IKEA HOO 507 S Program Chart

Typ
Program Chart
HOO 507
5019 100 75125
INSTALLATIONSANGABEN
Mindestabstand zur Kochfläche: 60 cm (Elektroplatten), 75 cm (Gas-, Öl- oder
Kohlekochplatten).
Bei der Installation die Numerierung befolgen (1
Ö
2
Ö
3
Ö
.....). Das Gerät erst nach
erfolgter Installation an die Stromversorgung anschließen.
Weitere Information: Dank des in die Auslaßbohrung einzuführenden
Universalanschlußstücks können Rohre mit einem Durchschnitt von 125-120 mm für die
Absaugfunktion verwendet werden.
INSTALLATION SHEET
Minimum height above cooker: 60 cm (electric cookers), 75 cm (gas, gas oil or coal cookers).
To install follow points (1
Ö
2
Ö
3
Ö
.....). Do not connect the appliance to the electrical
power supply until installation is completed.
Additional Information: To enable use of the extraction function, a multiconnector for
use with Ø125-120 mm. pipes is provided for connection to the exhaust aperture.
FICHE INSTALLATION
Distance minimale par rapport à la cuisinière : 60 cm (cuisinière électrique), 75 cm
(cuisinière à gaz, mazout ou charbon).
Pour le montage, suivez la numérotation (1
Ö
2
Ö
3
Ö
.....). Ne branchez pas l'appareil tant
que l'installation n'est pas terminée.
Informations additionnelles : La hotte est équipée d'un multiraccord à introduire dans
le trou d'évacuation pour utiliser, en mode de fonctionnement évacuation, des tuyaux
de Ø 125-120 mm.
INSTALLATIEKAART
Minimum afstand van het kooktoestel: 60 cm (elektrische kooktoestellen), 75 cm
(kooktoestellen op gas, olie of kolen).
Volg voor de montage de nummering (1
Ö
2
Ö
3
Ö
.....). Geef het apparaat geen stroom
totdat de installatie geheel voltooid is.
Aanvullende informatie: De wasemkap is voorzien van een meervoudige verbinding die
in de afvoeropening gestoken moet worden om, als hij als afzuigkap werkt, leidingen
van Ø 125-120 mm te gebruiken.
FICHA DE INSTALACIÓN
Distancia mínima de los quemadores: 60 cm (quemadores eléctricos), 75 cm
(quemadores a gas, gasóleo o carbón).
Para el montaje, seguir la numeración (1
Ö
2
Ö
3
Ö
.....). No enchufar el aparato hasta que
su instalación no esté terminada.
Informaciones adicionales: La campana está provista de un empalme múltiple que se
ha de introducir en el orificio de descarga para utilizar, en el funcionamiento aspirador,
tubos de Ø 125-120 mm.
FICHA DE INSTALAÇÃO
Distância mínima dos fogões: 60 cm (fogões eléctricos), 75 cm (fogões a gás, óleo ou
carbono).
Para montar siga a numeração (1
Ö
2
Ö
3
Ö
.....). Não ligue o aparelho à corrente eléctrica
até a instalação estar concluída.
Informações adicionais: O exaustor é dotado de uma ligação múltipla que deve ser
inserida no furo de descarga de modo a utilizar, no modo aspiração, os tubos de Ø 125-
120 mm.
D
GB
F
NL
E
P
5019 100 75125
HOO 507
SCHEDA INSTALLAZIONE
Distanza minima dai fuochi: 60 cm (fuochi elettrici), 75 cm (fuochi a gas, gasolio o
carbone).
Per il montaggio seguire la numerazione (1
Ö
2
Ö
3
Ö
.....). Non dare corrente
allapparecchio finchè linstallazione non è totalmente completata.
Informazioni aggiuntive: La cappa è fornita di un multiraccordo da inserire nel foro di
scarico per utilizzare, in funzionamento aspirante, tubi da Ø 125-120 mm.
ùüùü+ùùùþ
ü$12.)12.1.)2"0120"FP02!"0120"FP 0120".0! #
02!0. #0! # 
+.22  21.  #1202.!1
1
Ö
2
Ö
3
Ö
.....
2! 3 / 20200
02!)!0*.21#10#!2  !&12"0.212.1"
!)1020"! 3 !0". !! 32!."/.20 .)!.)! #
2  0202.12  ...&"..$!1   *1002 #!.
..!!)31"1&0"2&
Ø
PP
INSTALLATIONSBLAD
Minsta avstånd från olika typer av spisar: 60 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis,
gasolspis eller koleldad spis).
lj numreringen nedan för monteringen: (1
Ö
2
Ö
3
Ö
.....). Slå inte på strömmen till
anordningen förrän installationen är helt avslutad.
Extra information: Fläktkåpan är försedd med en adapter som krävs för
utblåsningsfläktar. Adaptern ska sättas in i utsläppshålet och passar rör med en
diameter på 125-120 mm.
INSTALLASJONSVEILEDNING
Avstand til komfyrtopp: 60 cm (elektriske kokeplater), 75 cm (gass-, parafin- eller
kullkomfyr).
lg nummereringen ved montering (1
Ö
2
Ö
3
Ö
.....). Apparatet må ikke tilkobles
strømnettet før installasjonen er helt avsluttet.
Ytterligere informasjon: Ventilatoren er utstyrt med en flergrenet adapter til montering i
avløpsåpningen, beregnet for rør på Ø 125-120 mm (gjelder versjonen med utvendig
avløp).
INSTALLATIONSKORT
Minimumafstand fra kogezonerne: 60 cm (elkogezoner), 75 cm (gas-, olie- eller kulfyrede
kogezoner).
Ved montering skal man gå frem i numerisk rækkefølge (1
Ö
2
Ö
3
Ö
.....). Apparatet må
ikke tilsluttes elforsyningen, før installationen er fuldført.
rlig information: Emhætten er forsynet med et multisamlestykke, der skal placeres i
aftræksstudsen, så man kan anvende rør fra Ø 125 til 120 mm til udsugning.
ASENNUSOHJEET
himmäisetäisyys liesistä: 60 cm (sähkölevyt), 75 cm (kaasu-, öljy- tai hiililiedet).
Suorita kokoonpano numerojärjestyksessä (1
Ö
2
Ö
3
Ö
.....). Älä kytke laitetta
hköverkkoon ennen kuin kokoonpano on kokonaan suoritettu.
Lisätietoja: Liesituulettimeen kuuluu liitososa, joka imutoiminnon käyttöä varten
asetetaan poistoaukkoon ja siihen liitetään putki Ø 125-120 mm.
I
*5
S
N
DK
FIN
HOO 507
5019 100 75125
5019 100 75125
HOO 507
Deflektor
F
NUR in der UMLUFTVERSION!
Deflector
F
for FILTER VERSION ONLY!
Déflecteur
F
UNIQUEMENT pour VERSION
RECYCLAGE!
Deflector
F
UITSLUITEND voor FILTERVERSIE!
Deflector
F
¡SÓLO para el MODELO
FILTRADOR!
Deflector
F
APENAS para VERSÃO COM FILTRO!
Deflettore
F
SOLO per VERSIONE FILTRANTE!
ü2! ."
)
.üü
-ÿùÿù
Skärm
F
ENDAST för FILTERFLÄKT
Ventilatorfront
F
KUN for FILTERVERSJONEN!
Deflektor
F
KUN for VERSIONER MED
KULFILTER!
Suuntauslevy
F
VAIN SUODATINVERSIOLLE!
17. Stromanschluß vorbereiten
17. prepare the electrical connection
17. préparer le raccordement électrique
17. voorbereiding van de elektrische aansluiting
17. preparar la conexión eléctrica
17. preparar a ligação eléctrica
17. preparare il collegamento elettrico
! 02 120202!1*/01
17. utför den elektriska anslutningen
17. foreta den elektriske tilkoblingen
17. udfør den elektriske tilslutning
17. valmistele sähköliitäntä
5019 100 75125
HOO 507
NL
F
1.
Het bedieningspaneel.
2.
Vetfilters.
3.
Handgrepen van de vetfilters.
4.
Halogeenlamp.
5.
Uitschuifbare
schoorsteen.
Reinigen van het vetfilter
Reinig het vetfilter eenmaal per maand en elke keer
dat het controlelampje, dat verzadiging van het
vetfilter aangeeft, knippert (controlelampje
afzuigvermogen
2
).
1.
Haal de stekker uit het stopcontact of schakel de
stroom in uw woning uit.
2.
Verwijder de vetfilters: trek de handgrepen naar
achteren (
a
) en vervolgens naar beneden (
b
).
3.
Nadat u het vetfilter heeft gereinigd, voert u voor
de montage de bovenstaande handelingen in
omgekeerde volgorde uit. Verzeker u ervan dat
het vetfilter het gehele roosteroppervlak bedekt.
Resetten signalering verzadiging vetfilter:
Druk gedurende drie seconden op de toets afzuigen
OFF; de indicator voor de verzadiging van het
vetfilter houdt op met knipperen.
De lampjes vervangen
1.
Haal de stekker uit het stopcontact of schakel de
stroom in uw woning uit.
2.
Draai de verlichting los (
c
).
3.
Haal het lampje dat vervangen moet worden,
weg. Uitsluitend vervangen door een
halogeenlampje van max. 20W
4.
Schroef de verlichting weer vast.
Het plaatsen of vervangen van het
koolstoffilter:
1.
Haal de stekker uit het stopcontact of schakel de
stroom in uw woning uit.
2.
Verwijder de vetfilters.
3.
De koolstoffilters zijn al gemonteerd (twee filters
op de beschermroosters van de rotor van de
motor) en dient vervangen te worden: draai de
middelste handgreep tegen de klok in totdat de
filters vrij komen.
4.
Als de filters niet geplaatst zijn, breng er dan aan
elke kant één aan, zodat beide
beschermroosters van de rotor van de motor
zijn afgedekt, en draai vervolgens de handgreep
in het midden van de filters met de klok mee.
5.
Breng de vetfilters weer aan.
HET BEDIENINGSPANEEL
1.
Toets afname vermogen - 5
Ö
1.
2.
Toets afzuigen OFF.
3.
Toets afzuigen ON, snelheidstoename - 0
Ö
5.
4.
Controlelampje afzuigvermogen
1
.
5.
Controlelampje afzuigvermogen
2
en
signalering verzadiging van het vetfilter (lampje
knippert).
6.
Controlelampje afzuigvermogen
3
.
7.
Controlelampje afzuigvermogen
4
.
8.
Controlelampje afzuigvermogen
5
.
9.
Controlelampje
hoog
afzuigvermogen.
10.
Toets tijdelijke hoge snelheid.
De kap functioneert gedurende vijf minuten met
deze snelheid en keert daarna terug naar de
vooringestelde situatie.
U kunt deze functie annuleren door, naar keuze,
op de toetsen
1
,
2
of
3
te drukken.
11.
Toets verlichting ON-OFF.
1
2
3
10
11
456 8 97
PRODUCTINFORMATIEBLAD
GB
D
E P I GR DK FINNS
  • Page 1 1
  • Page 2 2
  • Page 3 3
  • Page 4 4
  • Page 5 5

IKEA HOO 507 S Program Chart

Typ
Program Chart

in anderen Sprachen