitnassen
Händen!
• BenutzenSiedasGerät
nie in der Dusche, in
der Badewanne oder in
feuchtenRäumen.Auch
nichtüberoderinderNähe
vonWasser(z.B.überdem
Waschbecken oder der Badewanne).
• ZurErhöhungderSicherheitraten
wirdazu,inihremBadezimmereinen
Differenzstromschalterzuinstallieren,der
nichtüber30mAhinausgeht.FragenSie
IhrenInstallateur.
1. BESCHREIBUNG
1. Ein-AusSchalter/Stufenregler
2. Luftzufuhrgitter
3. Düse
4. Aufhängschlaufe
5. Netzspannungswähler
Unterdrückung von Interferenzen: Dieses
Gerätwurdeverordnungsgemäßvon
Interferenzenbefreit.
Elektromagnetische Verträglichkeit:
DiesesGerätwurdeverodnungsgemäß
aufelektromagnetischeVerträglichkeit
überprüft.
2. WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
31
Haushaltbestimmt.Esdarfkeiner
Verwendungzugeführtwerden,die
überdieindieserBedienungsanleitung
beschriebenen Anwendungen
hinausgeht.
• DiesesGerätistzumTrocknen
menschlicher Haare vorgesehen.
DerHerstellerübernimmtkeine
VerantwortungfürSchäden,dieaus
nicht sachgerechter Anwendung des
Gerätesentstehenkönnen.Auchfür
Schädenausnichtfachgerechten
Reparaturen wird keine Verantwortung
übernommen.IndiesenFällenerlischt
derGarantieanspruch.
• DiesesGerätkannvonKindernüber
8JahresowievonPersonenmit
körperlichen,sensorischenoder
geistigen Behinderungen sowie von
unerfahrenen Personen oder solchen
ohne Kenntnisse, wenn Sie dabei
überwachtwerdenundüberden
sicheren Betrieb und die Risiken des
Gerätsaufgeklärtwordensind.Esmuss
darauf geachtet werden, dass Kinder
nichtmitdemGerätspielen.Lassen
Sienichtzu,dassKinderReinigungs-
oderInstandhaltungsarbeiten,dievom
Nutzererledigtwerden,ohneAufsicht
durchführen.
• FüreinenbesserenSchutzwird
dieInstallationeinerEinrichtungfür
Reststrom (RCD) empfohlen, mit einem
operativen Reststrom der 30 mA
nichtüberschreitet.FragenSieIhren
InstallateurumRat.
3. SICHERUNG
DasGerätistmiteinerSicherung
ausgestattet,dieesbeiÜberhitzung
automatischabschaltet(z.B.bei
BehinderungderBe-undEntlüftung).
Schaltet sich der Haartrockner bei Betrieb
ab,stellenSiedenEin-AusSchalterauf
"0",ziehenSiedenNetzsteckerundwarten
sieetwafünfMinuten.BehebenSiedie
UrsachederÜberhitzungundnehmenSie
dasGerätwiederinBetrieb.
4. BENUTZUNG DES
HAARTROCKNERS
TrocknenSiedieHaarenachder
HaarwäschemiteinemHandtuchund
kämmenSiesiedurch.
• BenutzenSiezurHaarpflegekeine
Spraysoderandereentzündliche
Produkte.
• SteckenSiedenSteckerdesGerätsein
undbegradigenSiedenFuß.Wählen
SieüberSchalterpositionderdie
gewünschteTemperaturundLuftmenge.
Schalter I/0 und Auswahlschalter
SchaltetdasGeräteinundausund
ermöglichtdieEinstellungderTemperatur
unddesLuftstroms.
0 = Aus
1=mittlereTemperatur,niedrigerLuftstrom
2=hoheTemperatur,starkerLuftstrom
Anpassen an die Netzspannung: Dieses
Modell kann sowohl bei 120V~ als auch
bei230V~benutztwerden.VersichernSie
sichvorInbetriebnahmedesGerätes,das
diegewählteNetzspannungmitderIhres
Stromnetzesübereinstimmt.Anderenfalls
kannesandemGerätzuirreparablen
Schädenkommen.
5. REINIGUNG
Ziehen Sie vor Reinigung des Apparates
denNetzstecker.
• LegenSiedasGerätnieinWasserund
lassenSiekeinWasserindasInneredes
Gehäusesgelangen.
• ReinigenSiedasLuftzufuhrgitter
regelmäßigmiteinerBürsteund
entfernensieamGitteranhaftende
Haare und Staub.
• ReinigenSiedasGehäusemiteinem
leichtangefeuchtetenTuchundreiben
SiemiteinemtrockenenTuchnach.
• NehmenSiedieAufsätzezurReinigung
vomGerätab.
32
6. INFORMATION ZUR
ORDNUNGSGEMÄSSEN
ENTSORGUNG ELEKTRISCHER UND
ELEKTRONISCHER ALTGERÄTE
AmEndeseinerNutzzeit
darfdasProduktNICHT
zusammenmitdem
Hausmüllbeseitigtwerden.
Eskannzudeneigens
vondenörtlichen
Behördeneingerichteten
SammelstellenoderzudenFachhändlern,
dieeinenRücknahmeserviceanbieten,
gebrachtwerden.DiegetrennteEntsorgung
einesHaushaltsgerätesvermeidet
möglichenegativeAuswirkungenaufdie
UmweltunddieGesundheit,diedurch
einenichtvorschriftsmäßigeEntsorgung
bedingtsind.Zudemermöglichtsiedie
Wiederverwertung der Bestandteile des
Gerätes,waswiederumeinebedeutende
EinsparunganEnergieundRessourcenmit
sich bringt.
ZumUnterstreichenderVerpflichtungzur
MitwirkungbeidergetrenntenEntsorgung
ist auf dem Produkt ein Hinweissymbol
dafürangebracht,dassdiesesProdukt
nichtinüblichenHausmüllcontainern
entsorgt werden darf.
FürweitereInformationenwendenSiesich
bitteandieörtlicheVerwaltungoderanden
Händler,beidemSiedasProdukterworben
haben.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34

Groupe Brandt SP-1250 Bedienungsanleitung

Kategorie
Haartrockner
Typ
Bedienungsanleitung