AEG EA100 Benutzerhandbuch

Typ
Benutzerhandbuch
EA 100 CREMA
Espressoautomat
Automat na espresso
Bruksanvisning
Návod k použití
2
D
E
F
A
B
C
G
H
I
K
M
N
O
PL
1
3
4
5
3
13
11
12
/
B
12
/A
9
10
/
B
8
10
/A
6
7
5
3
4
2
1
2
3
4
4
18
19
17
9
10
B
8
10
A
15
16
14
c
11
c
Vážená zákaznice,
vážený zákazníku,
pøeètìte si prosím pozornì tento
návod k použití. Velmi dùležité jsou
pøedevším bezpeènostní pokyny na
prvních stranách tohoto návodu!
Návod k použití si prosím uschovejte
pro další použití. Pøedejte ho i
pøípadnému daímu majiteli tohoto
pøístroje.
Souèásti pøístroje (obrázek 1)
B Knoflík na vypouštìní páry
C Odkládací víèko na šálky
(odnímatelné)
D Zásobník na èistou vodu
(odnímatelný)
F Napìòovací tryska (otoèná)
G Prostor na kabel (spodní strana
pøístroje)
H Odkapávací møížka (odnímatelná)
C Odkládací víèko na šálky
(odnímatelné)
K Typový štítek (na spodní stranì
pøístroje)
L Držák sítka
O Sítko s podlouhlými štìrbinami
P Odmìrka
1 Bezpeènostní pokyny
Pøístroj smí být pøipojen jen elektrické
k síti, jejíž napìtí, druh proudu a
frekvence odpovídají údajùm na
typovém štítku (viz spodní stranu
pøístroje)!
Pøívodní kabel se nikdy nesmí
dotýkat horkých èástí pøístroje.
Nikdy nevytahujte sít’ovou zástrèku
ze zásuvky taháním za kabel.
Pøístroj nezapínejte, jestliže:
je pøívodní kabel poškozený, nebo
je kryt pøístroje viditelnì poškozen.
Napìòovací tryska, trubièka na páru,
varná hlavice, sítko a držák sítka se
pøi použití z provozních dùvodù
zahøívají na vysokou teplotu.
Nedovolte dìtem, aby se jich
dotýkaly.
Dodržujte pokyny k odvápòování
pøístroje.
Pøi údržbì nebo èištìní se vždy
pøesvìdète, zda je pøístroj vypnutý a
zástrèka je vytažená ze zásuvky.
Pøístroj neponoøujte do vody!
Zásobník na èistou vodu naplòujte
pouze studenou vodou, nikdy ne
mlékem nebo jinými tekutinami.
Není-li zásobník na vodu naplnìný
vodou, pøístroj nezapínejte.
Držák sítka bìhem varného procesu
neodstraòujte, protože pøístroj je pod
tlakem. Nebezpeèí popálení!
Pøístroj nepoužívejte bez odkapávací
misky nebo møížky.
Pøi pøípadné opravì zahrnující
výmìnu pøívodního kabelu je nutné
zaslat pøístroj do odborného
obchodu (k výmìnì se musí použít
speciální náøadí), ve kterém jste
automat na espresso zakoupili, nebo
do nìkterého ze zákaznických
servisù AEG (adresy jsou uvedeny na
poslední stranì).
Opravy elektrických pøístrojù smí
provádìt pouze odbornì vyškolení
pracovníci. Neodborné opravy
mohou pro uživatele pøedstavovat
znaèné nebezpeèí.
V pøípadì, že je pøístroj využíván k
jiným úèelùm, nebo je používán
nevhodným zpùsobem, nemùže
výrobce pøevzít odpovìdnost za
pøípadné škody.
;
Tento pøístroj odpovídá
následujícím smìrnicím EU:
73/23/EHS ze dne 19.02.1973
“Smìrnice o nízkém napìtí” ve znìní
pozmìòovací smìrnice 93/68/EHS
89/336/EHS ze dne 3.5.1989
“Smìrnice EMV” ve znìní
pozmìòovací smìrnice 92/31/EHS
c
12
Prostor na kabel (obrázek 2)
Pokud je pøívodní kabel k zásuvce
pøíliš dlouhý, mùžete nevyužitou èást
kabelu stoèit do prostoru na kabel ve
spodní èásti pøístroje.
Podle umístìní zástrèky mùžete
kabel z prostoru ve spodní èásti
pøístroje vyvést buï na pravé, nebo
levé stranì.
Pøed uvedením do provozu
Pøed první pøípravou espressa
propláchnìte topný systém uvaøením,
popøípadì odpaøením jedné náplnì
èisté vody bez kávy. Postupujte
pøitom pøesnì stejným zpùsobem
popsaným v kapitole “Pøíprava
espressa” nebo “Pøíprava páry”, ale
do sítka nedávejte mletou kávu na
espresso. Doprostøed odkapávací
møížky (obr. 1/H) a pod otoènou
napìòovací trysku (obrázek 1/F)
postavte co nejvìtší nádobu.
Pøíprava espressa
Doporuèujeme vám, abyste systém
nechali pøed první a poslední
pøípravou espressa asi na 10 vteøin
propláchnout bez kávy, aby se
kávové èásteèky nemohly usazovat.
Postupujte pøitom podle bodù 1-6,
ale bez použití kávy.
1. Doplòování vody (obr. 3)
0 Odklopte víko zásobníku na èistou
vodu a zásobník vytáhnìte za
držadlo nahoru ven z kávovaru.
0 Zásobník naplòujte pouze studenou
tekoucí vodou.
0 Po naplnìní vrat’te zásobník zpìt do
pøístroje a zatlaète ho smìrem dolù,
aby dobøe sedìl.
0 Zavøete víko zásobníku.
Dbejte na to, abyste pøi plnìní
pøekroèili znaèku “MIN” na ukazateli
množství vody (obr. 1/E).
3
Abyste vždy pøipravili voòavé
espresso, dodržujte následující
pokyny:
Dennì vymìòte vodu!
Zásobník na èistou vodu vymývejte
alespoò jednou týdnì bìžným
zpùsobem v døezu, nemyjte ho v
myèce nádobí.
2. Kávu stlaète jen lehce.
(Obr. 4 a 5)
Podle toho, zda chcete pøipravit
jeden nebo dva šálky espressa,
vložte do držáku sítka (obr. 1/L) sítko
Crema-plus na 1 šálek (obr. 1/M)
nebo sítko Crema-plus na 2 šálky
(obr. 1/N).
Umletou kávu nasypte do sítka
pomocí odmìrky (obr. 1/P). Sítko
naplòte až po okraj a uhlaïte
pomocí odmìrky (obr. 5). Okraj sítka
oèistìte od zbytkù kávy.
3
Chcete-li mít vždy èerstvì namletou
kávu na espresso, doporuèujeme
vám mlýnek na kávu AEG (stupeò
mletí: støední).
Upozornìní: Nìkteré druhy mleté
kávy pro pøípravu espressa, které
jsou k dostání v obchodech, obsahují
vysoký podíl kávového prachu.
Kávový prach mùže zanést sítko,
takže espresso potom vytéká jen
velmi pomalu nebo skoro vùbec ne.
Pro tyto pøípady vám doporuèujeme
použití pøiloženého tøetího sítka
(poznáte ho podle hnìdého vnitøního
kroužku a podle jemných
podlouhlých otvorù (obr. 1/O).
3. Nasazení držáku sítka
(obr. 6.)
Otáèejte držákem sítka v
upevòovacím kroužku zleva doprava,
až držadlo pøesáhne polohu min.
(držadlo je natoèeno smìrem
dopøedu, obr. 6). Držák sítka je
vybaven umìlohmotnou vložkou,
takže ztráta teploty je i pøi pøípravì
malých množství espressa v souladu
s nejvyššími nároky minimální.
c
13
4. Umístìní šálku (šálkù)
(obr. 7)
Jestliže chcete pøipravit jen jeden
šálek espressa, postavte šálek
doprostøed odkapávací møížky,
aby espresso mohlo vytékat obìma
otvory držáku sítka do jednoho šálku.
Jestliže ale chcete pøipravit dva
šálky espressa, postavte pod
každý otvor držáku sítka vždy
jeden šálek.
Další šálky mùžete klidnì postavit
nahoru na odkládací místo pro šálky
(obr. 8).
5. Zapnutí hlavního vypínaèe
Tento automat na espresso se
vyznaèuje tím, že velmi brzy dosáhne
své provozní teploty. To je jeho
rozhodující výhoda ve srovnání s
jinými automaty na espresso.
Stisknutím hlavního vypínaèe nahoøe
(obr. 9/1) pøístroj vypnete. Rozsvítí
se Souèasnì se rozsvítí kontrolka
teploty (obr. 9/4), která signalizuje
zahøívání systému. Jakmile pøístroj
dosáhne požadované teploty,
kontrolka teploty zhasne.
Kontrolka teploty se mùže bìhem
provozu zase rozsvítit a signalizovat,
že se pøístroj opìt zahøívá.
6. Zaèátek spaøování -
zapnutí vypínaèe èerpadla
Po zapnutí spaøovacího procesu se
horká voda zaène vysokým tlakem v
systému protlaèovat pøes umletou
kávu. Díky tomuto tlaku, speciálnì
zkonstruovanému sítku Crema-Plus a
èerstvì umleté kávì na espresso
vznikne smetanová pìna, pøímo
pìnová koruna, která bude
nenapodobitelným zpùsobem zdobit
každé espresso z automatu na
espresso znaèky AEG.
Pìnového espressa dosáhnete takto:
0 Po zhasnutí kontrolky teploty (obr. 9/
4) mùže zaèít s vaøením tak, že
nejprve stisknìte vypínaè èerpadla
(obr. 9/3) v jeho horní èásti.
0 Po pøípravì požadovaného množství
espressa stisknìte vypínaè èerpadla
(obr. 9/3) v jeho dolní èásti. Varný
proces se tím zastaví.
Pøíprava páry pomocí
napìòovací trysky (obr. 9-13)
Horkou páru mùžete použít k
napìnìní mléka pøi pøípravì
kapuèína, k zahøátí šálkù na
espresso stejnì jako k ohøátí tekutin.
0 Chcete-li vytvoøit páru, zapnìte
nejprve pøístroj pomocí hlavního
vypínaèe (obr. 9/1) a poèkejte, až
systém dosáhne provozní teploty.
Kontrolka teploty (obr. 9/4) musí
zhasnout.
0 Nyní ponoøte napìòovací trysku do
mléka, které chcete napìnit, do
tekutiny k zahøátí nebo do šálkù na
espresso èi kapuèíno, které si pøejete
pøedehøát, a pak spust’te pøípravu
páry otáèením knoflíku na páru (obr.
1/B) smìrem doleva až na doraz
(obr. 10/A). Systém je nastaven tak,
že z napìòovací trysky vyteèe pøed
vlastním vypouštìním páry nejprve
malé množství vody, které necháte
odtéct stranou, což ale v žádném
pøípadì nezhoršuje napø. napìnìní
mléka.
3
Dùležité upozornìní: Napìòovací
trysku ponoøte do tekutiny jen asi do
poloviny, aby se neuzavøel pøívod
vzduchu. Napìòovací tryska se
nesmí dotýkat dna šálku, aby z ní
pára mohla volnì vycházet. (obr. 11).
1
Upozornìní: Nebezpeèí popálení!
Napìnìní mléka, symbol
(obr. 10/A):
Pohyblivou trubièku napìòovací
trysky (obr. 12/A) posuòte dolù až na
doraz.
c
14
Napìnìní mléka, symbol
(obr. 10/A):
Pohyblivou trubièku napìòovací
trysky posuòte nahoru (obr. 12/B).
Pøívod páry zastavíte otoèením
knoflíku na páru zpìt smìrem
doprava do polohy vypnuto (obr.
10/B).
Zejména po napìnìní mléka
doporuèujeme pøívod páry ještì
jednou na krátkou dobu aktivovat,
aby se napìòovací tryska dokonale
profoukla.
Nakonec otoète napìòovací tryskou
doleva až na doraz, aby poslední
kapka mohla spadnout do k tomuto
úèelu urèenému otvoru v odkapávací
møížce (obr. 13).
Po pøípravì páry se musí systém
naplnit. Zapnìte vypínaè èerpadla
(obr. 9/3). Jakmile zaène z hlavice
kávovaru odkapávat voda, èerpadlo
opìt vypnìte.
Pøíprava kapuèína
Postupujte jako pøi pøípra
espressa. Použijte ale velký šálek na
kávu, který naplníte espresem jen do
1/2 nebo do 3/4. Potom doplòte
šálek napìnìným mlékem.
Po pøípravì espressa/èištìní
Chcete-li pøipravovat další espresso,
nechte kávovar zapnutý, sundejte
držák sítka (viz bod 2), vyèistìte sítko
a držák sítka (viz bod 3) a dále
postupujte podle popisu v odstavci
“Pøíprava espressa”.
1. Vypnutí kávovaru
Jestliže nebudete kávovar delší dobu
používat, mìli byste ho vypaøit, aby
byl pro další použití opìt èistý. Pod
napìòovací trysku položte nádobu a
postupujte následujícím zpùsobem:
0 Otevøete knoflík na páru (obr. 10/A)
a nechte systém propaøit. Když
pøestane vycházet pára, knoflík na
páru opìt zavøete (obr. 10/B).
0 Pøístroj vypnete stisknutím hlavního
vypínaèe (obr. 9/1) v dolní èásti.
Provozní kontrolka (obr. 9/2) zhasne.
2. Vyjmutí držáku sítka (obr. 14)
Držák sítka sejmete tak, že ho v
upevòovacím kroužku otoèíte doleva.
Jestliže nebudete kávovar delší dobu
používat, držák nenasazujte, abyste
prodloužili životnost tìsnìní sítka.
3. Tìsnìní sítka a držáku sítka
(obr. 15)
Použitou kávu ze sítka vyklepnìte.
Chránièem prstu pøitom pevnì
pøidržujte sítko v držáku. Nyní umyjte
sítko i držák sítka pod tekoucí vodou
nebo normálnì v døezu.
Držák sítka nemyjte v myèce nádobí.
4. Vylijte zbylou vodu ze
zásobníku na vodu.
5. Èištìní napìòovací trysky
(obr. 16)
Napìòovací trysku otøete - pøedevším
po napìòování mléka - vlhkou
utìrkou. Jestliže se napìòovací
tryska ucpe, mùžete ji vyšroubovat
pomocí mince. Spodní èást trysky
stáhnìte dolù a napìòovací kanálek
vyèistìte jehlou. Pøi opìtovném
nasazování napìòovací trysky dbejte
na její správné usazení.
6. Èištìní odkapávací møížky a
misky (obr. 17)
Odkapávací møížku mùžete k èištìní
pohodlnì vyjmout za prohlubeò v
pravém pøedním okraji odkapávací
misky. Odkapávací misku pøed
èištìním nadzdvihnìte a smìrem
dopøedu ji vytáhnìte z podstavce
kávovaru. Odkapávací møížku a
misku mùžete mýt normálnì v døezu.
7. Èištìní odkládacího víèka
(obr. 18)
Odkládací víèko na šálky èistìte
pomocí vlhké utìrky. Odkládací víèko
sejmìte stisknutím na jeho zadním
konci a vytažením z rámu smìrem
dopøedu a nahoru.
c
15
8. Èištìní varné hlavice
(obr. 19)
Varnou hlavici byste mìli po delším
používání vyèistit vlhkou utìrkou. Je-li
síto hlavice silnì zneèištìné,
vyšroubujte ho z varné hlavice
pomocí mince a omyjte ho pod
tekoucí vodou.
Odvápòování
Pravidelnì provádìné odvápòování
prodlouží životnost vašeho kávovaru.
K odvápnìní byste mìli použít
odvápòovací ekologický prostøedek.
Vždy se øiïte pokyny výrobce.
Pøed odvápnìním je
bezpodmíneènì nutné
vyšroubovat z varné hlavice síto
pomocí mince (obr. 19).
0 Nejprve nalijte asi 0,5 l vody do
zásobníku na èistou vodu a teprve
pak pøidejte prostøedek na
odvápnìní. Nikdy ne obrácenì!
0 Doprostøed odkapávací møížky
postavte dostateènì velkou nádobu.
0 Systémem nechte protéct asi 1/3
vody s odvápòovacím prostøedkem
tak, že pøístroj zapnete jako k
pøípravì espressa (viz èást “Pøíprava
espressa”). Kávovar opìt vypnìte a
odvápòovací roztok nechte pùsobit
asi 10-15 minut.
0 Potom nechte systémem protéct
zbývající èást roztoku.
Podle stupnì usazení vápníku
mùžete pøípadnì celý postup
zopakovat.
0 Po odvápnìní nechte pøístrojem
protéct jednu až dvì náplnì èisté
vody ze zásobníku na vodu, aby
zbytek odvápòovacího prostøedku
nemohl chut’ovì ovlivnit
pøipravované nápoje.
0 Do varné hlavice opìt nasaïte její
síto.
Upozornìní: K odvápnìní
nepoužívejte odvápòovací prostøedek
v prášku.
Co dìlat, když ...
je teplota espressa pøíliš nízká:
Pøed vlastní pøípravou espressa
proveïte jeden varný cyklus bez
kávy, ale s nasazeným sítkem a
držákem, aby se mohly pøedehøát.
Kávu do sítka více upìchujte.
Pøedehøejte šálky.
Proveïte odvápnìní kávovaru.
se výraznì sníží rychlost prùtoku:
Kávu do sítka tak silnì nepìchujte.
Proveïte odvápnìní kávovaru.
Je-li káva umletá pøíliš jemnì,
mùže se sítko Crema-Plus zanést.
V tomto pøípadì doporuèujeme
použít sítko s podlouhlými
štìrbinami (obr. 1/O).
espresso vytéká po stranách držáku
sítka:
Zkontrolujte, zda je držák sítka
správnì zasazený v upevòovacím
kroužku.
Držák sítka pevnìji v kroužku
utáhnìte.
Okraj držáku sítka oèistìte od
kávy.
Vyèistìte tìsnìní.
nevychází pára:
Zkontrolujte, zda je zásobník na
vodu naplnìný vodou.
Zkontrolujte, zda je zásobník na
vodu správnì usazený.
Zkontrolujte, zda je držák sítka
správnì zasazený v upevòovacím
kroužku.
Kávu do sítka tak silnì nepìchujte.
Knoflík pro páru otoète do polohy
vypnuto.
Vyèistìte sítko ve varné hlavici.
Proveïte odvápnìní kávovaru.
je kávovar pøíliš hluèný.
Zkontrolujte, zda je zásobník na
vodu naplnìný vodou.
Zkontrolujte, zda je zásobník na
vodu správnì usazený.
Vždy používejte jen èerstvou kávu.
c
16
smetanová pìna není tak dokonalá:
Vždy používejte jen èerstvou kávu.
Zkontrolujte, zda je v sítku
dostateèné množství kávy.
Kávu stlaète jen lehce.
pøi napìnìní mléka vzniká málo
pìny:
Používejte vždy chladné a èerstvé
(nízkotuèné) mléko.
Použijte vhodnou nádobu ( napø.
konvièku).
Vyèistìte napìòovací trysku.
nevychází pára:
proveïte naplnìní systému (viz
poslední odstavec kapitoly
“Pøíprava páry s napìòovací
tryskou”).
2 Obalový materiál nevyhazujte s
domácím odpadem.
Obal z lepenky mùžete odevzdat
do sbìrny starého papíru nebo
pøíslušného recyklaèního centra.
Jestliže souèástí obalu:
je umìlohmotný sáèek z
polyetylénu (PE), odevzdejte ho na
sbìrné místo k recyklaci.
jsou vycpávky z pìnového
polystyrénu, které neobsahují
freony.
Adresu místní sbìrny
recyklovatelných materiálù zjistíte na
obecním úøadì. Použitá káva se
výbornì hodí ke kompostování.
Zákaznický servis
Pro naše výrobky platí nejvyšší
kvalitativní požadavky.
Pokud byste pøesto mìli k používání
tohoto pøístroje nìjaké dotazy,
napište nám.
Pouze s vaší podporou jsme schopni
vyvíjet pøístroje, které odpovídají
vašim nárokùm.
Garantiebedingungen
Der Endabnehmer dieses Geräts (Verbraucher) hat bei einem
Kauf dieses Geräts von einem Unternehmer (Händler) in
Deutschland im Rahmen der Vorschriften über den Ver-
brauchsgüterkauf gesetzliche Rechte, die durch diese Garantie
nicht eingeschränkt werden. Diese Garantie räumt dem Ver-
braucher also zusätzliche Rechte ein. Dies vorausgeschickt, lei-
sten wir, AEG Hausgeräte GmbH, gegenüber dem Verbraucher
Garantie für dieses Gerät für den Zeitraum von 24 Mona-
ten ab Übergabe zu den folgenden Bedingungen:
1. Mit dieser Garantie haften wir dafür, dass dieses neu her-
gestellte Gerät im Zeitpunkt der Übergabe vom Händler an
den Verbraucher die in unserer Produktbeschreibung für
dieses Gerät aufgeführten Eigenschaften aufweist. Ein
Mangel liegt nur dann vor, wenn der Wert oder die Ge-
brauchstauglichkeit dieses Geräts erheblich gemindert ist.
Zeigt sich der Mangel nach Ablauf von sechs (6) Monaten
ab dem Übergabezeitpunkt, so hat der Verbraucher nach-
zuweisen, dass das Gerät bereits im Übergabezeitpunkt
mangelhaft war. Nicht unter diese Garantie fallen Schäden
oder Mängel aus nicht vorschriftsmäßiger Handhabung so-
wie Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisungen.
2. Dieses Gerät fällt nur dann unter diese Garantie, wenn es
in einem der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union ge-
kauft wurde, es bei Auftreten des Mangels in Deutschland
betrieben wird und Garantieleistungen auch in Deutsch-
land erbracht werden können. Mängel müssen uns inner-
halb von zwei (2) Monaten nach dessen Kenntnis angezeigt
werden.
3. Mängel dieses Geräts werden wir innerhalb angemessener
Frist nach Mitteilung des Mangels unentgeltlich beseiti-
gen; die zu diesem Zweck erforderlichen Aufwendungen,
insbesondere Arbeits- und Materialkosten werden von uns
getragen. Über diese Nachbesserung hinausgehende An-
sprüche werden durch diese Garantie dem Verbraucher
nicht eingeräumt.
4. Im Garantiefall ist das Gerät vom Verbraucher an die für
seinen Wohnort zuständige AEG-Zentralwerkstatt zu ver-
senden, wobei das Gerät gut zu verpacken ist und die voll-
ständige Anschrift des Verbrauchers zusammen mit einer
kurzen Fehlerbeschreibung in das Paket zu legen ist. Zum
Nachweis des Garantie-Anspruchs ist der Sendung der Ori-
ginal-Kaufbeleg (Kassenzettel, Rechnung) beizufügen.
5. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung
noch einen Neubeginn der Garantiezeit für dieses Gerät;
ausgewechselte Teile gehen in unser Eigentum über.
6. Mängelansprüche aus dieser Garantie verjähren in zwei (2)
Jahren ab dem Zeitpunkt der Übergabe des Geräts vom
Händler an den Verbraucher, der durch den Original-Kauf-
beleg (Kassenzettel, Rechnung) zu belegen ist; wenn dieses
Gerät gewerblich genutzt wird, beträgt die Verjährungs-
frist sechs (6) Monate.
AEG Kundendienst in Deutschland
Sollte dieses AEG Gerät wider Erwarten nicht
funktionieren, wenden Sie sich bitte an unseren
Service. Wir werden die Abholung und
Instandsetzung durch unsere Werkstatt veranlassen.
AEG Kleingeräte-Zentralwerkstatt
Firma Trepesch GmbH
Steinstraße 500
90419 Nürnberg
In Deutschland stehen wir Ihnen für Fragen,
Anregungen oder bei Problemen rund um unsere
Kleingeräte und Raumpflegegeräte
montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr
zur Verfügung.
AEG-Serviceline: 01805-30 60 80
(Deutsche Telekom 0,12 Euro/Min.)
Fax: 0911/ 3 23-49 19 30
E-Mail:
AEG Kundendienst in Europa
In diesen Ländern gelten die Garantiebedingungen der örtlichen
Vertriebsorganisationen. Diese können dort eingesehen werden.
In these countries our AEG sales organisations own guarantee
conditions are applicable. Please obtain further details direct.
Österreich, 4010 Linz, 0732 / 770101 - 30
Belgique/België, 1502 Lembeek, 02/363.04.44
Czech Republic, Hanusova ul., Praha 4, 02/6112 6112
Danmark, 7000 Fredericia, 70 11 74 00
España, Madrid, 1-885-2700
France, 60307 Senlis, 03-44 62 24 24
Great Britain, Service Force 08705 929 929
Hellas, 18346 MOÓXATO, 01/4822646
Island, Reykjavik (Bræóurnir Ormsson hf), 91-3 88 20
Italia, 33080 Porcia (PN), 0434 39 41
Kroatien, 10000 Zagreb, 385 1 6323 333
Luxembourg, 1273 Luxembourg-Hamm, 4 24 31-443
Magyarország, 1142 Budapest, 36-1-252-1773
Nederland, 2400 AC Alphen aan den Rijn, 0172-468 300
Norge, 0516 Oslo, 22 72 58 00
Poland, 02-034 Warszawa, 022 874 33 33
Portugal, 2635-445 Rio de Mouro, (21) 926 75 75
Romania, Bucuresti, B-dul Timisoara 90, 01-444-25-81
Russia, 129090 Moscow, +7 095 956 2917, 937 7893
Slovakia, 81105 Bratislava, 07/4333 9757
Slovenija, Tražaška 132, 1000 Ljubljana, 01 24 25 730
Schweiz/Svizzera, 5506 Mägenwil, 062/889 93 00
Suomi, Porissa, puh. (02) 622 3300
Sverige, 10545 Stockholm, 08-672 53 60
Turkey, Tarlabasi cad no:35 Taksim/Istanbul-0, 262-7249420
AEG Hausgeräte GmbH, D-90429 Nürnberg, Muggenhofer Straße 135 Änderungen vorbehalten
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
http://www.aeg.hausgeraete.de
© Copyright by AEG
822 949 220 - 0203
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12

AEG EA100 Benutzerhandbuch

Typ
Benutzerhandbuch

in anderen Sprachen