ACME HA11 Benutzerhandbuch

Typ
Benutzerhandbuch
GB HEADPHONES USER MANUAL
Headphones maintenance:
Connect headphones to the device. Wear headphones correctly. Earcup, which is marked with
L letter, must be set on left ear and earcup, which is marked with R letter - on right ear.
Cautions:
• Donotlistenathighervolumesforalongtime.
• Donottrytobreakearphones.
• Handle with care. Avoid contact from water and other liquid. Avoid contact with high
temperature and sharp objects.
Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Symbol
The use of the WEEE symbol indicates that this product may not be treated as
household waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help
protect the environment. For more detailed information about the recycling of this
product, please contact your local authority, your household waste disposal service
provider or the shop where you purchased the product.
EU Declaration
ACME Europe hereby declares that this equipment is in compliance with the essential
requirementsandotherrelevantprovisionsof:
EMC 2014/30/EUDirective;
RoHS 2011/65/EUDirective.
Thedeclarationofconformitycanbeaccessedat:
http://www.acme.eu/en-us/declarations-conformity
LT AUSINĖS VARTOTOJO GIDAS
Ausinių priežiūra:
Prijunkiteausinesprieįrenginio.Tinkamai užsidėkiteausines.AusinėpažymėtaLraideturi
būti dedama ant kairiosios ausies, o ausinė, pažymėta R raide turi būti dedama ant dešiniosios
ausies.
Įspėjimai:
• Venkiteilgo,labaigarsausausiniųklausymo.
• Nebandykiteardytiausinių.
• Prižiūrėkiteausines,saugokitenuovandensarkituskysčių,beikontaktųsuaštriaisar
karštais objektais.
Elektroninių atliekų ir elektroninės įrangos (WEEE) ženklas
WEEEženklunurodoma,kadgaminysnegalibūtipanaudotaskaipnamųapyvokos
atlieka. Užtikrindami, kadšis gaminys būtų išmestas pagaltaisykles,Jūs padėsite
aplinkai. Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie šio gaminio perdirbimą,
susisiekitesusavovietinėsvaldžiosinstitucija,Jūsųnamųūkiuipriklausančiuatliekų
paslaugųteikėjuarbaparduotuve,iškuriospirkotešįgaminį.
ES Atitikties deklaracija
„ACMEEurope“pareiškia,kadšiįrangaatitinkašiuosteisėsaktus:
EMC 2014/30/ESDirektyva;
RoHS 2011/65/ESDirektyva.
Atitiktiesdeklaracijostekstasprieinamasšiuointernetoadresu:
http://www.acme.eu/en-us/declarations-conformity
LV AUSTIŅU LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
Austiņu kopšana:
Iespraudiet austiņu vadu austiņām paredzētā kontaktligzdā. Uzlieciet pareizi austiņas –
austiņa, kas apzīmēta ar burtu L, liekama uz kreisās auss, austiņa, kas apzīmēta ar burtu R – uz
labās. Pārliecinieties, vai austiņas darbojas.
Brīdinājumi:
• Izvairietiesnoilgasskaļasmūzikasklausīšanās.
• Nemēģinietaustiņasizjaukt.
• Rūpējietiesparaustiņām.Izvairietiesnosaskarsmesarasiem,karstiempriekšmetiem.
Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu (WEEE) simbols
WEEE simbols norāda, ka šis izstrādājums nav likvidējams kopā ar citiem
mājsaimniecības atkritumiem. Likvidējot šo izstrādājumu pareizi, Jūs palīdzēsit
aizsargāt apkārtējo vidi. Sīkākai informācijai par šā izstrādājuma pārstrādāšanu,
lūdzu, sazinieties ar vietējām iestādēm, mājsaimniecības atkritumu transportēšanas
uzņēmumu vai tirdzniecības vietu, kur izstrādājumu iegādājāties.
ES Deklarācija
Ar šo ACMEEurope apliecina, ka šī iekārta atbilstturpmāk uzskaitīto direktīvu būtiskajām
prasībāmuncitiemsaistītajiemnoteikumiem:
DirektīvaEMC 2014/30/ES
DirektīvaRoHS 2011/65/ES
Atbilstībasdeklarācijuvaratrast:
http://www.acme.eu/en-us/declarations-conformity
EE KÕRVAKLAPPIDE KASUTUSJUHEND
Tähelepanu:
Ühendage kõrvaklappide juhtme otsik soovitava seadme kõrvaklapipessa. Asetage
kõrvaklapid õigesti kõrvadele (L-tähega tähistatud kõrvaklapp tuleb asetada vasakule,
R-tähega paremale kõrvale). Kontrollige, kas kõrvaklapid töötavad.
Hoiatus:
• Ärgekuulakekõrvaklappidegapikkaaegavägavaljuheli.
• Ärgepüüdkekõrvaklappeosadeksvõtta.
• Käsitsege kõrvaklappe hoolikalt. Vältige kõrvaklappide kontakti teravate või tuliste.
esemetega, mis võivad kõrvaklappe kahjustada või nende töö halvata.
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete (WEEE) sümbol
WEEE-sümbol tähendab, et seda toodet ei tohi visata olmejäätmete hulka.
Toote õigel kõrvaldamisel aitate kaitsta keskkonda. Üksikasjalikuma teabe
saamiseksselletooteümbertöötlemise kohta pöörduge kohalikku omavalitsusse,
jäätmekäitlusettevõttesse või kauplusesse, kust te toote ostsite.
ELi deklaratsioon
ACME Euroopa teatab, et antud seade vastab järgmiste dokumentide põhinõuetele ja
muudeleasjaomastelesätetele:
EMC 2014/30/EL direktiiv
RoHS 2011/65/EL direktiiv
Vastavusdeklaratsioonigasaabtutvudaveebisaidil
http://www.acme.eu/en-us/declarations-conformity
RU   
 :
Подключение наушников происходит при помощи шнура, который через специальный
разъем подключается к источнику звука. Необходимо правильно одеть наушники:
наушник с буквой L предназначен для левого уха, а с буквой R – для правого уха.
Проверьте, работают ли наушники.
:
• Избегайтедлительногогромкогопрослушивания.
• Неразбирайтенаушники.
• Избегайтеконтактасострыми,горячимипредметами.
     
  (WEEE)
Использование символа WEEE означает, что данный продукт не относится
к бытовым отходам. Убедитесь в правильной утилизации продукта, таким
образом Вы позаботитесь об окружающей среде. Для получения более
подробной информации об утилизации продукта обратитесь в местные органы власти,
местную службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором Вы приобрели
продукт.
    
ACME Europe настоящим заявляет,чтоданное оборудование соответствуетосновным
требованиямидругимсоответствующимположениям:
Директивы EMC 2014/30/EU;
Директивы RoHS 2011/65/EU.
Декларацияосоответствиидоступнана:
http://www.acme.eu/en-us/declarations-conformity
PL SŁUCHAWKI INSTRUKCJA OBSŁUGI
Stosowanie słuchawek:
Podłączsłuchawkidourządzenia.Załóżsłuchawkipoprawnie.SłuchawkaoznaczonaliterąL
musibyćnoszonanalewymuchuasłuchawkaoznaczonaliterąR–naprawymuchu.
Uwaga:
• Niesłuchajgłośnychdźwiękówprzezdługiczas.
• Niepróbujłamaćsłuchawek.
• Używajproduktuzrozwagą.Unikajkontaktuzwysokątemperaturąiostrymiprzedmiotami.
Symbol zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE)
SymbolWEEEoznacza,żeniniejszyproduktniemożebyćutylizowanyjakodpady
domowe.Abypomócchronićśrodowiskonaturalnenależyupewnićsię,żeniniejszy
produkt jest poprawnie utylizowany. Więcej informacji na temat recyklingu
niniejszegoproduktumożnauzyskaćulokalnychwładz,służboczyszczanialubw
sklepie,wktórymzakupionotenprodukt.
Deklaracja UE
ACME Europe niniejszym oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z podstawowymi
wymaganiamiiinnymistosownymiprzepisami:
DyrektywaEMC 2014/30/UE
DyrektywaRoHS 2011/65/UE
Deklaracjazgodnościdostępnapodadresem:
http://www.acme.eu/en-us/declarations-conformity
DIENUNGSANLEITUNG
DE KOPFHÜRER BEDIENUNGSANLEITUNG
Wartung Kopfhörer:
SchließenSiedieKopfhöreramGerätan.SetzenSiedieKopfhörerkorrektauf.Diemit„L“
markierteHörmuschelwirdaufdemlinkenOhrgetragen,diemit„R“markierteOhrmuschel
aufdemrechtenOhr.
Sicherheitshinweise:
• HörenSieüberKopfhörernichtüberlängereZeitmithoherLautstärke.
• ZerbrechenSiedieKopfhörernicht.
• Behandeln Sie die Kopfhörer vorsichtig. Schützen Sie die Kopfhörer vor Wasser und
sonstigen Flüssigkeiten. Schützen Sie die Kopfhörer vor Hitze und scharfkantigen
Gegenständen.
WEEE-Symbol (Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte)
Das WEEE-Symbol zeigt Ihnen an, dass dieses Produkt nicht mit dem normalen
Hausmüll entsorgt werden darf. Durch die korrekte Entsorgung dieses Produkts
tragen Sie zum Umweltschutz bei. Weitere Informationen zur Entsorgung dieses
Produkts erfragen Sie bitte bei Ihrer örtlichen Kommunalverwaltung, bei Ihrem
Abfallentsorgungsunternehmenoder bei demHändler,beidemSiedasProdukterworben
haben.
EU Erklärung
ACME Europe erklärt hiermit, dass diese Geräte im Einklang mit den wesentlichen
AnforderungenundanderenrelevantenRegelungenstehen:
EMC-Richtlinie 2014/30/EU
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU
DieKonformitätserklärungkannhiereingesehenwerden:
http://www.acme.eu/en-us/declarations-conformity
UA  
  :
Підключіть навушники до пристрою. Правильно одягайте навушники. Навушник з
маркуванням «L» слід вставляти в ліве вухо, а навушник з маркуванням «R» - в праве.
:
• Непрослуховуйтезаписинависокійгучностіпротягомтривалогоперіодучасу.
• Ненамагайтесьрозібратинавушники.
• Використовуйтезобережністю.Бережітьвідпотраплянняводитаіншихрідин.
Бережітьвідвпливувисокоїтемпературитагострихпредметів.
      ()
Використання символу ВЕЕО вказує, що цей виріб не можна обробляти як
побутові відходи. Переконавшись, що цей виріб ліквідовано правильно,
Ви допомагаєте захистити навколишнє середовище. Для отримання більш
детальної інформації щодо утилізації цього виробу, будь ласка, зв’яжіться з
Вашим місцевим органом влади, Вашим постачальником послуг з утилізації
побутових відходів або з крамницею, де Ви придбали цей виріб.
 
Компанія «ACME Europe» цим засвідчує, що це обладнання відповідає обов’язковим
вимогамтаіншимвідповіднимположенням:
Директиви EMC 2014/30/EU
Директиви RoHS 2011/65/EU
ДоступдоДеклараціївідповідностізанаступнимпосиланням:
http://www.acme.eu/en-us/declarations-conformit
HEADPHONES
Model:HA11
DesignedinEUbyACMEEuropeUAB,
Raudondvariopl.131B,LT-47191,
Kaunas, Lithuania
Rev.3.0PrintedinChina
RO CASTI AUDIO MANUAL DE UTILIZARE
Întreinerea căştilor:
Conectaţi căştile la dispozitiv. Purtaţi căştile corect. Casca marcată cu litera L trebuie să e
aşezată pe urechea stângă, iar casca marcată cu litera R, pe urechea dreaptă.
Atenionări:
• Nuserecomandăaudiţiilelavolumridicatpeperioadeîndelungate.
• Nuîncercaţisărupeţicăştile.
• A se manevra cu atenţie. Evitaţi contactul cu apa şi alte lichide. Evitaţi contactul cu
temperaturiînalteşiobiecteascuţite.
Simbolul Deşeuri Electrice Electronice şi Electrocasnice (DEEE)
Utilizareasimbolului DEEE indică faptul că acestprodus nu poate tratat ca un
deşeu menajer. Asigurându-vă că acest produs este corect eliminat,veţi ajuta la
protejarea mediului. Pentru mai multe informaţii referitoare la reciclarea acestui
produs, vă rugăm să contactaţi autoritatea locală, furnizorul de servicii de eliminare
a deşeurilor menajere sau magazinul de la care aţi achiziţionat produsul.
Declaraie UE
Prinprezenta, ACMEEuropedeclară că acest echipament respect cerințeleesențialețialte
prevederirelevantealeurmătoarelordirectiveeuropene:
Directiva EMC 2014/30/UE
Directiva RoHS 2011/65/UE
Declarațiadeconformitateapoateaccesatăla:
http://www.acme.eu/en-us/declarations-conformity
BG    
  :
Свържете слушалките към устройството. Носете ги правилно. Маркираната с буквата L
слушалка се поставя на лявото, маркираната с R – на дясното ухо.
:
• Неслушайтепродължителновремезвуксголямасила.
• Непрекъсвайтеслушалките.
• Използвайте внимателно. Избягвайте контакт с вода и други течности. Избягвайте
излагане на високи температури и контакт с остри предмети.
       (WEEE).
ИзползванетонасимволаWEEEпоказва,четозипродуктнеможедасетретира
като битов отпадък. Осигурявайки правилното бракуване на този продукт, Вие
ще помогнете за опазване на околната среда. За по-подробна информация
относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния орган,
службата за събиране на битовите Ви отпадъци или магазина, откъдето се закупили
продукта.
  
ACME Europe декларира, че това оборудване е в съответствие със съществените
изискванияидругитеприложимиразпоредбина:
Директива EMC 2014/30/EC
Директива RoHS 2011/65/
Декларацията за съответствие може да бъде намерена на
http://www.acme.eu/en-us/declarations-conformity
HU FÜLBE HELYEZHETŐ FÜLHALLGA HASZNÁLATI ÚTMUTA
A fejhallgató karbantartása:
Csatlakoztassaafejhallgatótakészülékhez.Afejhallgatótmegfelelőpozícióbankellviselni.Az
Lbetűveljelöltfültoknakabal,azRbetűveljelöltnekajobbfülrekellkerülnie.
Figyelmeztetések:
• Ahosszúideigtartó,nagyhangerejűhasználatkerülendő.
• Nepróbáljamegtörniafülhallgatókat.
• Óvatos használatot igényel. A vízzel és egyéb folyadékkal való érintkezés kerülendő. A
magashőmérséklettel,ill.élestárgyakkalvalóérintkezéskerülendő.
Az elektromos és elektronikus hulladékok jele (WEEE)
Ezaszimbólum(WEEE)arrautal,hogya terméknemártalmatlaníthatóháztartási
hulladékként. A termék megfelelő módon való ártalmatlanítása hozzájárul
a környezet védelméhez. A termék újrahasznosításával kapcsolatban a helyi
önkormányzat,aháztartásihulladékokszállításávalésártalmatlanításávalfoglalkozó
szolgáltató,valamintaterméketárusítóüzletszolgálhattovábbitájékoztatással.
EU nyilatkozat
ACMEEuropeezútonkijelenti,hogyezakészülékmegfelelazalapvetőkövetelményeinekés
egyébvonatkozórendelkezéseineka:
EMC 2014/30/EUirányelve
RoHS 2011/65/EU irányelve
Amegfelelőséginyilatkozatelérhetőitt:
http://www.acme.eu/en-us/declarations-conformity
SI SLUŠALKE UPORABNIŠKA NAVODILA
Navodila za uporabo:
Priključite slušalke na napravo ter jih pravilno namestite. Slušalka označeno s črko L je
namenjenazalevouhointistasčrkoR,zadesno.
Opozorila:
•Prekomernaizpostavitevglasnimzvokomlahkopovzročiokvaresluha.
•Slušalkneposkušajtezlomitialiodpreti.
• Slušalke uporabljajte previdno. Izdekla ne izpostavljajte visokim temperaturam, ostrim
predmetom,vodialidrugimtekočinam.
Simbol o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO)
Uporaba simbola OEEO pomeni, da izdelka ne smete odvreči med gospodinjske
odpadke.Stembosteohranili,zaščitiliinizboljšaliokoljeterzaščitilizdravjeljudi.
Zatojepomembno,dasegaodvrževzbirnemcenterualipasegapredavzbirni
centerzaOEEO,kiimaobratezapredelavoelektričnihnaprav.
Izjava EU o skladnosti
ACMEEurope izjavlja, dajeopremavskladuzbistvenimizahtevamiindrugimi ustreznimi
določbaminaslednjihdirektiv:
Direktiva EMC 2014/30/EU
Direktiva RoHS 2011/65/EU
Izjavaoskladnostijenavoljonaspletnistrani:
http://www.acme.eu/en-us/declarations-conformity
HR SLUŠALICE UPUTE ZA UPOTREBU
Održavanje slušalica:
Spojiteslušalicenauređaj.Slušalicenositenaispravannačin.UšnijastučićoznačenslovomL
trebapostavitinalijevouho,ajastučićoznačenslovomRnadesnouho.
Oprez:
• Neslušajteduljevrijemenavisokojglasnoći.
• Nepokušavajtestrgatislušalice.
• Pažljivo postupajte s njima. Izbjegavajte vodu i druge tekućine. Izbjegavajte visoku
temperaturu i oštre objekte.
Simbol odlaganja električnog i elektroničkog otpada (WEEE)
SimbolWEEE označava da se s ovim uređajem nesmije postupati kao skućnim
otpadom.Ispravnimodlaganjemovogproizvodadoprinijetćeteočuvanjuokoliša.
Za pojedinosti o recikliranju proizvoda obratite se lokalnim vlastima, pružatelju
usluge odlaganja kućnog otpada ili trgovini u kojoj ste kupili proizvod.
EU izjava
ACMEEurope ovime izjavljuje da je ova oprema u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim
odgovarajućimodredbama:
DirectivaEMC 2014/30/EU
DirectivaRoHS 2011/65/EU
Izjaviosukladnostimožesepristupitina:
http://www.acme.eu/en-us/declarations-conformity
ES AURICULARES MANUAL DE USUARIO
Auriculares de mantenimiento:
Conecte los auriculares al dispositivo. Use los auriculares correctamente. El auricular marcado
conlaletraLsedebecolocarenlaorejaizquierdayelauricularmarcadoconlaletraRenla
oreja derecha.
Precauciones:
• Noescucheconelvolumenaltodurantemuchotiempo.
• Notratederomperlosauriculares.
• Úseloscon cuidado. Evite el contacto delagua y otros líquidos. Evite exponerlosaaltas
temperaturas y a objetos punzantes.
Símbolo de Equipos Electrónicos y Eléctricos de Residuos (RAEE)
ElusodelsímboloRAEEindicaqueesteproductonosepuedetratarcomoresiduo
doméstico. Al garantizar que este producto se desecha correctamente, ayudará
a proteger el medio ambiente. Para obtener más información detallada sobre
el reciclaje de este producto, póngase en contacto con las autoridades locales,
el proveedor de servicios de recogidade basura doméstica o la tienda donde adquirió el
producto.
Declaración de la UE
ACME Europe declara que este equipo cumple con los requisitos esenciales y otras
disposicionespertinentesde:
DirectivaEMC 2014/30/UE
DirectivaRoHS 2011/65/UE
LaDeclaracióndeConformidadsepuedeconsultaren:
http://www.acme.eu/en-us/declarations-conformity
FR CASQUE MANUEL D’UTILISATION
Entretien du casque:
Connectezlecasqueàl’appareil.Portezlecasquecorrectement.
LécouteuraveclalettreLdoitêtreplacésurl’oreillegaucheetl’écouteuraveclalettreRsur
l’oreilledroite.
Avertissements:
• N’écoutezpaslongtempsàdesvolumesélevés.
• N’essayezpasdecasserlesécouteurs.
• Manipulezavecsoin.Évitezlecontactavecl’eauetautresliquides.Évitezlecontactavec
desobjetstranchantsouàtempératureélevée.
Symbole des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE)
L’utilisationdusymboleDEEEindiquequeceproduitnepeutpasêtretraitécomme
undéchetménager.Envousassurantqueceproduitestéliminécorrectement,vous
aiderez à protéger l’environnement. Pour des informations plus détaillées sur le
recyclage de ce produit, veuillezcontacter vosautorités locales,votre service de
traitementdes déchets ménagersoulemagasindanslequel vous avezachetéle
produit.
Déclaration UE
ACME Europe déclare par la présente que cet équipement est conforme aux normes
essentiellesetautresdispositionspertinentesde:
Directive CEM 2014/30/UE
Directive RoHs 2011/65/UE.
Ladéclarationdeconformitépeutêtreconsultéeici:
http://www.acme.eu/en-us/declarations-conformity
IT CUFFIE MANUALE UTENTE
Manutenzione delle cue:
Collegare le cue al dispositivo. Indossare le cue correttamente. Il padiglione auricolare
cheèsegnatoconlaletteraLdeveesserepoggiatosull’orecchiosinistro,mentreilpadiglione
auricolarecontrassegnatodallaletteraR-sull’orecchiodestro.
Precauzioni:
• Nonascoltareavolumemoltoaltoperlunghiperiodiditempo.
• Nonprovarearomperegliauricolari.
• Maneggiareconcura.Evitareilcontattoconacquaealtriliquidi.Evitareilcontattoconalta
temperatura e oggetti taglienti.
Simbolo dei riuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
L’usodelsimboloRAEEindicachequestoprodottonon puòesseretrattatocome
riutidomestici.Assicurandosichequestoprodottosiasmaltitocorrettamente,si
contribuisceaproteggerel’ambiente.Perinformazionipiùdettagliatesulriciclaggio
diquestoprodotto,contattareleautoritàlocali,ilfornitorediservizidismaltimento
deiriutidomesticioilnegozioincuiilprodottoèstatoacquistato.
Dichiarazione UE
ConilseguentelaACMEEuropedichiarachequestaapparecchiaturaèconformeairequisiti
essenzialieallealtredisposizionipertinentia:
Direttiva RED 2014/53/UE
Direttiva RoHS 2011/65/UE
Ladichiarazionediconformitàpuòesserevisualizzataall’indirizzoweb:
http://www.acme.eu/en-us/declarations-conformity
NL HOOFDTELEFOON HANDLEIDING
Onderhoud hoofdtelefoon
Verbinddehoofdtelefoonmethettoestel.Draagdehoofdtelefooncorrect.Deoorschelpdie
is aangeduid met de letter L moet op het linker oor worden geplaatst en de oorschelp met
de letter R op het rechter oor.
Waarschuwingen:
• Luisternietlangdurignaareenhardgeluidsvolume.
• Probeerdeoortjesniettebreken.
• Behandelzevoorzichtig.Vermijdcontactmetwaterenanderevloeistoen.Vermijd
contact met hoge temperaturen en scherpe voorwerpen.
Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) Symbool
Dat symbool geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afvalmag worden
behandeld.Doorditproductopdejuistemanierwegtegooien,helptuhetmilieu
te beschermen. Voor meer gedetailleerde informatie over de recyclage van dit
product, neemt u contact op met uw plaatselijke overheid, of de ophaaldienst voor
huishoudelijk afval of de winkel waar u het product gekocht hebt.
EU Verklaring
ACME Europe verklaart hierbij dat deze uitrusting voldoet aan de belangrijkste
eisen en andere relevante bepalingen van:
“EMC 2014/30/EU” Richtlijn
“RoHs 2011/65/EU” Richtlijn
Deeenvormigheidsverklaringvindtuop:
http://www.acme.eu/en-us/declarations-conformity
1 / 1