Bosch TDA2321/01 Benutzerhandbuch

Kategorie
Eisen
Typ
Benutzerhandbuch
300 ml.
10 cm
2 s
5 s
45º
Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome
de Gebrauchsanleitung
en Operating instructions
pl Instrukcja obsługi
ro Instrucţiuni de folosire
bg Инструкции за употреба
cz Návod k použití
hr Upute za upotrebu
sk Návod na obsluhu
TDA2321
DEUTSCH
Vielen Dank, dass Sie sich für das TDA2321-Dampfbügeleisen von Bosch
entschieden haben.
Dieses Get ist für den Gebrauch im Haushalt und nicht im Gewerbe bestimmt.
Gebrauchsanleitung bitte sorgfältig aufbewahren!
Sie können sich diese Betriebsanleitung auch von der Homepage von Bosch
herunterladen.
Allgemeine Sicherheitshinweise
•LassenSiedasGerätnichtunbeaufsichtigt,solange
esansNetzangeschlossenist.
•SteckenSiedasGerätaus,bevorSieesmit
WasserfüllenoderrestlichesWassernach
Gebrauchausgießen.
•DasGerätmussaufeinerstabilenUnterlage
benutztundabgestelltwerden.
•WennSieesindieHalterungsetzen,achtenSie
darauf,dassesaufeinerstabilenUnterlagesteht.
•BenutzenSiedasGerätnicht,wennes
heruntergefallenist,sichtbareBeschädigungen
aufweistoderWasseraustritt.IndiesenFällenmuss
esvoneinemzugelassenentechnischen
Kundendienstüberprüftwerden,bevorSieeserneut
benutzen.
•DamitgefährlicheSituationenvermiedenwerden,
dürfenalleamGeräteventuellanfallenden
Reparaturarbeiten,zB.Austauscheines
fehlerhaftenNetzkabels,nurdurchqualiziertes
Personaleinesautorisiertentechnischen
Kundendienstesvorgenommenwerden.
•DiesesGerätdarfvonKindernab8Jahrenbenutzt
werden.Außerdemdürfenesunterbestimmten
VoraussetzungenMenschenmitverminderten
körperlichen,sensorischenodergeistigen
FähigkeitenundmangelnderErfahrungsowie
fehlendenKenntnisseninseinemGebrauch
anwenden:SiemüssenbeiderNutzung
beaufsichtigtwerdenoderindemsicherenUmgang
mitdemGerätunterwiesenwordenseinunddie
damitverbundenenGefahrenverstehen.Kinder
solltennichtmitdemGerätspielen.Reinigungs-und
InstandhaltungstätigkeitensolltenKindernichtohne
Beaufsichtigungdurchführen.
•HaltenSiedasBügeleisenundseinKabelfernvon
Kindernunter8Jahren,wennesaneine
Stromquelleangeschlossenistodernochabkühlt.
•DiesesGerätistnurausgelegtfürHaushaltebis
2000müberdemMeeresspiegel.
ENGLISH
Thank you for buying the TDA2321 steam iron from Bosch.
This appliance is intended for domestic and not industrial use. Keep the operating
instructions in a safe place!
You can download this manual from the local homepages of Bosch.
General safety instructions
•Theironmustnotbeleftunattendedwhileitis
connectedtothesupplymains.
•Removetheplugfromthesocketbeforellingthe
appliancewithwaterorbeforepouringoutthe
remainingwaterafteruse.
•Theappliancemustbeusedandplacedonastable
surface.
•Whenplacedonitsstand,makesurethatthe
surfaceonwhichthestandisplacedisstable.
•Theironshouldnotbeusedifithasbeendropped,
iftherearevisiblesignsofdamageorifitisleaking
water.Itmustbecheckedbyanauthorized
TechnicalServiceCentrebeforeitcanbeused
again.
•Withtheaimofavoidingdangeroussituations,any
workorrepairthattheappliancemayneed,e.g.
replacingafaultymainscable,mustonlybecarried
outbyqualiedpersonnelfromanAuthorised
TechnicalServiceCentre.
•Thisappliancecanbeusedbychildrenagedfrom8
yearsandaboveandpersonswithreduced
physical,sensoryormentalcapabilitiesorlackof
experienceandknowledgeiftheyhavebeengiven
supervisionorinstructionconcerninguseofthe
applianceinasafewayandunderstandthehazards
involved.Childrenshallnotplaywiththeappliance.
Cleaningandusermaintenanceshallnotbemade
bychildrenwithoutsupervision.
•Keeptheironanditscordoutofreachofchildren
lessthan8yearsofagewhenitisenergizedor
coolingdown.
•Thisapplianceisdesignedonlyforhouseholduse
upto2000mabovesealevel.
POLSKI
Dzkujemy za zakup żelazka parowego TDA2321 marki Bosch.
Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku w gospodarstwie domowym, a nie
do użytku zarobkowego. Instrukcj’ użytkowania przechowywać starannie!
Ten podręcznik można pobrać z lokalnej strony internetowej rmy Bosch.
Ogólne instrukcje dotyczące
bezpieczeństwa
•Niepozostawiajżelazkabeznadzorupodczasgdy
jestonapodłączonadosieci.
•Przednapełnieniemurządzeniawodąorazprzed
wylaniemwodypoużyciunależywyjąćwtyczkęz
gniazdka.
•Urządzenienależyustawićiużytkowaćnastabilnej
powierzchni.
•Jeślistoiononapodpórce,powinnaonarównież
staćnastabilnejpowierzchni.
•Nieużywajżelazkajeśliupadło,mawidoczneoznaki
uszkodzeńlubjeśliprzecieka.Wtakimwypadku
przedponownymużyciempowinnozostaćpoddane
kontroliwautoryzowanymserwisietechnicznym.
•Abyuniknąćniebezpiecznychsytuacji,wszelkie
wymaganepraceinaprawyurządzenianp.
wymianauszkodzonegoprzewoduzasilającego,
musząbyćwykonaneprzezwykwalikowanego
pracownikaAutoryzowanegocentrumserwisowego.
•Urządzeniemożebyćużytkowaneprzezdzieciw
wiekuod8latorazprzezosobyoograniczonych
zdolnościachzycznych,sensorycznychoraz
umysłowychlubnieposiadająceodpowiedniej
wiedzyidoświadczenia,jeślibędąnadzorowanelub
jeślizostywcześniejodpowiedniopoinstruowane
natematsposobukorzystaniazurządzeniaw
bezpiecznysposóbizrozumiałyryzykoztym
związane.Nienależypozwolićdzieciomnazabawę
urdzeniem.Czyszczenieikonserwacjarealizowane
przezużytkownikaniepowinnybyćwykonywane
przezdziecibezzapewnieniaodpowiedniegonadzoru.
•Pamiętać,abywfazierozgrzewanialubstygnięcia,
żelazkoiprzewódzasilającyznajdowysiępoza
zasięgiemdzieciwwiekuponiżej8lat.
•Tourządzeniejestprzeznaczonewyłączniedo
użytkudomowego,nawysokościnieprzekraczającej
2000mnadpoziomemmorza.
ROMÂN
Vă muumim pentru achiziţionarea erului de călcat cu aburi TDA2321 de la
Bosch.
Aparatul de fată a fost conceput numai pentru uz casnic, ind exclusă utilizarea
acestuia în domeniul industrial. Cititi cu atentie instructiunile de utilizare ale
aparatului si păstrati-le pentru o consultare ulterioară.
Puteţi descărca acest manual de pe pagina locală a companiei Bosch.
Instrucşiuni generale privind siguranţa
•Nulăsaţiaparatulnesupravegheatcândesteîn
priză.
•Scoateţiştecheruldinprizăînaintesăumpleţi
aparatulelectrocasniccuapăsauînaintesăgoliţi
aparămasădupăutilizare.
•Aparatultrebuieutilizatşiaşezatpeosuprafaţă
stabilă.
•Cândesteaşezatpesuportulsău,asiguraţi-văca
suprafaţapecarestăsuportulsăestabilă.
•Nufolosiţiaparatuldacăacăzut,prezintăurme
vizibilededeterioraresauscurgerideapă.Înainte
deafolositdinnou,trebuievericatlauncentrude
serviceautorizat.
•Pentruaevitasituiipericuloase,oricelucraresau
reparaţienecesarălaaparat,deex.înlocuireaunui
cabludealimentaredeteriorat,trebuieefectuată
exclusivdepersonalcalicatdintrounitateservice
abilitată.
•Acestaparatpoateutilizatdecătrecopiicuvârste
depeste8anişidecătrepersoanecucapacităţi
zice,senzorialesaumentalereduse,sauculipsă
deexperienţăşicunoştinţe,dacăsunt
supravegheaţisauinstruiţicuprivirelautilizarea
aparatuluiînsiguranţăşidacăînţelegpericolelepe
careleimplică.Nulăsaţicopiiisăsejoacecu
aparatul!Curăţareaşiîntreţinereanutrebuie
efectuatedecătrecopiifărăasupravegheaţi.
•Nulăsaţicopiiimaimicide8aniînapropierea
eruluidecălcatşiacabluluidealimentarecând
esteînfuncţiunesauserăceşte.
•Acestaparatestedestinatexclusivutilizăriicasnice
pânăla2000mdeasupraniveluluimării.
Wichtige Hinweise
• BevorSiedasGerätansNetz
anschließen,vergewissernSiesichbitte,
dassdieNetzspannungmitdenAngaben
aufdemTypenschildübereinstimmt.
• DiesesGerätmussaneinengeerdeten
Anschlussangeschlossenwerden.Wenn
SieeinVerlängerungskabelbenutzen,
achtenSiebittedarauf,dassdiesesüber
einebipolare16-A-Steckverbindungmit
Erdungsanschlussvergt.
• WenndieSicherungdurchbrennt,wird
dasGerätunbenutzbar.Umeswieder
normalbenutzenzukönnen,bringenSie
esbittezurReparaturzueinem
zugelassenentechnischen
Kundendienst.
• HaltenSiedasGerätzumAuffüllendes
TanksnichtunterdenWasserhahn.
• DasGerätnachjedemGebrauchoder
beieinemvermutetenFehlervonder
Stromversorgungtrennen.
• ZiehenSiedenSteckernichtamKabel
ausderSteckdose.
• TauchenSiedasBügeleisenoderden
DampfbehälternichtinWasseroder
andereFlüssigkeiten.
• SctzenSiedasGerätvor
Witterungseinüssen(Regen,Sonne,
Frostetc.).
Vor dem ersten Gebrauch
TankdesBügeleisensmitLeitungswasser
llenunddenTemperaturreglerauf„max“
stellen.
Gerätanschlien.WenndasBügeleisen
diegewünschteTemperaturerreichthat
(Kontroll-Lampeerlischt),Wasserdurch
EinstellendesDampfreglersauf„2“und
wiederholtes
DrückenderTaste
verdampfenlassen.
BeimerstenDampfgelndenDampf
zunächstnichtgegendieBügelwäsche
richten,dasichnochVerunreinigungenin
derDampfkammerbendenkönnten.
Gebrauch
DieKontroll-Lampeleuchtetbeim
Aufheizen,sieerlischt,sobalddie
eingestellteTemperaturerreichtist.
lstdasBügeleiseneinmalheiß,kannbeim
Aufheizenweitergebügeltwerden.
WäschenachPegekennzeichensortieren
undmitderniedrigstenTemperatur„•“
beginnen.
Synthetik
••
Seide-Wolle
••
Baumwolle-Leinen
Tank füllen 1
Dampfregler auf „0“ stellen und
Stecker ziehen!
NursauberesLeitungswasserohne
ZusätzeirgendeinerArtverwenden.Der
ZusatzandererFlüssigkeiten,z.B.Parfüm,
beschädigtdasGerät.
Jegliche Beschädigung, die auf die
Verwendung der zuvor erwähnten
Produkte zurückzuführen ist, führt zum
Garantieverlust.
KeinKondenswasservonTrocknern,
KlimaanlagenoderähnlichenGeräten
verwenden.DiesesGerätwurdefürden
GebrauchmitnormalemLeitungswasser
entwickelt.
ZurVerlängerungderoptimalen
DampffunktionLeitungswassermit
destilliertemWasserimVerhältnis1:1
mischen.FallsdasLeitungswasserin
IhremGebietsehrhartist,Leitungswasser
mitdestilliertemWasserimVerhältnis1:2
mischen.
Niemals über die „max“-Markierung
bellen.
Bügeln ohne Dampf 2
Dampfreglerauf„0“stellen.
Temperaturregleraufdiegewünschte
Positiondrehen.GegebenenfallsSpray
verwenden.
Bügeln mit Dampf 3
Istnurmöglich,wennderTemperaturregler
indemBereichzwischenden
Markierungen„••“und„max“eingestelltist,
welchermitdemDampfsymbolmarkiertist.
TemperaturregleraufPosition„••“:
Dampfreglerauf„1“stellen.
TemperaturregleraufPosition„•••“:
Dampfreglerauf„2“stellen.
Extra-Dampf 4
ZumleichterenBügelnstarkzerknitterter
BügelwäscheoderdickerMaterialienkann
dieDampfmengekurzzeitigerhtwerden.
ErhaltenSieExtra-Dampfdurchdas
DrückendesDampfreglersfürmaximal2
Sekunden.
Dampfstoß 5
Temperaturreglerauf„max“stellen.
Taste
mitPausenvonmindestens5
Sekundenmehrmalsdrücken.
Vertikaldampf 6
Kleidungsscke nicht während des
Tragens bügeln!
Richten Sie den Dampf nicht auf
Menschen oder Tiere.
Temperaturreglerauf„max“stellen.
KleidungsstückaufeinenBügelhängen.
BügeleisensenkrechtineinemAbstand
vonetwa10cmentlangführenundTaste
Dampf“mitPausenvonmindestens5
Sekundenmehrmalsdrücken.
Spray 7
DieSprühfunktionnichtfürSeide
benutzen.
Nach jedem Bügeln 8
Dampfregler auf „0“ stellen und Stecker
ziehen!
Tankentleeren:BügeleisenmitderSpitze
nachuntenhaltenundleichtsctteln.
AufdemHeckstehendaufbewahren,nicht
aufderSohle.
DasKabelkannimhinterenBereichdes
Gerätsaufgewickeltwerden.Zuleitung
nichtzustraffaufwickeln.
Reinigen
E
Achtung! Verbrennungsgefahr!
Ziehen Sie immer den Stecker des
Gets aus der Steckdose, bevor Sie
es reinigen oder warten.
1.WenndasBügeleisennurleicht
verschmutztist,ziehenSiedenStecker
undlassenSiedieBügeleisensohle
abkühlen.WischenSiedasGehäuse
unddieSohlenurmiteinemfeuchten
Tuchab.
2.WennSynthetikstoffaufgrundeinerzu
hohenTemperaturderBügeleisensohle
schmilzt,schaltenSiedenDampfab
undreibenSiedieRestesofortmit
einemdickzusammengefalteten,
feuchtenBaumwolltuchab.
3.DamitdieBügeleisensohleglattbleibt,
solltenSiedenKontaktmitscharfen
Metallgegenständenvermeiden.
VerwendenSiefürdieReinigungder
Bügeleisensohleniemalseinen
TopfreinigeroderChemikalien.
Zusätzliche Funktionen
Mehrfaches Entkalkungssystem 9
EinigeModelledieserReihevergenüber
das„AntiCalc”-Entkalkungssystem
(Komponenten1+2+3).
1. self-clean
NachjedemGebrauchdesDampfreglers
reinigtdas„self-clean“-Systemden
MechanismusvonKalkablagerungen.
2. Calc’nClean
Die„Calc’nClean“-Funktionhilftdabei,
KalkpartikelausderDampfkammerzu
entfernen.WenndasWasserinIhrem
Gebietsehrhartist,nutzenSiediese
Funktionetwaalle2Wochen.
1.StellenSiedenTemperaturregleraufdie
Position„max“undsteckenSiedas
StromkabelindieSteckdose.
2.NachderAufrmphaseziehenSieden
Netzsteckerab.
3.HaltenSiedasBügeleisenüberein
Waschbecken.BauenSieden
Dampfregleraus,indemSieihn
gedrückthaltenunddabeiaufdie
Position„calc“drehen.
4.GießenSielangsamWasser(ca.300
ml)indasLochdesDampfreglers.
5.ScttelnSiedasBügeleisenleicht.
KochendesWasserundDampfspülen
KalkodereventuelleAblagerungen
heraus.WenndasBügeleisennicht
mehrtropft,setzenSiedenDampfregler
wiederein,stellenSiedasSymbol“calc“
aufdieMarkierung,dckenSieden
ReglerhineinundstellenSieihnaufdie
Position„0“.
6.SteckenSiedenNetzsteckerdes
Bügeleisensein.HeizenSiedas
Bügeleisenerneutauf,bisdasrestliche
Wasserverdampftist.
Tipp: WenndieNadeldesDampfreglers
verschmutztist,entfernenSieeventuelle
KalkablagerungenmitEssigvonder
NadelspitzeundspülenSiemitklarem
Wassernach.
3. anti-calc
Die„anti-calc“-Patronedientder
ReduzierungvonKalkablagerungen,die
beimDampfgelnentstehen,und
verlängertsodieLebensdauerIhres
Bügeleisens.Trotzdemkanndie
anti-calc“-Patronedennatürlichen
ProzessderKalkablagerungnicht
vollständigverhindern.
Ratschläge zum Energiesparen
DengrößtenTeilderEnergieverbraucht
einBügeleisenfürdieErzeugungvon
Dampf.UmdenEnergieverbrauchzu
senken,folgenSiebitteden
nachstehendenHinweisen:
1.StellenSiedieDampfregulierungund
dieTemperaturnachdenEmpfehlungen
inderGebrauchsanleitungein.
2.gelnSiedieWäscheambesten
solangesienochfeuchtist,und
reduzierenSiedanndieDampfmenge
amBügeleisen.DerDampfwirddannim
WesentlichendurchdieRestfeuchteder
Wäscheproduziert.WennSieeinen
Wäschetrocknerbenutzen,stellenSie
dasProgrammfüranschließendes
Bügelnein.
3.StellenSiedasBügeleiseninPausenin
senkrechterPositionab.Waagrechtes
Abstellenbeieingeschaltetem
Dampfreglerführtzu
Dampfverschwendung.
Tipps zur Entsorgung eines
gebrauchten Gets
VorderEntsorgungeinesgebrauchten
Gerätssichergehen,dassdasGerätals
nichtbetriebsbereiterkennbarist,und
gemäßdenörtlichgeltendenVorschriften
entsorgen.DetaillierteInformationen
darüberkönnenSiebeiIhremHändler,im
RathausoderbeimGemeinderaterfragen.
Dieses Produkt entspricht den
Vorschriften der EU-Richtlinie
2012/19/EU über Elektro- und
Elektronik-Altgeräte.
Diese Richtlinie bestimmt den Rahmen
der Rückgabe und des Recyclings von
Elektro-und Elektronik-Altgeten
innerhalb der EU.
Important notices
• Thisapplianceistobeconnectedand
usedinaccordancewiththeinformation
statedonitscharacteristicsplate.
• Thisappliancemustbeconnectedtoan
earthedsocket.Ifitisabsolutely
necessarytouseanextensioncable,
makesurethatitissuitablefor16Aand
hasasocketwithanearthconnection.
• Ifthesafetyfusettedintheappliance
blows,theappliancewillberendered
inoperative.Torestorenormaloperation
theappliancewillhavetobetakentoan
authorisedTechnicalServiceCentre.
• Theappliancemustneverbeplaced
directlyunderthetaptollthewater
tank.
• Unplugtheappliancefromthemains
supplyaftereachuse,orifafaultis
suspected.
• Theelectricalplugmustnotberemoved
fromthesocketbypullingthecable.
• Neverimmersetheironinwaterorany
otheruid.
• Donotleavetheapplianceexposedto
weatherconditions(rain,sun,frost,etc.).
Before using your appliance for
the rst time
Fillthetankoftheironwithtapwaterand
setthetemperaturecontrolto“max”
Plugintheappliancetothemains.When
thesteamironhasreachedthedesired
temperature(pilotlightgoesout),letthe
watercreatesteambysettingthesteam
controlto“2”andbyrepeatedlypressing
thebutton
.
Whenusingthesteamfunctionfortherst
time,donotdirectthesteamtowardsthe
laundry,astherecouldstillbe
contaminantsinthesteamdispenser.
Using the appliance
Thepilotlightilluminateswhiletheironis
heatingup.Assoonastheselected
temperaturehasbeenreached,thelight
goesout.lftheironisalreadyhot,youcan
continueironingwhiletheironisheating
up.
Sortlaundryaccordingtothefabriccare
labelsandstartatthelowesttemperature
“•“.
Synthetics
••
Silk–Wool
••
Cotton–Linen
Filling the tank 1
Set steam control to “0“ and rernove
the plug!
Useonlycleanwaterfromthetapwithout
mixinganythingwithit.Theadditionof
otherliquids,suchasperfume,willdamage
theappliance.
Any damage caused by the use of the
aforementioned products, will make the
guarantee void.
Donotusecondensationwaterfrom
tumbledryers,airconditioningsorsimilar.
Thisappliancehasbeendesignedtouse
normaltapwater.
Toprolongtheoptimumsteamfunction,
mixtapwaterwithdistilledwater1:1.Ifthe
tapwaterinyourdistrictisveryhard,mix
tapwaterwithdistilledwater1:2.
Never ll beyond the “max” water level
mark.
Ironing without steam 2
Setthesteamcontrolto“0.
Rotatethetemperaturecontrollertothe
requiredposition.lfrequired,usespray.
Ironing with steam 3
Thesteamfunctionisonlyavailablewhen
thetemperatureregulatorisintheareas
markedbythesteamsymbolbetween“••”
and“max.
Setthetemperaturecontroltoposition“••”:
steamcontrolto“1”.
Setthetemperaturecontroltoposition“•••”
or“max”:steamcontrolto“2”.
Extra steam 4
Tofacilitatetheironingofverycreased
laundryorthickmaterials,thevolumeof
steamcanbeincreasedbriey.
Getextrasteambypressingthesteam
regulatorformaximum2seconds.
Shot of steam 5
Settemperatureto“max
Pressbutton
repeatedlywithintervalsof
atleast5seconds.
Vertical steam 6
Never direct the steam jet at garments
that are being worn.
Never aim the steam at people or
animals.
Settemperatureto“max
Hangarticleofclothingonaclothes
hanger.
Operatetheironinaverticalpositionata
distanceof10cm/4in.andpressthe
buttonrepeatedlywithpausesofatleast5
seconds.
Spray 7
DonotusetheSprayfunctionwithsilk.
After each ironing 8
Set the steam regulator to “0“ and
remove the plug!
Emptythetank:Holdtheironwiththetip
pointingdownwardsandshakegently.
Storetheirononitsrear,notonthe
soleplate.
Thecablecanbewoundupattherearof
theappliance.Donotwrapthepowercord
tootight!
Cleaning the appliance
E
Attention ! Risk of burns !
Always unplug the appliance from
the mains supply before carrying
out any cleaning or maintenance
operation on it.
1.Iftheironisonlyslightlysoiled,pullout
theplugandallowthesoleplatetocool
down.Wipethehousingandthe
soleplatewithadampcottonclothonly.
2.Iftheclothissynthetic,itmaymeltdue
tothehightemperatureonthesoleplate.
Switchoffthesteamandruboffany
residueimmediatelywithathickly
folded,dampcottoncloth.
3.Tokeepthesoleplatesmooth,you
shouldavoidhardcontactwithmetal
objects.Neveruseascouringpad,or
chemicalstocleanthesoleplate.
Additional functions
Multiple descaling system 9
Dependingonthemodel,thisrangeis
equippedwiththe“AntiCalc”(component1
+2+3)descalingsystem.
1. self-clean
Eachtimeyouusethesteamregulator,the
“self-clean”systemcleansthemechanism
ofscaledeposits.
2. Calc’nClean
The“Calc’nClean”functionhelpsto
removescaleparticlesoutofthesteam
chamber.
Usethisfunctionapproximatelyevery2
weeksifthewaterinyourareaisveryhard.
1.Setthetemperaturecontroltothe“max”
positionandplugintheiron.
2.Afterthenecessarywarm-upperiod,
unplugtheiron.
3.Holdtheironoverasinkandremovethe
steamregulatorbyturningittothe“calc”
positionwhilepressingit.
4.Slowlypourwater(approximately300
ml)intothesteamregulatorhole.
5.Gentlyshaketheiron.Boilingwaterand
steamwillcomeoutofthesoleplate
carryingscaleordepositsthatmightbe
there.Whentheironstopsdripping,
reassemblethesteamregulatorby
reinsertingit,liningupthe“calc”position
withthepointer,pressingitinand
turningittothe“0”position.
6.Plugintheiron.Heatuptheironagain
untiltheremainingwaterhas
evaporated.
Tip:Ifthesteamregulatorneedleissoiled,
removeanydepositsfromthetipwith
vinegarandrinseitoffwithcleanwater.
3. anti-calc
The“anti-calc”cartridgehasbeen
designedtoreducethebuild-upofscale
producedduringsteamironing,helpingto
extendtheusefullifeofyouriron.
Neverthelessthe“anti-calc”cartridge
cannotremoveallofthescalethatis
producednaturallyovertime.
Tips to help you save energy
Steamproductionconsumesthemost
energy.Tohelpminimisetheenergyused,
followtheadvicebelow:
1.Regulatethesteamaccordingtothe
selectedironingtemperature,following
theinstructionsinthismanual.
2.TrytoIronthefabricswhiletheyarestill
dampandreducethesteamsetting.
Steamwillbegeneratedfromthefabrics
ratherthantheiron.Ifyoutumbledry
yourfabricsbeforeironingthem,setthe
tumbledrieronthe‘irondry’
programme.
3.Standtheironuprightduringpauses.
Restingithorizontallywiththesteam
regulatorongenerateswastedsteam.
Advice on disposal
Ourgoodscomeinoptimisedpackaging.
Thisbasicallyconsistsinusingnon-
contaminatingmaterialswhichshouldbe
handedovertothelocalwastedisposal
serviceassecondaryrawmaterials.Your
localtowncouncilcangiveyouinformation
abouthowtodisposeofobsolete
appliances.
This appliance is labelled in
accordance with European
Directive 2012/19/EU concerning
used electrical and electronic
appliances (waste electrical and
electronic equipment -WEEE).
The guideline determines the
framework for the return and recycling
of used appliances as applicable
throughout the EU.
Ważne uwagi
• Przedpodłączeniemurządzeniadosieci
elektrycznej,upewnijsię,żenapięcie
sieciodpowiadanapięciuwskazanemu
natabliczceznamionowej.
• Urządzeniepowinnozostaćpodłączone
dogniazdkazuziemieniem.Jli
ywaszprzedłużacza,upewnijsię,że
dysponujeszgniazdkiem
dwubiegunowym16Azuziemieniem.
• Wwypadkuprzepaleniabezpiecznika,
urządzenianiemożnauruchomić.Aby
mócponownieużyćżelazka,odnieśjedo
autoryzowanegoSerwisuTechnicznego.
• Niepodstawiajurdzeniapodkran,aby
napełnićzbiornikwo.
• Pokażdymużyciulubwprzypadku
podejrzeniausterkinależynatychmiast
odłączyćurządzenieodzasilania.
• Nieodłączajurządzeniazsieci
pociągajączakabel.
• Niezanurzajżelazkalubgeneratorapary
wwodzieaniżadnyminnympłynie.
• Niepozostawiajurdzeniawmiejscu
wystawionymnadziałanieczynników
atmosferycznych(deszcz,słońce,szron,
itp.)
Przed pierwszym użyciem
urządzenia
Zbiornikżelazkanapełnićwodązsieci
wodocgowejiregulatortemperatury
nastawićna“max”.Podłączyćżelazkodo
siecielektrycznej.Jeśliżelazkoosgnie
nastawionątemperatur’(gaśnielampka
kontrolna),regulatorparynastawićna“2”i
całkowicieodparowaćwod,naciskając
wielokrotnieprzycisk
.
Przypierwszymprasowaniuzużyciem
paryniekierowaćnajpierwstrumieniapary
naprasowanąbielizn’,ponieważw
komorzeparymogąznajdowaćsi’jakieś
zanieczyszczenia.
Obsługa
Lampkakontrolnaświecisi’podczas
podgrzewaniaigaśnie,gdyżelazko
osiągnienastawionątemperatur.Jeżeli
żelazkojużrazsi’rozgrzało,mnadalej
prasowaćpodczaspodgrzewania.Bielizn’
przeznaczonądoprasowaniaposortować
wedługoznaczeńnanaszywkachi
rozpocząćprasowanieodnajniższej
temperatury“•”.
Syntetyczne
••
Jedwab-wełna
••
Bawełna-len
Napełnianie zbiornika 1
Regulator nat’żenia przepływu pary
nastawić na “0” i wyć wtyczk’ z
gniazdka sieciowego!
Należyużywaćjedynieczystejwodyz
kranubezżadnychdodatków.Dodawanie
innychpłynów,takichjakperfumy,może
uszkodzićurdzenie.
Wszelkie uszkodzenia w wyniku użycia
jednego z wyżej wymienionych
produktów unieważni gwarancję.
Nienalyużywaćskroplonejwodyz
suszarekbębnowych,klimatyzatorówi
podobnychurdzeń.Tourdzenie
zostałozaprojektowanydoużyciaze
zwykłąwodązkranu.
Abyprzedłyćprawidłowedziałanie
funkcjipary,należymieszaćwodęzkranu
zwodadestylowanąwproporcji1:1.Jeśli
wodazkranujestbardzotwarda,naly
zmieszaćjązwodądestylowanąw
proporcji1:2.
Nigdy nie należy napełniać zbiornika
wody powyżej oznaczenia “max”.
Prasowanie bez użycia pary 2
Regulatornat’żeniaprzepływupary
nastawićna“0”aregulatortemperaturyna
odpowiednizakres.Wraziepotrzeby
ywaćspryskiwacza.
Prasowanie z użyciem pary 3
Funkcjaprasowaniazparąjestdostępna
tylkoprzyustawieniuregulatora
temperaturywpołeniuoznaczonym
znakiempomiędzysymbolem“••”i“max.
Regulatortemperaturynastawićwpozycji
“••”,aregulatornatżeniaprzepływupary
na“1”.
Regulatortemperaturynastawićwpozycji
“•••”lub“max,aregulatornat’żenia
przepływupanna“2”.
Ekstra parę 4
Abyułatwićprasowaniesilnie
pogniecionychubrańlubbardzogrubych
tkaninmnachwilowowzmocnićstrumień
pary.
Ekstraparęmnauzyskaćpoprzez
nacnięcieregulatoraparyprzez2
sekundy.
Wyrzut pary 5
Regulatortemperaturynastawićna“max.
Przycisk
naciskaćwielokrotniez
przerwamiconajmniej5sekund.
Poziomy strumień pary 6
Nigdy nie należy kierować strumienia
pary na garderobę znajdującą się na
ciele.
Nigdy nie należy kierować strumienia
pary na inne osoby lub zwierzęta.
Regulatortemperaturynastawićna“max.
Odzieżprzeznaczonądoprasowania
powiesićnawieszaku.
˚elazkoprowadzićpionowowodległości10
cminaciskaćwielokrotnieprzycisk
z
przerwamiconajmniej5sekund.
Spryskiwacz 7
Nienalyużywaćfunkcjispryskiwania
podczasprasowaniajedwabiu.
Po zakończeniu prasowania 8
Ustaw pokrtło regulatora pary w
pozycji “0” i wyjmij wtyczk’ z kontaktu.
Opróżnićzbiornik:żelazkoskierować
szpicemnadółilekkopotrząs.
Przechowywaćwpozycjipionowej,anie
stawiaćnastopie.
Elektrycznyprzewódzasilacymożna
zawinąćwołtylnejcz’ściżelazka.
Elektrycznegoprzewoduzasilającegonie
zawijaćzbytmocno!
Czyszczenie
E
Uwaga! Ryzyko poparzenia!
Przed czyszczeniem lub
czynnościami konserwacyjnymi
należy zawsze odłączyć urządzenie
od sieci
1.Jeżeliżelazkojestdelikatnie
zabrudzone,należywyjąćwtyczkęw
celuumliwieniaostygnciastopy
żelazka.Blatistopężelazkamożna
wycieraćtylkowilgotnąszmatką.
2.Jeżelizpowoduwysokiejtemperatury
stopyżelazkasyntetycznatkanina
zaczniesiętopić,należywyłączyć
dopływparyijaknajszybciejzetrzeć
resztkitkaninywilgotną,grubą,
bawełnianąszmatką.
3.Abypowierzchniastopypozostała
adka,nienależydopuszczaćdojej
kontaktuzostrymimetalowymi
przedmiotami.Doczyszczeniastopy
żelazkanigdynieużywaćszorstkiej
bkianiśrodkówchemicznych.
Funkcje dodatkowe
ony system usuwania
kamienia 9
Zależnieodmodelu,niniejszaseriajest
wyposażonawsystemusuwaniakamienia
“AntiCalc”(komponent1+2+3).
1. self-clean
Przykażdymużyciuregulatorapary,
systemsamooczyszczaniaczci
mechanizmzodkładacegosiękamienia.
2. Calc’nClean
Funkcja“Calc’nClean”pomagawusuwaniu
drobinekkamieniazkomoryparowej.
Jeżeliwodawokolicyjestbardzotwarda,
nalykorzystaćztejfunkcjiraznaokoło
2tygodnie.
1.Ustawićregulatortemperaturywpozycji
“max”ipodłączyćżelazkodosieci.
2.Poupływieczasupotrzebnegodo
rozgrzania,odłączyćżelazkoodsieci.
3.Przytrzymaćżelazkonadzlewemizdć
regulatorparyobracacgowpołożenie
“calc”jednocznienaciskając.
4.Powoliwlaćwodę(około300ml)do
otworuregulatorapary.
5.Delikatniepotrząsnąćżelazkiem.
Wrcawodaiparabędąwydobywały
sięzestopyżelazka,wypłukująckamień
lubinneznajdującesięwewnątrzosady.
Gdyzżelazkaprzestaniekap,
ponowniezamontowaćregulatorpary,
wsuwającgo,ustawiającpozycję“calc”
równozewskaźnikiem,anastępnie
wciskaciobracającregulatordo
pozycji“0”.
6.Poączyćżelazkodosieci.Ponownie
podgrzaćżelazko,ażwyparuje
pozostaławoda.
Wskazówka: Jliiglicaregulatorapary
jestzabrudzona,nalyusunāwszelkie
osadyzjejkońcówki,używającwtymcelu
octu,anastępniespłukującczystąwodą.
3. anti-calc
Wkład“anti-calc”manaceluzredukowanie
iloscigromadzonegokamienia
wytwarzanegopodczasprasowaniapa,
pomagającprzedłużyćczaseksploatacji
żelazka.Jednakwadzapobiegający
nagromadzeniukamienianiejestwstanie
usućcałcinaturalniewytwarzanegoz
czasemkamienia.
Wskazówki, które pomo
oszcdzić energię
Generowanieparypowodujenajwiększe
zużycieenergiipodczaseksploatacji
żelazka.Wceluzmniejszeniazywanej
energiinależypostępowaćzgodniez
poniższymiradami:
1.Dostosowaćilośćparydowybranej
temperaturyprasowania,stosucsiędo
zaleceńzamieszczonychwniniejszej
instrukcjiobsługi.
2.Należystaraćsięprasowaćjeszcze
wilgotnetkaninyistopniowoobnać
ustawienieparywżelazku.Parabędzie
wydzielaćsięzwilgotnejtkaniny,aniez
żelazka.Dlaosób,kreprzed
prasowaniemużywająsuszarki
elektrycznej,zalecasięzaprogramować
suszarkęnafunkcję'irondry'.
3.Wprzerwachodstawiaćżelazkow
pozycjipionowej.Pozostawienieżelazka
wpozycjipoziomejzwłączonym
regulatoremparyspowoduje
niepotrzebnegenerowaniepary.
Ekologiczna utylizacja
Wskazówkidotycząceusuwania
odpadówNaszetowaryznajdująsię
wzoptymalizowanychopakowaniach.
Opakowaniatesąwytwarzane
ówniezmateriałówbezpiecznychdla
środowiskaipowinnyzostaćprzekazane
dolokalnegopunktuusuwaniasurowców
wtórnych.Informacjenatematsposobu
utylizacjiurdzeńwycofanychz
eksploatacjimożnauzyskaćworganach
administracjilokalnej.
Niniejsze urządzenie jest oznakowane
zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej
2012/19/UE dotyczącej urządzeń
elektrycznych i elektronicznych (w
sprawie zużytego sprtu
elektrycznego i elektronicznego -
WEEE).
Wspomniana dyrektywa okrla ogólne
zasady obowiązuce w krajach Unii
Europejskiej, dotyczące wycofania z
ycia i reutylizacji odpadów z
urządzeń elektrycznych i
elektronicznych.
Note importante
• Înaintedeaconectaaparatulla
priză,vericicatensiuneareleisă
corespundăcuceaspecicatăpepcuţa
cucaracteristiciaaparatului.11•Acest
aparattrebuieconectatlaoprizăcu
împământare.Dacăutiliziuncablu
prelungitor,asiguraţi-văcăarepriză
bipolarăde16A,cuîmmântare.
• Dacăsiguraafuzibilăde
protecţiemontatăînaparatsearde,
acestanuvamaifuncţiona.Pentrua-l
punedinnouînfuncţiune,aparatul
trebuieduslauncentrudeservice
autorizat.
• Acestaparatnutrebuieţinutniciodată
subrobinetpentruaumplutcuapă.
• Scoateţiaparatulelectrocasnicdinpriza
reţeleidealimentaredacăbănui
existenţaunuidefectşiîntotdeaunadupă
ecareutilizare.
• Nuscoateţiaparatuldinprizătnd
decablu.
• Nuintroduciniciodatăerulsau
rezervoruldeaburînapăsaualtlichid.
• Nuexpuneţiaparatulcondiţiilor
atmosferice(ploaie,soare,îngheţetc.)
Înainte de a folosi aparatul pentru
prima dată
Umpleţi,cuapădelarobinet,rezervorulde
apăaleruluişiaşezibutonuldereglare
atemperaturiiînpozia“max.
Introduciînprizăaparatulşi,înmomentul
încareerulatingetemperaturaselectată
(lampadecontrolsestinge),evaporaţiapa
mutândcomutatoruldeaburînpoziţia“2”
şiapăsândbutonul
decâtevaori.
Atuncicândfolosiţiaburulpentruprima
dată,încerci-lmaiîntâiladistanţăde
haine,pentrucazulîncareexistăvreo
urmădemizerieîncompartimentulde
abur.
Modul de utilizare a erului
Lampadecontrolvastaaprinsăatâtatimp
terulseîncălzeşteşisestingeatunci
ndseatingetemperaturaaleasă.
Imediatceerulesteerbinte,puteţi
continuasăcălcaţipânăacestase
încălzeştedinnou.
Sortaţi-văhainelepebazasimbolurilorde
peeticheteledecurăţarealeacestora,
pornindîntotdeaunacuhainelecare
trebuiecălcatelatemperaturaceamai
mică“•”.
Fibresintetice
••
tase–Lână
••
Bumbac–In
Adăugaţi apă în rezervor 1
Setaţi regulatorul de abur la poziţia
„0” şi deconectaţi erul de călcat de
la reaua de alimentare!
Utilizidoarapăcuratădelarobinet,fără
alteadaosuri.Augareaaltorlichide,cum
arparfum/balsam,vadeterioraaparatul
electrocasnic.
Orice deteriorare cauzată de utilizarea
produselor menţionate mai sus, va
anula garaia.
Nuutilizaţiapăcondensatădelauscătoare
derufe,aparatedeaercondiţionatsau
similare.Acestaparatafostconceputsă
utilizezeapăobnuitădelarobinet.
Pentruprelungireafuncţionăriioptimecu
abur,combinaţiapadelarobinetcuapă
distilatăînproporţiede1:1.Dacăapadela
robinetdinzonaîncarevăaiestefoarte
dură,amesteciapadelarobinetcuapă
distilatăînproporţiede1:2.
Nu umpleţi peste marcajul de nivel
„max” pentru a.
lcarea fără abur 2
Mutiselectoruldeaburînpoziţiadori.
Mutiselectoruldetemperaturăînpoziţia
dorită.Puteţifolosipulverizatoruldacăeste
necesar.
lcarea cu abur 3
Funcţiadevaporizareestedisponibilădoar
atuncicândregulatoruldetemperaturăse
aăînzonelemarcatecusimbolulaburi
între“••”şi“max”.
Mutiselectoruldereglareatemperaturii
înpozia“••”:Mutiselectoruldeaburîn
pozia“1”.
Mutiselectoruldereglareatemperaturii
înpozia“•••”sau“max”:Mutaţiselectorul
deaburînpoziţia“2”.
Extra abur 4
Pentrufacilitareacălcatuluiobiectelorde
îmbrăcăminteputernicşifonatesaua
textilelorfoartegroase,sepoatecreşte
foartescurtdebituldeabur.
Obţineţiextraaburapăndregulatorulde
aburtimpdemaxim2secunde.
Jetul de abur 5
Mutibutonuldecontrolaltemperaturiiîn
pozia“max”.
Apăsibutonul
laintervalede5
secunde.
lcarea verticală cu abur 6
Nu îndrepti niciodată jetul de aburi
tre hainele purtate în momentul
respectiv.
Nu îndrepti niciodată jetul către
oameni sau animale.
Mutibutonuldecontrolaltemperaturiiîn
pozia“max”.
ezihaineleceurmeazăacălcatepe
unumeraş.
Ţinierulînpoziţieverticalălaaprox.
10-20cmdertaredehaine.Apăsi
butonullaintervalede5secunde.
Spray 7
Nuutilizaţifuniapulverizarepentru
tase.
Atunci când călcatul
s-a terminat 8
Mutati butonul de reglare a aburului în
pozitia “0” si scoateti erul din priză.
Goliţirezervoruldeapă:Ţineţierulcu
vârfulîndreptatînjosşiscuturaţiuşor.Nu
ezaţiniciodatăerulpetalpă!
Fierultrebuiedepozitatînpozieverticală
curezervoruldeapăgolit.
Fierulsepoatepăstracucablulîncolăcitîn
jurulpărţiidinspate.Înfăşuraţicablulde
conectareînjurulpărţiidinspatedarnu
foartestns!
Curăţarea şi întrinerea erului
E
Ateie! Pericol de arsuri!
Scoateţi întotdeauna aparatul din
priza relei de alimentare electrică
înainte de a realiza orice operaţiuni
de curăţare sau întreţinere asupra
lui.
1.Dacăeruldecălcatesteuşormurdar,
scoatiştecheruldinprizăşilăsi
talpasăserăcească.Ştergicarcasa
şitalpadoarcuocârpăumedă.
2.Dacăhainelesinteticesetopescdin
cauzatemperaturiiprearidicatepe
talpa,opriţiaburiişiîndertiimediat
reziduurilecuocârpăumedădin
bumbac,groasăşiîmpăturită.
3.Pentruapăstratalpanetedă,vă
recomanmsăeviticontactuldurcu
obiecteledinmetal.Nuutiliziniciodată
buridevaseabrazivisauproduse
chimicepentrucurăţareatălpii.
Functii suplimentare
Sistemul de decalciere multiplă
Înfuncţiedemodel,aceastăgamăeste
echipatăcusistemuldedecalciere
“AntiCalc”(componentă1+2+3).
1. self-clean
Deecaredatăcândutiliziregulatorulde
abur,sistemul„self-clean”cuţă
mecanismuldedepuneridecalcar.
2. Calc’nClean
Funcţia“Calc’nClean”ajutălaîndepărtarea
particulelordecalcardincompartimentul
pentruaburi.
Folosiţiaceastăfuncţieaproximativodată
la2săptămâni,dacăapadinregiuneadvs.
estefoartedură.
1.Setaţiselectoruldetemperaturăla
pozia“max”şiconectieruldecălcat
lapriză.
2.Dupăperioadadeîncălzirenecesară,
deconectierul.
3.Ţineţieruldecălcatdeasupraunei
chiuveteşiscoateţiregulatoruldeabur
rotindu-lînpoziţia“calc”întimpceîl
menţineţiapăsat.
4.Turniîncetapă(aproximativ300ml)în
oriciulregulatoruluideabur.
5.Scuturaţiuşoreruldecălcat.Apa
clocotităşiaburiivorieşidintalpă
purtândpiatrasaudepunerilecarepot
existaaici.Atuncicânderuldecălcat
numaipicură,montilalocregulatorul
deaburireintroducându-l,aliniind
pozia“calc”cuindicatorul,apăsându-l
şirotindu-lînpoziţia“0”.
6.Conectieruldecălcatlapri.
Încălziţidinnoueruldecălcatpână
ndaparămasăs-aevaporat.
Recomandare: Dacăaculregulatoruluide
aburiestemurdar,îndepărtidepunerile
depevârfcuoţetşictiţicuapăcurată.
3. anti-calc
Cartuşul„anti-calc”afostproiectatsă
reducăacumulareadecalcarprodusăîn
timpulcălcatuluicuabur,ajutândla
prelungireadurateideviaţăaaparatului
dumneavoast.Totuşicartuşulanti-calcar
nupoateîndepărtatotcalcarulcarese
depuneînmodnaturalde-alungul
timpului.
Sfaturi pentru a economisi energia
Producereaaburilorimplicăcelmaimare
consumdeenergie.Pentruavăajutasă
reducienergiautilizată,urmiaceste
sfaturi:
1.Reglaţiaburiiînfuncţiedenivelul
temperaturiidecălcatselectat,urmând
instrucţiuniledinacestmanual.
2.Încercisăcălcimaterialeleatunci
ndmaisuntîncăumedeşireduci
producereaaburilordecătreer.Aburii
vorgeneraţiînprincipaldinmaterialul
decălcatdecâtdecătreer.Dacă
uscimaterialeledumneavoastrăcu
ajutoruluscătoruluimecanicînaintedea
lecălca,setiuscătorulpeprogramul
‘uscarepentrucălcat.
3.Întimpulpauzeloraşezaţierulde
călcatînpoziţieverticală.Menţinerealui
înpozieorizontalăcuregulatorulde
aburipornitimplicăopierderedeaburi.
Indicatii pentru renuntarea la un
aparat folosit
Înaintesăaruncatiunaparatuzat,trebuie
-ldezafectaticompletsisăvădebarasati
deelînconformitatecudispozitiilelegale
învigoare.Detaliireferitoarelaacestea
putetiobtinedeladistribuitorul
dumneavoast,primăriesauconsiliul
local.
Acest aparat este marcat
corespunzător Directivei Europene
2012/19/UE în privinta aparatelor
electrice si electronice vechi.
Directiva prescrie cadrul pentru o
preluare înapoi, valabilă în întreaga UE,
si valoricarea aparatelor vechi.
300 ml.
10 cm
2 s
5 s
45º
Robert Bosch Hausgete GmbH
Carl-Wery-Stre34
81739München,GERMANY
www.bosch-home.com
001 TDA2321 /04/15
de, en, pl, ro, bg, cz, hr, sk
БЪЛГАРСКИ
Благодарим Ви, че избрахте парната ютия TDA2321 от Bosch.
Този уред е проектиран изключително за домашна употреба и не трябва да се
използва за промишлени цели.
Внимателно прочетете инструкциите за експлоатация на уреда и ги запазете
за бъдещи справки.
Можете да свалите това ръководство от страницата на Bosch.
Общи инструкции за безопасност
•Ютиятанетрябвадасеоставябезнадзор,
докатоесвързанакъмел.захранването.
•Изключетещепселаотконтактапредида
напълнитеуредасводаилипредидаизлеете
остатъкаследупотреба.
•Уредъттрябвадасеизползваисъхранявана
стабилнаповърхност.
•Когатопоставятеютиятавърхустойката,
уверетесе,чеповърхносттанакоятостои
стойкатаестабилна.
•Ютиятанетрябвадасеизползваследкатое
билаизпускана,акоимаочевидниследиот
повредаилиакотечевода.Втезислучаитя
трябвадабъдепрегледанаотспециалиств
оторизирансервиз,предидасеизползва
отново.
•Сцелдасеизбегнатопасниситуации,всяка
поправка,откоятоможедасенуждаеуредът,
трябвадабъдеизвършенасамоот
квалифициранперсоналнаоторизирансервиз.
•Тозиуредможедасеизползваотдецана
възрастнад8годинииотлицаснамалени
физически,сетивниилиумствениспособности
илислипсанаопитипознания,акотеса
надзираваниилиинструктираниотносно
използванетонауредапобезопасенначини
акотеразбиратопасноститеприизползването
науреда.Децатанетрябвадаиграятсуреда.
Почистванетоиподдръжкатанетрябвадасе
извършватотдецабезнадзор.
•Съхранявайтеютиятаикабеладалечотобсега
надецапод8одишнавъзраст,когатоютиятае
включенавзахранванетоилидокатоизстива.
•Тозиуредепредвиденсамозадомакинствадо
2000мнадморскависочина.
ČEŠKY
kujeme za nákup TDA2321 parní žehličky Bosch.
Toto zízení bylo navrženo pouze pro domácí použití a nesmí se používat pro
průmyslové účely.
Návod k obsluze uschovejte pro další případné použití.
Tento návod k použití si můžete stáhnout také na domovské stránce společnosti
Bosch.
Všeobecné bezpečnostní pokyny
•Neponechávejtebezdozoružehličku,zapojenoudo
elektrickésítě.
•Zástrčkamusíbýtvytaženazezásuvkypřed
zahájenímnaplňovánínádrževodounebovylévání
vodyzbývajícívnádržipoukončenížehlení.
•Žehličkupoužívejtenastabilnímpovrchuana
takovýjitakéodkládejte.Předpoloženímžehličky
napodstavciseujistěte,žejeplocha,nakteré
podstavecstojí,stabilní.
•Žehličkabynemělabýtpoužína,pokudspadla,
neseviditelnéstopypoškozenínebopokudzní
vytékávoda.Nežbudeopětpoužita,musíbýt
zkontrolovánavautorizovanémservisu.
•Jesližejeneoddělitelnápřívodníšňůrapoškozená,
jenutnéjivyměnituvýrobce,vespecializovaném
servisuodbornýmpersonálemnebokvalikovanou
osobou.Vyvarujetesetaknebezpečíúrazu.
•Je-likterákolivčástžehličkypoškozená,pakmusí
býtzpreventivníchdůvodůvyměněnavýrobcem,v
servisnímstřediskunebokvalikovanouosobou.
•Tentospotřebičmohoupoužívatdětistarší8let,
osobysfyzickým,senzorickýmamentálním
omezenímaosobynemajícínáležitézkušenostia
znalostipouzetehdy,bude-lijimzajištěnnáležitý
dohlednebobudoupoučenyobezpečném
používánípřístrojeabudouinformoványomožném
riziku.Nedovoltedětem,abysisespotřebičem
hrály.Čistitaprovádětúdržbunaspotřebičimohou
provádětdětipouzepoddohledem.
•Běhemprovozuapřichladnu,semusížehličkaa
přívodníšňůranacházetmimodosahdětímladších
8let.
•Tentospotřebičjeurčenpouzeprodomácíužívání
aždonadmořskévýšky2000mnadmořem.
HRVATSKI
Hvala što ste kupili Boschevo TDA2321 glačalo na paru.
Ovaj je aparat dizajniran isključivo za upotrebu u kanstvima i ne smije se
koristiti u industrijske svrhe.
Pažljivo pritajte upute za uporabu aparata i sačuvajte ih za buduće kortenje.
Ovaj priručnik možete preuzeti na lokalnoj internetskoj stranici Bosch.
Općenite sigurnosne upute
•Glačalosenesmijeostavitibeznadzoradokje
spojenonamrežnipriključak.
•Aparatodspojiteodstrujeprijenegoštounjega
nalijetevoduiliprijenegoštopreostaluvoduz
njegaizlijete.
•Aparatsemorapoložitiikoristitinastabilnoj
površini.
•Kadaaparatpolažetenanosač,uvjeritesedaje
površinanakojojnosačstojistabilna.
•Aparatnemojtekoristitiakovamjeispaoizruku,
akosunanjemuvidljiviznacioštećenjailiakoiz
njegakapljevoda.Prijenegoštoaparatponovno
upotrijebitemoragapregledatiTehničkiservisni
centar.
•Dabiseizbjegleopasnesituacije,sveradoveili
popravkekojejepotrebnoizvestinavašemaparatu,
kaoštojenpr.zamjenaneispravnogkablaza
napajanje,moraizvestikvaliciranoosoblje
ovlašteneslužbezakorisnike.
•Aparatmogukoristitidjecastarijaod8godinai
osobesasmanjenimzičkim,osjetilnimimentalnim
sposobnostimailiosobesnedostatkomiskustvaili
znanja,akoihdrugeosobenadziruiliupućujukako
sigurnokoristitiaparatteakorazumijumoguće
opasnosti.Djecasenesmijuigratiaparatom.Djeca
nesmijučistitiiodržavatiaparatbeznadzora
odraslihosoba.
•Aparatinjegovkabelčuvajteizvandohvatadjece
mlađeod8godinakadajeuključenilikadase
hladi.
•Ovajuređajizrađen/dizajniranjesamoza
kućanstvado2000mnadmorskevisine.
SLOVENSKY
Ďakujeme za nákup TDA2321 parné žehličky Bosch.
Toto zariadenie bolo naprojektované výhradne na doce poívanie, a nie je
určené na profesiolne/priemyselné používanie.
Návod na obsluhu treba uschovať, aby ho bolo mné využiť aj v ďalšom období
poívania výrobku.
Tento návod k použití si můžete stáhnout také na domovské stránce společnosti
Bosch.
Všeobecné bezpečnostné pokyny
•Nikdynenechávajtežehličkupripojenúkelektrickej
sietibezVášhodozoru.
•Prednapĺňanímzásobníkavodoualebopred
vylievanímnespotrebovanejvodypoukončení
žehlenia,musíbyťzástrčkavytiahnutázozásuvky.
•Žehličkupoužívajtevýlučnenastabilneja
vodorovnejploche.Toplatíajpreodkladanie
spotrebiča.Priodkládanímžehličkynapodložkusa
presvedčte,žeplocha,naktorejjepodložka
položenájestabilná.
•Žehličkasanesmiepoužívať,akspadla,akmá
viditeľnéznámkypoškodeniaaleboakznejvyteká
voda.Musíbyťskontrolovanávautorizovanom
serviseaažpotomsamôžeznovapoužívať.
•Vprípade,akdôjdekpoškodeniuneoddeliteľného
napäťovéhokábla,jepotrebnéhovymeniťpriamou
výrobcu,vautorizovanomservisnomstredisku
aleboukvalikovanejosoby,abystesavyhliriziku
poraneniaprúdom.
•Akjeakákvekčasťžehličkypoškodená,scieľom
zamedziťrizikujutrebadaťvymeniťvýrobcom,
servisomaleboodbornespôsobilouosobou.
•Tentospotrebičmôžupoužívaťajdetivovekuviac
ako8rokovaleboosobysobmedzenýmifyzickými
alebomentálnymischopnosťamialeboosoby,ktoré
nemajúdostatočneskúsenostialeboniesú
dostatočneobozmenéspoužívanímtohto
zariadenia,ibavprípade,aksúpodstálymdozorom
apoichpredošlompoučeníobezpečnompoívaní
spotrebičaastýmspojenýchrizikách.Detibysaso
spotrebičomnemalihrať.Čistenieaúdržbu
spotrebičabynemalivykonávaťdetibezdozoru.
•Dbajtenato,abypaspoužívaniaalebochladnutia
spotrebiča,žehličkaanijejnapäťovýkábelneboliv
dosahudetívovekumenejako8rokov.
•Tentospotrebičjeurčeibapredomácepoužívanie
aždonadmorskejvýšky2000mnadmorom.
След всяко гладене 8
Поставете регулатора на парата
на “0” и извадете щепсела!
Изпразнетерезервоара:Дръжтеютията
надолуилекояразклатете.
Съхранявайтеютиятавърхузаднатаи
част,аневърхугладещатаплоча.
Кабелътможедасенавиевзадната
частнауреда.Ненавивайтекабела
прекаленостегнато.
Почистване и поддръжка
E
Внимание! Опасност от изгаряне!
Винаги изключвайте уреда от
електрическата мрежа, преди
извършване на каквато и да е
операция по почистването или
поддръжката му.
1.Акопогладещатаповърхностима
самолекипетна,изключетеуредаи
гооставетедаизстине.Избършете
корпусаигладещатаповърхност
самосвлажнакърпа.
2.Акогладитесинтетичниматериите
могатдасеразтопятотвисоката
температуранагладещата
повърхност,изключетепаратаи
веднагапочистетесдебела,сгъната
ивлажнапамучнакърпа.
3.Задазапазитегладещата
повърхностгладка,избягвайте
контактсметалнипредмети.Не
използвайтетеленагъбаили
химикализапочистваненаплочата
загладене.
Допълнителни функции
Система за отстраняване
на котлен камък 9
Взависимостотмодела,системата
можедасъдържакомпонент“AntiCalc”
(=компонент1+2+3).
1. self-clean (самопочистване)
Всекипът,когатоизползвате
регулаторанапарата,систематаза
самопочистванепочиствамеханизма
заотстраняваненакотленкамък.
2.сalc‘n clean
Функцията“Calc’nClean”помагадасе
отстранятчастицитеоткотленкамъкот
контейнеразапарата.
Използвайтетазифункция
приблизителнонавсеки2седмици,ако
водатавъвВашатаобластемного
твърда.
1.Напълнетерезервоаразавода,
настройтерегулаторана
температуратанапозиция“max”и
включетеютията.
2.Следнеобходимотовремеза
загряване,изключетеютиятаия
задръжтенадмивката.3.Извадете
парниярегулаторкатогозавъртите
къмпозицията“calc”,докатого
натискате.
4.Бавноналейтееднадозаводадо
напълваневотворанарегулаторана
парата(приблизително300мл).
5.Внимателноразклатетеютията.От
отворитевплочатанаютиятаще
излизатврящаводаипара,коитоще
изплакваткотлениякамъкидруги
наносиотвътрешносттанаютията.
Когатоотютиятаспредакапевода,
трябваотноводамонтирате
регулаторанапарата,катого
пъхнете,поставяйкипозиция“calc”
наедналиниясозначението,аслед
тованатиснетеизавъртете
регулаторадоозиция„0”.
6.Загрейтеютиятаотново,докато
останалатаводасеизпариот
плочата.
Съвет:
Акоиглатанапарниярегулаторе
замърсена,отстранетевсичкиостатъци
спомощтанаоцетиизплакнетесчиста
вода.
3. Система anti-calc
Системата“anti-calc”служи,за
намаляваненатрупванетонакотлен
камък,докатогладитеспараипомага
даудължитеживотанаютиятаси.
Въпрекивсичкосистемата“anti-calc”не
можедапремахненапълно
образуващиясесвреметокотлен
камък.
Съвети за пестене на енергия
Образуванетонапараизисква
най-многоенергия.Заданамалите
разходанаенергия,следвайте
съветитеподолу:
1.Регулирайтепаратаспоред
избранататемпературазагладене,
катоследватеинструкциите.
2.Опитайтедагладитедрехите,докато
саощевлажниипринамалена
степеннапарата.Такапаращесе
образувавсамитедрехи,анеот
ютията.Акоизползватесушилня,
сушетедрехитенапрограма‘irondry’
(сухогладене).
3.Повременапаузитепоставяйте
ютиятаизправена.Неоставяйте
ютиятаоризонтално,заданеработи
генераторазапаранапразно.
Указания за изхвърляне на
уреда
Нашитестокисепредлагатв
оптимизираниопаковки.
Товаосновносесъстоивизползването
нанезамърсяващиматериали,които
трябвадабъдатпредаденина
местнатаслужбазавторичнисуровини.
Информациязатова,какда
рециклиратеостарелитеуреди,можете
даполучитевобщината.
Този уред е обозначен в
съответствие с Европейската
директива 2012/19/ЕС относно
използваните електрически и
електронни уреди (отпадъци от
електрическо и електронно
оборудване (ОЕЕО)).
Директивата установява рамките за
връщане и рециклиране на
използвани уреди в Европейския
съюз.
• Dřívenežpřipojítezařízeníkelektrické
síti,ujistětese,žesíťovénatímusí
souhlasitsnapětímuvedenýmna
výkonovémštítku.
• Zízenípřipojujtedouzemněné
suvky.Pokudpoužíváteprodlužovací
kabel,ujistětese,žemátedvoukolíkovou
suvku16Asuzemním.
• Vpřípaděpropálenípojistkynelze
zařízenízapnout.Abystemohližehlku
opětpoužívat,odevzdejtejido
autorizovanéhoservisu.
• Pokaždémpoužitínebovpřípadě
podezřenínazávaduihnedodpojte
zařízeníodnapájení.
• Zízeníneodpojujteodsítětahánímza
kabel.
• Neponořujtežehličkudovodynebo
jinýchkapalin.
• Žehličkunedávejtepodtekoucívodu,
pokudchcetedonádržkynalítvodu.
• Nenechávejtezařízenínamístě
vystavenémpůsobeníatmosférických
vlivů(déšť,slunce,námrazaatp.).
Před prvním použitím žehličky
Kdyžježehlkaodpojenáodnapětí,
naplňtenádržkuvodouanastavteotočný
regulátorteplotydopolohy“max”.
Žehličkupřipojteksíti.Dosáhne-ližehlička
nastavenéteploty(kontrolkazhasne),
žetepoužívatfunkcinapovánítak,že
regulátornapařováníotočítedopolohy„2”
avícekrátstisknetetlačítko
.Používáte-li
funkcinapařovánípoprvé,nepoužívejtejik
žehlenípdla,protoževdávkovačipáryse
mohoujtěnacházetnistoty.
Použíní žehlky
hemrozeátísvítíkontrolka.Kontrolka
zhasne,pokudjedosenanastavená
teplota.
Pokudježehlkajednourozehřátá,
žetepokračovatvžehlenítakéběhem
dalšíhorozehřívání.
Prádloroziďtepodlesymbolůazačnětes
prádlem,kterévyžaduježehlenísnejnižší
teplotou“•”.
Syntetické
••
Hedvábí-vlna
••
Bavlna-len
Naplňování nádržky na vodu 1
Nastavte regulátor napařování do
polohy „0” a odpojte žehličku od
sítě!
Používejtepouzečistouvoduzkohoutku
bezžádnýchpřísad.Přidáváníjiných
kapalin,jakojsouparfémy,můžepoškodit
zařízení.
Veškerá poškození v důsledku poi
jednoho z výše uvedených výrob
způsobí neplatnost záruky.
Nepoužívejtekondenzovanouvoduze
sušky,klimatizacenebopodobných
spoebů.
Totozařízeníbylonavrženopropoužívání
sobyčejnouvodouzkohoutku.
Abysteprodloužilisprávnéfungování
funkcenapařování,smíchejtevoduz
kohoutkusdestilovanouvodouvporu
1:1.Pokudjevodazkohoutkupřílištvrdá,
smíchejtejisdestilovanouvodouvpoměru
1:2.
Aby ze žehličky nevytékala voda, nikdy
ji nenapujte nad značku ”max.”!
Žehlení bez napařová 2
Funkcesuchéhožehleníjeaktivnívcelém
teplotnímrozsahu,regulátorintenzity
průtokupárynastavtena“0”.
Vpřípaděpoebypoužijtefunkcikropení.
Žehlení s napováním 3
Funkceparníhožehleníjeaktivní,kdyžje
otočnýregulátorteplotynastavenv
rozsahuoznenémznkoupáry.
Regulátorintenzityprůtokupárynastavte
na„1”proteploty„••”.
Regulátorintenzityprůtokupárynastavte
na„2”proteplotyvrozsahuod„•••”do
„max”.
Dodatečné napařování 4
Tatofunkcezajišťujedodatečnémnství
páry,kteroumůžetevyužítběhemžehlení
velmipomačkanýchmateriálů.
Parnírázaktivujtestisknutímregulátoru
párypodobu2sekund.
Parní ráz 5
Otnýregulátorteplotynastavtedo
polohy„max”.
Odstup
mezidalšímiparnímirázymusí
činit5sekund.
Svislý parní ráz 6
Spotřebič vytří vodní páru o velmi
vysoké teplo.
V žádném případě nehlete oblečení a
tky, které se nacházejí na osoch a
na zřatech. Nikdy nemte páru proti
osobám ani zřatům.
Oblečení,kteréchcetevyžehlit,pověstena
šák.Otočnýregulátorteplotynastavte
dopolohy„max”.
Žehličkudržtevevzdálenosti10cmod
obleníastlujte.Odstupmezidalšími
parnímirázymusíčinit5sekund.Po
čtyřechcyklechparníhorázupočkejte10
sekund.
Kropení 7
Funkcikropenínepoužívejtepřižehlení
hedvábí.
Po každém žehlení 8
Nastavte regulátor napařování do
polohy "0" a odpojte žehličku od sítě!
Vypzdnětezásobník:žehlkupodržte
hrotemsměremdolůazlehkazatřepte.
Kuloženížehlkupostavtenazadní
odkdacíplochu,takabysenedotýkala
žehlícíplochou.
ívodníkabelnenavíjejtepřílišpevně!
Čiš
E
Pozor! Riziko popálení!
Před zahájením čtění nebo údržby
vždy odpojte spotřebič od sítě.
1.ilehkémznečištěnívytáhněte
strčkuažehlícíplochunechte
vychladnout.Plášťažehlicíplochu
utřetevlhkouutěrkou.
2.Pokudsesyntetickálátkapřivysokém
nastavenílepínažehlicíplochu,vypněte
napováníazbytkyokaitěočistěte
vlhkoubavlněnouutěrkou.
3.Abyžehlicíplochazůstalahladká,
nemělabypřijítdokontaktuskovovými
edměty.Kčistěnížehlicíplochy
nepoužívejtedrhnoucíhoubyani
chemikálie.
ídavné funkce
Pokročilý sysm odvápňování 9
Podlemodeludisponuje,tátořada
odvápňovacímsystémem"AntiCalc"
(=Komponenty1+2+3).
1. self-clean
ikaždémpoitíregulátorunapařování
samočisticísystémčistímechanismusod
vápennýchusazenin.
2. Calc’nClean
Funkce„Calc’nClean„pomáháodstrovat
vápennéčásticeznapovacíkomory.
Pokudjedodávanávodavelmitvrdá,
používejtetutofunkcijednouza2týdny.
1.Naplňtenádržkunavodu,regulátor
teplotynastavtedopolohy"max"a
žehličkupřipojteksíti.
2.Pouplynutíčasupotřebnéhoprozahřátí
odpojtežehličkuodsítě.
3.Žehličkudržtenadumyvadlema
vyjměteregulátornapařovánítak,žeho
otočítedopolohy"calc"azároveň
itlačíte.
4.Doplnicíhootvoruregulátoru
napovánínalijteopatrněobsahjedné
odměrky(300ml).
5.Žehličkouopatrnězatřeste.Horkávoda
apárabudouvyczetzžehlicíplochya
vyplachovattakvápennénebojiné
usazeninynacházejícíseuvnitř.Kdyžz
žehličkypřestanekapat,namontujte
zpětregulátornapovánítak,žejej
vsuneteanastavítedopolohy"calc"
stejnésukazatelemapakregulátor
stiskneteaotočítedopolohy"0".
6.Žehličkuopětzahřejte,abyseodpila
zbývajícívoda.
Tip:
Pokudjejehlaregulátorunapařování
špinavá,odstraňtevkerénistotyz
jejíhokoncepomocíoctaapakopláchněte
čistouvodou.
3. anti-calc
Účelemvložky„anti-calc”jesnížení
množstvívápennýchusazeninvznikajících
ižehlenísnapovánímaprodloužení
takživotnostižehličky.Avšakodváovací
vložkaneníschopnaodstranitveškeré
irozeněvznikajícívápennéusazeniny.
Pokyny, které pomáhají šetřit
energii
Generovánípárypřispíváknejvětší
spoeběenergiepřipoužívánížehlky.
Abystesnížilispoebuenergie,postupujte
podlenížeuvedenýchpokynů:
1.izpůsobtemnstvípáryvybrané
teplotěžehlení,dodržujtepokyny
uvedenévtomtonávodukobsluze.
2.Sntesežehlitještěvlhkélátkya
postupněsnižujtenastavenínapování
vžehličce.Párasebudeuvolňovatz
vlhkélátky,anikolizežehličky.Proty,
ktípředžehlenímpoužívajíelektrickou
sušku,doporučujesenastavitna
sušcefunkci‚irondry’.
3.Vpřestávkáchodkládejtežehličkudo
svislépolohy.
Ponechánížehličkyvevodorovnépoloze
sezapnutýmregulátoremnapování
způsobujezbytečnévytvářenípáry.
Likvidace
edtímnežzlikvidujetepoužitýspotřebič,
tejejnepoužitelným.
hemlikvidacedodržujteplatnépředpisy
svézemě.Aktuálníinformacezískáteu
svéhoprodejcenebonaobecníchúřadech.
Tento spotřebič je označen v
souladu s evropskou srni
2012/19/EG o elektrických a
elektronických spotřebích
(waste elecktrical and electronic
equipment – WEEE). Srnice
stanovuje rámcové podmínky pro
vrácení a recyklaci starých spotřebů
platné po celé EU.
• Aparatmorabitispojenikorištenu
skladusaspecikacijamananatpisnoj
pločici.
• Aparatmorabitispojenuuzemljenu
utičnicu.Akojeupotrebaprodužnog
kablanužna,uvjeritesedajekabel
prigodanza16Aidaimautnicus
uzemljenjem.
• Akosigurnosniosiguračpostavljenu
aparatupregori,aparatsesmatra
neispravnim.Dabiseuspostavio
normalanradaparata,aparatmorate
odnijetiuovlašteniTehničkiservisni
centar.
• Aparatsenesmijepostavljatiispod
slavinedabisenatočilavoda.
• Aparatisključiteizstrujenakonsvake
upotrebeiliakoprimijetitekakvugrešku.
• Elektrnisepriključaknesmijeodspajati
odstrujepovlenjemkabla.
• Glačalonemojteuranjatiuvoduilidruge
tekine.
• Aparatnemojteizlagativremenskim
utjecajima(kiša,sunce,mrazitd.).
Prije prve upotrebe aparata
Spremnikglačalanapunitevodomiz
slavineipostavitetemperaturuna“max”.
Aparatspojitenaizvorenergije.Kada
parnoglačalopostigneželjenu
temperaturu(žaruljicasegasi),pustiteda
vodastvoriparunamjtanjempostavke
parena“2”tepritišćigumb
uviše
navrata.
Kadaprviputkoristitefunkcijupare,ne
upotrebljavajtejenarubljujerbijošmoglo
bitiprljavštineuraspršivačupare.
Kortenje aparata
Žaruljicasvijetlidokseglalozagrijava.
Kadasepostigneželjenatemperatura,
žaruljicasegasi.
Akojeglačalovećvruće,možetenastaviti
glačatidokseglačalozagrijava.
Robusortirajtepremavrstinjege
naznačenojnaetiketiipnitesrobom
kojaseglačananajnižojtemperaturi‚“•”.
Sintetiku
••
Svilu-Vunu
••
PamukPlatno
Punjenje spremnika vode 1
Postavku pare okrenite na “0” I
iskljite utikač!
Koristitesamočistuvoduizslavinebez
ikakvihprimjesa.Dodavanjedrugih
tekina,kaoštosuparfemi,oštetitćevaš
aparat.
tećenja uzrokovana ranije
spomenutim proizvodima poništit će
jamstvo aparata.
Nemojtekoristitikondenzacijskuvoduiz
strojazasušenjerublja,klimauređajaili
sličnog.Aparatjenapravljenzauporabus
vodomizslavine.
Kakobisteprodužilioptimalnufunkciju
pare,pomijajtevoduizslavines
destiliranomuomjeru1:1. Akoje
vodauvašojregijijakotvrda,voduiz
slavinepomiješajtesdestiliranomuomjeru
1:2.
Spremnik za vodu nemojte napuniti
iznad maksimalne razine “max.
Glanje bez pare 2
Postavkuparepostavitena“0”.
Gumbzatemperaturuokrenitenapotreban
položaj.Akojepotrebnokoristite
raspršivač.
Glanje na paru 3
Parajedostupnasamoakojeregulator
temperaturenamještennasimbolepare
“••”i“max”.
Postavkutemperaturepostavitenapoložaj
“••”:postavkuparena“1”.
Postavkutemperaturepostavitena“•••”ili
na“max”:postavkuparena“2”.
Dodatna para 4
Dabiseolakšaloglačanjejakoizgužvanog
rubljailitvrdihmaterijala,možesemalo
povećativolumenpare.Dabiseto
postiglo,regulatorparepostavitena“max.
Neprestanopritiščitegumbuintervalima
od2sekundi.
Hitac pare 5
Temperaturupostavitenamaksimalnu
“max”.
Pritiščitegumb
uintervalimaodbarem5
sekundi.
Vertikalna para 6
Mlaz pare ne usmjeravajte prema odji
koju nosite.
Mlaz pare ne usmjeravajte prema
ljudima ili životinjama.
Temperaturupostavitenamaksimalnu
“max”.
Komadeodjećepostavitenavjalice.
Glalomglajteuvertikalnompoložaju
naudaljenostiod10cm/4inčaiuviše
navratapritisnitegumbupauzamaod
najmanje5sekundi.
Raspršivanje 7
Funkcijuraspršivanjanemojtekoristitina
svilenojrobi.
Nakon svakog glačanja 8
Postavku pare okrenite na “0” i
iskljite utikač!
Ispraznitespremnik:Glalodržitevkom
premadoljeilaganogapretresite.
Glalopohranitetakodastojina
stražnjemdijeluinepolažitegas
povinomzaglačanjenadolje.
Kabelsemoženamotatiokostražnjeg
dijelaaparata.Kabelzanapajanjenemojte
prečvrstonamotati!
Čišćenje i održavanje
E
Pozor! Opasnost od opeklina!
Prije nego što pnete čistiti aparat
ili na njemu izvoditi postupke
održavanja, odspojite ga od struje.
1.Akojeglalosamomaloisprljano,
iskljitegaizmrnogpriključkai
sačekajtedasepovinazaglanje
ohladi.Kućteipovršinuzaglačanje
obrišitesamovlnomkrpom.
2.Akojekrpanapravljenaodsintetičkog
materijala,možeserastopitizbog
visoketemperaturenapovršiniza
glačanje.Iskljiteparuiodmahistrljajte
ostatketalogačvrstoomotanom,
vlažnompamučnomkrpom.
3.Kakobipovršinazaglačanjeostala
glatka,izbjegavajtečvrstekontaktes
metalnimpredmetima.Začćenje
povinezaglanjenemojtekoristiti
jastučićezaribanjeilikemikalije.
Dodatne funkcije
Višestruki sustav za uklanjanje
kamenca 9
Ovisnoomodelu,ovajasortimanje
opremljen“AntiCalc”(“ProtivKamenca”,
stavka1+2+3)sustavomodstranjivanja
kamenca.
1. samćenje
Svakiputkadakoristiteregulatorpare,
sustav“samišćenja”čistinaslage
kamencana
aparatu.
2. calc‘n clean
Funkcija“Calc’nClean”pomevam
odstranitinaslagekamencaizparnog
kotla.
Ovufunkcijukoristitepriblnosvaka2
tjednaakojevodanavašempodrjujako
tvrda.
1.Izborniktemperaturepostavitena“max”
položajiuključiteglačalo.
2.Nakonpotrebnogperiodazagrijavanja,
iskljiteglačaloidržiteganad
sudoperom.
3.Isključiteregulatorpareokrigana
položaj“calc”dokgapritćete.
4.Polakoulijtevodu(oko300ml)u
regulatorparerupu.
5.Njnoprotresiteglačalo.Kipavodai
paraćeizaći,zajednosnaslagama
kamencakojesusemdanakupile.
Kadaprestanekapatiizglačala,
ponovnonamjestiteregulatorpareu
obrnutomredosljeduipomaknitegana
0”polaj.
6.Nakontogaponovnozagrijteglalosve
dokpreostalavodaneispari.
Savjet:
Akojeiglaregulatoraparezaprljana,
odstraniteostatkekoristećiocatiisperiteje
čistomvodom.
3. anti-calc
“Anti-calc”ulakdizajniranjekakobi
smanjiostvaranjekamencatijekom
glačanjanaparuitakopomažeproduljenju
životnogvijekaglala.
Ipak,“anti-calc”ulaknemožeodstraniti
savkamenackojisestvaratijekom
vremena.
Savjeti za uštedu energije
Proizvodnjaparetrošinajveenergije.
Kakobistesmanjilitrakenergije,slijedite
ispodnavedenesavjete:
1.Paruregulirajteuskladusodabranom
temperaturomglačanja,držećiseuputa
uovompriručniku.
2.Pokušajteglačatirobudokjejošuvijek
vlažnaismanjitipostavkupare.Takoće
parustvarativašaroba,aneglačalo.
Akoprijeglanjaodjećusušiteustroju
zasušenjerublja,naprogramuglanja
odaberitepostavkustrojzasenje
rublja.
3.Zavrijemepauziaparatpostaviteda
stojiuspravno.Akoglačalopolite
horizontalnosuključenimregulatorom
pare,triseenergija.
Savjeti o odlaganju
Našiseproizvodidostavljajuu
optimiziranojambali.
Toseodnosinakortenjematerijalakoji
nezagađujuokolišikojemoratepredati
lokalnojslužbizaodlaganjeotpadakao
sekundarnesirovine.Vašelokalnogradsko
vijevammožedatiinformacijeo
odlaganjuistrošenihaparata.
Ovaj je aparat oznen u skladu s
Europskom direktivom 2012/19/EU
o otpadnoj električnoj i
elektroničkoj opremi (otpadna
elektrna i elektronka oprema -
WEEE).
Smjernicama Europske unije odren je
jedinstven okvir za sabiranje i reciklu
starih aparata unutar EU.
• Predtým,akozariadeniepripojítekel.
napätiu,uistitesa,ženapätievel.sieti
spĺňapodmienkyuvedenénavýrobnom
štítkuvýrobku.
• Zariadeniesamôžepripojiťibado
uzemnenejzásuvky.Akpoužívate
predlžovacíkábel,uistitesa,žemá
dvojlovúzásuvku16Asuzemnením.
• Vprípade,žesaspálipoistka,zariadenie
sanedáspustiť.Akchcetežehličku
znovupoužívať,musítejudoručiťdo
autorizovanéhotechnickéhoservisu.
• Pokaždompoužitíalebovprípade
podozrenia,žezariadeniemáporuchu,
musísavždybezodkladneodpojiťodel.
napätia.
• Neťahajtezanapájacíkábel!Neodpájajte
zariadenieťahanímkábla!
• Neporajtežehličkudovodyanido
inýchtekutín.
• Žehličkunedávajtepodtečúcuvodu,ak
chcetedonádržkynaliaťvodu.
• Zariadenienenechávajtenamiestach,
ktorésúpriamovystavenépôsobeniu
poveternostnýchpodmienok(dážď,
slnko,námrazaap.).
Pred prvým použitím žehličky
Keďježehličkaodpojenáodnapätia,
naplňtezásobníkvodouanastavteotný
regulátorteplotydopolohy“max”.
Pripojtežehlkukel.napätiu.Keď
žehličkadosiahnepotrebnúteplotu
(kontrolkazhasne),môžetezačaťpoužívať
funkciupary,atonastavenímregulátora
parydopolohy„2”,aleboviacsobným
stlenímtlačidla
.
Počasprhopoužitiafunkciepary,
nežehlitepostnúbielizeň,pretožev
sobníkuvodysamôžunachádzať
drobnénečistoty.
Používanie žehličky
Počasrozohriatiasvietikontrolka.
Kontrolkazhasne,pokiaľjedosiahnutá
nastavenáteplota.Pokiaľježehličkauž
rozohriata,môžetepokrovaťvžehlení
taktiežpočasďalšiehorozohrievania.
Bielizeňroztrieďtepodľasymbolova
začnitesbielizňou,ktorávyžaduje
žehleniesnajnšouteplotou“•”.
Syntetické
••
Hodváb-vlna
••
Bavlna-ľan
Naňanie zásobníka na vodu 1
Nastavte regutor pary do polohy
"0" a odpojte žehličku od el. napätia!
Používajteibačistúvoduzvodovodubez
žiadnyprísad.
Pridávanieinýchtekutín,akonapr.
voňaviek,môževiesťkpkodeniu
zariadenia.
Všetky poškodenia vzniknu
sledkom jedného z
všievymenovaných výrobkov, nie sú
zohľadňované v záruke.
Nepoužívejtekondenzovanouvoduze
sušky,klimatizacenebopodobných
spoebů.
Totozariadeniejenaprojektovanéna
používanieobyčajnejvodyzvodovodu.
Akchceteprežiťsprávnefungovanie
funkciepary,môžetemiaťvoduz
vodovodusdestilovanouvodouvpomere
1:1.Akjevodazvodovoduprílištvrdá,
miešajtejusdestilovanouvodouvpomere
1:2.
Aby z žehličky nevytekala voda, nikdy
ju nenapujte nad značku ”max.”!
Žehlenie bez pary 2
Funkciasuchožehleniajeaktívnav
celkovomteplotnomrozsahu,regulátor
intenzityprietokuparynastavtena“0.
Vprípadepotrebypoužitefunkciu
kropenia.
Žehlenie s parou 3
Funkciaparhožehleniajeaktívna,keď
saotnýregulátorteplotynachádzav
rozsahuoznenomznkoupary.
Regulátorintenzityprietokuparynastavte
na„1”preteploty„••”.
Regulátorintenzityprietokupárynastavte
na„2”preteplotyvrozsahuod„•••”do
„max”.
Dodatočná para 4
Tátofunkciazabezpídostatočné
množstvopary,ktorémôžetevyužiťpri
žehleníveľmipokenej(zahnutej)bielizne.
Parnýpulzaktivujtestlačenímregulátora
parypočas2sekúnd.
buch pary 5
Otnýregulátorteplotynastavtedo
polohy„max”.Medzi
jednotlimi
výbuchmiparymábyť5sekundový
odstup.
Zvislý výbuch pary 6
Spotrebič vyba vodnú paru s vmi
vysokou teplotou. V žiadnom prípade
nežehlite bielizeň a iné látky, do ktorých
sú práve odeté osoby alebo zvieratá.
Vodnú paru nikdy nesmerujte na ľu
alebo na zviera.
Oblečenie,ktoréchcetevyžehliť,zaveste
navešiak.Otočnýregulátorteploty
nastavtedopolohy„max”.Žehličkudržte
vovzdialenosti10cmodobleniaa
stlujte.
Medzijednotlivýmivýbuchmiparymábyť
5sekundovýodstup.Poštyrochcykloch
parnýchvýbuchov,jepotrebnépočkať10
sekúnd.
Striekanie 7
Tútofunkciumôžetepoiťkedykoľvek
počasžehleniaanemávplyvna
nastaveniežehlky.
Počasžehleniahodvábunepoužívajte
funkciustriekania.
Po každom žehle 8
Regulátor pary nastavte do polohy ”0
a odpojte žehličku zo siete!
Vypzdnitezásobník:žehličkupodržte
hrotomsmeromdoleazľahkazatrepte.Pre
uloženiežehlkupostavtenazadnú
odkladaciuplochu,takabysanedotýkala
žehliacouplochou.
Prívodnýkábelnenavíjajteveľminapevno!
Čistenie
E
Pozor! Riziko popálenia!
Pred zatím čistenia alebo údržby
vždy odpojte spotrebič od siete.
1.Priľahkomznečistenívytiahnite
strčkuažehliacuplochunechajte
vychladnúť.Plášťažehliacuplochu
utritevlhkouutierkou.
2.Pokiaľsasyntetickálátkaprivysokom
nastavenílepínažehliacuplochu,
vypnitenaparovanieazvkyokaite
istitevlhkoubavlnenouutierkou
3.Abyžehliacaplochazostalahladká,
nemalabyprísťdokontaktuskovovými
predmetmi.Načisteniežehliacejplochy
nepoužívajtedrsnéšpongieani
chemikálie.
Prídavné funkcie
Pokročilý sysm na
odstraňovanie vodho 9
Podľamodeludisponuje,tátorada
odvápňovacímsystémom«AntiCalc»
(=Komponenty1+2+3).
1. self-clean
Vždy,keďpoijeteregulátorpary,
samočistiacisystémčistímechanizmusa
odstrujeznehousadenýkameň.
2. Calcn’Clean
Funkcia„Calcn’Clean”pomáha
odstrovaťkúskykameňazparnej
komory.Akjepoužívanávodaveľmitvrdá,
jepotrebnétútofunkciuvykonaťrazna
každé2týždne.
1.Naplňtezásobníknavodu,nastavte
regulátorteplotydopolohy„max”,aaž
následnepripojtežehličkukel.napätiu.
2.Keďuplyniečaspotrebnýnarozohriatie,
odpojtežehličkuodel.napätia.
3.Podržtežehličkunaddrezomavyberte
regulátorpary,obráťtehodopolohy
"calc"asúčasnestlačte.
4.Pomalyvlejteobsahjednejjednotkyna
napĺňaniedootvoruregulátorapary
(300ml).
5.Žehličkujemnezatraste.Vriacavodaa
parabudúvychádzaťzplatnežehličky,
prombudúvyplachovaťkameňakoaj
inéusadeniny,ktorésanahromadilivo
vnútri.Keďzožehličkyprestane
kvapkať,opäťnamontujteregulátorpary
-vsuňtehoanastavtevpolohe"calc",
súbnesukazovateľom,anásledne
regulátorzatlačteaottehodopolohy
„0”.
6.Žehličkuznovunahrejte,abysnej
vyparovalazostávajúcavoda.
Tip:
Akjeihlaregulátoraparyzašpinená,
pomocouoctuodstráňtezjejkoncoviek
etkyusadeniny,anásledneprepláchnite
čistouvodou.
3. anti-calc
Úlohoultra„anti-calc”jeredukovať
množstvonahromadenéhovodného
kama,ktorýsavytvárapočasprocesu
odparovania,čomápredĺžiťživotnosť
žehličky.Aleltračnávložka,ktorá
predchádzahromadeniuvodnéhokameňa,
nedokážeúplneodstrániťvodnýkameň,
ktorýsavtakýchtopodmienkachvytra.
Odporúčania, ktoré pomôžu šetriť
energiu
Počaspoužívaniažehlkysanajviac
energiespotrebúvanavytranievodnej
pary.Abysaspotrebaenergieznížila,
postupujepodľanasledujúcichodporúčaní:
1.Prissobtemnožstvoparyvzhľadomk
nastavenejteplotežehlenia,dodržujte
odporúčaniaapokynyuvedenévtejto
užívateľskejpríručke.
2.Odporúčamežehličeštevlhkélátkya
postupneznižovaťnastavenieparyv
žehličke.Parasabudeuvoľňovaťz
vlhkejlátky,aniezožehličky.Osoby,
ktorénasušeniepoužívajúelektrické
sušky,odpočame,abypoužívali
programsfunkciou‚irondry’.
3.Keďžehličkunepoužívate,vždyju
kltevzvislejpolohe.Akžehličku
nectevovodorovnejpolohes
otvorenýmregulátorompary,parasa
budevytváraťnepotrebne.
Likvidácia
Predtýmakozlikvidujetepoužitýspotrebič,
tehonepoiteľným.
Počaslikviciedodržiavajteplatné
predpisysvojejkrajiny.Aktuálneinformácie
získateusvojhopredajcualebona
obecnýchúradoch.
Tento spotrebič je označený v
súlade s európskou smernicou
2012/19/EG o elektrických a
elektronických spotreboch
(waste elecktrical and electronic
equipment – WEEE).
Smernica ustanovuje rámcové
podmienky pre vrátenie a recykciu
starých spotrebov platné po celej EÚ.
• Тозиуредтрябвадасевключикъм
електрическатамрежаидасе
експлоатираспорединформацията,
обозначенанатабелкатасъс
спецификации.
• Тозиуредтрябвадабъдевключенв
заземенконтакт.Акоеабсолютно
необходимодасеползваудължител,
тотойтрябвадаеподходящза16Аи
даимащепселсъсзаземяване.
• Акопредпазителят,койтоемонтиран
вуредагръмне,уредътщесе
повреди.Задавъзстановите
нормалнатаработанауреда,трябва
дагозанесетевоторизирансервиз.
• Никоганепоставяйтеуредадиректно
подчешмата,заданапълните
резервоарасвода.
• Изключвайтеуредаотконтактаслед
всякаупотребаиливслучай,че
забележитенещонередновработата
му.
• Неизключвайтеуредаотконтакта,
катодърпатекабела.
• Никоганепотапяйтеуредавъввода
иливдругатечност.
• Неоставяйтеуредаизложенна
метеорологичновлияние(дъжд,
слънце,мразидр.)
Преди да използвате Вашия
уред за първи път
Докатоютиятаеизключенаотел.
захранванетоянапълнетесводаот
чешматаинагласететемпературатана
“max.”Включетеуредавел.
захранването.Когатоютиятадостигне
желанататемпературазапочнетеда
подаватепара,катонагласите
регулаторанапаратана“2”икато
натискатепродължителнобутона
.
Когатоизползватефункциятазапара
запървипът,неяизползвайтевърху
чистидрехи,тъйкатовсеощеможеда
имамръсотияподиспенсеранапарата.
Използвате уреда
Светлинниятиндикаторсвети,когато
ютиятазагрява.Когатожеланата
температураедостигната,светлината
изгасва.
Акоютиятаевечегореща,можетеда
продължитегладенето,докатотясе
нагрява.
Сортирайтедрехитеспоредетикетитеи
започнетегладенетоотдрехите,
изискващинай-нискататемпература‘’•’’
Синтетика
••
Коприна–Вълна
••
Памук–Лен
Пълнене на резервоара с вода 1
Настройте регулатора на парата
на позиция „0” и изключете
ютията от захранването!
Използвайтесамочистапитейнавода,
бездаясмесватеснищо.Добавянето
надругитечностикатопарфюмще
увредиуреда.
Всякакви повреди, причинени от
използването на посочените по-горе
продукти, ще направи невалидна
гаранцията.
Неизползвайтевода,кондензираласе
отсушилни,климатициилиотдруги
подобни.
Тозиуредепроектирандаработис
нормалнапитейнавода.
Задаоптимизиратепарнатафункция
можедасмеситепитейнас
дестилиранаводавсъотношение1:1.
АковъвВашатаобластводатае
прекаленотвърдаможедасмесите
питейнасдестилиранаводав
съотношение1:2.
Никога не пълнете ютията над
обозначението “max”.
Гладене без пара 2
Поставетерегулаторанапаратана“0.
Завъртететемпературниярегулаторв
желанатапозиция.Акоенеобходимо,
използвайтеспрей.
Гладене с пара 3
Парасеосвобождавасамокогато
температурниятрегулаторепоставен
насимволитезапара-между-“••”and
“max”.
Настройтетемпературатана“••”:
паратана“1”.
Настройтетемпературатана“•••”или
на“max”:паратана“2”.
Допълнителна пара 4
Задаулеснитегладенетонамного
намачканопраненадебелиматерии,
можетезакраткодаувеличитеобема
напарата.Затазицелпоставете
температурниярегулаторнапозиция
“max”.
Натиснетебутоназаударнапара
няколкопътинаинтервалиот2секунди.
Ударна пара 5
Настройтетемпературатана“max.
Натиснетепродължителнобутон
с
интервалиотнай-малкоот5секунди.
Вертикална парна струя 6
Не насочвайте струята на парата към
дрехи, в които сте облечени.
Не насочвайте струята на парата към
хора или животни.
Настройтетемпературатана“max.
Закачетедрехатаназакачалка.
Гладетевъввертикалнапозицияна
разстояние10см/4инатиснете
продължителнобутонасинтервалиот
поне5секунди.
Спрей 7
НеизползвайтефункциятаSprayза
коприна.
  • Page 1 1
  • Page 2 2

Bosch TDA2321/01 Benutzerhandbuch

Kategorie
Eisen
Typ
Benutzerhandbuch