Philips MCD5110/12 Schnellstartanleitung

Kategorie
DVD Spieler
Typ
Schnellstartanleitung
Short User Manual
EN
Krátká uživatelská příručka
CS
Kurzanleitung
DE
Kort brugervejledning
DA
Manual de usuario corto
ES
Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης
EL
Lyhyt käyttöopas
FI
Bref mode d'emploi
FR
www.philips.com/welcome
Always there to help you
MCD5110
Register your product and get support at
Question?
Contact
Philips
Rövid használati útmutató
HU
Manuale dell'utente breve
IT
Krótka instrukcja obsługi
PL
Kort brukerhåndbok
NO
Korte gebruikershandleiding
NL
Краткое руководство пользователя
RU
Manual de utilizare pe scurt
RO
Manual do utilizador resumido
PT
Stručný návod na používanie
SK
Kortfattad användarhandbok
SV
All registered and unregistered trademarks are property of
their respective owners.
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
MCD5110_12_Short User Manual_V2.2
MCD5110
Short User Manual
www.philips.com/welcome
Always there to help you
Register your product and get support at
Question?
Contact
Philips
Before using your product, read all accompanying safety information.
SRC
MIC IN
VIDEO OUT
VIDEO
DIGITAL OUT
AERIAL
SUBWOOFER
OUT
AUX IN
LR
FM
AC IN
~
SPEAKER OUT
SRC
MIC IN
Karaoke
VIDEO OUT
VIDEO
DIGITAL OUT
AERIAL
SUBWOOFER
OUT
AUX IN
LR
FM
AC IN
~
SPEAKER OUT
To download the full user manual, visit www.philips.com/support.
User Manual
MCD5110
www.philips.com/welcome
Always there to help you
Register your product and get support at
Question?
Contact
Philips
SRC
MIC IN
SRC
MIC IN
SRC
MIC IN
12:15
SOURCE
TV
VIDEO OUT
VIDEO
DIGITAL OUT
AERIAL
SUBWOOFER
OUT
AUX IN
LR
FM
AC IN
~
SPEAKER OUT
VIDEO OUT
VIDEO
DIGITAL OUT
AERIAL
SUBWOOFER
OUT
AUX IN
LR
FM
AC IN
~
SPEAKER OUT
VIDEO OUT
VIDEO
DIGITAL OUT
AERIAL
SUBWOOFER
OUT
AUX IN
LR
FM
AC IN
~
SPEAKER OUT
LINE OUT
VIDEO OUT
VIDEO
DIGITAL OUT
AERIAL
SUBWOOFER
OUT
AUX IN
LR
FM
AC IN
~
SPEAKER OUT
SRC
MIC IN
SRC
MIC IN
Supported disc formats
• DigitalVideoDiscs(DVDs)
• VideoCDs(VCDs)
• SuperVideoCDs(SVCDs)
• DigitalVideoDiscs+Rewritable(DVD+RW)
• CompactDiscs(CDs)
• Picture(Kodak,JPEG)lesonCDR(W)
• DivX(R)disconCD-R(W):
• DivX3.11,4.xand5.x
USB playability information
Compatible USB devices:
• USBashmemory(USB2.0orUSB1.1)
• USBashplayers(USB2.0orUSB1.1)
• memorycards(requiresanadditionalcardreadertoworkwith
thisunit)
Control play
/
Selectafolder.
/ ( / )
Fastbackward/forward.
/
Skiptopreviousornexttitle/chapter/track/le.
Pauseorresumeplay.
Stopplay.
VOL -/VOL + Increaseordecreasethevolume.
Muteorrestoresound.
DSC EnrichsoundeffectwithDSC:balanced,clear,powerful,warm,
andbright.
DIM/INFO Viewplaybackinformation.
Play options
[PBC] turnPlayBackControlon/off.
[Aspect Ratio] selectapicturedisplayformattottheTVscreen.
[Angle] switchbetweencameraangles.
[Microphone] turnonoroffthemicrophonesoundoutput.
[Karaoke Setup] setdifferentvolumesofkaraokedisc.
[Vocal] selectvariousKaraokeaudiomodes,orturnofforiginalvocal.
[Zoom] duringvideoplay,zoomin/outtopanthroughtheimage.
[Repeat] choosearepeatplayoptionorturnofftherepeatfunction.
[GOTO] duringvideoplay,specifyapositiontostartplaybyenteringthe
desiredtimeornumber.
[Slow Backward]
&[Slow Forward]
duringvideoplay,selectaslowbackward/forwardspeed.
Specications
MaximumOutputPower 100W
TuningRange 87.5-108MHz
Tuninggrid 50KHz
USBDirectVersion 2.0fullspeed
DiscDiameter 12cm/8cm
VideoDecoding MPEG-1/MPEG-2/DivX
ACpower 100-240V,50/60Hz
OperationPowerConsumption 35W
EcoStandbyPowerConsumption <0.5W
Dimensions
-MainUnit(WxHxD)
-SpeakerBox(WxHxD)
200x120x243mm
160x243x206mm
Weight
-MainUnit
-SpeakerBox
1.6kg
2.1x2kg
CS
Předpoužitímvýrobkusipřečtětepřibalenébezpečnostníinformace.
Přepnutídopohotovostníhorežimu.
PřepnutídopohotovostníhorežimuEco.
Kompletníuživatelskoupříručkunaleznetenaadresewww.philips.com/support.
Podporované formáty disků
• Digitálnívideodisky(DVD)
• DiskyVideoCD(VCD)
• DiskySuperVideoCD(SVCD)
• Digitálnívideodisky+přepisovatelné(DVD+RW)
• Kompaktnídisky(CD)
• Obrazovésoubory(Kodak,JPEG)nadiskuCDR(W)
• DiskDivX(R)nadiskuCD-R(W):
• DivX3.11,4.xa5.x
Informace o hratelnosti USB
Kompatibilní zařízení USB:
• PaměťFlashUSB(USB2.0neboUSB1.1)
• PřehrávačeFlashUSB(USB2.0neboUSB1.1)
• paměťovékarty(jenutnápřídavnáčtečkakaretvhodnáprotutojednotku)
Přehrávání
/
Vybertesložku.
/ ( / )
Rychlýposunvzad/vpřed.
/
Přechodnapředcházejícínebonásledujícítitul/kapitolu/stopu/
soubor.
Pozastaveníneboobnovenípřehrávání.
Zastavenípřehrávání.
VOL -/VOL +
Zvýšenínebosníženíhlasitosti.
Ztlumeníneboobnovenízvuku.
DSC
ObohacenízvukovéhoefektuprostřednictvímfunkceDSC:
vyvážený,čistý,silný,klidnýavýrazný.
DIM/INFO
Zobrazeníinformacíopřehrávání.
Možnosti přehrává
[PBC] zapnutínebovypnutífunkcePBC(řízenípřehrávání).
[Poměr stran] výběrformátuzobrazenítak,abybylpřizpůsobentelevizní
obrazovce.
[Úhel] přepínánímeziúhlykamery.
[Mikrofon] zapnutínebovypnutízvukovéhovýstupumikrofonu.
[Nast. karaoke] nastavenírůznýchhlasitostídiskuprokaraoke.
[Vokál] výběrrůznýchrežimůzvukufunkcekaraokenebovypnutí
původníhovokálu.
[Zvětšení] běhempřehrávánívideamůžetepomocífunkcezvětšenínebo
zmenšeníprocházetobraz.
[Opak.] volbamožnostiopakovánínebovypnutífunkceopakování.
[PŘEJÍT] běhempřehrávánívideamůžetezadatmístoprozahájení
přehrávánízadánímpožadovanéhočasunebočísla.
[Zp. chod zpět]a
[Zp. chod vpř.]
běhempřehrávánívideamůžetevybratpomalépřehrávánívzad
nebovpřed.
Specikace
Maximálnívýstupnívýkon 100W
Rozsahladění 87,5až108MHz
Krokladění 50KHz
USBDirect,verze 2.0,plnárychlost
Průměrdisku 12cm/8cm
Dekódovánívidea MPEG-1/MPEG-2/DivX
Napájenístřídavýmproudem 100–240V~,50/60Hz
Spotřebaelektrickéenergiepřiprovozu 35W
SpotřebaenergievpohotovostnímrežimuEco <0,5W
Rozměry
-Hlavníjednotka(ŠxVxH)
–Reproduktorováskříň(ŠxVxH)
200x120x243mm
160x243x206mm
Hmotnost
–Hlavníjednotka
–Reproduktorováskříň
1,6kg
2,1x2kg
DE
LesenSievordererstenVerwendungIhresProduktesallebeiliegenden
Sicherheitsinformationen.
WechselnindenStandby-Modus.
WechselnindenECOPowerStandby-Modus.
UmdasvollständigeBenutzerhandbuchherunterzuladen,besuchenSie
www.philips.com/support.
Unterstützte Disc-Formate
• DigitalVideoDiscs(DVDs)
• VideoCDs(VCDs)
• SuperVideoCDs(SVCDs)
• DigitalVideoDiscs+wiederbeschreibbareDiscs(DVD+RW)
• CompactDiscs(CDs)
• Bilddateien(Kodak,JPEG)aufCDR(W)
• DivX(R)-DiscaufCD-R(W):
• DivX3.11,4.xund5.x
Informationen zur USB-Wiedergabefähigkeit
Kompatible USB-Geräte:
• USB-Flash-Speicher(USB2.0oderUSB1.1)
• USB-Flash-Player(USB2.0oderUSB1.1)
• Speicherkarten(zusätzlichesKartenlesegerätzumEinsatzmitdiesemGerät
erforderlich)
Steuern der Wiedergabe
/
WählenSieeinenOrdneraus.
/ ( / )
Schnellrücklauf/-vorlauf
/
Springenzum/zurvorherigenbzw.nächstenTitel,Kapitel,Trackoder
Datei.
AnhaltenoderFortsetzenderWiedergabe
StoppenderWiedergabe
VOL -/VOL +
Erhöhenbzw.VerringernderLautstärke
StummschaltenoderAktivierenderTonwiedergabe
DSC
BereichernSieSoundeffektemitDSC:ausgeglichen,hell,kräftig,warm
undklar.
DIM/INFO
AnzeigenderWiedergabeinformationen
Wiedergabeoptionen
[PBC] Ein-/AusschaltenderWiedergabesteuerung
[Bildformat] AuswähleneinesfürdenFernsehbildschirmpassendenFormatsfür
dieBildanzeige
[Winkel] SchaltenzwischenKamerawinkeln
[Mikrofon] Ein-/AusschaltenderMikrofon-Soundausgabe
[Karaoke-Setup] EinstellenverschiedenerLautstärkenderKaraoke-Disc
[Gesang] AuswählenverschiedenerKaraoke-AudiomodioderAusschaltendes
Originalgesangs
[Zoom] Vergrößern/VerkleinernwährendderVideowiedergabe,umdasBild
zuverschieben
[Wiederh.] AuswählenoderWiederholeneinerWiedergabeoptionoder
DeaktivierenderWiederholungsfunktion
[ZU] AngebenwährendderVideowiedergabeeinerPositionzum
BeginnenderWiedergabedurchEingabedergewünschtenZeitbzw.
Zahl
[Langs. Rückl.]und
[Langs. Vorl.]
AuswählenwährendderVideowiedergabeeinerlangsamenRücklauf-
oderVorlaufgeschwindigkeit.
Technische Daten
MaximaleAusgangsleistung 100W
Empfangsbereich 87,5bis108MHz
Abstimmungsbereich 50kHz
USBDirect-Version Full-SpeedUSB2.0
Disc-Durchmesser 12cm/8cm
Video-Dekodierung MPEG-1/MPEG-2/DivX
Netzspannung 100bis240V~,50bis60Hz
Betriebs-Stromverbrauch 35W
Eco-Standby-Stromverbrauch <0,5W
Abmessungen
-Hauptgerät(BxHxT)
Lautsprecher(BxHxT)
200x120x243mm
160x243x206mm
Gewicht
-Hauptgerät
-Lautsprecher
1,6kg
2,1x2kg
DA
Førdubrugerproduktet,skaldulæseallemedfølgendesikkerhedsoplysninger.
Skifttilstandbytilstand.
SkifttilEco-standbytilstand.
Dukandownloadehelebrugervejledningenpåwww.philips.com/support.
Understøttede diskformater
• DVD(DigitalVideoDisc)
• VCD(VideoCD)
• SVCD(SuperVideoCD)
• DVD+RW(DigitalVideoDisc+Rewritable)
• CD(CompactDisc)
• Billedler(Kodak,JPEG)påCDR(W)
• DivX(R)-diskpåCD-R(W):
• DivX3.11-,4.x-og5.x-ler
USB-afspilningsoplysninger
Kompatible USB-enheder:
• USB-ash-hukommelse(USB2.0ellerUSB1.1)
• USB-ash-afspillere(USB2.0ellerUSB1.1)
• Hukommelseskort(kræverenekstrakortlæserforatfungeresammenmeddenne
enhed)
Afspilningsstyring
/
Vælgenmappe.
/ ( / )
Hurtigttilbage/frem.
/
Gåtilforrigeellernæstetitel/kapitel/spor/l.
Sætafspilningenpåpause,ellergenoptagafspilningen
Stopafspilningen.
VOL -/VOL +
Øgellerreducerlydstyrken.
Slålydfraellertil.
DSC
ForbedringaflydeffektmedDSC:afbalanceret,klar,kraftfuld,varm
oglys.
DIM/INFO
Fåvistafspilningsoplysninger.
Afspilningstilstande
[PBC] Slåafspilningskontroltil/fra.
[Formatforhold] Vælgetvisningsformat,derpassertilTV-skærmen.
[Vinkl] Skiftmellemkameravinkler.
[Mikrofon] Tændellerslukformikrofonenslyd.
[Karaoke-opsætn] Indstilforskelligelydstyrkerforkaraokedisk.
[Vokal] Vælgforskelligekaraoke-lydtilstande,ellerdeaktiveroriginal
stemme.
[Zoom] Underafspilningafvideozoomesind/udforatpanorerehen
overbilledet.
[Gentag] Vælgengentagenafspilning,ellerdeaktivergentagelsesfunktionen.
[GOTO] Undervideoafspilningkanduangiveenplaceringforatstarte
afspilningvedatindtastedenønskedetidellerdetønskede
nummer.
[Langsomt tilbage]og
[Langsomt frem]
Underafspilningafvideokanduvælgeenlangsomsøgehastighed
tilbage/frem.
Specikationer
Maksimaludgangseffekt 100W
Indstillingsområde 87,5-108MHz
Indstillingafgitter 50KHz
DirekteUSB-version 2.0fuldhastighed
Diskdiameter 12cm/8cm
Videoafkodning MPEG-1/MPEG-2/DivX
Vekselstrøm 100-240V,50/60Hz
Strømforbrugveddrift 35W
StrømforbrugvedEco-standby <0,5W
Mål
-Hovedenhed(BxHxD)
–Højttalerkabinet(BxHxD)
200x120x243mm
160x243x206mm
Vægt
-Hovedenhed
-Højttalerkabinet
1,6kg
2,1x2kg
  • Page 1 1
  • Page 2 2

Philips MCD5110/12 Schnellstartanleitung

Kategorie
DVD Spieler
Typ
Schnellstartanleitung