Meec tools 010260 Benutzerhandbuch

Typ
Benutzerhandbuch
YTTÖOHJEESTA
Tärkeää! Lue käyttöohje huolella ennen
käyttöä! Säilytä se myöhempää käyttöä vart-
en. (Käännös alkuperäisestä käyttöohjeesta)
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Ważne! Przed użyciem uważnie przeczytaj
instrukcję obsługi! Zachowaj ją naprzyszłość.
(Tłumaczenie oryginalnej instrukcji)
GEBRUIKSAANWIJZING
Belangrijk! Lees de gebruiksaanwijzing aan-
dachtig door voordat u het apparaat gebruikt.
Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig
gebruik. (Vertaling van de originele instructies)
BRUKSANVISNING
Viktig! Les bruksanvisningen nøye før
bruk. Ta vare på den for fremtidig bruk.
(Oversettelse av original bruksanvisning)
MODE D’EMPLOI
Important! Lisez attentivement le mode
d’emploi avant la mise en service. Conservez-le.
(Traduction des instructions originales)
OPERATING INSTRUCTIONS
Important! Read the user instructions
carefully before use. Save them for future
reference. (Translation of the original in-
structions)
BEDIENUNGSANLEITUNG
Wichtig! Die Bedienungsanleitung vor der
Verwendung bitte sorgfältig durchlesen! Für
die zukünftige Verwendung aufbewahren.
(Bedienungsanleitung im Original)
BRUKSANVISNING
Viktigt! Läs bruksanvisningen före an-
vändning. Spara den för framtida bruk.
(Original bruksanvisning)
Item no. 010260
Compost shredder
KOMPOSTKVARN
KOMPOSTKVERN
ROZDRABNIACZ DO KOMPOSTU
SCHREDDER
PUUTARHASILPPURI
BROYEUR À COMPOST
COMPOSTMOLEN
230 V
2,5 kW
Värna om miljön!
Kasserad produkt ska återvinnas enligt
gällande bestämmelser.
Verne om miljøet!
Kassert produkt skal gjenvinnes etter gjeldende
lover og regler.
Dbaj o środowisko!
Zużyty produkt należy poddać recyklingowi
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Care for the environment!
Recycle discarded product in accordance with
local regulations.
Schützen Sie die Umwelt!
Das entsorgte Produkt muss gemäß den
geltenden Bestimmungen recycelt werden.
Suojele ympäristöä!
Käytöstä poistettu tuote on kierrätettävä
voimassa olevien säännösten mukaisesti.
Pensez à l’environnement
Les appareils hors d’usage doivent être recyclés
conformément à la réglementation en vigueur.
Bescherm het milieu!
Afgedankte producten moeten worden
gerecycleerd volgens de van toepassing zijnde
regelgeving.
© Jula AB
JULA AB, BOX 363, SE-532 24 SKARA
Rätten till ändringar förbehålles.
För senaste version av bruksanvisningen se
www.jula.se
Med forbehold om endringer.
Nyeste versjon av bruksanvisningen nner du
på www.jula.no
Z zastrzeniem prawa do zmian.
Najnowsza wersja instrukcji obsługi znajduje się
na www.jula.pl
Jula reserves the right to make changes.
For latest version of operating instructions, see
www.jula.com
Änderungen vorbehalten.
Die aktuellste Version der Bedienungsanleitung
nden Sie auf www.jula.com
Pidätämme oikeuden muutoksiin.
Katso käyttöohjeiden uusin versio täältä: www.
jula.com
Nous nous réservons le droit d’apporter des
modications.
Vous trouverez la dernière version des
consignes d’utilisation sur www.jula.com
Wijzigingen voorbehouden.
Voor de recentste editie van de
gebruikershandleiding, zie www.jula.com
DoC: EN-SE-NO-PL-DE-FI-FR-NL
EU DECLARATION OF CONFORMITY / EU FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE / EU SAMSVARSERKLÆRING /
DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE / EU KONFORMITÄTSERKLÄRUNG / EU VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS / DÉCLARATION
UE DE CONFORMITÉ / EU CONFORMITEITSVERKLARING
Item number / Artikelnummer / Artikkelnummer / Numer artykułu / Artikkelnummer / Tuotenumero / Numéro de référence / Artikelnummer
010260
Jula AB, Box 363, SE-532 24 SKARA, SWEDEN
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer./ Denna försäkran om överensstämmelse utfärdas
på tillverkarens eget ansvar./ Denne samsvarserklæring er utstedt under ansvaret til produsenten./ Niniejsza deklaracja zgodności wydana
zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta./ Diese Konformitätserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers
ausgestellt./ Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla./ La présente déclaration de conformité
est émise sous la seule responsabilité du fabriquant. / Deze conformiteitsverklaring wordt afgegeven onder de uitsluitende
verantwoordelijkheid van de fabrikant./
COMPOST SHREDDER / KOMPOSTKVARN / KOMPOSTKVERN / ROZDRABNIACZA DO KOMPOSTU
/ SCHREDDER / PUUTARHASILPPURI / BROYEUR À COMPOST / COMPOSTMOLEN
230V; S1:2200W, P40:2500W
Conforms to the following directives, regulations and standards:/ Överensstämmer med följande direktiv, förordningar och standarder:/ Er i samsvar med følgende direktiver, forordning og
standarder:/ Są zgodne z następującymi dyrektywami, regulacja i normami:/ Entspricht den folgenden Richtlinien, Vorschriften und Normen:/ Seuraavien direktiivien, asetusten ja
standardien mukainen:/ Conforme aux directives, règlements et normes suivants: / Voldoet aan de volgende richtlijnen, voorschriften en normen:
Directive/Regulation Harmonised standard
MD 2006/42/EC EN 60335-1:2012/A2, EN 50434:2014
EMC 2014/30/EU EN 55014-1:2017/A11:2020, EN IEC 55014-1:2021, EN 55014-2:2015,
EN IEC 55014-2: 2021, EN IEC 61000-3-2:2019, EN IEC 61000-3-3:2013/A1:2019
OND 2000/14/EC + 2005/88/EC
RoHS 2011/65/EU + 2015/863 EN 50581:2012
Measured sound power level on an equipment representative for this type:
Uppmätt ljudeffektnivå på en utrustning som är representativ för denna typ:
Målt lydeffektnivå for utstyr som er representativt for vedkommende type:
Zmierzony poziom mocy akustycznej urządzenia reprezentatywnego dla
danego typu:
Gemessener Schallleistungspegel eines für diesen Typ repräsentativen
Geräts:
Mitattu äänitehotaso tätä tyyppiä edustavassa laitteessa:
Niveau de puissance acoustique mesurée sur un équipement représentatif
de ce type :
Gemeten geluidsvermogen aan een apparaat dat representatief is voor dit
t
y
pe:
Guaranteed sound power level:
Garanterad ljudeffektnivå:
Garantert lydeffektnivå:
Gwarantowana moc akustyczna:
Garantierter
Schallleistungspegel:
Taattu äänitehotaso:
Puissance acoustique garantie :
Gegarandeerd geluidsvermogen:
Conformity assessment procedure according to 2000/14/EC:
Förfarande för bedömning av överensstämmelse enligt 2000/14/EC:
Framgangsmåter for samsvarsvurdering iht. 2000/14/EC:
Procedura oceny zgodności na podstawie dyrektywy 2000/14/WE:
Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Richtlinie 2000/14/EG:
2000/14/EY:n mukainen vaatimustenmukaisuuden
arviointimenettely:
Procédure d’évaluation de la conformité conformément à
2000/14/CE :
Conformiteitsbeoordeling conform 2000/14/EG:
105,2 dB(A) 108 dB(A) Annex V / Bilaga V / Vedlegg V / Załącznik V /
Anhang V / Liite V / Annexe V / Bijlage V
This product was CE marked in year:/ Produkten CE-märktes år:/Dette produktet ble CE-merket dette året:/ Wyrób oznakowany znakiem CE w roku:/ Dieses Produkt erhielt die CE-
Kennzeichnung im Jahr:/ Tämä tuot on CE-merkitty vuonna:/ Ce produit a reçu le marquage CE en:/ Dit product werd CE-gemarkeerd in het jaar : 2019
Skara 2021-10-29
Mattias Lif, BUSINESS AREA MANAGER (Signatory for Jula and authorised to compile
the technical documentation. /Undertecknat för Jula samt behörig att sammanställa den tekniska
dokumentationen. / Signert for Jula og kvalifisert til å sammenfatte den tekniske dokumentasjonen. /
Podpisano w imieniu Jula oraz osoby upoważnionej do sporządzenia dokumentacji technicznej. /
Unterzeichnet im Namen von Jula und befugt, die technische Dokumentation zusammenzustellen, /
Allekirjoittanut Julan puolesta ja valtuutettu kokoamaan tekniset asiakirjat. / Signé au nom de Jula et
habilité à établir la documentation technique. / Ondertekend namens Jula en gemachtigde voor de
samenstelling van de technische documentatie
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SV
5
ANVÄNDNING
Produkten är inte avsedd att användas av
personer (barn eller vuxna) med någon
typ av funktionshinder eller av personer
som inte har tillräcklig erfarenhet eller
kunskap för att använda den, såvida de
inte har fått anvisningar gällande
användande av produkten av någon med
ansvar för deras säkerhet.
Barn ska hållas under uppsikt så att de
inte leker med produkten. Låt inte barn
rengöra eller underhålla produkten.
Håll kringstående personer, speciellt barn,
samt husdjur på säkert avstånd.
Det kan nnas lokala åldersregler för
användning.
Använd hörselskydd och skyddsglasögon.
Använd stadiga skor och långbyxor.
Använd inte produkten barfota eller med
öppna skor. Använd inte löst sittande
kläder, slipsar, halsdukar eller liknande,
som kan fastna i rörliga delar.
Kontrollera före start att
inmatningsutrymmet är tomt.
Håll ansikte, huvud och andra kroppsdelar
borta från inmatningsöppningen.
Håll händer och andra kroppsdelar samt
kläder borta från inmatningsutrymmet,
utkastet och rörliga delar.
Ha hela tiden säkert fotfäste och god
balans. Sträck dig inte för långt. Stå aldrig
högre upp än produktens bas vid
inmatning.
Håll säkert avstånd till utkastet när
produkten är igång.
Vid inmatning, se noga till att inte metall,
sten, glas, jord, plast eller andra främmande
föremål kommer in i produkten.
Om skärmekanismen stöter emot
främmande föremål, eller om produkten
startar med missljud eller vibration, stäng
omedelbart av produkten, dra ut
stickproppen och vänta tills alla rörliga
delar har stannat helt. Kontrollera
produkten och reparera eventuella skador
innan den används igen.
SÄKERHETSANVISNINGAR
Läs dessa anvisningar noga före användning
och bekanta dig med produktens reglage
och användning. Om inte alla anvisningar
och säkerhetsanvisningar följs, nns risk
för elolycksfall, brand och/eller allvarlig
personskada.
UTBILDNING
Läs dessa anvisningar noga och bekanta
dig med produktens reglage och
användning.
Låt aldrig barn eller personer som inte
känner till produkten eller har tagit del av
dessa anvisningar använda den. Det kan
nnas lokala åldersregler för användning.
Användaren är ansvarig för eventuella
olyckor eller risker för andra personer eller
för egendom.
ALLMÄNNA ANVISNINGAR
Placera produkten i rekommenderad
position på stabilt, horisontellt underlag.
Använd inte produkten på ytor där
utkastat material kan orsaka personskada.
Kontrollera före varje användning knivar,
knivskruvar och övriga förband är korrekt
åtdragna, att höljet är fritt från skador
och att alla skydd och
säkerhetsanordningar sitter på plats och
fungerar korrekt. Om komponenter är
slitna eller skadade ska alltid hela
uppsättningen bytas ut, för att undvika
obalans. Ersätt klistermärken som blivit
oläsliga eller försvunnit.
Kontrollera före användning att nätuttag
och sladdar är fria från skador och tecken på
åldrande. Dra omedelbart ut stickproppen
om sladden blir skadad under arbetet. Rör
inte vid sladden innan stickproppen är
utdragen. Använd inte produkten om
sladden är skadad eller sliten.
Använd inte produkten när andra
personer, speciellt barn, eller husdjur nns
i närheten.
SV
6
Byt eller reparera skadade delar.
Kontrollera och dra åt eventuella lösa delar.
Låt inte bearbetat material ansamlas i
utkastet. Det kan förhindra korrekt
tömning och kan göra att material kastas
ut genom inmatningsöppningen.
Om produkten blockeras, stäng av
produkten och dra ut stickproppen innan
blockeringen åtgärdas.
Använd aldrig produkten om skydd eller
kåpor är demonterade eller skadade.
Använd aldrig produkten utan monterade
säkerhetsanordningar, som uppsamlare.
Håll motorn ren från skräp och andra
avlagringar – risk för brand och/eller
överhettning.
Transportera inte produkten när motorn
är igång.
Luta inte produkten när motorn är igång.
Stäng av produkten, dra ut stickproppen
och vänta tills alla rörliga delar stannat
helt i nedanstående situationer.
Innan produkten lämnas.
Innan blockeringar åtgärdas eller
utkastet rensas.
Före kontroll, rengöring eller annat
arbete på produkten.
UNDERHÅLL OCH FÖRVARING
Stäng av produkten, dra ut stickproppen
och vänta tills alla rörliga delar har
stannat helt före kontroll, justering,
underhåll och/eller byte av tillbehör samt
före förvaring. Låt produkten svalna helt
före kontroll, justering, underhåll och/
eller byte av tillbehör.
Förvara produkten torrt och oåtkomligt för
barn.
Låt alltid produkten svalna helt före förvaring.
Var försiktig vid arbete nära skärsystemet,
även om produkten stängts av av
skyddsförreglingen – skärsystemet kan
röra sig även om motorn inte är igång.
Byt skadade eller slitna delar. Använd
endast reservdelar och tillbehör som
tillverkaren rekommenderar.
Försök aldrig förbikoppla produktens
förreglingar och skyddsanordningar.
Stäng av produkten, dra ut stickproppen
och vänta tills alla rörliga delar har
stannat helt före montering/demontering
av uppsamlaren.
Produkten ska anslutas till nät med
jordfelsbrytare med utlösningsström högst
30 mA.
SERVICE
Produkten får endast servas av kvalicerad
personal som använder identiska
reservdelar. Detta säkerställer att
produkten förblir säker.
Om sladden eller stickproppen är skadad
ska den bytas ut av behörig
servicerepresentant eller annan
kvalicerad person för att undvika fara.
Låt behörig servicerepresentant eller
annan kvalicerad person kontrollera och
vid behov byta ut kolborstarna vid kraftig
gnistbildning. Kolborstarna måste alltid
bytas i par.
MINIMERING AV BULLER OCH
VIBRATION
För att begränsa buller och vibration vid
användning, begränsa användningstiden,
använd driftlägen med låg vibrations- och
bullernivå och använd lämplig
skyddsutrustning.
Vidta följande åtgärder för att mininera
riskerna till följd av exponering för
vibration och/eller buller:
Använd produkten endast i enlighet
med dessa anvisningar.
Se till att produkten är i gott skick.
Använd tillbehör i gott skick, som är
lämpliga för uppgiften.
Håll stadigt i handtag/greppytor.
Underhåll och smörj produkten i
enlighet med dessa anvisningar.
SV
7
Planera arbetet så att exponering för
kraftiga vibrationer fördelas över
längre tid.
Var uppmärksam. Var hela tiden försiktig
och tillämpa sunt förnuft vid arbete med
produkten. Snabba åtgärder kan förhindra
allvarlig personskada och/eller
egendomsskada.
Stäng omedelbart av produkten och dra
ut stickproppen om produkten inte
fungerar normalt. Om produkten är
skadad måste den kontrolleras och
repareras av kvalicerad personal innan
den används igen.
KVARSTÅENDE RISKER
Även om tillämpliga säkerhetsregler följs
och säkerhetsanordningar används kan
inte alla risker elimineras. Följande risker
kvarstår:
Vibrationsskada (om produkten
används under långa perioder eller
inte hanteras och underhålls korrekt).
Personskada och/eller
egendomsskada till följd av trasiga
tillbehör eller kast till följd av kontakt
med dolda föremål.
Personskada och/eller
egendomsskada till följd av
utslungade föremål.
Vid långvarig användning kan
vibrationer ge cirkulationsproblem i
händerna. Håll kroppen och speciellt
händerna varma. Använd handskar.
Avbryt omedelbart arbetet och sök
läkare om du upplever domning,
klåda, stickande känsla, smärta,
hudfärgsförändring eller förlust av
känsel i ngrar, händer eller
handleder. Risken att drabbas är
större vid låg temperatur.
SÄRSKILDA
SÄKERHETSANVISNINGAR
Använd aldrig produkten för något annat
ändamål än det avsedda.
Kontrollera att typskylten och alla
varningsmärken är rena och läsbara.
Dessa märken innehåller viktig
säkerhetsinformation. Kontakta
återförsäljaren om typskylt eller
klistermärken saknas, är skadade eller
inte går att läsa.
Varningar och anvisningar i denna
bruksanvisning täcker inte alla tänkbara
situationer som kan uppstå. Användaren
måste använda sunt förnuft och
försiktighet.
Kontrollera före start att
inmatningsutrymmet är tomt.
Använd skyddsglasögon, hörselskydd och
skyddshandskar.
Material som sticker ut ur
inmatningsöppningen kan kastas fram
och tillbaka när det dras in av knivaran.
Håll säkert avstånd.
Håll alltid ventilationsöppningarna rena
och fria.
Använd alltid stadiga skor och långbyxor.
VIKTIGT!
Sträck dig inte för långt. Ha hela tiden
säkert fotfäste och god balans. Se alltid
till att ha gott fotfäste på sluttande
underlag.
Använd inte produkten om sladden
eller stickproppen är skadad och rör
inte vid sladden innan stickproppen är
utdragen – risk för elolycksfall.
Håll sladden borta från rörliga delar –
risk för elolycksfall.
Stäng av produkten, dra ut
stickproppen och vänta tills alla rörliga
delar har stannat helt innan du rör vid
rörliga delar.
Använd inte produkten om skydd eller
kåpor är demonterade eller skadade
eller om sladden eller stickproppen är
skadad eller sliten.
Använd inte produkten i dåligt väder, i
synnerhet inte vid risk för åska.
SV
8
UNDERHÅLL
Kontrollera produkten och alla tillbehör med
avseende på skada och slitage före och efter
varje användning. Byt ut eventuella skadade
delar mot nya med samma tekniska data
enligt dessa anvisningar.
Var uppmärksam på rörliga delar – risk för
allvarlig personskada.
VARNING!
Produkten är avsedd att användas med
förlängningssladd. Använd endast
förlängningssladd som är godkänd för
utomhusbruk. Anslut sladden endast till
stänksäkert nätuttag.
Förlängningssladdar ska ha minsta
ledartvärsnittsarea 1,5 mm². Använd
inte förlängningssladdar längre än 10
meter.
Håll sladden borta från rörliga delar –
risk för elolycksfall.
SYMBOLER
Läs bruksanvisningen.
Godkänd enligt gällande
direktiv/förordningar.
Använd skyddsglasögon och
hörselskydd.
Använd skyddshandskar.
Använd stadiga, halkfria skor.
Håll kringstående personer,
speciellt barn, samt husdjur på
säkert avstånd.
FARA! Roterande delar. Håll
händer och fötter borta från
öppningar när produkten är i
drift.
Stäng av produkten och dra ut
stickproppen före justering och/
eller rengöring eller om sladden
är skadad eller hoptrasslad.
Dra omedelbart ut
stickproppen om sladden eller
förlängningssladden skadas.
Vänta tills alla rörliga delar har
stannat helt före ingrepp.
Skyddsklass II.
Garanterad ljudeektnivå.
Kasserad produkt ska återvinnas
enligt gällande bestämmelser.
TEKNISKA DATA
Märkspänning 230 V ~ 50 Hz
Nominelll ingående eekt 2,5 kW
P40:2500 W S1:2200 W
Varvtal obelastad 5000/min
Materialdiameter Max. Ø 40mm
Vikt 10,5 kg
Ljudtrycksnivå, LpA 94,1 dB(A), K=3 dB
Ljudeektnivå, LwA* 105,2 dB(A), K=2,42 db
Ljudeektnivå, LwA** 108 dB(A)
*Uppmätt, **Garanterad
P40 = Maskinen merket (P40) drives
intermitterende, hver syklus bestående av en
driftsperiode på 40 sekunder ved nominell
strøminngang 2500 W, og i løpet av 60 sekunder
med maskinen uten belastning.
SV
9
Använd alltid hörselskydd!
Det deklarerade värdet för vibration, som
har uppmätts i enlighet med standardiserad
testmetod, kan användas för att jämföra olika
verktyg med varandra och för en preliminär
bedömning av exponering. Mätvärdena har
fastställts i enlighet med EN 50434:2014.
VARNING!
Den faktiska vibrationsnivån under
användning av elverktyg kan skilja sig från
det angivna totalvärdet beroende på hur
verktyget används. Identiera därför de
säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda
användaren baserat på en uppskattning av
exponering i verkliga driftförhållanden (som
tar hänsyn till alla delar av arbetscykeln
såsom tiden när verktyget är avstängt
och när det körs på tomgång, utöver
igångsättningstiden).
BESKRIVNING
1. Låsvred, kåpa
2. Strömbrytare
3. Motor
4. Stativ
5. Hjulaxel
6. Inmatningstratt
7. Kåpa
8. Påskjutare
9. Hjul
10. Uppsamlare
BILD 1
HANDHAVANDE
AVSEDD ANVÄNDNING
Produkten är avsedd för nfördelning av
organiskt trädgårdsavfall, som löv, kvistar,
grenar och gräs, och ska användas
stationärt av en person som står på
marken.
Produkten är inte avsedd för nfördelning
av metall, sten, askor, burkar eller
liknande, eller av köksavfall.
Produkten är avsedd för nfördelning av
trädgårdsavfall i privata villa- och
hobbyträdgårdar. Produkten är inte
avsedd för kommersiell användning.
Använd aldrig produkten för något annat
ändamål än det avsedda.
ANVÄNDNING
1. Sätt uppsamlaren på plats
2. Anslut kompostkvarnen till nätspänning.
3. Starta kompostkvarnen genom att sätta
strömbrytaren i läge I.
4. Mata in materialet som ska
nfördelas. Använd påskjutaren
för att avlägsna blockeringar från
inutmatningsöppningen.
5. Stäng av kompostkvarnen genom att
sätta strömbrytaren i läge 0.
Om material fastnar
Om material fastnar i kompostkvarnen gör på
följande sätt:
1. Bryt nätspänningen.
2. Skruva ut låsratten (1).
3. Vinkla bort kåpan (7).
4. Ta bort fastnat material.
5. Fäst kåpan med låsratten.
UNDERHÅLL
OBS!
Se till att kompostvarnen inte är ansluten till
nätspänning när underhåll utförs.
Rengör och underhåll kompostkvarnen
regelbundet för bästa resultat och
livslängd.
Håll ventilationsöppningarna rena och
fria.
SV
10
Stryk eller spreja lite olja på alla omålade metallytor för att skydda dem från korrosion.
Kontrollera regelbundet att alla skruvförband är korrekt åtdragna.
OBS!
Kompostkvarnen får inte utsättas för väta.
Använd inte rengöringsmedel eller lösningsmedel som kan skada plastdelar.
Använd inte slipande eller frätande kemikalier.
FELSÖKNING
Problem Möjlig orsak Åtgärd
Produkten startar inte. Stickproppen är inte ansluten
till nätspänning.
Anslut stickproppen.
Sladden eller stickproppen är
skadad.
Kontakta behörig elektriker.
Annat elfel. Kontakta behörig elektriker.
Överhettningsskydd har utlösts. Låt produkten svalna innan den
startas igen.
Kåpan är inte korrekt
monterad.
Montera kåpan korrekt.
Materialet nfördelas inte
korrekt.
Den fasta kniven är inte korrekt
justerad.
Justera den fasta kniven.
Produkten vibrerar och/eller
bullrar onormalt.
Knivsystemet är skadat. Låt auktoriserad serviceverkstad
åtgärda knivsystemet.
Knivsystemet är blockerat. Avlägsna blockeringen.
Lösa skruvförband. Dra åt skruvförbanden.
NO
11
seg andre personer, særlig barn, eller
husdyr i nærheten.
BRUK
Produktet er ikke beregnet for bruk av
personer (barn eller voksne) med
funksjonshemninger eller av personer uten
tilstrekkelig erfaring med eller kunnskap i å
bruke det, med mindre de har fått
anvisninger om bruk av produktet fra noen
som er ansvarlig for deres sikkerhet.
Barn skal holdes under oppsyn, slik at de
ikke leker med produktet. Ikke la barn
rengjøre eller vedlikeholde produktet.
Hold personer og husdyr i området på
trygg avstand, spesielt barn.
Det kan nnes lokale aldersgrenser for
bruk.
Bruk hørselvern og vernebriller.
Bruk stødige sko og langbukser. Bruk ikke
produktet barføtt eller med åpne sko. Ikke
bruk løstsittende klær, slips, skjerf eller
lignende som kan sette seg fast i
bevegelige deler.
Kontroller før start at matekammeret er
tomt.
Hold ansikt, hode og andre kroppsdeler
borte fra innmatingsåpningen.
Hold hender og andre kroppsdeler samt
klær borte fra matekammeret, utkastet og
bevegelige deler.
Sørg for å ha godt fotfeste og god balanse
til enhver tid. Ikke strekk deg for langt. Stå
aldri høyere opp enn produktets base ved
innmating.
Hold trygg avstand til utkastet når
produktet er i gang.
Ved innmating må du passe godt på at
ikke metall, stein, glass, jord, plast eller
andre fremmedlegemer kommer inn i
produktet.
Hvis skjæremekanismen støter borti
fremmedlegemer eller hvis produktet
starter med en mistenkelig lyd eller
vibrasjon, må du slå av produktet
umiddelbart, trekke ut stikkontakten og
SIKKERHETSANVISNINGER
Les disse anvisningene nøye før bruk, og gjør
deg kjent med produktets betjeningsorganer
og bruk. Manglende overholdelse av
anvisningene og sikkerhetsanvisningene
nedenfor kan medføre el-ulykker, brann og/
eller alvorlig personskade.
OPPLÆRING
Les disse anvisningene nøye og gjør deg
kjent med produktets
betjeningsinnretninger og bruk.
Ikke la personer som ikke er kjent med
produktet eller som ikke har lest disse
anvisningene, bruke det. Det kan nnes
lokale aldersgrenser for bruk.
Brukeren er ansvarlig for eventuelle
ulykker eller risikoer for andre personer
eller eiendom.
GENERELLE ANVISNINGER
Plasser produktet i anbefalt posisjon på et
stabilt, horisontalt underlag.
Ikke bruk produktet på steder hvor
materiale som kastes ut, kan forårsake
personskade.
Kontroller før hver bruk at kniver,
knivskruer og andre forbindelser er riktig
trukket til, at dekselet er fritt for skader og
at alle beskyttelser og
sikkerhetsinnretninger sitter på plass og
fungerer som de skal. Hvis komponenter
er slitte eller skadde, skal alltid hele settet
byttes ut for å unngå ubalanse. Skift ut
etiketter som har blitt uleselige eller
borte.
Kontroller før bruk at stikkontakt og
støpsler er uten skader og slitasje. Hvis
ledningen blir skadet under arbeidet, må
du straks trekke støpselet ut fra
stikkontakten. Unngå å ta på ledningen
før stikkontakten er trukket ut. Produktet
må ikke brukes hvis ledningen er skadet
eller slitt.
Produktet må ikke brukes når det benner
NO
12
vente til alle bevegelige deler har stoppet
helt opp. Kontroller produktet og reparer
eventuelle skader før du bruker det igjen.
Skift ut eller reparer skadde deler.
Kontroller og stram eventuelle løse deler.
Ikke la bearbeidet materiale samle seg i
utkastet. Det kan hindre riktig tømming
og medføre at materiale kan bli kastet ut
gjennom mateåpningen.
Hvis produktet blir blokkert, må du slå av
produktet og trekke ut støpselet før
blokkeringen ernes.
Ikke bruk produktet hvis
beskyttelsesanordninger eller deksler er
demonterte eller skadet. Bruk aldri
produktet uten monterte
sikkerhetsanordninger, for eksempel
oppsamler.
Hold motoren ren for fremmedlegemer
og andre avleiringer – fare for brann og/
eller overoppheting.
Ikke transporter produktet mens motoren
går.
Ikke hell produktet mens motoren går.
Slå av produktet, trekk ut støpselet og
vent til alle bevegelige deler har stanset
helt i følgende situasjoner:
Før du forlater produktet.
Før blokkeringer utbedres eller
utkastet renses.
Før kontroll, rengjøring eller annet
arbeid på produktet.
VEDLIKEHOLD OG OPPBEVARING
Slå av produktet, trekk ut støpselet og
vent til alle bevegelige deler har stanset
helt før kontroll, justering, vedlikehold og/
eller bytte av tilbehør samt før
oppbevaring. La produktet kjøle seg helt
ned før kontroll, justering, vedlikehold
eller bytte av tilbehør.
Oppbevar produktet tørt og utilgjengelig
for barn.
La produktet kjøle seg helt ned før
oppbevaring.
Vær forsiktig når du arbeider nær
skjærsystemet, selv om produktet er slått
av med beskyttelsesforriglingen –
skjærsystemet kan bevege seg selv om
motoren ikke er i gang.
Bytt skadde eller slitte deler. Bruk bare
reservedeler og tilbehør som produsenten
anbefaler.
Ikke forsøk å omgå produktets forriglinger
og beskyttelsesanordninger.
Slå av produktet, trekk ut støpselet og
vent til alle bevegelige deler har stanset
helt før montering/demontering av
oppsamleren.
Produktet skal kobles til nettet med
jordfeilbryter med utløsningsstrøm på
maks. 30 mA.
SERVICE
Service på produktet skal kun utføres av
kvalisert personell som bruker identiske
reservedeler. Dette sikrer at produktet
alltid er trygt.
Hvis ledningen eller støpselet er skadet,
må den/det byttes av en godkjent
servicerepresentant eller en annen
kvalisert fagperson for å unngå risiko.
La en godkjent servicerepresentant eller
en annen kvalisert person kontrollere og
ved behov bytte ut kullbørstene ved kraftig
gnistdannelse. Kullbørstene må alltid
byttes i par.
REDUKSJON AV STØY OG
VIBRASJON
For å begrense støy og vibrasjon ved bruk
må du begrense brukstiden, bruke
driftsfunksjoner med lavt vibrasjons- og
støynivå og egnet verneutstyr.
Iverksett følgende tiltak for å redusere
farene ved eksponering for vibrasjon og/
eller støy:
Produktet må kun brukes i henhold
til disse anvisningene.
Sørg for at produktet er i god stand.
NO
13
Bruk tilbehør som er i god stand, og
som egner seg for oppgaven.
Hold godt fast i håndtak/gripeater.
Vedlikehold og smør produktet i
henhold til disse anvisningene.
Planlegg arbeidet slik at eksponering
for kraftig vibrasjon fordeles over
lengre tid.
Vær oppmerksom. Vær alltid forsiktig, og
bruk sunn fornuft når du arbeider med
produktet. Raske tiltak kan forhindre
alvorlig personskade og/eller skader på
eiendom.
Slå av apparatet umiddelbart og trekk ut
støpselet hvis produktet ikke fungerer som
normalt. Hvis produktet er skadet, må det
kontrolleres og repareres av en kvalisert
person før det tas i bruk igjen.
ANDRE RISIKOER
Selv om sikkerhetsbestemmelsene følges
og sikkerhetsmekanismene er i drift, er
det umulig å eliminere alle farer. Det er
fortsatt fare for følgende:
Vibrasjonsskader (dersom apparatet
brukes i lange perioder av gangen,
eller ikke brukes og vedlikeholdes
korrekt).
Personskade og/eller eiendomsskade
som følge av ødelagt tilbehør, eller
kast som følge av kontakt med skjulte
gjenstander.
Personskade og/eller eiendomsskade
som følge av gjenstander som
slynges ut.
Ved bruk over lang tid kan
vibrasjoner gi sirkulasjonsproblemer i
hendene. Hold kroppen og spesielt
hendene varme. Bruk hansker. Avbryt
umiddelbart arbeidet og oppsøk lege
hvis du opplever dovning, kløe,
stikkende følelse, smerte, blek hud
eller nedsatt følelse i ngre, hender
eller håndledd. Risikoen for å bli
rammet er større ved lave
temperaturer.
SPESIELLE
SIKKERHETSANVISNINGER
Ikke bruk produktet til annet enn det det
er beregnet for.
Kontroller at typeskiltet og alle
varselmerker er rene og lesbare.
Disse etikettene inneholder viktig
sikkerhetsinformasjon. Kontakt
forhandleren hvis typeskilt eller
klistremerker mangler, er skadet eller ikke
kan leses.
Advarsler og anvisninger i denne
bruksanvisningen dekker ikke alle mulige
situasjoner som kan oppstå. Brukeren må
bruke sunn fornuft og opptre med
forsiktighet.
Kontroller før start at matekammeret er
tomt.
Bruk vernebriller, hørselvern og
vernehansker.
Materiale som stikker ut av
mateåpningen, kan bli kastet frem og
tilbake når det dras inn av knivene. Hold
sikker avstand.
Hold alltid ventilasjonsåpningene rene og
frie.
Bruk alltid stødige sko og langbukser ved
bruk av maskinen.
VIKTIG!
Ikke strekk deg for langt. Sørg for å ha
godt fotfeste og god balanse til enhver
tid. Pass alltid på å ha godt fotfeste på
skrånende underlag.
Ikke bruk produktet hvis ledningen eller
støpselet er skadet, og unngå å ta på
ledningen før støpselet er trukket ut –
fare for elektrisk støt.
Hold ledningen borte fra bevegelige
deler – fare for elektrisk støt.
Slå av produktet, trekk ut støpselet og
vent til alle bevegelige deler har stanset
helt før du tar på bevegelige deler.
Produktet må ikke brukes hvis
beskyttelse eller deksel er demonterte
NO
14
eller skadet, eller ledningen eller
støpselet er skadet eller slitt.
Ikke bruk produktet i dårlig vær, særlig
ikke om det er fare for lynnedslag.
VEDLIKEHOLD
Kontroller produktet og alle tilbehør for
slitasje og skader før og etter hver gangs
bruk. Bytt ut eventuelt skadede deler mot
nye med samme tekniske data, i henhold
til disse anvisningene.
Vær oppmerksom på bevegelige deler –
fare for alvorlig personskade.
ADVARSEL!
Produktet er beregnet på bruk sammen
med skjøteledning. Bruk bare
skjøteledninger som er godkjent for
utendørs bruk. Ledningen skal kun
kobles til et sprutsikkert strømuttak.
Skjøteledninger skal ha minste
ledertverrsnittareal på 1,5 mm². Ikke
bruk skjøteledninger som er lengre enn
10 meter.
Hold ledningen borte fra bevegelige
deler – fare for elektrisk støt.
SYMBOLER
Les bruksanvisningen.
Godkjent i henhold til gjeldende
direktiver/forskrifter.
Bruk vernebriller og hørselvern.
Bruk vernehansker.
Bruk stabile, sklisikre sko.
Hold personer og husdyr i
området på trygg avstand,
spesielt barn.
FARE! Roterende deler. Hold
hender og føtter borte fra
åpninger når produktet er i drift.
Slå av produktet og trekk ut
støpselet før justering og/
eller rengjøring, eller dersom
ledningen er skadet eller
sammenviklet.
Hvis ledningen eller
skjøteledningen skades,
må støpselet umiddelbart
trekkes ut av stikkontakten.
Vent til alle bevegelige deler har
stanset helt opp før inngrep.
Beskyttelsesklasse II.
Garantert lydeektnivå.
Kassert produkt skal gjenvinnes
etter gjeldende forskrifter.
TEKNISKE DATA
Nominell spenning 230 V ~ 50 Hz
Nominell inngående eekt 2,5 kW
P40:2500 W S1:2200 W
Tomgangsturtall 5000/min
Materialdiameter Maks. Ø 40mm
Vekt 10,5 kg
Lydtrykknivå, LpA 94,1 dB(A), K=3 dB
Lydeektnivå, LwA* 105,2 dB(A), K=2,42 db
Lydeektnivå, LwA** 108 dB(A)
*Målt, **Garantert
NO
15
P40 = Maskin merket (P40) betjenes periodisk, hver
syklus omfatter en driftsperiode på 40 sekunder ved
nominell eektinngang 2500 W og periode på 60
sekunder uten maskinen uten belastning.
Bruk alltid hørselsvern!
Den angitte verdien for vibrasjon, som er målt
i henhold til standardiserte testmetoder, kan
brukes til å sammenlikne ulike verktøy med
hverandre, og til å gi en foreløpig vurdering
av eksponering. Måleverdiene er fastsatt i
henhold til EN 50434:2014.
ADVARSEL!
Det faktiske vibrasjonsnivået ved bruk
av el-verktøy kan avvike fra den angitte
totalverdien, avhengig av hvordan verktøyet
brukes. Finn derfor ut hvilke sikkerhetstiltak
som er nødvendig for å beskytte brukeren, på
grunnlag av en vurdering av eksponeringen
under reelle driftsforhold (som tar hensyn til
alle delene av arbeidsprosessen, som tiden
når verktøyet er avslått, og når det kjøres på
tomgang, utover igangsettingstiden).
BESKRIVELSE
1. Låsebryter, deksel
2. Strømbryter
3. Motor
4. Stativ
5. Hjulaksel
6. Materatt
7. Deksel
8. Skyvepinne
9. Hjul
10. Oppsamler
BILDE 1
BRUK
TILTENKT BRUKSOMRÅDE
Produktet er beregnet for nfordeling av
organisk hageavfall som løv, kvister,
grener og gress, og skal brukes stasjonært
av en person som står på bakken.
Produktet er ikke beregnet for nfordeling
av metall, stein, asker, bokser eller
lignende, eller av kjøkkenavfall.
Produktet er beregnet for nfordeling av
hageavfall i private enebolig- og
hobbyhager. Produktet er ikke beregnet
for kommersiell bruk. Ikke bruk produktet
til annet enn det det er beregnet for.
BRUK
1. Sett oppsamleren på plass.
2. Koble kompostkvernen til nettspenning.
3. Start kompostkvernen ved å sette
strømbryteren i posisjon I.
4. Mat inn materialet som skal nfordeles.
Bruk skyvepinnen til å erne tilstoppinger
fra inn- og utmatingsåpningen.
5. Slå av kompostkvernen ved å sette
strømbryteren i posisjon 0.
Hvis materiale setter seg fast
Hvis materiale setter seg fast i
kompostkvernen, gjør du følgende:
1. Bryt strømtilførselen.
2. Skru ut låserattet (1).
3. Vinkle vekk dekselet (7).
4. Fjern alt materiale som har satt seg fast.
5. Fest dekselet med låserattet.
VEDLIKEHOLD
MERK!
Kompostkvernen må ikke være koblet til
strømforsyning når vedlikehold utføres.
NO
16
Rengjør og vedlikehold kompostkvernen regelmessig for å oppnå best mulig resultat og levetid.
Hold ventilasjonsåpningene rene og frie.
Stryk eller spray litt olje på alle umalte metalloverater for å beskytte dem mot rust.
Kontroller regelmessig at alle skrueforbindelser er godt strammet.
MERK!
Kompostkvernen skal ikke utsettes for fukt.
Ikke bruk rengjøringsmidler eller løsemidler som kan skade plastdeler.
Ikke bruk slipende eller etsende kjemikalier.
FEILSØKING
Problem Mulig årsak Tiltak
Produktet starter ikke. Støpselet er ikke koblet til
nettspenning.
Koble til støpselet.
Ledningen eller støpselet er
skadet.
Kontakt autorisert elektriker.
Annen strømfeil. Kontakt autorisert elektriker.
Overopphetingsvernet er utløst. La produktet kjøles helt ned før
du starter det på nytt.
Dekselet er ikke riktig montert. Monter dekselet på riktig måte.
Materialet nfordeles ikke på
riktig måte.
Den faste kniven er ikke riktig
justert.
Juster den faste kniven.
Produktet vibrerer og/eller
lager unormal støy.
Knivsystemet er skadet. La et autorisert serviceverksted
kse knivsystemet.
Knivsystemet er blokkert. Fjern blokkeringen.
Løsne skrueforbindelser. Stram skrueforbindelsene.
PL
17
produktu, jeśli przewód jest uszkodzony
lub zużyty.
Nie używaj produktu, jeśli wpobliżu
znajdują się inne osoby, zwłaszcza dzieci,
lub zwierzęta.
SPOSÓB UŻYCIA
Produkt nie jest przeznaczony do
stosowania przez osoby (dzieci lub
dorosłych) zjakąkolwiek formą dysfunkcji
lub osoby bez wystarczającego
doświadczenia lub umiejętności wzakresie
jego obsługi, oile nie uzyskają wskazówek
dotyczących obsługi produktu od osoby
odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły
się produktem. Nie pozwalaj dzieciom
czyścić ani konserwować produktu.
Osoby postronne, zwłaszcza dzieci, oraz
zwierzęta, powinny przebyw
wbezpiecznej odległości od urządzenia.
Użycie urządzenia może podlegać lokalnym
przepisom odnośnie do granicy wiekowej.
Noś okulary ochronne istosuj środki
ochrony słuchu.
Noś mocne obuwie oraz długie spodnie.
Nie używaj produktu boso ani wodkrytych
butach. Nie noś luźnych ubrań, krawatów,
szali itp., które mogą zostać wciągnięte
przez ruchome elementy narzędzia.
Przed uruchomieniem sprawdź, czy część
załadowcza jest pusta.
Trzymaj twarz, głowę oraz inne części ciała
zdala od otworu załadowczego.
Trzymaj ręce, inne części ciała oraz odzież
zdala od części załadowczej, wyrzutu oraz
ruchomych części urządzenia.
Przez cały czas utrzymuj stabilną postawę,
aby nie stracić równowagi. Nie pochylaj się
zbytnio do przodu. Wtrakcie ładowania
nigdy nie stój powyżej podstawy produktu.
Zachowaj bezpieczną odległość od
wyrzutu, kiedy produkt pracuje.
Wtrakcie ładowania dopilnuj, aby do
produktu nie dostały się metal, kamienie,
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję
izapoznaj się ze sposobem regulacji
iużytkowania produktu. Nieprzestrzeganie
wszystkich zaleceń izasad bezpieczeństwa grozi
porażeniem prądem, pożarem i/lub ciężkimi
obrażeniami ciała.
SZKOLENIE
Uważnie przeczytaj instrukcję izapoznaj
się ze sposobem regulacji iużytkowania
produktu.
Nigdy nie pozwól używać urządzenia
dzieciom ani osobom, które nie znają
produktu lub nie zapoznały się
zniniejszymi zaleceniami. Użycie
urządzenia może podlegać lokalnym
przepisom odnośnie do granicy wiekowej.
Użytkownik odpowiada za ewentualne
wypadki lub stworzenie zagrożenia dla
osób trzecich imienia.
INSTRUKCJE OGÓLNE
Ustaw produkt wzalecanym położeniu na
stabilnym, poziomym podłożu.
Nie używaj produktu wmiejscu, gdzie
wyrzucany materiał może spowodować
obrażenia ciała.
Przed każdym użyciem sprawdź, czy noże,
śruby od noży ipozostałe połączenia są
poprawnie przykręcone, czy obudowa nie
jest uszkodzona iczy wszystkie osłony
izabezpieczenia są na swoim miejscu
idziałają poprawnie. Jeżeli jakieś części są
zużyte lub uszkodzone, wymień cały
zestaw, aby uniknąć nieodpowiedniego
wyważenia. Wymień naklejki, które stały
się nieczytelne lub odpadły.
Przed użyciem sprawdź, czy gniazdo
iprzewody nie są uszkodzone inie
wykazują oznak starzenia. Jeśli przewód
zostanie uszkodzony wtrakcie pracy,
niezwłocznie wyciągnij wtyk zgniazda.
Nie dotykaj przewodu, zanim wtyk
zostanie wyciągnięty. Nie używaj
PL
18
szkło, ziemia, tworzywo ani inne obce
przedmioty.
Jeżeli mechanizm tnący natra na obcy
przedmiot lub jeżeli produkt wtrakcie
uruchamiania wydaje dziwne dźwięki albo
powoduje drgania, natychmiast wyłącz
go, wyciągnij wtyk zgniazda iodczekaj, aż
wszystkie ruchome części całkowicie się
zatrzymają. Przed ponownym użyciem
sprawdź produkt iusuń ewentualne
uszkodzenia.
Wymień lub napraw uszkodzone części.
Sprawdź iewentualnie dokręć poluzowane
części.
Nie dopuść, aby rozdrobniony materiał
zbierał się wwyrzucie urządzenia. Może to
utrudnić prawidłowe opróżnianie
ispowodować, że materiał będzie
wyrzucany przez otwór załadowczy.
Jeśli nastąpi blokada produktu, wyłącz go
iwyciągnij wtyk zgniazda, zanim
podejmiesz próbę usunięcia blokady.
Nigdy nie używaj produktu zuszkodzoną
lub zdemontowaną osłoną lub obudową.
Nigdy nie używaj produktu bez
zabezpieczeń, takich jak zbiornik.
Silnik utrzymuj wstanie wolnym od
wszelkiego rodzaju odpadów oraz innych
nawarstwiających się osadów, które
mogłyby spowodować przegrzanie i/lub
ewentualny pożar.
Nie przenoś produktu, jeżeli silnik pracuje.
Nie przechylaj produktu, jeżeli silnik
pracuje.
Wnastępujących sytuacjach wyłącz
produkt, wyciągnij wtyk zgniazda
ipoczekaj, aż wszystkie ruchome części
całkowicie się zatrzymają.
Przed odłeniem produktu do
przechowywania.
Przed usunięciem blokady lub
czyszczeniem kanału wyrzutu.
Przed przeglądem, czyszczeniem
iinnymi czynnościami wykonywanymi
bezpośrednio na produkcie.
KONSERWACJA
IPRZECHOWYWANIE
Przed przystąpieniem do kontroli,
regulacji, konserwacji i/lub wymiany
akcesoriów oraz przed odłożeniem do
przechowywania wyłącz produkt, wyciągnij
wtyk zgniazda iodczekaj, aż wszystkie
ruchome części całkowicie się zatrzymają.
Przed kontrolą, regulacją, konserwacją i/
lub wymianą akcesoriów odczekaj, aż
produkt całkowicie ostygnie.
Produkt należy przechowywać wmiejscu
suchym, niedostępnym dla dzieci.
Przed odłeniem produktu do
przechowywania odczekaj, aż produkt
całkowicie ostygnie.
Zachowaj ostrożność podczas pracy blisko
układu tnącego, również gdy produkt
został wyłączony blokadą bezpieczeństwa
– układ tnący może się poruszać, nawet
gdy silnik nie pracuje.
Wymień uszkodzone lub zużyte części.
Używaj wyłącznie części zamiennych
iakcesoriów zalecanych przez producenta.
Nigdy nie próbuj obchodzić blokad
izabezpieczeń produktu.
Przed montażem/demontażem zbiornika
wyłącz produkt, wyjmij wtyk iodczekaj,
aż wszystkie ruchome części całkowicie się
zatrzymają.
Produkt należy podłączyć do sieci
elektrycznej za pomocą bezpiecznika
różnicowoprądowego zmaks. poziomem
prądu wyzwalania 30mA.
SERWIS
Produkt może być serwisowany wyłącznie
przez wykwalikowany personel stosujący
identyczne części zamienne. Gwarantuje to
bezpieczną pracę produktu.
Jeśli przewód lub wtyk jest uszkodzony,
powinien zostać wymieniony
wautoryzowanym serwisie lub przez
uprawnioną osobę, aby uniknąć
zagrenia.
Wprzypadku intensywnego iskrzenia
PL
19
oddaj urządzenie do kontroli serwisantowi
lub innej osobie uprawnionej
iewentualnie zleć wymianę szczotek
węglowych. Szczotki węglowe należy
zawsze wymieniać parami.
OGRANICZANIE HAŁASU IDRG
Aby zmniejszyć hałas idrgania, ogranicz
czas użytkowania narzędzia, korzystaj
ztrybów pracy oniskim poziomie drgań
ihałasu oraz stosuj odpowiednie
wyposażenie ochronne.
Wykonaj następujące czynności, aby
zminimalizować ryzyko związane
znarażeniem na drgania i/lub hałas.
Używaj produktu zgodnie zniniejszą
instrukcją obsługi.
Upewnij się, że produkt jest
wdobrym stanie technicznym.
Korzystaj zakcesoriów wdobrym
stanie technicznym odpowiednich do
charakteru wykonywanego zadania.
Trzymaj pewnie za rękojeści/uchwyty.
Przeprowadzaj konserwację
ismarowanie produktu zgodnie
zniniejszymi wskazówkami.
Zaplanuj pracę wtaki sposób, by
narażenie na silne drgania rozłożyć
wdłuższym okresie.
Zachowuj ostrożność. Podczas pracy ze
sprzętem zachowuj przez cały czas
ostrożność ikieruj się zdrowym
rozsądkiem. Szybka reakcja może zapobiec
poważnym obrażeniom ciała i/lub
szkodom materialnym.
Jeżeli produkt nie działa wnormalny
sposób, niezwłocznie go wyłącz iwyciągnij
wtyk zgniazda. Wrazie uszkodzenia
produkt musi zostać sprawdzony
inaprawiony przez wykwalikowany
personel przed ponownym użyciem.
POZOSTAŁE ZAGROŻENIA
Nawet jeśli przestrzegane są zalecenia
dotyczące zmniejszenia ryzyka, nie można
wyeliminować wszystkich zagrożeń.
Następujące zagrożenia nie mogą zostać
wyeliminowane:
Uszkodzenie powstałe na skutek
drgań (wprzypadku korzystania
zproduktu przez dłuższy czas albo
nieprawidłowego użycia lub
konserwacji).
Obrażenia ciała i/lub szkody
materialne powstałe na skutek
stosowania niesprawnych akcesoriów
lub odbicia wwyniku kontaktu
narzędzia zprzedmiotami
pozostającymi poza zasięgiem
wzroku.
Obrażenia ciała i/lub szkody
materialne powstałe na skutek
odrzucenia przedmiotu.
Wprzypadku długotrwałego
użytkowania drgania mogą
spowodować problemy zkrążeniem
wdłoniach. Nie dopuszczaj do
wychłodzenia ciała, wszczególności
dłoni. Używaj rękawic. Jeżeli
doświadczasz drętwienia, swędzenia,
kłucia, bólu, zmiany zabarwienia
skóry lub utraty czucia wpalcach,
dłoniach lub nadgarstkach,
natychmiast przerwij pracę izasięgnij
porady lekarza. Ryzyko wystąpienia
problemów jest większe przy niższych
temperaturach.
SZCZEGÓLNE ZASADY
BEZPIECZEŃSTWA
Nie używaj produktu winny sposób niż
zgodny zprzeznaczeniem.
Sprawdź, czy tabliczki znamionowe
inaklejki ostrzegawcze są czyste iczytelne.
Naklejki te zawierają istotne informacje
dotyczące bezpieczeństwa. Jeśli brakuje
tabliczki znamionowej lub naklejek, są
one uszkodzone lub nieczytelne,
skontaktuj się zdystrybutorem.
Ostrzenia iwskazówki wniniejszej
instrukcji nie obejmują wszystkich
możliwych sytuacji wynikających
zużytkowania produktu. Użytkownik
PL
20
powinien kierować się zdrowym
rozsądkiem izachować ostrożność.
Przed uruchomieniem sprawdź, czy część
załadowcza jest pusta.
Używaj okularów ochronnych, środków
ochrony słuchu oraz rękawic ochronnych.
Materiał, który wystaje zotworu
załadowczego, może być wyrzucany tam
izpowrotem, jeżeli zostanie wciągnięty
przez nóż. Zachowuj bezpieczną odległość.
Dopilnuj, aby otwory wentylacyjne były
zawsze czyste idrożne.
Zawsze miej na sobie mocne obuwie oraz
długie spodnie.
WAŻNE!
Nie pochylaj się zbytnio do przodu. Przez
cały czas utrzymuj stabilną postawę, aby
nie stracić równowagi. Pracując na
pochyłej nawierzchni, zawsze zachowuj
stabilną postawę.
Nie używaj produktu, jeśli przewód
zasilający lub wtyk są uszkodzone, ani
nie dotykaj przewodu, dopóki wtyk nie
zostanie wyciągnięty – stwarza to ryzyko
porażenia prądem.
Trzymaj kabel zdala od części ruchomych
– ryzyko porażenia prądem.
Przed dotknięciem ruchomych części
wyłącz produkt, wyciągnij wtyk
zgniazda iodczekaj, aż wszystkie części
ruchome zatrzymają się całkowicie.
Nie używaj produktu, jeśli osłona lub
obudowa są zdemontowane bądź jeśli
przewód lub wtyk są uszkodzone lub
zużyte.
Nie używaj produktu przy kiepskiej
pogodzie, zwłaszcza jeśli zanosi się na
burzę.
KONSERWACJA
Przed każdym użyciem ipo nim sprawdzaj
produkt iwszystkie akcesoria pod kątem
zużycia iuszkodzeń. Wymień ewentualne
uszkodzone części na nowe otakich
samych parametrach, zgodnie
zniniejszymi wskazówkami.
Uważaj na ruchome części ze względu na
ryzyko ciężkich obrażeń ciała.
OSTRZEŻENIE!
Produkt przeznaczony jest do użytku
zprzedłużaczem. Używaj wyłącznie
przedłużaczy zatwierdzonych do użytku
na zewnątrz pomieszczeń. Podłączaj
przewód wyłącznie do wtyku
bryzgoszczelnego. Powierzchnia
przekroju przedłużaczy powinna wynosić
co najmniej 1,5 mm². Nie używaj
przedłużaczy dłuższych niż 10m.
Trzymaj kabel zdala od części ruchomych
– ryzyko porażenia prądem.
SYMBOLE
Przeczytaj instrukcję obsługi.
Zatwierdzona zgodność
zobowiązującymi dyrektywami/
rozporządzeniami.
Noś okulary ochronne istosuj
środki ochrony słuchu.
Używaj rękawic ochronnych.
Używaj stabilnego,
antypoślizgowego obuwia.
Osoby postronne, zwłaszcza
dzieci, oraz zwierzęta, powinny
przebywać wbezpiecznej
odległości od urządzenia.
NIEBEZPIECZEŃSTWO! Części
obrotowe. Trzymaj dłonie
istopy zdala od otworów, kiedy
produkt jest włączony.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56

Meec tools 010260 Benutzerhandbuch

Typ
Benutzerhandbuch